ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Markus Gunshaga

Sidor: [1] 2
1
Introducerad adel - T / Trotzenfelt
« skrivet: 2021-04-09, 14:07 »
Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIIf:17 (äktenskapsmål 1703), SVAR bild-ID C0074500_00401
 
”Ehrwyrdige och wällärde H:r Kyrckjoherde.
 
H:r Kyrckjoherdens Bref af d. 16 Maij hafwer iag wähl bekommet hwaruthinnan H:r Kiörckjoherden af mig begiärer at få En lijten närmare underrättelse, huru wijda det sant kan wara, den berättelse Cornetten Philip Tråtzenfelt giör om det fruentimbret han hoos sig skall hafwa dhen han säger wara sin Kiötzlige Syster, om hwilcket lijkwähl Twifwelsmåhl drages för sina wissa orsaker, så har iag för dhen skull detta till ett hörsamst swar welat låta följa att Cornetten Philip Tråtzenfelt eij har någon kiötzlig söster uthan halfsöstrar, den ena är min Moder hwilcken är födder i Amsterdam, men sedan min MorFader Borgmäster Peter Tråtzenfält blef Enckling kom han hijt till Stokholm och giffte sig med fru Christina Cloo, hwilcken war Abel Koks Enckefru som hade och Barn med sin förra Man som nu kallas Cronströmar af hwilcka een dotter lef:r, och är her wistandes i staden, medh samma fru Cloo aflade bem:te Borgmäst:r Tråtzenfält denne omb:te Philip Tråtzenfält kunnandes han så mycket derföre hafwa någon sin kiötzlige söster hoos sig, som han föräldrarne emellan det endaste Barnet war i dhen kullen, men fullgick här för des afresa Ett ryckte här i Stokholm det han mycket omgickz medh Een des Moder tienste piga som kallades Lehna, hwaruppå många togo misstanckar, och ner det begyntes Effterfrågas Reste både han och hon herifrån, så att om hon kan wara den samma, kan iag intet weta, Emedan jag lijtet bekymrar mig om, hwad Een annan giör uthan må dhe sielfwe deruthinnan stå sin Egen hazard! Hwad nu H:r Kyrckjoherden heruthinnan står att Effterfråga och giöra lärer han sielf bäst weta sitt Embete och Kongl. May:ttz Kiörckohrdning honom her uthinnan dicterar, att iag nu så hastigt detta skrefwet beder iag tienstl: om uhrsäckt, Emedan alt lijkwähl är af godt hierta meent, och detta allenast för H:r Kyrckjoherdens Egen Person, men Eij wijdare andra till underrättelse skickas, Emedan man Eljest kanske torde hafwa förtreet för sanningen, som nu wäldens maner är, och skall H:r Kyrckjoherden få Rätta sanningen uthlåtet af dem, frucktar iag före att han mehr förskaffar sig sedan säckerheet dhen han eij undankommer, hwilcket alt lembnas i H:r Kyrckjoherdens Eget bästa Conduite, och förblif:r iag i alla måhl altijd Ehrwyrdige och wällärde H:r Kyrckjoherdens
Tiensthörsamste
Tienare,
P: Suanhielm
 
Stockholm d. 10 Junij
1703.”


2
Konungens eget värvade regemente / Ilström, Per (1776)
« skrivet: 2021-03-13, 00:31 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:4 (1773–1799), s. 91:
 
”[1776] d: 6. Julij Föddes ett gåsse barn på Lazarettet härstädes af en SoldatHustru, hwars man Pehr Ilström benämd wid Hans Kongl. Maij:ts eget Regemente och Hustrun Karna Hindrichs dotter enligt bewis annars uppehålla sig i Branstads Församling. Barnet Christnades sam[m]a dag det [föddes] wid namn Lars. Bror Svensons hustru bar honom till dopet, Skomakaren Möllers hustru tog mössan af; Öfrige Faddrar woro Skomakaren Möller Karetmakare läre gåssen Carl Hall och Pigan Elna Jönsdotter.”


3
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1803] October 23. dog härstädes Soldaten wid Hans M:sts Konungens eget wärfwade Regemente Öfwerste Rosenblads Compagnie Daniel Schneider ifrån Landscrona 33 år gam[m]al af Coliqve; Begrofs den 27de ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.” [notisen struken; marginalanteckning: ”uptages icke som död.”]


4
Överste Johan Wilhelm Sprengtportens regemente / Hans Persson
« skrivet: 2021-03-13, 00:28 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1801] Sept: 2. dog Kringwandrande förra Soldaten wid Sprängportska Regementet Hans Pehrsson 70 år gam[m]al af ålderdoms swaghet; Begrofs den 6te ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


5
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1817, död] Juni 12, [begravd] Juni 22. Kringwandrande Trumpetaren Johannes Anders Zimmers dotter Johanna Sophia. 1 [år gammal, död av] mässling.”


6
Övriga släkter - V W / Willberg
« skrivet: 2021-03-13, 00:26 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 225:
 
”[1798] D:o [januari] 26. dog Änklingen Johan Willberg ifrån Skabersjö Församling 54 år gammal af Trånsjuka; Begrofs den 2dre derpåfölljande Februarij på Fru Magle Kyrckogård.”


7
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 179:
 
”[1785] d: 4. November dödde JägeriBetjenten Anders Wessmans från Östra Sallerup lilla dotter Catharina ¼ åhr gaml: af Förkylning. Begrofs d: 6. ejusdem på Fru Magle Kg:”.


8
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1827, död] Maji 1, [begravd] Maji 6. Kringwandrande Skomak. Gesällen Joh. Walström, fritt Grafst[älle]. 47 [år gammal, död av] Tvinsot.”


9
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 173v:
 
”[1784] d: 14. Augusti dödde Kringwandrande Betlerskan, Pigan Anna Margreta Skröder från Warberg, 23 Åhr gaml: af hetsig Feber, Begrofs d: 15. dito på Fru Magle Kyrkogård.”


10
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:5 (1800–1815), s. 361:
 
”[1809] D:o [september] 14. Föddes i Östra Thorn, Kringwandrande Krämmaren ifrån Silfvitsborg Zaccarias Lindströms och des hustru Elna Johansdotters barn, som den 16de ejusdem Christnades wid namn Mårten, Åboen Pehr Nils hustru i Östra Thorn hölt honom wid dopet, öfriga faddrar woro: husmän Pehr Trulsson och Nils Trulsson.”


11
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1832, död] Febr. 1, [begravd] Febr. 5. Guldsmed Gesällen Christian Hoff från Landskrona. 33 [år] 11 [månader gammal, död av] Lungsot.”


12
Övriga släkter - H / Herslow
« skrivet: 2021-03-13, 00:21 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1829, död] Maji 17, [begravd] Maji 22. Helsingborg, död på Lazarettet. Kopparslagaren Hintzes hustru Otiliana Herslov. uppl[iga villkor] uppt[ages] icke. 54 [år gammal, död av] Lungsot.”


13
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:5 (1800–1815), s. 276–277:
 
”[1807] D:o [juli] 11. Föddes Actören wid Kongl:e HofSecreteraren Herr Carl Stenborgs Swänska Comiska Theater Trupp Herr Gustaf Hedins och des fru Maria Theresia Livins barn, som den 14de ejusdem Christnades wid namn Eduard Wilhelm Wincent Thure, actören Herr Aron Lemos fru Maria Redbecka Rydberg hölt honom wid dopet, Parlören Chevalljers fru tog af mössan, öfriga faddrar woro: Herr actören Vincent Fredrichsson, domkyrckoKlåckaren H: P: Dahlén, Actören Herr Nils Gustaf Svante Svanelius och Demoiselle Anna Elisabeth Fridlitzia. Mod: 24 år.”


14
Övriga släkter - B / Brulo
« skrivet: 2021-03-13, 00:19 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:5 (1800–1815), s. 361:
 
”[1809] Septemb: 7 Föddes Directeuren och Ballettemästaren wid Swänska Comiska Theater Troupen Herr Johan Brülos och des fru Cathar: Lovis Starchels barn /: båda föräldrarne Catholiker :/ som Christnades den 13de ejusdem wid namn Fredrika Lovisa, Parlör Chevalliers hustru hölt henne wid dopet, Tractören Holsts hustru tog af mössan, öfriga faddrar woro: Catholiken TheaterDirectoren Herr Johan Ambrotianus, Kongl. Concertmästaren Herr Carl Westerdahl, MusiqveDirectören Herr Pehr Westberg, Mamsellerna Fredrika Lundberg och Lovise Ågrén. Mod: 32 år.”15
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1801] D:o [augusti] 3. Dog Kringwandrande Qwinspersonen Kjersti Björnstrandsdotter ifrån Bosarp Sochn hastigt af blodstörtning 27 år gammal; Begrofs den 9de ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


16
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1804] D:o [mars] 30. Begrofs enl:t Torna H:rds Urtim[m]a TingsRätts Utslag af den 23dje ejusdem på S:te Pehrs Kyrckogård Tjenstegåssen Nils Björckman . . . år gam[m]al ifrån Werpinge, som genom ett owårligt fall den 16de i denna månad dog wådeligen. Hör till Clost: församl.” [marinalanteckning: ”icke här uptag.”]


17
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:5 (1800–1815), s. 177:
 
”[1805] D:o [februari] 19. Föddes Kringwandrande fattiga Qwinspersonen Fredrika Aborrs 2dra oägta barn, som den 20de ejusdem Christnades wid namn Olu, Jordegumman Ingrid Christina Lundberg hölt henne wid dopet, murgesäll Lars Lundberg, Ladufogden And: Öhrstedts kjäraste Elsa Ottergrén, pigan Carolina Hall och SwärfwareGesäll Nils Cronström woro faddrar. Säger sig wara född uti Hoby wid Ystad men nu mera icke, utan wandrar omkring. Mod: 37 år.”


18
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:2 (1700–1745), s. 152:
 
”[1725] d 4 Maij Christnades hemma Borgarens ifrån Wexiö i Småland Jöns Swenson Hielms och Elin Nilsdotters barn Karin, födt d 3 dito kl: ½ 12 om natten Jon Larsons hustru ifrån Wexiö bar henne, faddrar Borgaren ifrån Wexiö Jöns Krok, Swen Modig, Petter Carlström, Jon Jonson, Måns Olson, Swen Sandberg, Nils Bång ifrån Ystad, Malmströms hustru i Ystad, Johan Smedbergs hustru af Wexiö Anna Offenberg, och Karina Persdotter.”


19
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 84v:
 
”[1688] d 15 Aug: bleff christnet Claus Christophersons barn som boer i Vexiö och war här kommen till S:te Lardts Markenat. d 13. dito bleff det födt om aftonen kl. 9. moderens nampn är Brita Tors dåter barnsens nampn är Anna. Valborgh Alexanders baar dett. Faddrar Anders Möller, Monsi:r Silfander, Anna M. Iffwer Wandels, Annika Gustaff Hammers dåter, Junfr. Elisabeth Tolsteens”.


20
Laholm / Borgaren Ola Bengtsson (ca 1710–1784) från Laholm
« skrivet: 2021-03-13, 00:11 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 172:
 
”[1784] d: 8. April dödde en Borgare från Laholm wid namn Ola Bengtson 74 åhr gam[m]al af Förkylningsfeber, Begrofs d: 10. ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


21
Falkenberg / Borgaren Widrik Persson Nordberg i Falkenberg 1723
« skrivet: 2021-03-13, 00:10 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:2 (1700–1745), s. 136v:
 
”[1723] dito [26 maj] Christnades Borgaren ifrån staden Falckenberg Widrich Persons Nordbergs, Dorothea Swensdotters barn Kirstin födt d 24. Mattz Åkessons hustru i Lilla Råby bar henne, faddrar Borgaren i Ystad Nils Bång, Simon Haraldson ifrån Laholm, Lorentz Malmström i Laholm, Swen Donner Borgare i Engelholm, Johan Wolf Borgare i Falckenberg, Per Olson ifrån Färs härad Ahlesta by och Kärstorps sockn, Annika Haraldsdotter ifrån Laholm, Börje Swensons Tienstepiga Annika och Anna Persdotter.”


22
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 178v:
 
”[1785] d: 17. September dödde Kringwandrande Qwinspersonen Karna Erlandsdotters barn Pehr. 13 wekor gaml: af Förkylning, Begrofs d: 20. ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


23
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 181:
 
”[1786] d: 3. Maij dödde en Kringwandrande bettlare, som sades wara hemma i Dybäck, hwars namn ingen wiste, wid 30 åhr gaml: dödde af Lungesot, Begrofs d: 7. ejusdem på Fru Magle K:gård.”


24
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1807] D:o [oktober] 15. dog ifrån Ystad fattiga Kringwandrande ArbetsKarlen Pehr Svens änka Kjersti Jönsdotters dotter Elna 11 år gammal af fistel, Begrofs den 25te ejusdem på Fru Magle Kyrckogården.”


25
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1812] April 8. dog på Lazareth Tim[m]ergesällen Nils Lundberg ifrån Ystad 62 år gam[m]al af Vinerisk sjukdom; Begrofs den 12te ejusdem, på Sancte Pehrs Kyrckogården”.


26
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:5 (1800–1815), s. 125:
 
”[1803] October 30. Föddes Hyreänckan Anna Jönsdotters oägta barn ifrån Hoby, som Christnades den 1ste påfölljande November wid namn Ola, Murgesäll Olaus Holmgréns hustru Marna hölt honom wid dopet, Jordegumman Ingrid Christina Mårtensdotter tog af mössan; öfriga faddrar woro: Borgaren Staffen Hansson, murgesäll Nils Lundberg. Mod: 31 år. Död 1804 19/3”.


27
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 213v:
 
”[1795] d: 8. Junii dödde Änkan Kersti Jonasdotter från Westerstad Sockn, 70 åhr gaml: af Coliqve, Begrofs d: 12 ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


28
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 148:
 
”[1778] d: 21. Maij dödde Gamle mannen Pehr Nilson, som angaf sig wara hemma i Wållsiö Församling och sade sig wara 103 åhr och 4. månader gaml:, dödde af ålderdoms bräklighet. Begrofs d: 24. Ejusdem på Fru Magle Kyrkogård.”


29
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 101:
 
”[1766] d: 5 [januari] dödde Muremästaren från Weberöd Nils Nilsson 46 år gl. af wåda. Begrofs d: 12 ejusdem på Magle Kyrkjogård.”


30
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 154:
 
”[1779] d: 22. October dödde drängen Pehr Svenson från Wanstads Sockn, 25. åhr gaml: som under benbrots Cur dödde på Lazarettet af Kallbrand. Begrofs d: 26. ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


31
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 38:
 
”[1678] den 3. Marti bleff Anders Lauritzens pigebarn aff Store OpAagers, Christned wed naffn Sitze, Fadd, Lorents Rimmesniders hustru, Jahane Hans Pottemagers, Ellene Lauritz Aagis, Johand Giøröling Snicker, Petter Herring, Hans Kock”.


32
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1821, död] Januari 31, [begravd] Febr. 2. Flickan Hanna Persd:r fr. Torrlösa S:n 4 [år] 9 [månader gammal, död av] messling.”


33
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1824, död] Dec. 31, [begravd] Jan. 4. [1825]. Murmäst. Karlströms hustru Ingar Alexandersdotter från Tolånga, död på Lazarettet. 39 [år] 4 [månader gammal, död av] Venerisk [sjukdom]. Ej upptages.”


34
Södervidinge / Ett barn från Södervidinge 1707
« skrivet: 2021-03-13, 00:02 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:2 (1700–1745), s. 50v:
 
”[1707] d 6 Aprilis Christnades hemma [lucka] barn ifrån Söderwidinge Pernilla, föd samma dito hos Truls Olson. Mårten Persons hustru bar henne faddrar woro Jockum Snitkare, och hustru, Per Olufson Torn, Anna Persdott”.


35
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 182:
 
”[1786] d: 9. October dödde betlaren och förra SockneSnickaren från Stora Råby Jöns Lundström 66 åhr gaml: af wattersot, Begrofs d: 13. ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


36
Stehag / Lars Hansson och Elna Persdotter i Stehag 1700
« skrivet: 2021-03-13, 00:01 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 158v:
 
”[1700] d 10 Jan: Lars Hansons och Elna Persdotters barn af Steha, Hans född d 8 om natt: kl. 11 Johanna Sl. Nils Waltersons baar honom fadderar, Anders Nilson, Per Nilson, Per Månsson, Elna Pottemakares, Ingeborg Emanuels dotter”.


37
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1807] D:o [januari] 16. dog Demoiselle Carolina Fredrika Edström, 19 år gammal af närffeber; / ifrån Riseberga / bortförd att begrafwas.”


38
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1825, död] Mars. 8 [begravd] 11 Mars. Skomakare Mäst. Nils Lundström från Malmö. Uppl[iga villkor]. ej upptages. 41 [år gammal, död av] slag.”


39
Malmö / Glasmästaren Holm i Malmö 1818
« skrivet: 2021-03-12, 23:59 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1818, död] April 5., [begravd] April 8. Glasmäst. Holms dotter Johanna Christ. 22 [år gammal] död på Lazarettet och begrafwen härstädes, med pastor Qvidings i Malmö tillstånd.”


40
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:2 (1700–1745), s. 99v:
 
”[1717] d 15 April Christnades Soldatens ifrån Mallmö Christen Dröijers och Lucia [lucka] barn Marina födt d 14 dito kl: 4 eftermid; J: Catharina Holm bar henne, fad: Per Ambiörnson, Sahl Mårten Borgbergs Enckia och des dotter”.


41
Lyby / Hustrun Lusse Svensdotter (ca 1750–1810) från Lyby
« skrivet: 2021-03-12, 23:56 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1810] D:o [maj] 23. Begrofs på Stora Kyrckogård hustru Lusse Svensdotter i Matbod: 60 år gam[m]al af Lungsjuka, uptages icke härstädes som död, utan i Lyby derest hon hade sin Prästesedel.


42
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1814] D:o [september] 27. dog på Lazareth CopvardieSkjepparen ifrån Landscrona Hans Jacobsson 51 år gam[m]al af torrwärck; Begrofs den 30de ejusdem på Stora Kyrckogård.”


43
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1803] D:o [oktober] 10. dog förre Borgaren och wagnmannen Eric Pehrsson 55 år gam[m]al ifrån Landscrona; Begrofs den 16de ejusdem på S:te Pehrs Kyrckogård.” [notisen struken; marginalanteckning: ”uptages icke här vid förs:”].


44
Knästorp / Anders Erlandsson från Knästorp 1679
« skrivet: 2021-03-12, 23:54 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 44v:
 
”[1679] Samme dag [3 maj] bleff Anders Erlandsens drengebarn aff Knæstrup Christned ved naffn Erlan, Fadd Else Her Bentz. Anne Christen Jostesens, Peder Mortesen, Rasmus Thorn, Marne Lauritz daatte, Mette Hendricks daatt.”


45
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1830, död] Jan. 7, [begravd] Jan. 12. Lunds Lazarett. Möllesvennen Jacob Pehrsson. Ej upptages här (Håstad). 25 [år] 3 [månader gammal, död av] Nervfeber.”


46
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1826, död] Jan. 19, [begravd] Febr. 21. Hammarlöfs Socken. Dragonen Göran Fogel 22 [år] 6 [månader gammal, död av]. afhändt sig lifvet genom ett Pistolskott.”


47
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 170:
 
”[1784] d: 12. Januarii dödde Fattiga Gåssen Pehr Larsson, som sade sig wara hem[m]a i Fränninge Sockn, dödde af Koppor war 13 åhr gaml: Begrofs d: 16 ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


48
Burlöv / Jöns Larsson från Arlövs by i Burlövs socken 1678
« skrivet: 2021-03-12, 23:50 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 42v:
 
”[1678] Den samme dag [1 november] bleff Jens Lauritzens drenge barn Christned wed naffn Niels, Fadd. Ellene Therckils, Bent Eskelsens hustru, Jens Hendricksen, Aff Spillepeng, Lidtzebet Hendricks daatter, denne mand Er Kommen fraa Arløff i Burløff Song”.


49
Bunkeflo / Per Truedsson från Vintrie i Bunkeflo socken 1687
« skrivet: 2021-03-12, 23:49 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 80.
 
”[1687] d 14 Octo: christnades Per Truesons barn af Bunkeflods Sochn i Winterie weed nampn Johanna. Mette Per Wrangels baar dett, fadderne Jep Swerteman, Anders Månson, Elna Kammemakers, Inger Månsdåtter.”


50
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:3 (1800–1843), opag.
 
”[1814] Augusti 25, dog på Lazareth ifrån Brågarp inkomna pigan Anna Pehrs dotter 31 år gam[m]al af wattersot; Begrofs den 28de ejusdem på Stora Kyrckogården”. [marginalanteckning: ”upt. icke här som död.”]


51
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling FI:2 (1751–1799), s. 219v:
 
”[1796] den 17 Decemb: dödde utfattige husmannen Jöran Pehrssons hustru Esre Pehrs dotter af Bjäresjö Församling och Gundralöfs by af [lucka] år gam[m]al; Begrofs den 22 ejusdem på Fru Magle Kyrckogård.”


52
Tillfällighetsfynd ur Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671–1700), s. 36v:
 
”[1677] den 21 Decemb. bleff Hans Nielsens pigebarn aff queløff i Anderløff sougen Christned ved naffn Sitzele, Fadd Hans HesteMøllers hustru, Giertrud Peter Møllers, Asser Nielsen, Lauritz Nielsen, Mette Niels daatter”.[size=0pt][/size]


53
Tillfällighetsfynd ur Valle häradsrätts dombok 1722 1/3, Skaraborgs län:

 
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län, vol. EVIIAABA:598 (1722), s. 1201.
Valle härads höstting 1722 1/3. ”Sadelmakaren Mäster Georgien Schlÿter lät inteckna en Testamenterlig Disposition, som han författat Daterad Fogstierna d:n 26 Janu: 1722, hwaruti han Testamenterat sin afledne Broder Isaac Schlÿters barn, Bolla och Elisabeth Schlÿter sin egendom som endast består af några ringa lösören, så at aldrig någon af hans andre anhörige, hwaräst dhe hälst finnas måge, uppå detta Testamente skohla hafwa macht klandra eller tahla effter hans död, hwar emot skal benemde dess Broders Barns plikt wara, som dhe sig och åtagit, at honom, både tilsammans til dödzstunden kläda och föda, samt sedan til grafwen behörigen befordra. Blifwandes denna Testamenterliga Disposition Exhiberad, samt wederbörande til effterlefnad, Lag och Kongl. förordningar enliget, af Tingzrätten lemnad.”


54
Tillfällighetsfynd ur Valle häradsrätts dombok 1722 6/10, Skaraborgs län:
 
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län, vol. EVIIAABA:598 (1722), s. 1240f.
Valle härads höstting 1722 6/10. ”Probstinnan Ehreborna och dygderijka Matrona Maria Fegræa anhölt hoos rätten om Geburtzbreef för dess sohn Torbiörn Abramson Brinck, som är antagen hoos en Guldsmed uti Stockholm at lära det Låfliga Guldsmedzhandtwärket, hwilken Probstinnans begiäran Tingzrätten bewiljade, och bewitnade närwarande Cronobetient samt häradetz nämd, at Torbiörn Abramson Brink, nu af 18 åhrs ålder, är här uti Skaraborgz lähn, Walla Härad och Closter Sochn född af ächta säng och ährliga föräldrar, dess fader war i herranom afledne Probsten och Kyrkioherden uti Skaricke gield Ährewyrdige och höglärde Magistern H:r Abraham Brink, och modren Ähreborna och dygderika Matrona Maria Fegræa. Till mera styrko här af, warder detta med häradzhöfdingens egenhändiga underskrift samt HäradzSigills undersättiande bekräfftat.”


55
Tillfällighetsfynd ur Valle häradsrätts extraordinarie dombok 1693 13/2, Skaraborgs län:
 
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län, vol. EVIIAAAA:95 (1690–1694), opag.
Valle häradsrätts extraordinarie ting 1693 13/2, § 12. Måns Persson på Erichzgårdh i Bohlum kom fram för Rätten, och præsenterade sin styfsons Anders Andersons Billingz skrifwelse, Daterat Stockholm d: 13 Decemb: sidstledne, hwar uthi han berättar sig wara en Läre dräng uthi det Låfl. Sadelmakare Handtwärket, och förmodar sig snart kunna blifwa Gesäll, om han hade Man allena sitt bördz breff bekommit; anhållandes för denskull om Richtigt bördzbref här ifrån Orten, Altså tillfrågades Häradz Nembd och Tingsökiande allmoge om dhe kiände samma person: då swarade dehls Nembden, sig fullkombligen weta honom wara född af ächta säng, sampt ährlige och Gudfruchtige Föräldrar i Bohlum Sochn, här uthi Walla härad, hafwandes stält sig ährligen och wäll dhen tijdh han wistades här neder i orten, hwilket under wederbörlig verification Extraderas.”


56
Brönnestad / Klockaren Andreas Svenonius, död ca 1769
« skrivet: 2021-03-03, 18:27 »
Hej!


Jag har funnit en uppgift i Lunds domkapitels arkiv som jag inte blir helt klok på, i en skrivelse till domkapitlet 1727 (Domkapitlets i Lund arkiv, vol. BI:36, 1726–1727):
 
”Consistorii Ecclesiastici resolution och remiss uti saken, emellan Klaganden Jungfru Greta Lindh och swaranden Inspectoren wijd Häckeberga herrgård wälachtade Lars Paradis, angående förlofning til äcktenskap, och effter publication och lysning af Predikstohlen til des befordran, den senare sitt sam[m]a welat åtra och des fullbordan wägra, hwar öfwer den förre sig beswärar; gifwen Lund d: 16. Augusti A:o 1727. […]
 
der emot Jungfru Greta Lindh […] at Inspectoren Paradis, som förut wiste hwad som på Häckeberga herregård åhret tilförne passerat, lijkwähl d:4 Aprilis uti innewarande åhr, begiärat af H:r Kyrkioherden i Brönnesta, hwarest hon då för tijden hos sin Swåger Klåckaren dersammastädes Andreas Swenonius war, om lysning af Predijkstolen”.
 
Jungfru Greta Lindh (som för övrigt gifter sig i Brönnestad 1728 2/7 med den omnämnde inspektorn Lars Paradis från Sjöbo) ska alltså ha haft klockaren Andreas Svenonius i Brönnestad som sin svåger, och bott hos denne i Brönnestad 1727 – men hur går detta ihop? Klockaren Svenonius' hustru (född ca 1688, begr. 1779 24/5 i Brönnestad), som inte namnges vid sin död eller vid de många barnens dop i Brönnestad, omnämns dock vid ett dop i Brönnestad i september 1734 som ”Klåckarens hustru Anna Catharina Roos af Horöd” (alltså byn i Brönnestads socken, där klockaren bodde). Om vi utgår ifrån att svågerskapet 1727 är strikt räknat borde alltså jungfru Greta Lindh vara en syster till Anna Catharina Roos, med tanke på efternamnen en halvsyster - men vilka var i så fall deras föräldrar?


57
Esarp / Inspektor Nils Mårtensson (död 1724) på Eserup
« skrivet: 2020-11-18, 18:22 »
Domboksfynd rörande inspektorn Nils Mårtensson (död 1724) på Eserup:
 
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:194 (1726), s. 516f.
Bara häradsrätts dombok 1726 27/5, § 6: ”Frälseinspektorn välbetrodde Jesper Horster har av den 17 sistlidne april skriftligen andragit huruledes hans svärfader inspektorn Christen Mårtensson i Sönnarslöv, som varit förmyndare för dess avlidne broder inspektorn Nils Mårtenssons på Eserup omyndiga barn av förra kullen, jämväl döder blivit, varföre anhålles det häradsrätten ville förordna en annan förmyndare i stället, eftersom Eserupska arvskiftet än icke blivit avslutat. Ut in actis.
Häradsrätten tog detta i betänkande, inhämtandes av närvarande möllaren Henrik Jönsson i Stridsmölla, som äger till hustru en av berörda barns syster, att studenterna Otto och Mårten Hörliner är själv myndiga, bagargesällen i Köpenhamn Jacob Hörlin ävenledes, men Elna Maria och gossarna Malte och Peter äro omyndiga.
Q: om någon släkt är i denna orten att tillgå?
Henrik Jönsson R: nej.
Resolutio.
Emedan framlidne inspektorn Nils Mårtenssons i Eserup omyndiga barns förmyndare och faderbroder inspektorn Christen Mårtensson i Sönnarslöv angives vara med döden avgången; ty bliver nu i dess ställe möllaren Henrik Jönsson i Stridsmölla och studenterna Otto och Mårten Hörliner, vilka berättas vara själv myndiga och till laga år redan komna, härigenom konstituerade och förordnande att vara deras omyndiga syskons och svägerskors förmyndare och deras rätt till arvskiftets avslutande såväl som i annan måtto, likmätigt lag och förmyndarordningen, att bevaka.”


58
Två tillfällighetsfynd ur domböckerna rörande Erland Persson (ca 1690–1768) i Önneslöv; hans mor var tydligen Mätta Persdotter och styvfadern hette Nils Lassesson (bostadsorten tyvärr ej angiven), medan svärfadern var den Per Olsson, död 1727 (begravd 3/4 samma år) i Önneslöv, Dalby socken, vars död Erland Persson anklagades ha orsakat genom våldsamt hanterande.
 
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Malmöhus län, vol. EVIIAABB:208 (1728).
Torna häradsrätts dombok 1728 1/6, § 1: ”Rusthållare Enckjan Bengta Pers dotter N:o 11: i Lackalänga lät ingifwa des den 11 sidstl. Maji gjorde arfskiftes förening med hännes afl. mans Jöns Perssons stif-fader Nils Lassesson och Moder Mätta Persdotter samt Bröderna Erland Persson i Önneslöf och drängen Swen Persson, om 250 D:lr S:mt, mansens kista och gångkläder, ett stod och en järnkakelung i ett för alt”.
 
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Malmöhus län, vol. EVIIAABB:208 (1728).
Torna häradsrätts dombok 1728 3/6, § 3: ”blifwit angifwit det Erland Persson hafwa slagit des afl: Swärfader Per Ohlsson i lifstiden […]; Erland, 34 år g:l, förklarar sin oskuld derutinnan, så at han, anskjönt hans Swärfader Per Ohlsson, som blefwit död om Påskan nästl: År 1727, undertiden sökt at tala till honom, ändå aldrig slagit Swärfadren”.


59
Övriga släkter - S / Sieurin / Sjeurin / Scheurin / Schyrin
« skrivet: 2020-10-31, 21:17 »
Hej!
 
Jag lyckas inte hitta ursprunget till dessa två herrar som jag misstänker är bröder, och som antagligen är födda i eller runtomkring Ystad:
 
Magnus Sieurin, född ca 1723, sägs vara besökare vid lanttullen 1749, sedan vice tullnär, kallas tullskrivare 1769, död 1772 23/12 i Lunds stadsförsamling.
Han sägs i de personella berättelserna för lanttullen 1748 vara 25 år gammal, född i Ystad, kommit från skolan till tullstaten, antagen 1746.
Han återfinns i Ystads läroverks matrikel 1746 utan några andra uppgifter än ”Magnus Sieurin Profectus Holmiam d. 26 Apr:” (Ystads läroverk DIb:1, 1703-1899, sid. 7) vilket stämmer bra med att det i 1748 års personella berättelser sägs att han ”Efter sex åhrs wijstande wed studierne blef antagen i Stockholm d:n 26 Maij. för Besökare, och förflytt til Lund i innewarande åhr” (Äldre centrala tullarkiv 1671–1824; Äldre centrala tullarkiv Överdirektören vid landtullen (Generallandtullskontoret) 1697–1824. Huvudarkivet / kansliet 1748–1810, vol. E3:1. Personella berättelser 1748, sid. 91).
 
Hans Sieurin, kallas yngling då han 1748 blev rekommenderad av den gamle klockaren i Skivarp och Västra Nöbbelöv till klockartjänsten i nämnda församlingar; han sägs då äga om sig gott vittnesbörd och blev året därpå vald till församlingarnas klockare, men dog tydligen redan 1758 i Västra Nöbbelöv.


60
Övriga släkter - H / Herling / Härling
« skrivet: 2020-09-24, 14:18 »
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län, vol. EVIIAAAA:96 (1695–1696), opag.
Valle häradsrätts vinterting 1695 24/1 § 8.
”Trädde fram för Rätten Unge persohn och Bokhållare ifrån Rijga, Ehreborne och Wällförståndig Anders Nillsson Herling, och begiärade sitt sanfärdiga Boßbreff ifrån denna ort, som härkommit, hwilket icke kunde förwägras, Uthan Extraderades, som Häradz Nembd medh Grannar och Tingsökiande Allmoge berätta- och Wittnade sanfärdigt wara, att denne persohn Andreas Herlingh, är född och Upfödd, här uthi Wästergiötlandh Walla Häradh och Wingz Sochn på Herlingztorp, Uthaf ächta Sängh, sampt Ährlige Gudfruchtige Föräldrar, och dhen tijdh han här å orten Upfostra- och Wistades sigh Redeligen och wäll förhållit. Till Wißo Under Häradzhöfdingens Nampn och Signete iempte Häradz Insegel.”
 
Göta hovrätt – Advokatfiskalen Skaraborgs län, vol. EVIIAAAA:96 (1695–1696), opag.
Valle häradsrätts vinterting 1695 25/1, laga uppbud.
”Bokhållaren Ehreborne och Wällförståndig Andreas Herling, kiände sig bördig och Arffallen till 2/3 parter af 1/7 dehl Skattejordh Uthi dhen Skattegårdh i Tranum som H:r Cappellan Wyrdige Wällärde H:r Bengdt Tranander åbor, begiärade att Rätten intet Faste ther å till H:r Bengdt will Extradera, innan bewijsas måtte huru han woro betalt proportionaliter effter Wärdet som andre kunne bekommit som Protocollo insererades; Och för dhet öfriga remitteras till H:r Cappellan, honom att förnöija, nu mädan han här på orten så långwägandes är, dhet han eij må Resa fåfängdt.”


61
Träne / Bent Johansen i Viborg 1688, född i Träne socken
« skrivet: 2020-08-31, 22:19 »
Tillfällighetsfynd ur en lista över borgerskapspenningar från nya borgare i Viborg, förvarad i Viborgs kämnärsräkenskaper i Rigsarkivet i Viborg samt publicerad av Alfred Larsen i artikeln ”Nogle borgerskaber i Viborg i det 17. århundrede”, i Personalhistorisk Tidsskrift, 1959 (årg. 79), 14. Række, 1. Bind, 1.-2. Hefte, s. 44.
[1688] ”Bent Johansen Hatmager, fød i Skaane i Treene Sogen udi Salt Skouf.”


62
Billeberga / Povel Svendsen Billenberg, född 1619 i Billeberga
« skrivet: 2020-08-31, 22:17 »
Tillfällighetsfynd ur en handskrift innehållande uppgifter om begravda i Köpenhamn 1677 och 1682–1692, publicerad av C. Behrend i ”Liste over begravede i København 1677 og 1682–92”, i Personalhistorisk Tidsskrift, 1921 (årg. 42), 7. Række, 6. Bind, 3.-4. Hefte, s. 163:
”[1687] 17. Oct. ofver Povel Suendsen Billenberg, Hutstafferer, føed i Skaane i Rønnebierg Herrit i Billebierg 1619 31. Dec.; Faderen Her Suend Povelsen Prest til Billebierg og Tirup, Moderen Else Clausd.”


63
Allmänt om DNA i släktforskningen / Gedmatch Archaic DNA
« skrivet: 2019-10-20, 21:40 »


Hej!
 
Jag har roat mig med att undersöka ”Archaic DNA” hos Gedmatch, och fick då två skånska matchningar som såg intressanta ut:
 
RISE98, Lilla Beddinge 56, man, DNA-test från en tand, ca 3736 år gammalt.
RISE174, Oxie 7, okänt kön, DNA-test från en tand, ca 1521 år gammalt.
 
Mer information än så lyckas jag inte få fram, men jag skulle gärna vilja hitta publikationer där man kan läsa mer om skelettfyndet och de eventuella arkeologiska undersökningar som hållits i samband med fynden. Jag testade att leta i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök under socknarna Lilla Beddinge och Oxie, men lyckades tyvärr inte länka något fornfynd till de båda DNA-testerna – så jag hoppa att någon annan haft större framgång?


Stort tack på förhand!
64
Övriga släkter - P / Palumbus
« skrivet: 2019-10-08, 16:08 »


Hej!
 
Har någon stött på namnet Palumbus i Östergötland? Jag är främst nyfiken på Benjamin Palumbus, döpt 1634 26/4 i Östra Husby socken och son till kyrkoherden därstädes, magister Samuel Palumbus och hans hustru Anna Jonsdotter (Linköpings stifts herdaminne. D. 3, Linköping, 1919, s. 379). Benjamin blev student i Uppsala 1650 och tillträdde som befallningsman i Frosta härad i Skåne i början av 1659 (Alf Erlandsson, Skånska generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv, s. 213), för att sedan bli syndikus (stadssekreterare) i Lund. Han kallas även häradshövding och borgmästare i Lund (Odén, Klas, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900, s. 45), men frågan är om åtminstone borgmästartiteln kan har varit titulär.
 
Ännu vid skiftet efter hans hustru i Lund 1675 30/11 kallas han i varje fall syndikus, och i en sammanfattning över omyndiga barns arv i Lund sägs det att Benjamin Palumbus och hans hustru efterlämnade sju gemensamma barn, vars arv bestods i två bondgårdar i Östra Jylland (i Danmark), samt att fadern flydde med alla sina barn ”åt Sverige” när danskarna stormade in i Skåne i juni 1676 (Lunds rådhusrätt och magistrat FIIa:1 (1647–1687), s. 40, 63 och 149). ”Sverige” innebar tydligen Östergötland, för enligt Östgötars minne, s. 45 ska Benjamin Palumbus ha dött i Söderköping 1678, där han även begravdes i augusti samma år.
 
Jag hittar dock inte hans dödsnotis i Söderköping, inte heller någon bouppteckning. Sju barn är ju dessutom en ganska stor barnaskara, ändå hittar jag inte någon av deras vidare öden. Finns det någon som har mer information om denne Benjamin Palumbus, hans namnlösa hustru och de sju barnen som levde 1675 och tydligen följde med fadern till Östergötland?
65
Övriga släkter - V W / Wennersand
« skrivet: 2019-03-31, 03:32 »


Har någon stött på Carl Axel Wennersand? Enligt uppgift i generallandtullskontorets personella berättelser ska han vara född omkring 1719 i Halland, och arbetade som extra kontorsskrivare då han 1745 antogs som tullskrivare i Uddevalla. Man finner honom därefter som fadder vid dop i Uddevalla i september 1746, december 1748 och september 1750, men sedan flyttar han till Lund där han blir tullskrivare, upptas vid stadens Knutsgille 1758 (Sjöström, Carl, S:t Knutsgillets i Lund matrikel 1656-1886, Lund, 1886, s. 13) och återfinns med hustru i Lunds stads mantalslängder 1759 och 1761 under Drottens rote nr. 238. Därefter tappar jag bort honom, men i registret till Bondeståndets riksdagsprotokoll 1771-1772 omnämns ”Wennersand, Carl, tullnär i Lund. Hans hustru Brita Maria Wallenia, s. 229”, och ärendet som är daterat den 29 januari 1772 lyder

 
”Uplästes Oeconomieförordningzdeputationens betänckande af d. 17:de sidstl. December rörande af Hustru Brita Maria Wennersand sökt belöning för den kundskap och ärfarenhet, hon skal äga til åtskilliga swåra sjukdomars botande, tillika med Riksdagzmannen Anders Larssons i saken ingifne memorial. Och som deputationen af den anledning, at Hustru Wennersand hwarcken med wederbörlige bewis kunnat fulltyga rigtigheten af sin föregifne kundskap eller uppå Collegii Medicii anmodan kunnat förmås at wisa wärckeligit prof deraf, aldeles afstyrckt den sökte belöningen, så fandt äfwen ståndet för godt at samma betänckande bifalla.”
 
Det står som synes ingen vistelseort för denna hustru, och eftersom jag inte lyckas hitta namnet på Carl Axel Wennersands hustru vet jag inte om det är rätt personer – men den obekräftade uppgiften i registret till Bondeståndets riksdagsprotokoll 1771-1772 är alltså det senaste spåret efter Carl Axel Wennersand.


66
Övriga släkter - S / Sagholm
« skrivet: 2019-03-30, 18:46 »


Har någon stött på Andreas Sagholm? Enligt Fjärås husförhörslängder ska han vara född 1720 9/10, och tituleras adjunkt i Fjärås pastorat i Halland då han gifter sig 1765 5/2 i Fjärås prästgård med Abela Maria Wirin (född 1728 6/3 i Lund, död 1785 2/3 i Lid, Fjärås socken). Efter hustruns död blir han vice komminister (se bl.a. Fjärås AI:2, s. 273 och AI:3, s. 53), men jag hittar inte hans dödsnotis i Fjärås kyrkoböcker. Inte heller anges födelseorten i husförhörslängderna, och jag lyckas inte hitta honom i vare sig Göteborgs stifts herdaminne eller Lunds universitets studentmatriklar – vilket är märkligt, för som adjunkt och vice komminister borde han väl varit både student och prästvigd?


67
Bosjökloster / Per Olsson, fiskare i Bosjökloster 1716
« skrivet: 2018-04-05, 13:16 »
Tillfällighetsfynd rörande fiskaren Per Olsson i Bosjökloster, som 1716 vill ingå äktenskap med änkan Bengta Henriksdotter – ur Lunds domkapitels protokoll 1716 12/9 § 5; Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:8 (1716–1719), opag.:
 
”inkom gamble fiskiaren ifrå Bosiö församling Per Olufßon, som han sig kallar, och begiärade giffta sig medh Enckian Bengta Hindrichszdotter.
 
Frågades hwad han heter Rs. Per Olufßon ifrå Östergöthland och Skelwijkz sochn.
Nytting hwilken? Rs. Landzgewaldiger här i Landet och äfwen i Östergöthland född,
 
Huru han kommit hijt neder? Rs. Saxarne fördte honom hijt neder, då han dem skiutzade medh een Siuk Soldat.
 
Om han warit giffter Rs. Neij.
 
Om han icke warit stämbd til Mogata ting? Neij, aldrig har warit stämbd.
 
Hwar han född? Rs Öster Söder wijd Sörkiöping uti Skelwigz wijkz sochn uti Torpet Öshagen wijd Finnelija, ligger på een Udde. Pastor Stephan Ståhle i Korsnääs.
 
Huru gammal? Rs til Nästkommande Påst[!], blijr han 62 åhr. Han warit på Skepp til Hålland, och der kommit i Siön, hwarest han lijdit skada på sitt hufwud.
 
Uti sin christendoms stycken, läste han Tron, Fader wår, effter orden allena, och någon Comest Barmhertige Gud etc. men wijdare i sin christendom hade ingen kundskap.
 
Hans fader hwad han hette? Rs. Oluf Bruntteßon, Seglade utländes til Spanien på Kiöpmans skepp för Köpman, på Skeppet Norkiöping, och redare war Gilius de Besch medh Borge[??] Kellman och ProviantMästare Dahlgren, samt Köpman Spetz[?], Modren Bothil Boje.
 
Nekar aldeles medh stort bedyrande, det han annorledes heter än Peer Olßon, hans handtering warit, at binda Näätgarn.
 
Per Olufßon förmantes at bättre lära sig sine christendoms stycken, för än honom kan effterlåtas träda i äcktenskap, som skrifwes til Probsten, at han bättrar sig för än han kan komma till Herrans Nattward.”

68
Träne / Åboen O. Stenberg i Venestad (1872)
« skrivet: 2017-08-05, 20:17 »
Tillfällighetsfynd ur Cimbrishamnsbladet 1872 15/3:


Hedersbewisning. Åboen O. Stenberg i Wenestad,  Träne socken, hwilken i många år praktiserat såsom djurläkare, och derwid wisat mycket skicklighet, erhöll på sin födelsedag den 2 mars i Träne kyrka efter slutad gudstjenst och sedan kyrkoherden Holmqwist tolkat församlingsboarnes tacksamhet, en wacker present, bestående af ett kronometerur med widhängande kedja, en snusdosa med inskription: ”Skänkt af Träne församl.-boar till O. Stenberg för ospard möda inom församlingen.” 12 st. matskedar, 12 st. teskedar, allt af silfwer, samt några specier. Äfwen af Djurröds församlingsboar erhöll han en present, bestående af 33 st. specier. Dessa gåfwor anses uppgå till något öfwer 400 rdr. Stenberg inbjöds derefter af några församlingsboar till en kollation hos tjenstgörande kantorn.”

69
Tillfällighetsfynd ur Cimbrishamnsbladet 1862 13/2:
 
”Wid
Egodelnings-Rätts-Ledamoten Ola
Ejlertssons hustru Bengta Nils-
dotters Begrafning i Wemmer-
löf den 3 Februari 1862.
 
Att menniskan en främling är på jorden
Och ej sitt rätta hemwist finner här,
Det säger oß i Helga Skriften, orden:
Fåfänglighet allt under solen är;
Det säges oß ock tydligen af ljuset,
Som af förnuftets öga skådas kan,
Och hwarje gång en dödlig lemnar gruset,
Der mången huld och trogen wän han fann.
 
Allt hwad som lefwer och af lifslust andas
Från kongathron till kojans uselhet,
Från minsta mask som ibland jorden blandas
Till det som ibland jordens herrlighet
Benämnes störst, så blommans stängel
Som trädets krona – krossas af den hand
Som allt förstör; då ej en gång en engel
Tillstyrka kan för döden lifwets band.
 
Förkunnad åter se wi denna kära,
I hydda, som för oß här fallen är,
Som nu en christlig pligt oß bjuder bära
Till hwilorummet – mången trött så kär –
Uttröttad utaf dagens tunga börda,
Af lidandets och plågans många sår
För att i frid den sälla hwilan skörda.
Det wandraren i lifwet ej förmår.
 
Gråtande Barn! du sorgbetryckte maka!
Som sett det kära stöd beröfwadt Er,
Som Gud Er gaf! – Ej kallas hon tillbaka
Af edra tårar; men från ljusets boning ser
Hon wänligt ner och fridens helsning sänder
Till hwar och en som dygdens gunstling är;
Af Englawingar lyftad dit, hon wänder
Ej åter – men oß gladligt budskap bär:
 
Det budskap, som i Nådens sanna lära,
I ordet, kalladt Ewangelium
Wi finna; att den korset sitt kan bära
Med tålamod i himlens rymd har rum;
Den som till ändan dygdig, trofast blifwer,
Skall herrlighetens segerkrona få,
Den Herren endast sina trogna gifwer,
O, intet qwal wårt hjerta då skall nå.
 
Så följ med sorg och saknad fram till grafwen
Den hjertat ditt had kär; men der ej gråt,
Ty hoppets glans kringstrålar wandringsstafwen,
Som brytes här, och lifwets dunkla stråt,
Här blifwer ljus för ögat, tanken, anden,
Som bortom molnen skådar sällhet, frid;
Der, wandrande med wänner, hand i handen,
Man friad är från tidens qwal och strid. – ”

70
Ernst Johansson i Böke, Vittskövle socken var en av de personer i Gärds härad som drog biskopen Canutus Hahns uppmärksamhet till sig vid biskopsvisitationen för nämnda härad i Degeberga kyrka den 10 september 1680 (källa: Domkapitlets i Lund arkiv, vol. FIIga:1 [1680-1899]):


"Probsten, Hr Christen i Widschylle, Beswärade sig öfwer Ernst Johansson i Böge, Widschylle sochn; för det förargelige lefwerne som hann Gudj til störste förtörnelße och församblingen til förargelse förer, I det hann


(1) holler sig ifrån Gudz huß och försambling, så hann i många åhr iche haf:r wahrit i Kyrkann på nogen af dhe höge fester, särdehles Jule- Påske- och Pintzedagar; och älliest på fierding- eller halfwa åhr tillijka, iche kommer i Kyrkan.


(2) Försum[m]ar hann FastePredicherne, Item ordinarie Bededagar, och Besynnerligen Extraordinarie store Bönedagar;


3. Haf:r hann nu henwidh 7. åhrs tijdh sig ifrån Herranß H: Natwardz bruuk afhållet; och ehuruwehl hann många gånger af hans SieleSörjare är åthwarnet, haf:r hann doch alle welmehnte påminnelser intet achtat, uthan fastmehra emoth Ministerium störste ohörsamhet och olydna erwijst, kallandes det H: ämbetheß förretning: Rasenhet.


(4) H:s Ehrwyrd:tt åthskillige schimpflige beskyllningar och tilwitelser tillagdt, som alt med hans egne Bref schall kunna Verificeras och bewijsas.


Blef Resolverat, at ofwansch:ne H:s Ehrwyrd:s Beswär schal med forderligaste blifwa H. Gen: Gouverneuren och Landzhöfdingen af H. Biscopen tilkännagifwas, til at sökia Brachij Secularis hielp och Assistence häruthinnan emoth sådan Een förargelig och hårdnackat menniskia."

71
Övriga släkter - G / Gyldener / Gyldenär / Gyldner
« skrivet: 2017-04-05, 20:53 »
Hej!


Jag försöker spåra ursprunget till en Margareta Gyldener som bodde i Lunds stad från åtminstone 1690 till sin död 1721 (se nedan), och har då nystat lite bland alla personer med detta efternamn i Sverige vid samma tid – kanske någon har tillägg eller kompletteringar?


Michael Gyldener; enl. Lilla tullens i Malmö arkiv 1688 5/12 ”varandes Gyldener wähl recopenserad” till tullnärstjänst vid Lilla tullen i Karlshamn efter Lars Hall, vilken tjänst han tillträdde 1688 10/11. År 1699 21/10 förordnades han till tullnär i Karlskrona och fick samtidigt i uppdrag att ha överinseende över småtullarna i Blekinge (Lilla tullen i Karlskrona inrättades i enligt Kungligt brev 1699 7/10; staden hade dessförinnan njutit tullfrihet). Utnämndes 1711 4/8 till provinsialinspektor i Småland med postering i Kalmar; bouppteckning där 1715 (Kalmar rådhusrätt och magistrat FI:1 (1643-1719), sid. 435, 459, 533) (Bergström, Gunnar, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 [1958], sid. 56). Bergström (1958) har läst fel i Karlshamns vigselbok 1690, där det inte står att han utan hon (alltså första hustrun Annika Hörling) är ”född i Stokholm aff berömmelige föräldrar, och waret hoss sijn syster i Weckelsång ock Småland”. Bergström har därför tolkat det som att det var Michael Gyldener som var född i Stockholm och hade en syster i Väckelsång, men detta är alltså inte korrekt – nämnda syster måste istället vara prostinnan Christina Hörling (död 1730) i Väckelsång, född i Stockholm som dotter till frälsekamrer Mårten Hörling, samt syster till Geska Hörling vars make lundaprofessor Andreas Stobæus var fadder åt Michael Gyldeners barn i Karlshamn 1693.
 
Gift 1:o i Karlshamn 1690 16/4 med Annicka Hörling, f. omkr. 1665 i Stockholm, död 1691 28/1 i Karlshamn ”i barselesäng, effter hon hade födt 2:ne wackra och wällskapade sönner till werldenn, född i Stockholm aff berömmelige föräldrar, och med sitt dygdesamma leffwerne giordt sig allom behagelig, wardt begraffwenn d 20 Febr. då hon hade leffwadt 26 åhr” (db.).
 
Barn:
 
1. Cort Gyldener, f. tvilling 1691 28/1 i Karlshamn, kom i tjänst 1710, fältväbel vid Kalmar regemente 171(3), fänrik där 1717 1/8, avsked 1719 11/5, placerad på Adlerfelts regemente 1723, löjtnant vid Willebrands regemente 1740 20/10, död 1742 (allt enl. Elgenstierna, som i ättartavlorna för adliga ätten Gyldernär har placerat honom bland personer utan känt samband med ättefadern).
 
2. Mårten Gyldener, f. tvilling 1691 28/1 i Karlshamn, ”hwilcken dhen 7:de dagen dhäreffter affsompnadhe” (fb.).
 
Gift 2:o 1691 22/11 i Karlshamn med Sara Muldener (Möldener), f. 1674, dotter till inspektorn vid Lilla tullen i Karlshamn Josef Muldener och Maria von der Hagen.
 
Barn:
 
1. Paulus Gyldener, f. 1693 12/4 i Karlshamn, död där 19/11 s. å.
 
2. Anna Christina Gyldener, f. 1694 23/9 i Karlshamn, gift före 1715 med Johan Magnus Spaak, f. 1686 i Stockholm, slutligen major vid Garnisonsregementet i Malmö, död 1740 13/12 i Finland (Lewenhaupt, Karl XII:s officerare…, sid. 641); Barbro Edlund uppmärksammar f. ö. i sina ”Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare”, i Släkt och Hävd 1991:1, sid. 296, att paret får två barn i Revinge: Hedvig Charlotta Spaak (f. 1730 18/2, död 1735 4/6) och Fredrika Spaak (f. 1732 9/10).
 
3. Josef Gyldener, f. 1698 23/10 i Karlshamn, musketerare vid bergsregementet 1712 3/11, furir där 1713 7/2, fänrik 1716 16/8, konfirm.-fullm. 27/12 s. å., löjtnant vid Adlerfelts regemente 1720 26/2, regementskvartermästare där 1740 1/4, fången vid Villmanstrand 1741 23/8, död 1766 21/6 (allt enl. Elgenstierna, som i ättartavlorna för adliga ätten Gyldernär har placerat honom bland personer utan känt samband med ättefadern).
 
Cort och Josef Gyldener betecknas som sagt av Elgenstierna som ”utan känt samband med ättefadern” i ättartavlorna för adliga ätten Gyldenär (nr. 388), vars stamfader ska ha varit en från Spanien eller Tyskland härstammande Conrad Gyldenär som levde kring år 1600. Om namnet Conrad går att likställa med Cort är det ju suspekt att Michael Gyldener döper sin son till Cort 1691, men ännu mer suspekt är då den person jag egentligen är mest intresserad av, nämligen Annika Gyldener (själaringning 1721 27/4 i Lunds stadsförsamling), som gifter sig 1690 30/12 i Lunds stadsförs. med domkyrkomusikanten Magnus Keddel (Kettel) med vilken hon får sonen Conradus (!!) Magnus (f. 1693 17/3 i Lunds stadsförs.).


Annika Gyldener gifter f. ö. om sig 1709 23/11 i Lunds stadsförs. (vilket antyder att hon kanske är dotter till den ”Sahl. Gyldenärs änckia” som det själarings för i Lunds stadsförs. 1709 8/1) med borgaren och handelsmannen, sedermera e. o. rådmannen Håkan Persson Bagge, själaringning 1738 27/6 i Lunds stadsförs. Rent åldersmässigt skulle ju Annika Gyldener kunna vara syster till ovanstående tullinspektor Michael Gyldener, likaså den Margareta Gyldener som levde 1693 och var gift med sjötullsinspektoren i Ystad, Zakarias Stobæus (och likaledes upptagen i Elgenstiernas ättartavlor som ”utan känt samband med ättefadern”).
 
En annan person som varken jag eller Elgenstierna lyckas placera in i släktkretsen är överbrännmästaren i Karlshamn, Wilhelm Andreas Gyldener (f. omkr. 1741, död 1786 11/12 i Karlshamn, bouppt. 1787 1/6; Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:70, sid. 129, 227-272). Ursprunget är höljt i dunkel, men han efterlämnade i varje fall fyra barn i två äktenskap:
Gift 1:o med Helena Wilhelmina Berg.
Barn:
1. Wolter Julius Gyldener, f. omkr. 1767, levde 1785.
2. Magdalena Fredrika Gyldener, f. omkr. 1772, levde 1785.
Gift 2:o 1782 28/5 på Helgevärma i Öjaby socken, Kronobergs län, med Catharina Sofia Leijonadler, f. 1753 21/7 på Tellerda i Vetlanda socken, Jönköpings län, död 1805 4/6, dotter till överjägmästaren Carl Fredrik Leijonadler (adl. ätten nr. 1667).
Barn:
1. Eva Johanna Florentina Gyldener, f. 1785 20/6 i Karlshamn, levde 1787.
2. Catharina Charlotta Wilhelmina Gyldener, f. omkr. 1787 i Karlshamn, levde 1787.


Är det någon som känner till dessa Gyldener och kan binda ihop dem i allmänhet, samt i synnerhet känner till ursprunget för den nämnda Margareta Gyldener i Lund?


Mvh Markus

72
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 18, 1819 5/5:


”Den hit till Staden ankomne Italienaren Amigoni, har äran att för den wördade Publiken wisa åtskilliga Utländska Djur, bestående af: En stor från Turkiet kommen Dromedarius, med hufwud och mahn fullkomligt liknande ett Lejon, samt med ett slags wingar och puckel på ryggen. Hwar och en af Resp. Åskådare, som sådant behagar, kan på detta djur sätta sig upp och rida på detsamma. En grå Dromedarius från Arabien, med 2:ne stora pucklar på ryggen, och emellan desse en naturlig sadel. En dylik från Walakiet. Twenne stora Björnar, en från Ungern och en swart från Afrika, hwilka göra åtskilliga konster. En ung Björn från Ryßland. En samling af Hundar, hwilka dansa åtskilliga Balletter: En af dessa, sedan han blifwit nedskjuten, qwicknar åter wid och springer öfwer en käpp samt genom tunnband. Dessa Djur kunna beses Onsdagen den 5, Fredagen den 7 och för sista gången Söndagen den 9 Maji, från kl. 6 till 7 eftermiddagen. Skådeplatsen är hos Tracteur Sandberg, och Entréen betalas af äldre personer med 12 ß. Banco, och af Barn och Tjenstefolk med 8 ß. B:co. Lund den 4 Maj 1819.”

73
Soleman / Soleman
« skrivet: 2016-08-21, 00:32 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 18, 1819 5/5:


”Finska Sjömannen Nathanaël Soleman från Skunders Socken, […] döda på Lazarettet härstädes, […] d. 30 April […], af Lungsot.”

74
Hyberg / Hyberg
« skrivet: 2016-08-21, 00:28 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 16, 1818 15/4:


”Undertecknad får härmed gifwa Respective Allmänheten tillkänna att jag af förre Juden Bewing, som nu mera från orten för allo afflyttat, lärt att Sinka Glas och Porcelain, ägta och oägta, samt polera och ihopsätta Sjöskums-pipor och laga Paraplyer. De som behaga wisa mig sitt förtroende och lämna sådant arbete, skola finna att det så wäl med accuratesse, som ock för billigaste pris skall blifwa gjordt. Lund den 13 April 1818.
Bengt Hyberg.”

75
Tillfällighetsfynd ur Landskronaposten, 1935 22/11:


Karaby kagekvinga ur tiden. Gamla kagekvingan i Dösjöbro – Hanna Kristensson – har gått ur tiden i en uppnådd ålder av 96 år. Hon har levat under fem kungars tid, ty hon var född 1839. Hela sin levnad tillbringade hon i Västra Karaby socken. För 72 år sedan ingick hon äktenskap med lantarbetaren Per Kristensson. På den tiden voro lönerna små. Mannen hade endast 180 kr. i årslön, och det skulle räcka till många, ty det fanns fem barnamunnar att mätta. Så hittade mor på ett sätt att hjälpa till med försörjningen. Under många årtionden gick hon varje söckendag till Landskrona och sköt sedan sin pinnavagn, lastad med kakor, vilka hon sålde på hemvägen. Och mångt småttingar blevo glada, när kagekvingan kom. Vi minnas själv från vår barndom den ofta upprepade bönen: ”A, mor, köp korintakakor!” Kakor voro minsann inte vardagskost på den tiden. En svår sorg drabbade de båda föräldrarna. På fjorton dagar rycktes tre av barnen bort i scharlakansfeber. En son lever ännu – Kristen Persson – pensionär från raffinaderiet i Landskrona. För jämnt femtio år sedan köpte han åt far och mor en liten stuga för 200 kr. Far dog för 28 år sedan. Under de sista åren har mor ömt vårdats av dottern Johanna.”

76
Schwiffo / Schwiffo
« skrivet: 2016-08-01, 14:38 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt N:o 23, 1817 4/6:


»Kringwandrande Hustrun Christina Sophia Schwiffo, okänd till person och hemwist, kom den 21 sistledne Maj sjuk till Borrlunda och dog derstädes den 22 i samma månad. Uti hennes kläder, som ej äro af något synnerligt wärde, fanns ej annat än en gammal wigsel-attest från Landscrona och ett tiggare-bref, samt 1 R:dlr Banco i reda penningar. Det öfriga som åtgått till begrafningskostnaden hafwa Åboarna härstädes sammanskjutit, hwilket den aflednas obekanta anhörige tillkännagifwes. Borrlunda den 2 Junii 1817.
Nils Ekelund,
Præp. & Pastor Loci.»

77
Pihlfelt / Pihlfelt
« skrivet: 2016-08-01, 14:37 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt N:o 3, 1817 15/1:


»Som Hustru Pihlfeldt, hwilken år 1804 blifwit i Köpenhamn skiljd wid sin man, Skeppskocken Johan Gottlieb Meser, nu ämnar träda i annat gifte, men icke ännu kunnat framte fulla skäl till sin hinderslöshet till detta tilltänka ägtenskap, så anmodas den, som deremot har något laga klander att anföra, att sådant inom trenne månader ifrån nedanstående dato hos undertecknad anmäla. Landskrona och Billeberga d. 1 Januarii 1817.
C. P. Wiebe.
Prost och Kyrkoherde.»

78
Löwegren / Löwegren
« skrivet: 2016-08-01, 14:36 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt N:o 35, 1816 28/8:


»Winhandlaren i Helsingör, Johan Löwegren, död i Lund den 22 dennas, nära 39 år gammal.»

79
Löhr / Löhr
« skrivet: 2016-08-01, 14:35 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt N:o 33, 1816 14/8:


»Capitainen Wilhelm von Normann och Demoiselle Wilhelmina Wickmann, Dotterdotter af Prosten Löhr i Bårslöf, wigde i Stralsund den 20 sistl. April.»

80
Plantör / Trädplanterare
« skrivet: 2016-07-18, 23:48 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 17, 1814 28/4, som ger en intressant bild av en trädplanterares arbetsuppgifter:


»Till Trädplanterare i Torna Härad har blifwit antagen Trägårdsmästaren Mathias Gerdström i Fjelie, emot åtnjutande af det utaf en okänd Patriot härtill anslagne årliga arfwodet 50 R:dlr, så länge han med beredwillighet fullgör de honom ålagde skyldigheter, hwartill hörer, att han på kallelse willigt och skyndsamt skall biträda Häradets Inwånare wid trädplantering och frösåning, samt underwisa dem om hwad dertill hörer, så wäl som ock, om trädens wård och skötsel, derwid han måste åtnjöja sig med hwad wederbörande, i mån af wägens längd till hwarje ställe, honom i ersättning skäligen tilldelar, samt att han en gång hwarje år om wårtiden öfwerser den föreskrifne planteringen wid wägarne och gifwer wederbörande tillkänna, hwad till förbättrande deraf erfordras, och äfwen dermed biträder, då han derom anlites; hwilket till underrättelse hwarder meddeldt. Kommande i följd häraf ej någon ursäkt, att gälla, derest wid framdeles skeende undersökning någon skulle finnas hafwa åsidosatt och efterlåtit den planteringsskyldighet, hwartill en hwar, enligt den i Länet träffade, af Kongl. Maj:t i Nåder faststälde öfwerenskommelsen om denna nyttiga anstalt, är owillkorligen förbunden.  Malmö Lands-Cantzlie den 20 April 1814.
Wilh. af Klinteberg.
Carl A. Barfoth.»

81
Artilleriregementet / Lundroth, Daniel Persson
« skrivet: 2016-07-18, 23:45 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 23, 1810 7/6:
 
 
»Gamle afskedade Artilleristen Daniel Pärsson Lundroth, har, som paßlös och utan ringaste bewis om deß kringstrykande i byarne, försedd med wederbörande Kronobetjentes förpaßning till Malmö Lands-Cancellie, att der undergå widare förhör, straxt efter ankomsten till Arlöf den 1 dennas med döden aflidit. En half R:dlr och några slarfwiga kläder war deß hela förmögenhet. PÅ Fattigcassans bekostnad är han härstädes i dag begrafwen; hwilket deß okände anhörige härmed tillkännagifwes. Burlöf den 5 Junii 1810. Lars Frost.»

82
Vroland / Vroland
« skrivet: 2016-07-18, 23:44 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 30, 1810 25/7:


»Undertecknad, född i Versailles i Frankrike, som nu wistas i Malmö, lämnar underwisning i fäktning. De som åstunda min underwisning, kunna med mig öfwerenskomma om priset. Äfwenledes åtager jag mig att lämna underwisning i Franskan. A. J. Vroland, Sergeant wid Konungens Regemente.»

83
Wingenblixt / Wingenblixt
« skrivet: 2016-07-18, 23:42 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 31, 1814 4/8:


»F. d. Rådmannen i Alingsås Georg Wingenblixt död i Slagtofta af Frosta Härad, den 24 sistl. Julii, uti deß 68 års ålder.»

84
Schneider / Schneider
« skrivet: 2016-07-18, 23:39 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 38, 1810 19/9:


»Catharina Schneider, död uti Barsebecks by, den 12 dennas, hwilket på detta sätt tillkännagifwes, hennes obekante slägtingar och anförwanter.»

85
Schirman / Schirman
« skrivet: 2016-07-18, 23:36 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 11, 1813 13/3:


»Till Lyby Sockn och Norrtow By kom den 22 sistl. Febr. på så kallade Förekulla eller Stackaräcka, en af lungsot beswärad tiggare, wid namn Joseph Schirman, ungefär 50 år gammal, som dödde i Norrtow samma dag. Efter medförda bewis har Schirman warit Borgare och Handlande i Falkenberg, och sedan den 22 Julii 1809 Enkling efter Annicka Lowisa Holmström. Hans ringa qwarlåtenskap förslår icke till den nödiga begrafnings kostnaden.
C. D. Bunth.»

86
Qvibelius / Qvibelius
« skrivet: 2016-07-18, 23:35 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 11, 1813 13/3:


»Natten emellan den 30 och 31 sistwekne Januarii kom elden lös hos Undantags Enkan von Wouwern i Fagerhult med den wåldsamhet, att de sofwande, wäckte af lågornas dån, med möda räddade sig och tillgrepo hwad för hand warande kläder de kunde skyla sig med. Innan närmast boende grannar möjeligen hunnit samlas, hade manhusen med större delen af uthusen, tillhörige Gästgifwaren S. von Wouwern, blifwit förwandlade i rök och aska, så att ej mer än den del af sädesladan, hwari liten otröskad säd låg, med plats kunde bergas. Lyckligtwis hade von Wouwern sina kreatur på den del af Gästgifwaregården han sjelf bebor och arrenderar, men förlorade likwäl på afbrända delen hela förledit års hö- och halm-afkostning. Enkan von Wouwern, hos wilken utbrast, beröfwades sitt lilla husgeråd, säng- och gångkläder, jemte hwad annat förråd hon, med 3:ne hemmawarande barn, kunde äga till lifsbergning. Af denna rysliga förödelse träffades äfwen aflidne Gästgifwaren P. Qwibelii Enka, som bodde inhyses i stor nöd och fattigdom med 4 små omyndiga barn, och nu måste sakna kläder och föda till lifwets förnödenhet. De ädelmodige menniskowänner, som äga förmåga och tillfälle att lämna desse olycklige huswille, en skärf, täcktes addresera sina gåfwor på Laholm och Hishult till undertecknad Contracts-Prost, som med glädje och yttersta noggranhet skall tillställa de nakne och brödlöse hwad dem skänkes, samt answara redowisning.
Magn. Bothén.»

87
Norrman, von / Norrman, von
« skrivet: 2016-07-18, 23:32 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 50, 1813 9/12:


»Då för den werkeligt nödlidande en ödmjuk röst wågar anropa medmenniskors barmhertighet, skall wäl det hoppet icke förgäfwes smickra, att den af mångas hjertan höres, af mångas wälgerningar beswaras! Uti Wimmerby Församling lefwer en man af Adel wid namn C. G. von Norrman, barnfödd på Arendahla nära wid Lund, afskedad militär, hwilken genom Nervsjukdomar blifwit en ganska medömkanswärd warelse. Krympling, bräklig och sjuk, är han icke allenast oförmögen att något företaga till förwärfwande af sitt lifs uppehälle, utan måste äfwen, merendels ur stånd att betjena och wårda sig sjelf, ofta som ett barn skötas. En ringa inkomst af wid paß 40 R:dlr förslår icke för en fjerdedel af året till de oumbärligaste behof för honom, Hustru och ett Barn. Ädelmodige menniskor, som känt hans tillstånd, hafwa hittills bistått honom. Men tidernas hårdhet, warornas dyrhet, penningens sällsynthet och de behöfwandes myckenhet gör nu detta understöd både mindre och otillräckligare. Ett större antal wälgörande skulle wisserligen ersätta denna minskning och man önskar derföre att med denna anwisning lyckligen kunna föröka detta de ädelmodigas antal! Ömme och medlidsamme Christne! delen, I som förmån, också åt denne korsdragaren en liten skärf af edra wälgörenhets offer! Barmhertighetens Fader, hwars Ande lifwar och rör Edra hjertan, skall wedergälla Eder med en, sådana hjertan wärdig, wälsignelse. Undertecknad emottager och aflemnar, enligt bestämmelse, samt tacksamt redowisas uti desse Tidningar, för de gåfwor, som insändas, Wimmerby den 3 Dec. 1813.
J. G. Wänman.
Kongl. Hofpr. och Kyrkoherde.»

88
Neroth / Neroth
« skrivet: 2016-07-18, 23:29 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 12, 1810 21/3:


»Gamla kringwandrande Jungfru Regina Neroth, 83 år gammal, som flera år wistats i Öja och Hedeskoga Församlingar, och kom sjuklig till stora Jordberga By, är med döden därstädes afgången den 16 Febr. innewarande år, utan att lämna efter sig så mycket som till deß begrafning åtgått. Detta warder hennes okände anhörige härmed tillkännagifwit. Kjellstorp den 17 Martii 1810. Anders Lindgren, Prost och Kyrkoherde.»

89
Cort / Cort
« skrivet: 2016-07-18, 23:25 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 24, 1814 16/6:


»Såsom Lärogåssen Petter Corth, född i Jönköping, är från mig bortlupen, utan minsta orsak, så får jag härmedelst ödmjukast anhålla, om någon skulle hafwa emottagit honom, att densamma täcktes wara god derom underrätta mig.
J. G. Hörlin,
Gördelmakare i Lund.»

90
Gerdström / Gerdström
« skrivet: 2016-07-18, 23:23 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt, N:o 17, 1814 28/4:


»Till Trädplanterare i Torna Härad har blifwit antagen Trägårdsmästaren Mathias Gerdström i Fjelie, emot åtnjutande af det utaf en okänd Patriot härtill anslagne årliga arfwodet 50 R:dlr, så länge han med beredwillighet fullgör de honom ålagde skyldigheter, hwartill hörer, att han på kallelse willigt och skyndsamt skall biträda Häradets Inwånare wid trädplantering och frösåning, samt underwisa dem om hwad dertill hörer, så wäl som ock, om trädens wård och skötsel, derwid han måste åtnjöja sig med hwad wederbörande, i mån af wägens längd till hwarje ställe, honom i ersättning skäligen tilldelar, samt att han en gång hwarje år om wårtiden öfwerser den föreskrifne planteringen wid wägarne och gifwer wederbörande tillkänna, hwad till förbättrande deraf erfordras, och äfwen dermed biträder, då han derom anlites; hwilket till underrättelse hwarder meddeldt. Kommande i följd häraf ej någon ursäkt, att gälla, derest wid framdeles skeende undersökning någon skulle finnas hafwa åsidosatt och efterlåtit den planteringsskyldighet, hwartill en hwar, enligt den i Länet träffade, af Kongl. Maj:t i Nåder faststälde öfwerenskommelsen om denna nyttiga anstalt, är owillkorligen förbunden.  Malmö Lands-Cantzlie den 20 April 1814.
Wilh. af Klinteberg.
Carl A. Barfoth.»

91
Bückler / Bückler
« skrivet: 2016-07-18, 23:21 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 17, 1810 25/4:


»Som min Hustru, Sophia Magdalena Bückler, i början af Januarii månad 1808, från mig, under resan från Fahlun till Helsingborg, olofligen afwikit, utan att jag sedermera kunnat hennes wistande uppspana, så anmodas hon inom natt och år sig hos mig åter infinna, emedan jag annars inträder i annat Ägtenskap. Helsingborg den 21 April 1810.
Marcus Pettersson Bückler

92
Björkling / Björkling
« skrivet: 2016-07-18, 23:20 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 32, 1810 8/8:
 
»Förre Urmakare-Gesällen, vice Corporalen N:o 19 Magnus Björckling wid Capitain Lundströms Compagnie, har under det han warit permitterad inom Compagniet, olofligen afwikit. Den som äger någon underrättelse om nämnde person, behagar emot wedergällning uppgifwa deß wistande, och åtwarna Björckling, att till undwikande af det straff som Kgl. Krigs-Articlarne utstaka, sig skyndosammast wid Compagniet inställa. Wid afwikandet war Björckling, som är liten och klen till wäxten, klädd uti mörk frack samt gula tygbyxor. Malmö den 3 Aug. 1810.
Elof Widegren,
Fendrick och Compagni-Disponent.»
 
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 31, 1811 31/7:
 
»Till efterrättelse för dem, som aflämnat Ur till reparation hos afwekne Corporalen Björkling, hwilka genom Urmakarne Krutmeyers och Modewigs föranstaltande borttogos ur mitt hus den 26 Martii sistl. år, får jag tillkännagifwa, att, sedan nu först Wällofl. Magistraten och derefter Kongl. Commerce-Collegium samt sluteligen Kongl. Maj:t i Nåder afslagit nämnde Urmakares ansökan om confiscation och böter, så kunna nu mera Urens rätta ägare återfå dessa sine Ur hos undertecknad, enär derå beskrifning lämnas. […]
J. M. Polheimer,
Major Mecanicus wid Flottorne.»

93
Sörling / Sörling
« skrivet: 2016-07-09, 21:57 »
Tillfällighetsfynd ur Bihang till Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 19, 1809 10/5:

»Öfwer
Herr Doktor
Gustaf Eric Sörling
Förste Fält-Läkare wid Kongl. Södra Arméen.

Död! din swarta segerwagn bestig.
Rasa, rasa fritt! och hämna dig;
Hämnas nu hwar gång emot mitt slägte
du din nötta lia fåfängt sträckte.
Rasa fritt! – Rislachi, Tjelke, Pettersson och Sörling hwila sig.

Ja! de hwila. På sitt törne läger
wåndas sjukling utmed sjukling ju?
Wäntar länge, – wäntar kanske fåfängt nu
på den wäna röst, som honom säger: ”Ännu räddas du.”

Hwad? – Ju krigets drake äntlin mättad låg,
stinn af myriader rof på Sweas stränder?
Gnistrande hans öga nyli’n såg
öfwer Oceanens lömska wåg
efter andra blodsbesprängda länder.
Skall då blotta lemningen utaf hans andas gift
göra hela Norden till en grift?

Sörling! Ädle Sörling! också Dig han fällde,
också Du ett offer för de frälsta offren föll!
Du, som mot förhärjarns wälde
Eskulapens staf så waksamt höll,
och emot deß hela här, lik Pelopid, dig ställde!

Sälla Hamn! tillgif mitt rörda hjerta,
O, tillgif deß klagan och deß qwal;
Fast ej känd bland dina wänners tal,
Känner jag dock dina wännerts smärta.
Dina wänners? – Wän af hwarje like,
lika warmt ditt bröst för alla slog:
och din hand du aldrig högsinnt drog
från den torftige, att ge den åt de rike,
Nej! åt deras skänkta ryktbarhet du log;
ty ditt hjertas bifall war dig ära nog.

Ha! änn mindre med ett höglärdt skryt du sökte
wid en sjuklings bädd basuna ödets dom;
Nej! som tröstens ängel, kom du mild och from,
och ditt sätt, din ömhet re’n den brustna lifstråd ökte,
förr’n din hand änn hunnit räcka fram sitt läkedom.

Jag, – ack! också jag, stod åter stum och skälfde
wid min makas dödsbädd; – men du kom
och det re’n utrunna timglas wändes om.
Hwad? – Och jorden knappt fem gånger sedan hwälfde
kring sin glatta axel, – och ditt eget lopp
slöts, förr’n sjette solen runnit opp!

Frid dig, Ädle! för hwart fjät du för mig gick!
för hwart hjelprikt råd som du mig unnat!
för hwart hoppfullt ord, du mig förkunnat!
frid dig, frid dig för hwart delaadt ögonblick!

O! den dag då hälsans lugn wi njuta
skall en tacksam suck jag åt ditt minne gjuta,
säga: ”Sörling! denna maka frälste du.” –
Och när plågan hotar att min sällhet sluta,
skall ditt minne samma gärd utaf mig njuta,
skall jag sucka: ”Sörling, Sörling saknas nu!”

Ling.»

94
Löthman / Löthman
« skrivet: 2016-07-09, 21:56 »
Tillfällighetsfynd ur Bihang till Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 35, 1809 30/8:
 
»Till
Mamsell
Fredrika Lowisa Löthman,
på Deß Bröllopsdag den 11 Aug. 1809.
 
Wore wandringen ej tung till grafwen
om en trogen hand
icke räcktes motande, då stafwen
swicktade ibland;
 
Ej den ena Makan delte striden
som den andre har
med de öden, som åtfölja Tiden,
hwart deß winge far?
 
Men hur lycklig der i Bröllops-skruden,
swäfwar för min blick,
Du, som lik den Ulysseiska Bruden
din belöning fick.
 
Fast den gafs dig ej i egna bygder
i de dinas famn,
blir den likwäl wärdig dina dygder
och ditt söta namn.
 
Men en dag då Nordens folk ej skaka
sina nötta swärd,
må du möta dem som lycklig Maka,
och wår afund wärd.»

95
Bering / Bering
« skrivet: 2016-07-09, 21:49 »
Tillfällighetsfynd ur Bihang till Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 25, 1809 21/6:

»Gamla Jungfrun Beata Bering som säges wara född i Christianstad och flera år wistats på Björnstorps Säterie, der hon på sin ålderdom fått sitt lifs uppehälle; afled förledne Maji månad, utan att efter sig lämna så mycket, som till deß begrafnings omkostnader åtgådt; warder härmed deß slägtingar och anhörige tillkänna gifwit. Björnstorp den 17 Junii 1809.
P. Swanberg,
Inspector.»

96
Introducerad adel - S / Sparrsköld
« skrivet: 2016-07-09, 21:47 »
Tillfällighetsfynd ur Bihang till Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 39, 1809 27/9 (författaren är anonym, men i Lunds universitetsbiblioteks filmade version (som antagligen kommer från Kungliga Biblioteket) har någon med bestämd hand skrivit med blyerts »Esaias Tegnér» efter dikten):

»Till
Fru Professorskan Sjöborg /
i anledning af Hennes Brors
Löjtnant Nils Sparrskölds
Död

Hwarför gråter du den döde?
Föll han ej i wårens dar,
innan lunden än stod öde,
innan ängen härjad war?
Förrn i kapp med tidens dårar
han på ärans branter lopp:
förrn han samlade med tårar
höstens tomma kärfwar opp?

Wäl dig, krigare af Norden!
I den långa nattens köld
ligger du i fosterjorden
som Spartanen på sin sköld:
der bredwid ditt stoft sig böjer
suckande det wilda haf
och den trötta Solen dröjer
längre för att se din graf.

O! hwem will icke segla
öfwer Lethens wåg med dig,
hwilken wille icke regla
Tidens portar efter sig,
då det onda intar werlden,
då wi se, med slagen håg,
icke folkens rätt, men swärden
läggas i rättwisans wåg.

Gläd dig, fallna kämpe, gästa
gästa du i Odens sal:
töm den skummande pokal
än en gång för Nordens bästa,
innan Sweriges gamla namn
skymfas äfwen bland de döde,
innan ryktet om wårt öde
stiger ner i Walhalls famn.

Du hwars systerliga tårar
falla mot den kalla jord,
Tro mig, lifwets glädje dårar,
endast grafwen håller ord.
Tro mig, när ur dwalan waknad
lifwets pris man skatta lärt,
mera än de ädles saknad
blir det, blir det icke wärdt.
Tro mig, mången Yngling ginge
glad i dödens riken in
blott han wißte att han finge
på sitt stoft en tår som din.»

97
00 - Dop / Dopseder i äldre tid
« skrivet: 2016-04-25, 17:52 »

I Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 : med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder , lefnads-sätt / utg af Martin Weibull (Lund, 1891, sid. 65) ger Linnés lärjunge Anders Tidström en intressant skildring av hur ett dop gick till i skånska Gladsax socken 1756:


»Tvänne barn döptes. Faddrar voro ungefär halft tjog, men presten skrifver intet upp mer än tre. Då psalmen sjöngs efter predikan, gick en väldig hop upp ur sina bänkar fram till koret och offrade, och därifrån till barnet. Detta välgerningsprof och sed vore väl intet att akta, om intet det skedde par ambition att vilja visa sig, att de offra icke allenast till presten och klockaren utan ock till barnet: till presten på altaret 6 öre, till klockaren i hans stol 1à 2 öre, till barnet i stolen en specie eller mer. På högtiderna, Jul, Påsk och Pingst offrar hela församlingen, så många som kunna gå fram, både till klockaren och presten.


Hustrun, som bar barnet, hade en svart kåpa på axlarne, som var lagd i veck såsom på en manschett och räckte ned på barnet, och om hufvudet ett gnidet kläde. Alla hustrurna hade hvitt kläde om hufvudet med tvenne nästan qvartsbreda skynken med tvärspetsar och räckte till midjan.»

98
Kusinäktenskap / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-03-03
« skrivet: 2004-09-04, 18:55 »
Jag har på tvenne ställen i Sunne (Värml) kyrkoböcker (utdragen, SCB) sett kusingiften från år 1907 och 1920 med kommentaren nåd. tillst. att ingå äktenskap respektive .... enl. (paragraf) 23 moment 2 .....
 
Behövdes tillstånd även efter 1845 och från vilket håll kom i så fall tillståndet?
 
Vilken lag eller lagbok kan kopplas till den ovannämnda pargrafen och momentet?
 
Mvh Marcus

99
35 Äktenskap / Förlovad / Trolovad
« skrivet: 2006-01-15, 22:02 »
Hej !
 
hur hittar man uppgift om en förlovning som aldrig ledde till giftemål kring 1896-1900?
I vigselregistret finns de inte....
 
//Henric

100
32 Tideräkning / Märkliga datumkombinationer
« skrivet: 2006-05-15, 22:52 »
Hej!
 
Kom att tänka på olika märkiga kombinationer av datum som ibland dyker upp i släktforskningen. Jag har sjäv stött på 2 exempel:
 
Min farmors mor hade en bror, som var född 1911-12-13. Min farfars farmors morfar hade en havbror, som var född exakt på dagen 100 år tidigare, nämligen 1811-12-13. Märkligt  
 
När jag forskade åt en kompis visade det sig att hans farfars mor var född 1888-08-18, den artonde i åttonde artonhundraåttioåtta  
 
Någon som har stött på liknande fenomen?
 
Mvh/Markus.

101
AAA - Enskilda fartyg / Strömsholms Kanal
« skrivet: 2013-11-08, 19:23 »
Söker mer information om olyckan på Granfjärden i Mälaren den 12 september 1877 där sjömannen Lars Erik Lundström från Hjälmarsholm i Västra Vingåker förolyckades. Lars Erik fanns ombord på fartyget Strömsholms kanal som seglades i kvav. Den ända uppgift jag har är från Västra Vingåkers dödbok F:3 1869-1878. Lars Erik Lundström föddes 1844 14/10 i Västra Vingåker

102
Konfirmation / Äldre inlägg (arkiv) till 21 maj, 2007
« skrivet: 2000-11-23, 19:57 »
Hej
 
Min fråga gäller konfirmationer förr. Med förr menar jag som i mitt fall 1944. Enligt Carl Johans församling konfirmerades min far 1944 av t.f. S. Gren, St. Råby. Det finns ej antecknat var han konfirmerades någonstans. Kan det vara så att dom förr åkte på konfirmationsläger som även vissa gör idag? St. Råby ligger ju inte precis i närheten av Göteborg. Sen undrar jag om någon stött på Kh. S. Gren och vad hette han i så fall i förnamn? Eller kanske det är så enkelt att Kh.S.Gren verkade i Göteborg. Men har någon något att berätta om konfirmationer förr så är jag väldigt tacksam.

103
Att uppnådd hög ålder bl.a. är genetiskt betingad har väl forskarna lyckats slå fast, och att vår livslängd ökar är också ett konstaterat faktum, men hur pass vanligt är det att minst en förälder och ett barn uppnått sin 100-årsdag?
Av en tillfällighet fann jag en gravsten på Rolfstorps kyrkogård över en hustru Josefina (gift) Svensson från Slätten, född 1849 och död 1949, och i samma grav vilar hennes dotter Hilma Charlotta Gustafsson från Ekekullen, född (21/7) 1887 och död (18/9) 1987 (datum från Sveriges dödbok). Ytterligare en dotter som uppnått aktningsvärd ålder (93 år) vilar i graven, liksom familjefadern, som dock hade en mer ordinär livslängd. Moderns födelse- och dödsdatum är inte kontrollerade, så hon kan teoretiskt sett ha dött några månader eller dagar innan den egentliga hundraårsdagen, men det kanske inte är så viktigt för frågeställningen: finns det fler exempel på hundraåriga föräldrar/barn?
 
 
_______________________________________________
Tillägg 12 december 2012:
Enligt Sveriges dödbok 1901- 2009 var Neta Josefina Svensson född 1849 18/3 och
dog 1949 13/8. Hon passerade alltså 100-årsdagen med tämligen god marginal.
Camilla Eriksson, moderator Övriga ämnen

104
24 Rekord / Vilken karolin tog avsked sist?
« skrivet: 2015-07-22, 15:22 »
Jag har sett soldater som blivit antagna 1714-1716 och gått ur tjänst i samband med kriget i Pommerns inledning. Har ni sett exempel på soldater som varit med både vid kampanjen i Norge 1718 och i Pommern?

105
24 Rekord / Obruten manslinje
« skrivet: 2010-06-03, 20:25 »
Hej, här kommer elva generationer i Västsverige:
 
Mina bröders sonsöner.
Mina bröders söner.
Mina bröder,f.på 1930-40-50-talen i Hyssna.
Min far,f.1895 i Bolg,Sätila.
Anders Peter Svensson,f.1862 i Svansjöås,Sätila.
Sven Anderssson,f.1819 i Bolg,Sätila.
Anders Håkansson,f.1791 i Bolg, Sätila.
Håkan Svensson,f.1751 i Bolg, Sätila.
Sven Håkansson,f.1696 i Bolg, Sätila.
Håkan Pädersson,f.1670 eller 1671,bott i Bolg, Sätila.
Päder Håkansson,bott i Bolg, Sätila,död 1701.
 
Hälsn. Astrid.

106
Arvsgången av bondgårdar / Arvsgången av bondgårdar
« skrivet: 2002-10-10, 21:56 »
Hej Lennart!
 
Tyvärr står inte någonstans hur stora delarna är, förutom detta om tvädelen.
Jag har uppfattat det så att de två bröder som köper delarna äger hälften i hela gården, alltså 1/4 var, via arv och köp. I domboken står som avslutning att allt det de båda med sine hustrur ärvt och köpt haver är tvädelen i hela gården. Den del som senare en brorson sitter på är en tredje broders son, inte son till någon av köparna.  
 
Delen som köps på 1660-talet är en del som varit olöst. Troligen arv efter samma syster som nämns vid det tidigare köpet.
 
Mvh//
Lotta

107
11 Föremål / Trycktavelstock ?
« skrivet: 2013-04-09, 23:16 »
Jag undrar vad en trycktavelstock är?  
En anfader fick en sådan sönderslagen i slutet av 1600-talet, enligt en dom. Trycktavelstocken var från Hamburg.

108
00 - Självmord / Anatomisering av självmördare
« skrivet: 2015-06-16, 20:43 »
Det var en förfärlig röra med självmorden med ett antal olika trådar som handlar om samma sak. Kan inte anbytarvärden städa i detta? Jag väljer den tråd som är färskast.
 
Mitt budskap är att eftersom jag håller på med excerpering av dödböcker 1860-1900 för nästa upplaga av Sveriges dödbok så hittar jag en hel del självmord. I de uppländska socknarna jag tittar i är det i genomsnitt 3 till 4 självmord per år under perioden. Det är i huvudsak två kategorier: förtvivlade familjefäder som troligen inte ser någon lösning på sina problem och unga kvinnor som äter fosfortändstickor eller dränker sig.
 
Det intressanta är dock att i huvuddelen av fallen står det att liken skickas till anatomiska institutionen i Uppsala (givetvis för undervisningsändamål). Finns motsvarande noteringar i t.ex. Lund eller var det något specifikt uppsaliensiskt?

109
06 Barn / Att göra sig äldre än man är
« skrivet: 2002-12-10, 21:18 »
En kvinna född 1792 i Värmdö, Stockholms län, gifter sig vid 17 års ålder 1809 och uppges efter det vara född 1785, dvs 7 år tidigare. Det felaktiga födelseåret anges livet ut. Vad kan vara anledningen till denna ändring?

110
00 - Havandeskap och förlossning / Förlossningspsykos
« skrivet: 2007-03-25, 20:07 »
Hej!
 
Jag stötte på följande ovanliga notis i 1773 års födelse- och dopbok för Hyby församling i Skåne:
 
Den 5te Julii döptes ett Hitte Barn, Som natten förut blifvit lagt utan för dörren vid Klågerups Mölla, hvilket kallades Johan. Hustru Sören Ladufogdes Bengta bar barnet. M: F: Inspector H?phauf, Cronolänsman Ahlström, Mölnaren Olof Andersson inkl Q: F: Hustru Kiersti Olof Mölnares ibm.
NB Vid undersökning befants detta Barn vara ägta född i Genarps Socken och Lersmullehuset: modren hade under r?mningen kastat barnet, men fadren måste återtaga sin son som var förut döpt Hans och här kallades Johannes.
 
Enligt Genarps födelse- och dopbok för samma år hade Mårten Anderssons son Hans döpts hemma den 23 juni, och var alltså inte ens en månad gammal när modern lämnade honom utanför Klågerups mölla.
 
Kan det handla om ett fall av förlossningspsykos?

111
Feltolkade yrken / Bälgkarl
« skrivet: 2011-11-18, 17:19 »
Är det någon som vet vad en bälgkarl arbetade med? Jag har en anfader som bodde i Harbo, Västmanlands län och han hade titeln Bälgkarl.

112
Väv- / Linvävare
« skrivet: 2002-02-04, 20:00 »
Var detta ett vanligt yrke? När?
jmfr Linvävartorpet/Linvävargropen i Hagaparken Solna

113
Yrken U / Upsamlings Commissarie
« skrivet: 2014-12-23, 17:26 »
I Klara Stockholm FIa:a(1748-1759, sid, 48) finns Herman M^ller, f 1673, död 1750-10-28. Vad menas med denna yrkesbeteckning ??
 
God Jul
Roland Liljegren

114
Trädgårdsmästare / Trädgårdsmästare
« skrivet: 2003-03-17, 15:54 »
Hej Åsa
 
Jag har just sett ditt inlägg om att du gör en avhandling över trädgårdsmästare. Vet ej om det är för sent, men jag har en sådan i min släkt.
Adam Nyman f.1767 i Wollsjö, hans föräldrar är Anders Nyman & Kiersti Olafsdotter, vet ej faderns yrke.
Han är trädgårdsmästare i Vankiva 1799, men jag vet ej var. Han finns på Gamla Slottet i Lösen 1813 och flyttar 1817 till Gundralöf i Bjäresjö sn där jag inte kan följa honom på grund av glapp i husförhören
 
Mvh elisabeth

115
Yrken T / Tandläkare
« skrivet: 2008-02-16, 16:57 »
Jag undrar om det finns någon som vet något om tandläkareutbildningen i Sverige på 1880-talet. Har en ana som var född 1846 och som arbetade som tandläkare i Stockholm från 1880-talet någon gång och framåt. Vad jag vet så är Svenska Tandläkareförbundet 100 år, år 2007.
 
MVH Majvor

116
Sprut- / Sprutmakare
« skrivet: 2015-11-27, 22:41 »
En sprutmakare annonserade i Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 51, 1788 10/12, sid. 418:  
»Den hit til staden från Götheborg nyligen ankomne Sprutmakaren Michael Jacob Erhardt, recommenderar sig härmed hos Länets respective Herrskaper och andre, til försälgning af et i sit slag nya Hus- eller Eld-sprutor, med hwilka watnet i hast kan föras så högt, som behöfwes, eller på husets tak. De kunna med mycken fördel och med största wighet brukas wid förefallande Eldswådor, ty man kan med dem ganska fort släcka, antingen eld kommer lös i skorstenar, inuti rum eller i taket. I synnerhet kunna deßa Sprutor med utmärkt nytta brukas af respective Herskaper på Landet, så wäl wid deras Gårdar, som Bruk och andra inrättade Werk, när Eldswåda timar; man kan ock om Sommaren, då långwarit torka infaller, beqwämligen nyttja besagde Sprutor, at dermed watna Krydd- och Kåhl-gårdar. Bemälte Michael Jacob Erhardt försäkrar tillika, det han wil lämna Köpare deßa Sprutor til billigaste pris. Des Logie är hos Handelsman Johan Petter Pehrsson i Lund, som bor på Bredgatan.»

117
Yrken S / Skådespelare
« skrivet: 2006-01-08, 19:28 »
Hej!
Är det någon som vet om det går att söka efter skådespelare kända el. mindre kända i Stockholm i slutet på 1800 talet? Om det finns något register någonstans ell likn.
Hälsningar Marie

118
Skarprättare / Nattman
« skrivet: 1999-03-21, 16:12 »
Vad gör en nattman?

119
Yrken P / Pressare
« skrivet: 2015-04-02, 19:18 »
Har en släkting på 1850-talet med yrket pressare. Vad innebär det egentligen?

120
Yrken P / Parfymör
« skrivet: 2015-11-27, 22:40 »
En parfymörs varuutbud i slutet av 1700-talet får man ett exempel på i Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 23, 1790 9/6, sid. 184:  
»Den hit til Staden nyligen ankomne Franske Parfumeuren Salomon Moses gör härigenom bekant, at han tilwärkar och försäljer:  
1) Den Engelske veritable blå och röda Stålkulan, hwarmed Rakknifwar göras skarpa och poleras.  
2) Et Pulfwer til fördrifwande af Råttor och Möß, som icke är gift för andre Kreatur.  
3) Et Watn til utrotande af Wägglöß.  
4) Et Watn, hwarmed man utan möda och smärta kan på sig sjelf borttaga liktornar.  
5) Den venetianiska Esprit de Sayon, hwaraf med några droppar, man rakar sig, tager bort finnar och sommarfräknar ur ansiftet, skaffar sig en fin och hwit hy, fördrifwer wärk utur lederne. Den nyttjas ock til twättning af sina Spetsar, hwilka däraf blifwa som nya.  
6) Pomada, som åstadkommer skyndesam hårwäxt.  
7) Allehanda couleurt papper, hwarpå kan skrifwas utan Bläck.  
8) Nyligen upfundne och i Swerige ej förut brukelige commode Bråkband.  
9) Tandpulfwer, hwarmed tänder göras rena, då de äro swarta.  
10) Magnetiska och Sympatetiska Blad, under namn af composition pour connoitre les hommes. Nyttjandet af det ena och andra, gifwer Parfumeuren närmare wid handen. Hans logie är hos Gästgifwaren Lindberg här i staden.»

121
Trumpetare / Trumpetare
« skrivet: 2007-03-09, 15:17 »
Hej Niklas och tack
 
mvh Ulla

122
Lärare / Lärarinna / Skolmästare / Skolmästerska
« skrivet: 1999-11-10, 04:26 »
På Gotland verkar det förekomma skolmästare i de  
flesta socknar, redan på 1600-talet. Är detta pga  
inflytande från den danska tiden?
Finns det skolmästare eller motsvarande  
undervisande personal på landsbygden i andra delar  
av Sverige på 1600- och 1700-talen?
.....

123
Konstnär / Konterfejare
« skrivet: 2001-01-20, 19:20 »
Vad gör/gjorde en konterfejare?

124
Yrken K / Knappmakare
« skrivet: 2007-03-16, 17:43 »
Hej
Jag har hittat en Knappmakare Johan Beex (Bäx) kommen ifrån Västerås (som får en son 1786, Carl Fredrik). Är det som det låter, eller vad gjorde en knappmakare?
 
Vänligen
Tord

125
Inspektor / Inspektor
« skrivet: 2003-04-06, 17:49 »
Jag har stött på ett flertal inspektorer i min forskning, vilket fått mig att börja undra över yrket i stort. Vem blev inspektor? Det verkar även som om titeln kunde ärvas. Var det någon lärlingstid, eller utbildning, innan man fick kalla sig inspektor? Finns denna yrkesgrupp upptagen i några särskilda källor?
 
Tacksam för svar.
mvh
Haidi

126
Hus- / Hushållerska
« skrivet: 2003-03-06, 17:57 »
Hushållerska tycks ha varit ovanligt kring 1890. Den hushållerska jag känner till var hemligt förlovad med mannen i huset, en änkeman, i 30 år. I övrigt fanns bara en till i hemsocknen som hade 1600 invånare. Det kan ju ha varit så att mannen ville ge henne en mellanställning, mellan piga och hustru. Kan någon ge mig några ledtrådar till hur det skulle kunna vara?

127
Yrken H / Hovslagare
« skrivet: 2005-12-04, 06:21 »
DAVID SCHULTZ. Född cirka 1672 [ÅS]. Död ca 90 år gammal, onsdag 13/4 1763 i Västra Röd, Harestad, O [C:1-32]. Hovslagarmästare.
Gift före 1716, ca 171. med MILLA LARSDOTTER [ÅS].
Barn
 MARTIN DAVIDSSON.
 LARS DAVIDSSON. Född cirka 1721 i Västra Röd, Harestad, O [ÅS]. Död 67 år gammal, måndag 29/12 1788 Västra Röd, Harestad, O [ÅS]. Bonde.
 
MILLA LARSDOTTER. Född ca 168. Död i Västra Röd?, Harestad?, O?. Hovslagarmästarhustru.
 
Någon som känner till denna hovslagarmästare?
 
Andra kända hovslagare?

128
Handlande / Handlare / Handlande
« skrivet: 2004-02-15, 00:00 »
Har i min släkt en handlanden, vad är egentligen det för yrke? Är det typ en gårdfarihandlande eller?
Anneli Sundström

129
Yrken C / Cindersarbetare
« skrivet: 2014-11-27, 21:25 »
Läste i olika böcker i Helsingborg (på samma personer) att dom var cindersarbetare. Har kollat rundor på olika ställen och det enda jag hittar är att cinder är ett engelskt ord för slaggsten som man murade med. Är jag helt ute och cyklar eller är jag på rätt spår? Någon som vet?

130
Bokhållare / Inkvarteringsbokhållare
« skrivet: 2003-11-19, 16:36 »
Hej!
 
När klockaren Anders Dahlmans son Gustaf föds 1798 i Hofterup ser det ut som om det är bl. a. InqvarteringsBokhållare (?) Micha?l Dahlman som är fadder. Vad sysslade egentligen en sådan med?
 
Nyfiken på svar.
 
/Markus Gunshaga.

131
Betjänt / Betjänt
« skrivet: 2001-11-17, 22:31 »
Vad gjorde en betjent=betjänt ?

132
Betjänt / Lakej
« skrivet: 2011-08-01, 08:15 »
Hej!
 
Jag har en anfader som arbetade som Lakej. Vad innebar det?
 
Han arbetade senare som Betjänt. Vad är det för skillnad på Betjänt och Lakej?
 
MVH Marie

133
Wennergren / Winnergren / Wennergren / Winnergren
« skrivet: 1999-09-21, 22:54 »
Hej!
Har förstått att många resande var involverade vid det Hamiltonska regementet som soldater.
Det borde kanske vara på sin plats att dessa får en egen diskussion.
Hittade att korpralen vid herr baron och general Hamiltons regemente Hiert Wennergrehn och Helena Olofsdotter fick ett barn i Virestad sn (C:1 s 196) vid namn Maria (f 12/8 1748 i Barkhult östregård, döpt 21/8). Faddrarna kom irån socknen. Familjen nämns inte i Virestad annars så jag misstänker att det kan vara resande.

134
Holmström / Holmström
« skrivet: 2008-12-29, 02:23 »
Jag har hittat ett nytt barn till volontären vid Amiralitetscorpsen Carl Ahlqvist af Siguenslägte och Annika Lovisa Holmström, eller Lovisa Andersdotter Holm som hon kallas i Höja födelsebok 1783! Det är en dotter Annika Albertina som föds i Skörpinge, Höja (Skåne) 1783 3/6.
 
En mycket intressant uppgift är att faddern, avskedade amiralvolontären Fred. Holm är barnets morbror. Också som faddrar förekommer hustrun Lena Holm (som bör vara Fredrik Holms hustru Lena Olofsdotter) och pigan Dorotea Olofsdotter, bägge af följet.  
 
Lena och Dorotea bör vara systrar, eftersom Dorotea sägs vara Fredrik Holms svägerska när de förekommer vid dopet av Carl Holmströms barn 1786 i Fulltofta. Fredrik Holm har jag tidigare endast sett med yrket glashandlare. Han är fadder till två av Carl Holmströms barn och till ett av Fredrik Klostermans. Glashandlaren vid Limmared Fredrik Holm dör 1786 29/12 i V Sönnarslöv där hans ålder anges till 66 år. Det verkar väldigt högt för att kunna få in honom som bror till Annika Lovisa Andersdotter Holm/Holmström. Han borde vara 20 år yngre.
 

 
Bilden från AD Online

135
08) Översättningshjälp / Lunds domkapitel, skiljedom 1592
« skrivet: 2009-04-17, 23:01 »
Hej!
 
Jag behöver hjälp med att tyda en delvis latinsk text ur Lunds domkapitels arkiv 1592:
 


 
 
Mitt försök till att åtminstone tyda själva handstilen blir såhär:
 
Metthe Lauritz dotther ij Sandbÿ
och Jens Truidss. Biellerops fæhÿre, bleffue  
atskild formiddelst Capitels Dom, XI Februari.
anno 92, rationi desertionis 8 an[n]o ? ab
ipso fartæ, & rå (?). adulterij ab ipsa ?
? ?. ob desertoris inhabilitate oc ipo??-
tiam, ? est ? farta potestas.
 
Det verkar ha något att göra med otrohet? (adulterij)
 
Alla tips och all hjälp tas tacksamt emot,
 
med vänliga hälsningar,
 
Markus

136
08) Översättningshjälp / Examenslista för Malmö skola 1657
« skrivet: 2013-03-01, 21:50 »
När min anfader Daniel (Ingvarsson) Sommar examinerades av kantor Nicolaus Stampius vid Malmö skola i november 1657 hittar man följande anteckning om samtliga elever i musikklassen (classes discentium musicam):
 

 
Jag får det till hi omnes toto Mense Novembri prope modum nihil et ne natura q[uo]dem didicerunt, men hur jag än gör blir jag inte nöjd med översättningen. Det verkar handla om att alla eleverna i musikklassen under hela november månad praktiskt taget inte hade lärt sig någonting? Eller handlar det snarare om att de inte kunde lära sig (och att detta kanske berott på det annalkande kriget)?
 
Mvh, Markus

137
I Dödboken Hed F:7 (1856-1861) bild 18 finns Per Fredrik Norstedt. Han dog 1 dec 1857. Jag har försökt tyda den latinska texten med hjälp av lexikon men lyckas inte. Någon som kan? Vad jag förstår har han uppfört sig så illa att prästen inte hittat svenska ord för eländet!!!
 
Jag har läst i era kommentarer att ni ledsnar på oss frågvisa typer ibland, om ni inte får ett tack för hjälpen. Jag är oerhört tacksam men vet inte hur jag ska bära mig åt för att tacka. Man får ju inte svara på samma mail som upplysningarna kommer med.
 
Med massor av vänliga hälsningar
Anita

138
03) Latinska uttryck / Pro felici Reditu ex Pomerania
« skrivet: 2015-04-22, 19:47 »
Översättningshjälp,tack!
I Alunda(C)Lia:3 (1732-1779) s.104 är c:15 döda soldater inskrivna under ovanstående rubrik.Kom de hem som lik eller var de endast antecknade till åminnelse?

139
Förkortningar / Ghs
« skrivet: 2013-01-31, 21:16 »
Vad betyder förkortningen Ghs framför namnet i exemplet nedan?
 
Ex i Köpinge kyrkoarkiv, 1826-1861, CI:4 sidan 231
Den 9 Juli födds en Måns med en fader Ghs Jöns Andersson
 
Mvh
Rebecka

140
Förkortningar / Drq
« skrivet: 2015-11-29, 16:52 »
Jag sitter och transkriberar Series Pastorum för Väderstad och vill ha hjälp med en korrekt förklaring till förkortningen före de flesta prästernas namn, som jag utläser Drq, kan möjligen tolkat Dnq, se bild där det finns en som istället kallas Mag (-ister). ska Drq ha helt enkelt tolkas Herr eller har det med dekanus att göra, beskriver det rang eller grad?
Har sökt i alla lexikon o uppslagsböcker jag kan komma på, snälla hjälp!
Källan: Väderstad C:1 (1645-1759) Bild 14 / sid 19 (AID: v42104.b14.s19, NAD: SE/VALA/00439)
 

141
Vulnus / Vulnus sclopetarium capitis
« skrivet: 2014-03-25, 23:32 »
Har problem med att tyda dödsorsaken på bilden. Ser att det står skjutit sig med browningpistol på svenska men vad står det på latin?

142
Vulnus / Vulnus chitus capillitii
« skrivet: 2006-05-18, 16:23 »
Hej!
 
En anfader till mig dog 1924 på Simrishamns lasarett. Dödsorsaken lyder (om jag har läst rätt):
 
under chitus capillitii, olycksfall, fall på golf + Pneumonia cardio-arteriosclerosis.
 
Någon som kan läsa ut något vettigt ur denna röra?
 
Mvh/Markus

143
Jaha,nån som kan knäcka denna då.
Är familjen idioter eller vad menar prästen?  
Det sista är ju lunginflammation.
Kan ju vara att de med idiot menar att personen i fråga är utvecklingsstörd kanske?  

144
Cancer / Cancer vesica fellea
« skrivet: 2014-07-21, 22:00 »
Hej.
Vad kan detta vara för typ av cancer?
Jag tolkar det som Verica Fellece eller Fellea.

 
(Meddelandet ändrat av Martinh 2014-07-21 22:05)

145
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Tunghörd
« skrivet: 2014-03-16, 19:33 »
I Lyby AI:4 1846-1848 bild 64/sid 60 bor Bengta Östberg och under särskilda anteckningar står Lungkörd (tror jag).  
Även i nästa husförhör AI:5 1848-1852 bild 68/sid 63 står samma åkomma.
 
Har jag läst rätt och isåfall vad är det, för hon lever många år efter det. Ordet hänger inte med i de efterföljande husförhören så det verkar vara något som hon blev bra ifrån.
 
Tack på förhand/ Maria Andersson

146
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Stark lyftning
« skrivet: 2011-04-08, 21:00 »
Undrar om någon vet vad stark lyftning innebär? Han som dog av det var 53år och bodde i osby, skåne.

147
01) Sjukdomar och dödsorsaker A - Ö / Oos
« skrivet: 2014-03-08, 00:13 »
Vad innebär oos som dödsorsak?

148
Feltolkade ord / Ansotning
« skrivet: 2012-01-21, 20:10 »
Är det någon som vet vad ansotning  betyder?
 
Ur en akt som jag skickat efter:
 
1725 30 October. Fullmärkligen Schylanders ansotning (?)till Riksens ständers Reduktions commision osv.  
 
Och från posttidningar 1785-07-25
 
innervarande månad är Rådmannen och Kaniners-Rätts Prästs uti Norrköping Otio Fr. Ekeman i nåder förordnad till Illsiilia^Borgmastare i samma Stad: Och Borgmästaren uti Jacobstad NaiKanael Haggström t>ar nppa underdånig ansotning undsätt nådigt afsted, uti hvars ställe Sonen, Ercraordiuane Cantzlisten uti Kongl. Wasa Hof-Rätl Lars Petter Haggström har bliftvic förordilad til Borgmästare där i Staden.
 
Kan det betyda att någon begär avsked från sitt arbete?  
 
Mvh Linnéa

149
Äldre uttryck / Influtne Lazarettsmedel
« skrivet: 2011-11-06, 16:07 »
I födelsebok från 1860 finns en kolumn för Influtne Lazarettsmedel. Summorna är olika för barnen. Betalade man efter förmåga,efter behov av vård eller vad?

150
Äldre ord L - Ö / Stifson / Stifdotter
« skrivet: 2012-12-25, 23:10 »
Hej!
Har i en gammal förteckning över personer boende i Kullabygden 1698, hittat ett besynnerligt ord.
Utdrag: Stifson Nils och Stifdotter Bengta. Vad kan Stif betyda att det är för typ av son och dotter. Skulle vara tacksam om någon vet!
MVH Gert

151
Äldre ord A - K / Kvarngjuta / Kvarnjuta / Kvarnhiuta
« skrivet: 2015-06-20, 17:11 »
Vad är en QvarnJuta?
Mjölnaren Sven Janssons lilla son Sven Johan i Brogården omkommer vådligt genom fall i Qvarn Jutan, under det att Qvarnen gick.
se texten nedan från  Ryssby EI:1  sid 355, 9 juni.

 
MVH/Sam

152
01) Ortnamn A - M / Lovisa
« skrivet: 2001-03-12, 07:40 »
Hej!
 
Finns det någon stad eller by i Sverige som heter Lovisa? Jag vet att det finns ställen i Finland som heter Lovisa.
Tacksam för hjälp!
 
Mvh  
Anette

153
01) Ortnamn A - M / Korullane / Korulla / Korulles
« skrivet: 2015-08-08, 15:56 »
I Tierp A I:5b, 1803 - 1809, sid 425 ser det ut som om Pehr Larsson, f. 1742, är Korullare. I Tierp A I:6b, 1817 - 1824, sid 466 ser det ut som om han är Rorullare. Vad står där egentligen? Vad innebär titeln?
Mvh
Gunnar

154
Hej!
 
Hittade dessa syskon i folkräkningen 1900 i Sörberget, Timrå, Medelpad.
 
Alla med svåra bokstaven Z!  
 
Johansson, Anders Petter   1839   Far
Svensson, Kristina Elisabet   1851   Mor
(Barn), Zerner Anian Hugo   1883   Barn
(Barn), Zefanus Elis Arvid   1885   Barn
(Barn), Zerny Tulli Agnes   1887   Barn
(Barn), Zephyrus Tage Sebastian   1889   Barn
(Barn), Zacheus Rickard Leontin   1890   Barn
(Barn), Zenobian Albert Uno   1895   Barn
 
Ann-Mari

155
Förnamn - Y / Ypsilantes
« skrivet: 2014-04-20, 22:49 »
I Ystads S:ta Maria församling fick kapten B. Granfeldt och Andrietta Sofia Ryberg en son 1824 23/3, som döptes till Carl Gustaf Ypsilantes. Vid en sökning på Google hittar man en Alexandros Ypsilantis (1792-1828; namnet stavas även just Ypsilantes), officer vid kejserliga ryska kavalleriet under napoleonkriget samt grekisk frihetskämpe. Med tanke på faderns militära bakgrund känns denne officer som en rimlig förklaring till sonens märkliga men vackra namn, men kan det finnas en annan, mer språklig förklaring till namnet?

156
Förnamn - V W / Vastiana
« skrivet: 2014-01-03, 01:34 »
Ur Landskrona kyrkobok 1723 (CI:1, sid. 353): d: 13: Feb: christ: Gulsmedens Nicolai Liungens dotter Dorothea Vastiana.
 
Vad kan detta vara för namn?
 
Mvh, Markus

157
Förnamn - T / Troen
« skrivet: 2001-02-18, 09:17 »
Hej,
 
Satt igår och tittade i dom olika databaserna som finns tillgänliga databaserna i Skånes Demografiska Databas. Hade tur att hitta en massa anor där. Hittade då flera kvinnor som har namnet Troen. Har aldrig hört detta förut och undrar därför var detta kan komma ifrån och betyda.
mvh
Lena

158
Förnamn - S / Svante
« skrivet: 2014-06-10, 09:50 »
Hej!
 
Jag har funderat lite kring namnet Svante, eftersom jag i min forskning har hittat två herrar vid namn Sven, som tydligen har haft Svante som smeknamn. Det gäller bagaren och traktören i Lund, Sven Lundsten (1774-1821), som emellanåt kallas Svante i både kyrkoböcker och bouppteckningar, samt vice klockaren och hovrättskommissarien i Kristianstad, Sven Fredrik Törnberg (1817-1882), som i födelseboken kallas Svante när ett av hans barn föds i Kristianstad 1857.  
 
När det gäller Sven Lundsten kopplade jag först inte ens att Sven och Svante var samma person, eftersom jag alltid har uppfattat dessa som två helt olika namn, vilket också tycks bekräftas när jag läser på om de båda namnen. Men kanske det finns andra forskare som har hittat exempel på hur Svante har använts som någon form av smeknamn för Sven?
 
Mvh Markus

159
Förnamn - S / Sirell
« skrivet: 2013-01-16, 21:49 »
Jag snubblade över det märkliga namnet Sirell i den skånska socknen Reslöv 1782: den 7 Nov: döptes husmannens Pål Kierstenssons och Anna Pehrsd:rs barn af Högestorp, ne Sirell; född d: 6 do. (Reslöv CI:1, s. 124)
 

 
Notera att det lilla barnets kön inte anges, ej heller när det avlider redan 1783 3/1 (Reslöv CI:1, s. 125v). Man kan dock konstatera att Sirell är en flicka. I november 1782 föds nämligen bara Sirell, gossen Magnus och flickan Kiersti. När man sedan kikar i Tabellverkets statistiska uppgifter över födda, vigda och döda i Reslöv 1782 finner man att det i november det året föddes just tre barn i Reslöv, en pojke och två flickor, så Sirell måste alltså vara den andra flickan.
 
Jag tycker mig även kunna utläsa detta märkliga namn på det barn som döps den 5 februari 1654 i blekingska Hällaryd (jag lyckas dock inte läsa föräldrarnas namn eller ort) (Hällaryd CI:1, s. 18v).Kan namnet vara en dialektal variant av ett annat, vanligare namn?

160
Förnamn - S / Sandronella
« skrivet: 2014-02-22, 12:38 »
Tullskrivaren Alexander Sander Schönbeck i Kristianstad avled medan hustrun ännu var havande, och när änkan sedan födde en dotter blev denna uppenbarligen döpt efter sin avlidne fader: d 27 Maij som war en fredag lätt Sahl. Schönbecks Enka Christna sin dotter hemma wid namn Sandronella. (Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv, vol. CI:3, s. 231).
 
Mvh, Markus

161
Förnamn - C / Cosette
« skrivet: 2011-04-07, 11:05 »
Hej!
 
Jag har länge funderat över min farfars farmors nästkusins (postmästaren Nils Peter Jacobsson (1852-1897)) hustru, som han gifte sig med 1893. Hennes namn var Fanny Cosette (även stavat Cosethe eller Cossette) Desirée Barthelson (1862-1920), och hon var dotter till kassören vid Kungliga Generalpoststyrelsen, Fredrik August Barthelson och Sopia Augusta Hultgren. Det märkliga namnet Cosette hittar jag bara ytterligare en gång i Sverige, en kvinna född 1916 i Arjeplog (avliden 1970).
 
När jag nu läste på om namnet upptäckte jag att det faktiskt finns med i Victor Hugos roman Les Misèrables, där huvudaktören Euphrasie Fauchelevant (född ca 1816) får smeknamnet Cosette av sin mor Fantine. Det måste vara mindre vanligt att personer döps efter romankaraktärer, om det nu var fallet med Fanny Cosette Barthelson?  
 
