ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Västanfors dödsbok 1702-1721  (läst 328 gånger)

2012-06-19, 19:38
läst 328 gånger

Utloggad Pernilla Blom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2021-10-19, 12:07
  • Visa profil
Har hittat en intressant dödsnotering, borde finnas en massa information, för den är 3 sidor lång. Kan dock inte tolka skriften riktigt, tacksam om någon kan hälpa mig! :-)
 
Västmanland   Västanfors   Död   1702 - 1721   2361.13.52900   F:1   MN-625   sida 0
 
Det gäller Olof Larsson född 1648 och död maj 1719.

2012-06-28, 22:19
Svar #1

Utloggad Pernilla Blom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2021-10-19, 12:07
  • Visa profil
Ingen som kan tyda det bättre än vad jag kan?

2012-06-28, 23:20
Svar #2

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4561
 • Senast inloggad: 2021-10-07, 22:12
  • Visa profil
Hej Pernilla!
 
Det var en ack så lång dödsruna, jag antar att prästen nedtecknat hela den likpredikan som hölls vid Olof Larssons begravning, men det var riktigt intressant att läsa denna vackra text - snacka om genealogisk guldgruva! Dödsrunan lyder såhär:
 
Feria 4ta Pentacostes.
Den rättfärdigas wällsignelse, bör och skal alltjd oß wara
uthi åminnelse. Detta påminna wij oß billigt på nährwahrande
högtidz dag, emedan wij till sin sälla roo och hwjlo i grafwen
hafwa befordrat, twenne wåre i herranom Sahl:n hädan-
skilde Christendomens syskon, om hwilckas födelse gudel.
förde wandell och äntel:n sal. och wällsignade lefnadzslut
wij efterlefwande oß efterfölljande wählförtiänta å-
minnelse giöra den försambl:s förnähme och hederwärde
ledamöter benäget täckes afhöra:
Den för detta Wällachtade [Christendoms] och mycket Gud-
fruchtige man nu hoos sin Gud wißerl:n sal. Bergzman[n]en
Oluf Larßon i Onsiö By, ähr hjt till welden född af ächta
säng, [och] Christel. gudfruchtige och hederl. förälldrar, åhr efter
Christi börd, 1648 : Februarii månad, fadren war wählachtad
Bergzmannen Lars Jöranßon, modren gudfruchtige och hederl. hustru
ho: Marit Bengtzd:r i Onsiö. hwilcka des K: förälldrar af
Christel. plicht och förällderl. skylldighet, straxt efter den
naturl. födelsen, hafwa befordrat denna sin K. sons andel.
födelse, som är skiedd igenom watn och andanom uti den hel. döpel-
sen, hwarmedelst han sin Frelsare Jesum iklädd, en rätt lemm
och ledamot i Gudz strjdande Kyrckia och försambl. här på jor-
den är worden. Sedan hafwa och förälldrarna honom wähl
skiött och uptuchtat, för allting hållit honom till en sann
gudzfruchtan och alla Christel. dygder, och för den skull
wjd åhrens och förståndetz tilltagande lärt honom wackert läsa
i Book, sine Christendombs stycken wähl fatta och förstå och
en gud grundwahl till en sann Christendom läggia.
Härjämpte hafwa dhe och hållit honom till sådant arbete
som ett Bergzmansstånd fordrar, att han ock det måtte lära
hwar med han sig och dhe sine med åhren kunde nähra
[Efter sin sal. K: faders död, som tidel:n och i des späda barndom tilldrog, war han]
Hoos sin K: moder jämpt hemma, gåendes henne
med all tillbörl. tienst och sonl. lydno wähl tillhanda,  
warandes
 
/-------------------------------------------/
 
warandes hennes ållderdoms tröst och hielp och efter thes
sal. afgång, lät them hederl. komma till grafwa. Efter Gudz fa-
derl. försyn och skickelse, sine K: [föräldrar] moders och wederbörandes go-
da låf och jaknad, inträdde han på sit 20 ållders åhr, uti ett
Christlof. echta förbund, med sin nu stor sorg qwarlåtna
K: hustru och maka [hustro] dygdige och mycket gudfr: hustro
Kiersten Jans dr ifrån Sundboe(?), med hwilcken han i allsom
liufwaste wänskap och Kiärlek sammanlefwat uti 51 åhr,
med Barn och lifzfrucht är theras Echtenskap af Gud wällsi-
gnat, el:r 7 söner och 3 döttrar, af hwilcka 2ne söner och 1 dotter
före sin sal. K: fader, sal:n i herranom hädanskilde ärp, dhe andra
lefwa ännu efter i sorgen, så länge gud behagar dem hugswalel-
sens gud, tilljka med sin ållderstegne [mycket siukl.] och i sorgen fördiupade K: moder,
nådel:n tröste, styrcke och hugswahle! Och såsom denne sal. Christen-
dombs Brodren sielf högt älskat gudz hel. ord, och hållit
herrans tienare och gudz ordz lärare uti ähra; så har han ock
hållit sine K: Barn, till gudz sanna fruchtan, och lärt dem wac-
kert läsa, i synnerhet har han all kåstnad haft ospard till
twenne sine k: sön[n]ers fortkomst uti Studier och Bokelige
konster, dem han där till bäst artade funnit och förden-
skull hållit dem wjd Westeråhs Scholæ och Gymnasium sampt
wjd Upsahla Academiæ, och har han i långtjd fåt hugna
sig af den älldres lyckelige fortkomst och framsteg, hwilcken
för flere åhr sedan är wärdig kiänd at bekläda th. hel.
PrädjkoEmbetet, och nu förtjden är berömbl. Capellan och
lärare uti Odenswed S:n den ährad: och högwällärde herren
Hr Johan Norien. Hwad som angår denne sal. mansens allgie.
mena lefwerne, så är det denna hägn och för?ene försambling
nogsampt bekant, at han ällskat sin gud och hans saligh:s ord
öfweralt, och låtit the sin högsta skatt wara, fljtig har han warit
at besökia herrans huus och at begå sine Saligh:smedell.
PrädjkoEmbetet och sine lärare har han all heder bewjsat och med dem
alt godt dehlat, han har warit sachtmodig, trogen, uprichtig
och redel. i umgänge med allom rättsinnigen, och med dem
som naboer och grannar warit et liufl. umgiänge för-
plägat
 
/-----------------------------/
 
plägat, sine gifmilde händer har han uplåtit emot
de fattige, och låtit ingen nödljdande [som han kunnat stötta] gå ohulpen
ifrån sig, hwarföre ock hans umgiänge nu ibl. oß i?
sorg saknas, in Summa, han warit gudel. i medgången,
tåhl. i bedröfwelsen, så haft gud för ögon och i
hiertat i alla sina lifzdagar. Han har och wähl be-
stält om sit timel. huus, warit fljtig i sit ämbete,
är ock af gud med timel. godt wällsignat. Hans
wällsignelse i andel. och lekammel. måtto, bör för den
skull wara hans oß i åminnelse. Des siukdom anbelan-
gande, så begyntes med swuldnad i benen för 1½
åhr sedan, hwilcken alt mehr och häftigare honom ansatte
at han mehrendels alt sedan warit sängeliggande,
och sedan swuldnaden förl:n höstas steg altupföre
i kroppen [och därtil stått hosta och andtäppa], märckte han det förwißo wara
dödzens sömmnige bud, ty war han tåhlig under
sin swåhra wärck, wähl wetandes at detta
hans elende skulle snart få en god ände, han
lät och esom oftast under sin siukdom till sig kalla
sin siälasörjare, och sig med gudz hel. ord trösta och med
dhen hel. herrans nattward bespjsa, och sista gån-
gen förl:n skiärtorsdag, då han försäkrad warit
om en nådig gud, syndernas förlåtelse, rättfär-
dighet och en ew: salighet, den han ock hiertel:n
efterlängtade, gud hörde och des trägna suckar
och sedan han [af] sin K: hustru och Barn et liufl. valete
tagit och sin siäl i Jesu händer befallat, kom med
en nådig förlåßning, och förmedelst en sal. död,
kallade des siäl in uti den ew: glädien, h:t skiedde den
3 Maji kl. 3, efter middagen, då han här i werlden, gudel.
Christel:n och wähl lefwat uti 71 åhr, och 3 månader.
Test:m Templo___ : ___ : 10 Dr
Pauperibus______ : ____ : 3 Dr.
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2012-06-29, 18:06
Svar #3

Utloggad Pernilla Blom

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 133
 • Senast inloggad: 2021-10-19, 12:07
  • Visa profil
Tack snälla för hjälpen! Det var verkligen spännande läsning och jag är imponerad att du kunde tyda den så bra! Tänk om man kunde få en så målande bild av sina andra anfäder också. Men, tänk vad mycket text det skulle vara att plöja igenom när man läser kyrkoböckerna då! :-)
 
Men, man blir lite nyfiken på att se vem den där sonen var som de beskrev! :-D
 
Det här gällde förresten min morfars farmors mormors mormors farfar.
 
Trevlig helg och tack än en gång!
Pernilla

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna