ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Trohetsförsäkringar och kornettsfullmakt  (läst 124 gånger)

2014-12-20, 14:18
läst 124 gånger

Utloggad yllefin

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 54
 • Senast inloggad: 2019-02-03, 13:24
  • Visa profil
https://www.dropbox.com/sh/tmlvumhepto9i8n/AADdj9onkbe71u11BVI45OLfa?dl=0
 
I dropboxfoldern ovan finns bilder på två trohetsförsäkringar och en kopia av en kornettsfullmakt tillhörande kornetten Jonas Ahnfeldt vid Södra Skånska kavalleriregementet. Undrar om någon kan hjälpa mig att utläsa om det finns information i dessa dokument som kan kasta något ljus över vad han varit med om i livet? Det är ju ganska många sidor och jag antar att mycket är formalia, så en fullständig översättning tycker jag är mycket begärt. Men jag vore oerhört tacksam för om någon orkade ta sig tid att ögna igenom dem efter information om t.ex. platser han varit på eller slag han deltagit i.  
 
Vänliga hälsningar!
Åsa

2014-12-20, 16:41
Svar #1

Utloggad lars_markus

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4146
 • Senast inloggad: 2019-03-31, 03:32
  • Visa profil
Hej Åsa!
 
Det var verkligen intressanta handlingar du hittat! Tyvärr framkommer inget direkt om Jonas Ahnfeldt som person, men jag tänkte ändå att det kunde vara intressant att få läsa hela texten. Jag tydde fullmakten och den senare av trosförsäkringarna - den äldre av dem är nämligen identisk med den senare, förutom något enstaka ord och bokstav, plus att den endast riktar sig till drottningen (hon och kung Fredrik hade inte gift sig än) samt att den underskrivits på GeneralMunstringz Platsen Wää den 21 Sept. 1719. av Jonas Ahnfeldt:
Fullmakten:
Wij Carl Med Gudz Nåde, Swerges
Giötes och Wändes Konung; StorFurste till
FindLand, Härtig utj Skåne, Estland Lifland
Carelen, Brehmen, Wehrden, Stettin, Pom
meren, Caßuben och Wenden, Furste till
Rugen, Herre öfwer Ingermandland och
Wißmar, så och PfaltzGrefwe wid Rhein
i Bayeren, till J?lich, Clewe och Bergen
Härtig. p: p: Giöre witterligitt att
såßom älsta Corneten wid Giöinge Com
pagniet under Södra Skånska Regementet
till häst, Oß älskelig, Jonas Ahnfelt, i under
dånighet anhåller om wår Nådige stad
fästelse uppå samma des Bestälning,
hwar till han d 14 Julij 1716 är worden
antagen; Altså welle wij här med, och i
krafft af denna wår öppna fulmackt,
nådel. hafwa stadfäst honom Jonas  
Ahnfelt, att wara älsta Cornett
wedh Giöinge Compagniet under Södra
Skånska Regementet till Häst, skolandes
han där wijd hafwa att åttniuta
des Löhn och rang ifrån ofwanskrefne
dato, då han där till är worden förord
nad, dett alla som werbör, hafwa sig
hörsaml. att effterretta. Till yttermera wißo
hafwa wij detta med egen hands under
skrefft och wårt Kongl. Sigile Bekräfftat,
Lund d 6 October 1716
CAROLUS
L: S:
 
C: Feif
concordantiam cum originali
17dj Jacobus Orman
Past wed Broby och Emmitzlöf
 
Trosförsäkran:
Jag Jonas Ahnfeldt låfwar och swär  
wid Gud och Hans Heliga Ewangelium, att  
iag will och skall för min rätta lagkrönte Ko-
nung, hafwa och hålla den Stormächtigste
Konung Friedrich Sweriges, Giöthes och Wän-
des Konung p. p. Och efter Hans Kongl:  
M:ts dödelige frånfälle, det Gud nådeligen  
länge wille fördröija, Hans Kongl: Maij:t
högt älskelige gemåhl den Stoormächtigste
drottning Ulrica Eleonora och Hennes
manlige bröstarfwingar, arfwinge efter
arfwinge, aldehles som Rijkzens Ständers be-
sluth och förening af den 22 Martii innewa-
rande åhr 1720 stadgar och biuder.
Jag skall och effter den inrättade och stadfäste  
Regeringz formen och bemälte förening, Kongl:
Maij:ts rätta lydno hålla, bud thes fullkomma
och allom Konungzligan rätt styrckia, som  
swarligit wara kan både för gudj och mannom.
det högsta skall iag och låta mig angelägit
wara att främia och befordra, alt hwad
som Kongl: Maij:ts Högheet, samt Ständernas
frij och rättigheet i een eller annan måt-
to till trogen tienst och nytta länder, så
och hindra och afwäria all skada och förderf
samt i tijd tillkänna gifwa om iag mär-
ker något sådant i färde wara.
I synnerheet skall iag icke hembligen eller
uppenbarligen, sielf eller genom andra
med råd eller dåd på något sätt sökia att  
införa, uphielpa och befordra det oinskränckte
Konungzlige Enewäldet eller den så kal-
lade souverainiteten, utan densamma på
det högsta med lijf, krafter och förmågo
söcka att afwäria och emothstå, skohlandes
och uptäckia och genast kunnogdt giöra
om jag förmärcker något till des ska-
delige införande i Rijket af andre stäm-
plas och förehafwas.
Derhoos skall iag rätta mig efter KrigzAr-
ticklarne, och dem efter yttersta förmågo
både i lydande befallande och dömande
föllia och fullgiöra.
Jag skall wid det Compagnie, hwarwid Kongl:
M:t mig till Cornett förordnat, all god
ordning och aga hålla, samt mina un-
derhafwande officerare och gemehne al-
dehles effter de af Kongl: Maij:t min Öf-
werste samt RegementzOfficerare, Rytt-
mästare och Lieutenant eller de som hädan-
efter anbefalles kunna, både på Rege-
mentz och Compagnie möthen öfwa
och till Kongl: Maij:ts och Rijkets tienst
ferdige giöra och giöra låta.
Uti de förrättningar som mig befalles
med Compagniet, någon dehl deraf
eller med Commenderat manskap till wat-
ten eller land i Krigz eller fredztijder
skall iag mig troget tappert, flijtigt
och redeligen skicka och förhålla, samt
mina underhafwande på möijeligaste
sätt dertill hålla.
Wid Compagniets Completering och Mönstring
skall iag mig med all troo och redeligheet
förhålla, samt ingen orichtigheet el:r
egennytta derwid bruka eller bruka låta.
Jag skall och i alla måtto om Compagniets
wällstånd och bästa altijd låta mig wår-
da, och så laga att efter yttersta möijelig-
heeten de gemehne Ryttares wälltref-
nad och widmachthållande blijr befordrat,
så att ingen igenom wanskiötzell
des soldz eller lööns och annan rättig-
heetz förhållning och afkårtning må
komma att lijda någon brist.
Alla Compagniets monderingar, hwad nambn
de hafwa kunna, skall iag efter min
yttersta förmågo skiöta och i achttaga
låta, så att igenom min försummelße
och egennytta, Kongl: Maij:ts tienst icke
måtte i någon dehl komma att lijda:
särdehles när uti fältslag och andre
krigztillfällen Ryttare blij skiutne el:r
illa blesserade, skall iag så mycket
någonsin giörligit och möijeligit är
låta taga i acht och förwara, alt hwad
af gewähr och monderingar achtas och förwa-
ras kan.
Jag skall och eij allenast sielf söka att effter-
lefwa alt hwad Kongl: M:t wid Indehl-
ningen af Regementet så wida mig och
Compagniet angår, utj sielfwa Indehlningz
wärcket och deröfwer fattade Jordeböcker
samt derwid hängde Clausuler, reglemen-
ter, förklaringar och resolutioner befalt
och stadgat hafwer, eller härefter det an-
gående befallandes warder, utan och alf-
warligen tillhålla alla mina under-
hafwande officerare och gemene att giöra detsama.
tåg och marcher, skall iag rätta mig efter
Kongl: Maij:ts redan derom uthgångne
ordningar eller de häreffter giorde war-
da, så lagandes att både Ryttaren och
Landtmannen må skee rätt och i in-
gen måtto förnär.
Uthom alt detta bör och skall iag uthi alt det som
min Öfwerste, Regementz officerare,
Ryttmästare och Lieutenant mig till Kongl:
Maij:ts och Rijketz tienst befalla, wara dem
hörsam och lydig, och alt sådant gierna
utan tresko effterkomma.
Uti min Ryttmästare och Lieutenants från-
waro, skall iag wid Compagniet förrät-
ta alt det dem efter deras Edz och Em-
betes plicht tillkommer, och alt till
Kongl: Maij:ts och Rijkets tienst utan någon
min egennytta troligen och wäll bestäl-
la, som det een ärlig Tienare ålig-
ger och anstår.
När och mig förtroos något som löön-
ligit wara bör, skall iag det tyst och
löönligit hoos mig behålla, och för
ingen som eij kundskap derom
hafwa bör uppenbara.
Detta alt will och skall iag troligen hålla
och efterkomma, och wid det mig Nå-
digst anförtrodde ämbete så förhålla
som iag det inför Gud, Kongl: Maij:ts,
Rijkzens Ständer och mine förmän
tryggeligen will och kan förswara.
Så sant mig Gud hielpe till
lijf och siähl.
 
J:Ahnfelltt
Mvh Markus
Markus Gunshaga

2014-12-20, 17:07
Svar #2

Utloggad yllefin

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 54
 • Senast inloggad: 2019-02-03, 13:24
  • Visa profil
Åh, vad roligt att få läsa hela! Det var mer än jag vågat hoppas på. Stort, stort tack!

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna