ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Conny Gustavsson

Sidor: [1]
1
Eketrä / SV: Eketrä
« skrivet: 2022-08-31, 09:57 »
Hej. En kommentar till Lars-Åkes och Tommys inlägg från 2013/2014.
Sofia Kristina Eketrä var gift med fältväbeln Börje Gustaf Ring som ägde 1/4 i SJöatorp i Hjortsberga sn (G).  De hade barnen Karl Mårten Ring och Beata Margareta Ring. Karl Mårten var född i Hårestorp och blev guldsmedslärling i Karlskrona. Beata Margareta var gift med länsmannen och sedermera tingsnotarien Jonas Humble från Vittaryd Norregård i Moheda sn.

Källor: Allbo hd dombok 1740, 1743 och 1755 [AID v464739.b4600 uppbud D, AID v464739.b6280 uppbud FF  och AID v464743.b3730 § 73].

2
Tolg / SV: Riksdagsman Per Håkansson
« skrivet: 2022-08-18, 21:35 »
Hej Christer
Målet om släktskapet med Klackhult finns här:
Norrvidinge hd. 1698 24/1 i Tolg § 30:
…oansedt Exception är giord emoth Nembdemannen Joen Håkonsson i Klackhult som är Nembdemans Per Håkonssons moderbroder, hwilken … … när Jagh bodde på hemmanet Råstorp och bruukte dhet till hallfnadt för 24 åhr sedan ungefähr, gick …
I köpet 1680 har Per köpt hel halv gård i Nöbbele. Nämns inget om arv så han kan väl inte gärna vara son till Håkan Tång. Men visst släktskap fanns nog. Jag har för mig att Håkan Tångs hustru Gertrud ochså kom från Klackhult. Hon kan varit Pers moster.  Hälsningar/Conny

3
Berg / SV: Berg - Holmalycka
« skrivet: 2022-02-26, 09:04 »
Hej.
Isak Jonasson i Holmalycke, född i sept. 1753 [källa dödbok Berg 1803] gift två ggr, först 1779 med Lisa Jonasdotter och andra gången 1790 med Anna Jonasdotter.
I hans bouppteckning framgår att hans broder Anders Jonasson är i Skärbäck i Ramkvilla sn. Denne Anders är född i Holmalycke under Berg den 18/9 1762. Föräldrar: Jonas Isaksson och Karin Jönsdotter.


4
Asa / SV: Eka Torkilsson i Buskatorp
« skrivet: 2022-02-26, 08:55 »
Hej.
Eke Torkelsson var från Buskatorp; föräldrar Torkel Svensson och Elin Ekesdotter. Hustrun Karin Andersdotter hade arv i Höreda Södergård i Ramkvilla sn.
Lite från domböckerna:
Norrvidinge härad 1654 den 27/9:
Länsmannen Bengt Thorsson Framsteller Truls Swensson I Mössiöåes och angifwerm att han j kyrckowägen hafwer skiält sin broder Torkell Swensson j Buskatorph för een tjonde tiuf, och hans hustru Elin Ekadotter för een Trollbakka, wittnen som j kyrckowägen hörde thetta, är Lasse j Hult, Hans j Saxabjrcke, Niels Lassasson j Knutskogh, och j wägen skulle the gå till Buskatorph, att syna een häst som Stucken blef som hörde Truls till, och blefwe bröderna ordkastandes, och Truls skiälte honom heller them j gården för hästen hadhe fått skadha, wittnen afladhe Eedh, och att Truls togh op een Steen och wille kasta honom, och uthkastade orden således när the woro bidhna af Truls att gåå och Syna Hästen, och Truls skiälte Torkell tu äst een Tionde tiuf och hafwer aldrigh ingen rett tionde giort, uthan skar(n) och lapperj, och tin hustru umgåes med Trållerj och sade, än tu togh och stahll du jcke een skieppa tionde som länsmans mågen Harall uthmålte, och blef unnandålt och jcke opskrefwen j kornhuset, Truls swarar han fick den skieppan Intet och att han dåldhe ingen skieppa undan, retten förehåller Truls att wärja sigh för ten skieppan broer hans hafwer skylt honom före eÿ heller hafwer han nu något att förebähra, uthan sejer han mins Intet, ljckwell hafwer han tilförende skrept af att han han hade fått een skieppa mehr ähn skrefwet blef och r(o)ssat sigh huru han kunde skiämma skrifwaren, åter swarar han alt ett och ett, han mins dhet intet, Efter Truls bekienner han ingalunda will befrja sigh för samma tionde Sädesskieppa Uthan hafwer som han förr Oppenbahrat hafwer, annammat 3 skiepper uthaf kornhuset, och (ha)dhe dolsmåhll på then eena, j thet han lefreradhe jcke mehr ähn 2 skiepper tÿt han medh tionden förordnat blef, ty plichte han efter Kongl. Strafordningh att bethala Målsäganden then Unnandåldha skieppa Sädh och böte 3 skiepper, Ähn för thet han hafwer beskyllat sin broder Torkell för tiuf och hans hustru för Trollerj, och bekienner han weet ther till hwarken skiäll heller beskiedd, uthan rettar sin ordh å första tinge, efter thet 43 Cap: j TingMB: 3 (mkr), och 3 (mkr) efter samma Cap: för löechtningh är tilhopa 6 (mkr).
 …………..
Och Torkell medh sin hustru blefwe frjkiende och till ähran behåldne, och Truls åth(lite) som förbe.t är efter sin brått.

Norrvidinge härad 1690 20/10:
§ 14 Enkian Ingiär Bengdtsdotter klagar till Eke Torkelsson i Buskatorp och hans moder Elin Ekesdotter att dheras oxar hafwa …

Västra härads sommarting den 10 – 12 juni  1707:
§ 21 Nills Persson i Knutstorp låtit instämma dess Faderbroder Erland Andersson i Höreda, Per Danielsson i Knutstorp och Eke Torkellsson i Buskatorp, af hwilka den senare äger laga förfall af Siukdomb, angående ¼ Skattejord i Höreda Söreg. som be.te Nills Persson, dells Skall arft, dels begynt inlösa, men Erland Andersson för sig skall upbiuda låtet.

Saaken differeras till i morgon, och HäradsSk(rijf)warens Wälb.de Johan Lindbergs hijtkompst.
§ 38 Ehuruwähl Per Danielsson i Knutstorp och Eke Torkelsson i Buskatorp befinnas, så wähl dheras hustrurs, som hustrurs brorsons Kiärandens Nills Perssons andehl Nämbligen 1/5 i ¾ Höreda Söregården till Erland Andersson försåldt, lijkwähl som dhe hwarken tillstånd dertill haft, eller någor penningar derföre bewijses upburit; Så kan Kiäranden sin Skattejordsandehl icke förwägras, dock innan han de nsamma får tillträda, bör han jämblijkt Högwälborne H.r Baron och Landshöfdingens resolution Dat: 9 Octobr. 1705 wedergiälla Erland Andersson hwad han bewijsl.n i legemåhl och mehra den samma påkostadt, hwarom …

5
Cederborg / SV: Cederborg
« skrivet: 2022-02-10, 22:48 »
Hej. till Lisa Biörkmans arvingar höll till i Allbo härad.

Allbo hd sommarting 11/6 1750 § 13
I anledning af Hans Kongl. Maij.tts Allenådigste Utslag emellan Hustru Lena Assarsdotter, och Borgmästaren H. Magnus Höök angående arf efter hennes och des Syskons afl.e moders moderbroder LandsCammereraren Cederborg, dat. D. 20 Octobris 1749: förekom Hustru Lena Assarsdotter och begärade att undersökning ske måtte, om hennes Syskons och deltagares förmögenhet, på det hon och de sedan måge kunna deras Rätt, i underdånighet andraga, och woro fölljande afledne hustru Lisa Biörkmans, som war Syster till Afl.e Cammereraren Cederborg, barnabarn och arfwingar tillstädes Nembl. dotterSonen Förafskedade Solldaten Bengt Assarsson Vitting i Hwittaryd Södreg., hwillken uptedde den upteckning som han låtet Nembdemännerne Nills Johansson i Ekery och Gumme Törelsson i Ringshult efter Häradshöfdingens förordnande d. 29 nestl. Martii författa öfwer des ägendom, af Innehålld, att den bestigit sig till 105 D.r 12 ./. der emot Giälld och skulld funnets till 202 D. Smt., Hustru Maria Jönsdotter i Kramphult, som Lisa Biörkmans dotterdotter, hos hwilken efter berörde nemdemäns upteckning samma dag funnets Lösören 84 D.r 2 ./. och fast 1/8del Skatte i Boanäs som ärft efter sin fader till 300 D.r, deremot waret giälld och skulld 21 D.r, Hustru Stina Jönsdotter i Åkaslätt, äfwen Lisa Biörkmans dotterdotter, hoos hwillken Lösören bestigit sig till 26 D. 2 ./. samt giälld och skulld 19 D. 8, efter berörde nemdemäns upteckning, Solldaten Swen Bengtsson Sanddal på Öja Soldattetorp, som till hustru hafwer Lisa Biörkmans doterdotters dotter Beata Andersdotter, framlade Nemdeman Jöns Anderssons i Hernesås författade Boupteckning hoos honom d. 3 nestl. Aprilis på 8 D. 8 ./. samt skulld för Säd 4 D. Smt., Hustru Lisbet Nillsdotter i Bråten som till man haft, åfta omrörde Lisa Biörkmans dotterSon Jonas Jönsson, hoos hwillken efter Inventarium som Nemdemännerne Nills Johansson i Ekery och Nills Nillsson i Wret d. 20 martii nestförflutne förrättat, funnets fast 1/4 del i Bråten till 300 D.r mannens Fäderne jord, och Lös Ägendom 398 D.r 12 ./. men husets Skulld deremot sig bestiget till 520 D.r 28 ./. Smt., hwillka upteckningars riktighet alla åfwannemde efter allfwarl, föreställing att wakta sig för menEd. Hwar för sig särskillt, med Ed bestyrkte, och att de eij något med willja och wettskap undandölgt eller utelemnat, samt Skullderne äfwen riktigt angifwit, hwillket här medelst, under Häradshöfdingens namn och Häradets Insegel till betygande lemnat.

Källa: Arkiv Digital v464742a.b910 

6
Nöbbelin / SV: Nöbbelin
« skrivet: 2019-03-11, 09:08 »
Målet om Vrankunge (Jöns Nöbbelin i Asarum) fortsätter på § 43 nästa ting den 8/5 1762 [AID v464882.b5500.s1093]

7
Nöbbelin / SV: Nöbbelin
« skrivet: 2019-03-09, 13:42 »
Hej. Mer om Jöns Nöbbelins släkt finns i Kinnevalds hd dombok den 5/2 1762 § 80 [AID v464882.b4820.s957] Jöns klagar mot sina svågrar om Vrankunge Östregård i Skatelöv sn. /Conny

8
Öjaby / SV: Gumme Nilsson Hurtig
« skrivet: 2018-12-23, 21:38 »
Vigda i Växjö 19/10 1777 drängen Gudmund Svensson och pigan Marta Persdotter , ingen bostad angiven. [AID v30878.b400.s785]
Det finns en Gumme född 1755, dop 29/9, i Växjö som skulle kunna vara rätt?
Gudmund och Gumme är samma namn. Mvh//Conny

9
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2017-03-03, 17:51 »
Uppgiften i herdaminnet m.fl. ställen är felaktig. Det finns ett mål i Norrvidinge hd 1654 där det står i klartext att sekreteraren Gudmund Spak vid amiralitetet ( = Ehrencrantz) är bror till Sven Svensson i Hångeryd [Källa: Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:18, AD Online bild 228]

10
Gyllentorner / SV: Gyllentorner
« skrivet: 2017-03-02, 20:24 »
Hej
Kornetten Nils Spaak var son till en nämndeman Sven Svensson i Hångeryd i Asa sn. Därmed bör ju även Magnus vara son till densamme. Jag har skrivit två ggr i KGF-Nytt om denna familj. (nr 114 och och i juni 2013). Bifogar en bild på detta. Tillnamnet Spaak förekommer i flera generationer i denna släkten. Det är inte alls otroligt att fogden Sven Spak är densamme som nämndemannen i Hångeryd. Han är ju död 1679. Dock inte sett någonstans i Norrvidinge att han kallats fogde eller nämnts med  tillnamnet. Med vänlig hälsning Conny

11
Hjälmseryd / SV: Länsman Sven Apelqvist
« skrivet: 2017-02-04, 10:48 »
Hej. Lite information om Sven Apelqvist. Svens hustru och två döttrar förolyckades i Lillsjön vid Jönköping den 21 januari 1717. (Jönköpings Kristina F:1  sid 123 ) Hustrun hette Margareta Bolin.
Sven omgift med Katarina Arvidsdotter för juli 1720. Men var?
Sven är död före juni 1728:

Västra härads laga ordinarie sommarting den 14 - 15 juni 1728 i Vrigstad [AD v378556.b1010]
nr 79: Swen Persson i Anderstorp såsom förmyndare för thes Sahl. Swågers afl. länsmans Sven Appelquists omyndige barn: Jungf. Anna Margareta och Elsa Appelquist låtit instämma (Jonas Apelquist) och Per Persson i Slätthult ang.de inbördande af 2/3 Skattejord i Slätthult. warandes käranden eij tillstädes, utan allena är en Skrift insänd, hwaruti protesteras emot widare Lagfart; Men som samma Skattejord then afl. Swen Appelqvist förlängst är klanderlöst uppbuden och lagstånden, Så kan TingsRätten eij förwägra fastebrefs meddelande. Blifwandes hwad Jonas Appelquist vice versa instämt, efter begiäran uppställt.

Fadern bergsfogden Sven Börjesson tillhörde släkten Skarp/Skärping från Möcklehult. Denna finns väl beskriven i Peter Nilssons bok "Den gamla byn" som handlar om hans barndoms by Möcklehult.
Farfar var Börje Svensson Skarp i Hulebo i Hjälmseryd sn.

Med vänlig hälsning/Conny

12
Nöbbelin / SV: Nöbbelin
« skrivet: 2016-12-27, 19:06 »
Hej

En ledtråd finns i Allbo härads dombok 1759 [AID v464745.b1660] § 62.
Ser ut som om de flyttade till Asarums gästgivaregård.
Med vänlig hälsning/Conny

13
Asa / Asa
« skrivet: 2016-01-27, 18:23 »
Hej Cecilia
De är mest sannolikt gifta i Asa sn, eftersom Karin kom därifrån.  
Vigselbok saknas 1775-1780, och det bör vara där någonstans; äldsta barnet fött 1780.
Med vänlig hälsning/Conny

14
Asa / Asa
« skrivet: 2016-01-09, 09:35 »
Hej. Ja, det är rätt Anders i Tjureda. Det framgår av husförhöret att han är gift till Kråketorp. Här kommer lite mer information om dennes släkt. Det var Anders mor Karin Andersdotter som hade börd i Nykulla Södergård. Karins och Jons giftermål hittar man i Växjö sn. (Växjö C:1 sidan 432). Där framgår att Karin då kommer från Stora Pene. Förhållandet till Nykulla går att nysta upp med ett par fynd från domboken; här får vi fram namnen på Karins far och morfar:
 
Norrvidinge hd laga höstting den 3/10 1743 i Tolg:
nr 12 Anders Swensson i Stora Penö efter laga instämning påstår det Nils Andersson i Nykulla södregård bör till kiärandens dotter Catharina afstå fierdingen i Nykulla, hälst des dotter Swarandens hustru är tillika med des Barn och således ingen börd till den äger.
Nils Andersson uti ingifwen skrift andrager att han för 7 år sedan ingick äktenskap (med) kiärandens doter med hwilken han haft 2ne barn, der af det ena för Modren dött och det andra lefde 8 á 9 weckor efter Modren, hafwandes sedan utaf des Swågrar Hans Andersson och des afledna hustrus Morfaders Sonedotter Ingiärd börjesdotter i Haneholmen kiöpt deras Broders rätt, utom det, att des Swärfader d. 27 December 1736 uplåtet och gifwet honom och des hustru, kiärandens dotter Bisittningsrätten på förenämde ¼ den Nils uti sin och des hustrus lifstid och sedan Barn efter dem så wida det sig sträcker skall obehindrat och ograverat få nyttja och bruka; hafwandes .
 
Ovanstående mål kräver lite tolkning; käranden Anders Svensson hävdar att hans andra dotter som nu är död och varit Nils Andersson hustru saknade börd till gården. Rimligast måste det betyda att Anders Svensson varit gift minst två gånger och att denna dotter är av en annan hustru än Karin.
 
Norrvidinge hd 19/10 1730 i Tolg.
nr 38 Anders Swensson i stora Pene Kärande, fören(as) med sin StiufSwärmoder Änkan Hustru Sigrid Persdotter i Nykulla Södreg., på det sättet, att Enkan skall för detta Åhret och framgent, gifwa 1 D. Smt. åhrl. för det undantag hon niuter på Kärandens Barns Skattejord i Nykulla Södreg. så länge Anders sielf disponerar gården för hwilken Enkian från husrötas answar befrias, jämwäl betalar hon till Anders 16 /. Smt. Expenser; Hwilken förening TingsRätten dem emellan så mycket mera stadfäster, som Anders tilstår, att han wid sin underskrift på Swärfadrens Sal. Måns Börgessons Testamente, till undantaget samtyckt. Och om Petter Stenbeck som brukar hemmanet finner sig härwid missnögd, må han med wederbörande utföra saken det bästa han gitter.
 
Norrvidinge hd 6/5 1728 i Tolg.
nr 17 Anders Swensson i stora Pene tiltalar nämdemannen Per Jonsson i Nykulla, angående det han egenwilligt skal widkiendt gårdsbruket på 1/8 Skattejord i Nykulla Södregård, och icke welat emottaga Penningar för sitt lån till Kärandens Sal. Swärfader Måns Börgesson, giörandes Käranden nu det påstående, at Swaranden icke längre må befatta sig med samma gårdsbruk, utan påläggias emottaga 96 D. Smt. i nu gångbara Silfwerpenningar och Caroliner, samt der på återgifwa (de) Plåtar (  )fångne 20 D. Smt., hälst han, etter tilstående, i rättan tid blifwit (sing  gärden) afsagd. Swaranden menar sig intet (böra) lemna (   ) som är (honom) underpant, för 80 D. Smt. i oförhögde Silfwerpenningar, af Sal. Måns Börgesson wid(  )ådde och d. 13 Februar? 1724 intecknade innan honom betalas Interesse å 5 procentum ifrån d. 30 Julu 1715 til d. 23 Maji 1719. Käranden säger, (det) Interesset honom intet angår, utan at hans wederpart må sökia den som brukat Panten, (  ) 1 D. Smt. för detta åhret erkänner Anders at betala.
 Resolutio.
Efter Nämdemannen Per jonsson i Nykulla, Swarande emot Anders Swensson i Pene Kärande, tilstår sig i rättan tid blifwit afsagd ifrån 1/8 i Nykulla Södregård, den Swaranden på Tinget d. 13 Februar? åhr 1724 låtit såsom Pant intekna för 80 D. Smt. lån i oförhögde Silfwerpenningar til Kärandens Sal. Swärfader Måns Bengtsson, (då) det Interesset, som nu fordras emellan d. 30 Julu 1715 och d. 23 Maji 1719, icke (ens) blifwit nämdt, Ty pröfwar TingsRätten, Swaranden intet befogad at längre nytia Panten än den samma wid nästa fardag bör til Käranden afträdas, emot det han nu genast efter sitt anbud, lefwererar 96 D. Smt. i Caroliner, efter deras nu gångbara wärde; dock af Nämdemannen återfår de förr lefwererade 19 D. Smt. i Plåtar, och 1 D. räknas på det som Anders för i åhr erkiänner (böra) betalas. Warandes genom detta utslag Swaranden obetagit sökia wederbörande nu det öfrige Interesset, så wida han sig der til befogad finner, och Parterne ej annorlunda åsämia.
 
Mer information om denna familj emottages tacksamt...
 
Not till admin; detta inlogg borde flyttas/länkas till Tjureda sn. //Conny
 
Mvh
Conny Gustavsson
Växjö
 
(Meddelandet ändrat av Cgustavsson 2016-01-09 12:14)

15
Hej Elisabeth.
Något Ölmestad finns inte i Kronobergs län. Kan det inte vara Ölmestad Säteri i Reftele sn, och att han bodde utanför häradet?
Med vänlig hälsning/Conny

16
Öjaby / Öjaby - födelsenotis 1713
« skrivet: 2015-09-01, 21:36 »
Det bör nog vara Kyrkotorp i Ormesberga sn. Det är inte så långt dit från Öjaby.
mvh//Conny

17
Förkärla / Förkärla
« skrivet: 2015-04-22, 15:34 »
Hej
Jag söker information om befallningsmannen Per Larsson Hökhuvud i Vambåsa.  
Är han densamme som i mantalet 1698 kallas Per Skåning i Vambåsa?
Hade han några barn?
 
Med vänlig hälsning
Conny Gustavsson
Växjö

18
Tolg / Tolg
« skrivet: 2015-04-14, 08:19 »
Hej Kim
 
Här kommer ett tips till, se bouppteckning i Norrvidinge hd FII:5 nr 39
 
Med vänlig hälsning
Conny

19
Tolg / Tolg
« skrivet: 2015-04-11, 22:05 »
Hej
Så är det nog. Enligt herdaminnet så blir Johannes Ringius komminister i Tjureda 1654. Johan i Saxabjörke dyker upp första gången i mantalet 1655 i Saxabjörke. Herdaminnet säger även att Johannes var gift med dotter till Petrus Tofterus (=Peder Johannis). Detta verkar också stämma med Herr Johan. I domboken 1655 säga hans hustrus broder vara en ogift dräng Anders Persson.
 
Norrvidinge hd den 4 och 5 december 1656:
Wällärde Hr. Johan I Saxabirke Framkom och Bekiende att hafwa waret uthöfr till wittnes att hans hustrus broder Anders Perssohn ogift drengh hadhe tilsagt och lofwat Britta Olofsdotter för sin förnedringh och att Anders Perssohn hadhe rådt henne medh barn j förljkningh Een koo och 1 tunna rågh.
 
Denna Anders Persson skulle absolut kunna vara Peder Johannis son med samma namn.
Anledningen till att Herr Johan är i Saxabjörke är att Peder som var kyrkoherde i Tolg, själv ägde halva gården Saxabjörke. Även detta är ett starkt indicium för att Herr Johans hustru bör varit dotter till Peder. [Men detta kanske står i klartext i domkapitlets handlingar? Någon som vet?] Sålunda, en färsk hypotes; Johannes Ringius född 1611 = herr Johan i Saxabjörke??? Och i så fall är det sonen Joen som kommer och hjälper sin skröplige fader 1679. Vilken Joen sedan figurerar ofta i domboken och är död i oktober 1698. Herdaminnets uppgift att Johannes levde ännu 1699 är felaktig.  
Med vänlig hälsning/Conny

20
Tolg / Tolg
« skrivet: 2015-04-11, 18:46 »
Hej
 
Vi borde kanske flytta denna diskussionen till Tjureda eftersom den inte rör Tolg så värst mycket?
 
Uppgiften i herdaminnet att Jon Ringius skulle vara född 1611 måste vara felaktig. Hans far herr Johan i Saxabjörke lever ännu 1 april 1684 då han utgivit sitt testamente. Och Jon Ringius dyker inte upp i handlingarna förrän 1659. Och varför skulle han köpa sig en gård vid 78 års ålder? Nej, det kan inte gärna stämma. Han bör nog varit född cirka 20 år senare än herdaminnet anger.  
Med vänlig hälsning/Conny

21
Tolg / Tolg
« skrivet: 2015-04-11, 11:28 »
Hej Lars-Åke. Jag letar och letar... Har du sett detta förut:
Norrvidinge hd 10/1 1732 i Tolg.
§8 Framkom för Rätten Erik Larsson i Nykulla norrag. bewisandes med Kiöpebref af d. 7 Maji 1725 att Erik tillika med Sal. Håkan Eriksson derstädes tilsammans kiöpt Nykulla Norregård Skattejord ½ utaf Lieutenanten Ädel och Manhaftig H.r Johan Ring, förmyndare för sin Systers hustru Catharina Rings Barn af förra gifto och Håkan Persson wid Åby qwarn för 130 D.r Smt. som Kiöpebrefwet förmäler wara riktigt betalte, och deruti förbehållit att om antingen genom Åboens wållande Skattejorden på hwarje handa sätt till hus och ägor förderfwas eller Kiöparne blifwe sinnade den till någon att försälia skall sådant Säljarne eller deras Barn hembiudas och uplåtas för 130 D.r Smt. Jorden är upbuden 1 g. d. 10 Maji 2 g. d. 8 Novembris samma Åhr och 3 g. d. 7 Februar? 1726 samt för längst och oklandrat lagstånden, Altså bewiljas fasta på ¼ i Nykulla Norregård för Erik Larsson, des hustru Ingrid Håkansdotter, deras Barn och Arfwingar ut in forma communi.
 
Nykulla Norregård ägdes av komministern i Tjureda Johannes/Joen Ring. Kanske är det hans barn eller barnbarn?
 
Norrviddinge hd 1689 8/10 i Tolg.
Hans Wyrdigheet H.r Jon Ringius låther Upbiuda ½ Nykulla som han kiöpt hafwer af Tålgs Kyrkia och des förståndare for 54 D.r Silf.My.tt _ _ 1g.
 
//Conny

22
Tolg / Tolg
« skrivet: 2015-04-10, 21:39 »
Hej Lars-Åke
 
Som så ofta, ganska krångligt. Det finns två Jon Ring i Tolg sn som är helt samtida. Den ena är son till länsmannen Peder Ring och den andra son till Peders bror Anders. Sålunda kusiner. Jag har försökt mig på att reda ut detta. Och helt klart är att det är Jon Andersson Ring som är gift med Malin i Råstorp och den andre Jon Persson Ring är kvar i Holkastorp Västregård.
 
Att det är Jon Andersson Ring som är i Råstorp framgår av följande mål:
Norrvidinge härad 1659 15/12:
Jon Andersson i Rostorp klagar öfwer Hans Erichsson i Laggen, att han för någon tÿdh sedan skall hafwa lånt af hans hustrus förra Man Thor i Rostorp 5 rÿksdr., der på hafrHans betalt 4 Rdr. och 1 rdr. skall återstå, den han intet will betala, föregifwandes Thor war honom skyldig för fällehyggen han in på hans Marck huggit hafr. Hans Uthfäster een triggia Manna Eedh till näste Ting, att Thor war honom skyldig, för hwilket han den ene rÿksdaler qwitta will.
 
 
Så det är högst sannolikt Jon Persson Ring som sålt Västregård till Måns i Källreda:
Norrvidinge härad 1694 12/2:
§43 Framkom för Rätten Måns Nilsson i Kiellerdahl och bewjsar medh Kiöpebref sig hafwa kiöpt halfwa Västreg. i Hålkastorp af Joen Ringh 1 för 62 RD. Courant och andre fiärdingen af Anders Andersson i Hökag. och Anders Swensson i Stohrag. Anders Persson i Rylte och Karin Månsdotter i Tolgh för penningar 126 D. SM.t Jorden är Upbuden och Lagstånden; Afhändes för dhenskull bem.te halfwe gård ifrån bem.te Sälliare, och Tingskiötes in under Måns Nilsson hans hustru Kierstin Månsdotter, dheras barn och Erfwingar medh huus Jord etc. ut in forma Communj.
 
Jon Andersson Ring flyttar på åldern till Nykulla:
Norrvidinge härad 1666 8/6:
Befallningsm. W.t Anders Brynielsson på Ahsa, tiltalade Joen Ringh i Nykulla, det han Rostorp illa ifrån sigh Skildt hafwer, på ett och annat sätt, begiärade någre af Nämbden som det besee Skole, der till förordnades på befallningzmans sÿda, Nielss i Stenekulla och Erich i Källerda, och på Joens sÿda Olof i söhreskogh och Swen i Hångery, om terminen måge de sielfwe sigh föreena.
 
Sista gången han är nämnd i domboken är 1677, antagligen död kort där efter.
 
Med vänlig hälsning/Conny

23
Hjälmseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 07 mars, 2015
« skrivet: 2015-03-07, 18:19 »
Hej Pia.
Det finns väl inget Mölnarp i Hjälmseryd? Däremot ett vid Sunnerby i Vrigstad sn.
Med vänlig hälsning/Conny

24
Tolg / Tolg
« skrivet: 2015-03-06, 21:14 »
Hej Sigvald
Se Tolg AI:16 sidan 26 och sedan AI:15 sidan 26.
Ingrid Maria verkar fått fel födelsemånad på vägen.  
Med vänlig hälsning/Conny

25
Berg / Berg
« skrivet: 2014-02-08, 23:36 »
Hej igen
 
Handlingen rörande det misslyckade frieriet finns i Växjö domkapitels akter 1694 nr 307.
 
Sune Olofsson är säkerligen död före 1726. Det är hans testamente som uppvisas i rätten. Han levde dock 1721.
Sune är son till Olof Sunesson i Sörskog (f.ca.1599) Sune hade många syskon och det finns mängder med mål i domboken som rör dem.
Här är ett intressant:
VINTERTING 1696 25/2 i Tolg, upbud: Sune I Södreskough låther Upbiuda ½ Södreskough som han en dehl Erft och en dehl kiöpt af sin faster hustru Karin I Siöända för 31 Dr. SM.t, äfwen och af sin broder Pehr Olufsson des andehl för 75 Dr. SM.t, och af Sahl. Pehr Boosson I Stougby för 75 Dr. SM.t, Noch af Påfwel i Börka för 37 Dr. 16 öre SM.t, _   1g.
 
Karin Sunesdotter i Norra Sjöända [Asa sn] var syster till Olof Sunesson i Sörskog. Och hon verkar ha trilskats i det längsta med att sälja sin arvejord i Sörskog. Affären gjordes upp långt tidigare, Sune fick faktiskt en separat fasta på Karins del redan på hösttinget 1684. Då var Karin troligen över 80 år gammal.
Att Olof skulle vara född 1599 kommer väl av en åldersuppgift i domboken där han 1679 sägs vara över 80 år. Denna uppgift kanske inte är helt korrekt. Någon som har bättre besked? Dock vid samma tillfälle vittnar Olof att hans far hade bott i Holma året före det stora dödåret (=1604). Så 1603 borde väl Olof varit några år gammal. Å andra sidan kan det förstås varit hörsägen. Han är inte gift förrän cirka 1635-1637. I domboken 1654 står att han var yngste sonen till Sune och att han var gift 10 eller 12 år före föräldrarna dog. Om 1599 stämmer så fick han barn vid rätt hög ålder.
 
Med vänlig hälsning/Conny

26
Berg / Berg
« skrivet: 2014-02-08, 08:57 »
Hej.
 
Alldeles riktigt, Sune/Sone och Olof är båda vanliga namn i Berg socken.
Olof Suneson (f.ca.1690) är son till Sune Jonsson och Kerstin Sunesdotter i Holma Västregård. Och det är Kerstin som kommer av Sörskogs-släkten:
Norrvidinge hd laga vinterting 23/1 1727 i Tolg:
Oluf Sunesson i Södreskog framteer sin faders Sune Olufssons uti wittnens närwaru skriftel. giorde författning af d. 31 Octob. 1726 emellan sine Barn och Arfwingar, hwarefter Oluf Sunesson är tillägnat halfwa Skattehemmanet i Södreskog så wäl som faderens lösa Egendom, emot det Oluf betalar 100 D.r Smt. till sin Swåger Sune Jonsson i Holma och 40 D.r Smt. till Samuel Andersson i Aplaryd, så wäl som den giäld och skuld Sune sig öfwerdragit, Blifwandes bem.te Skattejord i Södreskog för Oluf Sunesson upbuden __ 1g.
 
Jöns i Slätthult heter Håkansson i efternamn.  
Norrvidinge hd höstting 12/11 1750 §39.
Emedan Per Jonsson i Gunnarstorp som sistl.ne Ting d. 24 Ma? blifwit till förmyndare tillsatt för afl. Jöns Håkonssons i Slätthult omyndige barn, tilkienna gifwer att han icke allenast sielf hafwer 3ne barn utan ock dessutom är förmyndare för 4 barn och således detta förmynderskap ei ensam mäktar förestå; Altså warder Nils Persson i Älgaryd honom till hielp till förmynderskapets förwaltande förordnad, hwarföre honom åligger jemte Per Jonsson de omyndigas rätt Laglikmätigt förswara.
Med vänlig hälsning/Conny

27
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 07 februari, 2014
« skrivet: 2014-02-06, 21:50 »
Hej Ivar
Svar på dina frågor:  
1. Ja, du har placerat Marta helt rätt. Hennes man Måns är 1779 förmyndare till Sune Olofssons i Holma barn (Bouppteckning Norrvidinge hd FII:5 nr 48) Här var det syskongifte, bröderna Måns och Jonas var gita med systrarna Marta och Elin Olofsdöttrar.
2. Ja, Måns Nilsson är son till Nils Nilsson i frälsegården. I mantalslängden finns sönerna Jonas och Måns på 1740-t i frälsegården. Se sedan bouppteckning efter deras syster Kerstin i Slätthult (Norrvidinge härad FII:1 sid 25).
 
När det gäller Olof Sunesson i Holma så gäller det att se upp. Det finns två personer med samma namn och båda är i Västregård! Olof nämnd ovan född ca 1690 och ännu en Olof född ca 1707. Det är inte helt lätt att avgöra vem av de två som avses i några domboks-mål. Men helt klart är att de ovan nämnda syskonen är barn till Olof den äldre.
 
Med vänlig hälsning/Conny

28
Ramkvilla / Ramkvilla C:3 sid 281
« skrivet: 2013-09-28, 20:04 »
D. 21 April begrofs Suen Simonsson i Amnatorp född d. 10 jan 1804 i Viaskog af ärlige föräldrar; fadren lef ännu, och är Simon Swensson och modren redan i herranom afliden Ingrid Pehrsdotter. war hemma, till thes han gaf sig bort att tiena uti 8 åhr i Måhlen hosd Afl. Capitainen Rettner. thärefter ingick han ächtenskap med tå warande piga; men nu mehra blifne Enkia h. Annica Swensdotter i Amnatorp. 24 år gammal war han (gift) sig, (ellr) d. 30 Maji 1728; med henne lefat i godt ächtenskap 26 åhr på några weckor när, och aflat tillhopa 6 barn 4 Söner och 2 döttrar. 2ne Söner äro död; the abdra lefwa.
 Sidste Siukdomen begyntes 14 dagar för Michaëlis tid, genom en magsiuka. Slikt tog alt mehr och mehr till, (ehwad man thäremot brukade).
Påskafton gick sidst g. med vördnad h.h. nattvard. Dödde (Påsk)dags morgon d. 14 april. 50 åhr och 3 månader och 4 dagar gl.
 Warit en mycket beskedelig, gudfruchtig, och stadig man.

29
Ramkvilla / Äldre inlägg (arkiv) till 24 augusti, 2014
« skrivet: 2013-09-02, 16:38 »
Svar till Hans Callersjö [postat nyårsdagen]:
 
I Karin Svensdotters dödsnotis nämns orterna Gärdeskvarn och Hörneboda, båda i Fröderyd socken. Nils Bengtsson är från Asaryd norregård i Asa sn, Kronobergs län.
 
Kyrkoböckerna i Ramkvilla är helt fantastiska, vilken information de ger. Här följer min tolkning av Nils 16/3 1801:
Martii d. 16 och d. 22 begrofs gifte undantags ålderstigne Nils Bengtsson från Uhrås född i Asaryd Norregård 1718 af Bengt Jonsson och Lisbet Nilsdotter. Hemma i föräldrarnas hus till han d. 10 juni 1751 wigdes med då pigan Karin Svensdotter från Hörneboda med h.ken haft ett barn, son, som 20 weckor gammal förqwafts. De 10 a 11 första äktenskapsåren bodt i Asaryd. Karin Svensdotter står död ofwan pag. 386 A.o 57, (  conterat) Andra gången wigd enl.t pag 253 N.o 7, h(war) 5 barn 4 söner 1 dotter, hwearaf alla den sidstnämda allena gift (efterlefwa). Kunnat efter tidens sed läsa och utom bok, warit rask, arbetsam och en tid passerat för wälmående, som med (wahnmacht) under ålderdomen, hemmansklyfning kanske någon misshushållning, slutel. till (og) fattigdom afgått. Merendels god hälsa, tills de sidste åren, då utom (  ) särdeles i hufvudet (gjorden) swagsynt de 5 sidste och all blind det aldra sidsta lefnadsåret. Sjuknade häftigen 6 weckor för aflidandet, som med sina (   ) och häftigan (Intervaller) ändade lifwet kl 5 ofwanskrifne förmiddag i dess 83 år af Torrwärk el. ålderdom.
 
Sonen i 1:a giftet som avled hette Jon och återfinns i Asa sn dödbok den 22/1 1753.  
 
Mvh
Conny

30
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2015
« skrivet: 2011-11-22, 21:53 »
Hej Jan-Olof
Rönnelund låg under Asa herrgård. Jag vet inte om där finns några rester kvar nu. Men för sisådär en 25 år sedan gjordes en inventering över alla torpen och varje plats märktes ut med en skylt. Kontakta hembygdsföreningen i Asa, de har materialet.
Mvh/Conny

31
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 01 mars, 2007
« skrivet: 2006-09-27, 20:45 »
Hej, Enligt Asa födelsebok:
4 nov 1901 föddes Astrid Henrietta.  
Döpt: 15 december.
Föräldrar: Trädgårdsmästaren Johan Nilsson (född 18/11 1859) och hans hustru Maria Josefina Rydman (född 20/7 1864) på Asa herregård.
Faddrar: Fru Jutta Kirkbuch, Asa Herreg. och Fru M(inna) Selander från Tolgs församling.
Mvh/Conny

32
Hej Pierre.
 
Med hänsyn till nu levande personer så har vi klippt av födda på CD-skivan vid 100 år tillbaka. Vi har fler år än så registrerade i rätt många församlingar . Om du meddelar mig din epost-adress så ska jag skicka dig uppgifterna. (Vill inte lägga ut dem här...)
Mvh
Conny

33
Hej Astrid
Kristina var från Bagganäs i Tingsås sn. Sannolikt identisk med den Kristina född där den 27/1 1749. Hon dog i Bagganäs 7/8 1780. Paret tycks varit bosatta där under hela äktenskapet. De fick en dotter Christina Beata, född 16/6 1776.  
Carl Magnus och hans 2:a hustru är mina förfäder genom sonen Johannes född 1786.
Källa: KGFs Databas 2004.
Mvh/Conny

34
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-20
« skrivet: 2005-03-14, 18:57 »
Hej Per
 
Nej, Simon Jonsson är inte far till Per Simonsson. Per är vid tinget 1695 å sin moder änkan Gertrud Månsdotters vägnar. Fadern är alltså död, vilket Simon i Röshult inte var. Ref: Norrvidinge hd 25/2 1695, ?59.  Mvh/Conny

35
Hemmesjö med Tegnaby / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-05-19
« skrivet: 2004-10-24, 22:00 »
Hej.
Jag undrar om någon har kunskap om barn till bonden Erland Arvidsson i Åreda (död före 1710), vad de hette och vart de i så fall hamnade.  
Mvh/Conny

36
Fröderyd / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-10
« skrivet: 2004-05-09, 19:32 »
Hej Lina
 
Tja - Borlanda Dusegård inte att förväxla med Borlanda Måns Dusesgård ligger i Söraby församling, Kronobergs Län precis som Södra Rottne. Bara en liten fråga - Varför fråga efter data om modern när du uppenbarligen inte fastställt att det är rätt familj du fått som svar på förra frågan. Lita inte på uppgifter du får av andra forskare, även de bästa har fel emellanåt. Det är oerhört trist att en dag upptäcka att allt man forskat fram om en stor del av sina förfäder inte är ens förfäder över huvud taget. Och lita absolut inte på uppgifter som kommer från diverse databaser eller hemsidor. Där vimlar ibland av fel. Eftertanke och källkritik är släktforskarens bästa vänner.
 
Lycka till med sökandet....
Conny

37
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-04-11
« skrivet: 2004-04-10, 08:09 »
Hej Anders
Enligt KGFs soldatregister över Kronobergs regemente (dataregister=sekundär källa):  
Korpralen Per Johansson Holmberg född cirka 1694. Antagen för Smörhöga i Skatelöv 1/10 1718. I de två äldsta generalmönsterrullorna anges han vara smålänning men i senare skåning.
mvh//Conny

38
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-20
« skrivet: 2004-02-15, 15:09 »
Hej Malin
 
Tyvärr så måste jag meddela att det inte finns någon Kristina Vilhelmina eller Kristina Andersdotter född i Asa vid den tiden. Sökte även i KGFs databas för hela länet och kunde inte heller där finna henne.  
mvh Conny

39
Ryssby (G) / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-17
« skrivet: 2003-10-16, 22:45 »
Hej
På Skeda soldattorp i Ryssby sn fanns en korpral Peter Persson Ryman född ca 1740. Peter var gift med en ca 10 år äldre kvinna vid namn Stina Petersdotter. Tillsammans fick de minst 6 barn. Är det någon som känner igen denna familj eller vet något om var de kom ifrån.
mvh/Conny

40
Hjälmseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-09-07
« skrivet: 2003-10-05, 20:20 »
Hej igen
 
Sökte på svenska ortnamns-CD:n. Den ort i Hjälmseryd som verkar mest likt Jegerhult är Fägerhult som ligger väldigt nära Kronobergsgränsen. Har för mig att den raden i bouppteckningen var lite otydlig. //Conny

41
Hjälmseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-09-07
« skrivet: 2003-10-04, 20:19 »
Hej Inge
 
Johan Jacobsson i Slätthult (född 1737!) är min förfader. Men jag härstammar från hans första hustru. Med 2:a hustrun Ingrid Svensdotter hade han 8 barn. I Johans bouppteckning står att Ingrid tillfört 166 riksdaler vid köpet av Lövhult västregård som hon fått för sin arvejord i (Jegerhult?) (Finns någon sådan ort i Hjälmseryd?). mvh Conny

42
Hej Gösta
Den 1/11 1772 gifter sig Erik Nilsson från Loftsryd med Ingerd Persdotter från Baggansås i Asa sn. De har även en dotter Kajsa född 15/6 1788. Dessa bodde genom åren i Fraggahult, Baggansås och Plantingsboda i Asa församling. Denna Ingerd är dotter till mina förfäder, Per Svensson och Kerstin Erlandsdotter i Baggansås.
Vart tog Kajsa vägen? mvh//Conny

43
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-13
« skrivet: 2003-08-12, 21:23 »
Hej Jessica
I gångna tider förekommer i den trakten att man kortade ned byns namns ändelse. Till exempel skrivs Stenshult i Tolg oftare som Stenset eller Stense i äldre längder och Torshult i Berg skrivs ofta Torset. Troligtvis hittar man förklaringen i traktens dialekt. Att gissa vilket ställe som avses med Homset i visan är inte lätt. Det skulle kunna vara Holmesås i Tolg som ligger väldigt nära Klackhult. Eller Holmeshult i Fröderyd, Men det är nog lite långt om hon skulle komma varje kväll. Bara gissningar. Kanske finns det någon som hört något ställe kallas Homset i något annat sammanhang.

44
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-10-20
« skrivet: 2003-06-15, 20:42 »
Hej Ruben och Lotta
 
Där ser man. Ett utmärkt exempel på att databaser inte alltid är att lita på! Eftersom uppgiften passade så oerhört bra på din släkttradition så insåg jag inte det nödvändiga i att bekräfta den med originalet.  
Och nu likaså jag blev nödgad kolla och där står ju klockrent Sara, så databasen har fel uppgift. Ska ändra den omedelbart.  
 
Hör gärna av dig Ruben om du hittar gåtans lösning. Jag är nyfiken.
mvh//Conny

45
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14
« skrivet: 2003-06-13, 21:37 »
Hej Ruben
 
I KGFs databas hittar jag född 12/1 1782 Sven, föräldrar: soldaten Per Lundgren och Märta Persdotter i Kråketorp norregårds soldatetorp.  Därefter en snabb koll i vårt soldatregister. Per Lundgren hette Jeansson (Johansson) och var född ca 1739. Antogs 22/1 1766 för Kråketorp. Per dog 22/3 1790. Märta och Per är vigda i Bergs sn 1781. Hon var då från skrivaregården(=Sandvik). Märta är 2:a hustrun. Pers 1:a hustru hette Stina Johansdotter.
 
mvh
Conny

46
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-05
« skrivet: 2003-06-09, 19:40 »
Hej Eva-Marie
 
Jag har sökt i KGFs aktuella databas som inkluderar Berg födda för dessa år. Dessa namn går inte att finna där. Jag kan ej heller hitta dem som födda någon annanstans i de församlingar som vi har klara så långt fram i tiden.  
 
mvh//Conny

47
Söraby / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-05-09
« skrivet: 2003-06-02, 22:38 »
Hej Kristian
Vid Norrvidinge härads höstting 1636 står följande:
Sammadagh framstegh Beskedeligh man Nils i Målaiordh mechtig på sina egne wägna, Staffan i Norraby fulmechtigh på Peder Jonssons wägna i åhreda i hemesiö sochn och på hans hustrus wägna. Nils i Målaiordh fulmechtigh på Biörns wägna i höriås i Ramqwilla sochn, han uppå sin barns wägna, Bonde Jonsson i Bränderydh medh sin bekiännelse skrift betygar at han sälger sin arfweluth en fierdingh i Brittatorp, Jon Bondesson i Bränderydh sälger sin mödernes Jordh i Brittatorp, ala thesse bekiänna sigh hafwa bekommit til Reda betalningh för al sin Jordh och arfwat i Brittatorp och hafwa therföre upburit Nils i Målaiordh på sin barns wägna för theras arfwedeel i Brittatorpa gårdh Silfwer 15 lodh, Biörn i höriås bekommit 32 Lodh, Bonde Jonsson (5)6 Lodh silfr. Så at alt thet G?se Pedersson i Brittatorp kiöpt och medh sin hustru Marit Benchtsdotter arft hafwer ähr tilhopa aller gården Brittatorp i Söra Rotne Sochn, ähr lagbuden och lagstånden ty dömdes thetta Jordakiöp fult och fast.
 
Det är väl inte helt otroligt att den Bonde Jonsson i Bränderyd som säljer sin del är far till Måns.  
 
1627 köper en Bonde (inget efternamn omnämnt)halva Brittatorps gård. Uppbudet skedde redan 1621! Men 1633 är det en tvist om börden till samma gård och det dömmes att Bonde (fortfarande inget efternamn) ska återställa sin del mot betalning till sin granne Gise Pedersson som var måg till Bondes nu (1633)döda hustru vid namn Ingeborg. Det var Ingeborgs första man Bengt som köpt gården av sin fader Nils Bengtsson. Bonde och Ingeborg hade som det står 1636 hans Arfvinge åtminstonne ett barn tillsammans, men inget namn är omnämnt (typiskt!). Eftersom efternamnet saknas så kan man inte riktigt med säkerhet säga om det är samme Bonde som 1636 finns i Bränderyd. Men omöjligt är det ju inte.  
Ändå är det något som haltar. Jon Bondesson i Bränderyd som säljer sin möderneslott bör väl vara son till Bonde Jonsson. Här nämns ingen Måns. Och i dödboken i Ramkvilla sägs att han var 22 år hos sina föräldrar. Detta stämmer i så fall inte riktigt heller eftersom Ingeborg är död 1633. Bonde har väl antagligen gift om sig. Fler bevis skulle behövas för att säkra upp dessa uppgifter. Vi kan inte heller vara helt hundraprocentigt säkra på att det som står i de bevarade domböckerna från denna tiden är korrekt. Dessa är kopior av orginalen och fel förekommer bevisligen här och var. mvh//Conny

48
Skatelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-07
« skrivet: 2003-04-06, 15:58 »
Hej Monica
Kerstin är född julafton 1750 på Sjötorpet i Vislanda sn. Föräldrarna är vigda i Vislanda 25/11 1744. Anders är från Sjöbacken i Vislanda.  Dessa är min sambos förfäder. Men vi vet inte så värst mycket mer om dem än just detta. Någon annan kanske har något att tillföra?
mvh // Conny

49
Hej Essan
Vi (i KGF)har börjat att bygga på ett soldatregister för Kronobergs regemente. Därför kunde jag snabbt hitta några uppgifter om dem. Eric hette Persson i efternamn. Antagen för Plantingsboda 5/5 1757. Han dog i Pommern redan 5/3 1759.  
Petters patronymikon saknas i rullorna. Han är född ca 1739, men ingen uppgift om var. Även han antagen för Plantingsboda 1/8 1759. Avskedad 1/9 1764 p.g.a. fel på ögonen.  
Det är ju inte troligt att dessa är nära släkt. Soldatnamn övertogs ju allt som oftast.
mvh//Conny

50
KGF :CD / Äldre inlägg (arkiv) till 07 januari, 2006
« skrivet: 2003-01-31, 18:34 »
Hej.
 
Linus ha alldeles rätt. Man kan söka på precis vilka kriterier som helst. Prova att söka på t.ex. titel eller dödsorsak etc.  
Vet man inte exakt när någon är född kan man byta sökvilkoret för födelsedatum till mellan och ange mellan två årtal, så minskar man ned antal träff i resultatet.
 
Antalet som står efter normerade namn, blev inte som jag först tänkt. Meningen var att normeringsmodulen (programmet) skulle räkna samtliga förekomster av en stavning. Problemet är att detta fält nollställdes mellan körningarna och jag lyckades då inte köra alla fält i databasen på en gång utan att Access krashade. Därmed visas endast antalet som hittades vid den sista körningen som gjordes innan databasen kopierades till CD. Jag har modifierat programmet och till nästa version lär det bli rätt antal.  
 
För övrigt: Jag får mycket frågor om när nästa uppdatering kommer. Just nu vet vi inte det. Vi behöver ha en rätt god mängd nya poster innan det känns lönt att låta pressa en ny CD. En gissning är att vi kanske får se nästa CD under år 2005. (Nuvarande version släpptes i februari 2002.) Är det någon som vill söka i det material som ännu inte finns på CD. Skicka ett brev eller ett mejl till KGF.  
 
mvh/Conny

51
Hej.
Den gamla byn, av nu avlidne Peter Nilsson handlar om Möcklehult i Hjälmseryd sn , Jönköpings län. mvh Conny

52
05) Äldre inlägg 2004-2005 / Kronoberg, Göteryd
« skrivet: 2002-11-03, 19:05 »
Vi gör ett försök:
Den 15 Jan: Döptes Andersas ock Karins i Wäraberga N. Måns
[faddrarna:] Jöns (?Swensson) i Wäraberga. Månses hust. Citsa ibm. dr. Per börgess. ibm. Hust. Gunnil i Holmsry
 
mvh
Conny

53
Växjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-07
« skrivet: 2002-10-28, 18:12 »
Hej Anders
 
Ingen av Haralds syskon (3 systrar) synes ha använt namnet Sandberg. De tre systrarna var: Ingegerd g.m. Måns Andersson i Sandvik i Berg sn.  Anna g.m. Jöns Erngislesson  i Östratorp. och Per Jönsson i Agnaryds hustru (vad hon nu hette i förnamn, jag har ingen anteckning om det). Fler levande barn till Jöns Haraldsson fanns inte 1705. //mvh Conny

54
Växjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-07
« skrivet: 2002-10-27, 16:05 »
Hej Anders och Annika.
Harald Jönsson Sandberg är son till en av mina förfäder. Jöns Haraldsson känd mellan 1657 och 1689 i Sandsjö i Ormesberga sn. Harald är omnämd i domboken (Norrvidinge 1690 och 1705). Därav namnet Sandberg.. Jöns var gift (minst) två gånger och jag vet inte säkert vem som är mor till honom.
Men allt detta visste ni kanske redan.
mvh Conny

55
Hakarp / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-21
« skrivet: 2002-10-04, 11:16 »
Söker uppgifter om en gårdfarihandlare Karl Johan Larsson född 1841 i Rosendal i Hakarp sn. Enligt muntlig tradition skulle han ha haft ett par oäkta barn med Karolina Johannesdotter från Nässja i Skepperstad sn. Är det någon som vet något om hans förehavanden?

56
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14
« skrivet: 2002-07-09, 19:16 »
Hej Kristian.
Uppgifterna är korrekta. Kontakta mig så vi kan se hur vi är släkt. Jag har bägge Gunnars söner i min antavla.  
mvh/Conny

57
Enligt boken Karl XII Officerare, skall Lars Andersson Säf (född 1652 i Västergötland) varit styckjunkare och 1712 fänrik på Artelleriregementet.
Min undran är: I vilken församling/härad bodde Lars?
Vill gärna ha kontakt med andra som forskar om honom och hans släkt.

58
Till Gun
 
Jag har nu äntligen hunnit kontrollera dessa uppgifter. Det är helt rätt Johan Persson. Tack vare ditt tips har jag nu funnit både födelseår och föräldrar till Britta Stina. Än en gång hjärtligt tack.
Gott Nytt År / Conny

59
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 6.11.2001
« skrivet: 2001-10-07, 17:42 »
Hej Hans.
 
Inte relativt enkelt. Och eftersom källorna är bristfälliga under 1600-talet kan man inte garantera att man verkligen hittar alla.
Varför tror du att din förfader är från Norrvidinge? Dessa 7 församlingar är en försvinnade liten del av Småland, som omfattar ett par hundra församlingar. Och även om man hittar ett tiotal kandidater hur ska man sedan gå till väga för att bevisa att en av dem är rätt person? Jag vill inte låta alltför pessimistisk, men en uppgift om födelseort för något av barnen eller annan liknande information är ett måste för att få något att börja nysta i. Kan du ordna något liknande bevis som närmare begränsar Anders Larssons vistelseort inom Kronobergs län så skall jag gärna hjälpa dig med att ta fram uppgifter om honom.
mvh/Conny

60
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 6.11.2001
« skrivet: 2001-10-01, 18:38 »
Hej Hans
Listan på personer med namnet Anders Larsson i Norrvidinge lär inte bli så lång. Det är ett rätt litet härad. Består endast av 7 församlingar. Betänk då att vi har uppåt 80 församlingar bara i Kronobergs län vid denna tiden. Tillkommer sedan Jönköpings och Kalmar län. Det blir inte lätt att hitta den berömda nålen. Men ge inte upp förr eller senare gör någon ett fynd.
Jag är ännu inte färdig med Norrvidinge. Övriga härader får vänta. mvh / Conny

61
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 6.11.2001
« skrivet: 2001-09-30, 21:26 »
Hans.
Jag har sökt igenom mina mantalsavskrifter för 1600-talet i Berg. Det finns ingen Anders Larsson i Björka. Namnet Björkman kan jag inte hitta någonstans i allt det material som jag har om Norrvidinge härad (och det är mycket!).  
Lycka till /Conny

62
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 6.11.2001
« skrivet: 2001-09-30, 17:54 »
Hej Hans
 
Björka bestod på den tiden av 2 hemman. Norra och Södra Björka. Jag har inte hört att någondera skulle varit militärboställe. Den norra gården var säteri för Överste Sinclair i mitten av 1600-talet. Medan den andra alltid tycks varit skatte.
Vad är det för personer du forskar på?
mvh Conny

63
Hej Lena
Ja, det är samma person.  
Gene I was to fast David is probably a missreading in our database. He's more often mentioned as DANIEL AUGUST. /Conny

64
From the KGF database:
His parents was DAVID AUGUST JOHANSSON and JOHANNA MAGNUSDOTTER from KÅRALYCKE in NÖBBELE parish.
Best regards / Conny

65
Hello Eleanor. Intriging question. I've done a search in the KGF database for the title monsieur and found a pattern. There's actually quit many men who has this title in the early 1700s. And almost everyone comes from preast families. Allthough none seems to be occupied as vicors . Maybe this title was used to improve status for the preasts sons. It's true that french influence did peak in the middle of the 1700s. But indeed, there was a strong European influence among the intellectual in Scandinavia ever since dawn of northern civilization. What's the name of your anscestor?  
Best regards / Conny

66
Ramkvilla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-22
« skrivet: 2001-08-22, 19:21 »
Hej Birgit
Jag härstammar från Måns Gudmundsson i Stora Torp och hans hustru Lisbet Svensdotter.  
mvh/Conny

67
Ramkvilla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-22
« skrivet: 2001-08-20, 20:08 »
Hej Birgit.
Gudmund Jonsson i Stora Torp Ramkvilla är även min ana. Han är född i Södra Sjöända i Asa socken. Asa var vid denna tid annex till Tolg, därav troligen felskrivningen i Ramkvillas dödbok. Hans hustru Sara var dotter till Sven Håkansson och Ingrid Olofsdotter i Stora Torp. Det var ju hennes arvejord och inte makens. Gudmund Jonssons föräldrar är med största sannolikhet paret Jon Persson och Karin Simonsdotter i Södra Sjöända. Det sägs ju vid Gudmunds död att han blivit faderlös vid 12 års ålder. Jon Persson är nämd redan 1623 och dog ca 1675. Både Jon och Karin hade varit gifta en gång tidigare, därför blir släktskapen lite trickiga att reda ut.
Med vänliga hälsningar  / Conny

68
Tolg / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-06
« skrivet: 2001-07-16, 08:51 »
Hej Jonny
Det finns en Carin född 17851204 i Tolg. Föräldrar: Jon Jonasson och Kerstin Svensdotter i Kråkerås. Hon är den enda i Tolgs födelsebok det året som skulle kunna passa. (Ibland rörde prästerna ihop församlingarna. Asa socken var annex till Tolg och det har hänt att präster i andra församlingar skrivit Tolg fastän personen i fråga varit född i Asa sn.) /mvh/ Conny

69
Hej Hans. Efterlysningar är gratis för alla. Formulär finns inget. Författa en efterlysning själv och mejla den till mig. Nästa tidning (juni) är strax klar, men vi kan nog klämma in någon efterlysnng till. mvh / Conny

70
Hej Gun.
Nej, inte ännu. Denne Johan måste jag givetvis kontrollera. Finns det någon bouppteckning efter föräldrarna?
Tack så hjärtligt för tipset. mvh Conny

71
Hej Hans.
 
Ja längre tillbaka finns inte mycket kyrkböcker att tillgå. Men, du kan efterlysa Björkman i vårt medlemsblad KGF-Nytt (Kronobergs Genealogiska förening). Det finns många duktiga forskare som läser domböcker mm , som inte ens har dator hemma. Med andra ord läser de inte detta forum.
mvh Conny

72
å and ä and ö / å and ä and ö
« skrivet: 2001-05-06, 21:01 »
To Vera.
Found in the KGF database.
Holger was born in Ekeberga parish 5 september 1878 as a illegitimate child of Sara Vilhelmina Sandin 17 years of age. Fathers name is not mentioned in the bearth record. It can be most troublesome to find out who the father is. The best tip is probably to advertise in Genealogic forums. For example Kronobergs Genealogiska Förening (You can contact through me).
The same Sara Vilhelmina is mother to Elsa mentioned by Sam Blixt above. Father to Elsa is the tailor Georg Alfred Viderström. They then lived at the Ekeberga stom (=farm belonging to the church). Seems like there was tailors in the Sandin family as well.
Best regards  
Conny

73
Hej Hans
Sökte efter Björkman i KGF:s databas. Fick då upp 112 barn som hade en fader med namnet Björkman (från 1716 och framåt). Har du några mer uppgifter? mvh /Conny

74
Hej. Märta Jeansdotter (Johansdotter) var född ca 1732 och död 1811 var gift med Anders Erlandsson i Upplid, Rydaholm sn. De vigdes i Rydaholm 6 feb 1764.  
Det står i husförhör att hon skulle vara född i Fröderyd, men där kan jag ej finna henne. Är det någon som har ett annat förslag på födelseort?

75
Fröderyd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-06
« skrivet: 2001-01-06, 17:26 »
Hej. Söker födelseort och rötter till paret Anders Persson (död 1 april 1806) och Annicka Svensdotter. De var bosatta i Notteryd i Fröderyd sn. Paret hade en dotter Lisa född 7 april 1775 som blev gift till Stora Torp i Ramkvilla sn. Hon är min förfader.

76
Hjälmseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-26
« skrivet: 2001-01-06, 17:22 »
Ännu en fråga. Den 1 december 1765 gifter sig Jon Månsson och Karin Johansdotter (12 nov 1739 - juni 1790). Karin är tydligen född i Brohult.
Jag har däremot inte lyckats att finna Jon Månssons födelsedatum eller ort. Vid vigseln står han som från Qvarnag. Är det någon som vet?

77
Hej. Denna kvinnan Britta Stina har gäckat mig väldigt länge. Hon är gift med Johan Persson i Nässja i Skepperstad sn.
De får en dotter Anna Stina tillsammans 15 mars 1812. Men strax därefter dör tydligen Britta Stina. Johan uppges vara född född 12 feb. 1764 i Hultsjö sn, men där kan jag inte finna honom. Jag kan inte hitta vare sig födelsedatum på Britta Stina eller deras vigsel. Kan någon hjälpa mig med detta problem?
 
mvh Conny

78
Vrigstad / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-11-22
« skrivet: 2001-01-04, 09:19 »
I Sunnerby i Vrigstad sn bor i mitten av 1700-talet paret Johan Johansson (död 1764) och hans hustru Helena Matsdotter (trol. född 9 nov. 1735). Paret gifte sig ca 1757. Är det någon som vet var Johan är född?  
 
mvh Conny

79
Hultsjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-09
« skrivet: 2001-01-04, 09:15 »
Söker rötter till mjölnaren Petter Månsson (19/1 1752 - 15/10 1806) död i Eskilstorp i Hultsjö sn. och hans hustru Ingeborg Bengtsdotter (född 2/1 1754 eller 1751). Petter var mjölnare på Allgunnaryds kvarn.
 
mvh Conny

80
Marbäck / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-28
« skrivet: 2001-01-02, 07:41 »
Hej Chatrine och Börje.
Tack för uppgifterna. Jag har felaktigt föd-datum på Magnus. Jag härstammar från dottern Lisa Maria. Hon gifter sig med Johannes Magnusson (f. 23 okt. 1811 i Sandvikskvarn i Fröderyd sn). De bor sedermera på Hägnen under Nässja i Skepperstad sn. Var hennes föräldrar bodde efter 1820 vet jag inte. Men även de bör finnas nedåt Fröderyd/Skepperstad.
Vet ni var Magnus och Maria är födda eller gifta?
 
mvh Conny

81
Hjälmseryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-26
« skrivet: 2001-01-01, 11:03 »
Söker rötter till paret Magnus Månsson (f. 24 mars 1756, död 26 aug. 1801) och Katrina Nilsdotter (f. ?, död 20 maj 1833). Paret var bosatta på Klåckö torp under Rydåsa.
 
mvh Conny

82
Marbäck / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-28
« skrivet: 2001-01-01, 10:59 »
Söker kontakt med forskare som har forskat på Magnus Jönsson (född 10 juli 1770 i St. Korpebo) och hans hustru Maria Petersdotter (född 3 juli 1779)
 
mvh Conny

83
Habo / Äldre inlägg (arkiv) till 4.2.2001
« skrivet: 2001-01-01, 10:53 »
Hej. 26 augusti 1740 dör hovrättskommissarien Sven Nilson Svan i Stora Kärr i Habo. Han hade varit gift minst 2 ggr. Sista giftet (1722)med prästdotteren Kristina Uhrman. Jag undrar om någon vet namnet på föregående hustru? Som bör varit moder till dotteren Maria Katrina född ca 1699. Maria Katrina blev gift med löjtnanten Karl Mellin i Eskhult i Habo sn. Sven Nilsson Svan var född ca 1654, men var?  
mvh Conny

84
Asa / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14
« skrivet: 2000-10-04, 19:45 »
Hej Roger
Jag har läst om det där i Norrvidinge härads dombok men inte skrivit av det. Om jag inte minns helt fel så blev Johan avrättad för mordet på sin granne Gerton Andersson. mvh /Conny

85
Hej
Det finns mer att läsa om Johan Eriksson under rubriken: Västerbotten, efterlysningar, Erik Eriksson Hjerpe.  mvh Conny

86
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 6.11.2001
« skrivet: 2000-04-18, 20:25 »
Hej Per.
Kerstin är syster till en av mina förfäder. Hon är född i Slätthult i Berg sn. Föräldrarna hette Johan Jakobsson (ca 1737 - 18/2 1800) och Karin Jönsdotter (ca 1743 - 21/1 1779). Johan och Karin vigdes i Berg 28/12 1763. Jag har mycket mer uppgifter om deras härstamning. Skicka ett mejl.

87
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 26.3.2000
« skrivet: 2000-03-26, 18:03 »
Hej Monica
Carin Ericsd. är född i Lädja sjög. 22/9 1792. Föräldrar var Eric Svensson och Stina Jonsd.
Carin och Sven gifte sig i Berg 30/12 1812. Sven sägs då vara dräng från Lilla Hult i Ormesberga sn.  
mvh //Conny Gustavsson

88
Archive - Swedish names / Hägg
« skrivet: 1999-10-12, 08:41 »
Hello Kay.
The name Hägg is rather unusual but I it do exist near my home. There are today som families named Hägg. This is in the Småland in the south of Sweden. Hägg = A bird-cherry tree.
The name is probably not that unique. I guess it can be found in various locations in Sweden.
 
Regards  
Conny

89
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 26.3.2000
« skrivet: 1999-09-11, 15:16 »
Hej Lennart.
I de källor jag kollat heter Kerstin Persdotters make Johannes Toresson och var född i Stora Ramsås i Berg sn. 17760313 föräldrar är Tore Persson och Karin Jonsdotter. Johannes och Kerstin vigdes i Tolg år 1800. Hon var då från Holkastorp hökagård.  
Jan Andersson och Stina Svensdotter vigdes i Berg 17971126. Båda då i Södra Björka. Stina är född där 17780409, föräldrar voro Sven Torkelsson och Marta Olofsdotter.  
Vi har säkerligen anor gemensamt 1 eller 2 generationer längre tillbaka än dessa människor.
Mvh // Conny

90
Hej Jenny.
Här kommer lite att jobba med:
Salomon Gustav är född på Fiskaregårdstorpet i Berg sn (G). Föräldrarna var torparen Magnus Samuelsson och hans hustru Kristina Maria Salomonsdotter. De i sin tur är vigda i Berg 21/11 1869.  
Hedvig Anna Fredrika är född på torpet Planen under Högnalöf Storeg. i Uråsa sn (G). Föräldrar var Peter Johan Andersson (f. 26/9 1864) och Olivia Lundin (f. 15/2 1866). Peter Johan nämns då som statardräng, men blir sedermera arrendator av Vråens husartorp i Berg sn.
Salomon och Hedvig gifte sig i Berg 14/6 1913. Han var då torpare på Skärmholmen under Bergs herrgård och kallar sig då för Fasth.  
Om hans far varit soldat vet jag inte.
Hälsningar Conny Gustavsson, Växjö

91
Ingeborg Fjällarsdotter Pik / Ingeborg Fjällarsdotter Pik
« skrivet: 1999-04-03, 11:23 »
Hej. Det verkar som om denna uppgift i Elgenstierna inte är korrekt. Märta Andersdotter (g.m.) Herman Kyle är ättling till Anders Matsson enligt Hans Gillingstams bok Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia (1949) är Anders M. hennes farfars far. Släkten kallas för Hålbonäsätten.  
Gillingstam har där dock inte angett någon Ingeborg Pik som hustru till Anders Mattsson. Man bör nog söka efter senare artiklar för att klargöra släktskapet. Jag har för mig att det ser annorlunda ut i Ranekes Medeltida vapen (Se del 3 tillägg mm)

92
Ja de är rimligen släkt. En sökning i KGFs databas gav följande:
Johanna Maria född 15/5 1780 i Hökaboda i Slätthög sn. För: Sergeant Adolph Hagelstein och fru Emerentia Lagergren.
Johan och Johanna Maria vigdes i Hemmesjö 7/4 1802.

93
Häradshövding / Äldre inlägg (arkiv) till 30 mars, 2007
« skrivet: 1999-03-05, 21:19 »
Jan Eric Almquist: Lagmän och häradshövdingar i Sverige ca 1350 - 1950. (Tryckt 1955)
Boken är en matrikel över de flesta (troligen snudd på alla) personer som innehaft något av dessa ämbeten under tidsperioden.
Boken innehåller fram för allt hänvisningar till var man kan finna uppgifter om personerna.

94
Förnamn - S / Somman
« skrivet: 1999-02-07, 18:41 »
Jag har sökt efter det ovanliga namnet Somman i KGFs databas. Namnet förekommer endast inom Konga härad (Ljuder, Linneryd, Älmeboda, Nöbbele, Södra Sandsjö m.fl. socknar). I databasen fanns 18 barn, 23 döda män och 16 vigda män med förnamnet Somman. Dessutom ett rejält antal Sommanssöner och Sommansdöttrar. Den tidigaste 1672 den senaste 1854. KGFs databas är bokstavstroget avskriven, och nästan samtliga förekomster stavas exakt såsom Christine angett. Någon gång har prästen skrivit med ett M, Soman. Jag har även själv råkat på namnet några gånger i äldre domböcker och även där stavas de Somman.

95
Undrar om någon känner igen eller har någon upplysning att ge om Anders Säf (född ca 1680), sedermera fältskär vid Kronobergs regemente. Som enligt uppgift i hembygdsbok skulle var född i Göteborg.

96
Tolg / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-06
« skrivet: 1999-01-13, 17:36 »
Hej. Jag blev lite förbryllad. Någon ort Slätta finns ej i Tolg. Så jag kollade i kyrkboken.  
Karin finns mycket riktigt den 2/7 1759. Föräldrarna är också korrekt. MEN däremot har ortnamnet tolkats fel. I boken står det Bråna skatteg.
Jag vet dock inte mycket om dem. Endast detta: Det är troligt att det är samma par som gifter sig i Tolg den 6/10 1745. Per sägs då vara från Målajord (Norra Rottne sn. (numera Söraby sn.)) och Karin från Bråna.

Sidor: [1]