ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - lincopensis

Sidor: [1] 2 3 ... 12
1
Wawrinsky / SV: Wawrinsky
« skrivet: 2019-04-22, 22:30 »
Claes Edvard Aspeqvist är sannolikt - med hänsyn till namnet Edvard samt att han inledningsvis skrevs Wavrinsky - utomäktenskaplig son till Evard Wavrinsky. Modern var Lovisa Catharina Aspeqvist, född 1819 10/11 i Trädgårdsstugan, Stjärneviks ägor, Oppeby sn. Hon och sonen flyttade 1849 till Stockholm.

2
Lönneberga / SV: Nils Nilsson i Bäckfall
« skrivet: 2019-04-21, 16:15 »
Nils Nilsson föddes 1766 28/5 i Älgeshult, Locknevi sn. Han återfinns med familj och moder i Vimmerby lfs A I:3, p. 5. Föräldrarna, Nils Jonsson och Maria Carlsdotter, gifte sig 1765 13/10 i Vimmerby lfs och de var då änkling/änka.

3
Grip / SV: Grip
« skrivet: 2019-04-21, 13:28 »
Jag har en notering - av oklart ursprung - om att Påvels far skulle vara en ryttare vid namn Sven Månsson. Elias Svensson och Ingrid Svensdotter i Högarp har även jag noterat; dessutom Sigrid Svensdotter (som återfinns i mtl redan 1655-1657 som dotter till sexmannen Sven o.h.h. Sigrid i Högarp) samt Jon Svensson i Ekholmen.

4
Grip / SV: Grip
« skrivet: 2019-04-20, 23:05 »
Nej, jag känner inte till dem närmare. Nils i Lundås heter nog Israelsson - det står det åtminstone i Stenberga C:1 s. 16, 28 och (tydligast) 32. Modern till det barn - Elisabet Påvelsdotter - som föddes 1669 var en annan Grip-ättling, nämligen Elias von Hagendorns halvsyster Märta Josefsdotter; hennes mor i sin tur var ju Sabina Alexandersdotter.

5
Grip / SV: Grip
« skrivet: 2019-04-20, 18:56 »
Det står "Hederliga Hustru Damöö Erichzdotter i Ånhult", vilket betyder att hon återfinns i stamtavlan i Östensons uppsats "Ett ovanligt kvinnonamn" i SoH 1986-1987, s. 255 (se även s. 250). Hon dog 1702 (Virserum C:1, s. 150).

6
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2019-04-18, 15:44 »
1. Handbörds härad, ST 1662 (Göta hovrätt. Advokatfiskalens arkiv, vol. E VII AAAE:23, häftet med 1662 års protokoll, s. 20-21):

”Samma dagh praesenterade Wälborne Fru Margreta Tornerefeldt
i Åby Mathias Hanssons förlijkningzdomb aff Anno 1646. 15. Maij,
gifwen, hwaruthinnan förmäles Åbyboarne såledess uthi
Lagh Läsarens och 6 Nemdemänss närwaro förlijkte warda
om en qwarn och mehra, att hwar skulle beholla, det han fånget
hahr. Detta oachtandess beswärar hoon sigh att Joen i Byterum
likawäl skulle qwällia samma qwarn som hennes Swåger
Swen Swensson bygdt, med domb Wunnit, och hoon laghligen
bekommet hadhe. Henne till Swars framstegh bemälte Joen
i Bytterum, berettandess sigh aff samma domb tillföre-
ne eij Wist hafwa. Och emedan Laga process eij tillåter att
domb på wthi samma Saak gå på domb, Och denne Käre
Laghlig bijlagdh ähr, kunde Rätten ny dom deruthi eij ad-
mittera”

2. Handbörds härad, ST 1646 (Göta hovrätt. Advokatfiskalens arkiv, vol. E VII AAAE:5, häftet med 1646 års protokoll för Sevede, Aspelands och Handbörds härader, opag.):

”Dhenna dagen kommo för Rätten Joen Lar-
son i Åby och Swen Swenson ibidem, Dispute-
randes om en Sago- och Mjöölqwarn, som Swen
Sernson wthi en Ström bygdt hade, och effter
widlyfftigt Discurs, begjärde the och på bådhe sidor
bewilljade Syn, att Lagläsaren och halfwa Nembden
till dhen 19 Maij.

Dher effter anklagade ofwanbemälte Swen Swen-
son i Åby, meerbemälte Joen Larson ibidem, att haf-
wa kallat honom trij oqwädingzord, dhet Joen
Larsson bekjänna moste, rättandes sin ord och badz
före; Men Swen Protesterade, och begjerade att
han dher före behörligen plichta skulle. Ty fan
Rätten Skjäligt, att fälla Joen, och plichte effter
Cap. 43 i Tingsmålabalken, för hwart oqwädingz
ord _ 3 mark.”

Att Sven Svensson i Åby var svåger till Margareta Tornerefelt är ju klart nog. Carl Campbell innehade bl.a. Åby på Norrköpings besluts villkor, så att Svens hustru var dotter till honom är nog inte ett så långsökt antagande. Någon fullständig utredning av Carl Campbells familj har jag inte sett. I PHT 1908, s. 109-128, har G. Indebetou en uppsats om "De svenska grenarna af skottska ätterna Campbell", men när det gäller Carl Campbells barn har han endast utgått från att dennes änka i ett brev från 1633 talar om att kunna uppföda sina små piltebarn "in till de kunna blifua bequemlige at tiene Sueriges Crona" (s. 114).

7
Hogstad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-04-17, 10:53 »
De efterfrågade personerna återfinns på Andreas Norléns antavla i ÖGF-Lövet nr 135. Hans ana är Anders och Catharinas son Petter Andersson Vist (1794-1875).

8
Mörlunda / SV: Födelsenotis?
« skrivet: 2019-04-13, 18:14 »
Nils är nog med hänsyn till de båda omgivande syskonens födelseår snarare född 1776, men han finns inte i födelseboken. I Mörlunda A I:22, p. 79, har hans födelsedatum angivits till 1776 13/1.

9
Tjärstad / SV: Maja Larsdotter
« skrivet: 2019-04-12, 23:35 »
Det är som vanligt med födelseuppgifter från Tjärstad: de blir gärna felnoterade i husförhörslängder och attester, när de inte rentav saknas i längderna. Maria var dotter till soldaten Lars Råström o.h.h. Ingeborg Andersdotter i Klyngebron, Råsätters ägor, född 1788 22/8. Hela familjen återfinns i Tjärstad A I:1, s. 104. Föräldrarna avled i Sonebo Frälsegård 1824 (Tjärstad A I:5b, s. 244).

Bouppteckningar efter Råström och hustrun finns i Kinda häradsrätts arkiv, vol. F III a:66, s. 59, och F III a:67, s. 255.

Det kan också noteras att Råströms son Jacob, som alltid anges född 1797 9/8, är införd i födelseboken som Johannes, född 1797 9/9.

Korrekt sidhänvisning i Vårdnäs A I:2 är s. 94.

10
Lönneberga / SV: Nils i Sjöarp
« skrivet: 2019-04-09, 13:24 »
Målet (Södra Vedbo HR, tingsprot. VT 1706, § 67) handlar om en park, som Josef Knutsson menade höra till hans kronorusthåll Värekulla, men som brukades under Brestorp. Josef visade bl.a. upp en odaterad attest, som hans måg Nils Håkansson i Sjöarp (som utgjorde halva rustningsstammen till Värekulla) lämnat avseende att han 18 år tidigare följt med sin fader att köra ved på parken Slängehall, som enligt fadern tillhörde Värekulla, men hävdats därifrån.

Jag har f.ö. korrigerat Elisabet Josefsdotters dödsår ovan.

11
Lönneberga / SV: Nils i Sjöarp
« skrivet: 2019-04-08, 22:07 »
Nils i Sjöarp, född omkr. 1657, död 1722 (bg 14/5), brukade halva kronogården i byn (rusthållet, nr 3), som var belägen i Hässleby jordebokssocken. Den andra halvgården brukades av Gudmund Larsson, som var gift med Sara Josefsdotter. Nils och Gudmund hade var sin son med namnet Josef, varför det kan antagas att den änka Elisabet Josefsdotter som avled 1737 24/4 var Nils hustru. Något patronymikon på denne har jag inte noterat.

Johan Nilsson är nog snarare sonen med det namnet född 1703 (dp 13/12).

Två hemman i Katebo och två hemman i Sjöarp hörde till Lönneberga jordebokssocken i Aspeland (Kalmar län), medan ett i Katebo, ett i Sjöarp samt Livarp hörde till Hässleby jordebokssocken i Södra Vedbo (Jönköpings län), medan samtliga hörde till Lönneberga kyrksocken i Aspelands kontrakt.

12
Ulrika / SV: Jöns Svensson 1760-08-20
« skrivet: 2019-04-07, 11:25 »
Jöns Svensson: föräldrarna är Sven Jönsson, född 1729 (dp 2/3) i Linneryd, Månhults ägor, Malexanders sn, och Kerstin Bengtsdotter, född 1729 24/11 i Malma, Västra Eneby sn, vigda 1754 22/9 i Västra Eneby. Se Bo Lindwall, Familjer och gårdar i Ulrika (2003), familj 2002 och 1505.

13
Sankt Johannes / SV: Familjen Hanqvist
« skrivet: 2019-04-05, 10:35 »
1839 27/12 föddes Carl Peter Hanqvists dotter Carolina Fredrika i Hedvigs fs. Familjen bodde då i kvadraten Hjorten (Norrköpings Hedvig C:3, fol. 91v).

14
Mörlunda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-04-01, 09:14 »
"Stjufson" Peter Jonsson, "på flottan".

Mörlunda A I:1, s. 220.

15
Vena / SV: Brita Stina Nilsdotter
« skrivet: 2019-03-21, 21:10 »
Brita Stina Nilsdotter (1790-1856) gifte sig 1:o 1808 6/6 i Vena sn med Johan Björkman, född 1786 3/10 i Bärlid, Mjöshults ägor, Hjorteds sn, död 1811 5/11 i Åsjögle kvarn, Mörlunda sn, son till ryttaren Anders Mjösberg och hans första hustru, Kerstin Persdotter. Johan kallas Jonas i fb; namnet är ändrat i Hjorted A I:5b, s. 134.

I detta första gifte hade Brita Stina två söner, båda kallade Sven Gustaf - den förste född 1808, död 1810, den andre född 1810, död 1811, 9 dagar efter fadern.

16
Västra Tollstad / SV: Smeden Anders Abrahamsson 1791
« skrivet: 2019-03-21, 13:52 »
Till Hovs sn ("1791 till Hof sochn").

17
Odensvi / SV: Cherstin Svensdotter född 1749, 1750 ?
« skrivet: 2019-03-21, 11:55 »
Kerstin Svensdotter föddes 1750 24/3 i Gällerstorp och avled 1824 16/6 (enligt dödboken, 17/6 enligt bouppteckningen). Maken Olof Persson föddes 1742 1/10 i Hästerum.

18
Linköping / SV: Var i församlingsboken?
« skrivet: 2019-03-18, 17:01 »
Sidhänvisningen i inflyttningslängden avser vol. A II a:50, som omfattar åren 1942-1953.

19
Hjorted / SV: Johan Jaensson
« skrivet: 2019-03-18, 16:41 »
Johan Johansson i Gissebo föddes 1765 3/2 i Marsö, Västrums sn och avled 1829 17/12 i Gissebo, Hjorteds sn. Han var son till Johan Thomasson Westerberg, född 1737 22/10 i Västra Skälö, Västrums sn, död 1816 23/5 i Kammaren på Österhults ägor, Hjorteds sn, och hans första hustru, Anna Johansdotter, född 1738 17/9 i Annerödsle, Gladhammars sn, död 1776 6/8 i Stora Örserum på stadsmarken i Västervik. Johan och Anna gifte sig 1758 17/5 i Gladhammars sn.

Johan Thomasson Westerberg flyttade en hel del under sitt liv. Han var bonde i Hörtingerum, Gladhammars sn, 1758-1761, i Marsö, Västrums sn, 1761-1766, i Upsala, Gladhammars sn 1766-1768; torpare i Nyhagen, Västerviks stadsmark, 1769-1780; bonde i Marsö, Västrums sn åtminstone 1781; vistades sedan på obekant ort några år, var på 1790-talet till 1802 mjölnare vid Ryssebo, Ingatorps sn (Ingatorp A I:1, s. 245; A I:2, p. 100 och 124); sedan bosatt i Österhult, Hjorteds sn.

Brita Eriksdotter, född 1768 28/10 i Basebo, Hjorteds sn, död 1829 14/12 i Gissebo, var gift 1:o 1787 28/10 i Hjorteds sn med Isak Nilsson, född 1761 24/8 i Ramshult, Tuna sn, död 1793 26/2 i Österhult, Hjorteds sn. Hon gifte sig med Johan Johansson 1794 8/6 i Hjorteds sn.

Det finns inga luckor i fb för Gladhammar: C:2 täcker tiden 1708-1764 och C:4 1765-1801. C:3, där det finns en lucka för 1765, är en kladd. Gladhammar och annexförsamlingen Västrum förde sina ministeriallängder i en gemensam bok t.o.m. 1764.

Johan Thomasson Westerbergs barn:
Johan, född 1759 31/10 i Hörtingerum, Gladhammars sn, död där s.å. 23/12
Cajsa Lisa, född 1761 26/2 i Hörtingerum
Thomas, född 1762 (ej 1763) 29/12 i Marsö, Västrums sn, död 1809 27/7 i Smedstorpet, Bjurviks ägor, Hjorteds sn
Johan (se ovan)
Anna Greta, född 1767 3/11 i Uppsala, Gladhammars sn, död 1774 12/2 i Nyhagen (eller Falkens torp) på stadsmarken, Västervik
Sara Charlotta (Lotta), född 1774 10/2 i Nyhagen
Anders, född 1776 10/3 i Nyhagen, död där s.å. 22/4

Westerberg gift 2:o 1777 2/2 i Västervik med Brita Caharina Persdotter, född 1746 22/8 i Böljerum, Gladhammars sn, död 1809 21/4 i Österhult
Dotter:
Anna Greta, född 1781 14/5 i Marsö, Västrums sn.

20
Tveta / SV: Erik Yggesson i Bösebo
« skrivet: 2019-03-15, 13:07 »
Per Yggesson i Kallersebo kan vi nog räkna bort här. Han var bror till bonden och nämndemannen Östen Yggesson i Åkarp, Lönneberga sn. Den som dog 1737 11/5 var f.ö. Per Yggessons och Kerstin Andersdotters dotter Kerstin Persdotter (född 1661, dp 1/9, i Kallersebo), gift med rusthållaren Joen Håkansson i Åkarp.

21
Magnus Blomqvist var son till Johan Börjesson och Kerstin Larsdotter i Yxnerum. Johan avled 1773 (bouppteckning i vol. F III a:10, s. 48, Ydre häradsrätts arkiv) och var yngste bror till Erik Blomqvist. Kerstin Larsdotter avled 1805 i Äng, Sunds sn. Hon var då gift med Michael Michaelsson. Av bouppteckningen efter henne (vol. F III a:35, s. 297, Ydre häradsrätts arkiv) framgår att Magnus Blomqvist var en av hennes två söner i första giftet.

22
Det står "Gråsten", vilket torde avse bryggaren Anders Samuel Gråstens änka Eleonora Sandberg, bosatt i kvadraten Vattenkonsten nr 2 i Strandkvarteret. Hon återfinns med två söner i vol. A I:16. p. 123, Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv. När längden lades upp, hade dock Maria Hertzman redan flyttat.

23
Familjen bodde i kvadraten Järnstången i Strandkvarteret. Det är en lucka i husförhörslängderna från 1810-talets första hälft (luckan täcker hela tiden fr.o.m. 1772) och 1817, då den första hfl för Strandkvarteret börjar, bor ingen av dem kvar där (vol. A I:16, p. 163-172, Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv).

24
Det är förmodligen denna Maria, född 1800 12/1 i Häradshammars by, Häradshammars sn, dotter till Johan Nilsson och Maria Svensdotter, som det rör sig om. Modern, hennes nye man, Mathias Nilsson Nylin, och Marias helbror Nils flyttade till Norrköpings S:t Olai 1813 3/5 (vol. B I:3, s. 304-305, Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv), medan Maria själv följde efter på hösten, 9/11 (ib., s. 326-327). Nylin antogs som tornväktare. Maria Svensdotter avled redan 1813 4/12 (bouppteckning finns). Gossen Nils Johansson bodde senare (omkr. 1815) hos förmyndaren Nils Andersson i Vållingstad, Östra Husby sn, men Maria har jag inte följt upp. Under tiden mellan föräldrarnas flytt och hennes egen, bodde Maria i Särstad, Häradshammars sn (vol. A I:3, s. 104, Häradshammars kyrkoarkiv).

Johan Nilsson i Häradshammar avled 1809 28/4 enligt bouppteckningen (vol. F II:18, s. 945, Östkinds häradsrätts arkiv). Namnet Hertzman är ju bildat till Häradshammar, vilket skrivits och uttalats 'Härseme'. Båtsmän för Häradshammars by har skrivits Härsman och Hertzman.

25
Oppeby / SV: Arvid Collberg och Katarina Holstensdotter
« skrivet: 2019-03-02, 23:04 »
Detta har uppmärksammats tidigare - se här: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=47976.msg1486101#msg1486101

Mjölnaren Holsten Jönsson var gift två gånger, första gången med Anna, död 1675 (bg 8/8) i Motala Stjärnorpsgård (med - givetvis - Douglases kvarn), andra gången med Anna Eriksdotter. I första giftet hade Holsten åtminstone barnen Anna och Karin, i andra giftet även Johan Holstensson, född 1677 (dp 1/7) i Stjärnorpsgården, död 1760 22/3 i Öbo kvarn (Öna), Tjällmo sn.

26
Målilla / SV: Soldaten Anders Petersson Ekstedt
« skrivet: 2019-03-02, 22:53 »
En kort antavla:

1 Peter Andersson, född 1791 29/7 i Lillebo, Hyggelsebo ägor, Målilla sn, död 1873 28/2 i Hagstugan, Ramshults ägor, Vimmerby lfs. Torpare i Dalstugan, Slättfalls ägor, Vimmerby lfs. (f,v,d,hfl). Tvilling.

                                        *** I ***
2 Anders Persson Ekstedt, född 1756 20/5 i Götruda, Tveta sn, död 1809 2/12 i Sandbäckshult, Lockebo ägor, Målilla sn. Artillerikusk i Lillebo, Hyggelsebo ägor, Målilla sn. (f,v,hfl). Gift 1784 3/10 i Målilla sn med
3 Brita Persdotter, född 1754 3/2 i Höghult, Främsteby Frälsegårds ägor, Vena sn, död 1811 15/5 i Sandbäckshult, Lockebo ägor, Målilla sn. (f,v,hfl).

                                        *** II ***
4 Per Jonsson, född 1721 ca, död 1773 20/5 i Muntorp, Tveta sn. Bonde i Götruda, Tveta sn. (åu,v,d,mtl). Gift 1747 24/3 i Virserums sn med
5 Catharina Andersdotter, född 1718 4/10 i Gräntö, Virserums sn, död 1795 15/11 i Fattigstugan, Tveta sn. (f,v2,d,mtl).

6 Per Jonsson, född 1724 i Vena sn, död 1794 22/11 i Lillebo, Hyggelsebo ägor, Målilla sn. Torpare i Lillebo, Hyggelsebo ägor, Målilla sn. (hfl). Från Vena till Målilla 1775. Gift 1748 9/10 i Vena sn med
7 Karin Persdotter, född 1719 i Vena sn, död 1807 22/3 i Lillebo, Hyggelsebo ägor, Målilla sn. (v,hfl). Båda i Höghult vid vigseln.

27
Yxnerum / SV: Lena Cajsa Hellgren
« skrivet: 2019-03-02, 19:18 »
Johan Johansson och Helena Catharina Gabrielsdotter Hellgren flyttade runt en del. De vigdes 1800 21/11 i Yxnerum, ehuru Johan inte namnges i vb, utan endast uppges vara hyttdräng vid Borkhults masugn. På 1810-talet var Johan bonde i Algutsboda, Kvillinge sn, och från 1817 i Råda, Skönberga sn, där han dog 1825 30/3. Han föddes 1772 3/1 i Gröndalen, Vegalla ägor, Yxnerums sn. Föräldrarna var Johan Hindriksson, född 1732 (dp 30/7) vid Ålberga bruk i Kila sn (Södermanland), död 1824 27/10 i Gröndalen, Vegalla ägor, Yxnerums sn, och Kerstin Andersdotter, född 1741 17/8 i Fröjerum, Yxnerums sn, död 1825 2/6 i Gröndalen; de båda vigdes 1762 14/11 i Yxnerum. - Johan Hindriksson var son till Hindrik Hansson Godou, son till Hans Hindriksson Godou, båda verksamma vid Ålberga bruk.

Helena Catharinas föräldrar var Gabriel Hellgren, född 1746 9/1 vid Djurshytte hammare, Hällestads sn, död 1795 17/1 i Gobo, Yxnerums sn, och Cajsa Lisa Andersdotter, född 1746 5/8 i Hålan, Ulfåsa ägor, Ekebyborna sn, död 1799 2/7 i Borkhult, Yxnerums sn; de båda vigdes 1771 6/10 i Tjällmo sn.

28
Var ligger platsen? / SV: Halshöga i Slaka?
« skrivet: 2019-02-28, 10:54 »
Ryttaren hette Tettleiffer. Det finns även andra namn av samma sort, som t.ex. Friedleiffer.

29
Tuna / SV: Tuna A1:18 bild 302 sid 295
« skrivet: 2019-02-28, 10:46 »
Nej, du har läst litet fel. Det är hans bror Johan Erik - på raden under honom - som flyttade 1867, återkom sedan och flyttade 1870 åter hemifrån.

30
Vimmerby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-02-27, 13:41 »
Vimmerby sfs A I:1, s. 192. Anteckningarna gäller husförhör och kunskaper 1758. Bengt Carlberg var t.ex. frånvarande 25/4, då hustrun hördes men förhördes 10/11.

31
Tjärstad / SV: Olaus "Olof" Olofsson
« skrivet: 2019-02-26, 17:33 »
Olaus Olofssons korrekta födelsedatum är 1802 1/8. Han kan följas i hfl; identiteten understryks av att tre av hans barn hamnar som fosterbarn hos fastern Stina Olofsdotter i Lövsveden, Härsjö ägor, Kättilstads sn (Kättilstad A I:13, p. 76, A I:15, p. 85). Där avled 1856 29/4 även modern, Anna Lena Månsdotter, född 1767 20/10 i Kohagen, Kättilstads sn.

Födelsedatum för personer födda i Tjärstad i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet har inte sällan blivit felaktigt angivna, både p.g.a. bristfälligt förande av hfl och rent slarv (det finns även personer som aldrig förts in i fb, men som finns i hfl och på annat sätt, t.ex. via bouppteckningar, kan placeras in i sina rätta sammanhang).

Olaus kan återfinnas i
Hägerstad A I:3, s. 208
Hägerstad A I:4, s. 50
Kättilstad A I:6, p. 32 (där hans födelsedatum anges till 1802 15/4)
Kättilstad A I:6, p. 30 (där födelsedatumet anges vara 1802 15/9)
Kättilstad A I:7, s. 58
Kättilstad A I:8, s. 30 och 23
Tjärstad A I:5a, p. 60
Hägerstad A I:6, s. 150-151
Tjärstad A I:6b, s. 342
Västra Eneby A I:6, p. 291.

32
Horn / SV: Gustaf Carlsson 1831-12-26
« skrivet: 2019-02-24, 23:04 »
Gustaf Carlsson var son till Carl Gustaf Jonsson och hans första hustru, Stina Catharina Carlsdotter, död 1834 1/4 i Stora Flarka, Horns sn (bouppteckning Kinda härad 1834 23/4).

Carl Gustaf Jonssons föräldrar var Jonas Jonsson, född 1752 2/8 i Fröåsa, Kisa sn, och hans andra hustru, Kerstin Olofsdotter, född 1764 23/10 i Folkinge, Kisa sn.

33
Åsbo / SV: Åsbo (E) AI:27 (1879-1883) Bild 189 / sid 434
« skrivet: 2019-02-21, 09:59 »
fl = flyttat
T.h. = Till hus

"Erhöll den 31/3 81 betyg för ingående af
äktenskap inom Ekeby församling"

34
Johan Zetterling är inte son till Jonas Zetterling.

Johan Zetterling föddes 1760 28/3 i Mosshult, Hörna ägor, Nykils sn, och var son till ryttaren Anders Lundgren (1730-1813) o.h.h. Kerstin Persdotter (omkr. 1726-1803); identifieringen kan fastställas genom bouppteckningen efter Johans första hustru, Maria Olofsdotter, där bland gäld och skuld bl.a. räknas upp en skuld om 1 rdr 32 skilling "til fadren Lundgren i Nykil" (vol. F II:10, s. 533, Hanekinds häradsrätts arkiv, VaLA).

Jonas Zetterling och Sofia Persdotter hade i och för sig en son Johannes, som dock föddes 1777 - se nedan. Jonas Zetterling var först ryttare för Sättuna, men förflyttades enligt GMR 1763 23/3 till Aska i Slaka sn.
Påträffade barn:
Anders, född 1760 11/5 på Sättuna ägor
Peter, född 1762 20/1 på Sättuna ägor
Magnus, född 1764 30/5 i Granåsen, Aska ägor, Slaka sn, död 1838 27/2 i Skoglund, Ånväga Västergårds ägor, Skeda sn
Stina, född 1766 20/7 ib., död 1782 28/6
Jonas, född 1769 11/1 ib.
Anna, född 1771 17/3 ib., död ib. s.å. 28/3
Samuel, född 1772 6/6 ib., död 1824 ../1 i Norrköping, timmerman i Linköping
Johannes, född 1777 2/4 i Längta, Tignemåla ägor, Tjärstads sn, död 1831 18/1 på Blästads ägor, S:t Lars sn

35
Heliga Trefaldighet / SV: Carl von Linnés bouppteckning
« skrivet: 2019-02-14, 11:41 »
Biblioteket: "Efter deröfwer hållen särskild förteckning"

Samlingarna: "Såsom förut disponerade och derjemte af den beskaffenhet, at de nogare eller förslagswis icke kunna wärderas, uptagas derföre här icke".

36
Målilla / SV: Måns Svensson/Maria Larsdotter
« skrivet: 2019-02-13, 14:41 »
Det bör utan större tvivel vara en korrekt identifiering.

37
Vena / SV: Vem var far till Lars Samuelsson i Sönnerhult?
« skrivet: 2019-02-13, 14:38 »
Lars Samuelsson är son till Samuel Jonsson, som i sin tur var son till Joen Larsson (död 1692, bg 22/5) i Sönnerhults Nerby, i hans första gifte med Elisabet (död 1687, bg 22/5). Joen Larsson kan eventuellt vara identisk med korpralen Lars Nannessons son Joen, som omkr. 1660 - jag tar detta ur minnet - var bonde i Hulingsryd, men vars bror Samuel Larsson var ryttare i Sönnerhult.

Lars Samuelsson var aldrig skriven i Skinnarp, där hans tre barn föddes. Han är möjligen identisk med den Lars Samuelsson från Vimmerby socken som avled 1749 i Hulingsryd, Vena sn (bg 8/10). Hustrun, Kerstin Nilsdotter, var möjligen dotter till Nils Olofsson i Skinnarp. I så fall finns det en koppling till Nils Kastman i Kullen i Tokarp, eftersom hans hustru, Karin Persdotter, var dotter till Nils Olofssons i Skinnarp syster Kerstin Olofsdotter (g.m. Per Emundsson i Tokarp).

Nils Kastman (1691-1765) var son till Arvid Andersson i Vimmerby. Nils Börjesson i Skinnarp gifte sig 1:o 1715 30/10 i Vena sn med Ingegerd Persdotter, dotter till Per Åkesson i Skinnarp; hon avled 1721 (bg 3/9), varefter han gifte om sig 1722 28/10 med Ingegerd Nilsdotter. (Observera att i mtl 1723 återfinns den gifte Nils Börjesson i Skinnarp samtidigt med Nils Kastman i Tokarp.)

38
It is Bo Lindwall who has compiled the aforementioned lists of births and marriages in Kisa.

39
My entry translated:

Sven Mauritzson's wife Kerstin Andersdotter was born 21 Aug. 1756 in Bjärkeryd, Kisa parish, and died 29 March 1832 in Rappestad's Kronogård, Rappestad's parish, daughter of Anders Jonsson (1721-1804) and Ingrid Persdotter (1718-1804) in Bjärkeryd. Her birthdate is incorrect already in the household examination rolls in Kisa. That date has followed her to the death records in Rappestad. Her case is one of several in Kisa, where attempts to correct corrupt or incomplete information has gone completely wrong.

Bou = abbreviation for bouppteckning (estate inventory).

40
Hägerstad / SV: Hägerstad föddes 1754
« skrivet: 2019-02-08, 22:59 »
"den 8 Martii föddes Lars Jonssons Son i Wånga, Jonas,
och Christnades den 10 ejusdem, wittnen: Arendatoren på
Wikzholm. Pehr Swensson i Wånga. Swen ibidem. drengen
Pehr Jönsson. Jonas i Aska. hustru Kierstin i Aska. hustru Brita
i Nerwånga. Pigor Kierstin Nilsdotter i Nerwånga. Lena i Idhult."

Hägerstad C I:1, s. 325 (ange alltid volym och sida).

41
Östra Tollstad / SV: Släkten Styrell
« skrivet: 2019-02-07, 22:21 »
Du är på rätt väg (förutom en rad felstavade ortnamn):

1 Johan Peter Styrell, född 2/5 1793 i Fröstads Storgård, Östra Tollstads sn, död 16/7 1854 i Stockholm, Hedvig Eleonora fs. Bagarmästare i Stockholm. (f,hfl,mtl). Till Göteborg från Linköping 1819 14/5. Kom 1839 som gesäll till bagaren Gustaf Gustafssons änka och gifte sig sedermera med henne.

                                     *** I ***
2 Johan Peter Styrell, född 6/8 1756 i Alorp, Sjögestads sn, död 25/3 1808 i Åby Norrgård, S:t Lars sn. Mjölnare i Tannefors, S:t Lars sn. (f,v,d,hfl). 1790 bonde i Frössle, Kärna sn, 1793 hemmansbrukare i Fröstads Storgård, Östra Tollstads sn, 1797 arbetskarl i Stora Ullevi och senast från 1801 i Åby, de båda sistnämnda i S:t Lars sn. Gift 21/1 1781 i S:t Lars sn med
3 Brita Persdotter, född 4/3 1761 i Tannefors, S:t Lars sn, död 21/3 1808 i Åby Norrgård, S:t Lars sn. (f,v1,v2,d,hfl).

                                     *** II ***
4 Johan Styrell, född 21/1 1724 i Alorp, Sjögestads sn, död 22/2 1763 i Alorp, Sjögestads sn. Rusthållare i Alorp, Sjögestads sn. (f,d,bou). Bou Valkebo 1763 16/5. Gift 13/1 1753 i Motala sn med
5 Maria Björk, född 23/6 1733 i Duvedal, Vinnerstads sn. (f,v1,v2,hfl).

6 Per Nilsson, född 1724, död 6/12 1761 i Tannefors, S:t Lars sn. Mjölnare i Stureforskvarnen, Tannefors, S:t Lars sn. (åu,v2,d). Rättare i Råberga vid första vigseln. Gift 31/8 1760 i S:t Lars sn med
7 Annika Persdotter, född ../12 1724, död 14/10 1772 i Tannefors, S:t Lars sn. (åu,v1,v2,d,bou). I Linköping vid vigseln 1760. Bou Hanekind 1772 1/12.

                                     *** III ***
8 Lars Styrell, född 1688 ca i Styrstads sn, död 18/6 1740 i Alorp, Sjögestads sn. Trumpetare, rusthållare i Alorp, Sjögestads sn. (åu,v,d,GMR). Trumpetare vid Västanstångs kompani från 1711, erhöll avsked 1721 29/12. Hans eget släktnamn samt sönernas namn tillsammans med dödbokens angivande av Styrstad som hans födelsesocken pekar i riktning mot att han var son till Petter Persson i Husby. Gift 30/5 1721 i Sjögestads sn med
9 Anna Johansdotter, född 1683 (dp 26/9) i Alorp, Sjögestads sn, död 28/12 1762 i Alorp, Sjögestads sn. (dp,v2,d,mtl). Kallas Ahlstedt i db.

10 Gabriel Davidsson, född (döpt 9/8 1685) i Björka, Motala sn, död 29/3 1742 i Ervasteby, Motala sn. Rusthållare i Ervasteby, Motala sn. (dp,v,d,bou). Bou Aska 1742 4/7. Gift 6/10 1732 i Vinnerstads sn med
11 Brita Bryngelsdotter. (v1,v2).

Lars Styrells far, rusthållaren Petter Persson Styrell (1662-1726) i Husby, Styrstads sn, som var socknens organist 1684-1704, var son till Per Månsson (omkr. 1618-1690) i Husby, som i sin tur var son till kyrkoherden i Mörlunda och Tveta Magnus Nicolai Bringius (1572-1650), vars hustru var dotter till kyrkoherden i Furingstad Johannes Laurentii Banck (1571-1626) o.h.h. Kerstin Olofsdotter (omkring 1575-före 1620), en dotter till länsmannen, nämndemannen och bergsfogden Olof Persson (död senast våren 1589) i Sunkerstad och Boberg, Vånga sn.

42
Hägerstad / SV: Östergötland - Hägerstad - Wånga?
« skrivet: 2019-02-07, 13:44 »
"Natten emellan den 30 och 31 Julii, föddes Pähr Swenssons
Son, i Wånga, Kasper, och Christnades den 5 Augusti
wittnen: Arendatoren Jonas Kindbom. Stephan i wånga.
Soldaten Jon Vångberg. Soldaten Måns Berg. Arenda-
torens hustru på Wikzholm. Hustro Catharina, i Wånga.
Kersti Jönsdotter. Margita Larsdotter."

Hägerstad C I:1, s. 288.

43
Björsäter / SV: Maja Häggbom en karg kvinna
« skrivet: 2019-02-06, 09:33 »
Björsäter C:3, s. 15:
"September
den 10  11 döptes, Pigan Maja a-Jons-dotter-a Häggboms oägta Sohn i Tysktorpet Olof
                   hon war om 29 års ålder, och bekände på [namnet utelämnat]
                   wittnen til dopet woro, Rusthållaren
                   Carl Olofsson i Germundbo, Hustru
                   Anna Maja Anders-dotter i Nässiö,
                   Pigan Ingeri Olofs-dotter i Björ-
                   säters Prästegård."
a--atillagt ovan raden

Maria föddes mycket riktigt 1756 2/4 i Stora Orräng, Grebo sn, dotter till Jonas Persson och Stina Olofsdotter.

I Loftahammar C:5, s. 413 anges att Olof Kihlströms far var prästen Per Kihlström (Olof Kihlström avled 1857 24/9). Denne Per Kihlström var född 1760 15/1 i Björsäters prästgård, son till inspektorn Sven Kihlström o.h.h. Maria Nilsdotter Österberg. Präst var han inte utan tycks endast ha varit hemmavarande son.

44
Vena / SV: Samuel Jonsson i Visböle
« skrivet: 2019-02-05, 08:51 »
Någon Lars Samuelsson fanns inte i Käreby under perioden, men däremot en Lars Persson i Västergården. Samuel Larsson var dock son till Lars Olofsson. Detta bekräftas av att Samuel upptas som styvson till Måns Josefsson Stenbro (död 1743 i Visböle), med vilken Lars änka, Maria Jonsdotter (omkr. 1670-1744), 1707 3/2 gifte om sig.

45
Vena / SV: Samuel Jonsson i Visböle
« skrivet: 2019-02-04, 23:56 »
Kerstin Johansdotter, född 1702 (dp 12/5) i Rådehult (Råtorp), Vimmerby lfs, död 1786 20/11 i Visböle; gift 1:o (mellan 1718 9/7 och 1719 16/6 [mtl]) med Samuel Larsson, född 1696 (dp 20/5) i Käreby Östergård, Vena sn, död 1728 (bg 24/11) i Visböle; gift 2:o (efter 1730 24/11 [mtl] men senast i mars 1731) med Per Månsson, född omkr. 1708, död 1751 (bg 6/1) i Visböle.

Kerstin och Samuel var uppenbarligen kusiner. Samuels far, Lars Olofsson i Käreby Östergård (död 1702 enligt GMR), var ryttare för sin faders, korpralen Olof Håkansson i Tokarp, rusthåll (nr 10 av överstelöjtnantens kompani, Smålands kavalleriregemente).

46
Vena / SV: Samuel Jonsson i Visböle
« skrivet: 2019-02-04, 14:30 »
Efter att ha gått igenom mina över 30 år gamla noteringar har jag kunnat korrigera och komplettera dem.

Jon Johansson Sunnerberg (Sönnerberg), född 1686 (dp 2/11) i Västrahult, Vena sn, död 1722 16/7 i Visböle, Vena sn (dödsdatum enl. GMR, bg 22/7), ryttare för Sönnerhult, senare för Bjerkhult, båda i Vena sn (antagen 1709 ../9 för rusthåll nr 16, överstelöjtnantens kompani, 1718/19 trp till nr 18 Bjerkhult), bosatt i Brännarp, Boda ägor, Vena sn, 1709, i Rådehult, Vimmerby lfs, 1712-1713/14, i Sönnerhults Uppebys ryttaretorp 1715-1718, skriven i Bjerkhult 1719-1720 men troligen redan då boende i Visböle, där han sedan var boende fram till sin död; gift 1709 24/10 i Vena sn med Anna Håkansdotter, född omkr. 1686, död 1765 16/2 i Visböle.
Barn:
Jon Jonsson, född 1709 (dp 24/10) i Brännarp, Boda ägor, Vena sn, död 1729 (bg 26/1) i Visböle
Jöns Jonsson, född 1712 (dp 26/4) i Rådehult
Samuel Jonsson, född 1713 (dp 22/11) i Sönnerhults Uppebys ryttaretorp
Gunnil Jonsdotter, född 1716 (dp 18/3) i Sönnerhults Uppebys ryttaretorp
Ingeborg Jonsdotter, född 1719 (dp 6/9) i Visböle, död där 1729 (bg 3/8)
Maria Jonsdotter, född 1721 (dp 11/6) i Visböle.

Joen Johansson var son till Johan Jönsson, född omkr. 1655, död 1726 (bg 10/10) i Visböle, bonde i Västrahult, Vena sn, senare i Rådehult, Vimmerby lfs, o.h.h. Gunnil Jonsdotter, född omkr. 1660 i Visböle, död 1710 (bg 10/7) i Rådehult (vigda 1682 11/6 i Vena sn). Hon var dotter till Joen Månsson i Visböle o.h.h. Maria Hemmingsdotter, vars far, Hemming i Visböle, i sitt andra äktenskap var gift med en dotter till bonden och rumormästaren Jöns Nannesson i Faggemåla (ihjälslagen 1641 på Ingatorps marknadsplats) o.h.h. Ingeborg Olofsdotter. Den sistnämnda begärde vid ST 1662 med Sevede härad få veta vilka andelar hennes dotterdotter Maria och hennes halvbror Börje hade i sin gemensamma fädernejord i Visböle sedan Marias helsyskon Johan och Margareta avlidit.

47
Bellö / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2019-02-01, 15:21 »
Dominica 19 Trinitatis = 19 söndagen efter trefaldighet; 1707 inföll den söndagen den 20 oktober. (Bellö C:2, s. 86.)

48
Vena / SV: Samuel Jonsson i Visböle
« skrivet: 2019-02-01, 13:33 »
Jöns Samuelsson finns inte i födelseboken. Föräldrarna är dock, som du noterat, skrivna i Visböle för 1747 och Stubbehorva finns heller inte i mtl vid denna tid.

Samuel Jonsson föddes 1713 (dp 22/11) i Sönnerhults ryttaretorp, Vena sn, son till Joen Johansson (1686-1729) - vars mormor, Maria Hemmingsdotter, härstammade från Visböle - och Anna Håkansdotter (omkr. 1686-1765); de båda gifte sig i Vena 1709 24/10, sedan Joen blivit åtalad av Anna för att under äktenskapslöfte ha besovit henne och rått henne med barn och sedan ryggat löftet (Sevede härad, ST 1709, § 3).

Jöns Jonsson i Visböle (född 1709 i Brännarp, Vena sn) var, som du misstänkt, bror till Samuel Jonsson. De har även tre yngre systrar.

49
Målilla / SV: Catharina Jonsdotter
« skrivet: 2019-01-29, 22:46 »
Catharina Jonsdotter, född 1748 6/10 i Tillingeby, Målilla sn, död 1812 4/11 i Stora Aby Norrgård, Mörlunda sn, gift 1769 17/10 i Målilla sn med Peter Bengtsson, född 1742 2/4 i Stora Aby Norrgård, död där 1822 28/12, bonde i Stora Aby Norrgård, son till Bengt Persson (1700-1783) o.h.h. Maria Jonsdotter (1705-1780).

Catharina och Peter hade minst 7 barn, av vilka 3 nådde vuxen ålder.

50
Mörlunda / SV: läshjlp
« skrivet: 2019-01-29, 08:52 »
Du torde avse Mörlunda A I:4, s. 72. Där finns en Nils Danielsson, född 1778 i Kalmar. Några ytterligare anteckningar finns inte om honom (förutom några noteringar om nattvard och husförhörsläxor 1796 och 1797).

51
Vena / SV: Karin Jonsdotter
« skrivet: 2019-01-28, 17:11 »
Hon döptes 25/3. Föräldrarna är Joen Eriksson (död 1745, bg 27/10, i Boda) och Kerstin Persdotter, född omkr. 1662 i Åsjögle, Mörlunda sn. Karin hade en äldre syster, Kerstin, som torde vara omkr. 3 år äldre (gift 1703 med Matts Månsson i Brännarp, Boda ägor, född 1677 i Gnöttlerum), varför föräldrarna torde ha gift sig 1683/1684 i Mörlunda sn.

52
Målilla / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2019-01-28, 17:01 »
"Samma dag" (möjligen skall det vara tredjedag pingst, 16/5)
"Samuels i Hammarsebo
bars fram af Hustru Sara i
Rakenes. Wittne woro
Hans i Hamarsebo etc.  Maria"

53
Målilla / SV: Ingrid Larsdotter
« skrivet: 2019-01-28, 09:06 »
Ingrid Larsdotter har fått fel ålder inskriven i dödboken.

54
Rosen (Lofta C:3, s. 396).

55
Norra Vi / SV: Kyrkoräkenskaper för Norra Vi
« skrivet: 2019-01-23, 15:09 »
"Cronoleia från Kofrabo" (Norra Vi C:1, s. 90) - kronolega, alltså.

56
Mörlunda / SV: Soldaten Nils Persson Marsberg
« skrivet: 2019-01-20, 12:26 »
Nils Persson Marsberg föddes 1755 ´26/12 i Älarebo, Mossebo ägor, Mörlunda sn, och avled 1810 28/2 i Gölstugan, Hägelåkra ägor, Målilla sn.

Föräldrar: Per Svensson, född omkr. 1732, död 1769 1/5 i Eksebo, Stora Bölö ägor, Mörlunda sn, torpare i Eksebo; gift 1753 7/10 i Mörlunda sn med Maria Nilsdotter, född 1736 2/7 i Sörebo, Mörlunda sn, död 1759 27/5 i Eksebo.

57
Västra Ny / SV: Hjälp att tyda, tack.
« skrivet: 2019-01-18, 15:10 »
"Håkan Joensson i Snickarehagen, med pijgan Ingrid Pehrsdotter som Tient på Mede[vi]"

Västra Ny C:1, s. 234

58
Virserum / SV: Läshjälp, Gustav Fredrik Ekfeldts död 1788!
« skrivet: 2019-01-17, 16:44 »
”Natten emellan den 20 och 21 November timade den
olyckeliga händelsen att skräddaren Olof
Ekfeldts hustru i Ramsebo i Sömnen för-
quafde Sin lilla Son Gustaf Fredrich 20 veckor gammal
Vid ransakningen Som hölts i Socknestugan
den 30 ejusdem a-i Kronobetieningens-a och hela församlingens närvaro, infant
sig modren Maria Margareta Hörn, och med de
bittraste tårar ärkände, att dess barn i sömnen
på dess egen arm blifwet af en vådelig olycka
ihiäl quaft. Nils Staphansson och Petter Anders-
son i Ramsebo Som straxt efter olyckan besiktiga-
de barnet, Såsom och de nu tillkallade
syningsmän Jöns Persson i Tinsebo och Johannes
Persson i Ramsebo, instämde alla fyra deruti
att barnets rygg, lår och mage befans vara
mycket rödblå, jemwäl och att denna bedröf-
weliga händelsen skedt af full våda; och
Som flere omständigheter förvissade Sanningen
härom, blef beslutadt, att Modren, efter
Gudstiensten, enligit författningarna skulle
offenteligen absolveras, och emellertid barnet
begrafvas.”

a-a tillagt ovan raden

Virserum E I:1, s. 204 (ange alltid volym och sida).

59
Målilla / SV: Maria Persdotter
« skrivet: 2019-01-16, 08:46 »
Du har fått med samtliga barn till Kerstin Eriksdotter och Per Månsson. Kerstin född 1714 dog 1735 (bg 13/4) i Borg, Blaxhults ägor, vilket även Måns, född 1723 gjorde (bg 1735 26/1). Maria, Elisabet, Måns och Erik föddes i Borg.

60
Målilla / SV: Maria Persdotter
« skrivet: 2019-01-15, 20:30 »
Det är möjligt att reda ut saken litet närmare genom att jämföra kyrkobokföringen med mantalslängderna.

Fem Persbarn är barn till Per Erikssons syster Kerstin (omkr. 1688-1743) och hennes man Per Månsson (omkr. 1677-1764), som omkr. 1715 flyttade till torpet Borg på Blaxhults ägor (han är troligen identisk med sockenskräddaren Per Månsson), nämligen Catharina (dp 1708 8/3), Brita (dp 1711 6/1), Elisabet och Erik (dp 1712 11/12 och bg 1713 25/1) och Kerstin (dp 1714 11/7).

Tre Persbarn är barn till Per Börjesson (död 1737, bg 16/10): Karin (dp 1726 20/11), Börje (dp 1730 7/12) och Maria (dp 1734 7/7).

Sven Persson, född 1715 (dp 2/10) och död 1728 (bg 24/3) är uppenbarligen Per Erikssons son. Troligen är också de båda Kerstin (den äldre född 1732 dp 20/2, död 1737 bg 4/9 samt den yngre född 1738 dp 5/3) döttrar till Per Eriksson - den äldre är det definitivt.

61
Födda 1792: "Junii den 21 föddes pigans Cathrinæ Svensdotters Son i
Walla Soldatetorp..."

I husförhörslängden (A I:2) förefaller de svårfunna.

62
Virserum / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-14, 22:08 »
Vendla Sofia, dotter till "Hemmans Egaren Magnus Peter Jacobsson och Hustru Johanna Danielsdotter i Båckasjögle".

Dålig upplösning är det inte, men däremot litet dåligt bläck och en ganska kursiv handstil.

63
Målilla / SV: Maria Persdotter
« skrivet: 2019-01-14, 11:51 »
Per Eriksson, född omkr. 1694 i Blaxhult, Vena sn, död där 1754 (bg 10/11), rusthållare i Blaxhult, gift 1714 10/10 i Vena sn med Elin Torstensdotter, född 1696 (dp 22/3) i Bjerkhult, Vena sn, död 1772 12/2 i Blaxhult. De hade åtminstone tre döttrar:
- Karin Persdotter, född 1719 (dp 8/2), död 1778 15/4 i Blaxhult, gift 1736 10/10 i Vena sn med Erik Jonsson, född 1714 (dp 17/10) i Tillingeby, Målilla sn, död 1780 4/3 i Blaxhult, rusthållare i Blaxhult, nämndeman i Sevede härad, riksdagsman.
- Maria Persdotter, född 1727 (dp 9/4), död 1749 10/2 i Tillingeby, Målilla sn, gift 1747 4/10 i Vena sn med (sin systers svåger) Jonas Jonsson, i hans första gifte, född 1718 24/4 i Tillingeby, död där 1791 30/8, bonde i Tillingeby.
- Sara Persdotter, född 1741 (dp 22/2), död 1805 9/9 i Blaxhult, gift 1756 28/11 i Vena sn med Bengt Johansson, född 1725 (dp 29/3) i Källehorva, Norrhults ägor, Vena sn, död 1770 19/6 i Blaxhult, rusthållare i Blaxhult.

64
Efter avskedet bodde Nils Andersson Arenbeck först i Skäggestad, Törnevalla sn, och sedan på Gerstorp, Kaga sn, där han avled 1711 13/9.

65
Misterhult / SV: Nils Johansson 1794 Felaktig födelseuppgift?
« skrivet: 2019-01-13, 13:50 »
Den eftersökte Nils Johansson har uppenbarligen fått ett felaktigt födelsedatum i hfl i Misterhult och Tuna. Den Nils som föddes 1794 18/9 i Piggstorpet flyttar senare med familjen till Döderhults sn, där föräldrarna blev brukare i Stora Hycklinge och där denne Nils gifte sig 1820 14/10 med Anna Cajsa Söderberg. Dessa personer återfinns i Döderhult A I:3, s. 144.

Nils Johansson kom 1819 som dräng till Skälshult, Skälsebo ägor, Tuna sn, där han bodde under några år. 1822 4/6 gifte han sig där med Margareta Nilsdotter, född 1792 26/6 i Björnstorp, Duvekulla ägor, Tveta sn. Hon avled 1847 26/1 i Ekelund, Ekerums ägor, Misterhults sn. Även Nils ser ut att ha avlidit 1847, men han finns inte i dödboken, såvida han inte är identisk med den man som i dödboken 1847 25/1 kallas inhyseshjonet Nils Johan Magnusson i Ekerum, 52 år gammal - ingen person med det namnet återfinns i Ekerum och dess torp i hfl. (Den Nils Jönsson som Birgitta skriver om har inget med den här frågan att göra.)

I Ekelund återfinns (Misterhult A I:5b, p. 110) även Nils och Margaretas barn Carl Johan, född 1822 4/6 i Skälshult (obs. att han i alla hfl har fått felaktigt födelsedatum, 1822 5/2, då en annan gosse med samma namn föddes på Skälsebo ägor), och Stina Lisa, född 1825 30/3 i Skälshult. Stina Lisa anges ha flyttat till Västrums sn 1846, men jag har vid en hastig kontroll inte återfunnit henne där.

66
Lehnberg / SV: Lehnberg
« skrivet: 2019-01-12, 23:42 »
Anna Lehnberg avled i Näs, Vimmerby lfs, 1748 10/5. Maken, prosten Botvid Gruf, avled redan 1750 12/11 på samma ställe.

67
Gammalkil / SV: Catharina Andersdotter f. 23/5 1792 Gammalkil
« skrivet: 2019-01-09, 17:00 »
Se:
Gammalkil
A I:3, s. 8
A I:6, s. 144

Nykil
A I:3, s. 150, 299
A I:4, s. 128, 474
A I:5, s. 27, 28, 51, 53, 60, 172
A I:6, s. 94
A I:8, s. 111

68
Kristdala / SV: Sarfkullen
« skrivet: 2019-01-06, 12:39 »
Kerstin är mycket riktigt född 1698 (dp 30/10) i Hundekulla, dotter till Nils Lagesson (omkr. 1669-1729) o.h.h. Anna (omkr. 1666-1755).

69
Hässleby / SV: Hjälp eftersöks!
« skrivet: 2019-01-06, 12:25 »
1. Carl August är inte född av äkta säng. Inget tyder på något annat än att hans mor är dotter till Peter Persson Hägg och Annika Andersdotter.

2. Peter Persson Hägg flyttade 1828 till Misterhults sn, där han den 25 maj gifte sig med Catharina Nilsdotter, men han dog redan 14 nov. samma år. Se Misterhult A I:3a,  p. 111, samt C I:4, s. 689 och 462.

3. Se 1. Se också Annikas dödsnotis i Hässleby C I:2, s. 475.

70
Målilla / SV: Måns Svensson/Maria Larsdotter
« skrivet: 2019-01-05, 23:24 »
Måns Svenssons antecedentia har jag inga uppgifter om; han är införd som brukare i Kråkeryd i mtl 1716. Hustrun, Maria Larsdotter, född omkr. 1696, död 1750 23/11 i Stockshult, Ödhults ägor (anges i db vara 64 år, vilket är omkr. 10 år fel; jfr sonen Sigonius Månsson, som vid sin död 1784 anges vara 34 år, fast han var 50), var dotter till torparen Lars Persson, född 1660 ca (anges i db vara 99 år, men det torde vara överdrivet), död 1748 (bg 9/10) i Hjälmsängen, Tillingeby ägor, och Kerstin Siggesdotter, född omkr. 1675, död 1738 (bg 26/4) i Hjälmsängen, dotter till Sigge Nilsson, född 1650 (dp 15/4) i Östra Årena, o.h.h. Elisabet Persdotter, född 1654 ca í Västra Årena, Gårdveda sn.

71
De män som räknas upp är respektive furstes befullmäktigade representanter vid förlängningen på 12 år av det tyska tull- och handelsfördraget (tyska tullföreningen) i Berlin 8 maj 1841 (själva fördragstexten följer på s. 380-386); tullföreningen lade grunden för enandet av Tyskland under ledning av Preussen. Carl Friedrich Bever är riddare av kungliga bayerska den helige Michaels förtjänstorden, av kungliga preussiska röda örnens orden av tredje klassen, av kungliga württembergiska kronans orden och storhertigliga badensiska zähringska lejonorden.

Zähringen är namnet på furstehuset i Baden (namngivet efter en borg i närheten av Freiburg im Breisgau), till vilket de båda svenska drottningarna Fredrika och Victoria hörde.

72
Målilla / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2019-01-02, 20:13 »
"dödde Måns Svensson i Mörhult, af wådelig händelse, begrofs 8 Novembris
Nota Bene fälde olyckligen en Eek på sig, lefde några timmar"

73
Rumskulla / SV: Kristina Nilsdotter Född 1860 Viggesbo
« skrivet: 2019-01-02, 17:25 »
Hon hade ingen tjänst och kunde därmed inte bokföras på annat sätt.

74
Målilla / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2019-01-02, 17:25 »
"Måns och Hustru Marias i Ståckshult, född den 6 och christnad den
10 octobris bars af Hustru Jngerid i låckeboo Testes Oluf
Månsson Ibidem Anders Sandberg i aby pigan Kierstin
i Kallersebo"

75
Rumskulla / SV: Kristina Nilsdotter Född 1860 Viggesbo
« skrivet: 2019-01-02, 14:45 »
Det är inte så svårt att reda ut. Hon flyttade från Rumskulla till Svensmåla i Lönneberga 1879 21/11 och begärde 1880 23/11 attest tillbaka till Rumskulla, men, som framgår av Lönneberga A I:17, p. 275, och B I:3 (opag., utflyttade 1881 nr 28), tog aldrig ut den, utan skrevs 1880 4/11 på socknen, varefter hon 1881 26/7 ånyo begärde attest till Rumskulla, men flyttade i stället 1881 10/11 till Karlstorp.

76
Högsby / SV: Högsby
« skrivet: 2019-01-02, 14:18 »
Tvillingarna Carl och Per är söner till Johan Törnesson i Mörlunda. Det står det också; Mör + förkortningstecken + a = Mörlunda.

77
Cassel / SV: Cassel
« skrivet: 2019-01-01, 21:26 »
Det rör sig om assessorn Per Cassel, född 1729 2/5 i Harstads sn, död 1808 19/12 i S:t Johannes sn, son till kyrkoherden i Sten och Kälvsten Jacob Cassel (1697-1740) o.h.h. Greta Wendela Erhardt (1708-1794). Örnberg har inte observerat Per Cassels första gifte - i hans andra gifte, ingånget 1788 9/11 i Skänninge, med änkan Hedvig Maria Ek, föddes ytterligare en son, Per Carl (1789-1817), notarie i sjötullrätten i Stockholm, som vid sin död var ogift och ärvdes av sina tre halvsyskon på mödernet, bl.a. Carl Gustaf (1783-1866), som upptog styvfaderns namn (och blev farfar till nationalekonomen Gustav Cassel, 1866-1845).

Av bouppteckningen i Norrköping 1809 16/3 framgår att Per Cassel också hade sonen Jan Jacob Cassel, som anges vara urmakare (vol. F I aaa:61, nr 76, Norrköpings rådhusrätts och magistrats arkiv).

78
Högsby / SV: Högsby
« skrivet: 2018-12-31, 15:40 »
Peter Kloberg är mycket riktigt identisk med den Peter Johansson som gifte sig med Annika Sunesdotter 1776. Hennes yngsta syster, Karin, finns inte upptagen i fb i Lönneberga.

79
Kristdala / SV: Katarina Persdotter
« skrivet: 2018-12-31, 12:55 »
Nils Nilsson föddes 1689 (dp 29/9) i Gullhanetorp, Kristdala sn och var son till Nils Joensson (född omkr. 1663 i Systertorp, Kristdala sn, död 1733 13/2 i Äshult, Döderhults sn, där han var rusthållare fr.o.m. 1706 - se mtl) o.h.h. Brita Carlsdotter (född omkr. 1667, död 1750 9/10 i Äshult). Nils och Brita hade minst 8 barn, av vilka alla utom Nils och den yngste, Jon (han var född 1708 i Äshult) var födda i Bjälebo 1692-1705. Eftersom jag för dagen inte har tillgång till mitt bibliotek kan jag inte kontrollera vare sig Veines bok eller Sabelsköldsboken.

Som jag tidigare påpekat var Nils Nilsson i Högatorp inte identisk med Nils Nilsson från Äshult, utan i stället son till Nils Joensson i Högetorp och gift 1712 26/10 med Elin Gabrielsdotter, dotter till Gabriel Larsson i Skorpetorp.

80
Kristdala / SV: Katarina Persdotter
« skrivet: 2018-12-30, 15:59 »
Som bl.a. jag utredde för en vecka sedan är de uppgifter "på nätet" som du hänvisar till ("Nils Nilsson Sabelströms släkttavla") helt felaktiga. Se mitt inlägg: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=157537.msg1488779#msg1488779.

81
Kristdala / SV: Katarina Persdotter
« skrivet: 2018-12-29, 23:14 »
Jag har tagit mig en närmare titt på denna fråga och nått följande resultat.

1 Nils Peter Svensson, född 1793 22/10 i Eckerhult, Höckhults ägor, Kristdala sn, liksom syskonen: Lars, född 1795 29/6, Brita Cajsa, född 1798 4/4, Anna Stina, född 1800 23/11, Jonas, född 1803 18/5, samt Sven, född 1806 2/6.

*** I ***
2 Sven Nilsson [Höglund], född 1755 2/2 i Hagen, Döderhults sn, död 1829 20/3 i Eckerhult, Höckhults ägor. Torpare i Eckerhult. Gift 1792 2/9 i Kristdala sn med
3 Catharina Persdotter, född 1766 23/7 i Höckhult, Kristdala sn, död 1847 14/2 i Eckerhult, Höckhults ägor.

*** II ***
4 Nils Nilsson Höglund, född 1730 ca (hfl) eller 1734 ca (GMR), död 1801 5/12 (enligt bou; bg 13/12) i Sund (enligt bou Lilla Modalsstugan), Höckhults ägor. Skräddare, sedan ryttare; 1779-1780 bonde i Ytter Klämma, Döderhults sn, därefter inhyses på Höckhults ägor, Kristdala sn. Antagen 1762 29/3 som ryttare för Höckhult (rusthåll nr 52, överstelöjtnantens kompani, Smålands kavalleriregemente), fick avsked 1775 29/8. Bouppteckning 1801 14/12 (vol. F III a:11, s. 225, Tunaläns häradsrätts arkiv), enligt vilken han från första giftet efterlämnade sönerna Sven Nilsson i Eckerhult, Nils Nilsson i Källtorp och Jonas Dahlström i Västervik samt dottern Stina Nilsdotter, gift med Jonas Olofsson i Applekulla. Gift 1:o (gift 2:o 1781 6/5 i Kristdala sn med Maria Jonsdotter) 1753 14/10 i Kristdala sn med
5 Brita Nilsdotter, född 1730 ca, död 1780 11/3 vid Äshult, Döderhults sn. Piga i Kristdala prästgård vid vigseln. – Dödboken: ”Bonden Nils Höglunds hustru, Brita Nilsdotter, dog hwid Eshult hos sin Syster under det hon skulle flytta ifrån Klemna till Christdala, utaf fråssa som hon förut legat i [ s]äng för sedan hon lefwat i 50 år” (Döderhult C:3, s. 834; jfr A I:1, s. 29). Döderhult A I:1 är som bekant ytterst svårtydd betr. anteckningarnas kronologi, men lokaliseringen ”vid Äshult” och åldersangivelsen (50 år) gör det möjligt att den ifrågavarande systern är Maria Nilsdotter och att Brita således är Nils Nilssons och Anna Maria Sabelskölds dotter Brita (se Döderhult A I:1, s. 124).

6 Per Nilsson, född 1729 ca, död 1809 8/11 (enligt bou, bg 10/11) i Eckerhult, Höckhults ägor, Kristdala sn. Bonde i bl.a. Höckhult, sedan torpare. Bouppteckning 1809 13/11 (vol. F III a:15, s. 1, Tunaläns häradsrätts arkiv), enligt vilken han från första giftet efterlämnade sonen Lars Persson i Mostugan, Högsby sn, dottern Annika, som var änka, samt dottern Catharina, gift med Sven Nilsson i Eckerhult. Gift 1:o (gift 2:o 1801 10/5 i Kristdala sn med Brita Persdotter från Sjöändemåla) 1754 29/9 i Kristdala sn med
7 Karin Larsdotter, född 1729 (dp 26/12) i Höckhult, Kristdala sn, död 1799 (bg 23/6) i Eckerhult. Bouppteckning 1800 15/2 (vol. F III a:9, s. 331, Tunaläns häradsrätts arkiv), enligt vilken hon efterlämnade sonen volontären Lars Granbom i Mostugan, Högsby sn, dottern Catharina, gift med Sven Nilsson i Eckerhult, samt omyndiga och ogifta dottern Annika.

82
Sankt Lars / SV: Linköping Sankt Lars pappersbruk 1771
« skrivet: 2018-12-27, 12:41 »
Texten är något mera lättläst i Östergötlands läns landskontors exemplar av längden (vol. E III a:25, uppslag 149) och lyder:

"Ibidem Pappersmakaren Georg Ramberg och Hustrun
Son drängen Jöns, Son drängen Georg, pigan Lena 2 Barn"

83
Döderhult / SV: Brita Nilsdotter
« skrivet: 2018-12-24, 11:06 »
Kanske det - om nu Nils Nilssons dotter Brita levde 1741.

84
Döderhult / SV: Brita Nilsdotter
« skrivet: 2018-12-23, 22:15 »
Jag har kommit till samma resultat som Eva. Nils Nilsson med familj flyttade från Läggevi i Fliseryd till Djupeträsk i Döderhult; familjen bodde där när dotter Elisabet (född 1716) gifte sig 1741 4/10 med Lars Persson. I mtl 1742 är Lars inskriven för gårdsdelen.

Den Brita Nilsdotter som gifte sig 1753 med Sven Nilsson är - vilket framgår tydligt av mtl - dotter till Nils Jonsson på det andra hemmanet.

Vart Nils Nilsson tar vägen efter 1741 vet jag inte. Han är i varje fall inte identisk med Nils Nilsson i Högatorp, avliden där 1761 3/1, ty han var gift 1712 30/10 med Elin Gabrielsdotter, som avled där 1768 3/2.

Anna Maria Sabelsköld avled som änka 1767 20/11 i torpet Hagen, Äshults ägor, Döderhults sn. Hos henne bodde då sjukliga och ogifta dottern Maria (Döderhult A I:1, s. 124) - hustru Maria Nilsdotter i Nynäs är alltså inte dotter till Nils Nilsson.

85
Vena / SV: Petter Carlsson - Vart kom han ifrån? Tyda texten?
« skrivet: 2018-12-21, 23:22 »
Enligt hfl (Vena A I:11, s. 142) är han inflyttad 1826 från Mörlunda, men har sannolikt vistats där endast en kort tid, eftersom han enligt vigselnotisen (Vena C I:4, s. 327) varit skattskriven i Vena för år 1825.

86
Ingatorp / SV: Anna Maria (Maja?) Christofferdotter
« skrivet: 2018-12-19, 19:54 »
Anna Maria Christoffersdotter föddes 1776 29/3 i Brusa kvarn, Ingatorps sn, dotter till Christoffer Nilsson och hans första hustru, Catharina Andersdotter. I födelseboken kallas hon dock Maja Lena. Vid vigseln bodde hon i torpet Kristdal, Bygdås ägor, tillsammans med fadern och styvmodern (Ingatorp A I:2, p. 115).

Den som forskar i socknar som Ingatorp, Hult, Edshult, Bellö, Höreda och Hässleby har som komplement till originalböckerna god hjälp av Karl-Henrik Rydéns hemsida, http://edshult.eu/Edshult_hem.htm, vilken till skillnad mot de sidor som du besökt är tillförlitlig.

87
Mjölby (med Sörby) / SV: Mjölby (med Sörby)
« skrivet: 2018-12-19, 10:58 »
Johan Alfred Hagelin är född uä i Mjölby Gästgivaregård, Mjölby sn, 1857 1/9 - Mjölby C:3, s. 182. De ministerialböcker som saknas i Mjölby kyrkoarkiv är de som täcker tiden före 1771.

Se även svar här: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=157508.msg1488347#msg1488347.

88
Västervik / SV: Inflyttad från vilket Hamburg?
« skrivet: 2018-12-19, 10:56 »
Johan Alfred Hagelin har flyttat från Eksjö till Stora Hamburg, som är en lägenhet på stadsjordarna; han återfinns i Västervik A I:69, p. 353.

Hagelin är född uä i Mjölby Gästgivaregård, Mjölby sn, 1857 1/9 - Mjölby C:3, s. 182. De ministerialböcker som saknas i Mjölby kyrkoarkiv är de som täcker tiden före 1771.

89
Västra Eneby / SV: "Byn" i Västra Enebys HFL , vad avses?
« skrivet: 2018-12-17, 19:33 »
Personerna i fråga har flyttat till något annat hemman eller någon annan hemmansdel i den by där de bodde när noteringen gjordes. Noteringen är inte direkt ovanlig i husförhörslängder.

90
Hässleby / SV: Jonas Svensson född 1777-10-18
« skrivet: 2018-12-16, 12:07 »
Volymens signum är L I b:2 (L I a:1 är ett gammalt signum som korrigerats vid ett senare ordnings- och förteckningsarbete).

91
Maechel / SV: Maechel
« skrivet: 2018-12-16, 01:11 »
Förutom de ovan redovisade barnen fanns ytterligare en dotter, Eva Eleonora, född 1759, dp 20/10, på Tranås, Säby sn, död 1786 13/9 i Västervik, enligt dödboken "kallad fru Bark", som enligt bouppteckningen 1786 7/12 (Västerviks rådhusrätts och magistrats arkiv, vol. F I:17, s. 1533ff) efterlämnade barnen Gustaf Harald på fjärde året och Ulrika Sofia på andra året, på vilkas vägnar morbrodern Herman Georg Mæchel inställde sig som god man. Den avlidna hade ett mödernerav om 158 rdr specie för 1/11 i en försåld fastighet innestående hos sin bror Jacob Mæchel.

Maria Gertrud, född 1746, avled 1775 13/10 (ej 30/10).

Catharina Charlotta Mæchel, född 1751, levde vid moderns död 1775 (vol. F II:6, s. 691, Göstrings häradsrätts arkiv), då boet uppgavs av maken samt sonen Carl Jacob (se nedan). Av bouppteckningen framgår också att dottern Helena, född 1744 i första äktenskapet, innehade nådebröd vid Vadstena hospital.

Carl Jacob Mæchel var sergeant 1788, då han var dopvittne till brorsdottern Ulrika Sofia i Västervik; han bodde i början av 1790-talet på Asa säteri hos brodern Herman Georg (Asa A I:4, s. 214) och flyttade 1791 till Stockholm; i början av 1800-talet återfinns han återigen hos brodern, på Liljestad i Skönberga sn (Skönberga A I:6, s. 116).

Herman Georg Mæchel hade ytterligare minst ett barn i andra giftet, dottern Johanna Lovisa (Jeanette), född 1801 20/2 på Liljestad, Skönberga sn. Hon gifte sig 1824 17/2 i Kvillinge sn med prosten Johan Lundborg (1773-1831) i Herrestad, med vilken hon fick tre söner. Som änka flyttade hon med styvbarn och sina två yngsta söner (den äldste dog vid 7 års ålder) 1836 till Vadstena, där hon avled 1844 28/8.

Bouppteckningarna efter Herman Georg och hans andra hustru återfinns i vol. F II:2, s. 213, Bråbo häradsrätts arkiv, samt vol. F II:7, s. 1397, Skärkinds häradsrätts arkiv, Kvillinge A I:9, s. 546. Samtliga barn i första giftet var födda i Västervik. Från första hustrun, Ulrika Charlotta Dettow, skilde han sig. Jag återkommer om henne.

Dottern född 1758 hette Christina Lovisa (ej Sofia).

(Kompletterat 16 dec. kl. 13.05.)

92
Tidersrum / SV: Födelsenotis i Tidersrum
« skrivet: 2018-12-14, 09:20 »
Barnet som döptes 1676 17/9 har inget namn angivet i dopboken:

"Den 17 September Swenss [ i ]
fallastufwan wijd nampn [ej ifyllt]
Jungfru Elizabeth Häger Wittne"

93
”1747 den 31 Augusti är med Högwälborne
Baron och Feldtmarschallken Ha-
miltons samt Rusthållarnes
bewiljande Ryttaren ifrån
N: 101 hit transporterad.
       Anders Järling
Denne Ryttare begådt tiuf-
nad, är derföre den 12 Febru-
arii 1752 utur Rullan utesluten.”

94
Kisa / SV: Karl Andersson född/döpt 1748-10-24
« skrivet: 2018-12-09, 22:24 »
Carl Andersson gifte sig 1:o 1771 26/12 i Tidersrums sn med Karin Samuelsdotter, född omkr. 1734 i Boarp, Tidersrums sn. Karin var då änka efter sin förste make, Sune Samuelsson (1738-1769; vigda 1767 1/3 i Tidersrums sn). Hon dog 1808 31/3 i Högklint, Sandvikshults ägor, Tjärstads sn. Paret återfinns där i Tjärstad A I:1, s. 294, och A I:2, s. 456 (Karin kallas där Andersdotter). På sista stället finns även Karins dotter i första giftet, Kerstin Sunesdotter, och hennes man och son. Samtliga - samt Kerstins båda döttrar - återfinns dessförinnan i Drögsnäs, Västra Eneby sn (Västra Eneby A I:1, s. 6).

95
Ingatorp / SV: 2 bröder Olofsson .
« skrivet: 2018-12-06, 23:20 »
Ett tillfällighetsfynd jag gjorde för länge sedan:
Peter Olofsson, född 1796 25/2 i Fundsboda, Svinhults sn, död 1868 31/12 i Stensveden, Kätterstads ägor, Skärkinds sn, torpare i Lilla Hagsätter, Kätterstads ägor; gift med Maja Stina Jonsdotter, född 1794 6/12 i Kimstads sn, död 1851 24/10 i Lilla Hagsätter. Sonen Carl Johan Petersson född 1836 3/7 i Fågelsången, Skörtinge ägor, Skärkinds sn; flyttade 1855 till Norrköping.

96
Texten i vänstra spalten lyder:

"den 14 Maji afled afskedade Soldaten
och Mannen ifrån torpet
Smedery"

Högra spalten:
"Af bröstsjuka, 50 år 6 måna-
der och 14 dagar gammal. Begrofs
den 23 Maji."

Stenberga C:2, s. 248.

97
Hannäs / SV: Hannäs CI:1 (1695-1747) Bild 103/ sid 263
« skrivet: 2018-12-04, 15:34 »
"Pher Lars Nillssons och hustru Kierstin månsdotters Sohn i qwarntorp, föddes den 7 April..."

98
Vist / SV: Anna Catharina "Cajsa" Carlsdotter (Hennie)
« skrivet: 2018-12-04, 15:28 »
Du har läst litet fel. I födelsenotisen för sonen Lars Magnus (Vist C:4, s. 206) skrivs hon Anna Cajsa Hinricsdotter, i  A I:4, p. 105 Anna Catharina Henricsdotter och i A I:5, p. 113, Anna Hinricsdtr.

I födelsenotisen för dottern Maja Greta (Vist C:4, s. 248) är hennes namn felskrivet som Anna Stina Carlsdotter, vilket ju i stället är namnet på hennes dotter i första äktenskapet, född 1808 14/4 i S:t Lars sn (se Vist A I:5, p. 113). Prästen har helt enkelt förväxlat namnen.

Hon finns också i födelseboken på angivet datum, 1778 21/2 (Vist C:2, s. 45), född i Dalshult med föräldrarna Henrik Henriksson och Cajsa Larsdotter.

99
Vena / SV: Vena
« skrivet: 2018-11-29, 10:22 »
Kvarnarp är ett skattehemman och ägdes av skattebonden själv, alltså Sven. Schildt hade däremot köpt skatten under frälse. Jag har inte sett några spår av att Sven Svensson skulle höra hemma här.

100
Lisa Johansdotter: född 1760 25/11 i Sätratorpet, Sätra ägor, Oppeby sn, dotter till soldaten Johan Sätterstrand o.h.h. Lena Månsdotter

Lena Månsdotter: född tvill. 1737 23/12 i Sundsek, Oppeby sn (namnet skrivet Elin i fb), död 1821 26/12 i Fattigstugan, Svinstads sn, dotter till utjordsbrukaren Måns Persson.

101
Oppeby / SV: Oppeby
« skrivet: 2018-11-26, 20:29 »
Vigselnotisen var inte okänd för mig, men den har nog inte nämnts på forumet. Catharina Holstensdotter föddes 1678 (dp 29/12) i Motala Stjärnorpsgård (även omnämnd som Douglases kvarn), dotter till mjölnaren Holsten Jönsson (född omkr. 1625, död 1695, bg 9/6) och hans andra hustru, Anna Eriksdotter (vigda 1676 25/6 i Motala sn, hon gift 2:o 1697 6/1 i Motala sn med Olof Jonsson).

102
Simon Nilsson är identisk med Nils Simonssons (den äldre) i Gissemåla Norrgård son med detta namn. 1743 var Nils Simonsson bosatt i Åkemåla, Pelarne sn. Familjen finns t.ex. i Vimmerby lfs A I:1, s. 1, 46 och 90.

103
Vadstena / SV: Vadstena
« skrivet: 2018-11-25, 21:44 »
Britt-Marie har noterat samma sak som jag betr. Nils Ristells andra hustru. Anna Maria Dejenberg var dotter till fältväbeln Algot Dejenberg (1699-1786, bror till komminister Sven Dejenberg) och hans hustru Helena Bergia (omkr. 1702-1782). Se om prästerna Dejenberg Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne, II (1965), s. 168f.

Kenneths kryptiska notering från 1708 avser en födelsenotis i Vadstena C I:2, s. 227, som lyder:
"Magnus Brytzenius, Rectoris Scholæ Wadstenensis Reverendissimi
Domini Magistri Martini Brytzenii Son, föddes den 8" (juli)...

Martin Brytzenius får alltså en son, Magnus.

104
Borg (och Löt) / SV: Borg C:1 sid 187
« skrivet: 2018-11-25, 20:58 »
Leonhardus Magni Axius, född i Axhult i Kinden och Ene-
by Sockn af Bondefolk, gifft sig i Norköping, ther han i 18
år warit Collega, med en Skomakares dotter Anna Hans-
dotter, en frimodig och driftig qwinna, warit Pastor i Borg
ifrån 1678 till 1688, en af hans söner Johannes kallade
sig Linderoth, och blef boendes i Stockholm, en hans
dotter fick Herr Benedictus Sandelius, Collega i Linköping,
han är begrafwen vnder Herr Hermans liksten, doch står
therpå intet om honom. Han hafwer warit en god
och sachtmodig man, i många år myckit darrande, hwil-
ket föregifwes genom trulldom, tå han bodt i Norkö-
ping, war honom tilskyndat.”

(Borg C:1, s. 186-187.)

Leonard Axius var son till bonden Måns Persson i Fyllingsbo och Axhult, Västra Eneby sn (född omkr. 1605, död 1682, bg 8/10, i Långsbo, Axhults ägor), och hans hustru Anna Bengtsdotter (född omkr. 1607, död 1661, bg 4/8, i Fyllingsbo, Västra Eneby sn).

I Westerlund/Setterdahl/Meurling, Linköpings stifts herdaminne, del 3, s, 332, sägs att herr Leonards hustru skulle ha förstört ”de gamla kyrkoböckerna”, vilket dock Arnold Sandberg visat vara oriktigt (Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800, 1948, s. 445).

105
Vadstena / SV: Vadstena
« skrivet: 2018-11-24, 18:05 »
Nicolaus, född 1714 10/2, var son till komminister Jonas Lithelius. Daniel Ulrik, född 1709 3/6, var däremot son till Johannes Ristelius (1665-1723). Han, hustrun och hans söner nämns av Wilhelm Odelberg i "'Herr Holsten Håkanssons bok' och östgötasläkten Ristelius-Ristell" i Släkt och hävd 1954-1955, s. 281, där han omnämns ha haft tre söner: Lars, född 1706, Daniel Ulrik, född 1709, samt Olof, född 1711 27/11, som blev stadsfogde i Linköping: "Ingen av dessa synes ha efterlämnat barn". Johannes Ristelius, som 1709 sägs vara skolkollega, blev 1713 hospitalspredikant, men avsattes 1718 p.g.a. fylleri.

Nils Ristell i Norra Råda uppges uttryckligen vara född i Vadstena och kan väl antagas vara en fjärde son i familjen, men avsaknaden av både hans födelsenotis samt faderns dödsnotis 1723 antyder att hospitalet fört egna längder, vilka i så fall inte bevarats; de äldsta noteringarna är från 1735.

Genealogier för släkten Ristell finns hos Genealogiska Föreningen i Solna.

106
Gårdeby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-22, 21:15 »
Notisen hör hemma under år 1689 och återfinns på s. 356:

"Den 1 Decembris begrofz Pastor Loci Sahlige Herr Nicolaus Olai Insulpontanus Lägersta-
den bleff i kyrckian framme uthi Choret på gången. Til Testamente een Tafla
gifwen Träwärcket för Sahlige Kyrkioherden och Stofferingen för Hederlige Matronan inalles kostar
100 daler Kopparmynt föruthan mat och dryck"

Före notisen i vänstermarginalen:
"den 1 Novembris
blef Salige [hänvisningstecken]
dödh"

107
Västra Ryd / SV: Samuel Månsson f.1735 Västra Ryd
« skrivet: 2018-11-20, 23:03 »
Födelsenotisen lyder:
"den 11 Julii föddes Måns och Hustru Karins barn i
Foxarp, Christnades den 20. Samuel. wittne, Jon i
Älmekulla, Oluf i Födekulla, Anders i Stubbarp,
drängen Pär i Subbarp, Jonas i Älmekulla, Swen i Axebo.
Hustru Elin i Stubbarp, Hustru Margareta i Foxarp, Pigor Ingrid i
Foxarp, Annika i Älmekulla, Annika i Axebo, Elin ibidem."

Notisen är signerad "E.W.", d.v.s. komminister Erik Wikman, som alltså förrättade dopet.

Västra Ryd C:2, s. 86.

Samuels föräldrar är Måns Samuelsson, född 1705 28/3 i Stubbarp, Sunds sn, död 1738 (bg 23/4) i Lilla Bräng, Sunds sn, o.h.h. (vigda 1735 27/5 i Västra Ryd) Karin Larsdotter, född 1699 12/3 i Foxarp.

Samuel Månsson, hustrun Ingeborg Danielsdotter och barnen Samuel och Margareta återfinns i torpet Gluggebostugan i Svinhult A I:1, s. 110 och senare - med undantag för Samuel - i Rävbacken, ib. s. 104.

108
Hycklinge / SV: Läshjälp i Hycklinge AI:5
« skrivet: 2018-11-20, 22:08 »
Volymen är maskinpaginerad. Det är samma sidhänvisningar på den gamla mikrofilmen (som skannad finns via Digitala forskarsalen) som på de nya bilderna (som finns hos Arkiv Digital). Jag noterar dock att bildregistreringen i Digitala forskarsalen gjorts på felaktigt sätt. Eftersom korrekt källhänvisning alltid redovisar - i detta fall - volymens aktuella signum och pagina, får man kontrollera en gång extra. Maskinpagina finns längst ner på sidorna.

109
Mörlunda / SV: Wendela Andersdotter gift med Pehr Månsson
« skrivet: 2018-11-20, 22:00 »
Brita Persdotter föddes 1732 27/4 i Västranäs, dotter till Per Carlsson o.h.h. Anna Andersdotter. Mörlunda C:2, s. 56.

110
Hycklinge / SV: Läshjälp i Hycklinge AI:5
« skrivet: 2018-11-20, 19:11 »
Hon är född i Locknevi, men korrekta sidhänvisningar är s. 26 och 158.

111
Södra Vi / SV: Målen?
« skrivet: 2018-11-20, 19:05 »
Södra Vi A I:1 redovisar endast halva socknen. Den andra halvan har ingått i en nu förlorad, parallell längd.

112
Mörlunda / SV: Wendela Andersdotter gift med Pehr Månsson
« skrivet: 2018-11-20, 04:00 »
Din Catharina Persdotter är inte identisk med Per Månssons dotter, utan född 1767 13/12 i Gässlingsäng, Mörlunda sn, dotter till torparen Per Elofsson (född 1729 26/10 i Djupedal, Mörlunda sn, död 1802 16/1 i Gröndal, Övranäs ägor, Mörlunda sn) o.h.h. Brita Persdotter (född 1732 27/4 i Västranäs, Mörlunda sn, död 1806 10/10 i Gröndal). När Catharina gifte sig 1799 26/12 i Mörlunda sn med Olof Carlsson (född 1773 1/9 i Orrhällen, Mörlunda sn) vistades hon hos föräldrarna i Gröndal (se Mörlunda A I:1, s. 154, och A I:4, s. 186).

(För upplysnings skull var Vendela Andersdotter född omkr. 1733 i Tänglebo, Vederhults ägor, Vena sn, dotter till torparen Anders Sunesson, sedermera bonde i Östrahults Mellangård, Vena sn. Catharina Persdotter som föddes 1769 6/8 i Brånhorva, Stora Sinnerstads ägor, Mörlunda sn, dog redan 1773 2/5 i Östrahults Mellangård, Vena sn, dit föräldrarna då hade återflyttat.)

113
Hässleby / SV: Maja Stina Petersdotter f. 1792 d. 1867
« skrivet: 2018-11-19, 22:09 »
Eftersom svärföräldrarnas namn och bostad återfinns i vigselboken i Rumskulla 1811, Samuel Samuelssons svärmor bodde hos honom fr.o.m. 1822 och hon senare följde med dottern till Hässleby sn när hon blivit änka, är det ganska lätt att lösa problemet. Maja Stina föddes i Björkeberg, Hässleby sn, dotter till Peter Jonsson (född 1724 8/8 i Björkeberg, död där 1799 [bg 8/7], och hans andra hustru (vigsel 1791 i Hässleby sn), Sara Håkansdotter, i hennes andra gifte, född 1766 13/1 i Lökanäs, Hässleby sn, död 1845 25/9 i Björkeberg. Enligt db hade Sara även en son i andra äktenskapet, vilken levde vid hennes död.

God hjälp för att förenkla sökningar har man även av Karl-Henrik Rydéns hemsida, http://edshult.eu/Edshult_hem.htm.

114
Västra Eneby / SV: Jon och Ingeborg
« skrivet: 2018-11-18, 23:48 »
Jon Larssons hustru Ingeborg Andersdotter är inte identisk med Anders Svenssons i Harg dotter med detta namn. Detta framgår både av mtl för 1746, som i Harg upptar Anders, hans sängliggande hustru, drängen Erik och pigorna Ingeborg och Sara - samtliga barn till Anders - och av bouppteckningen efter Anders Svensson 1748 21/5 (vol. F III a:2, s. 235-251, Kinda häradsrätts arkiv), där arvingarna är änkan Ingeborg Jönsdotter, myndiga barnen Jöns och Erik samt gifta dottern Sara samt omyndiga barnen Sven, Samuel, Ingeborg, Brita, Kerstin och Karin.

Enligt mtl 1746 bor då pigan Ingeborg och hennes gamla moder i en stuga på Ramshults ägor.

115
Allmänt / SV: Föräldrar till min farfars farfars far sökes.
« skrivet: 2018-11-16, 20:56 »
Johan Peter Andersson är den son till Anders Andersson och Lisken Jonsdotter som föddes 1793 8/8 i Mosshult, Gärdserums sn och som i födelseboken endast kallas Petter. Familjen flyttade 1798 till Dalhems Uppgård, Dalhems sn, där fadern blev arrendator. Lisken Jonsdotter avled där 1807 21/3; bouppteckning finns i vol. FIII a:35, s. 741, Tjust häradsrätts arkiv. Se också Dalhem A I:3, s. 25 och 163 samt A I:4, s. 7.

Anders Andersson föddes 1749 3/12 i Kasinge, Ukna sn, och avled 1809 7/11 i Lixtorp, Dalhems sn. Gift 1772 15/11 i Ukna sn med Lisken Jonsdotter, född 1750 24/11 i Skedshult, Ukna sn.

116
Gamleby / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-11-12, 14:30 »
'siömannen'

117
Västrum / SV: Jonas Lustig
« skrivet: 2018-11-12, 14:29 »
'Marsiö' torde avse Madesjö sn. 1754 22/6 föddes Jonas, son till Sven Håkansson i Västra Skedebäckshult. Några dagar tidigare föddes en annan Jonas, 19/6, son till båtsmannen Per Sågare i Sävsjö. Någon av dessa gossar kan vara identisk med Jonas Lustig, kanske den förstnämnde p.g.a. viss överensstämmelse med födelsedatumet i Västrum A I:6 (p. 130, sedan p. 123) och att Jonas Lustig har en son vid namn Sven. Se även Madesjö A I:3, s. 208.

118
Virserum / SV: Märta Lisa Johansdotter, född 1788 i Sjöruda
« skrivet: 2018-11-07, 14:54 »
Födda 1782

"den 16 septembris föddes Daniel Jonsons ok hustru Mertha Da-
nielsdotters Son i Hultarp ok christnades den 22 ejusdem
nomine Daniel, wittnen Måns amundson i Blackelid,
Nils Pehrson i ålefors, drängen Carl månsson i Blackelid
hustru Stina Samuelsdotter ibidem, Pigan Annicka Samuels-
dotter i ösiögle, Pigan Lisa Jaensdotter i Hultarp"

119
Vena / SV: Nils Larsson
« skrivet: 2018-11-07, 11:53 »
Emund Wenström, född 1745 (dp 28/7) i Käreby Östergård, död 1804 4/9 i Västerås, där var färgerifabrikör, var i sitt första gifte, med Maria Elisabet Öhrman (1738-1790) far till komministern Carl Petter Wenström i Skinnskatteberg, vars sonson var Jonas Wenström (1855-1893), vars uppfinningar låg till grund för ASEA, för vilket bolag den yngre brodern, Göran Wenström  (1857-1927), var VD 1891-1903.

121
Virserum / Märta Lisa Johansdotter, född 1788 i Sjöruda
« skrivet: 2018-11-06, 13:44 »
Detta är svar på en felplacerad fråga (som finns här: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=156519.msg1483814#msg1483814):

"Mertha Lisa
den 15 aprilis föddes Jaen Pehrsons ok hustru Ca-
tharina Samuelsdotters dotter i Siöruda ok
christnades den 20 ejusdem Nomine Mertha Lisa
wittnen Hindrich Börkander i Börkemåsa
Soldaten Petter Börkman ibidem, hustru Catharina
Jonsdotter i Börkemåsa, hustru Brita Carls-
dotter ibidem"

Virserum C:3, s. 278 (ange alltid källan).

122
Åtvid / SV: Slättfall, Åtvid
« skrivet: 2018-11-06, 13:33 »
Ingrid Olofsdotter föddes 1781 28/4 i Blackistret, Hålebo ägor, Kättilstads sn. Fadern var då soldat med namnet Holmqvist; i fb är moderns namn felskrivet som Ingrid Månsdotter. Se Kättilstad A I:2, s. 49, och A I:3, s. 160. Olof och Ingrid gifte sig i Åtvid 1776 13/10; han var då gruvdräng och kallade sig Almqvist. Av Åtvid A I:4, s. 170, framgår att Olof Andersson var född 1755 i Närke; i Kättilstad A I:3, s. 160, är födelseorten preciserad till Hallsberg. Han dog 1810 16/1; se Åtvid C I:5, s. 370.

Ingrid Larsdotter, som vid vigseln var piga i Alserum, var född 1751 4/5 i Kävelsbo, dotter till Lars Jonsson och Lisken Håkansdotter.

123
Vena / SV: Nils Larsson
« skrivet: 2018-11-06, 10:39 »
Ett par generationer av Petter Hvenströms anor:

1 Petter Nilsson Hvenström, född 1763 3/4 i Vena, Vena sn, död 1828 19/12 i Kråkshult, Kråkshults sn. Kopparslagaremästare i Vimmerby. (f,d,bou). Bou Sevede 1829 21/2.

*** I ***
2 Nils Larsson, född 1736 (dp 2/5) i Vena, Vena sn, död där 1808 3/6. Rusthållare i Vena, Vena sn. (dp,v1,v2,d). Gift 1:o 1760 30/11 i Vena sn med
3 Kerstin Jonsdotter, född 1734 (dp 10/11) i Käreby Östergård, Vena sn, död 1775 (bg 26/3) i Vena, Vena sn. (dp,v,bg).

*** II ***
4 Lars Nilsson, född 1691 (dp 26/5) i Ekornetorp, Vena sn, död 1772 28/11 i Vena, Vena sn. Rusthållare i Vena, Vena sn. Gift 1716 10/6 i Målilla sn med
5 Maria Börjesdotter, född 1696 (dp 13/4) i Järnudda, Vena sn, död 1760 6/1 i Vena, Vena sn. (dp). I Ödhult vid vigseln.

6 Jon Adolfsson, född 1712 (dp 9/3) i Filingshult, Vena sn, död 1795 3/10 i Käreby Östergård, Vena sn. Bonde i Käreby Östergård, Vena sn. (dp,v,d,bou). Bou Sevede 1795 6/11. Gift 1731 10/10 i Vena sn med
7 Maria Persdotter, född 1712 (dp 23/3) i Tokarp, Vena sn, död 1806 23/8 i Käreby Östergård, Vena sn. (dp,v,d). Tvilling.

124
Linköping / SV: Appelgren/Apelgren
« skrivet: 2018-11-04, 21:26 »
Tyvärr går det inte att hitta någon person med det födelsedatumet i Linköping. August Wilhelm, född 1831 4/6 (son till kopparslagaren Josef Askenbeck o.h.h. Charlotta Fredrika Skärman), avled redan 1832 11/5.

125
Kisa / SV: Ingeborg Nilsdotter
« skrivet: 2018-11-02, 20:39 »
Vilken är källan till uppgiften? Eller är det bara någon som har gissat?

126
Övriga släkter - D / SV: Durling
« skrivet: 2018-10-31, 20:03 »
Gustava föddes uä 1798 7/9 i Målebo, Rumskulla sn, som dotter till pigan Greta Svensdotter och gifte sig 1826 16/5 i Åsbo sn med Jöns Slättengren. Durling är inte en adlig släkt, så något hinder för att använda den verklige faderns namn kan inte sägas ha funnits.

127
Ökna / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-10-31, 19:51 »
Håkan Jonsson var son till Jon Svensson i Roaryd, Ökna sn, men synes inte vara införd i födelseboken. Håkan återfinns i Roaryd tillsammans med modern, som då är änka, i mtl 1750.

128
Ökna / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-10-31, 16:31 »
"den 20 novembris föddes och den 24 dito döptes
Åkes Son i Torpa, Håkan, Modren
Hustru Catharina Håkansdotter, Testes Amund
och des Son i Repreda, Per Påwelson
i Torpa, Hustru Kirstin Vidmundsdotter
i Pukeboda, pigan Sara i Torpa."

129
Gårdveda / SV: Dödbok Gårdveda C:1 s.229
« skrivet: 2018-10-29, 17:20 »
Som jag skrev ovan: ja. Någon annan Lars Persson fanns där inte.

130
Gårdveda / SV: Dödbok Gårdveda C:1 s.229
« skrivet: 2018-10-29, 11:54 »
Ja; texten lyder: (begravd) "17 Julii Lars Persons barn i åhrena"; barnet har levat så kort tid, att det inte införts i dopboken.

131
Ekeby / SV: Ekeby (E) AI:2 (1788-1808) Bild 141 / sid 267
« skrivet: 2018-10-23, 19:25 »
I åtminstone tidiga hfl för Ekeby anges för inomsocknes födda oftast födelseplatsen. Gustaf Ekström liksom döttrarna är födda i Hester medan sonen är född i "B.Bruk", d.v.s. Boxholms bruk.

132
Vikingstad (med Rakered) / SV: Läshjälp Födelsenotis.
« skrivet: 2018-10-22, 22:16 »
Brita Olofsdotter (1736-1784) var dotter till Olof Persson, född 1699 2/5 i Gismestad, Vikingstads sn, död där 1740 24/4, o.h.h. (vigda 1726 1/6 i Rakereds sn) Kerstin Olofsdotter, född 1704 21/5 i Rakered, d:o sn, död 1771 8/3 i Gismestad.

133
Örlander / SV: Örlander
« skrivet: 2018-10-22, 10:28 »
Ingeborg Andersdotter Örlander, född omkr. 1660, död 1730, var dotter till arrendatorn Anders Björnsson på Minsjö, Västra Husby sn (Ög.), och Anna Ramundsdotter (född omkr. 1630, död 1709 9/10 i Linneberga, Svinstads [nu Bankekinds] sn), gift med Lars Wiman (omkr. 1657-1712), kronolänsman i Bankekinds härad 1689-1706. Han efterträddes som kronolänsman av sonen Ramund Wiman (omkr. 1683-1711).

Maria Nilsdotter Wesselia föddes 1662 18/12 i prästgården i Styrstads sn (Ög.), dotter till kyrkoherde Nicolaus Magni Wesselius [sl. Bringius] o.h.h. Susanna Jönsdotter Stigh. Maria gifte sig 1686 16/6 i Styrstads sn med kassören på Stockholms slott Ramund Andersson Örlander, född 1658 (dp 3/7) i Sörby, Örtomta sn, sedermera vågskrivare i Köping.

134
Gammalkil / SV: Per Eriksson döpt 1703-09-13
« skrivet: 2018-10-20, 12:46 »
Ett par generationers anor till Per Eriksson:

1 Per Eriksson, född 1703 (dp 13/9) i Unnerstad, Gammalkils sn, död 1770 10/3 i Lera, Kaga sn, bonde i Unnerstad, Lilla Broby och Stora Broby, alla i Gammalkils sn, sedan i Ledbergs Källgård, Ledbergs sn, efter 1763 i Lera, Kaga sn. Gift 2:o 1734 27/10 i Gammalkils sn med Anna Jonsdotter, född tvill. 1717 (dp 14/4) i Unnerstad, död 1778 10/3 på Ledbergs Murgårds ägor, Ledbergs sn.

*** I ***
2 Erik Persson. Bonde i Unnerstad, Gammalkils sn. Gift 1696 15/11 i Gammalkils sn med
3 Elin Mattsdotter, född 1673 (dp 9/2) i Lilla Gåra, Skeda sn.

*** II ***
6 Matts Svensson, född 1649 (dp 11/3) i Östra Krångestads Mellangård, Gammalkils sn, död där 1695 (bg 25/8). bonde i Östra Krångestads Mellangård. Gift 1673 6/1 i Skeda sn med
7 Margareta Eriksdotter, född omkr. 1639, död 1710 (bg 9/1) i Högstorp, Gammalkils sn.

135
Locke / SV: Lars Persson Lockes första hustru
« skrivet: 2018-10-19, 12:50 »
Uppgifterna korrekta. Det fanns ett barn till, okänt till namn och kön, begr. 1670 17/7.

136
Locke / SV: Lars Persson Lockes första hustru
« skrivet: 2018-10-19, 09:10 »
Det finns två Nils (Nils Håkansson på ena hemmanet, Nils Olofsson på det andra) i Västra Årena samtidigt, och den kvinna som dog 1733 kan inte gärna ha varit någon annan än Nils Olofssons första hustrus mor. Uppgiften om ett andra gifte för Lars Persson bygger på en övertolkning av vigseluppgiften i Målilla 1676. Lars kan ju inte ha varit gift med två hustrur samtidigt.

Den Ingierd som döptes 1653 18/9 var dotter till Lars Jonsson i Hagersryd i Eksjö lfs.

137
Locke / SV: Lars Persson Lockes första hustru
« skrivet: 2018-10-18, 22:45 »
Maria Larsdotters dop- och begravningsdatum finns i mitt förra svar.

Botilla hette en syster till Lars Persson, gift 1:o 1672 24/11 med Per Andersson i Kallersebo, Målilla sn. Vilka de Lars Persson och Botilla Persdotter i Kallersebo som gifte sig 1676 15/10 i Målilla var, vet jag inte. Någon Botilla död eller begravd det datum som du uppger kan jag inte påträffa. I Gårdveda begravdes 1733 5/3 "Nilssess swärmor i åhrena", 72 år gammal, vilket torde avse Nils Olofssons första hustrus mor, änka efter bonden Nils Samuelsson i Gallö, Lönneberga sn.

Lars Jonsson och hans andra hustru Sabina Joensdotter hade förutom dottern Maria även sonen Alexander, född 1651 (dp 9/3) och död samma år (bg 26/4).

Sabina hade i sitt andra gifte även en son Sven, vars dotter Dina Svensdotter (omkr. 1675-1773) var gift med Johan Svensson (omkr. 1672-1722) i Solnehult, Vimmerby lfs.

138
Locke / SV: Lars Persson Lockes första hustru
« skrivet: 2018-10-18, 17:38 »
Lars Persson Locke har en enda känd hustru, Maria Larsdotter Håhl, född 1652 (dp 29/12) i Eksjö sfs, död 1734 (bg 17/3) i Västra Årena, Gårdveda sn. De båda synes ha vigts omkr. 1669, sannolikt i Södra Vi sn. Maria var dotter till Lars Jonsson, död omkr. 1654, förmodligen i Eksjö, och Sabina Joensdotter, född omkr. 1628 i Entsebo Frälsegård, Målilla sn, gift 2:o 1654/55 med gästgivaren Måns Svensson (Håhl) i Skärstads Storgård, Södra Vi sn, som dog där före 1676 10/10.

Dina Larsdotter var dotter till Lars Persson Locke.

Se även min och Berit Sjögrens uppsats om Sven Svensson Håhl i Släktforskarnas årsbok 2016.

139
Jonas Söderström är inte införd i födelseboken, men är son till ryttaren för Sörstad Nils Södergren o.h.h. Anna Larsdotter. I Vikingstad A I:9, s. 62 anges födelsedatumet till 1767 19/8, men i A I:4, s. 6, till aug. 1768 och i A I5, s. 6 till 1768 23/8, vilket kanske är korrekt datum, ty i Vikingstad A I:2, s. 2, återfinns han 1773 med föräldrarna, farfadern och brodern Sven; då anges Jonas vara 5 år gammal.

Filiationen framgår också av bouppteckningarna efter föräldrarna: efter Anna Larsdotter 1805 7/11 och efter Nils Södergren 1814 1/11.

140
Hon har även vistats i Vreta kloster. Hon återfinns i Kärna A I:1, s. 388, A I:2, s. 130 m.fl. ställen i senare längder och avled 1843 20/4 i Annebo på Tifts Norrgårds ägor. Se även Vreta kloster A I:9, s. 108, och A I:10, s. 216.

141
Kisa / SV: Textydning Födelsebok
« skrivet: 2018-10-17, 08:54 »
”den 8 Martij föddes soldaten Lars österMans och Hustru Karin samuelsdotters barn i Brunsstufvan [och]
döptes den 12 dito. Witnen Oluf bengtson i Långbråten, Oluf bengtson i qwarnstuf[van,]
drängen daniel Larsson i Hasenberg, Hustru Ingebor Andersdotter i Lindehylta, Hustru Lisbetha fr[östens-]
dotter i Nääss, pigan brijta fröstensdotter i skördefall, barnets Namn Samuel

Kisa C:2, s. 383

142
Vena / SV: Anders Lockes bouppteckning
« skrivet: 2018-10-15, 23:16 »
Det har aldrig funnits någon Göran. Uppgiften synes komma ur Erik Berglunds notoriskt opålitliga uppteckningar (Den okände soldaten från Vimmerby fögderi, 1964). Anders Locke var gift endast en gång och hade då sonen Peter, uppkallad efter sin farfar, urmakaren Petter Larsson Locke från Västra Årena, Gårdveda sn (se Stig Östenson, "Gårdveda sockens sexmän 1664-67, deras släkter och gårdar", i Släktforskarnas årsbok 2006, ssk. s. 119ff).

143
Vimmerby / SV: Gissemåla gårdar
« skrivet: 2018-10-09, 11:53 »
Gissemåla, 4 hemman:
nr 1, 1 till 1/4 förmedlat mtl kronoskatte, Nästegården
nr 2, 1/2 till 1/8 förmedlat mtl krono, Lillgården
nr 3, 1 till 3/8 förmedlat mtl krono, Söder- eller Storgården
nr 4, 1 till 1/4 förmedlat mtl krono, Norrgården

144
Nye / SV: Eva Christina Fornander
« skrivet: 2018-10-06, 18:02 »
Samuel Fornander (ej upptagen i Ny svensk släktbok [1901-1906], s. 570-588), född 1728 16/7 eller 1724 5/7 eller 1726 3/6 (olika födelsedata i Skede A I:1, s. 11, Korsberga A I:5, s. 132 och 458 resp. Nye A I:3, s. 212), död 1811 12/5 i Mörsebo Junkaregård, Nye sn, trumpetare vid Jönköpings kompani, Smålands kavalleriregemente, 1759 12/6, trp till Vetlanda kompani av samma regemente omkr. 1760 (GMR), gift 1768 27/12 i Nye sn med Sara Christina Lönvall, född 1749 7/2 i Ramnåsa, Dädesjö sn, död 1800 16/6 i Sjöanäs, Korsberga sn, dotter till Sven Lönvall, komminister i Nye, o.h.h. Eva Regina Colliander.
Barn (alla födda i Hökasjö, Skede sn):
Sven Niclas, född 1769 31/12, död 1773 9/9 i Hökasjö
Johannes, född 1773 25/5
Sven Niclas, född 1776 14/7
Eva Christina, född 1779 30/9.

(Sara Christina Lönvalls födelseort, dödsdatum och dödsort kompletterade och korrigerade i förhållande till inläggets första version.)

145
Rumskulla / SV: Anna (Annika) Samuelsdotter
« skrivet: 2018-10-05, 14:30 »
Samuel Samuelsson var dräng hos Olof Bengtsson i Kuarp, inte Tuarp, Pelarne sn.

146
Rumskulla / SV: Anna (Annika) Samuelsdotter
« skrivet: 2018-10-05, 11:44 »
För att förtydliga och komplettera: Anna Samuelsdotter är inte dotter till Samuel Jonsson i Elstorps Storgård, som hade barnen Jonas, Nils (född omkr. 1707), Per (född omkr. 1715) och Brita (född omkr. 1723) samt åtminstone två äldre döttrar, en som var minst 15 år gammal 1722 och en som var minst 15 år gammal 1727.

147
Rumskulla / SV: Anna (Annika) Samuelsdotter
« skrivet: 2018-10-04, 23:25 »
Anna Samuelsdotter är möjligen dotter till Samuel Larsson i Viggesbo, senare i Skuru, Rumskulla sn, och hans hustru Elisabet (kanske identisk med den Elisabet Olofsdotter som avled 82 år gammal 1754 24/9 i Viggesbo - dock tveksamt, eftersom ingen av Samuel Larssons många söner bar namnet Olof och hennes uppgivna ålder torde vara för hög i förhållande till vad som kan ses som rimligt). Samuel var skriven för en gårdsdel i Viggesbo t.o.m. 1729, anges vara utan bruk 1730 och är 1734 i stället skriven för en gårdsdel i Skuru. 1744 anges "gamle Samuel" vara klen och återkommer inte påföljande år. Han avled 1747 27/5 i Sjöstugan på Viggesbo ägor.

Sonen Erik Samuelsson, född 1718 13/3 i Viggesbo, avled 1784 26/12 i Hällerstad, Lidhults ägor, Lönneberga sn. Han var först bonde i Målebo i Rumskulla sn, 1752 i Mossnäs (ej Mulnäs), Södra Vi sn och 1756 i Hult i Pelarne sn.

Per Nilsson Löfving fick i första giftet barnen Sune (ej Sven), Anders och Maria - det var Maria som föddes 1751 26/10 - och som räknas upp som avvittrade i Anna Samuelsdotters och Nils Larssons vigselnotis (Lönneberga C I:2, s. 514, ej 515). I Anna Samuelsdotters dödsnotis (Lönneberga C I:2, s. 745) sägs att hon hade en efterlevande son, vilket tyder på att familjen tappat kontakten med hennes yngste son, Samuel Persson Löngren, som 1792 flyttade till Hässleby sn och därefter till Gotland, där han dog i maj 1835 i Bomunds i Hammaren Grund i Närs sn.

Per Nilsson Löfving antogs som soldat för Källeberg 1744 19/6, då han var 20 år, och fick transport till Elstorps rote 1759 (fast han bott på Elstorps ägor hela tiden); han dog enligt GMR i februari 1762 i Stettin (Kalmar regemente, Aspelands kompani, rote 115, Elstorp, och 133, Källeberg).

148
Föräldrarna är ryttaren och bonden Sven Persson Björkman (död 1747, bg 19/4, i Sönnerhults Uppeby, ryttare för Bjerkhult, Vena sn) o.h.h. Ingrid Samuelsdotter (född 1697, dp 10/1 i Sönnerhults Uppeby, död där 1779 12/12), vigda 1715 11/12 i Vena sn.

149
Döderhult / SV: Börje Alexandersson
« skrivet: 2018-10-02, 11:26 »
Marta är utan tvivel syster till Börje; hon föddes 1701 24/5 i Ävlingebo. Då hennes dotter Maria föddes 1724 21/9 i Mösjöhult var bl.a. Sven och Elisabet i Ävlingebo dopvittnen.

I mtl 1723 redovisas i Ävlingebo Zander Börjesson med hustru och en ej namngiven dotter (möjligen Marta) samt sönerna Börje och Sven (23 resp. 26 år, men i själva verket vardera 10 år äldre).

Börje Alexanderssons hustru, Elisabet Nilsdotter, född omkr. 1704 i Äshult (lucka i fb) var dotter till Nils Jonsson (född omkr. 1663 i Systertorp, Kristdala sn, död 1733 13/2 i Äshult) o.h.h. Brita Carlsdotter (född 1667 ca i Bjälebo, Kristdala sn, död 1750 9/10 i Äshult), vigda 1687 9/10 i Kristdala sn.

150
"den 29 Januarii föddes Håka Andersons Son på Räfåsen, som i do-
pet den 31 kallades Anders Moder Ingerd"

(Mjöbäck C:1, s. 122)

151
Han kom från Häll (A I:7, p. 42). Dottern Johanna föddes i Pipersberg 1817 20/1, men i PLF:s register kallas fadern "Dlund" - något att korrigera. Anders Håkansson Fredlund avled 1841 i Dalsebo, dit han flyttade med första hustrun före 1823; hon (Lisken Svensdotter) avled 1823 30/5 i Dalsebo Mellangård (A I:9, p. 58).

152
”Sven Danielssons och hustru Kirstin Gudmundsdotters barn i
Kinås, födt den 7. döpt den 13 Junii...”

Kindås, Eneby prästgårds ägor.

153
Normlösa / SV: Läshjälp Födelsenotis.
« skrivet: 2018-09-24, 10:14 »
”den 15 october Anders Perssons, och Hustru
Brita larsdotters Barn i gåfwelösa
och blef i dopet kallat _  _  _ Lars
witnen Hans hansson i Bossegården,
Ryttaren Carl aspling, drängar Per och
Lars i gåfwelösa, Jungfru merta Cristina
BerenCreutz, hustru Karin på
Kyrkowallen, pigor stina och maria
i gåfwelösa”

154
Det står "lär spr", d.v.s. lär språken, varvid språken här avser tio Guds bud. Samma anteckning finns på p. 46, dit hon flyttade 1865.

155
Misterhult / SV: Behöver läshjälp
« skrivet: 2018-09-21, 10:56 »
Hon flyttade till Flathult - Misterhult A I:3a, p. 148 - men är där struken utan hänvisning.

156
Gärdserum / SV: Greta Maja Persdotter f.1790-11-24
« skrivet: 2018-09-20, 09:10 »
Enligt hfl flyttar hon till Ukna sn 1834 (Gärdserum A I:5, uppslag 76).

157
Var ligger platsen / SV: Tuna socken
« skrivet: 2018-09-14, 13:54 »
Marias föräldrar:

Anders Jonsson, född 1738 17/2 i Smedserum, Tuna sn, död 1796 10/6 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. Bonde i Boda, Misterhults sn, sedan torpare i Långvik. Gift 1760 9/11 i Misterhults sn med
Kerstin Persdotter, född 1743 11/12 i Boda, Misterhults sn, död 1807 26/7 i Långvik. Bouppteckning efter henne, dat. 1807 28/9, återfinns i Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. F III a:13, s. 383.

158
"Excerserad som kavallerist 1sta
året 1869  arbetsbevis 28/5 70
Mönstrad och approberad 1870,
ej bevistat excersisen."

Högsby A I:16, uppslag 6.

159
Mörlunda / SV: Lars Olofsson i Israelsgården Sinnerstad
« skrivet: 2018-09-13, 22:55 »
En del av frågorna har jag redan svarat på i gårdagens inlägg. Några saker att tillägga:

1. Lucia Larsdotters man Nils hette Nils Olofsson och är belagd i Fallebo Nerby fr.o.m. 1698 t.o.m. 1727, i mtl skriven för 1/4 av hemmanet. Under åren 1711-1718 är han antecknad som ryttare (sventjänare). Han avled 1729 (bg 15/6).

2. I mtl 1725 redovisas Nils Olofsson med hustru och en dotter, 1726 med hustru och 2 döttrar, 1727 skrivs han för 1/8 med hustru, dotter och sonen Olof (15 år!); för den andra 1/8 är den nyblivne svärsonen Samuel Axelsson skriven. 1728 skrivs Samuel Axelsson och drängen Olof (16 år) och 1729 Samuel Axelsson med hustru för 1/8 och Olof Nilsson ensam för 1/8.

3. Olof Nilsson hade med sin första hustru, Ingrid Jonsdotter, som då paret vigdes 1732 18/6 kom från Jacobstorp. Som jag påvisade i förra inlägget avled Ingrid 1738 (bg 22/10) i Fallebo och efter henne finns en bouppteckning, eller snarare delningslista, daterad 1738 22/12 (Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. F III a:1, s. 129). I detta gifte hade Olof tre barn: Sara (ej införd i dopboken, men säkerligen född 1733; den Sara som föddes 1731 [dp 3/3] - alltså inte 1730 - var dotter till en Olof i Kroxhult); Nils, född 1735 (dp 21/12) samt Jon, född 1738 (dp 3/9).

4. 1739 gifte Olof Nilsson om sig, sannolikt i Mörlunda sn, eftersom någon vigselnotis inte står att finna; av mtl 1757 framgår att hustrun hette Elisabet och sannolikt är hon identisk med den Elisabet Svensdotter som avled 1764 (bg 26/2), 55 år. I detta gifte hade Olof barnen Nils, född 1740 (dp 22/7), Sven, född 1743 (dp 2/2), Lars, född 1745 (dp 17/11), Måns, född 1748 (dp 18/9), Samuel, född 1752 (dp 21/6) och Stina, född 1754 (dp 13/10).

160
Var ligger platsen / SV: Tuna socken
« skrivet: 2018-09-13, 20:56 »
Här är litet att börja med:

1 Karl Johan Viktor Andersson, född 1845 10/3 i Marsgölehult, Hjorteds sn. Hemmansägare i Lilla Bråbo, Kristdala sn. (f,hfl).

*** I ***
2 Anders Peter Nilsson, född 1805 16/6 i Ytternäs, Tuna sn. Hemmansägare i Systertorp, Kristdala sn. (f,v,hfl). Dräng i Häll, Vena sn, vid vigseln. Gift 1840 4/9 i Hjorteds sn med
3 Anna Lotta Persdotter, född 1821 6/12 i Marsgölehult, Hjorteds sn. (f,v,hfl).

*** II ***
4 Nils Persson, född 1774 20/6 i Mörtviken, Tuna ägor, Tuna sn. Bonde i Häll, Vena sn. (hfl). Vena A I:15, p. 157. Gift 1798 9/4 i Tuna sn med
5 Maria Andersdotter, född 1777 16/5 i Boda, Misterhults sn. (f,hfl).

6 Peter Nilsson, född 1788 24/9 i Gissemåla, Misterhults sn, död 1829 1/6 i Marsgölehult, Hjorteds sn. Bonde i Marsgölehult, Hjorteds sn. (d,hfl). Kom 1789 till Hjorteds sn. Gift 1811 29/9 i Hjorteds sn med
7 Stina Lotta Johansdotter, född 1795 10/4 i Borhults masugn, Hjorteds sn. (f,hfl).

161
Mörlunda / SV: Lars Olofsson i Israelsgården Sinnerstad
« skrivet: 2018-09-12, 15:47 »
Lars Olofsson, född 1745 (dp 17/11) i Fallebo, Kristdala sn, son till Olof Nilsson och hans andra hustru, Elisabet i Fallebo Nerby. Se Veine Sjöö, Historik över fem byar i Kristdala socken (1993), ägarlängderna för Fallebo, s. 135 (J4-1). Olof Nilsson var gift 1:o 1732 18/6 i Kristdala sn med Ingrid Jonsdotter, född omkr. 1712, död 1738 (bg 22/10) i Fallebo; bou finns efter henne, 1738 22/12 (Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. F III a:1, s. 129).

162
Albert Teodor Oxelgren återfinns i Vreta kloster A I:15, p. 2, inflyttad 1852 från Grythyttan. Han finns även i A I:16, p. 1.

163
Kristdala / SV: Silkelock
« skrivet: 2018-09-09, 20:42 »
Knappast tillförlitligt. Det cirkulerar allehanda fantasier på nätet. Saknas källhänvisningar eller ens den mest elementära begriplighet kring uppgifternas ursprung, finns det bara en sak att göra: strunta i dem.

164
Odensvi / SV: Odensvi C:3 mpag 136 den 21 Augusti 1737
« skrivet: 2018-09-08, 11:37 »
"född i torpet Häslakra
Dalhem Socken 1668. Lefde tilsammans med sin efterlemnade maka Hustru Ingre Andersdotter inmot
50 åhr, aflat med henne 10 barn. Hade oförsel i sina fötter 15 åhr
war en flitig och Gudfruktig man"

Häslakra = Hässelåkra

165
Vena / SV: Anna Hansdotter och Jöns Nilsson i Järnudda
« skrivet: 2018-09-07, 20:49 »
Anna Hansdotter var mycket riktigt dotter till Hans Harstensson och Maria Persdotter och hon vigdes 1711 9/4 i Lönneberga sn med Jöns Nilsson i Järnudda.

166
Vimmerby / SV: Jöns Simonsson
« skrivet: 2018-09-04, 08:53 »
Så enkelt är det inte. Joen Mattsson, född 1681 (dp 9/10) i Hammarsebo, Målilla sn, död 1720 (bg 6/3) i Ödhult, Målilla sn, son till Matts Olofsson i Hammarsebo, gifte sig 1707 24/2 i Vena sn med Karin Nannesdotter, som dog 1711 i Ödhult, offer för pesten.
 
En genomgång av mantalslängder och rullor leder till hypotesen, att Karin Simonsdotter var gift två gånger, först med ryttaren Nanne Larsson (för Grinderum, Frödinge sn, stundom även med patronymikonet Carlsson), som tycks ha dött omkr. 1677 och sedan med Bengt Svensson (Hultberg), ryttare för Tobo, Vimmerby lfs; båda ryttarna bosatta i Gissemåla Lillgård (Nanne i Sjundekvill 1674, då hans son Lars föddes där), men Bengt flyttade 1683 eller 1684 till Hultåsa. Karin Nannesdotter var enligt detta antagande dotter till Karin Simonsdotter i hennes första gifte.
 
Genomgången av rullorna visar också, att Jöns Simonsson var son till Simon Jönsson i Gissemåla. Han red för gården fram till mitten av 1670-talet, men 1678, då han avancerat till kornett, hade han lejt en viss Johan Olofsson i sitt ställe. En annan ryttare, Måns Simonsson i Gissemåla, är förmodligen också son till Simon Jönsson.

167
Målilla / SV: Jonas Persson född 1685? i Målilla
« skrivet: 2018-09-03, 19:42 »
Carl Jonssons anor i två generationer:

1 Carl Jonsson, född 1720 30/2 i Kallersebo, Målilla sn, död 1797 11/5 i Älgshult, Målilla sn. Hemmansägare i Älgshult, Målilla sn. (f,v,d). För Carl Jonsson i Älgshult uppbjöds vid VT 1751, uppbud nr 18, första gången 1/8 sk. kr. Älgshult, till hälften ärvd och till hälften löst från svågern Jonas Larsson o.h.h. Ingrid Jonsdotter för 80 daler silvermynt enl. brev 4 febr. 1751.

*** I ***
2 Jonas Persson, född 1685 ca i Stighult, Målilla sn, död 1747 (bg 7/6) i Älgshult, Målilla sn. (åu,bg). Lucka i vb. Först brukare av faderns gård i Stighult, 1718-1723 hemmansbrukare i Kallersebo, Målilla sn, köpte sedan Älgshult, bonde där från 1723. ”War en uprichtig, redelig och ährlig man” (db). Gift 1713 i Målilla sn med
3 Elisabet Persdotter, född 1685 ca i Boda, Målilla sn, död 1766 26/12 i Älgshult, Målilla sn. (d).

*** II ***
4 Per Jönsson, född 1650 ca, död 1726 (bg 11/9) i Stighult, Målilla sn. Bonde i Stighult, Målilla sn. (v,bg). Gift 1671 22/10 i Målilla sn med
5 Ingrid Joensdotter, född 1647 (dp 8/8) i Stighult, Målilla sn. (dp,v).

6 Per Carlsson, född 1656 ca, död 1732 (bg 10/12) i Boda, Målilla sn. Rusthållare i Boda, Målilla sn. (åu,v,bg). Gift 1680 26/9 i Målilla sn med
7 Kerstin Ebbesdotter, född 1655 ca i Boda, Målilla sn, död där 1728 (bg 8/9). (v,bg). Lucka i fb.

168
Kaga / SV: Johanna Carolina Jonsdotter f.1838
« skrivet: 2018-09-03, 13:37 »
Föräldrarna återfinns i Kaga A I:3, p. 159. Modern uppges född i Stjärnorp, men återfinns i Vreta klosters fb (Vreta kloster C:7, s. 256; jfr Stjärnorp A I:1, s. 26)

169
Mörlunda / SV: Kulltorp
« skrivet: 2018-09-02, 23:17 »
Sven Johansson var son till Johan Johansson, född 1709 (dp 14/3) i Systertorp, död där 1753 (bg 26/8) o.h.h. (vigda 1738 24/9 i Kristdala sn) Karin Persdotter, född omkr. 1721 i Klockaregården, Kristdala sn, död 1791 (bg 14/8) i Systertorp.

170
Vimmerby / SV: Jöns Simonsson
« skrivet: 2018-09-02, 19:32 »
Jöns Simonsson finns inte i död-/begravningsboken. Den 16 okt. 1710 dog, enl. Vimmerby sfs C I:3, s. 282, "Jönss i Qwillehult", 70 år gammal. På samma sida är Jöns Simonssons änka uppförd två gånger, dels den 7 oktober (vilket stämmer överens med den renskrivna begravningslängden i Vimmerby sfs CI:4, s. 348), dels den 28 oktober, då även hennes namn och ålder skrivs ut: "Cornetskan i Suneqwill Hustru Anna Silkelåck", 60 år gammal.

Som jag nyligen skrev (https://forum.genealogi.se/index.php?topic=154551.msg1475426#msg1475426) kan Jöns Simonsson ha varit son till nämndemannen Simon Jönsson i Gissemåla, och bör i så fall ha varit bror till Kerstin Simonsdotter, gift med Nanne Bengtsson i Tobo (omkr. 1632-1691). Jag vill minnas att hon hade flera syskon.

171
03) Osorterat / SV: Brev signerat Gustaf Banér
« skrivet: 2018-09-02, 19:17 »
Hela brevtexten:

                  Konglig Maijestätz sampt Sweriges Rijkes Rådh
                  feldtmarskalk och Præsident uthi dhet Konglige Krigz
                  Collegio sammpt Lagman öfwer Södermannelandh
                                         Gustaff Baneer
                  Frijherre till Gamble Carleby Herre till Thuna,
                  Hellgöö, Högstädt, Giärssnäss, och Cronewahl.

Giör Witterligit, alldenstundh Ett mitt frällse Hemman uthi Callma-
re Lähn Sefwedz Häradh Söderwij Sochn Skeffzhult benämbdh, af ålder
warit slagit under ½ mantahl, effter dhet aldrig kunna utgiöra sine
utlagor, af misswäxt och andre pålagor, som för desse swåre krigzti-
der warit, altidh sig dher öfwer högeligen beswärandes, så frampt ingen
förmedling skee skulle, kunde han och icke beboo Gården, utan taga
sitt afträde, hwar om iagh mig nogsampt låtit informera, at så i sanning
är; fördhenskull eij anna kunnat, än på dhes tidige klagan och ödmiu-
ka anhållande, honom här medh wellat af dhetta manthalet för-
medla ½ hemmanet, i alle wisse och owisse Räntor. Här hoos respec-
tive tiänst och wenligen begiärandes, af alle som wederböör på Cronones
wägnar, dhe wille bemälte min frällse Bonde i hennseende af dhen
förmågo som adelige Privilegier förmå och innehålla, så wähl
på Cronones, som iag på min sida här effter låta blifwa frij och
omolisterad, och icke widare honom berächna mehr änn af ett halfft
Mantahl. Förmanandes här hoos min tiänare som Räntorne
där i Orten opbähr, dhet han sig här effter aldeles rättar, och sig
icke understår giöra denna min gifne förmedling emot, hwar med
effterkommes min willie. Stockholm den 28 Maij 1681
                                 Gustaf Baner
                                      [L.S.]

Ofwanstående förmedling blifwer här medh i kraft
aff adelige Privilegierne Comfirmerat eller till Cronans
dehl j lijka måtto förmedlat. bewilliat på Jordräfsten
j Wimmerby den 31 Augusti Anno 1681
                       Efter Konglig Majestäts allernådigste ordres och Vthj Högwälborne Herr Amiralens
                       GeneralLeutnantens och Gouvernörens frånwahru Vnderskrifwer
                                         Erich Ehrenskiöldh

Brevet är ett beslut om att förmedla hemmanet till ½ mantal, vilket även tidigare betraktats vara dess skattekraft. Hemmanet ägdes av Gustaf Banérs hustru, grevinnan Märta Sofia Oxenstierna av Croneborg, vilken förvärvat det från sin mor, grevinnan Maria Sofia De la Gardie; se Almquist, Frälsegodsen..., del 4:3, s. 1636.

172
Tuna / SV: Knut Bengtsson - Anna Larsdotter
« skrivet: 2018-08-29, 19:49 »
”Dito anklagadhe Länssmannen Larss Botwedhsson Knut
Bengtsson ogipt drängh i Danwijk å Crono att han har
belägrat pijgan Anna Larssdotter född aff ächta sängh och
aflat barn medh henne, begiärandes dhett thee therföre plich-
ta måtte.
Knut Bengtsson medh konan tillstoge Lägersmåhlet, och på
Rättens tilltalandhe så wijdha war resolverat henne ächta, som
förälldrarna wille förläna dhem dher till sitt Jaordh.
Fadren Bengt Knutsson Skoghwachtare nekadhe alldeless
dher till, säijandes sigh willia gifwa honom sitt Jaordh wth-
aff een stake efftersom drängen intet annat ähr ähn een
vngh poike, och om thee wigdes tillhopa, lågo thee honom sädan
inpå händerne.
Qvæstio Om Anna Larssdotter hafwer fått någre gåfwor
på handen till theras ächtenskaps Contracts fullbordandhe?
Swaradhe Neij.
Resolutio Knut Bengtsson skall plichta, till fölie aff dhett
3 Capitlet Gifftermålabalken LandsLagen 40 mark och konan Anna Larssdotter
20 mark Sölfwermynt och beggie undergå Kyrkioplicht,
Skoughwachtaren Bengt Knutsson caveradhe för dhessa
beggie parters Saakören at willia dhem till näste Michels-
mässa dagh ehrläggia och betala.”

(Tunaläns härad, sommartinget 1669, 7 juni, på rättan tingstad Krokstorp, Misterhults sn.)

173
Lönsås / SV: Maria Hieronemidotter
« skrivet: 2018-08-26, 23:29 »
Några korrigeringar och kompletteringar:

Håkan Lindqvist antogs 1734 7/3 som ryttare för Skedevi, rusthåll nr 25, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta kavalleriregemente (några livgrenadjärer fanns inte före 1791 och den gamla kompaniindelningen gällde till dess) och kvarstannade i tjänst till 1775 23/8. Han gifte sig 1735 10/10 i Vallerstads sn med Maria Hieronymidotter, dotter till bonden och smeden Hieronymus Jönsson (omkr. 1679-1749), från 1717 bosatt i Häljorp och senare på Vallerstads ägor, Vallerstads sn, som med sin familj flyttade till Häljorp från Mon på Lindenäs ägor i Motala sn (Vallerstad C:2, s. 239). Maria nämns som dotter i mtl för 1731, då Hieronymus med familj var bosatt i Ljungstorp, Vallerstads sn (Östergötlands länsstyrelse, Landskontorets arkiv, vol. E I b:26, s. 173, VaLA).

Håkan och Maria fick minst fyra barn, alla födda i Korskrog på Skedevi ägor:
Petter, född 1736 20/11
Kerstin, född 1740 18/1
dödfödd dotter, begr. 1752 12/1
Margareta, född 1755 9/6.

Håkan avled i Korskrog (vilket det också står i bouppteckningen) 1777 26/5.

174
Rosvall / SV: Olof Rosvall
« skrivet: 2018-08-22, 19:32 »
Olof Roswall föddes 1713 29/6 i Kalmar och var son till notarius publicus Emund Löhngréen (omkr. 1680-1727) och Ingeborg Roswall (1683-1719); båda föräldrarna kom från Vimmerby - farfadern Per Svensson (omkr. 1649-1717) var bagare, byfogde och hästkrögare i Vimmerby; morfadern var mönsterskrivaren Olof Roswall (omkr. 1644-1695). Olof Roswall redovisas i Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, del 2 (1947), s. 358, där dock födelsedatumet är felaktigt återgivet.

175
Skänninge / SV: Skänninge C:2, s. 399; v40304.b205.399
« skrivet: 2018-08-21, 16:37 »
"Bröstäng" (andnöd).

176
Eftersom upphörda kommuners arkiv som princip alltid skulle tagas över av den nya kommun, som övertog den gamlas uppgifter, har arkiven från Selångers landskommun slutligen tagits över av Sundsvalls kommun. De kommunala arkiven före 1965 synes förvaras av Medelpadsarkiv, där alltså barnavårdsnämndens arkiv bör kunna återfinnas. Märk dock att barnavårdsmannaskap och barnavårdsmannens akt då barnets mantalsskrivning flyttades till en annan kommun överfördes till den nya kommunens barnavårdsnämnd - det som noterades i ett inlägg ovan (https://forum.genealogi.se/index.php?topic=154543.msg1476164#msg1476164) är alltså rätt sätt att gå till väga på.

177
Genom att följa honom bakåt går det att lösa problemet, Enligt Misterhult A I:8a, p. 147, kom han 1863 från Tuna sn. Via utflyttningslängden där kan man hitta honom tillsammans med föräldrarna och syskonen i Vakthem, Skälsebo ägor (Tuna A I:17, p. 341). Med hjälp av hans bror Sven Fredriks födelsedatum (något felaktigt angivet, dock) kan man finna familjen i torpet Öråsa på Rastorps ägor (hemmanet ingår i säteriet Virkvarn), Misterhult A I:5a, p. 166 (även A I:4a, p. 165, där även moderns föräldrar återfinns). Karl Anton föddes i Öråsa 1843 21/3. Föräldrarna kallas där (Misterhult C I:5, s. 161) Peter Lifgren och Eva Wilhelmina Jaensdotter, men i hfl Anders Peter Andersson och Eva Jaensdotter.

178
Odén, Östgötars minne, inskrivna vid Östgöta nation 1786 (s. 295):

"3747. Carl Christian Vildner [Engeström]. F. i Norrkoping 1774 6/9; fad. Carl, rådman o. handlande. Hofr.-ex. 96. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 97. Skådespelare vid Lewenhagens teatertrupp, sed. vid Dramatiska teatern i Sthlm 1801— 04(?), vid Djurgårdsteatern 10; teaterdirektör där 15—34. D. i Sthlm 1844 6/10." - Wildner är nämnd i bl.a. Wilhelm Berg, Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar, del 2 (1896-1900), s. 176.

Carl Engeström föddes 1740 20/1 i Västervik, där fadern, Christian Engeström (1702-1777) först var stadskassör och senare politieborgmästare. Carl var född i faderns första gifte, med Christina Margareta Dahlström (1706-1743). Christian Engeströms bror var biskop Johannes Engeström (1699-1777) i Lund, vars ättlingar adlades von Engeström. - Se SBL band 13, s. 608.

179
Hägerstad / SV: Hägerstad C1/2 1761-1845 sida 36
« skrivet: 2018-08-20, 00:06 »
Jöns Persson, född 1751 29/9 i Tignemåla, Tjärstads sn, gift 1778 1/11 i Tjärstads sn med Anna Helena Nilsdotter, född 1753 12/4 i Boda, Tjärstads sn.

180
Hägerstad / SV: Hägerstad C1/2 1761-1845 sida 36
« skrivet: 2018-08-19, 20:51 »
Decembris den 16 född och den 19 döptes Jöns Pehrssons och Hustru Anna
Lena Svensdotters barn från Hyblen, kalladt Maja Lena. Testes Anders Botwidsson
i Tella, Måns Pehrsson i nedre Drättinge. Lena Palmgren i Wiksholm Hustru
Lena Svensdotter i nedre Drättinge. pigan Kerstin Zachrisdotter ibidem Modrens ålder 25 år

Hägerstad C I:2, s. 56.

181
Bara en liten kommentar: i Löt B I:1, fol. 12v (inte s. 13) har han utfått "Wacker attest", något som även andra personer fått, med undantag för någon med "swag attest". Alltså inte ett namn.

182
Döda i Vadstena krigsmanshusförsamling 1770:

December den 1. klockan 1 om natten afsomnade i Herranom, i lifstiden och fordom
fältwäblen wid östgiöta Regemente til fot, och Vadstena Com-
pagnie och sedermera år 1737 Gratialisten här på Wadstena Krigs-
manshus, äreborne och wällmanhaftig Herr Niels Flistedt. Först såsom
Soldat skrifwen för sin faders Rote, men straxt ther på wardt
han Fourier och Commenderad at följa Svenska arméen 1709
til Hellsingborg, hwarest the måste slås med the danske, men
the Swenske genom Guds wällsignelse ärhöllo segren och the dan-
skee förlorade 12000 man. Therifrån Commenderad til
Gadebusch, hwarest, efter berättelse, the danske förlorade 36000
man. Ifrån Gadebusch blefwo the Swenske Commenderade til Tyn-
nigen, ther blef bemälte Flistedt tillika nästan med hela ar-
meen, af Ryska Priatzen menskikov fången, emedan the hade tå
til at giöra både med danskar och ryssar. Såsom Sergeant
fången i 4 ¼ år i Svenborg. 1713 Chaperade han i qwinfolcks
eller i en hafwande Hustrus kläder, ur fångenskapen, tillika med
Lieutnanten Stråle, som gaf sig ut för then förklädda qwin-
nans man, och themed kommo the til Sverige igen samma före-
nämnde år. 1714 blef han Commenderad med Swenska folcket till Stock-
holm at campera i Rosslagen emot Ryssarna. 1716 blef han
för sitt wälförhållande fältwäbel wid Wadstena Compagnie.
Här wid Krigsmanshus Församling tient såsom Klåckare i 33 år
troget och redeligen begrofs i Kloster Kyrckogården anständigt
och wackert, 10 dygn stod han hemma. 83 år gammal. nog fattig död.

(Vadstena krigsmanshusförsamling, vol. C:1, s. 134-135.)

183
Locknevi / SV: Undrar var Ullebo ligger i hfl 1806-1810?
« skrivet: 2018-08-17, 13:14 »
Locknevi A I:3, p. 6. Se det maskinskrivna ortregistret i volymens början.

184
Ingatorp / SV: Födelsenotis
« skrivet: 2018-08-15, 18:37 »
De första barnen i familjen, Kerstin, Ingeborg och Helena, är (liksom sex efterföljande barn) födda i Edshults sn. De tre äldsta föddes 1759, 1761 och 1763, men ministerialboken för åren 1710-1763 har gått förlorad efter 1800, möjligen efter 1829, men helt säkert före 1884 (Arnold Sandberg, Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800 [1948], s. 706).

Nils Samuelsson Förberg var från 1785 bonde i Ämmaryds Jönsagård, Alseda sn, som är den "andra socken" som nämns i inlägget.

185
Per Olofssons styvdotter (hustruns dotter) Catharina kom till föräldrarna från "Xstinæberg". Bokstaven x utlästes 'kriss', vilket gör att förleder på Krist- gärna förkortades med X (Xb = Kristberg; Xd = Kristdala; Xstina = Kristina etc.).

Det som står längst ner på s. 132 (ej 64) är: "obs. de öfrige barnen äro icke anmärkte" och syftar på den omedelbart före anteckningen inskrivna familjen.

186
Allmänna språkfrågor / SV: Siste September
« skrivet: 2018-08-12, 15:42 »
Förmodligen står det "sistl." och inte siste, d.v.s. sistlidna 3 september. Vad 'sistlidna' betyder torde inte vara någon gåta.

187
Vimmerby / SV: Sjundekvill
« skrivet: 2018-08-11, 11:36 »
Sannolikt var hon dotter till ryttaren Per Silkelock i Systertorp, Kristdala sn (död omkr. 1626) och hans hustru Ingeborg Knutsdotter (Sabel). Cecilia hade med en inte närmare identifierad Per dottern Annika Persdotter Silkelock (född omkr. 1650, död 1710 i Sjundekvill), gift med kornetten Jöns Simonsson i Sjundekvill (inte osannolikt en son till nämndemannen Simon Jönsson i Gissemåla, Vimmerby lfs).

188
Kaga / SV: Sockenskomakare Petter Olofsson Krokbränninge Kaga
« skrivet: 2018-08-10, 13:30 »
Petter Olofsson blev med namnet Tollbom soldat för Lilla Tollstad, Sjögestads sn, där parets andra dotter, Catharina, föddes 1788 24/9. Petter dog under det påföljande kriget; 1791 bodde änkan Sara Nilsdotter, född 1755 i Horns sn, med döttrarna i Mörtlösa, S:t Lars sn (Linköpings S:t Lars A I:1, s. 44).

Dottern som föddes 1787 är inskriven som Anna Maja (strecket ovanför n:et är ett förkortningstecken).

189
Skirö / SV: Skirö Vigselbok C:1 (1695-1772) pag 341
« skrivet: 2018-08-09, 18:52 »
"Den 18 Novembris wigdes drängen från Skierfwetta
Swen Jaensson och pigan Annika Swensdotter i Snug-
garp. morgongåfwa lofwades _________ 30 lod Silf[wer]"

Skirö C:1, s. 340.

Paret återfinns i Skärvete, Stenberga sn: Stenberga A I:3a, s. 2.

190
Vena / SV: Elin Olofsdotter född 24 jan 1676 i Vena!
« skrivet: 2018-08-08, 11:26 »
Frågan fick sitt svar av mig redan 4 juni 2002 (här: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=23874.msg398057#msg398057). Jag upprepar mig: de båda Elin är begravda, inte döpta. Läs hela inlägget så hittar du nog fram till den Elin Olofsdotter som du söker.

191
Tuna / SV: Knut
« skrivet: 2018-08-06, 13:52 »
Trädgårdmästaren är den Per som föddes 1762 26/3. Fadern, mjölnaren Leonard Börjesson, senare Linderson, föddes 1728 (dp 13/10) i Brevik, Hökfors ägor, och dog 1807 14/10 i Brogården i Gamleby köping, Gamleby sn. Bouppteckningen efter honom återfinns i Tjusts häradsrätts arkiv, vol. F III a:36, s. 505-507.

Leonard Börjesson gifte sig 1755 7/12 i Tuna sn med Stina Nilsdotter, född omkr. 1726 i Frödinge sn, död 1795 21/10 i Tuna kvarn, Tuna sn.

192
Tuna / SV: Knut
« skrivet: 2018-08-06, 09:03 »
Canutus är den latinska formen för Knut. Enligt mantalslängden 1738 brukade Per Jacobsson 1/4 mtl (halva gården) i Gunnarsmåla. Denne Knut är synbarligen identisk med korpralen Knut Höggren, som enligt Tuna A I:5, p. 66, var född 1739 12/8 (datumet i senare längder förvanskat till 2/8). Han levde länge och dog först 1832 25/2.

193
Målilla / SV: Nils och Britta i Tillingeby
« skrivet: 2018-08-04, 23:55 »
Nils Persson, född omkr. 1684, död 1749 30/4 i Tillingeby, Målilla sn; gift 1:o 1712 5/10 i Målilla sn med Brita Johansdotter, född 1696 (dp 1/3) i Tillingeby, död där 1729 (bg 31/5), dotter till Johan Carlsson (omkr. 1656-1739), bonde i Tillingeby, sedan i Stora Aby Norrgård, Mörlunda sn, och hans första hustru, Karin Olofsdotter (1661-1712); gift 2:o 1731 1/8 i Målilla sn med Karin Gustafsdotter, född 1714 (dp 21/5; inget namn i fb) i Tillingeby, död där 1770 21/5, dotter till Gustaf Persson, sedermera bonde i Ödhult, Målilla sn, och Karin Börjesdotter.

194
Mörlunda / SV: Hemming Jonsson Mörlunda
« skrivet: 2018-08-04, 13:17 »
Hemming Jonsson föddes 1737 21/8 i Tigerstad, son till Jon Nilsson, som åtminstone 1741-1753 var torpare i Ekhult, Mörlunda ägor, o.h.h. Anna Nilsdotter, född 1704 24/9 i Pinkaremåla, Mörlunda sn, död 1781 13/12 i Tulunda; de båda vigdes 1726 16/10 i Mörlunda sn.

Kerstin Jönsdotter föddes 1733 11/7 i Tulunda Jönsegård, dotter till Jöns Gabrielsson, bonde i Jönsegården, och hans första hustru, Anna (Danielsdotter).

195
Dörby / SV: Kan inte hitta Carl Wennberg i Dörby.....
« skrivet: 2018-08-03, 12:59 »
Anrep finns avfotograferad hos ArkivDigital, medan Rudelii personhistoria kan lånas på bibliotek.

196
Gårdveda / SV: Gabriel Hemmingsson med familj
« skrivet: 2018-08-02, 14:00 »
Gabriel Hemmingsson var gift 2 gånger med två olika Maria Persdotter. Första hustrun föddes 1742 18/11 i Björkelund, Botesgårds ägor, Gårdveda sn, dotter till torparen Per Nilsson och Annika Börjesdotter. Andra hustrun med samma namn föddes 1746 11/4 i Västra Årena, Gårdveda sn, dotter till bonden Petter Nilsson och Karin Månsdotter. Gabriels andra vigsel, som bör ha skett i Gårdveda i april/maj 1770, finns dock inte antecknad i vigselboken.

197
Dörby / SV: Kan inte hitta Carl Wennberg i Dörby.....
« skrivet: 2018-08-02, 09:12 »
Gossen verkar inte finnas i födelseboken, men han är den äldste av de tre söner som Wennberg hade med sin hushållerska Annika Nilsdotter. I Ryssby A I:3, s. 142, finns Wennberg ("Cap: Venberg") med hushållerskan Annika och hennes son Carl, "född i Dörby 1792 28/4". Alla återfinns i A I:4, s. 264. Wennberg var aldrig gift.

Av biografien över Wennberg i Folke Rudelius, Kalmar regementes personhistoria, del I (1952), s. 348, framgår att Wennberg i våren 1792 befann sig i Bo i Dörby sn, där han 20 maj skrev brev. - Släkten Wennberg redovisas i Gabriel Anrep, Svenska slägtboken, del 3 (1875), s. 124-140.

198
Stina Olofsdotter (f.ö. min mm ff mm moster) föddes i likhet med sina syskon i Kroxhults Norrgård, men finns inte upptagen i födelseboken. Hon var gift 1:o 1777 2/11 med Olof Nilsson från Hyggelsebo, Målilla sn (född där 1757 20/3, död 1785, bg 16/1, i Kroxhults Norrgård). Sonen Olof föddes 1784 20/6 och dog påföljande dag (bg 24/6 - i db står felaktigt att han kom från Höckhult).

199
Anders Nilsson var son till Nils Nilsson, född 1725 18/4 i Haddetorp, Mörlunda sn, död 1770 1/9 i Kyrkobråten, Målilla sn, och hans hustru (vigsel 1752 25/10 i Målilla sn) Catharina Andersdotter, född 1737 23/9 i Kyrkobråten, död där 1801 10/3. Den sistnämnda gifte 1772 8/3 om sig med svärdotterns bror, Clas Peter Olofsson, född 1749 (dp 17/9) i Kroxhults Norrgård, Kristdala sn, död 1825 16/11 i Lilla Sinnerstad, Tveta sn.

200
Ingatorp / SV: Ingatorp AI:1, Bild: 49, Sida: 36
« skrivet: 2018-07-30, 13:03 »
Familjen flyttar till Dödringshult - se Ingatorp A I:1, s. 69. Hänvisningen i frågan avser samma volym, s. 75.

201
Veta / SV: Cathrina Larsdotter
« skrivet: 2018-07-30, 12:55 »
Den Catharina som föddes 1768 25/10 var dotter till skräddaren Hans Eneroth på Gudhems ägor; den Lars Persson som återfinns högst upp samma sida var fadder till föregående barn, vars födelsenotis början på sidan före. Catharina Hansdotter återfinns med rätt datum i sin familj i bl.a. Veta D II:2, s. 91.

Den Catharina Larsdotter som du letar efter återfinns i Viby A I:1, s. 82 (inte 77) och är gift med Lars Andersson. Deras första barn, Stina, föddes 1794 1/7 på Vimne ägor, Veta sn. Den Catharina som du söker kan möjligen vara identisk med Lars Nilssons och Kerstin Jönsdotters dotter, född 1768 5/7 i Vimne Kronogård, mot vilket även några av Stinas dopvittnen antyder: Nils Larsson, drängen Lars Larsson och pigan Ingrid Larsdotter i Vimne. Jfr Veta D II:1, s. 57 och A I:3, s. 76 och 78.

202
Tidersrum / SV: Anna Svensdotter f. ca 5 maj 1678 i Böle
« skrivet: 2018-07-22, 15:52 »
Sven, född 1668 (dp 7/5), Jon, född 1671 (dp 22/10), Erik, född 1674 (dp 7/12), Anna, född 1678 (dp 5/5) och Ragnel, född 1681 (dp 16/12), död 1688 (bg 6/5) är barn till Sven Hemmingsson i Böle och hans första hustru, Barbro Jonsdotter. Den sistnämndas dödsdatum är inte antecknat, men 1697 6/1 gifte Sven om sig med Sara Haraldsdotter (född omkr. 1650, död 1715 22/10 i Kållstorpsstugan, Kållstorps ägor, Tidersrums sn.

Måns Svensson, född 1695 30/3, är son till Sara Haraldsdotter i hennes första gifte med Sven Persson, död 1695 24/4 i Böle.

203
Åsbo / SV: Läshjälp Åsbo dödbok 1787
« skrivet: 2018-07-19, 15:44 »
"Pehr Svensson i Dammen af peluresie begrofs den 25. 57 år"

Åsbo C:2, s. 519.

204
Alseda / SV: Sven Nilsson Alseda
« skrivet: 2018-07-17, 14:24 »
I Alseda A I:3, s. 25, står födelseorterna angivna för både Sven Nilsson och Annika Persdotter. Födelsedatumet som anges för Sven i Alseda A I:9, s. 242, är 1738 28/1, men det kan inte kontrolleras, ty han var född i Böla, Skede sn, vars ministerialanteckningar från tiden före 1763 (med få undantag) är förkomna. Annika Persdotter föddes 1742 24/6 i Nyaby Lillgård, Alseda sn; hon var enligt mtl 1764 då skriven för bruket på 1/4 mtl i Möcklarps Halvardsgård. Hennes föräldrar var ryttaren Per Eriksson Svanberg o.h.h. Maria Danielsdotter (vigda 1738 9/4 i Alseda sn).

205
Vikingstad (med Rakered) / SV: Anna Christina Abrahamsdotter
« skrivet: 2018-07-16, 09:13 »
Hon föddes 1781 18/8 i Kapperstad, Gammalkils sn och gifte sig 1816 23/6 i Vikingstads sn med Johan Ljung, som då var dräng på Nybble herrgård; senare var han torpare och förstärkningskarl. Han var född 1787 25/10 i Brunneby sn och avled 1821 23/1 i Hagen, Bankebergs ägor, Hon avled 1834 15/3 i Örn, Bankebergs ägor. Inget av hennes barn i äktenskapet överlevde, medan hennes utomäktenskapliga dotter, Catharina Andersdotter, född 1805 19/5 i Humpen, Kapperstads ägor, efterlevde; hon gifte sig 1831 23/10 med drängen Carl Johansson (hon kallas Catharina Svensdotter i vigselboken).

206
Den Anna Jonsdotter, vars bouppteckning du bifogat en bild av (Kinda häradsrätts arkiv, vol. F III a:72, s. 279 - ange alltid källan), är Jonas Peter Jonssons faster, som dog barnlös. Hon hade varit gift med Simon Eriksson i Långebro, som avled 1820. Jonas Peters och Maja Stinas förmyndare, Anna Jonsdotters svåger Gustaf Jonsson, var gift med hennes syster, alltså barnens faster, Elisabet (1781-1838). De många personer som nämns som hennes brorsbarn är dels hennes brorson Jonas Jönsson och dels hans svågrar Hans Hansson, Samuel Eriksson, Johan Bengtsson och Carl Isberg; Jonas och hans systrar var barn till Annas, Jonas och Elisabets bror Jöns Jonsson (1764-1829) i Jonsbo.

207
Vena / SV: Nils Persson död 1816 i Ormestorp
« skrivet: 2018-07-13, 13:53 »
Nils Persson föddes 1755 23/11 i Ormestorp, men har i både hfl och db fått samma födelsedatum sig påfört som namnen Nils Persson i Käreby Västergård. Fadern, Per Jönsson (1730-1785), flyttade sedan han gift om sig först till Tomtåkra och sedan till andra hustruns gårdsdel i Klockartorp, där han dog. Modern, Ingeborg Jonsdotter, föddes 1738 (dp 11/9) i Ormestorp och dog där redan 1757 6/7.

208
Widerström / SV: Widerström
« skrivet: 2018-07-12, 18:42 »
Hustrun var tydligen - se hfl i Fliseryd - född i Långemåla och paret gifte sig förmodligen där också, eftersom det inte går att påträffa någon vigselnotis (alla vigselanteckningar före 1818 i Långemåla har gått förlorade). Sven har antagligen, även med hänsyn till när han föddes, tjänstgjort under kriget 1788-1790 och då upptagit namnet Widerström. Att han kallade sig så är ju knappast ägnat att förvåna, eftersom namn med förleden Wider- eller Wir- faller sig naturliga med hänsyn till födelseorten. I närheten till Sven i Fliseryd fanns dessutom en pappersmakarsläkt Widerström med härstamning från Virserum.

209
Vena / SV: Stina Månsdotters föräldrar
« skrivet: 2018-07-11, 09:09 »
Stina Månsdotter föddes 1743 2/11 i Skånshagen, Hagelsrums ägor, Målilla sn, och dog 1815 19/6 i Lönnekulla, Vena sn. Hennes föräldrar: Måns Jonsson, född omkr. 1697, död 1771 5/5 i Gökhult, Gnöttlerums ägor, Vena sn, och Magdalena Påvelsdotter, född omkr. nov. 1705, död 1801 22/2 i Lerkärret, Klosters ägor, Vena sn; de båda vigdes 1727 29/10 i Målilla sn. - Magdalena Påvelsdotter var i sin tur dotter till Påvel Nilsson, född omkr. 1661, död 1733 (begr. 1/4) i Upsala, Målilla sn, och Anna, född omkr. 1674, död 1746 (begr. 4/5) i Upsala.

Stina hade två bröder, Jonas, född 1728 20/3 i Upsala, och Daniel, född 1736 10/10 i Skånshagen. Jag har inte följt upp dem.

210
Kristdala / SV: Olof Nilsson
« skrivet: 2018-07-09, 21:57 »
Olof Nilsson är förvisso knepig, men jag har ett förslag till lösning.

Både Olof och hans andra hustru har påförts helt felaktiga (underdrivna) åldersuppgifter i Kristdala A I:1. När de påförs födelsedata i Kristdala A I:3, s. 196, får hustrun rätt datum (1763 18/3, vilket är korrekt; hon föddes i Snöversnäs, Vena sn) och Olof anges född 1751 23/9. Detta datum föds (döps) ingen i Kristdala. När Olof avled 1828 15/6 anges i dödboken (Kristdala C:4, s. 338) att han var född 1749 i Kroxhult. Husförhörslängdens datum är mera korrekt än dödbokens, vilket framgår nedan.

Det fanns en Olof Nilsson som bör ha fötts i Kroxhults Södergård omkr. 1751, nämligen en son till Nils Nilsson och Maria Larsdotter där. Maria var dotter till Lars Månsson i Kroxhults Södergård (omkr. 1659-1742) och född där 1712 (dp 6/4). Hon gifte sig 1745 6/10 med Nils Nilsson från Krösås och de båda tog över den åttondedel i Södergården som tillhörde hennes syskon Per och Kerstin (se Sjöö 1979, s. 112 och 114).

Nils och Maria hade följande barn:
Nils, född 1746 (dp 19/2)
Lars, född 1747 (dp 14/6)
Anders, född 1749 (dp 17/12)
Olof
Sven, född 1754 (dp 2/6)

Samtliga söner, med undantag för den redan tidigare avlidne Nils, skrev under bouppteckningen efter sin mor Maria Larsdotter 1787 (Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. F III a:4, s. 711-712).

Mantalslängder:
1769 Nils Nilsson, sönerna Lars, Anders och Olof och Sven
1770 Nils Nilsson, sönerna Lars, Olof och Sven
1771-1783 var Olof dräng hos brodern Lars.

211
Widerström / SV: Widerström
« skrivet: 2018-07-08, 21:39 »
Sven Widerström är troligen identisk med Magnus Svenssons och Brita Jonsdotters i Totemåla, Virserums sn, son Sven, född 1768 7/3. I bouppteckningen 1797 3/4 efter modern kallas denne son Sven Widegren och i bouppteckningen efter fadern 1810 14/5 kallas han Sven Wide; han var inte närvarande vid någon av förrättningarna (Aspelands häradsrätts arkiv, vol. F II:12, s. 403, och F II:19, s. 743).

212
Vena / SV: Jöns Persson död 17880228
« skrivet: 2018-07-07, 18:53 »
1. Nils Persson - 1720-1734 med namnet Flink ryttare för Marhult i Tveta sn, dock bosatt i Bäckefall, Höckhults ägor, till 1724 och därefter brukare av 1/4 mtl i Tranebo, Tveta sn - är med säkerhet identisk med Nils Persson, född 1693 i Stora Bråbo. Karin Gustafsdotter döptes 17/4 1698 och dog 1736 12/11 i Tranebo.

2. Nils Olofssons d.ä. dotter Kerstin finns det ingen dopnotis för (det finns en stor lucka i Vena C I:1 för åren 1698-1702), utan hennes födelseår är en uppskattning utifrån åldersuppgiften i dödboken. Vigselnotisen i Tuna antyder att födelseåret snarare är 1701.

213
Kristdala / SV: Pehr Andersson
« skrivet: 2018-07-06, 20:27 »
Felskrivningar och sammanblandningar är inte ovanliga. De flesta har noterat sådana fall, ibland ganska grova (som att personer som avlidit i 70-årsåldern angivits som 30-40 år yngre, eller vigselnotiser som gifter ihop fel par eller ger ena kontrahenten fel namn). I det här fallet tillkommer som det avgörande sakförhållandet, att det efter 1734/35 inte var tillåtet med brudar under 15 års ålder.

214
Vena / SV: Jöns Persson död 17880228
« skrivet: 2018-07-06, 20:14 »
Först skall jag rätta mig själv. Jöns Perssons hustru Elin Nilsdotter var dotter till Nils Olofsson "den äldre" i Uppebyn och jag har inte tagit reda på vem hans hustru var.

Uppebyn anges i mtl som nr 1 (stundom som nr 1 och 2). Uppebyn var ett helt hemman som till hälften var kronoskatte och till hälften frälseskatte. Mellangården, nr 2, och Utebyn, nr 3 (d.v.s. nr 3 resp. 4 i mtl då Uppebyn noteras som nr 1 och 2), utgjorde vardera ett helt till ett halvt förmedlat hemman skattefrälse.

215
Tjällmo / SV: Hovrättskommisarie Per Sjöstrand död 1788
« skrivet: 2018-07-05, 19:55 »
Anders Sjöstrands mor uppges heta Märta Bengtsdotter i Svenska antavlor nr 17 (Mari-Anne Olsson, "Min mormors östgöta-anor"), där Anders Olofsson och hustrun är anorna 232-233.

216
Vena / SV: Jöns Persson död 17880228
« skrivet: 2018-07-04, 23:39 »
Jag hade inte ägnat denna fråga någon tanke på många år, men efter genomgång av främst mantalslängder men även kyrkobokföring har jag kunnat reda ut begreppen litet mer.

För det första finns det tre Per Persson i Stora Bråbo: a) Per Persson, i mtl 1690-1695 kallad "gamle Per Persson"; b) hans son Per Persson, gift med Elisabet Larsdotter från Källtorp och från 1713 bosatt i Läggevi, Fliseryds sn; c) Per Persson, i mtl 1690-1695 kallad "unge Per Persson", gift 1688 21/10 med Jöns Nilssons i Stora Bråbo dotter Elin. De två första kan vi för frågan om Jöns Persson i Dalsebo lämna därhän.

Per Persson, född omkr. 1663, död 1723 (bg 7/7) i Grönlid, Tuna sn; bonde i Stora Bråbo, Kristdala sn, 1688-1695, i Krokstorp, Misterhults sn, 1696-1701 och i Grönlid, Tuna sn, 1702-1723. Under tiden i Grönlid var han fjärdingsman (se tiingsprot. Tunalän ST 1703, § 12). Gift 1688 21/10 i Kristdala sn med Elin Jönsdotter, född före 1670, efterlevde mannen.
Barn:
Valborg Persdotter, född 1690 (dp 16/11) i Stora Bråbo, Kristdala sn, död 1746 (bg 31/8) i Mellingerum, Kristdala sn. Gift på 1710-talet med Knut Börjesson (omkr. 1684-1736) i Mellingerum.
Nils Persson, född 1693 (dp 1/10) i Stora Bråbo.
Per Persson, född 1697 24/1 i Krokstorp, Misterhults sn, död där 1698 (bg 19/8).
Per Persson, född 1700 27/3 i Krokstorp, Misterhults sn.
Kerstin Persdotter, född 1703 24/3 i Grönlid, Tuna sn, död 1756 (bg 15/8) i Bankhult, Kristdala sn. Gift 1725 10/10 i Tuna sn med Anders Olofsson (omkr 1697-1756) i Bankhult.
Jöns Persson, född 1707 15/4 i Grönlid, död 1788 28/1 (ej 28/2) i Dalsebo Uppeby, Vena sn. Gift 1735 9/2 i Vena sn med Elin Nilsdotter, född 1711 (dp 29/1) i Dalsebo Uppeby, död där 1794 26/9, dotter till Nils Olofsson och Kerstin Hansdotter.
Anders Persson, född 1710 1/10 i Grönlid.

Per Persson förefaller ha varit bror till nämndemannen Nils Persson i Hemsebo, torparen Sven Persson i Kvarnnäs och hustru Valborg Persdotter i Hökenäs samt möjligen Olof Persson i Krustorpet, men detta har jag inte fördjupat mig i för dagen.

217
Örberga / SV: Ännu en vigseltext...
« skrivet: 2018-07-04, 13:10 »
"april. den 21. wigdes enklingen Lars Larsson i Kasta med pigan Maria Andersdotter i[bidem]
Lars hade eftter förra hustrun en stiufdotter och en sin son. till dottren
war i möderne afwittrat 200 daler kopparmyntt och alla modrens gångkläder
till sonen 400 daler, en silfverkappe och en bränwinspanna som skriftten
utwisar datum Kasta den 6 martii 1754. Johan Trolle, Lars Larsson i Kasta
Per Andersson i Naddö på de omyndiges wägnar, Anders Jonsson i Örberga och Joen J. i Ullewi
mårgongåfva utfäste nu Lars 30. lod silfver och 2 ducater"

(Örberga C:3, s. 10 - källan anges med arkivbildaren, volymbeteckningen [d.v.s. den enligt nu gällande arkivförteckning korrekta] samt sidan [det sidnummer som vanligen är stämplat längst ner på sidorna, men undantag finns]; härtill kan man också ange förvarande institution, om det inte är klart att uppgiften inte behövs i sammanhanget)

218
Örberga / SV: Läshjälp med en vigsel...
« skrivet: 2018-07-02, 16:58 »
Majus den 26 vigdes enklingen Anders Larsson med enkan hustru Maria Andersdotter i Kasta.
Han hade inga barn; hon hade 2 små barn, son Anders och dottr greta till them
afvittrat i fäderne, åt sonen 125 daler 29 1/3 öre silfvermynt, åt dottren 62 daler 30 2/3 öre
som delningsdocumentet wisar dateradt 28 februarii 1774 och den 6 mai 1775
underskrifvet af Samuel Råström. Morgongåfva låfvades nu 50 lod silfver”

Örberga C:3, s. 19
(ange alltid källan)

219
Kråkan över u-et är i detta fall ett förkortningstecken (skrivaren har inte något diakritiskt tecken över u, eftersom han skriver latinsk handstil), ditsatt för att han glömt n-et. Namnet läses alltså 'Sundström' (Tjärstad C I:4, s. 96). Maja Greta återfinns dessutom hos sina föräldrar i Skogstorp, Kyrkbyns ägor, Värna sn, efter återflytten hem från Tjärstad 1815; fadern hette Olof Sundström (Värna A I:2, s. 12).

220
Yxnerum / SV: D_17490307 Jonas Erichsson
« skrivet: 2018-06-30, 11:27 »
”Wegalla den 7 Martii dödde och den 19. Ejusdem begrofs SexMannen Jonas Erichsson 60. åhr gammal

221
Yxnerum / SV: Död den 3 december 1711 i Klåcktorp
« skrivet: 2018-06-29, 19:55 »
Ordagrant:
"den 3 D[e]cembris blef Påhl Joensson i Klåck[-]
torp dödh född i bys gård uti yxnerum a-Anno 1626-a
begrofz den 8 ejusdem war 5 och 80 år gammal"

a- -a tillagt ovan raden

Yxnerum C:1, s. 67

222
Yxnerum / SV: Död i Yxnerum 17110910 Maria
« skrivet: 2018-06-29, 19:51 »
Ordagrant:
"Anno 1711 den 10 Septembris blef Maria Jonsdotter a-i Fröjerum-a dödh
född i Kålsbro uti Ucknö begrofs den 17 ejusdem
37 åhr gamal"

a- -a tillagt ovan raden

Yxnerum C:1, s. 67

223
Yxnerum / SV: D_17361212_Maria
« skrivet: 2018-06-29, 19:46 »
”den 12 Decembris afsomnade den 19 begrofs gamla och fattiga gumman i
Fröjerum hustru Maria Äskilsdotter 60 [år] gammal.”

Yxnerum C:2, s. 159

224
Yxnerum / SV: D_17130911_Brita
« skrivet: 2018-06-29, 19:42 »
"den Septembris blef Saliga Hustru Brita Claesdåtter i Fassingztorp
dödh född i Nårkiöping Anno 1656. begrofz den 20 ejusdem
57 år gammal"

Yxnerum C:1, s. 68

225
Yxnerum / SV: Död i Yxnerum 17090331 Ingrid.
« skrivet: 2018-06-27, 20:21 »
”Ingrid Biörnsdotter i Sånssweda dödh den 31 Martii be[-]
grofz den 15 Aprilis ungefär 75 år gammal. hon war af Jute-
Prästesläkten”

Yxnerum C:1, s. 65

Med sentida stavning borde stället heta Sandsveden.

(Noterar f.ö. att problemen med ändrade textstorlekar i inlägg hör ihop med Google Chrome, som förminskar all text då man försöker byta hårda radbrytningar mot mjuka i ett försök att undvika de tredubbla radbrytningar som uppstår vid hårda radbrytningar.)

226
Skänninge / SV: Ulrica Christina Wibom f 1797-04-05 Skänninge
« skrivet: 2018-06-25, 23:22 »
Jonas Kindgren i Skänninge är inte identisk med den Jonas Kindgren som föddes 1733 (ej 1732) 1/4 i Linköping. Den sistnämnde förblev ogift och avled 1765 14/12 som landskanslist. I bouppteckningen och avräkningen efter modern, Catharina Amnelia, 1762 14/12 och 1763 7/4 (Linköpings rådhusrätts och magistrats arkiv, vol. F I:9, fol. 300r-303r och F I:22, s. 65-71 omnämns han som kanslist och återfinns i 1764 års mtl i dåv. Sankt Kors kvarter nr 19 som boende hos landssekreteraren Samuel Torpadius.

227
Bjälbo / SV: Jonas Jonsson Bjälbo
« skrivet: 2018-06-20, 22:49 »
Se Bjälbo A I:4, s. 82, längst ner. Jonas Jonssons födelsenotis (1796 8/11) finns på s. 371 i Bjälbo C:2.

228
Vimmerby / SV: Ingrid Andersdotter född 1753
« skrivet: 2018-06-20, 18:29 »
Karin är uppenbarligen barnet som föddes 1723 (dp 5/5) i Nymåla (Vimmerby sfs C I:3, s. 262, ej 263), eftersom Jon Andersson då är skriven för bruket i mtl. Jon Andersson levde vid mantalsskrivningen 18 nov. 1728 men var död före påföljande mantalsskrivning 10 nov. 1729. Begravningslängderna för 1728 och 1729 är uppenbart ofullständiga (Vimmerby sfs C I:4, s. 356-357).

229
Vimmerby / SV: Ingrid Andersdotter född 1753
« skrivet: 2018-06-20, 12:35 »
Ingrid Andersdotters föräldrar flyttade 1756 till Frödinge sn. Fadern antogs 1756 16/2 som soldat för Brofall, Frödinge sn (rote 44, överstelöjtnantens kompani, Kalmar regemente) med namnet Bragde. I Brofallstorp föddes 1756 5/12 dottern Karin. 1758 19/12 låg kompaniet i garnison i Demmin, där Anders Bragde 1759 18/1 blev fången. Han återkom inte ur fångenskapen, varför roten förklarades vakant 1764 30/6. Allt detta framgår av generalmönsterrullorna.

Änkan bodde på 1770-talet och fram till sin död 1783 1/6 i Löten på Skråphems ägor, Frödinge sn. 1778 fanns dottern Karin hos henne, men hon flyttade samma höst till Västervik (Frödinge A I:1, s. 94) och är möjligen identisk med kopparslagargesällen, senare sjömannen Elias Kullanders hustru; då hon dog 1833 30/4 uppges hon visserligen född 1757 i Vena, men den uppgiften kan ha förorsakats av sammanblandningar av uppgifter i attester.

Anders Jonsson föddes 1728 (dp 7/6) i Hörestadshult (i kyrkobokföringen ibland skrivet Östrahult), Vimmerby lfs, son till soldaten, senare bonden Jon Hultsberg o.h.h. Kerstin Emundsdotter. Karin Jonsdotters dopnotis har jag inte identifierat, men hon var - som framgår via Vimmerby A I:1, s. 20 - dotter till Jon Andersson, bonde Älåkra, sedan torpare i Fjärdingshult, sist bonde i Nymåla, och Ingrid Hansdotter (omkr. 1681-1775).

230
I just detta fall var det nära släktingar som var dopvittnen, men det är ingalunda regel.

231
Måns Larsson var senare torpare i Gisletorp, Djurstorps ägor (se Vimmerby landsf. A I:1) och slutligen bonde i Älekulla. Han föddes 1717 (dp 7/7) i Gebo, Vimmerby lfs, son till Lars Nilsson och Karin Nilsdotter. Genom en felskrivning i vigselboken i Rumskulla är Måns vigselnotis inte lättidentifierad; han kallas där Samuel Larsson när han 1741 27/12 gifte sig med Christina Olofsdotter från Tjurstorp (född där 1718 29/5), dotter till Olof Nilsson och Kerstin Eriksdotter. Det är hennes syster Margareta (1708-1782), gift med Gudmund Samuelsson, som är gudmor åt Samuel Månsson. Sune Jonsson i Gebo är gift med Måns Larssons syster Brita och Maria Eriksdotter i Djurstorp är gift med Måns bror Nils Larsson.

232
Kristdala / SV: Johan Peter Petersson & Cajsa Lisa Eriksdotter
« skrivet: 2018-06-11, 17:54 »
Båda har fått sina födelsedata förvanskade i samband med flyttningar.

Cajsa Lisa Eriksdotter föddes 1805 4/8 i Oxtorpet, Fallebotorps ägor, Kristdala sn, men hon har redan som barn fått felaktiga födelsedata påförda, nämligen 1804 26/7 - se Kristdala A I:7, s. 62.

Johan Peter Petersson skulle kanske kunna vara identisk med Johan Peter, född 1816 20/10 i Fallebotorp. Han blev tidigt faderslös och flyttade efter flera år som tjänstedräng i Fallebo enligt Kristdala A I:13, p. 167, år 1840 till Misterhults sn. Det intressanta är att då han vigdes i Gårdveda 1840 26/12 anges han kommen från Misterhult i Virserums sn, där han dock inte kan påträffas i husförhörslängden (Virserum A I:7a).

233
Ekebyborna / SV: Ödegården i Kastberga 1706
« skrivet: 2018-06-07, 15:45 »
”den 23 Novembris inflytte i Församblingen
till ödegården i Kasteberga Bonden
Oluff Larßon, medh sin Hustru Kierstin
Pålsdotter, hafwandeß ett godt afskiedh
och wittneßbördh ifrån Herr Kyrkioherden i Hwarff”

(Ekebyborna C:3, s. 560)

234
Johan Israelsson, född 1752 16/5 i Lilla Sinnerstad, Tveta sn (inte Mörlunda), avled 1813 5/1 på Blackelids Kronogårds ägor, Virserums sn. Föräldrarna var Israel Ebbesson (omkr. 1701-1771) och Elisabet Hemmingsdotter (1712-1786).

235
Misterhult / SV: Vem var kronolänsman Petterson
« skrivet: 2018-05-21, 16:04 »
Notisen från 1785 lyder:
"den 29 [mars döptes] KronoLänsman Pettersons
i Lilla Fighult barn
fött den 27. om barnets namn
och faddrarne har sedan ingen
underrättelse lemnats."
(Misterhult C I:3, s. 472).

Detta är Peter Perssons födelsenotis (Misterhult C I:3, s. 486):

236
Misterhult / SV: Vem var kronolänsman Petterson
« skrivet: 2018-05-20, 21:53 »
Peter Persson i Ulvedal var född där 1786 27/2 (årtalet är felskrivet i hfl) som son till Peter Knutsson där. Det framgår ytterst tydligt av Misterhult A I:1, p. 83.

Kronolänsmannen Johan Petersson avled 1816 15/10 i Mönsterås, d:o sn, och hade en lång rad andra barn (bouppteckningen, Stranda häradsrätt, vol. F II:15, s. 451ff).

237
Sven Mauritzsons hustru Kerstin Andersdotter föddes 1756 21/8 i Bjärkeryd, Kisa sn, och avled 1832 29/3 i Rappestads Kronogård, Rappestads sn, dotter till Anders Jonsson (1721-1804) och Ingrid Persdotter (1718-1804) i Bjärkeryd. Hon har fått fel födelsedatum redan i hfl i Kisa, vilket sedan följt med henne ända till dödboken i Rappestad. Hennes fall är ett av flera, där ett försök att rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter i en äldre längd, vilken inte bevarats, lett helt fel.

238
Övriga släkter - S / SV: Salzburg, von
« skrivet: 2018-05-15, 10:48 »
Det var intressant. Den som lämnat uppgiften om att brevet saknas, har gjort det under sitt arbete med konkordens och komplettering. Således kan det tyda på att det faktiskt saknas.

239
Övriga släkter - S / SV: Salzburg, von
« skrivet: 2018-05-15, 09:04 »
En del av Johan Adler Salvii korrespondens finns i UUB; enligt RA:s beståndsöversikt (8:1, s. 17) skrevs förteckningen och brevskrivarregistret av 1915 "och lades in i JAS:s samling i RA".

240
Linköping / SV: Commisarie i Linköping
« skrivet: 2018-05-15, 08:57 »
Samuel Ingeström, född 1758 23/6 i Ingesgärde, Regna sn, död 1818 15/4 i Linköping, var först landskanslist i Linköping, därefter kronolänsman i Risinge 1788-1793 och i Hammarkinds västra distrikt 1793-1801 och var senare hovrättskommissarie.

241
Bollebygd / SV: Bollebygd C:1 sid. 197
« skrivet: 2018-05-11, 23:38 »
"drängen Sven Larsson på Hultet..." (Förmodligen är det detta par som återfinns med sonen Torsten och dottern Kerstin i Rinna i Bollebygd A I:1, s. 7.)

242
Allmänt / SV: Olof Hertzman
« skrivet: 2018-05-10, 20:46 »
Födelsedatumet för Olof Hertzman i Forssa A I:5, p. 257, är något förvanskat. Han föddes 1764 13/7 på Gulltorps ägor, Häradshammars sn, son till båtsmannen Olof Johansson Hertzman (eller Herssman; som fördubblingsbåtsman tidigare kallad Nystrand), född omkr. 1725 (åu i db) eller 1732 (åu i båtsmansrullan), död 1783 19/6 (datumet i bouppteckningen, men saknas i db) i Fyrtorpet, Rönö Kungsgårds ägor, Rönö sn, och hans hustru Maria Eriksdotter (de båda vigda 1754 13/10 i Häradshammars sn. Det finns bouppteckningar efter både hustruns syster Karin (1762 13/8, Östkinds häradsrätts arkiv, vol. F II:1, s. 401-407) och efter Olof Johansson Hertzman (1783 13/10, Björkekinds häradsrätts arkiv, vol. F:4, s. 31-36).

Olof Hertzman har alltså inget släktsamband med släkten Wallenberg/Hertzman (jfr Svenska ättartal, del 14), utan i detta fall rör det sig om ett båtsmansnamn bildat till sockennamnet Häradshammar (tidigare Herseme).

243
Malexander / SV: Vigda i Malexander 16431006 C:1 sid 67
« skrivet: 2018-05-08, 18:55 »
Handstilen - som malträterat ytterligare ortnamn - är rätt udda. Ortnamnet skulle kunna läsas som 'Alrranäs', men Hillevi Hemmingsdotter bodde i Aspenäs.

244
Malexander / SV: Vigda i Malexander 16930607 C:1 sid 75
« skrivet: 2018-05-08, 18:42 »
Han kom från 'Wipperößel', d.v.s. Viprödsle (numera i Ulrika sn) och hustrun från Nargöl.

245
Kristdala / SV: Petter Jonsson Sand
« skrivet: 2018-05-07, 12:01 »
Nils Samuelsson, Stina Svensdotter och Sven Johansson kommer från Igelhult (Vena sn), Marta Nilsdotter från Höckhult (Kristdala sn).

246
Långaryd / SV: Uddebo - en osynlig gård i Långaryd
« skrivet: 2018-05-04, 00:46 »
Oddabo/Åddabo är förmodligen ett torp under Åkers Norrgård. Det återfinns i Långaryd A I:1, s. 112 (där den efterfrågade familjen finns i Norrgården), A I:2, s. 148, och A I:3, s. 118. Därefter redovisas inte stället.

247
Asby / SV: Döda i Asby 1875 Vad heter prosten?
« skrivet: 2018-05-03, 10:50 »
Torpa A I:16, p. 249, bör det vara.

248
”Memorial och ödmiuk böön om 3ne
Liquidationers gunstige befremiande

1. Sahlig Capitein Brix Buschows fattige
Erfwingars underdånige fordringh för
dheras Sahlige fars giorde tienst så i Narfwen,
Riga, som Preüsiske marchen, hwarest
han och sitt lijff Endade, hwaröfwer pro-
iecten i förleden Sommars lärer wara
utarbetat

2 Christiern Christerßon underdånige
fordring för giord fenrichztienst under
Jngermanlandske Werfde Dragouner

3 Sahlig Her Georgij Schrodderi fattige faderlöße
arfwingars underdånige fordring för dheras Sahlige
faders giorde Regementz Prästetienst
under Sahlig Herr öfwersten Wälborne Vellingks
Regemente Rytterij i Jngermanland och
Lijfland wid sidsta feigdetijden med
Ryßen.”

249
Allmänt / SV: Klosterordnen S:t Anna
« skrivet: 2018-05-01, 20:42 »
Olyckligtvis har diskussionen hamnat under två trådar genom dubblering av inlägg. Jag har lämnat ett svar i den andra tråden - här: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=152966.msg1468434#msg1468434 -, varför denna lämpligast torde avslutas, med kommentaren till närmast föregående inlägg, att man inte skall blanda ihop prebendet S:ta Anna med franciskanerklostret.

250
Var ligger platsen / SV: Klosterordnen S:t Anne/Anna
« skrivet: 2018-05-01, 20:40 »
Som framgår av bildutdraget - ur SmH 1555:11, fol. 132v ("Prebende Anne landbo") -, rör det sig om ett S:ta Annæ prebende, som hade jordinnehav på olika håll i Värend. Prebendena utgjorde stiftelser vid domkyrkan; avkastningen av prebendenas gods uppbars av domkapitlets medlemmar som lön (varje medlem hade sitt prebende). Om S:ta Annæ prebende, se bl.a. Lars-Olof Larsson, Småländsk bebyggelsehistoria. I. Från vikingatid till Vasatid. 1:1 Kinnevalds härad (Acta Wexionensia. Serie I. History & Geography 1:1, 1979), s. 29f, samt dens., Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt (1964, ny upplaga 1975), kap. XV. Franciskanerklostret har inte med saken att göra.

251
Gårdveda / SV: Läshjälp Annika Börjesdotter f. 2/9 1716
« skrivet: 2018-05-01, 15:14 »
Annika,
"Börje Johanßons och Hustru Margretas i Gårwedahl
föd den 23 christnad 24 Trinitatis bars af Hustru Kierstin i Gårwedal..."

Gårdveda C:2, s. 530. Födelse- och dopdatumen otydligt skrivna, men födelsen har tydligtvis ägt rum 4/11 (23 söndagen efter trefaldighet).

Annika gift 1735 15/11 i Gårdveda sn med Per Nilsson, torpare i Björkelund, Botesgårds ägor, Gårdveda sn.

252
Locknevi / SV: Anna Brita Gladsten
« skrivet: 2018-05-01, 12:10 »
Du har blandat ihop datumen litet. Carl August Olssons mor, Eva Lotta Andersdotter, var född 1834 30/4 i Rommetorp, Hällestads sn och dog 1872 2/12 i Västra Torps Norrgård, Vånga sn. Sonen Carl August var då knappt ett halvår gammal.

1874 29/5 gifte fadern, statdrängen Olof Persson, om sig i Vånga sn med Sara Charlotta Tern, född 1843 1/3 på Tärnestads ägor, Törnevalla sn. Hennes mor var Sara Lisa Axelsdotter, född 1802 23/7 i Hemmingstorp, Hannäs sn.

253
Bollebygd / SV: Bollebygd C:1 sid. 197
« skrivet: 2018-04-30, 17:21 »
"döptes Catharina, Gustavs och Karins i Hunared dotter..."

254
Bollebygd / SV: Bollebygd C:1 sid. 197
« skrivet: 2018-04-30, 15:18 »
Biörkered

255
Kristdala / SV: Pehr Andersson
« skrivet: 2018-04-30, 15:15 »
Åldersuppgiften pekar på att det var Elin som dog - det är ju inte ovanligt att fel namn råkade noteras; någonstans har jag gjort en notering om att Anders Perssons hustru hette Kerstin. Eftersom Anders inte kunde ha gift sig med en 12-13-åring, är Elin redan av det skälet utesluten. Anders hade i första giftet dessutom dottern Lena (gift med Lars Nilsson i Kroxhults Södergård), som väl är uppkallad efter sin moster.

256
Kristdala / SV: Pehr Andersson
« skrivet: 2018-04-29, 23:06 »
Anders Persson är mycket riktigt son till Per Persson (född omkr. 1680 i Stora Bråbo, död senast 1733 i Läggevi, Fliseryds sn) o.h.h. Elisabet Larsdotter (född 1694 [dp 16/9] i Källtorp, Kristdala sn, död 1768 24/4 i Läggevi); de båda vigda i Kristdala 1709 7/6.

Fåglebo var ett torp under Malghult; den Elisabet Nilsdotter som föddes 1745 hör hemma i Sjöände.

257
Kristdala / SV: Pehr Andersson
« skrivet: 2018-04-29, 18:33 »
Det här blev litet rörigt.

Mariannes uppgifter är till stor del korrekta, men inte vad gäller Anders Perssons första hustru.

Utgår vi från barnen till Per Andersson följer denna antavla:

*** I ***
2 Per Andersson, född 1744 ca i Stora Bråbo, Kristdala sn, död där 1818 25/7. Bonde i Stora Bråbo, Kristdala sn. Ej införd i fb. Gift 1772 21/6 i Kristdala sn med
3 Elisabet Nilsdotter, född 1750 (dp 24/6) i Bjälebo, Kristdala sn, död 1822 8/9 i Stora Bråbo, Kristdala sn. Kallas Elisabet Carlsdotter i fb.

*** II ***
4 Anders Persson, född 1720 ca, död 1798 (bg 1798 14/1) i Stora Bråbo, Kristdala sn. Bonde i Stora Bråbo, Kristdala sn. (åu,v2,v3,bg,bou,mtl). Bou Tunalän 1798 22/1 (F III a:8, s. 481ff). Gift före hösten 1741, då han sökte första uppbud på hemmansdelen i Stora Bråbo, till hälften tillbytt mot hustruns arvsdel i Färgshult, Mörlunda sn (tingsprot. Tunalän HT 1741, uppbud nr 5). Gift 1:o 1741 ca i Mörlunda sn med
5 Kerstin Eriksdotter, född 1721 2/10 i Färgshult, Mörlunda sn, död 1754 (bg 26/5) i Stora Bråbo, Kristdala sn. (f,bg).
Ej i vb; i db endast ”Anders Perssons hustru”, inget namn; åldern uppgiven till 26 år. Att Anders Perssons första hustru är identisk med brodern Johan Perssons svägerska Kerstin Eriksdotter framgår av bouppteckningen efter Anders andra hustru, Maria Nilsdotter, där fastigheten, 1/4 mtl Stora Bråbo, upptages som till hälften ärvd och köpt och till hälften tillbytt mot första hustruns jord i Färgshult (Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. F III a:2, s. 225), vilket även framgår då Anders sökte första uppbud på hemmansdelen (tingsprot. Tunalän HT 1741, uppbud nr 5). Hustrun måste ha varit Kerstin Eriksdotter och inte hennes yngre syster Elin, på vilken åldern i db stämmer, men som 1741, då Anders gifte sig, endast var 13 år gammal.

6 Nils Carlsson, född 1712 (dp 18/2) i Bjälebo, Kristdala sn, död där 1789 (bg 1/3). Bonde i Bjälebo, Kristdala sn. (dp,v,bg). Gift 1734 22/9 i Kristdala sn med
7 Ingrid Svensdotter, född 1712 ca i Fallebo nr 1, Kristdala sn, död 1781 (bg 30/12) i Bjälebo, Kristdala sn.

258
Nils Persson torde vara född omkr. 1744; de övriga av Per Fröstenssons barn är födda 1737, omkr. 1739, 1741, 1746, 1749 och 1752. Nils Perssons hustru, Kerstin Andersdotter, var enligt Horn A I:1, s. 352, född 1740.

259
Svinhult / SV: Döda i Svinhult 1810_Juni_06
« skrivet: 2018-04-23, 21:12 »
"Oäckta flickebarnet Sara Greta från Funshult [inte Tunshult] af hiärtsprång eller Slag"

Svinhult C:4, s. 359 (skriv gärna volym + sida!)

260
Kristdala / SV: Lars Nilsson i Hundekulla
« skrivet: 2018-04-21, 14:10 »
Lars Nilsson avled i slutet av september 1744, vilket framgår av följande mål vid vintertinget med Tunaläns härad 1745 28/1:

§ 18 Länsmannen Gabriel Fast tilltalte efter stämning Per Nilsson i Fallebo för fylleri, sabbatsbrott och gudstjänstens försummande vid sistlidna Mickelsmässotid.
   Svaranden närvarande förklarade sig, att han en söndag varit hos sin avlidne broders änka i Hundekulla, där han skulle akta barnet, medan broderns lik fördes till kyrkan att begravas; men sedan han omsider fått andra till att vårda barnet, har han ock rest hemåt och kommit till kyrkan efter sluten gudstjänst, samt funnit kyrkoherden emellan kyrkan och prästgården. Men nekar för övrigt sig varit full, eller något oskickeligt på samma dag hava förövat.
   Länsmannen åberopte sig till vittnen Jon Olofsson i Lönhult, Nils Olofsson i Skinshult och Per Börjesson ibidem, vilka ojävade vittneseden avlade, berättandes därefter särskilt
   1. Jon Olofsson, att han ej mera vet, än att så han om söndagsmorgon kommit till Hundekulla att följa med liket, har Per Nilsson varit så drucken, att han raglat och ej kunnat väl tala, men vet intet om Nils [d.v.s. Per] sedan följde med likfärden.
   2. Nils Olofsson inkommen, och gjorde lika berättelse med föregående vittne, såsom ock
   3. Per Börjesson, sedan han blev inkallad.
   Länsmannen påstod i anledning av dessa vittnesmål, det måtte Per Nilsson plikta, såsom ock betala fjärdingsmannen, vilken måst hämta honom till tinget, emedan han ej velat åtlyda stämningen, jämte annan kostnad med 4 dal. silvermynt samt förnöja vittnen.
   Per Nilsson androg, att han allenast varit yr och svag av sorg över sin broders frånfälle och det medömkansvärda tillstånd, i vilket änkan och barnet voro efterlämnade. Begär ock uppskov till nästa ting att sådant bevisa.
   Länsmannen emotsade Per Nilssons begäran om uppskov och påstod slut i saken, helst han fått stämning i laga tid och således haft rådrum nog sina bevis att nu till hands skaffa.
   Frågades vittnen om ingen var hemma, som kunde sköta barnet? Svarades att mormodren var den söndagen hemma.
   Vidare var intet att påminna, utan lovades parterna utslag.

[Han dömdes på alla punkter 31/1; se domsluten från vintertinget, s. 76f.]

Tunaläns häradsrätts arkiv, vol. A I a:14, VaLA.

261
Kristdala / SV: Lars Nilsson i Hundekulla
« skrivet: 2018-04-21, 12:04 »
Lars Nilsson kom från vigseln från Brevik i Vena sn, där han också var född 1714 (dp 11/8), son till Nils Månsson och Ingiel Nilsdotter. Han redovisas som levande ännu vid mantalsskrivningen för 1745, som ägde rum 1744 17/10, men torde ha avlidit vid ungefär samma tid, eftersom änkan gifte om sig med Nils Jonsson 1745 27/10. - Bengta Nilsdotter föddes 1705 (dp 16/4) i Hundekulla, dotter till Nils Lagesson o.h.h. Anna.

Lars Nilssons bror Per Nilsson (omkr. 1700-1704) var bonde i Fallebo, brodern Anders Nilsson (f. 1705) bonde i Sjökrok och brodern Måns Nilsson (1712-1747) bonde i Brevik (hans hustru, Ingeborg Nilsdotter, var möjligen syster till Bengta).

262
Lönneberga / SV: Lönneberga
« skrivet: 2018-04-17, 09:20 »
Nanne Jonsson torde vara son till Joen Nannesson, som jag inte har andra uppgifter om än att han kan beläggas i Faggemåla 1609-1628 (kyrkoräkenskaperna). Jöns Nannessons son Nanne Jönsson skrevs in i Linköpings skola 1628 30/7 (Högre allmänna läroverkets i Linköping arkiv, vol. C III a:5 [Album antiquum], s. 134, VaLA) och bodde 1645 i Sönnerhult, Vena sn (mtl).

263
Alseda / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-04-15, 23:09 »
"på fästningsarbete" - anledningen framgår av mitt tidigare svar: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=152505.msg1466204#msg1466204.

264
Västra Ny / SV: Nils Hindriksson
« skrivet: 2018-04-15, 00:08 »
Se vidare några inlägg från 2004, https://forum.genealogi.se/index.php?topic=48585.msg755709#msg755709 och de två följande.

265
Frödinge / SV: Johannes Hansson
« skrivet: 2018-04-14, 23:46 »
Maja Stina Johansdotter är verkligen dotter till Johannes Hansson och Lisken Månsdotter, men född 1797 12/6 i Älekulla, Vimmerby lfs. Hon finns med sin man Peter Andersson och modern (det står visserligen "mannens moder", vilket dock är en felskrivning) Lisken Månsdotter i Nyängshorva, Gryssebo ägor, Vimmerby lfs i Vimmerby lfs A I:8, p. 33. Johannes Hansson (ibland skriven med patronymikonet Johansson) är född på 1740-talet i Hallingebergs sn och kan vara identisk med torparen Johan Johansson i Äspudden, död 1804 3/3 vid 60 års ålder.

266
Alseda / SV: Holsby Hulugård
« skrivet: 2018-04-12, 13:20 »
Se Alseda A I:12, p. 89: H. Lisa Olofsdotter, född 1764 18/6, död 1836 24/12.

267
Edshult / SV: Nils Samuelsson Förberg
« skrivet: 2018-04-11, 19:31 »
Ytterligare ett par konstateranden:

Det faktum att nästa barn, Daniel, föds redan 1766 31/8, endast 16 månader efter Samuel, är i sig ett indicium på att den förste Samuel dog tidigt. Att han inte förts in i db kan bero på att två av Nils döttrar, Ingeborg och Helena, också dog 1765, den 8/9 resp. 26/11.

268
Svinhult / SV: Döda i Svinhult 17290221_barn
« skrivet: 2018-04-11, 13:49 »
”den 21 februarii dödde et litet barn hos et gångeqwinfolk uti Jdhult, och begrofs den 25 dito – 3 år”

Svinhult C:2, s. 147

269
Dagsberg / SV: Dagsberg CI:1 s. 512 efternamn
« skrivet: 2018-04-09, 19:33 »
Han heter Nils Segersson. Namnet upprepas högst upp på s. 513 (dopvittnet "drängen Måns Månsson hoos Nils Segersson"). 1734 3/11 gifte sig "Drängen Nils Segersson från Konungssund med Pigan Maja Persdotter i Tångstad" (Dagsberg C I:1, s. 345).

270
Alseda / SV: Samuel Nyman
« skrivet: 2018-04-08, 21:52 »
Samuel Nyman fick avsked som ryttare p.g.a. stöld, varefter hustrun med dottern flyttade till fadern i Håkanstorp, Fröreda Herrgårds ägor, Järeda sn. Samuel Nyman och Maria Håkansdotter gifte sig 1797 8/10 i Nye sn. - Håkan Jonsson dog 1808 20/4 i Håkanstorp och hustrun, Maria Zachrisdotter, 1804 26/8 på samma ställe.

271
Mörlunda / SV: Är Johan Olofsson och Nils Åberg bröder?
« skrivet: 2018-04-07, 21:13 »
Olof Johansson föddes 1699 (dp 12/11) i Tillingeby, Målilla sn. Enligt hfl var hans hustru Kerstin Jonsdotter född omkr. 1709 i Vena sn; vid vigseln 1725 28/11 i Mörlunda sn var hon piga i Tillingeberg, men mantalslängden för 1725 ger ingen ledtråd till hennes bakgrund.

272
Virserum / SV: Kristina Pet(t)ersdotter född 1805
« skrivet: 2018-04-04, 19:46 »
Varför inte försöka med Vissefjärda?

273
Norra Solberga (i Södra Vedbo) / SV: Samuel Lind
« skrivet: 2018-04-04, 16:25 »
Samuel Lind kom 1806 utan attest till Pauliström, Karlstorps sn; han är inskriven i hfl (Karlstorp A I:4, s. 438) som Samuel Fredrik Lindqvist; om honom är också anmärkt, att han "kan ej läsa något". I nästa hfl (Karlstorp A I:5, s. 262) skrivs han först Samuel Lindqvist; födelseorten och -året är noterat "efter berättelse", eftersom han saknar attest. I samma hfl (s. 264) noteras han avflyttad 1811 till Flisby sn med attest, men samma år 27/12 gifte han sig - han kallas då spiksmedsdräng - med Annika Jonsdotter från Boanäs (Karlstorp C:3, s. 481). Då sonen Johan Peter föddes 1812 22/5 i Ekeberg, Järeda sn, där modern tillfälligt uppehöll sig, var Samuel som f.d. smed bosatt i Ankarshammar, Fliseryds sn (Järeda C:2, fol. 218v). Han återfinns vidare, med familjen, i Karlstorp A I:5, 1812-1815 som förstärkningskarl (och deltagit i kriget 1813-1814) i backstugan Danebo, Olofsboda ägor (s. 332) och sedan som spiksmed vid Pauliström (s. 542).

274
Ingatorp / SV: Familjen Bellin i Ingatorp
« skrivet: 2018-04-02, 23:56 »
Helena = Magdalena, född 1726 22/4 i Holma, Malmbäcks sn, gift 1751 28/12 i Ingatorps sn med ryttaren Johan Kullberg från Hultåkra, Alseda sn.

275
Målilla / SV: Jonas Jonsson
« skrivet: 2018-04-02, 12:21 »
Jonas Jonsson, född 1718 24/4 i Tillingeby, Målilla sn, död där 1791 30/8 (31/8 enl. bouppt.), bonde i Tillingeby, gift 1:o 1747 4/10 i Vena sn med (sin brors svägerska) Maria Persdotter, född 1727 (dp 9/4) i Blaxhult, Vena sn, död 1749 10/2 i Tillingeby, dotter till Per Eriksson, rusthållare i Blaxhult, och Elin Torstensdotter; gift 2:o 1750 14/10 i Målilla sn med Catharina Larsdotter, född 1730 14/10 i Hammarsebo, Målilla sn, död 1813 11/10 i Tranefall, Tillingeby ägor, dotter till Lars Carlsson, bonde i Hammarsebo, och Maria Samuelsdotter.

Jonas hade i första giftet en enda dotter, Catharina, född 1748 6/10 i Tillingeby, död 1812 4/11 i Stora Aby Norrgård, Mörlunda sn, gift 1769 17/10 i Målilla sn med Peter Bengtsson, född 1742 2/4 i Stora Aby Norrgård, död där 1822 28/12, bonde i Stora Aby Norrgård.

Jonas Jonsson och hans bror, rusthållaren, nämndemannen och riksdagsmannen Erik Jonsson (1714-1780) i Blaxhult, var söner till bonden Jonas Nilsson (omkr. 1676-1748) o.h.h. Kerstin Davidsdotter (omkr. 1687-1768) i Tillingeby. Kerstins yngre bror var nämndemannen, häradsdomaren och riksdagsmannen Per Davidsson (1704-1779) i Åsjögle.

276
Det förefaller som att de båda är syskon. Jonas Jonsson har enligt mtl bruk i Nymåla nr 1 t.o.m. 1733, noteras utan bruk i mtl 1734 och är 1735 noterad som ängsvaktare i Emunderyd. Föräldrarnas angivna ålder i db är i båda fallen överdriven.

277
Mörlunda / SV: Mörlunda
« skrivet: 2018-03-30, 23:42 »
Tre generationer av Carl Magnus Carlssons anor. Observera att anorna nr 10 och 12 är bröder.

1 Carl Magnus Carlsson, född 1820 10/1 i Näshult, Mörlunda sn. (f,hfl).

*** I ***
2 Carl Svensson, född 1792 7/12 i Näshult, Mörlunda sn, död 1868 3/10 i Bockara Nästegård, Mörlunda sn. Bonde i Näshult, Mörlunda sn. (f,v,d,hfl). Gift 1819 18/7 i Mörlunda sn med
3 Brita Catharina Magnidotter, född 1782 9/4 i Bockara Nästegård, Mörlunda sn, död där 1865 19/11. (f). Brita Stina i fb.

*** II ***
4 Sven Carlsson, född 1759 6/1 i Näshult, Mörlunda sn, död där 1828 9/1. Bonde i Näshult, Mörlunda sn. (f,v,hfl). Gift 1787 28/12 i Mörlunda sn med
5 Lucretia Nilsdotter, född 1771 11/3 i Tillingeberg, Mörlunda sn, död 1846 19/12 i Näshult, Mörlunda sn. (f,v,hfl).

6 Magnus Persson, född 1757 i Gällnebo, Högsby sn, död 1831 30/12 i Bockara Nästegård, Mörlunda sn. Bonde i Bockara Nästegård, Mörlunda sn. (v,d,hfl). Ej i fb. Gift 1781 2/12 i Mörlunda sn med
7 Sara Nilsdotter, född 1756 7/8 i Bockara Nästegård, Mörlunda sn, död där 1841 25/2. (f,v,d,hfl).

*** III ***
8 Carl Svensson, född 1722 22/9 i Näshult, Mörlunda sn, död där 1773 ../4. Bonde i Näshult, Mörlunda sn. (v,bou). Bou Aspeland 1773 27/9, dödstid enligt denna, lucka i db. Gift 1749 22/10 i Mörlunda sn med
9 Catharina Persdotter, född 1727 15/8 i Ruda, Mörlunda sn, död 1804 1/8 i Näshult, Mörlunda sn. (hfl).

10 Nils Månsson, född 1726 16/2 i Bockara Uteby, Mörlunda sn, död 1801 5/10 i Källan, Tillingebergs ägor, Mörlunda sn. Bonde i Tillingeberg, sedan torpare i Källan, Tillingebergs ägor, Mörlunda sn. (f,hfl). Bou Aspeland 1801 12/10. Gift 2:o 1765 20/10 i Mörlunda sn med
11 Agneta Gustafsdotter, född 1741 i Kulltorp, Mörlunda sn, död 1801 27/6 i Källan, Tillingebergs ägor, Mörlunda sn. (v).

12 Per Månsson, född 1728 23/3 i Bockara Uteby, Mörlunda sn, död där 1799 7/7. Bonde i Bockara Uteby, Mörlunda sn. (f,hfl). Infl. med fam. från Högsby sn 1769. Gift 1757 26/5 i Högsby sn med
13 Brita Catharina Stenfelt, född 1733 3/9 i Möckhult, Fliseryds sn, död 1801 5/12 i Bockara Uteby, Mörlunda sn. (v,hfl,EÄ).

14 Nils Persson, född 1723 4/5 i Bältekälla, Bockara ägor, död 1805 12/10 i Hult, Mörlunda sn. Bonde i Bockara Nästegård, Mörlunda sn. (åu,d,hfl,mtl). Gift 1745 ca (ej i vb) i Mörlunda sn med
15 Elin Carlsdotter, född 1716 14/1 i Bockara Nästegård, Mörlunda sn, död där 1781 28/1. (f,d).

Namnet Lucretia bars redan av Agneta Gustafsdotters (nr 11) farmor, Lucretia Nilsdotter Törngren (omkr. 1679-1748).

278
Domböckerna är domstolarnas protokoll. Sandseryd är beläget i Tveta härad och målen hör till Tveta häradsrätt. Mantalet är likaledes redovisat häradsvis.

Se vidare här:
https://www.rotterbokhandeln.se/product.html/domstolsforska?category_id=38
https://www.rotterbokhandeln.se/product.html/mantalsforska?category_id=38

279
Varför ge upp? Det finns både domböcker och mantalslängder, till att börja med.

280
Se bouppteckningen 1778 25/5 efter Margareta Månsdotter i Lillåsa, Sandseryds sn (Tveta häradsrätts arkiv, vol. F II:8, s. 589), underskriven av bl.a. sonen mäster Mattis Sandbeck (ib., s. 595).

Matts var troligen född 1736 eller 1737 i Lillåsa (bladförluster i fb i Sandseryd C:1 har lett till att födelsenoteringen inte bevarats) och var son till Arvid Jonsson. Margareta Månsdotter var gift fyra gånger, först med Hans Torbjörnsson, 2:o 1735 19/3 med Arvid Jonsson (som dog redan 1737 [bg 20/11], 28 år gammal, "som sig ihiälslagit wid Thaberg då han skulle bryta Sten", Sandseryd C:1, s. 236), 3:o 1739 21/3 med Bengt Larsson och 4:o med Sven Ingemarsson.

281
Säby / SV: Säby/Carstensson
« skrivet: 2018-03-29, 11:30 »
Anna Charlotta Karlsdotter flyttade till Boxholm, men till den del av bruket som låg i Åsbo sn, där hon visade upp sitt betyg från Säby 1884 29/3 (Åsbo B I:2, inflyttade 1884, nr 11; se även Åsbo A I:29, p. 451). Redan 18/12 1884 uttog hon betyg till Nyhems sn i Jämtlands län (Åsbo B I:2, utflyttade 1884 nr 114).

Karl Edvard Petersson uttog arbetsbetyg 1883 31/5 (Överjärna A I:17, p. 16). Han har uppenbarligen begivit sig till Boxholm och bör ha varit där i augusti 1884; dottern Elin Charlotta Evalda föddes 1885 29/5 i Nyhem.

Paret vigdes i Nyhems sn i Jämtland 1885 25/1; se Nyhem B:1, s. 78-79, där bruden visat upp intyg från sin far, Karl Jakobsson "från Säby förs. af Jönköpings län". Se även Nyhem A I:4, p. 86.

282
Rumskulla / SV: Gudmund Gabrielsson Rumskulla
« skrivet: 2018-03-28, 22:17 »
Gudmund Gabrielsson, född 1711 3/12 (ej 3/10) i Gibberyd, Rumskulla sn, död där 1786 12/11, bonde i Gibberyd, son till Gabriel Gudmundsson, född 1688 (dp 26/12) i Viggesbo, Rumskulla sn, död 1766 15/6 i Gibberyd, bonde i Gibberyd, och (vigsel 1710 23/10 i Ingatorps sn) Karin Persdotter (kallas Sara i vb), född 1695 14/4 i Ödhults Norrgård, Ingatorps sn, död 1776 28/12 i Gibberyd.

283
Lönneberga / SV: Hemming Törnberg soldat
« skrivet: 2018-03-23, 23:06 »
Sjömannen Hemming Törnberg i Karlskrona har inget med sin namne i Lönneberga att göra. Hemming Persson Törnberg, född omkr. 1713, antogs 1733 20/10 som soldat för Djursbo (rote 109, Aspelands kompani, Kalmar regemente), gifte sig 1735 16/11 i Hässleby sn med Catharina Månsdotter från Sandvik; de båda hade ett enda barn, dottern Karin, född 1736 25/9 i Gröndalen, Djursbo ägor (1755 28/12 gift med soldaten Peter Svensk, sedermera Bergdahl).

284
Kristdala / SV: Kristdala
« skrivet: 2018-03-20, 22:28 »
Ättlingalängden kommer inte från Örjangårds bok, men har en uppställning som påminner om den, med oangivna källor och tveksamma årtal. De längder som Örjangård publicerade hade skickats in av dåtidens ägare och hur det stod till med deras sannfärdighet belyses av Sven Bankeström (Från flydda tiders Kristdala och Tunalän I [1982], s. 308-310).

285
Kristdala / SV: Kristdala
« skrivet: 2018-03-20, 14:01 »
Sven Persson, död 1706 (bg 2/9) i Klockaregården, Kristdala sn (gift med Mariet Mattsdotter, född 1657 i Systertorp, Kristdala sn, död 1702 [bg 11/5] i Klockaregården) var son till Per Svensson i Klockaregården, belagd där från 1643 och död på 1670-talet. Generationerna dessförinnan tror jag vara hämtade ur Sigurd Örjangårds Anor och minnen (1947) och är nog svåra att bekräfta. Någon koppling till landbofogden Sven Svensson är inte bekant.

286
Hässleby / SV: Hässleby
« skrivet: 2018-03-17, 17:35 »
Jo, de båda - Sigrid och Per - var syskon. Per föddes omkr. 1680, sannolikt i Hamra. Det fanns tre syskon till, Brita (död ogift 1725) och Nils (född omkr. 1673, död ogift 1738) samt ett dödfött barn, fött 1679 25/5 i Hamra. Rals änka och barn köpte halva Övrakulla Västergård 1697; den andra halvan hade min anfader Daniel Carlsson köpt, men de båda blev oense om gårdsdelarnas storlek - Daniel ville ha 2/3 i stället för hälften, eftersom han menade att Karin Hemmingsdotter inte kunde betala sin halva fullt ut, men han tvingades foga sig efter den ursprungliga överenskommelsen (Sevede ST 1697, § 18).

287
Hässleby / SV: Hässleby
« skrivet: 2018-03-17, 12:24 »
Jag har förtydligat rättelsen ovan.

289
Hässleby / SV: Hässleby
« skrivet: 2018-03-16, 22:25 »
En rättelse till ett gammalt inlägg, författat på de mörka och svårlästa mikrokortens tid, 27 oktober 1999: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=22039.msg343784#msg343784
(rättelsen förtydligad efter fråga nedan)

*** IV ***
20 Moses Persson, född 1716 17/1 i Övrakulla Västergård, Rumskulla sn, död 1790 15/4 i Grönsved, Rumskulla sn. Bonde i Övrakulla Västergård, sedan i Grönsved, Rumskulla sn. Gift 1754 17/11 i Rumskulla sn med 
21 Sara Clemensdotter, född 1733 13/6 i Grönsved, Rumskulla sn, död där 1807 22/2.

*** V ***
40-41 Per Ralsson, Margareta Danielsdotter utgår. I stället:

40 Per Jonsson, född 1667 ca, död 1719 (bg 18/5) i Övrakulla Västergård, Rumskulla sn. Bonde i Övrakulla Västergård, Rumskulla sn. Gift 1697 5/12 i Rumskulla sn med
41 Sigrid Ralsdotter, född 1676 i Hamra, Svinhults sn, död 1743 4/1 i Övrakulla, Rumskulla sn.

*** VI ***
82 Daniel Mosisson utgår. I stället:

82 Ral Nilsson, död 1694 i Övrakulla Västergård, Rumskulla sn. Bonde i Hamra, Svinhults sn, sedan i Övrakulla Västergård, Rumskulla sn. Gift med
83 Karin Hemmingsdotter, död 1725 (bg 7/3) i Övrakulla Västergård, Rumskulla sn.

*** VII ***
164-165 Moses Jonsson, Gertrud Börjesdotter utgår.

*** VIII ***
330-331 Börje Larsson, Inga Eriksdotter utgår och uppgifterna flyttas till 376-377

*** IX ***
660 Lars Marcusson utgår och uppgifterna flyttas till 752

*** X ***
1320 Marcus utgår och uppgifterna flyttas till 1504

290
Vetlanda / SV: Född i Vetlanda 17480720 titel och födelseort
« skrivet: 2018-03-12, 21:02 »
Gudmund är rusthållare och bor i Dalsheda.

291
Asby / SV: Asby (E) C:2 (1716-1782) Bild 105 / sid 201
« skrivet: 2018-03-12, 16:10 »
”Anders  den 10 Septembris Christnades Pers Son i Fetebråna Ande[rs]
               född den 2 Septembris Witttnen fru Lisa Räff Jungfru Anna Stina W[e-]
               nelia Hustru alfred i FränneMåhlen Pigan Elin i Sillefall Pigan Sa[ra]
               i braskeboo Herr Jonas Wenelius Erich i Sefwestorp Jöns i braske[boo]
               drängar Per i Hultna Jon i Norra Racks[t]orp”

Asby C:2, s. 200.

292
Mörlunda / SV: Jonas Jonsson
« skrivet: 2018-03-12, 09:10 »
Familjen flyttade 1797/98 till Stora Sinnerstad Mjöbolet och finns även i A I:3, s. 224. Jonas Jonsson avled där 1802 25/2; bouppteckning i Aspelands häradsrätts arkiv, vol. F II:15, s. 73ff.

293
Jon Danielsson Styffe var far till Anna Zachrisdotters i Svartåsvallarna (Glöte) uä son Per, d.v.s. raden under Olle Mattias i fb. Av Linsell A II a:1, p. 51, framgår att samme man också var fader till Anna Zachrisdotters alla, där noterade fyra barn.

294
"Pastor och Prost öfver As-
by Församling. f.d. Rector
Sch. uti Wimmerby och Sö-
derköping samt P. & Pr.
uti Törvalla. Hitflyttade
1817 d. 1 Maji. Gift 2ne
g. 1o Med M. Meurtling
efter hken Sonen Lieutnant
A.A. Fougberg efterlefver.
2do Med H.M. Eckerman
som äger Sonen Seth, som
nu idkar studier"

Asby C:3, fol. 283v.

295
"f.d. Färgare uti Stockholm
Fadr. framledne Hr Secret.
Hellman på Rönnäs
med dess fru E. Roth-
kirck, afled på Rönnäs"

Asby C:3, fol. 283v.

296
03) Osorterat / SV: Text i brev med bläckskada
« skrivet: 2018-03-10, 23:38 »
Andra stycket på sidan (vol. F 1 A:102, fol. 22r, Stockholms rådhusrätts 1:a avdelnings arkiv):

”Min Saligh mans bror Ryttarn Jonas Hagelrot kom ifrån Ryßland har
sutitt fången. Han war rät fattigh åck honom åck hans hustru åck 2 barn
hadde wie uttj 2 månaders tijd hos ås uttj qwarter åck då hadde sin mat
åck dryck åck han fäck 2 råckar utaf ås den ena råcken war grå den
kom min förrige Salige man till Anders Winter. den andra Råckän
war swart den kom min Saligh man Christopher Hagelrot till
åck Så fäck han åck hans hustru nye skor sedan när som die reste bort
åt småln så ga wie dom reßkost på wägen åck sedan blef han död uttj
småln Så reste änkian ifrån småln till stockholm med 3 små barn
1 flickbarn skaffa wij på barnhuset en gåße Som wij togh till os
Som wij har hafwit 4 åhr hållet uttj Schola åck mäd mat åck dryck åck
dagligh Schiötzel är nu 9 åhr gammal åck ännu har iagh honom hos migh.
åck min Saligh mans Syskonbarn Som war en Schiöman kom hos ås åck blef
död åck wij lättä begrafwa honom åck begrafninghän kom på 18 plåtar
wie hafwa skrifwit åtschiellige bref åck Räckningar till Småln åck ingen
betalningh hafwär wie fåt styffadrän låfwar ås betalningh när Som
hans mor blifwer dööd då lågwar styfadrän att betala ås om det blifwär
något äfftär hännäs dööd igiän.
min Saligh mans bror Hökarn Christian Hagelrot hafwär arbetat i 4 åhrs
tijd hos ås hadde sin fulla löhn lika som en an gießel åck hadde sin matt åck
dryck apart åck Så klädterät apart som wij intett giör ått någän an
gießell åck litätt betäncker änu uttj min fattigdom åck will öfwerrumpla
migh fattigh Sorghbundne änckia.”

297
Kalmar stadsförsamling / SV: Esbjörn Wahlgren
« skrivet: 2018-03-09, 13:02 »
Födelsesocknen är Kristvalla, inte Kristdala.

298
Målilla / SV: Nils i Mörhult, Målilla
« skrivet: 2018-03-08, 23:08 »
Detta var intressanta uppgifter att följa upp. Betr. anteckningen i Målilla C:2, s. 19, står det 'Tuillingar'.

299
Skärkind / SV: Anders Persson födelsedatum
« skrivet: 2018-03-08, 21:34 »
Enligt bouppteckningen efter Anders Persson (vol. F II:4, s. 883, Skärkinds häradsrätts arkiv; han dog 1780 12/4 enligt denna) hade han brodern Petter Persson i Ängen (se Skärkind A I:3, s. 136). Denne flyttade sedan till Hagtorpet; av A I:3, s. 321, framgår att han var född i Gårdeby sn - se även Skärkind A I:4, s. 234.

300
Gustaf Adolf (enligt fb Gustaf August) Bruzelli är den som Monika Wilander hittat. Hos honom bor också systern Agnes Amalia Charlotta, född 1832 12/10 i Linköping; hon avled 1922 24/2 i Solberga, Torsåkers sn.

Bruzelli var 1873 källarmästare på stadshotellet i Jönköping (Jönköpings Kristina, A I:47, p. 3). Till Jönköping kom han 1 nov. 1852, enligt attesten från Linköping, men nog snarare från Norrköping. Se Jönköpings Kristina A I:37, p. 266, 275 och 2; A I:41, p. 197 (rad 22); A I:4, p. 214 och 3; B I:2, s. 44 (nr 121). Han har till en början fel födelsedatum (1839 30/7).

Han skrevs Gustaf August t.o.m. 1866, sedan Gustaf Adolf.

301
Rönö / SV: Rönö CI:1 (1680-1818) sid 458 (SVAR)
« skrivet: 2018-03-06, 09:36 »
1. Rönö C I:1, s. 458:
”Blef min Sahlige Fader Comministren
Herr Johan Söderman död af håll
och Sting samt fråßa. Han war
född år 1691 den 8 Maij uti Söderkiöping.
Hans Fader war Pålsk och kallade
sig Strunkofski, Modren Kihlman
ifrån Linderås. Gift med A. C. Rydbom
från Ukna. 4 Barn lefde wid hans
död. Warit Comminister här wid
Rönö i 35 år. Till sednaste åldren
rörig. Predikade sist Dominica Invocavit.
Låg 8 dar siuk. Död klockan halfsiu om
aftonen den sista Februarii Bisattes
den 6 martii. Blef begrafwen
i Rönö Kyrkia straxt wid altaret
den 15 martii af Herr Kyrkioher-
den Lars Schenmarck. Liktexten
war tagen af 11 Timoth: 4 v.7.8. War
72 år gammal på några
weckor när. Sofwe nu i frid och Ro.”


2. S:t Laurentii C:1, s. 121:
döpt 13 maj 1691:
Hans Mr Daniel Strunckkufski Whrmakares Son
blef för deß Svagheet skull hemma döpt af Comministro”

Daniel Strunkoffsky (Strunkowsky) var gift med Maria Kihlman, dotter till komminister Daniel Svenonis Kihlman i Linderås.

302
Grebo / SV: Grebo dödbok 1667 sid 161
« skrivet: 2018-03-04, 18:14 »
Sam,
du måste ha hamnat fel på något sätt. Döda i Grebo 1667 återfinns i Grebo C:1, s. 20, och där finns inte din avbildade anteckning, vilken f.ö. lyder
"Ergitzles Syster" (Erengisles syster).

Du har, ser jag vid ytterligare kontroll, hamnat i Gryt C:1, s. 161.

303
Jag har korrigerat dödsorten i avskriften ovan; stället hette Horsbråten.

Paginering innebär att varje sida numreras, foliering att varje blad numreras. Framsidan noteras som recto (förkortas r), baksidan som verso (förkortas v). I detta fall är det den övre folieringen som man utgår från; dödnotisen återfinns således på fol. 166v.

304
”Samma dag begrafdes en man wid namn Philip Jonsson
ifrån Calmare Län,           Sochn och Kalunkietia
by, som under wägen med oxdrifft till Stockholm siuk-
nat, och under siukdommen af sine följeslagare blif[wit]
lemnad i Horsbråten, hwarest han blef död den 2 octobris
(Kila E I:1, fol. 166v.)

Det märkligt skrivna ortnamnet är Kalvkätte i Vena sn. Philip Johansson gifte sig 1738 30/8 i Vena sn med Annika Månsdotter. De fick minst tre barn. Uppgiften om oxdrift pekade i riktning mot Vimmerby.

305
Per Persson, född 1754 11/12 i Saxekulla, Horns sn, död 1803 15/1 i Tallsebo, Hycklinge sn, var son till Per Jönsson i Saxekulla o.h.h. Elisabet Danielsdotter (omkr. 1727-1779). Elisabets bror var Sven Danielsson Hornwall, klockare och organist i Odensvi.

Barnen som du räknar upp är syskon, med det möjliga undantaget för Anna, född 1771, men du kanske har skrivit 1782 i stället för 1792. Jag har inte kontrollerat det nu.

Ana 4 i det refererade inlägget (https://forum.genealogi.se/index.php?topic=47443.msg721881#msg721881) utgår alltså.

306
Norra Vi / SV: Barn till Kristoffer Höijer
« skrivet: 2018-02-27, 18:30 »
Lorens Rudolf Höijer (i fb Lars Rudolf - Lars och Lorens är ju varianter på samma namn) föddes 1724 11/10 i Kovrabo, Norra Vi sn, och avled 1785 2/4 i Eksjö sfs. Föräldrar: inspektorn Christoffer Höijer o.h.h. Catharina Larsdotter Lodin. Dottern född 1760 26/2 hette Margareta Catharina.

307
Alseda / SV: Alseda
« skrivet: 2018-02-27, 11:58 »
1672 års mtl är daterad 26/1 och underskriven av Harald Alzhovius med mycket darrig handstil. Mtl för 1673 är underskriven av Johannes Dryander.

308
Jöns Bengtsson Ekberg var son till rusthållaren och sexmannen Bengt Jönsson i Kleva, Blackstads sn. Jöns föddes 1686 (dp 4/7) i Backebyn, Blackstads sn, och dog 1728 25/4 i Hallingshult, Locknevi sn. Bengt Jönsson ägde Hallingshult.

309
Kisa / SV: Erik Eriksson och Elin Nilsdotter i Froghult
« skrivet: 2018-02-26, 15:24 »
Det är samme man. Men han dog 16 juni, inte 11 juni. Åldersangivelserna är ibland uppåt väggarna.

310
Key / SV: Key
« skrivet: 2018-02-25, 12:57 »
Johan Key, född 1718 21/2 i Faggemåla, Lönneberga sn, död 1789 7/2 på Kvänsås, Eksjö landsförsamling, häradshövding i Norra och Södra Vedbo. Släkten Key redovisas i Leijonhufvud, Ny svensk släktbok, s. 32ff.

311
Kisa / SV: Erik Eriksson och Elin Nilsdotter i Froghult
« skrivet: 2018-02-25, 12:36 »
Jonas Eriksson är född 1723 10/7 (ej 10/4) i Froghult, son till Erik Eriksson (omkr. 1689-1766) och Margareta Nilsdotter (1680-1756). Erik Eriksson var i sin tur son till Erik Eriksson (levde 1725) och Elin Nilsdotter (död 1731, bg 11/4) i Froghult, föräldrar till Karin Eriksdotter (1704-).

312
Mörlunda / SV: Christina Lovisa Carlsdotter
« skrivet: 2018-02-21, 22:20 »
Stina Lovisa har fått namnet felskrivet vid övergången från A I:24 (p. 374, Stina Lovisa) till A I:26 (p. 384, Stina Lena) och sedan har felet följt med till dödboken.

313
70 ½ år.

314
Det var ju trevligt.

När det gäller den Johannes Ahlstedt som Marianne efterfrågade, hittade jag ett drygt 17 år gammalt inlägg - https://forum.genealogi.se/index.php?topic=68213.msg971585#msg971585 -, där frågeställaren kände till hans patronymikon, Fredriksson.

315
Efter att ha tittat litet närmare på Johannes Ahlstedt, upptäckte jag att han återfinns i Fliseryd A I:3, s. 208, tillsammans med sin bror Jonas Lindeblad; de båda uppges födda 1790 (Jonas) resp. 1796. Jonas har flyttat in från Växjö. Jonas Lindeblad var handskmakaregesäll och bodde inhyses vid Vadkvarnen, då han i slutet av januari 1828 begav sig på vandring för att sälja handskar och korgar. Han försvann och påträffades först fyra månader senare, drunknad i Barnebo sjö i Långemåla sn, där han begravdes 7/6.

Det förefaller möjligt, för att inte säga troligt, att Jonas och Johannes är söner till arbetaren Fredrik Gabrielsson Lind (1771-1841) i Kleva, Alseda sn, och hans första hustru, Sara Persdotter (1769-1804). Sönerna Jonas och Johannes föddes 1792 12/4 resp. 1795 6/2 i Kleva. Se Alseda A I:7, p. 228, A I:8, p. 239, A I:9, s. 500 och 506.

316
Familjen i Mariannes inlägg har inget med saken att göra och inte heller med den Johannes Ahlstedt som avled 1863 29/1 (ej 19/1) i Orrenäs (ej Orremåla), Bråhults ägor, i Kristdala sn.

Familjen som Marianne redovisar från Alseda A I:8, p. 200 är efter kontroller denna:

Lisa Johansdotter, född 1754 2/8 i Flugeby Nästegård, Vetlanda sn, död 1822 27/1 i Lammåsa Lillgård, Alseda sn, gift 1:o 1778 7/1 i Vetlanda sn med Sven Jonsson, född 1749 11/9 i Hässle, Alseda sn, död där 1789 28/6, bonde i Hässle; gift 2:o 1791 10/12 i Alseda sn med Jonas Danielsson Sjögren, född 1762 22/3 (i Skirö sn enl. Alseda A I:9, p.427, men återfinns ej i fb), död 1843 8/1 i Torsten Ödeshult, Alseda sn; före vigseln salpetersjuderimästare i Skede sn, 1792-1801 bonde i Hässle, 1802-1804 i Alseda Bengtsgård, 1804-1813 i Ännaryd, sedan inhyses på olika ställen, 1822 hos styvsonen i Lammåsa Lillgård, allt i Alseda sn.
Barn:
1. Catharina Svensdotter, född 1781 14/10 i Hässle, Alseda sn (ej i fb), gift 1803 20/11 med Sven Persson, född 1774 6/12, bonde i Hässle 1804-1810, 1810-1813 i Rösa Östergård, Skede sn, sedan åter i Alseda sn
1. Zacharias Svensson, född 1788 26/6 i Hässle, sedermera bonde i Lammåsa Lillgård, Alseda sn
2. Johannes Jonsson, född 1795 7/1 i Hässle, död 1812 4/8 i Ännaryd, Alseda sn.

Som synes är alltså Johannes Ahlstedt i Kristdala en annan person än den som föddes i Hässle.

317
Det går att nysta upp frågan baklänges. I Mörlunda A I:11, p. 102, anges hon vara född 1800 25/3 och ha inflyttat från Vimmerby (lfs) 1821. Via utflyttningslängden där återfinns hon som piga på Storebro (Vimmerby lfs A I:8, p. 128), dit hon flyttat 1820 från Målilla sn. I Målilla B I:1 (opag., utflyttning 1820 1/11) uppges hon komma från Poststugan (Lockebo ägor), där hon faktiskt återfinns under större delen av sin barndom och uppväxt - Målilla A I:4, s. 292 (där det uppges att hon kommit från Mörlunda 1802) och A I:3, p. 90. På sistnämnda ställe finns ett par avgörande upplysningar: här kallas hon "oägta flickan Johanna Samuelsd:r Ahlstedt". Tillskriften av det sista namnet gör det högst sannolikt att hennes far är trumpetaren, tit. direktören Samuel Ahlstedt, född 1763, död 1805 14/3 i Vagnhesters Svensgård, Alseda sn.

Det kan vara Johanna som är införd som Johanna Christina i fb i Mörlunda 1800 13/4, dotter till pigan Catharina Persdotter i Västra Näs, 24 år gammal (hon är dock skriven i Ryningsnäs, men född 1775 13/9 i Kvarntorp, Mörlunda sn, dotter till Per Jonsson, senare bonde i Västra Näs, o.h.h. Catharina Jonsdotter).

318
Målilla / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-02-19, 11:42 »
Det går tyvärr inte att taga reda på vad som fanns på p. 135, eftersom det första bandet av de två som omfattat åren 1837-1841 (i likhet med en eller två längder för åren 1828-1836) har förkommit. När han gifte sig bodde han ju tillsammans med sin familj; fadern hade hösten 1842 tagit hälftenbruk i Mörlunda nr 4.

319
Västrum / SV: Anders Petter Andersson Lodin
« skrivet: 2018-02-18, 20:01 »
Han flyttade 1825 från "vesterv", d.v.s. Västervik, där han också återfinns i utflyttningslängden (Västervik B I:2, s. 55, nr 88; jfr A I:14, s. 73).

320
Målilla / SV: Tillberg
« skrivet: 2018-02-18, 13:52 »
Kort och enkelt svar: ja. Men namnet, liksom moderns, är bildat till Tillingeby.

321
Målilla / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-02-17, 15:47 »
Christina Maria Tillberg, f.ö. gift med masmästaråldermannen Peter Andersson.

322
Säby / SV: Ericus Styrenius 1622-1701
« skrivet: 2018-02-17, 13:23 »
Det enda dopvittne som stämmer någorlunda in på beskrivningen 1690 24/8 är "Monsieur Benedictus Sylvenius från Stora Kongshult" (Säby C:2, s. 269).

323
Var ligger platsen? / SV: Ö eller Öö i Kisa socken
« skrivet: 2018-02-12, 19:41 »
Ö är beläget öster om Mjölsefall och norr om Öknehult, men förefaller i dag vara inlagt i fastigheten Mjölsefall 4:13 (jfr ekonomiska kartorna 1947 och 1981).

324
Pukerum och Pukerumssätter (numera Lillsätter) är gamla hemman; i årliga räntan 1562 hittar jag t.ex. kyrkolandbon Olof i Pukerum och under kyrkoängar "Enn äng liggiandes  affsides wid Pukarum", som möjligen är ursprunget till Pukerumssätter. Hemmanen finns f.ö. även i jordeböckerna.

325
Kisa / SV: Kisa
« skrivet: 2018-02-08, 23:35 »
Olle,
Sven Knutssons i Misterfall far Knut Eriksson var, enligt en notering jag gjort, f.d. tjänare på Bro(kind) i Vårdnäs sn.

Gevaldigern Knut Eriksson kan nog snarare vara identisk med Zachris Nilssons (Schepperus) svåger Knut Eriksson (Ydre ST 1689, § 40); för att göra det litet mera intrikat var ju Maria Torbjörnsdotter gift 1:o med Zachris Nilssons bror Johannes Schepperus...

Sven Knutsson (1672-1745) i Misterfall gifte sig 1698 30/11 i Tidersrums sn med Kerstin Börjesdotter från Storarp (1680-1764).

326
Vena / SV: Gudmund Trulssons barn?
« skrivet: 2018-02-08, 23:22 »
Gudmund Trulsson, född sannolikt före 1650, död 1713 (bg 24/6) i Fallhult, Vena sn. Bonde i Fallhult, Vena sn. (v,mtl). I mtl 1708 redovisad som krympling och hustrun inhyses. Sonen Per skriven för hemmansdelen (2/3 mtl). Om arvingarna, se tingsprot. Sevede VT 1722, § 61. Från första giftet efterlevde sönerna Johan och Per samt döttrarna Elisabet och Karin och från andra giftet tre söner och tre döttrar. Gift 1:o 1674 8/11 i Vena sn med Gunnil Nilsdotter, född 1650 ca, död 1687 (bg 10/6) i Fallhult, Vena sn. (v,bg). Dotter till Nils och Ingefred Carlsdotter. Gift 2:o 1688 ca med Brita Jonsdotter, född 166..., död 1739 (bg 23/9) i Fallhult, Vena sn. (bg).
Barn:
1. Truls Gudmundsson, född 1676 (dp 20/2) i Fallhult, Vena sn, död där s.å. (bg 17/5). (dp,bg).
1. Ingrid Gudmundsdotter, född 1677 (dp 8/7) i Fallhult, Vena sn, död där 1679 (bg 19/10). (dp,bg).
1. Johan Gudmundsson, född 1680 (dp 15/2) i Fallhult, Vena sn. (dp,v). Bosatt i Gölhult, Vimmerby lfs. Levde 1729. Gift 1707 9/6 i Vimmerby lfs med Karin Persdotter. (v).
1. Per Gudmundsson, född 1682 (dp 25/3) i Fallhult, Vena sn. Bonde i Fallhult, Vena sn. (dp). Levde 1729. Betalade 1703 18/10 böter till Vena kyrka för otidigt sängelag. Gift 1702 med Brita Jönsdotter.
1. Elisabet Gudmundsdotter, född 1684 ca i Fallhult, Vena sn, död där 1749 (bg 20/8). (bg). Gift med Sven Christoffersson, död 1751 (bg 17/3) i Fallhult, Vena sn. Bonde i Fallhult, Vena sn. (bg).
1. Karin Gudmundsdotter, född 1687 (dp 8/5) i Fallhult, Vena sn, död där 1757 10/4. (dp,v,d). Kallas Kerstin i fb. Gift 1723 10/3 i Vena sn med Jon Månsson, död 1742 (bg 9/5) i Fallhult, Vena sn. Bonde i Fallhult, Vena sn. (v,bg). I Västrahult vid vigseln.
Barn i andra giftet:
2. Jon Gudmundsson, född 1689 (dp 5/5) i Fallhult, Vena sn. (dp). Levde 1729.
2. Gunnil Gudmundsdotter, född 1691 (dp 11/1) i Fallhult, Vena sn, död där s.å. (bg 22/3). (dp,bg).
2. Gunnil Gudmundsdotter, född 1692 ca i Fallhult, Vena sn, död där 1717 (bg 21/7). (bg).
2. Måns Gudmundsson, född 1695 ca i Fallhult, Vena sn, död där 1755 (bg 12/1). Bonde i Fallhult, Vena sn. (v,bg,bou). Bou Sevede 1755 9/6. Gift 1719 6/9 i Vena sn med Kerstin Nilsdotter, född 1698 ca i Dalsebo, Vena sn, död 1782 12/6 i Fallhult, Vena sn. (v,d). Dotter till Nils Ingeldersson och Karin Börjesdotter.
2. Ingrid Gudmundsdotter, född 1698 ca i Fallhult, Vena sn, död där 1739 (bg 21/1). (v,bg). Gift 1723 3/11 i Vena sn med Per Persson Ständig. Soldat för Fallhult i Vena sn. (v1,v2).
2. Sune Gudmundsson, född 1701 ca i Fallhult, Vena sn, död 1739 (bg 5/8) i Järnudda, Vena sn. Bonde i Järnudda, Vena sn. (v,bg). Gift 1729 26/10 i Vena sn med Maria Jönsdotter, född 1711 (dp 31/12) i Järnudda, Vena sn, död 1799 5/8 i Stora Horva, Klosters ägor, Vena sn. (dp,v1,v2). Dotter till Jöns Nilsson och Anna Hansdotter.
2. NN Gudmundsdotter, född 1703 ca i Fallhult, Vena sn. Levde 1729.
2. Kerstin Gudmundsdotter, född 1706 (dp 14/5) i Fallhult, Vena sn, död där 1778 31/12. (dp,d). Gift.

327
Mörlunda / SV: Där växte ett träd i Handbörd...
« skrivet: 2018-02-08, 19:37 »
I Fliseryd finns inget Målehult. Målehult på Köksmåla ägor i Misterhult kan heller inte kopplas ihop med Carl Andersson; jag har tittat i några mtl, men inte funnit något.

328
Tjärstad / SV: Kan någon hjälpa till att läsa Jordeboken
« skrivet: 2018-02-08, 19:18 »
1734 års jordebok, sidan 93:
Pukerum, 1 mtl frälse, räntar 2 daler 29 öre silvermynt
Pukerumssätter, 1/4 mtl frälse, räntar 23 öre silvermynt
båda tillhöriga grevinnan högvälborna fru Christina Piper.

329
Mörlunda / SV: Där växte ett träd i Handbörd...
« skrivet: 2018-02-07, 13:20 »
Enligt vb kommer Carl Andersson från 'Mahlehult', som jag inte kan identifiera. I övrigt är det ju magert med antydningar i någon bestämd riktning.

330
Anteckningarna avser barnens andelar i Norrhult nr 1 resp. nr 3. Vissa äger 1/160 mtl i nr 1 och 7/1152 mtl i nr 3, andra 1/960 i nr 1 och andra 7/6912 mtl i nr 3.

331
Mörlunda / SV: Där växte ett träd i Handbörd...
« skrivet: 2018-02-06, 23:55 »
Jag hade inte noterat att Carl nr 2 dog så kort tid efter födelsen. Magnus Andersson (1748-1823) efterträdde fadern Anders Nilsson i Mossebo Uppeby. Av bou efter modern Christina Johansdotter 1791 framgår att paret endast hade sönerna Magnus och Johan. Vem Carl Andersson i så fall skulle vara, kan jag inte bringa någon reda i. Han tycks inte möjlig att identifiera och är i varje fall inte född i Mossebo i Mörlunda. Varifrån kommer den uppgiften?

332
Nykil / SV: Nykil AI:6 Bild 19 / sid 11
« skrivet: 2018-02-05, 11:51 »
Se Nykil A I:8, p. 8.

333
Mörlunda / SV: Där växte ett träd i Handbörd...
« skrivet: 2018-02-03, 12:45 »
Modern, Anna Greta Lind, föddes 1728 7/11 i Fyllingsbo, Västra Eneby sn. Hennes föräldrar var Lars Andersson Lind, född 1694 (dp 25/11) i Farsbo, Kisa sn, död 1758 13/4 i Kårby, Törnsfalls sn, och Charlotta Christina Hultman, född 1701 26/10 i Duvekulla, Törnsfalls sn, död 1782 14/11 i Borghult, Hallingebergs sn. De båda gifte sig 1723 24/6 i Törnsfalls sn.

Lars Andersson Lind var bonde i Fyllingsbo (där han efterträdde fadern i bruket) 1723-omkr. 1730/31, sedan ett par år i Åserum, Nykils sn, och senast från 1734/35 gästgivare i Kårby.

Lars Andersson Linds förfäder återfinns i Olle Elms uppsats "Tre släkter från Kisa" i Släktforskarnas årsbok 1996.

334
Mörlunda / SV: Där växte ett träd i Handbörd...
« skrivet: 2018-02-02, 22:09 »
I Högsby A I:3, fol. 155v, anges Carl Andersson vara född 1748 23/8. Det datumet föddes Anders Perssons och Anna Greta Linds son Carl i Västra Näs, Mörlunda sn, men han dog 1 mars 1753. Samma dag föddes en annan son till samma föräldrar; denne son fick övertaga namnet Carl. Om uppgiften om att Carl Andersson i Bohult var född i Mörlunda sn är korrekt, är det inte osannolikt Carl Andersson från Västra Näs som gifte sig 1779 i Högsby. Anders Nilsson i Mossebo hade ingen son vid namn Carl.

335
Lönneberga / SV: Pehr Månsson
« skrivet: 2018-02-01, 11:24 »
Per Månsson (inte Kartman; det namnet användes endast av brodern Joen Månssons i Hamphorva barn) var gift med Kerstin (mtl 1704), men jag har inte identifierat henne närmare. Per Månsson dog 1703 (inget datum i db) och har av mig uppskattats vara född omkr. 1664.

Per och Kerstin hade förmodligen även sonen Johan, född 1701 (dp 27/10).

336
Lönneberga / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-01-31, 11:25 »
Trefaldighetssöndagen. Dopet skedde 15 juni 1690.

337
Lönneberga / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-01-31, 09:23 »
"Dominica Sanctissime Trinitatis Christnades Pehr Månßons Son i
Katebo och kallades Daniel.

Petrus Höök                      Karin i Hamphörfwa
Gullsmeden Nils i Boda    Margreta i Entzboo
Jon Jonsson i Kateboo     Brita i Jngestörp"

338
Gustaf Nilsson var vid sin död dräng i Alarp, Asby sn, men var son till torparen Nils Nilsson i Ängstugan, Hults Frälsegårds ägor, Norra Vi sn (i db står "Torpareson fr. Wisshults äg." (Vishult = Vis Hult = Hult i Vi sn).

Dödsorsak: "Drunk. gnm  skridskoåkning i Sommen".

339
Flisby / SV: Föräldrar
« skrivet: 2018-01-30, 22:33 »
Det kan tilläggas, att Samuel Lindblom och Anna Christina Persdotter även var föräldrar till kyrkoherden och kontraktsprosten Christian Fredrik Lindblom (1839-1917) i Askeby, som i sin tur var far till professorn i exegetisk teologi i Lund Johannes Lindblom (1882-1974) och professorn i konsthistoria vid Stockholms högskola Andreas Lindblom (1889-1974), från 1929 styresman för Nordiska museet och Skansen.

340
Lönneberga / SV: Nils Sunesson i Rakenäs
« skrivet: 2018-01-26, 00:27 »
Inga alls. Det finns ett enda spår i riktning mot Nils Sunessons härstamning, och det dyker upp på ett lagting i Sevede 1589 18/9, då han samman med Erik i Övedstorp, Lönneberga sn, påstod sig vara "till rätt arv och återlösen" i Fallhult, Vena sn (cod. J 165, fol. 125r, LSB).

341
02) Militära rullor / SV: hans George Weiss?
« skrivet: 2018-01-23, 09:25 »
"Cornet Hans Gorgens Tjänare
              Jöns Jonßon, för
Åhsbergia"..."

342
Tidersrum / SV: Föräldrapar i Tidersrum
« skrivet: 2018-01-23, 09:16 »
Ingeborg Nilsdotter var dotter till Nils Bengtsson och Kerstin Johansdotter i Bygdämne, vilket framgår av bouppteckningen efter Nils (vol. F III a:13, s. 53, Kinda häradsrätts arkiv, VaLA).

Måns Jonsson, född 1702 (dp 2/2), var son till Jonas Månsson och Ingeborg Hemmingsdotter, vilket bl.a. framgår av mtl.

343
Kisa / SV: Anders Håkansson f Ca 1711 d 1756-10-24
« skrivet: 2018-01-14, 00:54 »
Av bouppteckningen framgår mycket riktigt vissa syskonförhållanden: "Widare företeddes Ett Kjöpebref af den 19 Januarij 1741 hwarutinnan afledne anders Håkanßon halfsyskon måns Person i Froghult och Swen Person Ibidem, med hustrun Rangil Persdotter, uplåtit och försåldt sina andelar uti skatterättigheten till Hälften uti Kisa prästegård för en Summa 50 daler Kopparmynt, hwarigenom bemälte anders Håkanßon med deß egen inärfde andel i berörde skattehemman blifwit ägare till halfwa gården uti detta hela skatte Krono hemman, emot sin Broder Hemming Håkanßon..." (s. 17-18).

Den gemensamma nämnaren för syskonen är modern, Anna Svensdotter, född 1678 (dp 5/5) i Böle, Tidersrums sn, död 1739 15/4 i Kisa Prästgård. Hon var gift tre gånger, 1:o 1701 12/5 i Tidersrums sn med Per Månsson, född omkr. 1670 i Storarp, Tidersrums sn, död 1710 (bg 3/7) i Stora Tidersrum, Tidersrums sn; 2:o 1712 1/6 i Tidersrums sn med Håkan Karlsson, född omkr. 1687 i Kisa Prästgård, död där 1719 19/4; 3:o 1720 21/9 i Kisa sn med Lars Mosisson, i hans första gifte, född 1689 18/2 i Gölkullen, Mjölsefalls ägor, Kisa sn, död 1747 30/4 i Klev, Tidersrums sn.

I första giftet hade Anna bl.a. sönerna Måns (född 1701 [dp 30/7] i Storarp, Tidersrums sn, död 1748 [bg 17/4] i Froghult, Kisa sn) och Sven (född 1705 [dp 15/1] i Storarp) samt dottern Ragnel (född 1703 [dp 3/5] i Storarp, gift 1723 16/6 i Kisa sn med Erik Jönsson, bonde i Harg, Kisa sn).

I andra giftet hade Anna sönerna Hemming (född 1713 11/6 i Stora Tidersrum) och Anders (född 1715 15/5 i Stora Tidersrum). Annas tredje gifte var barnlöst.

Den Maria Mickelsdotter (1672-1743) som du nämner, var gift med Håkan Hemmingsson (1675-1749) i Bjärhult, Malexanders sn; de båda avled i Lilla Farsbo, Ulrika sn.

344
Tjärstad / SV: Tre bröder Perssöner i Opphem
« skrivet: 2018-01-13, 12:54 »
Per Nilsson, född 1678 ca i Opphems Småbäck, Tjärstads sn, död där 1756 20/2, bonde i Opphems Småbäck; gift 1711 21/5 i Hägerstads sn med Kerstin Persdotter, född 1694 ca i Oppeby sn, död 1737 (bg 8/5) i Opphems Småbäck.
Barn:
Nils Persson, född 1712 6/3 i Opphems Småbäck.
Per Persson, född 1714 3/12 i Opphems Småbäck, död där 1776 18/2, bonde i Opphems Småbäck, nämndeman i Kinda härad
Samuel Persson, född 1718 26/8 i Opphems Småbäck, död där 1756 1/8, bonde i Opphems Småbäck
Emund Persson, född 1720 18/12 i Opphems Småbäck, död där (bg 1723 6/1)
Anna Persdotter, född 1723 30/11 i Opphems Småbäck, död där 1734 (bg 22/12)
Emund Persson, född 1726 23/12 i Opphems Småbäck, död där 1729 (bg 30/3).

345
Måns Bryngelsson föddes 1712 15/4 i Skallhult, Pukebergs ägor, Nykils sn, och avled 1773 10/8 i Hökhult, Skeda sn, son till Bryngel Nilsson och Sara Månsdotter; gift 1740 28/12 i Vårdnäs sn med Ingeborg Sunesdotter, född 1715 15/1 i Dänskebo, Vårdnäs sn, död 1785 1/12 i Karlekuta, Västerlösa sn, dotter till Sune Svensson och Kerstin Larsdotter.

Förutom de fyra nämnda sönerna hade paret även dottern Catharina, född 1742 12/11 i Sibbenhorva.

346
Tuna / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2018-01-11, 13:25 »
Födda 1694, januari:

"den 30 föddes Måns Ängelbrechtzson
j Hökefors, döpt den 4 Februarii
Compatres Erich Nielßon j Jdeßhult
                   Oluf perßon j danewijk
                   Oluf månßon j berkeßbo
Commatres Hustru Catharina Robak j Juxtorp
                   Hustru Britta Nielßdotter j Jdeßhult
                   Anna Andersdotter j Hökefors
                   Kerstin Jönßdotter j Rößla"

Tuna C:1, s. 22.

347
Söderköping / SV: Postmästare Jöns Tollengren
« skrivet: 2018-01-10, 20:14 »
Vad gäller mtl 1727, står där:
"[oläsligt] Jöns Tollengren och hustrun
Pigan Hedvick
[oläsligt] Johan Tollengren ogiftt"

Intressant nog har Otto Kugelberg i Postmästare i Sverige och Finland (1894), s. 166,  också förväxlat fadern Jöns med sonen Johan och anger Anna Christina Hermansdotter som rådmannens hustru.

Henrik Tollengren är dock son till Jöns. Han studerade vid Uppsala universitet och har nr 2716 hos Odén, som meddelar, att Henrik föddes i Vologda, Ryssland, trol. 1722. Vad Jöns gjorde i Ryssland får vi nog återkomma till; jag hittar honom inte i registren över krigsfångar.

348
Söderköping / SV: Postmästare Jöns Tollengren
« skrivet: 2018-01-10, 14:48 »
Det var Jöns Tollengren som avled 1756. Dödnotisen (S:t Laurentii C:2, s. 412) lyder:
"Septembris den 18 dödde och den 26 begrafdes rådmannen och
Påstmästaren Tollengren af afmattande och ålderdom 85 år gammal".

Accisskrivaren Johan Tollengren, som 1730 vigdes vid Anna Christina Hermansdotter (Söderberg), var Jöns Tollengrens son (vilket framgår tydligt av mtl 1726) och avled redan 1731 2/1. Änkan, Anna Christina Söderberg, avled 1768 15/8, 60 år gammal. Enligt bouppteckningen var hon barnlös och ärvdes av sina syskonebarn, d.v.s. kusiner.

349
Tuna / SV: Anders Gustaf Wångberg & Inga Helena Hultgren
« skrivet: 2018-01-09, 16:14 »
Inga Helena Hultgren föddes 1797 4/9 i Lindås, Entsebo ägor, Målilla sn (och gifte sig 1823 6/1 i Tuna sn med Anders Gustaf Wångberg), dotter till torparen Abraham Larsson, född 1764 5/5 i Bredshult, Vimmerby lfs, o.h.h. Stina Danielsdotter, född 1762 14/3 i Venshult, Järeda sn (då båda vigda 1791 31/10 i Järeda sn). I detta fall är det Bredshult som givit upphov till namnet Hultgren; Abraham hade en äldre bror, Anders Larsson Hultgren (1757-1790), som var kopparslagare i Vimmerby.

Bouppteckning efter Abraham Larsson hölls 1827 23/7: vol. F II:25, s. 266, Aspelands häradsrätts arkiv, VaLA.

350
Vinnerstad / SV: Snickarfamiljen Lilja i Vinnerstad
« skrivet: 2018-01-09, 11:26 »
Jag har inga upplysningar om detta par, men konstaterar att Jonas Lilja var snickare på Tuna kungsgård i Rystads sn, där han återfinns i mtl. Det som anmärks om honom i Vinnerstad i mtl 1756 är "man skrifwen vid Tuna".

351
Västra Eneby / SV: Västra Eneby
« skrivet: 2018-01-06, 17:16 »
Nej, den hade jag missat. Jag har tyvärr ingen aning om vem hon skulle kunna vara.

352
Västra Eneby / SV: Västra Eneby
« skrivet: 2018-01-06, 15:34 »
Elias Benedicti var inte alls född i Linderås, utan troligare i Västra Eneby eller i detta område. 1648 uppehöll han sig förmodligen hos sin svåger Måns Persson i Fyllingsbo, som var gift med hans syster Anna Bengtsdotter. 17 maj samma år hade han blivit predikant under hertig Carl Gustafs livgarde och anmodades resa till Tyskland. Det kanske inte skall uteslutas att Elias och Anna var barn till Nils Slattes fogde Bengt på Hovby; Fyllingsbo var ladugårdsgods under Hovby.

353
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2018-01-05, 08:51 »
"Måns Andersson" är ju, som jag skrev, ett skrivfel för Måns Olofsson.

354
Kättilstad / SV: Charin Larsdotter Kättilstad C:3 sid 255
« skrivet: 2018-01-04, 17:32 »
Födda 1757:
"9 Octobris Kullen Soldaten Lars Kindstrand Hustru Greta Jacobsdotters Barn Christnat [den] 16 Charin
Kellstad Carl Hanßon      Kellstad Jungfru Sara Catharina Hulthin
Klåckaren Per Perßon     Hwilebotorp Hustru Lisken Jönsdotter
Falla Jon Holgerßon        Söderö Pigan Britta Larsdotter"

Kättilstad C I:3, s. 255.

Lars Kindstrand och Margareta Jacobsdotter vigdes 1756 24/10 i Kättilstads sn; Lars avled redan 1758 20/6 i Stralsund enligt GMR.
Catharina Larsdotter avled 1802 8/8 i Kvistrum, Gärdserums sn; gift 1785 27/2 i Åtvids sn med Gustaf Andersson Kjellberg (1758-1833).

355
Lood / SV: Lood
« skrivet: 2018-01-04, 00:00 »
Det rör sig med all säkerhet om Måns Persson Speleman. Han redovisas dock aldrig själv - vad jag har sett i landskapshandlingarna - i Hjälmsänga. Av militieräkenskaperna 1589 (f.ö. tack för påvisandet av att de finns tillgängliga via SVAR) framgår att han på lön innehar kyrkohemmanet Björkekulla i Våxtorps sn. Jag har inte kontrollerat det vidare.

356
Inflyttningen från Törnevalla 1818 stämmer inte. Nils Fredrik kom omkr. 1821 som fosterson till brukaren Nils Nilsson Ringdahl o.h.h. Eva Persdotter (som var Nils Fredriks moster) i Högby Östergård, Borgs och Löts sn (Borg A I:3, p. 73) och bodde sedan hos dem till dess han utan besked flyttade till S:t Johannes sn 1826 (Borg A I:4, p. 78, Törnevalla A I:4, p. 111).

Det följande torde kunna hjälpa dig vidare.

Vad gäller modern, är hon inte identisk med pigan Catharina Charlotta Edlund, född 1785 23/5 i Norrköping, S:t Olai fs (Hedvig A I:5, p. 73; parentetiskt flyttar inte sejlaren Schmiedrich med familj till Stockholm, utan kom därifrån 1810).

Modern är i stället Catharina Edlund, född 1783 11/12 i Forsby, Västra Eds sn, dotter till Per Månsson (som senare köpte en hemmansdel i Körninge, Mogata sn, där han dog 1801 5/4) och hans hustru Stina Andersdotter. Hon avled - sedan hon 1802 gift om sig - Mogata A I:1, s. 136, där hela familjen återfinns - 1810 1/8; enligt bouppteckningen efter henne (vol. F II:41, s. 1069, Hammarkinds häradsrätts arkiv, VaLA) var dottern Catharina gift med matrosen Erik Eriksson i Norrköping. (Att observera är att moderns ålder är ungefärligen korrekt angiven i fb, 27 år - Norrköpings S:t Olai C I:8, s. 85.) Catharinas syster Eva, sedermera gift med Nils Ringdahl, föddes 1785 15/12 i Forsby, Västra Eds sn. Organisten Anders Edlund (dopvittne åt Nils Fredrik) är Catharinas och Evas bror.

Erik och Catharina gifte sig 1806 14/2 i Mogata sn. Erik visar sig vara född 1782 31/10 i Ängby, Östra Ny sn, son till bonden Erik Nilsson i Melby, död 1804 (Mogata A I:1, s. 190, där hela familjen redovisas - notera att Catharina Persdotter skrivits in längst ner på sidan) och hans första hustru, Brita Eliasdotter (Östra Ny C:2, s. 308; A I:1, s. 10).

357
Kisa / SV: Kisa
« skrivet: 2017-12-30, 13:01 »
Larsson är nog en felskrivning. Sven Jonsson - belagd 1571-1601 - erhöll 1589 25/3 av Johan III besittningsbrev (jag vill minnas att det uppvisades på tinget på 1790-talet och ingavs i avskrift till kammararkivet och att detta dessutom noterats i marginalen i riksregistraturet för 1589) för sig och sina arvingar på äganderätten till Långebråta, vilket också stämmer väl med att föregående brukare hette Jon (belagd 1564-1571). Jag får leta reda på detaljerna efter nyår.

Gott Nytt År!

358
Ledberg / SV: Anders Lundgren "Ljungren"
« skrivet: 2017-12-27, 22:06 »
Var soldaten och sedermera kyrkväktaren Anders Ljunggren var född framgår inte - födelsedatumet återfinns i Ledberg A I:1, s. 17; han avled på Tomta ägor (Ledberg A I:2, s. 8 ). Inte heller är något känt om första hustrun, Catharina Gabrielsdotter. Hon anges vid sin död vara 28 år och 6 månader gammal. De båda gifte sig 1728 3/11 (ej 20/12) i Ledberg. De övriga uppgifterna förefaller gripna ur luften.

359
Horn / SV: Per Nilsson f 1787 Horn
« skrivet: 2017-12-27, 21:49 »
Det här var verkligen en knepig historia. Det fanns två Peter Nilsson födda 1787 13/1 i Horn A I:1. Peter Nilsson i Finede (död 1858 22/12 i Östra Lund, Finede ägor) har sedermera fått sitt födelsedatum korrigerat till 17/8. Den andre Peter Nilsson med födelsedatum 1787 13/1 skrevs ut till lantvärnet och dog 1809 i Karlskrona.

Din Petter Nilsson kan avslöjas vara son till torparen Nils Svensson i Österhult på Höghults ägor, född 1753 12/12 i Horns sn, död 1812 1/6, och hans hustru Kerstin Johansdotter, född 1758 i Horn. De båda vigdes 1777 26/12 i Horns sn, vilket framgår av den bevarade lysningssedeln (i Horn H V:2). Vid vigseln kom Nils Svensson från Örsåsa i Södra Vi sn och Kerstin Johansdotter från Övre Forshult på Väsby ägor.

I bouppteckningen efter Nils Svensson (vol. F III a:50, s. 535, Kinda häradsrätts arkiv) räknas barnen upp: sönerna Gustaf och Petter i Brofall, dottern Anna samt de övriga omyndiga barnen, boende hemma (se Horn A I:1, s. 190). Gustaf bodde till 1811 i Värpelen, Flytthems ägor - se Horn A I:1, s. 174: här återfinns även brodern Petter, här angiven som född 1787 31/10, samt ett par av systrarna.

360
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2017-12-27, 09:02 »
Det är inte särskilt märkligt. Han har inte övertagit datumet, utan kyrkoherden i Fliseryd har helt enkelt bett sin kollega i Kristdala kontrollera födelseboken, och han har hittat en Mathias med rätt far och födelseplats och meddelat detta. Det är inte ovanligt.

361
Kisa / SV: Kisa
« skrivet: 2017-12-23, 23:07 »
God Jul, Olle! önskar Sven Jonssons i Långbråta ättling i 13:e led! /Bo

362
Vena / SV: Måns Andersson f. 28/2 1748 i Främsteby, Vena
« skrivet: 2017-12-23, 21:58 »
Födda i Vena anges med dopdatum t.o.m. 1748, men fr.o.m. 1749 (eller rättare sagt 26 dec. 1748) anges både födelse- och dopdatum (se Vena C I:2, s. 418 och 420). Det är egentligen ganska enkelt att se, när det endast finns ett datum angivet, om det är födelse- eller dopdag, eftersom de senare nästan alltid är sön- och helgdagar och det kan finns flera barn uppförda på samma datum. Jag har skrivit om detta för många år sedan här i forumet, men kan just nu inte hitta inlägget.

363
Vena / SV: Måns Andersson f. 28/2 1748 i Främsteby, Vena
« skrivet: 2017-12-23, 16:01 »
Dessutom finns bouppteckningen - vol. F III a:12, s. 239, Sevede häradsrätts arkiv -, där också dödsdatumet 24 april anges. Måns var f.ö. döpt, inte född, 28 febr. 1748.

364
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2017-12-21, 23:42 »
Måns Olofsson i Äspenäs hade, som du själv redan observerat, två söner med namnet Mathias: den äldre född 1761 (dp 30/8), död 1762 (bg 28/11), den yngre 1765 5/5. Den yngre är uppenbart identisk med skräddaren Mathias Månsson på Pilö ägor, ehuru han i hfl i Fliseryd så småningom erhållit sin döde broders dopdatum som födelsedatum.

365
Tuna / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2017-12-21, 22:28 »
Jon Nilsson är sannolikt inte född i Tuna sn; fadern, Jon Nilsson, skrivs för halva Smedsrum först i 1716 års mtl. Då har han en mantalsskriven son Börje hos sig; senare (åtminstone 1722) nämns sonen Lars.

Jon Nilssons hustru Maria Engelbrektsdotter, föddes 1700 (dp 19/1) i Brevik, Hökfors ägor, dotter till torparen Engelbrekt Månsson.

366
Tuna / SV: Läshjälp födelsenotis
« skrivet: 2017-12-21, 14:08 »
"den 1 Januarii föddes Swen Nilson i Källery
döpt den 6.
Compatres Ekman i Malmgrafwa. Swen i Vånga.
Commatres Vnga frun i Malmgrafwa. hustru Anna i blixtorp."

367
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2017-12-21, 14:03 »
Bröderna Olof och Börje Månssöner var gifta med systrarna Kerstin och Ingeborg Persdöttrar, som var döttrar till Per Nilsson och Brita Persdotter i Skinshults Lillgård. Kerstin, som i verkligheten var född 1739 (dp 3/6) uppges i hfl och db varit född 1749. Ingeborg, som saknas i fb, uppges i hfl och db ha varit född 1740, men i db med tillägget att hon var 20 år då hon gifte sig, vilket troligen är bättre som riktmärke; hon var kanske född 1748-1749.

I fb är två barn till en "Måns Andersson" i Äspenäs införda, Maria 1753 (dp 10/1) och Håkan 1755 (dp 28/9). Dessa är också barn till Måns Olofsson. Håkan Månsson blev sockenskräddare i Långemåla och gifte sig 1784 i Fliseryd, där han också avled 1831.

368
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2017-12-19, 23:51 »
Rörande Måns Olofsson i Äspenäs är detta det resultat som jag kommit fram till efter en granskning av källmaterialet. Probanden är Måns Olofssons äldste son.

1 Olof Månsson, född 1743 (dp 4/12) i Äspenäs, Kristdala sn, död 1821 7/1 i Äspenäs, Kristdala sn. Torpare i Dörtorpet, sedan bonde i Äspenäs, Kristdala sn. (dp,d,hfl). Enligt fb född i Källerum, Applekulla ägor, men det är troligen felnoterat (mtl).

*** I ***
2 Måns Olofsson, född 1719 (dp 25/1) i Bjälebo, Kristdala sn, död 1773 (bg 31/5) i Äspenäs, Kristdala sn. Bonde i Äspenäs, Kristdala sn. (dp,v,bg). Gift 1742 10/10 i Kristdala sn med
3 Karin Nilsdotter, född i Äspenäs, Kristdala sn, döpt 1727 1/1, död 1786 (bg 23/7) i Dörtorpet, Kristdala sn. (dp,v,dp).

*** II ***
4 Olof Andersson, född 1690 (dp 21/9) i Fallebo, Kristdala sn, död 1737 (bg ../11) i Skinnarevik, Fallebo ägor, Kristdala sn. Bonde i Bjälebo nr 2, Kristdala sn. (dp,v1,bg). Gift 1716 14/10 i Kristdala sn med
5 Kerstin Håkansdotter, död (begravd 1725 1/3) i Bjälebo, Kristdala sn. (v,bg).

6 Nils Börjesson, född 1699 (dp 25/11) i Systertorp, Kristdala sn, död 1748 (bg 29/5) i Dörtorpet, Kristdala sn. Bonde i Äspenäs, Kristdala sn. (dp). Gift med
7 Karin Nilsdotter, född 1701 ca, död 1772 (bg 10/5) i Dörtorpet, Kristdala sn.

*** III ***
8 Anders Månsson, död 1720 (bg 17/7) i Fallebo, Kristdala sn. (v,bg). Trol. identisk med sventjänaren Anders Månsson, skriven för 1/12 mtl Fallebo Nerby, i mtl 1690. Var 1693 bonde i Träthult, Kristdala sn, 1704 i Främsteby, Vena sn, och från 1711 i Fallebo nr 2. Sjöö 1993 s. 131. Gift 1689 13/10 i Kristdala sn med
9 Maria Svensdotter, född 1670 ca i Vederhult, Vena sn, död 1742 (bg 7/3) i Fallebo, Kristdala sn. (v,bg).

12 Börje Persson, född 1662 ca, död 1739 (bg 1739 30/9) i Systertorp, Kristdala sn. Bonde i Systertorp, Kristdala sn. (Sjöö 1979:73). Gift 1691 11/10 i Kristdala sn med
13 Elin Mattsdotter, född 1675 ca i Systertorp, Kristdala sn, död 1728 (bg 11/2) i Systerfall, Systertorps ägor, Kristdala sn. (v,bg). Karin i vb.

14 Nils Jonsson, född 1664 ca, död 1762 (bg 26/9) i Äspenäs, Kristdala sn. Bonde i Äspenäs, Kristdala sn. (v1,v2,v3). I Applekulla vid vigseln 1698. Gift 1698 13/10 i Mörlunda sn med
15 Kerstin Nilsdotter, född 1675 ca, död senast våren 1703. (v).

369
Tuna / SV: Jon Nilssson
« skrivet: 2017-12-19, 16:42 »
Jon Nilssons barn:
Ingeborg Jonsdotter, född 1730 (dp 5/7) i Smedserum, Tuna sn
Nils Jonsson Ljungström, född 1733 4/1 i Smedserum, död 1771 19/11 i Månstorpet, Juxtorps ägor, Tuna sn
Engelbrekt Jonsson, född 1735 25/4 i Smedserum, bonde i Skålebonäs, Tuna sn
Anders Jonsson, född 1738 17/2 i Smedserum, död 1796 10/6 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn
Sven Jonsson, född 1740 17/9 i Smedserum
Jon Jonsson, född 1746 2/10 i Juxtorp, död 1817 4/6 i Pipetorp, Tuna sn, bonde i Pipetorp

370
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2017-12-19, 09:26 »
De av Marianne uppräknade barnen var barn till Olof Nilsson, som 1737 stod för bruket på 1/4 i Äspenäs - som han väl övertagit efter sin far Nils Jonsson -, men som senare blev torpare i Äspemåla på gårdens ägor; han betecknas då som utfattig. Av de uppräknade barnen var endast Hans född i Äspenäs, medan de övriga föddes i Äspemåla.

Måns Olofsson var son till Olof Andersson och Kerstin Håkansdotter i Bjälebo. Olof i sin tur var son till Anders Månsson, vars änka och barn tillhandlade sig en del i Fallebo från Anders svåger Nils Bondessons arvingar (av vilka några var Nils Jonssons i Äspenäs barn i hans andra gifte). Jag återkommer om detaljerna.

371
Catharina Svensdotter, född 1768 4/5 i Djursdala Östergård, var dotter till Sven Carlsson, född 1730 (dp 15/10) i Rummet, Hallersrums Storgårds ägor, gift 1751 1/11 i Djursdala sn med Maria Persdotter, född 1729 (dp 16/10) i Djursdala Östergård, död där 1793 29/1.

Sven Carlssons dopnotis har senare förvanskats. Han var son till soldaten Carl Persson Halling, död 1779 13/2 i Djursdala, d:o sn, 95 år.

Maria Persdotters föräldrar var Per Persson och Maria Jönsdotter, vigda 1707 26/12 i Djursdala sn.

372
Virserum / SV: Familj i Åshult...
« skrivet: 2017-12-18, 13:35 »
Johan Jonsson, född 1713 22/2 i Stora Ånhults Dala, är inte den ana som du söker. Se svar under Lönneberga: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=149552.msg1453230#msg1453230.

(F.ö. har du förväxlat hemmanet med Äshult [alltså inte Åshult]).

373
Lönneberga / SV: Famljerna i Sjöarp No:3
« skrivet: 2017-12-18, 13:31 »
Petter Gudmundsson i Bänarp finns omnämnd tidigare i forumet, t.ex. här: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=77053.msg1066677#msg1066677. Han var morfars morfar till Albert Engström och farmors mormors far till Astrid Lindgren.

Anorna, utgående från Albert Engströms morfars mor (antavlan ger också svar på samma frågeställares fråga under Virserum, https://forum.genealogi.se/index.php?topic=149553.msg1453219#msg1453219):

*** III ***
13 Anna Brita Pettersdotter, född 1791 22/9 i Bänarp, Lönneberga sn, död 1870 22/3 i Bäckefall, Lönneberga sn.

*** IV ***
26 Petter Gudmundsson, född 1752 8/5 i Bänarp, Lönneberga sn, död där 1822 25/11. Hemmansägare i Bänarp, Lönneberga sn. Bou Aspeland 1822 2/12. Gift 1773 31/5 i Lönneberga sn med
27 Stina Johansdotter, född 1755 1/2 i Virserums Storgård, Virserums sn, död 1835 29/11 i Bänarp, Lönneberga sn.

*** V ***
52 Gudmund Christmansson, född 1724 14/9 i Nymåla, Lönneberga sn, död 1793 20/11 i Övedstorp, Lönneberga sn. Bonde i Bänarp, Lönneberga sn. (f). På VT med Aspelands härad 1754, uppbud nr 24, lät Gudmund Christmansson första gången uppbjuda 1/4 sk. kr. Bänarp som han med hustrun till en del ärvt och det övriga å hennes sida i börd köpt för 390 daler silvermynt enl. bevittnade brev av den 2 och 10 jan. samt 9 febr. 1754. Gift 1748 26/12 i Lönneberga sn med
53 Anna Greta Persdotter, född 1724 22/6 i Salsnäs, Gårdveda sn, död 1804 31/10 i Bänarp, Lönneberga sn.

54 Johan Jonsson, född 1713 (dp 4/1) i Virserums Storgård, Virserums sn, död 1788 23/2 i Bänarp, Lönneberga sn. Bonde
i Virserums Storgård, Virserums sn. Gift 1744 14/10 i Virserums sn med
55 Brita Jonsdotter, född 1729 22/7 i Västrahult, Virserums sn, död 1756 4/10 i Virserums Storgård, Virserums sn.

*** VI ***
104 Christman Gudmundsson, född 1679 ca, död 1756 20/4 i Nymåla, Lönneberga sn. Domkyrkoarrendator i Nymåla, Lönneberga sn. (åu,v,d). Gift 1708 10/5 i Lönneberga sn med
105 Bengta Samuelsdotter, född 1682 ca, död 1755 25/12 i Nymåla, Lönneberga sn. (åu,v,d).

106 Per Jonsson Hultman, född 1689 ca i Bänarp, Lönneberga sn. Soldat, bonde i Bänarp, Lönneberga sn. Gift med
107 Juliana Blomberg, född 1697 ca, död 1771 26/2 i Bänarp, Lönneberga sn. (åu,d,hfl).

108 Jon Ingesson, född 1671 ca, död 1714 (bg 14/2) i Virserums Storgård, Virserums sn. Bonde i Virserums Storgård, Virserums sn. Från Kejsarekulla, Näshults sn, vid vigseln. Trol. son till Inge Svensson i Kejsarekulla, Näshults sn (brev från Nichlas Malmdahl 1998 7/9). Gift 1697 i Virserums sn med
109 Kerstin Börjesdotter, född 1674 ca i Virserums Storgård, Virserums sn, död där 1752 31/3. (åu,v,d).

110 Jonas Ingesson, född 1686 ca i Eksebo, Virserums sn, död 1766 20/5 i Skärbäck, Hultarps ägor, Virserums sn. Bonde i Västrahult, Virserums sn. Gift 1715 22/5 i Virserums sn med
111 Annika Amundsdotter, född 1694 ca i Totemåla, Virserums sn, död 1772 25/11 i Ekeflod, Virserums sn.

*** VII ***
208 Gudmund Månsson, född 1650 ca, död 1724 (bg 19/1) i Sjöarp, Lönneberga sn. (åu,bg,mtl). Gift med
209 Kerstin Harstensdotter, död 1716 18/9 i Sjöarp, Lönneberga sn.

210 Samuel Jonsson, född 1658 ca, död 1731 2/1 i Fjärsfall, Lönneberga sn. Domkyrkoarrendator i Fjärsfall, Lönneberga sn. Gift med
211 Maria Nilsdotter, född 1650 ca i Rakenäs, Lönneberga sn.

212 Jon Andersson, född 166... i Bänarp, Lönneberga sn, död där 1696 10/5. Bonde i Bänarp. (v). I Bänarp vid vigseln. Gift 1688 29/7 i Lönneberga sn med
213 Ingeborg Håkansdotter. (v). I Övedstorp vid vigseln.

218 Börje Jonsson, född 1634 ca i Virserums Storgård, Virserums sn, död där 1715 (bg 25/9). Bonde i Virserums Storgård, Virserums sn. Enl. Stig Östenson Börje Jonsson (brev från Nichlas Malmdahl 1998 7/9); Börje Carlsson enl. db. Gift 1665 8/10 i Virserums sn med
219 Brita, född i Kejsarekulla, Näshults sn.

220 Inge Sunesson, född 1664 ca i Eksebo, Virserums sn, död där 1748 5/2. Bonde i Eksebo, Virserums sn. Gift med
221 Maria, född 1661 ca, död 1713 (bg 30/8) i Eksebo, Virserums sn.

222 Amund Nilsson, född 1661 3/1, död 1747 9/4 i Totemåla, Virserums sn. Bonde i Totemåla, Virserums sn. Född enl. åu i db. Gift med
223 Brita Jonsdotter, född 1662 (dp 23/3) i Blackelid, Virserums sn, död 1745 30/4 i Totemåla, Virserums sn.

374
Flisby / SV: Hultkrantz från Flisby
« skrivet: 2017-12-17, 14:02 »
Anna Stina Johansdotter, född 1822 13/1 (ej 22/1) i Hultåkra, Flisby sn, var dotter till Johan Larsson (född 1760 6/5 i Hultåkra, död där 1830 27/4), och hans andra hustru, Maja Stina Isaksdotter (född 1789 8/9 i Flisby sn). Johan Larsson var yngre bror till Claes Adolf Hultkrantz farfar Daniel Larsson. Karl Johan Edvard Hultkrantz var således Claes Adolfs syssling.

375
Kristdala / SV: Måns Olofsson - Mattias Månsson
« skrivet: 2017-12-14, 09:39 »
Några lösryckta uppgifter: Måns Olofsson från Fallebo gifte sig 1742 10/10 i Kristdala sn med Karin Nilsdotter i Äspenäs. Han avled 1773 (bg 31/5), 55 år gammal. Sonen Börje föddes 1747 (dp 22/11). Ytterligare barn finns.

Karin Nilsdotter föddes i Äspenäs, döpt 1727 1/1, dotter till Nils Börjesson.

376
Var ligger platsen / SV: Svaltorp i Gärdserum
« skrivet: 2017-12-12, 17:41 »
Svaltorp består av två hemman:
nr 1, 1 mtl från frälse förbytt kronoskatte
nr 2, 1 till 1/4 mtl förmedlat krono rustningsstam.
Byn belägen på västra sidan av sjön Svalen; se kartan:

377
Vena / SV: Nils Hanssons hustru Annika i Ekornetorp
« skrivet: 2017-12-09, 13:28 »
Karin Persdotter, född 1716 (dp 9/12) gifte sig i Pelarne 1734 8/11 (enligt charta sigillata-längd) med Lars Johansson, född 1713 (dp 10/5) i Högerödja, Vimmerby lfs. Paret bodde i Högerödja t.o.m. 1742 (mtl), varefter bruket övertogs av Lars broder Börje Johansson. Vart Lars och Karin flyttade, har jag inte kontrollerat, men som vanligt ligger det när till hands att misstänka att de bodde i Pelarne sn. Lars var i varje fall död senast 1752, ty då bodde Karin som änka tillsammans med sin 9-åriga dotter Sara hos föräldrarna i Gissemåla (Vimmerby lfs A I:1, s. 1 - bladet dock felplacerat, vilket framgår av originalpagineringen).

I Högerödja föddes barnen Johan (1735, död s.å.), Karin (1736), Johan (1739) och Per (1741). Dottern Sara (1743 ca) är inte född i Vimmerby.

1755 3/8 gifte Karin sig 2:o med Anders Andersson i Slättfall, Vimmerby lfs (i hans andra gifte); han avled 1761 28/1 i Fjärdingsmåla, Vimmerby lfs. Tillsammans hade de dottern Stina, född 1756 21/10 i Slättfall.

378
Vikingstad (med Rakered) / SV: Britta Persdotter
« skrivet: 2017-12-08, 22:58 »
Brita Persdotter was born 20 March 1747 in Solmark, Vikingstad parish and died 26 January 1815 in Tillorp, Vikingstad parish. She married Olof Larsson (in his second marriage) 8 November 1772 in Vikingstad parish. Olof was born in Hättan on the lands of the village Kättestad, Nykil parish, and died 7 December 1803 in Tillorp, where he was a farmer.

379
Kylander / SV: Kylander
« skrivet: 2017-12-07, 17:03 »
Bilden är väl liten för att läsas bra. Jag har gjort en renskrift av Laurelius-delen av sidan:

380
Vena / SV: Nils Hanssons hustru Annika i Ekornetorp
« skrivet: 2017-12-07, 00:37 »
Per Månsson i Gissemåla var Annika Danielsdotters styvfar.

Annika Danielsdotter föddes omkr. 1705 i Ryds Mellangård, Järeda sn, dotter till Daniel Carlsson och Sara Håkansdotter. Dessa båda vigdes 1702 23/10 i Hjorted av Daniels morbror, kyrkoherde Daniel Dalenius i Hjorted, vars huspiga Sara Håkansdotter var. Daniel Carlsson brukade 1/4 i Ryds Mellangård, där även hans bror Samuel Carlsson och svågern Hemming Persson bodde.

Daniel är 1709 antecknad som ryttare men har tydligen dött samma år, ty 1710 är änkan Sara noterad för hemmansdelen. 1715 16/1 gifte hon om sig med Per Månsson, som var bror till nämndemannen Måns Månsson i Gissemåla. Efter vigseln flyttade Per Månsson med familjen till torpet Herrmosslund på Sjundekvills ägor i Vimmerby lfs. 1720-1723 var han bonde i Tobo, Vimmerby lfs, men på grund av sjuklighet och bräcklighet nödgades han 1723 överge gårdsbruket och låta inhysa sig hos brodern Måns i Gissemåla Nästegård (tingsprot. Sevede VT 1723, § 42).

Någon vigselnotis för Nils Hansson och Annika Danielsdotter kan inte påträffas, varför det ligger nära till hands att misstänka att den ägde rum i Pelarne sn, vars kyrkbokföring från denna tid har gått förlorad.

381
Barbro är 'vidua', alltså änka (lat.).

382
Skärkind / SV: Textydning Födelsebok
« skrivet: 2017-12-05, 19:18 »
Födda 1696:

"Anners Ryttares barn i Schiörtinge Jacob natus 18 Julij
renatus 19 ejusdem. Testes Reverendus Dominus Jacobus Frietz concionator castrensis
Daniel Andreæ i Wästerby drängen Mans Bencktson i Skiörtinge
drängen Pehr Andersson ibidem. Hustru Karin ibidem pijgan Jngebor i Wästerby
pijgan Anna jonsdotter i Skiörtinge"

Skärkind C I:1, s. 151.

383
Namnet vid anders raffwalßon är gertrudth.

Mannen i det andra exemplet är germundth fålßon.

G:ets utformning beror i båda fallen på att det har en slängkrok åt höger, som är ett förkortningstecken (bokstäverna er är utelämnade).

384
Vena / SV: Per Svensson i Sönnerhult
« skrivet: 2017-12-03, 22:22 »
Per Svensson, född 1740 (dp 2/11) i Sönnerhults Uppeby, Vena sn, död där 1779 31/8, bonde i Sönnerhults Uppeby - son till Sven Persson Björkman, död 1747 (bg 19/4) i Sönnerhults Uppeby, ryttare för Bjerkhult, bonde i Sönnerhults Uppeby, båda i Vena sn, o.h.h. (vigda 1715 11/12 i Vena sn) Ingrid Samuelsdotter, född 1697 (dp 10/1) i Sönnerhults Uppeby, död där 1779 12/12; gift 1776 26/12 i Vena sn med Anna Catharina Danielsdotter, i hennes första gifte, född 1744 12/11 i Faggemåla, Lönneberga sn, död 1832 24/3 i Ålefors, Stora Aby Sunesgårds (nr 7) ägor, Mörlunda sn - dotter till Daniel Larsson Fagerberg, född 1696 ca, död 1780 8/12 i Hagadal, Hulingsryds ägor, Vena sn, ryttare för Faggemåla, o.h.h. (vigda 1724 25/10 i Järeda sn) Catharina Mattsdotter, född 1698 ca, död 1786 13/1 i Hagadal.

385
Östgöta regemente till fot / SV: Thor Nilsson Gierpe
« skrivet: 2017-12-01, 13:13 »
Förteckningen upptar 1681 års värvade knektar (se titelbladet, fol. 233r). Soldaten för Bjälösa (fol. 242v) heter Joen Nillßon. De värvade frälseknektarna i Tjällmo sn återfinns på fol. 248v.

386
Locknevi / SV: Locknevi (H) C:2 sid 121
« skrivet: 2017-11-30, 09:17 »
Barnet som föds - Michael Israelsson Hallberg - är son till Israel Persson (Hallberg), rusthållare i Fängebo, Locknevi sn (son till kyrkoherde Petrus Hemmingi Odensvigius i Dalhem), o.h.h. Margareta Eriksdotter Gyllenbreider.

Födelsenotisen:
"Israel Pärsons
och Madame Marga
retha Gyllenbres
son i Fängebo
Michael"

387
Var ligger platsen? / SV: S:t Lars socken Linköping
« skrivet: 2017-11-29, 13:29 »
Hon finns senare i S:t Lars kv. 20 - A I:14, s. 86; där är antecknat att hon flyttade till Lönsås sn 1815 26/9.

388
Danmark / SV: Danmark C:1 sidan 220
« skrivet: 2017-11-28, 19:16 »
"Heidridarens Wälaktat Lars Sellings dotter Sara".

389
Lönneberga / SV: Skyttehemmet
« skrivet: 2017-11-28, 14:32 »
Elisabet Larsdotter (född 1737, dp 6/2, i Skinnarp, Vena sn, död 1801 11/11 i Skytthemmet, Flenshults ägor, Karlstorps sn) gifte sig 1757 25/1 i Lönneberga sn med Zachris Larsson, född 1729 14/2 i Ingelstorp, Lönneberga sn, död 1796 24/2 (ej 24/3) i Östentorp, Karlstorps sn.

Sonen Samuel Zachrisson, född 1767 8/4 i Djursbo, Lönneberga sn, var torpare i Skytthemmet, där dottern Annika föddes 1796 11/9. Hennes man, Jonas Jonsson, var född 1792 23/1 i Haddarps Västergård, Näshults sn.

390
Locknevi / SV: Svahn
« skrivet: 2017-11-28, 11:39 »
Därmed blev det möjligt att identifiera honom (med hjälp av Karl-Henrik Rydéns avskrifter). Gustaf Fredrik Svahn föddes 1802 19/9 i Grimmestorp, Höreda sn, son till soldaten Sven Brandt o.h.h. Maria Persdotter; familjen flyttade därefter till dragontorpet Kockeryd i Hults sn - se Hult A I:2, s. 190.

391
Var ligger platsen? / SV: S:t Lars socken Linköping
« skrivet: 2017-11-27, 14:35 »
Det åsyftade sökregistret är INDIKO, som numera tillhandahålls utan kostnad av Demografiska databasen vid Umeå universitet (INDIKO-länken kan sparas på den egna datorn).

S:t Lars socken inkorporerades i staden 1/1 1911. Domkyrkoförsamlingen som officiellt namn tillkom först 1967, men användes dessförinnan från 1860-talet, då S:t Lars lades som annex till staden.

392
Anna Elisabet Wirsén (1773-1854) var dotter till kammarskrivaren m.m. Johan Wirsén (1738-1809) o.h.h. Sofia Helena Avén (1740-1809), vars söner Carl Johan och Gustaf Fredrik adlades af Wirsén (se Elgenstierna del VIII, s. 824a; betr. Anna Elisabet, se Svenska ättartal XI, s. 149).

Johan Wirsén var son till bonden Carl Käbbesson (1708-1791) i Björkmossa, Virserums sn (Kalmar län), o.h.h. Märta Johansdotter (1715-1796).

393
Kristdala / SV: Flyttad fråga
« skrivet: 2017-11-26, 00:14 »
Sven Lindström blev så småningom brandmästare i Västervik, men drunknade 1831 5/12 i Västrums skärgård efter att ha begivit sig ut på svag is. Änkan flyttade med två av barnen till Norra Munketorp i Högby sn på Öland, där hon så småningom gifte om sig med Anders Persson, med vilken hon fick ytterligare en son. 1847 lämnade hon maken och flyttade till Västervik tillsammans med sin son i första giftet och 1850 följde den andre sonen efter. Anders Persson stannade kvar i Norra Munketorp och dog där 1856. Catharina Andersdotter köpte gården Västra kv. nr 67 i Västervik, där hon avled 1865 22/6.

(Högby A I:4, p. 140; A I:5, p. 121; A I:6, p. 215; A I:7, p. 269; Västervik A I:19, s. 58, A I:21, s. 378; A I:23, s. 450; A I:38, p. 156; A I:43, p. 255; A I:48, p. 162; A I:53, p. 191.)

394
Kristdala / SV: Flyttad fråga
« skrivet: 2017-11-25, 17:46 »
Sven född 1791 9/6 i Tranefall avled samma år 24/12 i Rensjöstugan, Ekenäs ägor, Målilla sn. Familjen vistades endast kort tid i Järeda, eftersom den återfinns i Rensjöstugan tillsammans med Karin Svensdotters föräldrar (och hfl ger en bekräftelse på Karins av mig i förra inlägget antagna födelsenotis), Målilla A I:2, s. 77. Där framgår också att Börje Svensson rymt till Gotland 1792 "och sedan ei hörts af". Sven Magnus har där sin döde brors födelseuppgifter, men de är korrigerade i Målilla A I:3, p. 153.

Tilläggas kan, att Sven Börjesson i Mellingerum föddes 1792 18/11 (ej 18/2) i Ekenäs, Kristdala sn, son till Börje Lagesson och Brita Olofsdotter.

395
Kristdala / SV: Flyttad fråga
« skrivet: 2017-11-25, 16:31 »
Det rör sig om två olika Sven Börjesson. Mannen som dyker upp i Räpplinge - Sven Magnus Börjesson Lindström - var född 1792 14/10 i Gröndal, Järeda Prästgårds ägor, Järeda sn, son till torparen Börje Svensson o.h.h. Karin Svensdotter.

Anna Cajsa Svensdotter dök upp hos sin farmor Karin Svensdotter i Stora Bråbo, Kristdala sn, i början av 1830-talet (se Kristdala A I:11, p. 52; Karin återfinns tidigast i Kristdala A I:5, p. 24). Karin Svensdotter anges vara född 1764 12/3 i Kristdala sn och är möjligen identisk med Sven Nilssons dotter i Gölghult, född 1764 3/3. Hon var i varje fall piga i Stora Rör då hon 1790 13/6 gifte sig i Kristdala sn med Börje Svensson från Tranefall, Målilla sn. Börje, som föddes 1768 26/4 i Högarp, Mellby sn, var son till sedermera torparen i Tranefall, Målilla sn, Sven Börjesson, född 1735 ca i Mellby sn (möjligen i Ustorp), död 1793 3/12 i Västervik, där han befann sig på resa, o.h.h. Brita Danielsdotter, född 1737 ca i Skede sn, död 1803 14/4 i Tranefall.

396
Motala / SV: Märta Christina Kiellberg?
« skrivet: 2017-11-24, 23:25 »
Det är rätt läst i hfl.

Torpa är givetvis Torpa i Ydre, eftersom det var där som Isak Runberg var kyrkoherde.

397
Torpa / SV: Torpa (E) C:2 (1692-1792) Bild 214 / sid 415
« skrivet: 2017-11-23, 22:22 »
Vigda 1734, 24 juni:

"Änklingen Jöran Eriksson i Sunnanåå med Pigan Brita
Elfwersdotter i HinsMåhlen. Morgongåfwa 10 lood Silfwer.
At Änklingen afwittrat sine Stiuffbarn och egne Barn med
sin förra hustru, intygade upwist bytesskrift af den 24
Aprilis i thätta åhr 1734, underskrefwet af bytesmännen
Jöns Jönsson i Swänsbo och Jon Nilsson i Brantsnäs begge
Nämdemän."

Torpa C:2, s. 414.

Hinsmålen = Hedingsmålen
Svensbo i Asby sn; nämndemannen Jöns Jönsson var riksdagsman för Ydre härad 1719 (se Bo Lindwall/Henrik Mosén, Östgötska bonderiksdagsmän [2007], s. 194f.)
Brantsnäs = Brandsnäs

398
Motala / SV: Märta Christina Kiellberg?
« skrivet: 2017-11-22, 19:57 »
Petter Fogelqvist och Stina Källberg hade enligt vigselnotisen trolovats 17 sept. 1760 i Torpa i kyrkoherde Isak Runbergs närvaro. Hon är förmodligen därför inte från trakten. Jag har inte letat efter vart Petter och Stina tar vägen, men förmodligen finns de kvar i närområdet; sonen Johan Petter blev så småningom betjänt på Hälla, Kristbergs sn, och sedermera torpare i Björka, Svansätters ägor, Kristbergs sn, där han dog 1825.

Varifrån kommer uppgifterna om att Stina skulle ha hetat Märta Christina och att hon skulle ha varit född i Motala? Det vore bra med källhänvisningar för att kunna ge adekvat hjälp.

399
Vena / SV: Samuel Persson Sönnerhult
« skrivet: 2017-11-20, 13:55 »
Samma dag som Per Samuelsson begravdes även "Hustru Rebecca Jönsdotter i Tomptåkra".

Vigselnotisen i Målilla lyder "Pär Samelson och Hustru Christina Swensdotter i Åhrena".

Christina Svensdotter gifte sig en fjärde gång, 1766 2/7 i Vena sn med Erik Larsson (1710-1777), rusthållare i Bråhult, Kristdala sn, nämndeman i Tunaläns härad, i hans tredje gifte. Efter Erik Larssons död flyttade Christina till sin dotter Stina (gift med torparen Erik Abrahamsson) i Källemo, Grägarps ägor, Vimmerby lfs, där hon avled 1782 20/6.

400
Vena / SV: Samuel Persson Sönnerhult
« skrivet: 2017-11-20, 08:41 »
Så här förhåller det sig med Samuel Persson och Ingeborg Svensdotter:

1 Johan Samuelsson, född 1773 4/11 i Sönnerhults Nerby, Vena sn, död 1845 24/10 i Kyrkobråten, Målilla sn. Torpare i Dal, Basebo ägor, Vena sn. (f,d,hfl). Hemmansbrukare på 1/4 mtl, kallat Dalsbacken, Hägelåkra nr 2, Målilla sn, 1818-1820. Torpare i Dalefall, Sönnerhults ägor, 1820-1824, i Dal, Basebo ägor, 1824-1829, hemmansbrukare i Vena 1829-1830, i Bergebo, Visböle ägor, 1830-1837, allt i Vena sn; hemmansbrukare och senare inhyses i Kyrkobråten, Målilla sn, från 1837, men från 1840 boende i Mörlunda sn, där både han och hustrun avled.

*** I ***
2 Samuel Persson, född 1740 (dp 23/11) i Sönnerhults Nerby, Vena sn, död där 1789 3/6. Rusthållare i Sönnerhults Nerby, Vena sn. (dp,v,d,hfl). Gift 1765 3/11 i Vena sn med
3 Ingeborg Svensdotter, född 1743 (dp 13/11) i Främsteby Frälsegård, Vena sn, död 1834 14/10 i Sönnerhults Nerby, Vena sn. (dp,v,d,hfl).

*** II ***
4 Per Samuelsson, född 1712 (dp 7/12) i Sönnerhults Nerby, Vena sn, död där 1748 (bg 23/5). Rusthållare i Sönnerhults Nerby, Vena sn. (dp,v,bg). Gift 1739 16/10 i Målilla sn med
5 Kerstin Svensdotter, född 1712 (dp 14/9) i Kullhult, Målilla sn. (dp,v1,v2,v3). Gift 1:o 1727 1/11 i Målilla sn med Lage Larsson, född 1700 (dp 25/2) i Kallersebo, Målilla sn, död där 1738 (bg 22/1), bonde och ryttare i Kallersebo, Målilla sn. Gift 3:o 1750 17/6 i Vena sn med Per Nilsson, död 1756 22/2 i Sönnerhults Nerby, Vena sn, bonde i Sönnerhults Nerby, Vena sn.

6 Sven Bengtsson, född 1714 (dp 7/2) i Sönnerhult, Vena sn, död 1796 25/10 i Främsteby Frälsegård, Vena sn. Bonde i Främsteby Frälsegård, Vena sn. (dp,v). Gift 1738 19/11 i Vena sn med
7 Maria Olofsdotter, född 1721 (dp 3/9) i Främsteby Frälsegård, Vena sn, död där 1796 15/3. (dp,v).

401
Högsby / SV: Lilla Hanåsa
« skrivet: 2017-11-19, 20:16 »
Agneta Olofsdotter var först gift (1730) med Gustaf Johansson (1702-1747), sedan (1751) med Nils Jonsson. Honom vet heller inte jag något närmare om och kan heller inte finna honom i dödboken. Han levde 1763, men i mtl för 1764 är han ersatt av styvsonen Johan Gustafsson, med vilken modern samt drängen Nils och pigorna Agneta och Cajsa (väl Johans systrar) också är antecknade.

402
Högsby / SV: Lilla Hanåsa
« skrivet: 2017-11-19, 16:29 »
Jonas Samuelsson, född 1746 (dp 16/2) i Bjälebo, Kristdala sn, död 1790 25/5 i Lilla Hanåsa, Högsby sn (bou Handbörd 1790 2/6; son till Samuel Svensson o.h.h. Karin Jonsdotter), gift 1775 11/6 i Mörlunda sn med Christina Nilsdotter (kallas felaktigt Catharina i vb), född 1756 24/8 i Kulltorp, Mörlunda sn, död 1838 14/7 i Förtretet, Vederhults ägor, Vena sn (dotter till Nils Jonsson o.h.h. Agneta Olofsdotter). Christina Nilsdotter gift 2:o 1791 3/7 i Vena sn med Sven Svensson, född 1753 17/9 i Östrahults Mellangård, Vena sn, död 1807 16/5 i Kolsjöhorva, Misterhults sn, bonde i Östrahults Mellangård, omkr. 1798 i Sjöbo och senare Nytorp, båda på Grönlids ägor, från 1805 bosatt i Misterhults sn.

Samuel Jonsson föddes 1779 18/10 i Bjälebo, Kristdala sn; vid faderns död uppgavs han vara 10½ år gammal, vilket leder till slutsatsen, att hans födelsenotis i Kristdala är felskriven - i fb kallas han Stina. - I andra giftet hade Christina Nilsdotter tre döttrar. Se bl.a. Vena A I:2, s. 92, och Tuna A I:2, p. 69.

403
Skeda / SV: Karl Axel Tore
« skrivet: 2017-11-17, 23:45 »
På det uppslag i A I:28 som du hänvisar till noteras han som 1895 i nov. överförd till obefintlighetsboken, vol. A III:1. Eftersom den är förd till 1967, blir den inte tillgänglig förrän om 21 år, varför du bör vända dig till Landsarkivet i Vadstena för uppgifter.

404
Törnevalla / SV: Törnevalla
« skrivet: 2017-11-14, 17:52 »
Anders Molin blev kronolänsman i Bråbo 1742 20/1 och fick avsked 1772 26/9. Han avled mellan det datumet och maj 1773, men återfinns inte i dödboken i Kvillinge (Dövestad ligger i Kvillinge sn). Innan han blev länsman var han frälsefogde på Sturefors, Vists sn, där han finns ännu 1741 (mtl).

Det är möjligt att Anders Molin är identisk med Anders' i Bjärby son Anders, född 1710, dp 16/9 i Törnevalla, men jag har inte undersökt saken närmare.

405
Familjen utvandrade från Eksjö stad till Norra Amerika 1912 4/9 (Eksjö A II a:7, p. 1254).

406
Törnevalla / SV: Törnevalla
« skrivet: 2017-11-12, 11:52 »
Gården är Hiegöl i Ödestugu sn (i den del av socknen som tidigare var belägen i Tveta härad).

407
Jacob Persson, född 1797 4/6, möjligen i Hökhult, Horns sn, son till Per Jacobsson (1768-) och Maja Stina Andersdotter (1763-1836). Per Jacobsson bodde 1799-1803 i Brotorpet, Vada ägor, Oppeby sn, och 1803-1812 var han rättare på Björkö, Vreta klosters sn, innan han återflyttade till Hökhult i Horn. Se Oppeby A I:2, s. 82; Vreta kloster A I:9, s. 378, och A I:10, s. 660 och 663. Per Jacobssons föräldrar återfinns i Horn A I:1, s. 204.

408
Carl Johan Johansson, född 1821 2/12, förmodligen i Brunebo, Horns sn, var son till Johannes Carlsson (1790-1874) i Brunebo Storgård, o.h.h. Maja Lisa Andersdotter (1799-1894). Han var far till undervisningsrådet Alfred Dalin (1855-1919).

Anna Lovisa Gustafsdotter var född 1835 7/3, möjligen i Boda, Horns sn, dotter till Gustaf Persson (1790-1850), sist hemmansbrukare i Embricke, Hycklinge sn, o.h.h. Greta Zachrisdotter (1793-).

409
Kristdala / SV: Kristdala
« skrivet: 2017-11-11, 12:41 »
Begravda 1732:
"den 26 November dygdädla fru marjreta hellerstierna
i träthult och des Lilla dotter Jungfru Christina Maria
Mörling"
Kristdala C:2, s. 314

Margareta Hellenstierna, född 1696, var dotter till Johan Heller, adlad Hellenstierna (1644-1704), häradshövding i Aspelands, Sevede och Tunaläns härader, och Christina Arendt (1663-1740) och gift omkr. 1720 med Nils Meurling (1690-1761), i hans första gifte, sedermera kyrkoherde och prost i Hult och Edshult.

410
Vena / SV: Främsteby
« skrivet: 2017-11-10, 21:15 »
Brita Isaksdotter var dotter till kyrkoherde Isaacus Jonæ (död 1656) i Vena.

411
Misterhult / SV: Kerstin Persdotter
« skrivet: 2017-11-10, 21:14 »
Börje är den vanliga formen vid denna tid; fadern skrivs Börje i mtl, men Birger i dödboken.

412
Misterhult / SV: Kerstin Persdotter
« skrivet: 2017-11-10, 13:53 »
Den här frågan är onekligen litet knepig. (Du har nu startat en tredje diskussion i samma ämne, vilket inte är meningen; du kan radera de två tidigare.) Per Nilsson och Kerstin Börjesdotter får ett stort antal barn i Boda 1742-1768. Hon är i varje fall dotter till Börje Persson, som enligt mantalslängderna var bosatt i Boda fr.o.m. 1739 och avled där 1742 (bg 30/5). 1740 och 1741 års mtl redovisar även hans son Lars (21 år 1740, 22 år 1741). Var Börje Persson bodde innan han kom till Boda (som utgjorde ½ mtl frälse) har jag inte kunnat reda ut.

Vem Per Nilsson är kan heller inte klaras ut så enkelt. Förmodligen är han son till den i Boda för 1742 antecknade Nils Knutsson, som då har en son Per redovisad, visserligen noterad som 17 år gammal, men som föddes 1718 i Boda sågstuga. En ogift Per Nilsson är eljest redovisad i Boda 1739-1741, vilket kan vara en annan person.

Vart Per Nilsson med hustru tar vägen efter 1770-talet har jag inte heller lyckats reda ut, lika litet vem som var Kerstin Börjesdotters mor.

Du får ge dig i kast med att läsa domböcker; kanske kan det ge svar på frågorna.

413
Rumskulla / SV: Karin Persdotter!?
« skrivet: 2017-11-09, 12:09 »
Födda 1715:

"Novembris Karin Persdotter i Hambra född den 12 Christnad
den 20 wittnen Jon Klåckare Amund i Hambra
Oluf i Häggarp Clemet i Hylta Hustru Kjerstin
i Kiälleberg Hustru Giertrudh i Häggarp ibidem Maria
Karin i Näß"

Rusmkulla C:2, fol. 84v.

414
Tuna / SV: Anders Jonsson
« skrivet: 2017-11-02, 23:57 »
Föräldrarna var Jon Nilsson (1699 ca-1780) och Maria Engelbrektsdotter (1700-1781). Jon Nilsson var bonde i Smedserum 1725-1740, sedan i Juxtorp, båda i Tuna sn. Maria var född i Brevik, Hökfors ägor, Tuna sn; paret gifte sig 1728 30/9 i Tuna.

415
Ingatorp / SV: Magnus Samuelsson Ingatorp .
« skrivet: 2017-11-02, 14:22 »
Magnus Samuelsson och hustrun vistades i Ingatorps sn innan de 1834 flyttade till Nybygget, Norrsunda ägor, Edshults sn. Maria Johansdotter (som föddes 1798 3/6 i Plommarp, Edshults sn) avled 1879 22/10 i Backen, Norrsunda ägor, Edshults sn. Se Edshult A I:4, p. 20; A I:5, p. 21; A I:6, p. 17; A I:7, p. 20; A I:8, p. 19.

416
En titt i 1765 års mtl avslöjar att en av gårdsdelarna i Sibbetorp bebos av Daniel Erikssons änka och hennes son Jon. Följande kan därmed konstateras:

Jon Danielsson, född 1747 10/1 i Sibbetorp, Fliseryds sn (någon har i fb över hans namn kladdat dit hans broder Nils' namn [denne född 1750 12/6], vilket gör namnet svårläst), son till Daniel Eriksson, född 1711 ca, död 1759 27/10 i Sibbetorp, gift 1744 30/12 i Fliseryds sn med Gunnil Månsdotter, i hennes andra gifte  (gift 1:o med Jon Larsson, född 1695 ca, död 1743 17/8 i Sibbetorp), född 1709 ca (sannolikt i Sibbetorp och dotter till Måns Börjesson och Elisabet Jonsdotter), död 1774 25/1 i Sibbetorp.

Daniel Eriksson var förmodligen bror till rusthållaren Carl Eriksson i Övre Åby nr 6, då Jonas Danielsson i Koverhult och Nils Danielsson i Sibbetorp nämns som hans närmaste släktingar i bouppteckningen efter honom 1789 5/9 (vol. F II:15, s. 465, Handbörds häradsrätts arkiv, VaLA).

417
Mörlunda / SV: Stina Cajsa Kjörling
« skrivet: 2017-11-01, 20:40 »
Stina Cajsa Olofsdotter var dotter till Olof Andersson (1786-1841) o.h.h. Anna Lisa Olofsdotter (1797-1848) i Kroxhults Norrgård, Kristdala sn och syster till bl.a. organisten Sven Magnus Körling i Misterhult (far till August och farfar till Felix Körling). Flickan Signe, född 1882, är mormoderns fosterdotter och dotter till Anna Lovisa Jakobsson (se nedan). Att flera barn skrev sig Jakobsson berodde på att de antog samma namn som sina farbröder, som skrev sig så efter sin faders tilltalsnamn, medan fadern i stället bildade sitt patronymikon till sin faders första namn.

Stina Cajsa Olofsdotter, född 1825 4/3 i Kroxhults Norrgård, Kristdala sn, död 1907 31/3 i Bockara nr 4, Mörlunda sn. (f,v,d,hfl,försb). Kallas Stina Maria i fb. Gift 1846 28/6 i Mörlunda sn med Carl Johan Johansson, född 1821 15/10 i Åsjögle, Mörlunda sn, död 1884 22/8 i Bockara nr 4, Mörlunda sn. Hemmansägare i Bockara nr 4, Mörlunda sn. (f,v,d,hfl). Son till Johan Jacob Månsson och Stina Persdotter.
Barn:
Johan Oscar Carlsson, född 1847 22/1 i Bockara nr 3, Mörlunda sn, död 1861 14/7 i Bockara nr 4, Mörlunda sn. (hfl).
Carl Magnus Edvard Carlsson, född 1848 21/9 i Bockara nr 3, Mörlunda sn. (hfl). Till Norra Amerika 1867 och 1869.
Kristina Sofia Karlsdotter, född 1850 20/12 i Bockara nr 3, Mörlunda sn, död 1939 24/4 i Ludvigsborg, Knastorp 1:22, Tuna station, Tuna sn. (hfl,sdb). Gift 1872 26/7 med Karl Fredrik Svensson, född 1841 30/11 i Blomsterhult, Misterhults sn, död 1922 31/5 i Ludvigsborg, Knastorp 1:22, Tuna station, Tuna sn. (hfl,sdb).. Arrendator i Vånghult, Tuna sn.
Nils Gustaf Jakobsson, född 1852 14/11 i Bockara nr 3, Mörlunda sn, död 1932 14/1 i Mossebo, Förlösa sn. Hemmansägare i Bockara nr 4, Mörlunda sn. (hfl,sdb). Till Förlösa sn 1901. Gift 1877 14/7 i Mörlunda sn med Kristina Maria Sofia Jonsdotter, född 1855 16/10 i Stora Sinnerstad nr 2, Mörlunda sn, död 1917 3/12 i Mossebo, Förlösa sn. (hfl,sdb).
Emma Josefina Carlsdotter, född 1855 21/7 i Bockara nr 3, Mörlunda sn, död där 1856 17/2. (hfl).
Lars August Jakobsson, född 1857 19/1 i Bockara nr 3, Mörlunda sn, död 1943 14/4 i Fredriksborg, Bockara nr 1, Mörlunda sn. Hemmansägare i Bockara nr 4, Mörlunda sn, i Melby nr 3, Förlösa sn, 1919-1921, sedan lägenhetsägare och mjölnare i Fredriksborg, Bockara nr 1, Mörlunda sn. (hfl,försb). Hade 10 barn i första giftet och 13 barn i andra. Gift 1:o 1882 14/7 i Mörlunda sn med Hilda Kristina Svensdotter, född 1862 27/8 i Bockara nr 3, Mörlunda sn, död 1901 1/10 i Bockara nr 4, Mörlunda sn. Gift 2:o 1905 19/6 i Mörlunda sn med Ida Josefina Bogren, född 1884 8/8 i Bockara, Mörlunda sn, död 1953 19/1 i Fredriksborg, Bockara nr 1, Mörlunda sn. (hfl,sdb).
Anna Lovisa Jakobsson, född 1861 28/5 i Bockara nr 4, Mörlunda sn, död 1945 27/9 i Kristdala sn. (hfl). Uä förbindelse 1882 med sin brors svåger, Johan Peter Jonsson, född 1859 29/8 i Stora Sinnerstad nr 2, Mörlunda sn. Gift 1888 3/11 (äu 1909 21/9) i Mörlunda sn med Karl August Karlsson, född 1864 4/9 i Tulunda nr 4, Mörlunda sn. Hemmansägare i Tulunda nr 4, Mörlunda sn, från 1893 i Högsby sn.
Hilda Josefina Carlsdotter, född 1864 4/10 i Bockara nr 4, Mörlunda sn, död där 1864 1/11. (hfl).
Johan Charodotes Carlsson, född 1867 13/8 i Bockara nr 4, Mörlunda sn. (hfl). Till Amerika 1882 8/9.

418
Tuna / SV: Anders Jonsson
« skrivet: 2017-10-31, 20:43 »
Hela familjen:

Anders Jonsson, född 1738 17/2 i Smedserum, Tuna sn, död 1796 10/6 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. (f,v,d,hfl,mtl). Dräng och hemmansägare i Juxtorp vid vigseln. Bonde i Boda 1761-1777, torpare i Botorp, Boda ägor, 1778-1784, båda i Misterhults sn, sedan torpare i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. Noteras i mtl 1783 som avvita; i mtl 1784 är sonen Nils skriven för torpet, 1788 dottern Kerstin och 1789 sonen Jonas. Gift 1760 9/11 i Misterhults sn med Kerstin Persdotter, född 1743 11/12 i Boda, Misterhults sn, död 1807 26/7 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. (f,v,d,hfl). Dotter till Per Nilsson och Kerstin Börjesdotter.
Barn:
Nils Andersson, född 1764 15/4 i Boda, Misterhults sn, död där s.å. (bg 22/4). (f,bg).
Nils Andersson, född 1765 23/9 i Boda, Misterhults sn. (f,mtl).
Kerstin Andersdotter, född 1768 2/2 i Boda, Misterhults sn. (f,hfl).
Jonas Andersson, född 1770 4/9 i Boda, Misterhults sn. (f,mtl).
Per Andersson, född 1773 7/2 i Boda, Misterhults sn, död där s.d. (bg 7/2). (f,bg). Trol. är bg-dagen felangiven.
Anders Andersson, född 1774 22/2 i Boda, Misterhults sn. (hfl).
Sven Andersson, född 1776 21/2 i Boda, Misterhults sn, död där s.å. (bg 14/4). (f,bg).
Maria Andersdotter, född 1777 16/5 i Boda, Misterhults sn. (f,hfl).
Catharina Andersdotter, född 1780 2/2 i Botorp, Boda ägor, Misterhults sn, död 1793 13/10 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. (f,d,hfl). Tvilling.
Anna Andersdotter, född 1780 2/2 i Botorp, Boda ägor, Tuna sn, död där s.å. (bg 30/4). (f,bg). Tvilling.
Sven Andersson, född 1783 19/2 i Botorp, Boda ägor, Tuna sn, död där s.å. (bg 20/7). (f,bg).
Sven Andersson, född 1784 10/9 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. (f,hfl).
Per Andersson, född 1787 20/5 i Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn. (f,hfl).

419
Tuna / SV: Anders Jonsson
« skrivet: 2017-10-30, 23:14 »
Catharina föddes 1780 2/2 som tvilling i Botorp, Boda ägor, Misterhults sn. Anders Jonsson hade 8 barn födda i Boda och 3 i Botorp, bl.a. Catharinas tvillingsyster Anna, som dog redan efter några veckor (bg 1780 30/4). I mtl 1783 (Botorp, Boda ägor) är Anders Jonsson noterad som avvita (svagsint) och sedan han flyttat över till Långvik, Hökfors ägor, Tuna sn, är i mtl 1784 äldste sonen Nils Andersson skriven för torpet med noteringen att föräldrarna är utgamla.

420
Vena / SV: Samuel Jönsson
« skrivet: 2017-10-28, 22:15 »
Jöns Månsson och Elin Olofsdotter hade fem kända barn: Samuel Jönsson, född 1736 (dp 24/10) i Visböle, död 1785 12/1 i Järnudda, Vena sn; Ingeborg Jönsdotter, född 1738 (dp 26/12) i Visböle; Elisabet Jönsdotter, född 1740 (dp 7/9) i Visböle, död där 1811 21/10; Magnus Jönsson, född 1744 (dp 2/9) i Visböle, död där 1810 18/7, samt Olof Jönsson, född 1748 (dp 21/2) i Visböle.

För att undvika förvirring, vill jag också hänvisa till mitt andra inlägg i samma fråga (som olyckligtvis råkat bli två diskussioner): https://forum.genealogi.se/index.php?topic=143922.msg1447672#msg1447672.

421
Vena / SV: Samuel Jönsson
« skrivet: 2017-10-28, 22:07 »
Det föregående svaret är vilseledande. Jöns Jonsson var född 1709 (dp 24/10) i Brännarp, Vena sn, och dog redan 1742, men finns inte antecknad i dödboken (han levde vid mantalsskrivningen 1741 16/11, men påföljande år, 1742 27/10, är hustrun Brita noterad som änka). Dottern Kerstin Jönsdotter, född 1735 (dp 5/10, alltså inte födelsedatum), avled 1812 29/4 i Boda Tuna sn; hon gifte sig 1808 17/1 i Tuna sn med Johan Jonasson, först rusthållare i Bostorp, sedan bonde i Boda, båda i Tuna sn, i hans andra gifte. Barnen Jon, född 1740 (dp 24/8), och Jöns, född 1741 (dp 27/12), är sannolikt Kerstins bröder, men synes ha dött späda och finns inte noterade i dödboken.

Brita Olofsdotter, som var född 1715 20/2 i Slitshult, Tuna sn, gifte inte om sig och avled 1790 27/5 hos sin bror Johan Olofsson i Flatebo.

Det samband som finns mellan Jöns Jonsson och Jöns Månsson är att den senare var Jöns Jonssons fars kusin.

422
Gammalkil / SV: Lisken Gabrielsdotter
« skrivet: 2017-10-28, 21:34 »
Hon gifte sig 1783 8/3 i Linköping med ringkarlen Carl Håkansson i Linköping (i hans andra gifte), där hon dog 1798 28/6. Mannen dog 1799 25/1. Se Linköping A I:8, s. 54 samt vigsel- och dödboken. Dottern Maria Elisabet födde hon 1783 29/3 i Kapperstad, Gammalkils sn.

423
Frigelius / SV: Maria Karolina Matilda Frigelius
« skrivet: 2017-10-26, 20:45 »
Christian Samuel Frigelius föddes 1799 21/2 i Kalmar sfs och var son till lektor Anders Frigelius o.h.h. Anna Brita Stenberg. Anders var f.ö. bror till Pehr Frigel. Släkten härstammar från Kållstorp i Tidersrums sn i Östergötland (därav namnet: kall = lat. frigidus). Bonde Christoffer Nilsson (omkr. 1613-1704) o.h.h. Anna Svensdotter (död 1683) hade bl.a. sonen Samuel Frigelius (1652-1726), som blev lantmätare i Kalmar län. Han förfärdigade synnerligen vackra kartor, som inte minst utmärker sig för sina konstnärliga norrpilar. Hans hustru, Sara Rymonia (omkr. 1666-1710), var systerdotter till Olof Verelius.

Samuel Frigelii son, kyrkoherden och kontraktsprosten Petrus Frigelius (1708-1791) i Madesjö, var far till ovanstående Anders Frigelius och Pehr Frigel och sammanbragte enligt herdaminnet viktiga samlingar till kalmarstiftets historia.

Christian Samuel Frigelius gifte sig 1841 20/7 i Torsås sn (Kalm.) med Anna Lovisa (Louise) Lindlöf, född 1816 16/7 i Piteå stad, utomäktenskaplig dotter till klockardottern Anna Maria Lindlöf.

424
Falck / Falk / SV: Elisabet Perdotter Falck
« skrivet: 2017-10-26, 08:51 »
Elisabet var sannolikt dotter till Per Jonsson, som en tid bodde i Tillingeby, Målilla sn, och vars bror Nils Joensson var bonde i Kroxhults Norrgård, Kristdala sn. Hon dog 1709, men 3 okt. är begravningsdatumet, inte dödsdatumet. Hon tillhör inte någon släkt Falck, så frågan borde hellre ha ställts under Misterhult.

425
Misterhult / SV: Per Nilsson född 1675 i Misterhult
« skrivet: 2017-10-25, 15:02 »
Per Nilsson var inte född i Sulegång, men rusthållare där, död 1736, begravd (ej död) 27/2. Han gifte sig 1703 25/1 i Misterhult med Sara Larsdotter, född omkr. 1660, död 1712 i Sulegång, i hennes andra gifte (gift 1:o 1676 2/7 i Misterhults sn med Nils Jönsson, född omkr. 1630, död 1701 [bg 13/10] i Sulegång), dotter till länsmannen i Tunalän Lars Botvidsson o.h.h. Elisabet Persdotter Falck.

426
Asby / SV: Asby (E) C:1 (1661-1715) Bild 284 / sid 555
« skrivet: 2017-10-24, 14:53 »
den 3 Augusti christnades måns nilßons dotter i hiälmsäng född den
                                                                                                     27 iuli
                                          Witnen                                             Karin
Svens hustru i hulltna  hustru Kirstin i roseboda   Per i uddesboo
                Nilß Klåckare.  Per i toppekulla.

427
Vad vi inte hade noterat 2000 var att bouppteckningen efter Catharina Månsdotter (Hanekinds härad 1806 17/3) innehöll lösningen på problemet, Hennes barn företräddes nämligen av mostermannen Johannes Persson i Hedingstorp. Enligt hfl (Grebo A I:2, s. 300) var hans hustru, Anna Månsdotter, född 1757 1/10 i Vists sn, vilket visade sig stämma: hon var född detta datum vid Väsentorp och modern hette Anna Lorentsdotter. Mtl visade att fadern var salpetersjudaren Måns Lundstedt. Familjen hade dock lämnat Väsentorps ägor före 1760. När Anna gifte sig i Vists sn 1777 26/10 var hon piga i Smedstorp, Torpa Norrgårds ägor, där mtl för samma år redovisade ogifta Anna, avskedade salpetersjudaren Måns, dennes hustru (sjuklig) och ett barn. Till sist hittade jag Catharina Månsdotter född i Skeda sn:

*** VII ***
205 Catharina Månsdotter, född 1760 31/12 i Gatan, Kerstinebo ägor, Skeda sn.

*** VIII ***
410 Måns Carlsson (Lundstedt), född 1728/1730 i Vists sn, död 1801 6/3 i Sjöberget, Markustorps ägor, Vists sn. Salpetersjudare på Väsentorps ägor, Vists sn, sedan torpare i Gatan, Kerstinebo ägor, Skeda sn, senare i Smedstorp, Torpa Norrgårds ägor, och Sjöberget, Markustorps sn, båda i Vists sn. Gift 1754 10/11 i Vists sn med
411 Anna Lorentsdotter, född 1730 27/3 på Sanden, Svartsätters ägor, Vists sn, död 1807 8/1 i Lilla Brommetorpet, Markustorps ägor, Vists sn.

*** IX ***
822 Lorents Larsson. Torpare på Sanden, Svartsätters ägor, senare på Väsentorps ägor, båda i Vists sn. Gift med
823 Anna Maria Mattsdotter.

428
Asby / SV: Asby (E) C:1 (1661-1715) Bild 267 / sid 521
« skrivet: 2017-10-23, 20:05 »
"Testamente 9
öre kopparmynt"

Asby C:1, s. 520.

429
Misterhult / SV: Lars Påvelsson Sulegång
« skrivet: 2017-10-22, 12:40 »
Kerstin Månsdotter, född 27 oktober (ej november) 1718 i Stora Basthult var dotter till Måns Nilsson (vilket också framgår av födelseboken), född 1695 (dp 10/2) i Stora Basthult, död där 1738 (bg 12/3), o.h.h. Elisabet Nilsdotter (vigda 1717 29/9 i Misterhults sn), född 1696 (dp 5/4) i Hälsingsö, Misterhults sn, död där 1749 (bg 27/7). Bouppteckning (bodelning) efter Måns Nilsson upprättades 1739 5/1 (vol. F III a:1, s. 134b, Tunaläns häradsrätts arkiv, VaLA).

430
Knut Svensson, född 1725 27/1 i Gårdveda Brogård, son till Sven Knutsson (född 1680 ca, död 1755 11/1 i Brunsudd, Ljungby ägor, Gårdveda sn) o.h.h. Lena.

Sara Göransdotter, född 1722 ca i Fagerbäck, Gårdveda sn, dotter till Göran Jonsson (född 1680 ca, död 1743 [bg 30/1] i Kvarntorpet, Gårdveda ägor, Gårdveda sn), hemmansbrukare i Fagerbäck, o.h.h. Ingrid Göransdotter (född 1681 ca, död 1771 7/7 i Kvarntorpet).

Knut och Sara vigdes 1748 23/10 i Gårdveda sn.

431
Kisa / SV: Är detta samma Elisabet Nilsdotter?
« skrivet: 2017-10-21, 13:21 »
Elisabet Nilsdotter är identisk med Nils Månssons och Bothild Fröstensdotters dotter Elisabet, född 1737 27/10 i Millingetorp (död 1799 17/7 i Tjustad, Västra Eneby sn). Dottern Bothild Jacobsdotter, född 1766 21/9 i Hällerna, Berga ägor, Västra Eneby sn, var enligt bouppteckningen efter modern 1799 gift och bosatt i "Bergslagen", vilket torde avse någon av socknarna i norra Östergötland.

Det av Nils barn som dog 1746 torde vara yngste sonen, Per, född 1741. Åldersuppgifterna i dödboken i Kisa under en lång följd av år på 1730- och 1740-talen är inte riktigt att lita på. Exempelvis anges en av mina anor, som dog i början av 1747, omkr. 60 år gammal, i dödboken ha varit 47 år.

432
Misterhult / SV: Lars Påvelsson Sulegång
« skrivet: 2017-10-20, 20:51 »
Redan namnet Maud på en svensk kvinna från 1700-talet borde ha varit en klart lysande varningssignal. Jag vet inte varifrån uppgiften kan ha kommit, men sällsynt gripen ur luften var den, i varje fall.

433
Misterhult / SV: Lars Påvelsson Sulegång
« skrivet: 2017-10-20, 14:33 »
Lars Påvelsson, född 1745 12/7 i Sulegång, Misterhults sn, död 1820 30/3 i Jaksarve, Rone sn (Gotland), gift 1:o 1777 26/10 i Misterhults sn med Lisa Svensdotter, född 1760 17/10 i Västra Ramnebo, Misterhults sn, död 1810 9/7 i Sulegång, dotter till Sven Persson och Sara Andersdotter.

434
Svinhult / SV: Vigda i Svinhult 18081213
« skrivet: 2017-10-19, 22:28 »
Samuel Pettersson från Grönsved (Rumskulla sn) och Catharina Jonsdotter från Flolycke.

435
Locknevi / SV: Chierstin Andersdotter
« skrivet: 2017-10-19, 09:19 »
Det står inte Laholm "på ett flertal ställen", utan på ett enda, det jag hänvisade till och visade bild på i mitt föregående inlägg; dessutom det enda ställe, där födelseorten alls skrivs ut. Hur hon kom till Korsberga kan vi endast spekulera om, men sannolikt gjorde hon som de flesta andra unga kvinnor i samma situation, flyttade från en tjänst till en annan. Det kunde föra dem långväga hemifrån.

436
Vena / SV: Catharina Danielsdotter
« skrivet: 2017-10-18, 20:55 »
Hela familjen (observera att det rör sig om dopdatum, ej födelsedatum):

Daniel Persson, född 1690 (dp 15/6) i Katebo, Lönneberga sn, död 1765 7/9 i Tomtåkra, Vena sn. Bonde i Tomtåkra, Vena sn. (dp,v,d). Gift 1719 10/11 i Vena sn med Elisabet Olofsdotter, född 1700 ca i Tomtåkra, Vena sn, död där 1759 17/10. (v,d).
Barn:
Petter Danielsson, född 1720 (dp 4/12) i Tomtåkra, Vena sn, död där 1772 25/4. Bonde i Tomtåkra, Vena sn. (dp,v,d). Gift 1750 28/10 i Målilla sn med Anna Maria Pettersdotter, född 1733 20/3 i Hagelsrum, Målilla sn, död 1801 9/11 i Tomtåkra, Vena sn. (f,v,d). I Knästorp vid vigseln. Dotter till Petter Bengtsson och Anna Sofia Hägerflycht.
Kerstin Danielsdotter, född 1723 (dp 7/4) i Tomtåkra, Vena sn. (dp). Möjligen gift före 1752 med Nils Olofsson, reservkarl för Hällerum, Tuna sn.
Catharina Danielsdotter, född 1725 (dp 25/11) i Tomtåkra, Vena sn, död där 1726 (bg 16/1). (dp,bg).
Maria Danielsdotter, född 1729 (dp 30/4) i Tomtåkra, Vena sn, död 1806 26/3 i Hällerum, Tuna sn. (dp,v1). Gift 1:o 1744 14/11 i Vena sn med Carl Nilsson, född 1719 ca, död 1766 1/2 i Hällerum, Tuna sn. Bonde i Hällerum, Tuna sn. (åu,v,d). Son till Nils Olofsson och Kerstin Carlsdotter. Gift 2:o 1767 3/5 i Tuna sn med Carl Håkansson, född 1736 (dp 11/3) i Bjälebo, Kristdala sn, död 1800 17/1 i Hällerum, Tuna sn. Bonde i Hällerum, Tuna sn.
Catharina Danielsdotter, född 1732 (dp 9/1) i Tomtåkra, Vena sn, död där 1791 15/3. (dp,v,d). Gift 1752 27/9 i Vena sn med Jon Johansson, född 1727 (dp 26/2) i Källehorva, Norrhults ägor, Vena sn, död 1803 22/9 i Tomtåkra, Vena sn. Bonde i Tomtåkra, Vena sn. Son till Johan Håkansson och Ingeborg Jonsdotter.
Olof Danielsson, född 1734 (dp 19/5) i Tomtåkra, Vena sn, död 1809 22/1 i Hyltan, Målilla sn. Bonde i Hyltan, Målilla sn. (dp). Gift 1756 26/10 i Målilla sn med Annika Nilsdotter, född 1733 6/2 i Stighult, Målilla sn, död 1799 10/12 i Hyltan, Målilla sn. Dotter till Nils Jönsson och Annika Gustafsdotter.
Lisken Danielsdotter, född 1739 (dp 7/10) i Tomtåkra, Vena sn, död där 1740 (bg 30/3). (dp,bg).
Elisabet Danielsdotter, född 1741 (dp 15/3) i Tomtåkra, Vena sn, död 1812 12/5 i Sjöglehult, Hammarsebo ägor, Målilla sn. (dp,v,d). Gift 1759 1/11 i Vena sn med Nils Nilsson, född 1740 1/10 i Hyltan, Målilla sn, död 1812 5/6 i Sjöglehult, Hammarsebo ägor, Målilla sn. (v,d). Son till Nils Jönsson och Annika Gustafsdotter.
Annika Danielsdotter, född 1745 (dp 8/9) i Tomtåkra, Vena sn, död 1813 23/1 i Hyltan, Målilla sn. (dp,v,d). Gift 1766 26/12 i Vena sn med Petter Nilsson, född 1736 8/3 i Hyltan, Målilla sn, död 1812 2/4 i Hyltan. Bonde i Hyltan. (f,v,d). Son till Nils Jönsson och Annika Gustafsdotter.

437
Locknevi / SV: Chierstin Andersdotter
« skrivet: 2017-10-18, 19:59 »
Som jag påpekade i ett tidigare inlägg - https://forum.genealogi.se/index.php?topic=147379.msg1443986#msg1443986 - anges Kerstin Andersdotter vara född i Laholm (Horn A I:1, s. 254). Detta är enda gången som en födelseort alls anges för henne, och den återgår på hennes inlämnade attest och är inte något som hon själv uppgivit. Hon förekommer även i Djursdala A I:1, s. 113, 144, 156 och 181, men där anges ingen födelseort.

Horn A I:1, s. 254, torpet Källeberg, Bränntorps ägor:

438
Sjögestad / SV: Född 1734-10-14
« skrivet: 2017-10-16, 16:13 »
"Den 14 octobris föddes Nils Anderssons och Hustru
Saræ Stinæ Falks barn i Ölstorp
Christnades den 20 dito kallades Cathari-
na..."

Källan är Rappestad C:3, s. 236, inget annat.

439
Hässleby / SV: Född 1736-03-31
« skrivet: 2017-10-16, 16:07 »
Bonden Sven Månsson i Apparp o.h.h. Maria Jonsdotter har sina namn utskrivna i födelsenotiserna för barnen Karin (1746 27/1), Jonas (1751 24/12), Karin (1754 29/12) och Måns (1760 11/2). Två gånger skrivs Maria Johansdotter. Deras vigselnotis återfinns i Kråkshult 1735 8/6: drängen Sven Månsson i Tokeryd och pigan Maria Jonsdotter i Boxefall. Sven Månsson var son till Måns Håkansson (omkr. 1685-1751 17/12) o.h.h. Kerstin Persdotter (omkr. 1681/83-1769 28/10) i Tokeryd, Kråkshults sn.

440
Husförhörslängderna från församlingar i Kalmar stift innehåller ibland mycket märkliga fel; inte minst har jag noterat det rörande Högsby. Noteringarna i längderna har inte kontrollerats ordentligt - i detta fall har, som Lennart Almqvist underströk i sitt inlägg Jonas och Brita plötsligt blivit lika gamla (i A I:1 är åldern noterad, i A I:2 har prästen försökt sig på att föra in födelseår, med trist resultat). Jag har inte ägnat någon riktig uppmärksamhet åt de formella skillnaderna i kyrkobokföring mellan Linköpings och Kalmar stift, men i det förstnämnda var reglerna strikta (glöm dock tanken på byråkratisk noggrannhet, ännu icke uppfunnen). Meurlingarna i Kristdala slarvade dock (Kristdala A I:1 påminner ju om böckerna i Högsby) och fick påskrivet för detta vid visitationer - därav de olika försöken att rätta till felaktigheterna i flera olika husförhörslängder på 1810-talet.

441
Vena / SV: Grels
« skrivet: 2017-10-14, 17:17 »
Grela Larsson var gift två gånger. Han dog 1704 (bg 21/3) och hade 2 söner och 3 döttrar (1 son och 3 döttrar enligt domboksnotisen, men avvikelsen förklaras nedan). Han hade mycket riktigt 2 döttrar vid namn Ingeborg, en i vardera giftet, vilket kan tyda på att första hustruns namn var Ingeborg.

Barnen:
1. Ingeborg Grelsdotter, född före 1650, död 1720 (bg 28/8) i Blaxhult, Vena sn, gift 1:o 1670 ca med Göran, 2:o 1673 ca med Erik Persson, död 1723 (bg 21/4), rusthållare i Blaxhult.
1. Maria Grelsdotter, född omkr. 1650, gift före 1675 med Berndt Roback, ryttare och rusthållare i Sönnerhult
1. Erik Grelsson, född omkr. 1655/60, död 1702 (bg 9/7) i Sönnerhult, begravd samma dag som sin ende son och efterlämnade inga bröstarvingar; gift 1699 30/4 i Vena sn med Elin Olofsdotter, född 1679 ca i Koppramåla, Vena sn, död 1710 (bg 10/3) i Träthult, Kristdala sn (gift 2:o 1703 16/8 i Vena sn med Anders Svensson, född 1677 ca i Läggevi, Fliseryds sn, bonde i Träthult, Kristdala sn, senare rusthållare i Läggevi)
1. Samuel Grelsson, född 1665 ca i Sönnerhult, död i kriget före 1712, ryttare för Sönnerhult, gift 1695 15/9 i Vena sn med Brita Persdotter (gift 2:o 1712 5/12 i Vena sn med Nils Persson)
2. Ingeborg Grelsdotter, född 1671 ca i Sönnerhult, död 1720  (bg 20/3) i Hammarsebo, Målilla sn, gift 1691 2/6 i Vena sn med Hans Persson, född 1668 (dp 26/1) i Hammarsebo, död där 1734 (bg 17/2), bonde i Hammarsebo.

442
Cajsa Jonsdotter föddes 1783 28/6 i Huggebo, Applekulla ägor, Kristdala sn, dotter till Jonas Börjesson (född 1761, trol. 2/9, i Döderhults sn) och Brita Johansdotter, född 1750 (dp 15/7) i Lilla Höckhult, Höckhults ägor, Kristdala sn. Brita avled 1829 17/7 i Borås, Bockara nr 2 ägor, Mörlunda sn, och Jonas Börjesson på samma ställe 1847 7/3. Enligt bouppteckningen efter Brita Johansdotter 1829 21/9 (vol. F II:27, s. 271, Aspelands häradsrätts arkiv, VaLA) efterlämnade hon änkemannen, dottern änkan Cajsa Jonsdotter i Lerbäckshult samt dotterdottern Cajsa Lisa Svensdotter i Borås (jfr Mörlunda A I:13, p. 56).

Jonas Börjesson med hustru och dottern Cajsa samt svärföräldrarna återfinns i Kristdala A I:1, s. 35 samt med hustru och båda döttrarna i Mörlunda A I:1, s. 26 (torpet Hillersmåla). Svärföräldrarna, Johan Andersson och Elisabet Persdotter, vigdes 1749 1/10 i Kristdala.

443
Baumgardt / Bomgardt / SV: Baumgardt / Bomgardt
« skrivet: 2017-10-13, 22:50 »
Anna Maria Baumgardt var född 23, ej 28/9, och faderns namn skrivs Bomgart i fb, ej Bonngardt. Denne, Peter Magnus Jacobsson Baumgardt (namnet snyggades till senare), var född 1797 12/4 vid Ankarsrums bruk, Hallingebergs sn (där han också dog, 1878 11/11). Han far var Jacob Bomgardt, född 1759 27/6 i Lindefors, Svenarums sn, död 1797 8/8 vid Ankarsrums bruk. - Se vidare mitt inlägg från 1 febr. 2012 ovan.

444
Tuna / SV: Jon Svensson
« skrivet: 2017-10-12, 21:43 »
Jon Svensson föddes i torpet Gölopp på Juxtorps ägor:

"den 21 föddes den 24 döptes Jon
Svensson i giölop
adjunctus Herr Kinberg  Jungfru Susanna Drangel
Johan Skräddare            Hustro Segrid i Slishult
drängen Jöns i Falla       Pigan Dordie i Tuna"

Källa: Tuna C:1, s. 194 (beakta att det rör sig om avfotograferade arkivhandlingar, som skall anges med korrekt signum och sida).

Tyvärr är inte torpet redovisat i mantalslängderna 1748 och omgivande år, varför jag inte vet mer om familjen.

445
Södra Vi / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-10-12, 21:23 »
Jag skall rätta mig om födelseåret: 1748 är det korrekta. Volymen har drabbats av en bladförlust, vars omfattning kan fastställas tack vare den ursprungliga, manuella pagineringen av sidorna, högst upp i ytterhörnen. Av de sidor som ursprungligen paginerats 1-29 har 8 sidor gått förlorade, nämligen s. 12-15, 18-19 samt 22-23, summa 4 blad. Sidorna fördelar sig i övrigt sålunda:

446
Södra Vi / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-10-12, 13:05 »
Jag förmodar att du i stället avser Södra Vi C:3, s. 16, Jonas, född 1749 20/11:
"...Nils Borgs och Kerstin Carlsdotters
barn i Ekhult och döptes den 27 November
(Faddrar:)
Jon Nilßon i Ringshult  Margreta andersdotter i Bäckhult
Nils Örström                 Kierstin Jonsdotter i Ringshult
Pehr Wiman                 Maria Jahansdotter i Nyllingtorpet"

447
Södra Vi / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-10-12, 11:36 »
Om du menar Södra Vi C:5, s. 15, Lars Johan, född 1828 20/11 i Ungsbo, Sunds ägor, är hans föräldrar torparen Lars Andersson Rossi o.h.h. Stina Lena Månsdotter. Hela familjen återfinns i Södra Vi A I:6, p. 149.

448
Torpa / SV: Torpa (E) C:2 (1692-1792) Bild 330 / sid 643
« skrivet: 2017-10-11, 23:11 »
Födda 1763:

"den 6 Martij Giörans barn från löfåsa __  __  __  __  __  Johannes
wittnen          Eric i Härmbo Norra Wij Socken Måns i dämshult asby
                     Socken Hustru Annika i löfåsa Hustru Zara i dämshult"

Torpa C:2, s. 643

449
Kristberg / SV: Kristberg
« skrivet: 2017-10-11, 20:24 »
Enligt herdaminnet - Westerlund/Setterdahl/Meurling del 2, s. 251 - var Petrus Nicolai kyrkoherde i Kristberg från 1632 till sin död 1652. Herdaminnet uppger att han blev student i Uppsala 1628 25/8 (Odén nr 230), men Odén garderar sig för att den då vid nationen inskrivne i stället var Peder Nilsson Enander, vilket jag med hänsyn till kronologien anser vara klokt.

Petrus var enligt herdaminnet gift med en dotter till sin företrädare, Andreas Locke, som avträdde tjänsten 1632. Detta stämmer inte, eftersom Joel Laurbecchius, som tillträdde kyrkoherdetjänsten 1 maj 1655 (ej 1654, som herdaminnet säger), berättar att prästgårdens inventarium levererades honom i händer 16 juni 1655 "af Salig  Herr Päders effterlåtne änkia Gudfruchtig Hustru Brijta Håkonsdotter", varefter herr Joel också nämner Salig Herr Päders Swärfader, Salig Herr Håkon" (Kristberg C:1, s. 101).

Herr Per "tillsades" Kristbergs gäll 1632 11/9 (vol. A I a:2, fol. 1r, Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, VaLA). Han avled 1652 18/8 (Kristberg C:1, s. 87).

Anders Locke var enligt herdaminnet gift med sin företrädares, herr Haqvinus Petri, änka, vilket förefaller rimligt, men antagandet att herr Per skulle ha varit herr Anders måg är, som visats, felaktigt.

I målet - Bobergs häradsrätt 1652 27/9 - nämns, förutom att herr Per var morbror till bröderna Nils och Sven Gustenssöner, herr Pers söner Daniel och Anders. Kaplanen herr Sven Petri, som även nämns i målet och som senare försökte få herr Pers efterträdares, Gabriel Gadd, änka Brita Eriksdotter till hustru, förefaller också kunna vara en son till herr Per, något som jag dock inte undersökt närmare.

450
02) Militära rullor / SV: PeterAlhstedt Värna Ryttare
« skrivet: 2017-10-10, 11:43 »
Åsmestad ligger i Slaka sn, medan Ånestad ligger i S:t Lars sn.

Slaka C:3, s. 95: 1747 30/9 föddes Anders, ryttaren Per Ahlstedts och hustru Marias son på Aska ägor.

451
Sellberg / SV: Sellberg
« skrivet: 2017-10-10, 11:16 »
Dubblera anans nummer, så får du fadern (Kekules system).

452
Familjen flyttade till Svenningeby Skattegård, Norra Vi sn: Norra Vi A I:6, andra delen, p. 101. Därefter bodde familjen i Stora Rödje och Kyrkohögmålen och sist i torpet Källstugan på det sistnämnda hemmanets ägor, där föräldrarna så småningom avled 1873 resp. 1880. Sven Gustaf, vars födelsedatum i fb synes rättat från 22 till 28, har i Norra Vi och senare alltid födelsedatumet 22/3. Han flyttade 1844 till Mariestad (Norra Vi A I:7, första delen, p. 59), men nämns inte i faderns bouppteckning, varför han torde ha avlidit tidigt. - Se Mariestad A I:18, uppslag 93 och A I:19, uppslag 62 (han blir upptagen som fosterson av skräddaren Petter Sundberg). 1849-1851 bodde han i Mörtestad, Amnehärads sn (Amnehärad A I:9b, p. 310), varefter han med namnet Gustaf Sundberg åter dyker upp i Mariestad för att 1853 som betjänt flytta vidare till Vänersborg (Mariestad A I:20, uppslag 118). Därifrån flyttade han 1854 till Göteborg (Vänersborg A I:17, s. 24), varefter jag inte följt honom.

453
Sellberg / SV: Sellberg
« skrivet: 2017-10-07, 14:57 »
Släkten Sellberg härstammar från gårdsfogden på Sandshult, Döderhults sn, Sven Nilsson, född omkr. 1642, död 1720 5/11 i Krokstorp, Misterhults sn. (Se Sven Bankeström, Från flydda tiders Kristdala och Tunalän, III [1997], s. 266-267.) Son till honom var Johan Svensson, ana nr 4 nedan.

***Proband***
1 Johan Lorentz Sellberg, född 1781 18/4 i Krokstorp, Misterhults sn, död 1831 25/1 i Plåttorp, Misterhults sn. (f,hfl,bou). Rusthållare i Solnehult, Vimmerby lfs, senare i Sulegång och slutligen i Plåttorp, Misterhults sn.

*** I ***
2 Johan Johansson Sellberg, född 1748 17/2 i Krokstorp, Misterhults sn, död där 1815 8/9. Rusthållare i Krokstorp, Misterhults sn. (f,v,d,bou). Bou Tunalän 1815 4/12. Gift 1772 15/6 i Vimmerby lfs med
3 Anna Brita Jonsdotter, född 1751 22/7 i Solnehult, Vimmerby lfs, död 1833 15/3 i Krokstorp, Misterhults sn. (f,v,d,hfl).

*** II ***
4 Johan Svensson, född 1688 (dp 15/7) i Solberga, Döderhults sn, död 1773 (bg 26/12) i Krokstorp, Misterhults sn. Rusthållare i Krokstorp, Misterhults sn. (dp,bg). Enl. db för Döderhult död 1693, begr. 16/7, 5 år gammal; förmodligen avser dock notisen brodern Sven. Gift 1725 ca i Kristdala sn med
5 Stina Larsdotter, född 1701 (dp 7/4) i Källtorp, Kristdala sn, död 1793 22/6 i Krokstorp, Misterhults sn. (dp,d).

6 Jonas Jonsson, född (döpt 1710 26/3) i Fjärdingshult, Vimmerby lfs, död 1788 21/9 i Solnehult, Vimmerby lfs. Rusthållare i Solnehult, Vimmerby lfs. (åu,v,d). Gift 1732 19/11 i Vimmerby lfs med
7 Ingrid Johansdotter, född 1709 (dp 28/12) i Solnehult, Vimmerby lfs, död där 1798 3/11. (dp,v,d).


Rusthållaren Jonas Petter Sellberg var bror till Johan Lorentz Sellberg och föddes 1785 18/12 i Krokstorp, där han också avled 1835 2/7.

454
Misterhult / SV: Eva Matilda Kristina Fagerström född 1853
« skrivet: 2017-10-05, 13:27 »
En kommentar för ordnings och redas skull:

Den källa som återges hos Ancestry är vigselboksutdraget i vol. H 1 AA:452 i Avdelningen för befolkningsstatistik, 1:a avdelningens 1860-1970 arkiv vid Statistiska Centralbyrån, vilket förvaras i Riksarkivet.

Den källa som återges hos SVAR/Digitala forskarsalen och hos ArkivDigital är vol. C I:10 i Misterhults kyrkoarkiv, vilket förvaras i Landsarkivet i Vadstena.

455
Vreta kloster / SV: Söker Hampus Jonsson, Rustmästare
« skrivet: 2017-10-01, 12:23 »
"Numero 18 den 10 Maji Berges och Hustru Ingeborgs i Thorskep döpt den 17 nomine - Jon
Testes Anders i Restad, Lars i Thorskep, Jon i Boberg, Hustru Cherstin i
Thorskep, pigan Cherstin i Prästegården"

Vånga C I:2, s. 698 (ange alltid källan!).

456
Vreta kloster / SV: Söker Hampus Jonsson, Rustmästare
« skrivet: 2017-10-01, 00:02 »
Förmodligen är han identisk med Hans Jonsson, född 1784 14/11 i Hörnet, Klockaregårdens ägor, Vreta klosters sn. Han bor hemma till början av 1800-talet och noteras i Vreta kloster A I:6, s. 14, som flyttad till Linköping. Att han står angiven som betjänt på Brunnby kan nog ha med den saken att göra. I Linköping kan han inte återfinnas, men hans bror Anders är i nyssnämnda hfl noterad som vistandes i "Biskopsgården", d.v.s. gården S:t Pers kv. 33 i Linköping, hos biskop - sedermera ärkebiskop - Jacob Axelsson Lindblom, som tillika var ägare av just Brunnby. Inte heller Anders återfinns i biskopsgården i Linköping. Hampus var väl finare än Hans, åtminstone om ambitionerna att taga sig upp i världen var starka. Att han inte nämns i bouppteckningen efter fadern, torparen Jonas Börjesson (vol. F II:10, s. 541, Gullbergs häradsrätts arkiv, VaLA), har nog sin förklaring i att han lämnat hemorten och låtit sig lösas ut ur boet.

I Södermanland har han gift sig med Ulrika Fredrika Ridderborg, vars gifte emellertid inte noterats i Elgenstierna, där det endast lakoniskt noteras, att hon "levde ogift 1827 18/5", d.v.s. den dag hennes mor dog.

457
Linköping / SV: Söker föräldrar till syskonen Roos
« skrivet: 2017-09-28, 23:50 »
Erik Johan Fingerroos deltog i de oroligheter kring de höga brännvinspriserna som bröt ut kring nyåret 1800. I Norrköping hade en grenadjärbataljon inkallats för att få bukt med ett upplopp och den 4 januari tågade bataljonen genom Linköping. Vid ett möte på stadskällaren vid Stora torget samlades flera borgare för att tala om det som hänt i Norrköping. Stämningen steg, supvisor började skrålas och så småningom fick texterna inflikade ord som "frihet" och "jämlikhet". Under eftermiddagen anslöt gesäller och lärgossar och festandet blev alltmer våldsamt till dess att skaran beslöt sig för att göra slag i saken, tågade Storgatan nedför till Stångebro, där man rusade in på det närbelägna bränneriet, krossade fönster, vände till och sänkte en utsläpad brännvinspannehatt i en vak i Stångån. Det hela slutade snöpligt med att en av våldsverkarna blev hemsläpad av sin hustru och de övriga skingrades utan besvär av borgmästaren, några stadstjänare och borgare. En bleckslagare och en målargosse häktades såsom misstänkta för särskilt stor delaktighet i upploppet. Borgmästaren begärde att borgerskapet skulle patrullera i staden, men borgarna vägrade ilsket, om inte de häktade först släpptes; argast var perukmakarmästaren Fingerroos, som dundrade näven i domarbordet och ropade "Tag mig tusan djävlar skola icke fångarna ut, förr gå vi ej härifrån!" Magistraten föll till föga - för den gången. Några dagar senare kom efterräkningarna, med fler arresteringar, domar o.s.v.

458
Målilla / SV: Botilla Persdotter and Bengt Jönsson
« skrivet: 2017-09-28, 22:10 »
”…hvarß förre man Erich Börgeson
benemd förymbde sedan han sig emot det 7 budet för-
sedt men hon fått af högwyrdige herr Biskopen Doctor Haqvin
Spegel och venerando Consistorio tilståndh att träda i annat giftte-
måhl etcetera

the meaning of which being roughly ”… whose earlier husband, called Erik Börjesson, ran away after he had violated the 7th commandment, but she had got permission from the bishop, Dr. Haqvin Spegel and the revered chapter [of Linköping] to remarry etc.”

459
Linköping / SV: Söker föräldrar till syskonen Roos
« skrivet: 2017-09-27, 22:49 »
Eftersom Sven Erik Roos dotter Adèle gifte sig med Marcus Larsson, följer här hennes anor i ett par generationer:

1 Adelaïde Amalia Johanna ( Adèle! ) Roos, född 1827 27/7 i Vadstena, död 1904 17/6 i Valdemarsvik, Ringsrums sn. (f,v,d,hfl,SBL). Gift 1852 15/1 i Åtvids sn med Simon Marcus Larsson, född 1825 5/1 i Lilla Örsätter, Åtvids sn, död 1864 26/1 i London. Konstnär.

*** I ***
2 Sven Erik Roos, född 1787 28/1 i Linköping, död 1841 16/6 i Vadstena. Rådman, handelsman i Vadstena. (hfl). Gift med
3 Gustava Hagrell, född 1794 16/11 i Stockholm, död 1834 3/9 i Vadstena. (hfl).

*** II ***
4 Erik Johan Fingerroos, född 1756 29/3 i Karhula, Loimaa (Loimijoki) sn, Åbo och Björneborgs län, död 1809 12/3 i Linköping. Perukmakarmästare i Linköping. (HISKI,v,d,hfl,bou). Bou Linköping 1809 3/5. Gift 1779 4/2 i Linköping med
5 Brita Catharina Ekebeck, född 1755 24/11 i Linköping, död 1809 1/7 i Linköping. (f,v,d,hfl,bou). Bou Linköping 1809 8/7.

*** III ***
8 Petter Fingerroos, född 1711 11/1 i Viurila, Halikko sn, Åbo och Björneborgs län, död 1758 22/1 i Karhula, Loimaa (Loimijoki) sn, Åbo och Björneborgs län. Förare i Karhula, Loimaa (Loimijoki) sn, Åbo och Björneborgs län. (HISKI). Gift 1750 17/10 i Loimaa (Loimijoki) sn, Åbo och Björneborgs län med
9 Beata Catharina Wittman, född 1727 23/2 i Hietamäki, Virmo (Mynämäki) sn, Åbo och Björneborgs län, död 1778 27/11 i Pöytyä (Pöytis) sn, Åbo och Björneborgs län. (HISKI).

10 Sven Ekebeck, född 1722 ca i Norrköping, död 1806 21/1 i Linköping. Urmakarmästare i Linköping. (v,d,hfl). Gift 1755 30/1 i Vreta klosters sn med
11 Maria Brita Göhle, född 1730 11/8 i Fredrikshamn, död 1789 5/10 i Linköping. (HISKI,v,d,hfl,bou,Sl-Göhle). Bou Linköping 1790 19/1.

Det kan tilläggas, att Maria Brita Göhles far, regementsfältskären Johan Peter Göhle, som föddes 1693 i Oberkozau i Vogtland, överflyttade till Sverige sedan han 1741 blivit regementsfältskär vid Östgöta regemente till fot och avled 1753 i Roxtorp, Vreta klosters sn. Se vidare om släkten Börje Furtenbach, Släkten Göhle (Genealogiska Föreningens släktböcker 10, 1961). - De finska anorna har jag funnit med hjälp av HISKI, d.v.s. Genealogiska Samfundets i Finland sökprogram för historieböcker (http://hiski.genealogia.fi/historia/indexr.htm).

461
Horn / SV: Var kom han ifrån
« skrivet: 2017-09-21, 20:33 »
Jöns Persson kom inte osannolikt från Horn eller grannskapet därav - som kan noteras av anteckningen i Korsberga var han ju åtminstone östgöte. Ätten Stålhammar och Salshult är ju inte obekanta; Korsberga ligger en dryg mil söder om Vetlanda.

462
Vreta kloster / SV: Läshjälp
« skrivet: 2017-09-21, 15:30 »
”Beata Christoffersdotter en gammal änka ifrån Skirstorp
född i Alholma och Wärmdö Socken 1684, fadren war
Skomakaren Christoffer Magnusson och Modren Hustru
Hedvig Jonædotter, Med sin moder kom hon hit
til Högsätter och blef der upfödd. När hon war
20 år gammal giffte hon sig med Hans Hindricsson
i Tripphultet, och hade med honom 8 barn, 4
Söner och 4 döttrar. Warit änka i 20 år och
hade på slutet Socknens fattigdel. Af barnen
är en Son död. Dödde af feber den 17 aprill
74 år gammal och begrofs den 23 aprill.”

Vreta kloster F:1, s. 139 (ange alltid källa!).

463
Horn / SV: Var kom han ifrån
« skrivet: 2017-09-20, 23:52 »
Jöns Persson dog 1787 23/9 i Histret, Ålhults ägor, Södra Vi sn; där avled samma år 18/6 även dottern Maria, född 1770/71. Förutom sonen Per, född 1774 10/10 i Älö, Södra Vi sn (moderns patronymikon felaktigt angivet som Nilsdotter), hade han barnen Stina, född 1776 30/10, och Erik, född 1779 15/1, båda i Lingnäset, Marstads ägor, Djursdala sn. Erik avled 1780 10/8 i Hällerum, Norra Fågelhems ägor, Södra Vi sn; på samma ställe föddes 1782 16/5 ytterligare en son, som fick namnet Carl Erik, som sedermera var torpare i Östorp, Horns sn, och i Göstorpet, Hycklinge sn, där han avled 1839 16/5.

Hustrun, Kerstin Andersdotter, anges i hfl i Horn A I:1, s. 254, vara född i Laholm 1729. Åtminstone födelseåret kan ifrågasättas, eftersom hon fick barn så sent som 1782, men noteras kan att hennes ålder i födelseboken faktiskt anges vara 51 år (Södra Vi C:3, s. 255).

Efter en del sökande har jag kommit fram till att Jöns och Kerstin gifte sig 1770 9/3 i Korsberga sn, där de båda tjänade hos familjen Stålhammar på Salshult. Se Korsberga A I:3, s. 332, där de båda finns noterade tvärs över förhörsspalterna: "Mannen Jöns från ÖsterGötland wist attest född 1744, Hust Kierstin Andersdotter 1740". Det sistnämnda födelseåret, som hon förmodligen haft i attesten när hon kom till Korsberga, är rimligare. Och det finns inget som säger att hennes härstamning från Halland skulle vara misstagen.

Dottern Maria föddes 1771 15/2 i Hammarsdal, Salshults ägor, Korsberga sn.

(Utan PLF hade det inte varit görligt att så snabbt hitta vigseln och äldsta dotterns födelse.)

464
Vid vigseln var Nils Israelsson enligt vb dräng i Bjälebo i Kristdala sn. I mtl 1737 finns en dräng Nils, 17 år, skriven hos Bertil Persson i Bjälebo nr 1. Nils Israelsson är uppenbarligen bror till Jon Israelsson, som 1736 30/5 gifte sig i Döderhults sn med Kerstin Mattsdotter från Äshult. Då deras son Nils föddes 1736 10/9 var drängen Nils Israelsson i Stora Bråbo dopvittne, vilket gör det antagligt att han är identisk med drängen Nils, 17 år, i mtl 1736 skriven hos Gabriel Classon i Stora Bråbo. Åldern torde vara starkt underdriven, men han är troligen inte född så tidigt som våren 1710, vilket åldersuppgiften vid hans död 1755 16/10 anger.

1743 4/6 föddes Jon Israelssons son Per på Äshults ägor; dopvittnen då var Nils Israelsson i Lockebo och pigan Annika Israelsdotter i Kråkenäs. Hon tillhör säkerligen syskonskaran; 1748 30/10 gifte hon sig i Döderhult med Erik Nilsson i Fröjdekulla (hon kallas dock Lisken i vb) och avled 55 år gammal 1779 26/10 i Hulta sågkvarn.

Jon Israelsson med hustru återfinns i Döderhult A I:1, s. 126; Annika Israelsdotter med sin familj ib. s. 12. Jon Israelsson anges 1766 vara 51 år och i db i Döderhult 1786 17/5 79 år. Av allt att döma är de barn till Israel Eriksson Sö[de]rberg, som i sept. 1709 antogs som ryttare för Lilla Bråbo (Smålands kavalleriregemente, överstelöjtnantens kompani, rusthåll nr 54). Han gifte sig 1707 8/11 i Mörlunda sn med änkan Karin Jonsdotter i Mörlunda (gift 1:o 1703 18/10 i Mörlunda sn med Anders Christoffersson i Mörlunda, död 1705, bg 26/3 - deras dotter Maria föddes 1704 25/7); de bodde först i Åkerö, där en dotter Anna föddes 1708 11/2 (begr. s.å. 14/6) och en son Jon 1709 30/6. 1712 bodde paret - tillfälligt, att döma av mtl, där de inte återfinns, samtidigt som Israel är skriven som ryttare i Lilla Bråbo, men inte tycks vara bosatt där - i Marhult, Tveta sn, där en son Nils föddes 1712 17/3. 1714-1725 återfinns fyra barn födda i Gropek, Lilla Bråbo ägor, i Kristdala C:1. Något som stärker förmodan om detta par som föräldrar är att pigan Maria Andersdotter i Applekulla, Kristdala sn, var dopvittne till Jon Israelssons son Nils 1736 och till Nils Israelssons son Per 1739. Av kronologiska skäl är hon inte dotter till Anders Larsson i Applekulla, utan torde vara identisk med Karin Jonsdotters dotter i första giftet. Hon gifte sig 1742 25/6 i Kristdala sn med Johan Andersson i Kråkenäs, Döderhults sn, där ju Annika Israelsdotter bodde när hon var dopvittne 1743 - se ovan.

Israel Sörberg dog 1771 (bg 22/12), 81 år, och hustrun Karin Jonsdotter 1766 (bg 19/1), 88 år, i Kristdala sn.

465
Det står att hon var född "i Horns Socken Klommersten gård" - Klommersten ligger dock i Odensvi sn.

466
Peter Eriksson o.h.h. Stina (som rätteligen hette Nilsdotter - se vigseln i Mörlunda 1775 18/6 samt födelseboken i Högsby 1776 27/1) bodde 1778 i Fergshult och dopvittnena i Ugglefall. Ingetdera stället ligger i Högsby sn. Ugglefall visar sig vara en del av Hyltans Uppeby i Mörlunda sn (dock enligt Ortnamnsregistret en del av Hyltans Nerby) - dopvittnena Anders Olofsson och Brita Jonsdotter återfinns i Mörlunda A I:1, s. 48. 'Fergshult' är förmodligen Färgshult i Mörlunda; en Per Eriksson är i varje fall noterad som torpare i Gatan på Färgshults ägor i mtl 1778.

Sidan i Högsby C I:3 är för övrigt 252, inte 253.

467
Tuna / SV: C.L.Brostrand
« skrivet: 2017-09-14, 17:49 »
Vid denna typ av frågor bör man lämna sid- och orthänvisningar.

Anders Peter Johansson avled 1850 9/12 i Gåsefall, varefter änkan och barnen flyttade till Brånhult på Gåsefalls ägor (Tuna A I:14, p. 105 resp. 109). På sistn. stället står att Cajsa Lotta "Bor i Fattighuset wid Sandwik". Någon särskild sådan inrättning finns dock inte i hfl; i A I:17, p. 477, är hon skriven i Fattigstugan, dock att hon och ett antal andra fattighjon är bosatta "i fattigstugan på Prestegårds ägor". Hon bodde sedan i fattigstugan resten av livet och dog där 1879 22/10.

468
Vena / SV: Ortnamnet Tjelketorp är okänt, men vad avses?
« skrivet: 2017-09-14, 12:21 »
Kälketorpet är troligen det ursprungliga - och i folks medvetande kvarlevande - namnet på ryttartorpet. Detta namnges första gången i mantalslängden för 1726, då det heter Lindekullen (vol. E III b:10, fol. 309r, Kalmar läns landskontors arkiv, VaLA); namnet Kälketorpet antecknas aldrig i mtl.

469
Nykil / SV: Nykil C3 sid 231 i Arkiv Digital
« skrivet: 2017-09-10, 23:44 »
Fadern heter ju Anders Olofsson Järling. Han var ryttare för Bjärsvik till 1752. Sonen Olof föddes 1762 22/4 i Övergård. Källan är Nykil C:3, s. 230.

470
Asby / SV: Asby (E) C:1 (1661-1715) Bild 199 / sid 385
« skrivet: 2017-09-10, 11:53 »
Britha Torpadia  Ingredh i Skorteboda
Håkan i Holckåsa, Swen i Jolstorpestufwan

471
Gammalkil / SV: Gammalkil db C2 sid 499
« skrivet: 2017-09-06, 19:38 »
Begravda 1742:
den 1 Augusti Swen Pärßon i Gluggen 45 år gammal lades söder om Broby
hall. drunknade i Winäs siön, då han eftter slutit dagswärke wid
Herregården skulle förfoga sig hem til sit."

472
Var ligger platsen? / SV: Gluggen, Bommedal i Gammalkil
« skrivet: 2017-09-06, 11:04 »
Gluggen bör ha legat söder om Storsjön, men platsen tycks inte vara känd i dag. Torpet revs bort 1846/47. Se Gammalkils hembygdsförenings hemsida under Bebyggelse (http://www.gammalkilshembygdsforening.se/databas/lista_a_o.php).

473
Törnsfall / SV: Johan Peter Österman f. 17801112
« skrivet: 2017-09-06, 10:52 »
Han anges vara född i Halland (s. 142, f.ö.).

474
Nykil / SV: Nykil C2 sid 363 (Bild 185 Arkiv Digital)
« skrivet: 2017-09-05, 22:28 »
Födda 1728:
”den 20 Martii föddes förafskiedade Artilleriekutskens Jöns Siörlings och Hustru Karin Pers-
dotters Son i dichthagen, och Christnades den 24 Ejusdem, wid namn Anders.
                                                          Testes.
Erik Larßon i Alwijketorpet. drängen Anders Jönßon i Alwijka. drängen Måns Perßon
i Nykijl. drängen Lars Nilßon i Rum. Hustru Gunnil Simonsdotter i Bierswijk Pigan Kierstin
i Alwijka. Pigan Brita Larsdotter Ibidem.”

(Nykil C:2, s. 362)

475
35 Äktenskap / SV: Åldersdispens
« skrivet: 2017-09-05, 10:08 »
Det har blivit någon missupfattning här och fel personer har följts.

Vigseln mellan Nils Alfred Eriksson och Amanda Elisabet Genborg ägde rum 1913 22/6 i Långsele (Långsele E I:1, p. 60, nr 12). Paret finns i Långsele A II a:4, p. 210.

476
I hfl skrivs namnet Ketzler, i vb (s. 48) Kietzler och likadant i fb.

477
Linköping / SV: Söker familjen Lundblad....
« skrivet: 2017-09-02, 11:59 »
Sonen Teodor föddes 1823 11/11 (C I:5, s. 257) och familjen återfinns i S:t Pers kv. 72 (A I:21, s. 452). Födelseorten är f.ö. Linköping; domkyrkoförsamlingen tillkom formellt först i augusti 1967.

478
Heda / SV: Fiskalen Anders Reutermark i Norrö
« skrivet: 2017-08-31, 19:25 »
Fredrik Reutermark frambars vid dopet av "Comministri hustru, Christina Myrtenberg". Anna Christina Myrtenberg föddes 1718 27/11 i Örberga sn, dotter till slottslänsmannen, sedermera rådmannen i Skänninge Magnus Myrtenberg o.h.h. Maria Johansdotter Nerman, och gifte sig 1746 3/8 i Rök med komministern därstädes Petrus Hagerstedt (1707-1760).

Anders Reutermark var 1740-1750 kronolänsman i Lysing, tit. likvidationskommissarie.

479
Nils Persson föddes 1711 7/1 i Hyltan, Mörlunda sn, son till Per Nilsson (förmodligen född omkr. 1675, död 1736 - avrättad sedan han mördat en kvinna vid namn Kerstin Jonsdotter) o.h.h. Sara Svensdotter (född omkr. 1686 i Bockara, Mörlunda sn, död 1759 12/8 i Hyltan); de båda vigdes 1702 9/11 i Mörlunda sn.

480
Heda / SV: Fiskalen Anders Reutermark i Norrö
« skrivet: 2017-08-31, 12:03 »
Anders Reutermark, född 1710 12/2 i Sylta, Lilla Rytterne sn, död 1794 17/11 i Heda sn, gift 1736 11/6 i Sjögestads sn med Maria Charlotta Meunier, född omkr. 1715 i Stockholm, död 1796 30/3 i Näfstads Västergård, Västra Tollstads sn. Hon var dotter till färgaren Johan Meunier, som dog 1729 3/7 i Vadstena, o.h.h. Maria Höök, död 1752 6/5 i Vadstena.

482
Maria Nilsdotter är född 1741 29/4 i Hyltan, Mörlunda sn, dotter till Nils Persson och Kerstin Nilsdotter, som strax efteråt flyttade till Hycklinge Mellangård i Döderhults sn, där Kerstin föddes 1720. Nils och Kerstin vigdes 1739 27/5 i Döderhults sn.

483
Just den ifrågavarande notisen är odaterad. Om man tar sig en titt på kyrkoräkenskaperna, förstår man varför (och varför notisen är så ofullständig). Det har helt enkelt inte funnits några attester tillgängliga; räkenskaperna för ett tiotal år före 1672 är summarier och dessutom är årsinkomsterna uppförda och sammanräknade i klump 30 oktober 1672 av välaktad Peder Assersson (Mönsterås J I:1, s. 166 - se intyg och avskrivna brev kring räkenskapens tillkomst, ib., s. 169).

484
"Herr Bennich förbjöd
den 9/1 69 af[f]lyttningsattest till dess hans
fordran blifvit godtgjord"

485
Målilla / SV: Christman Persson of Entsebo
« skrivet: 2017-08-27, 18:33 »
The Child baptized 19 February 1716 is called Samuel. The child buried 28 October the same year has no name recorded, but is said to have died 14 days old, which quite simply must be wrong. Samuel Christmansson died in 1795.

486
Självfallet. Såg inte att jag skrev fel siffra; korrigerat nu.

487
Sven Peter Pettersson föddes 1805 [korrigerat] 5/7 i Röhäll, Perstorps ägor, Vimmerby lfs, son till Petter Nilsson och Ingrid Hansdotter. Födelsedatumet är i hfl felaktigt angivet som 5/2. Filiationen bekräftas både av bouppteckningen efter Petter Nilsson 1834 24/11 (vol. F III a:16, s. 97, Sevede häradsrätts arkiv, VaLA) och av Frödinge A I:6, p. 195. Petter Nilsson är inte införd i dödboken.

488
Strokirk / SV: Strokirk
« skrivet: 2017-08-22, 19:15 »
En upplysning - som dock inte leder mycket längre - finns i Oscar Fredrik Strokirks Kultur- och personhistoriska anteckningar, del 3 (1920), s. 85 - läsbar via denna länk: http://runeberg.org/strokirk/3/0095.html.

489
Svinhult / SV: Snickaren från Svinhult
« skrivet: 2017-08-21, 21:53 »
Litet mer går att klarlägga. Här tre generationer:

1 Jonas Börjesson Källström, född 1778 28/6 i Källeberg, Rås ägor, Svinhults sn, död 1811 19/7 i Källeberg, Stora Tidersrums ägor, Tidersrums sn. (f,d,hfl).

*** I ***
2 Börje Christiansson, född 1746 21/2 i Idhult, Svinhults sn, död 1816 4/4 i Källeberg, Stora Tidersrums ägor, Tidersrums sn. Torpare, snickare i Källeberg, Rås ägor, Svinhults sn. (f,v,d,hfl). Gift 1776 30/6 i Svinhults sn (vb för Sund) med
3 Ingegerd Månsdotter, född 1735 28/3 i Högerås, Svinhults sn, död 1815 20/1 i Källeberg, Stora Tidersrums ägor, Tidersrums sn. (f,v,d,hfl). Kallas Ingrid i db och sägs där vara änka.

*** II ***
4 Christian Persson. Bonde i Idhult, Svinhults sn, sedan torpare i Johanstorp, Gnottnehults ägor, Sunds sn. (v,mtl). Hela namnet i Ingatorp C:4, s. 160, då han 1728 19/7 var dopvittne vid blivande svågern Johan Börjessons i Bondarp son Jons dop. Gift 1728 13/10 i Svinhults sn med
5 Kerstin Börjesdotter, född 1708 16/5 i Idhult, Svinhults sn, död 1777 8/12 i Johanstorp, Gnottnehults ägor, Sunds sn. (f,v,d).

6 Måns Persson, född 1702 15/1 i Högerås, Svinhults sn, död där 1751 15/5. Bonde i Högerås, Svinhults sn. (f,v,d,bou). Bou Ydre 1751 25/6. Gift 1726 16/10 i Ingatorps sn med
7 Maria Johansdotter, född 1705 5/8 i Boda, Ingatorps sn, död 1766 13/6 i Högerås, Svinhults sn. (f,v,d,bou). Bou Ydre 1766 16/6.

*** III ***
10 Börje Jonsson, född 1666 ../1 i Idhult, Svinhults sn, död där 1737 4/8. Bonde i Idhult, Svinhults sn. Gift 1689 20/5 i Svinhults sn med
11 Gertrud Börjesdotter, född 1666 i Österås, Svinhults sn, död 1742 (bg 31/1) i Idhult, Svinhults sn.

12 Per Månsson, född 1661 i Högerås, Svinhults sn, död där 1725 26/3. Bonde i Högerås, Svinhults sn. Gift 1690 15/6 i Svinhults sn med
13 Karin Månsdotter, född 1661, död 1733 16/5 i Högerås, Svinhults sn. (v). I Skuru vid vigseln.

14 Johan Sunesson, född 1676 ca, död 1755 27/9 i Boda, Ingatorps sn. Bonde i Boda, Ingatorps sn. (åu,d). Gift 1:o 1697 14/11 i Ingatorps sn med
15 Ingegerd Persdotter, född 1664 ca, död 1733 19/4. (åu,v,d).

490
AAA - När var... / SV: Dom. 26 (post Trinitatis) 1710
« skrivet: 2017-08-16, 19:17 »
26 efter Trefaldighet torde tvivelsutan vara en felskrivning för 24, om man tittar på datumen före och efter:
nr 86 begravd All Helgonadagen, 1/11
nr 87 begravd 23 e. Tref., 13/11
nr 88-92 begravda "26 e. Tref." - borde vara 24 e. Tref., 20/11
nr 93-94 begravda 1. i Advent,  27/11
nr 95 begravd S:t Andreae dag, 30/11
nr 96-101 begravda 2. i Advent, 4/12
etc.
1710 fanns endast 24 söndagar e. Tref.

491
Målilla / SV: Maria Jonsdotter i Älghult
« skrivet: 2017-08-16, 09:27 »
Förutom kyrkobokföringen främst domböcker. Anorna finns i ett gammalt inlägg av mig från 1999, där Jonas Persson och Elisabet Persdotter är ana 14-15: http://forum.genealogi.se/index.php?topic=22881.msg368727#msg368727

492
Målilla / SV: Maria Jonsdotter i Älghult
« skrivet: 2017-08-13, 20:24 »
Maria Jonsdotter finns inte införd i födelseboken, men torde, som åldersuppgiften i dödboken anger, vara född 1732. Anteckningarna i Målilla C:2 är stundom ofullständigt förda. Hon var dotter till Jonas Persson, född omkr. 1685 i Stighult, Målilla sn, död 1747 (bg 7/6), och hans hustru (vigseln ägde troligen rum 1713, men är ej antecknad) Elisabet Persdotter, född omkr. 1685 i Boda, Målilla sn, död 1766 26/12 i Älgshult.

Jonas Persson var först brukare av faderns gård i Stighult, 1718-1723 hemmansbrukare i Kallersebo, Målilla sn, och köpte sedan Älgshult, där han bodde från 1723.

Äktenskapet mellan Maria och Hemming Jonsson var avtalat åtminstone bortåt ett år före vigseln, ty i mtl för 1750 - daterad 19 okt. 1749 - är Hemming med hustru redan antecknade för bruket av 1/8 mtl Älgshult (halva gården).

Både Hemmings och Marias anor kan följas på några linjer bakåt till 1500-talet och i ett fall (där de har gemensamma anor) till 1400-talet. Maria mm och Hemmings fm f var syskon.

Mantalslängderna i Kalmar läns landskontors arkiv finns, med vissa luckor, tillgängliga via ArkivDigital för perioden 1644-1820

493
Målilla / SV: Börie Skytt
« skrivet: 2017-08-09, 19:59 »
I do not know much about Börje Skytt. 17 March 1650 was his daughter Märeta baptized (not buried or dead).

8 October 1660: Börje Skytt accused his neighbour Nils Siggesson for  having threatened to hurt and hit him when he intended to mend a mill, which "from time immemorial" had belonged to Börje's farm. Börje called on witnesses who could corroborate his claims. Nils Siggesson had not found any witnesses for his claims, but was allowed to find some for the next court session. I have not followed it up.

494
Kugelberg / SV: Piga hos Kugelberg?
« skrivet: 2017-08-07, 23:58 »
Enligt hfl var Lena Sydow (så i db 1848 17/1) född 1771 i Målilla sn (i db uppges hennes ålder till 80 år). Hon födde 1803 2/6 uä sonen Carl i Spånghult ("Pig. Lena Sidos i Spånghult Oächta Barn", Misterhult C I:4, s. 123). Hon kanske kan vara identisk med Lena Cajsa, född 1773 20/10 uä i Ödhult, Målilla sn; namnet gör det lätt att tänka sig att fadern var någon von Sydow.

495
Tuna / SV: Födda i Tuna 1698 Jan 21
« skrivet: 2017-08-02, 21:08 »
I Jacob Larssons födelsenotis förekommer Odensvalehult två gånger, inte tre:
"Jacob larson i Onswalhult", "Lars i Österhult", "Hustru Brijta i Onswalhult".

496
Kisa / SV: Kapten Torbjörn Svensson i Misterfall
« skrivet: 2017-07-19, 13:53 »
Det är samme man hela tiden.

Första gången som jag hittat honom, 1630, är han korpral (mönstring 1630 5-7/3 i Linköping "Torbbiörn Flok." [vad nu det sista ordet avser], 1630:7, fol. 6r; se även mönstring 1630 12/5, "Torbiörn i Saluarp Tierßrum S.", 1630:8, fol. 47r; jfr mönstring 1630 24/7, ib., fol. 16r).

I rullan 1633:1, fol. 27v, anges han bo i Farsbo (Kisa sn). Texten i rullan 1633:7, fol. 9r, lyder dels att Sven Jonsson "ähr Zärtiant, och Corporal Torbiörn ähr förrerare" och om Torbjörn att han "ähr Förrerare och 1. gemen Hellie Jönßon ähr Corporal igen".

I mtl hittas Torbjörn 1642 som fänrik i Norrhult, Tidersrums sn, men 1643 i Misterfall, då en korpral i stället redovisas i Norrhult.

497
Kisa / SV: Kapten Torbjörn Svensson i Misterfall
« skrivet: 2017-07-18, 23:50 »
Bland korpralerna 1633 finns Torbjörn Svensson i Saluarp, alltså Salvarp i Tidersrums sn.

1631 var han förare, 1634 noterad som sergeant (jämför med Arvid Kugelbergs matrikel över officerare med vederlikar i femte delen av Kungl. Första livgrenadjärregementets historia [1930], s. 35).

498
Rystad / SV: Lesehjelp
« skrivet: 2017-07-18, 13:56 »
”1772 Junii den 20 föddes och den 24 döptes auditeurens på
Staby Säterie Herr Olof Ulric Poraths och Fru
Helena Christina Cardons dotter och kallades
Johanna Catharina

                                                    Wittnen:
Cornetten Herr O. Flodin på Flodingstad   Pastorskan Anna Lisa Collin
Kyrkoherden Herr Magister Hult i Näsby   Konglige Secreterarens fru Christina
Comministerna Herr Clas Tempelman      Johanna Bodin, genom fru Vagner
                                   i Kerna                    mademoiselle Johanna Cardon
                                                                   genom mademoiselle Anna Christina Borgstedt”

Rystad C:4, s. 133 (det underlättar med en korrekt källhänvisning).

499
Wallman / Vallman / SV: Wallman från Östergötland.
« skrivet: 2017-07-14, 10:34 »
Statdrängen och foraren David Edvin Wallman, född 1890 20/2 i Solberga, Veta sn, död 1977 29/3 i Järstads Norrgård, Järstads sn, kom med familjen till Järstads Norrgård 1937 5/11 från Mjärdevi Bredgård i Hogstads sn, dit han flyttade med familjen i nov. 1927. Dessförinnan var han statdräng i bl.a. Stora Åby, Ödeshögs och Röks socknar.

Han var son till Karl Johan Karlsson Wallman, född 1862 12/12 i Fattighuset, Appuna sn, död 1904 18/9 i Lövsberg, Mjölby sn. Namnet Wallman har han troligen tagit från Valltorp i Appuna, där hans far, statdrängen Carl Fredrik Jonsson (född 1834 19/12 i Rinna sn), bodde då han föddes. Föräldrarna - modern var Anna Charlotta Jonsdotter, född 1836 28/1 i Röks sn - var ogifta och ingick inte äktenskap förrän 1863 18/5.

David Edvins hustru, med vilken han gifte sig 1912 26/12 i Mjölby sn, var Jenny Amalia Kinnander, född 1890 9/10 i Stora Broby, Gammalkils sn, dotter till statdrängen Johan Teodor Kinnander o.h.h. Augusta Wilhelmina Petersson. Hon avled redan 1952 9/4 i Järstads Norrgård.

500
Wallman / Vallman / SV: Wallman från Östergötland.
« skrivet: 2017-07-13, 18:03 »
Preciseringar behövs: vilken av släkterna Wallman? Vad hette dina förfäder och när bodde de i Järstad?

Sidor: [1] 2 3 ... 12