Mvh, Markus

162
Förnamn - C / Circus
« skrivet: 2014-01-04, 20:50 »
Denna rubrik kanske blir lite missvisande, eftersom namnet ju faktiskt inte godkändes av prosten, men jag vill ändå dela med mig av denna kuriösa tidningsnotis (ur tidningen Norra Skåne, 30 juni 1887, sid. 2):
Fint skall det vara. Till Öresunds-P:n skrifves: En landtman från en socken i Norra Åsbo härad kom häromdagen till klockaren i socknen och anmälte, att han hade en son som skulle döpas, och skulle gossen i dopet hafva namnen Circus Leonard. Klockaren sade honom, att namnet Leonard kunde nog gå an, men att Circus vore latin och betecknade på vårt språk ridbana samt opassande som mansnamn. Bonden var emellertid obeveklig och begaf sig till prosten. Här lät han ändtligen gifva med sig och namnet Circus blef utbytt mot ett annat.

163
Förnamn - B / Blominda
« skrivet: 2011-12-21, 18:53 »
Åren 1879 och 1886 föddes två flickor som båda erhöll det vackra namnet Blominda - Clara Blominda Florentina Fritz (född 1879 4/9 i Stockholm, död 1951 12/10 i Helsingborg) och Blominda Josefina Jönsson, f. Jönsson (född 1886 13/3 i Höör, död 1972 29/3 i Norra Rörum, Höörs kommun).
 
Den enda gemensamma nämnaren, vad jag kan se, är att samtliga av deras föräldrar var födda i Skåne. Hur jag än söker hittar jag ingen ledtråd till detta namn, att det kanske funnits med i en känd bok etc. Finns det någon som har någon fundering?

164
Förnamn - A / Alis
« skrivet: 2011-06-16, 12:00 »
Hej!
 
Jag råkade idag hitta kvinnonamnet Alis i Sövde socken, Färs härad i Skåne 1745.  
 

 
Det är Lars Åckerman och Maria Andersdotter från Vanstad som får en dotter med detta namn när de reser genom Sövde 1745 28/4 (Sövde C:2, s 42). Jag funderade genast på om det kan vara en tidig form av Alice, som enligt Wikipedia ska vara en fransk och engelsk form av det tyska namnet Adelheid. Olle Elm beskriver här namnet Ali, som förekommer i de skånska häraderna Vemmenhög och Ljunits. Han gissar att detta namn är en variant av Adelheid m. fl., kanske man kan föra samma resonemang kring namnet Alis? I AD Online:s skånska vigselregister hittar man dock inte en enda Alis, däremot flera Ali. Kanske det rör sig om samma namn, men att prästen i Sövde har lagt till ett extra s på slutet?
 
Mvh, Markus

165
Soldat (värvad) / Soldat (värvad)
« skrivet: 2013-01-12, 14:43 »
Ur Sveriges dödbok 1901-2009:
 
18600531
 
Brage, August
 
Brunnsgården Mårby
 
Död 18/9 1945.
 
Kyrkobokförd i Bjurum (Skaraborgs län, Västergötland).
 
Född 31/5 1860 i Gudhem (Skaraborgs län, Västergötland).
 
Änkling (16/12 1936).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Gudhem, Falköpings kn (Västra Götalands län, Västergötland)
 
Födelseförsamling i källan:
Gudhem (Skaraborgs län)
 
Källor:
DB, FS

166
Militärer / Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2012
« skrivet: 2011-06-18, 16:25 »
Hej Åsa,
Din farfar var troligen kavellerist, vilket Du väl ser på stövlarna med sporrar och ridbyxorna. Regementet kan ha varit K6 då jag tror att de här männen är fotograferade på 1920-talet. K6 lades ner 1925. Jmfr http://www.abc.se/~m5924/lv4/kasern.htm. Han har samma typ av uniform som min farbror ( jämför Porträttfynd Bild nr: #4764), men jag vet inte vad den svarta vinkeln(?) på ärmen betyder.
...........
Kollade Hans Högmans fina hemsida; Där hittade jag lite om uniformer, och man ser direkt vilken Din farfar bär - samt att det tydligen fanns svarta vinklar även på soldaternas vapenrockar.
Jmfr http://www.algonet.se/~hogman/uniformer_armen_19.htm
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-06-18 16:29)
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-06-18 16:30)

167
Titlar och befattningar / Kvartermästare
« skrivet: 1999-07-04, 23:59 »
Jag har anfäder som har varit kvartermästare i kavalleriet; i Åbo och Björneborgs län (regemente) ca 1660, i Nylands och Tavastehus län 1706-1709. Var det en skillnad i kvartermästarens ställning och rang i äldre tider jämfört med den karolinska armen? Hur är det jämfört med infanteriet? Och hur många kvartermästare var det vanligen i kompaniet?
/Antti

168
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 52, 1799 28/8, sid. 415:
»Uti sistl. April månad afled på Sätesgården Hwidarp, Fiskaren Niclas Petterßon, ogift och fattig. Han blef efter flera års wistande i Womb antagen i tjenst på förenämnde Sätesgård, och man wet endast af rykte, at han skal wara född i Carlscrona, och har tjent som soldat wid Kgl. Sprengtportska Regementet i Landscrona. Om hans ringa qwarlåtenskap och gäld kunna hans arfwingar blifwa underrättade, enär de addreßera sig til Prosten och Kyrkoherden Hr Samuel Rönbeck på Lund och W. Gårstånga.»

169
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 27, 1797 5/4, sid. 216:
»Den 25 sistledne Mars afled, sjuk och fattig, från Kongl. Sprengtportska Regementet för detta Förafskedade Soldaten David Sebastian, hos Åboen Hans Larßon uti Norretorp, i Hardeberga Socken, och blef sedermera, af Christeligt medlidande, til sit hwilorum anständigt befordrad; hwilket härigenom offenteligen kungöres, i händelse någon därom skulle åstunda underrättelse.»

170
Överste Johan Wilhelm Sprengtportens regemente / Falk, Otto
« skrivet: 2015-11-30, 16:36 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 22, 1795 1/4, sid. 199:
»Förre Recreuten wid Kongl. Sprengtportska Regementet och Majorens Högwälb. Baron Schultz von Ascheradens Compagnie N:o 30, Otto Falk, som medfördt behörigt afsked från Regementet, daterat den 9 Junii 1792, och sedermera gådt omkring och tiggdt, blef i går, såsom sjuk, förd hit til Byen, och genast efter hitkomsten död. Hans medförde penningar 4 D:lr 7 och en tredjedels öre S:mt och hans dåliga kläder, blefwo i flere witnens åsyn straxt öfwersedde: Kläderna skola ock snart blifwa försålde på auction. Kan någon med wederbörligit bewis, styrkt med namn och sigill, wisa sig wara rätter Arftagare; skal han i penningar bekomma hos undertecknad, hwad som öfwerskjuter nödwändig bekostnad; i fall han snart infinner sig: i annor händelse blifwer detta öfwerskott utdelt til deße Soknars fattiga. Wästra Gårdstånga wid Lund i Skåne den 19 Martii 1795.
Sam. Rönbeck
vice Pastor.»

171
Överste Gustaf David Hamiltons regemente / 01) Allmänt
« skrivet: 1999-09-23, 12:16 »
Jag har gjort en registrering av generalmönsterrullan för 1753:
 
http://www.scangen.se/hamilton1753.htm
 
Om ni upptäcker några felaktigheter eller har andra synpunkter och frågor, hör gärna av er.

172
Wendes artilleriregemente / Toftén, Jonas
« skrivet: 2016-02-04, 19:38 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 14, 1807 20/5, sid. 111-112:
»Att kringwandrande afskedade Artilleristen wid Kongl. Wendes Artillerie Regemente Jonas Toftén, försedd med behörigt afsked och underhålls bref, efter några dagars sjukdom, härstädes med döden aflidit, den 15 sistl. April, och på Fattig-Cassans bekostnad blifwit begrafwen; warder deß anhöriga, och slägtingar, om sådana finnas, härmed tillkänna gifwit. Burlöf den 30 April 1807.
Lars Frost.»

173
Upplands regemente / Flinta, Johan
« skrivet: 2014-02-09, 16:43 »
Johan Flinta finns bevarad på ett fotografi i Krigsarkivets Porträttalbumsamling - se .
 
Mvh, Markus

174
Upplands regemente / Eklund, Anders
« skrivet: 2014-02-09, 16:43 »
Anders Eklund finns bevarad på ett fotografi i Krigsarkivets Porträttalbumsamling - se .
 
Mvh, Markus

175
Hej!
 
Tänkte att min fråga skulle kunna passa här under.
 
Jo, jag har en anfader, Lars Appelqvist (ca 1692-1767) som anges vara manhaftige kvartermästare när han gifter sig i Svensköps socken i Skåne 1722 med prästdottern Ingar Sommar (han nämns även i en handling i kyrkboken 1721, och är även då kvartermästare). Han byter inte titel förrän han blev mantalskommissarie i bl.a. Simrishamns stad 1728. Jag hade först en tanke att han kanske var kvartermästare i civil bemärkelse, har läst att en kvartermästare i t.ex. en stad hade ansvar över ett kvarter, men epitetet manhaftige vid vigseln för mina tankar till den militära bemärkelsen.
 
Nu till mitt problem - jag har gått igenom i princip varenda fast skånskt regemente vid denna tid, utan ett spår efter Lars. Jag tänkte att han kanske hade varit i rysk fångenskap, men dessa fångar kommer väl hem först 1722, och Lars var ju redan i Skåne 1721.
 
Jag har då funderat över vilka uppsvenska regementen som kan ha hamnat i Skåne, efter Karl XII:s död/krigsslutet runt 1720-22. Kanske tillhörde Lars ett av dessa regementen, och bestämde sig för att stanna i Skåne, där han gifte sig? Jag har noterat några regementen som låg i Skåne, men finns det någon som har en mer fullständig lista?
 
Mvh/
Markus

176
Skånska dragonregementet / Möllerstedt, Sven
« skrivet: 2016-02-04, 19:39 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 45, 1807 2/12, sid. 356-357:
»Som afskedade Carabinieren för N:o 73 wid Borreby Compagnie och Kongl. Skånska Carabinier-Regementet Swen Möllerstedt, oaktadt flere efterfrågningar, ej finnes uti sin hemort, och i anseende till deß pensions-bref som är utkommit, nödwändigheten för honom wore att det erhålla; alltså anhålles, att om någon skulle weta hwar förenämnde afskedade Carabinier Möllerstedt sig uppehåller, undertecknad måtte derom blifwa underrättad, och är min addreß på Lund och Toppeladugård.
C. F. Bennet.
Major och Riddare.»

177
Kronprinsens husarregemente / 01) Allmänt
« skrivet: 2013-01-15, 17:58 »
Hej. Jag söker Olof Nilsson Gullstrand som var husar i Malmö Garnision slutet av 1890 och som noterades  
afviken  Malmö garnisonsförsamling AII:1 (1898-1927) Bild 2920 / sid 272 (AID: v103006.b2920.s272, NAD: SE/MSA/00568)
och i boken över obefintliga står att han har rymt. I marginalen finns dock en sifferkombination som jag icke kan få
rätt på: Malmö garnisonsförsamling AIII:1 (1896-1916) Bild 130 / sid 8 (AID: v120544.b130.s8, NAD: SE/MSA/00568)
där står att han flyttat till 3:95? 991211. Det är detta jag inte fattar.
Någon som kan hjälpa då tackar
Stig
 
Inlägget har flyttats hit från den numera raderade rubriken Militaria » Källor och arkiv » Militära rullor. /Moderator Militaria

178
Konungens eget värvade regemente / Ekardt, Anders
« skrivet: 2016-01-26, 20:12 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 49, 1805 10/4, sid. 386:
»Landskrona den 20 Mars 1805.
Då Människokärlekens känsla i ett ömt hjerta ådagalägger en ädel driftighet, att wåga egit lif för att rädda okände medmänniskors, lämnar man ett minneswärdt efterdöme af de wackraste tänkesätt, och förtjenar wißerligen allmänhetens högaktning. - Soldaten af Konungens eget Regemente och tredje Majorens Kompagni N:o 74 Anders Ekardt, gjorde sig i detta afseende utmärkt den 17 sistl. Mars, klockan half till 9 om aftonen, då han med mod och ädel driftighet, frälse Sjömännen Petter Pehrßon och Abraham Malmström, hwilka, under det de ämnade sig, twärtföfwer hamnen härstädes, ifrån den lilla befästa ön, kallad Gråen till staden, nedsunko genom isen, midt i rännan. Änskönt deras häfrige nödrop ditsamlade en mängd af människor, hwilka sågo och hörde deßas ryswärda tillstånd, war dock nämde soldat den ende, som, oagtadt warning och föreställningar, wågade sig ut på den murknade isen och försedd med en planka, och den eftertanke i utförandet, hwilken skilljer det sanna hjeltemodet ifrån det skenbara, bragte de olycklige utur dödens hand.»

179
Konungens eget värvade regemente / Johansson, Gert
« skrivet: 2015-07-31, 13:22 »
I Lunds dödbok 1783 (Lunds domkyrkoförsamling FI:2, sid. 168) kan man läsa att »d: 9. Junij dödde Soldaten Giert Johanssons, af Kongl. Maij:ts Regemente, barn Juliana. 1 månad gamalt af ett Swin Creaturs bitande i ansiktet och halsen under föräldrarnas frånwaro. Begrofs i Kiällby likställe på Stora Kyrkogården d: 11. ejusdem». Händelsen beskrivs närmare i Lunds Weckoblad 1783 11/6, sid. 185-186:
»En annan olyckshändelse tildrog sig i förgårs, et nytt bewis huru långt männeskelig wårdslöshet och oförsigtighet kan gå: en främmande hustru hade i Kjällby gården strax bredewid Staden ther hon logerade, in på logen lagt inswept et litet spädt barn, samt wid gåendet til Staden, bant en stor gris, som hon medförde, äfwen på samma loga; emedlertid sliter grisen sig lös och bet sönder samt upåt ansicktet på Barnet, hwilket genast dödde, och hwars qwarlefwor i går begrofwos, men grisen sänktes.»

180
Jönköpings regemente / Alm, Nils
« skrivet: 2015-12-18, 01:03 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 43, 1802 14/4, sid. 340:  
»Afskedade Soldaten wid Kongl. Jönköpings Regemente Nils Alm, som senare åren gått omkring at samla Lumpor för Pappersbruket Klippan, inkom sjuk til Röstånga den 5 sistledne Martii, då han lånte hus hos Smeden Bramberg, men blef kort därefter, den 8 i samma månad död, samt begrafwen i Röstånga Kyrkogård den 14 därpå följande. Hwaräst och hwilka hans slägtingar äro, har man sig icke bekant. Det förmentes at han sjelf warit född, antingen i Agunnaryd eller Unnaryd i Småland. Dödsfallet warder emedlertid wederbörande tilkännagifwit. Billinge den 5 April 1802.
Jonas R. Rothstein.»

181
Hej läsare av detta!
Jost Kiölling f.1690, sergeant vid tre- och femmannabataljonen 1710, fältväbel 1713 och löjtnant 1718. Stupad i Willajoki 1741-09-22.
Någon som vet mer om dennes bravader eller liv i övrigt?
M.v.h.

182
Båtsmän / Örlogsflottan
« skrivet: 2013-03-19, 15:33 »
Vanadis gjorde en världsomsegling 1883-85. Den 23 dec 1883 anlöper man Lissabon. Hur lång tid kan resan dit ha tagit?

183
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 13, 1801 23/9, sid. 103:
»Den 29 sistledne Augusti, afled uti Bosarps By, Bröserups Socken och Albo Härad, en fattig och mycket sjuklig kringwandrande Man, wid namn Mårten Ljungdahl eller Johndahl, omkring 50 år gammal, och blef begrafwen den 1 September på Byemännens bekostnad. Några utslitna trasar, som skylt hans ußla kropp, och möglade brödbitar, hwar alt hwad han ägde. Han skal hafwa warit Båtsman, och haft sit hemwist i Blekingen; hwilket härigenom kungjöres til deß anhörigas underrättelse. Raflunda den 7 September 1801.
N. P. Björkman.
Comminister.»

184
16) Latin / Latinsk text 1705
« skrivet: 2007-02-13, 14:21 »
Hej!
 
Min anas bror kyrkoherden Jöns Sommar i Svensköp och Huaröd skrev följande text i kyrkoboken, då han efterträdde sin år 1705 avlidne far Daniel Sommar (med reservation för antagligen ett stort antal tolkningsfel från min sida):
 
Ego Johannes Sommar natus sum Anno 1675 Patre  
Danile Som[m]ar, Pastore Suensköpiensi et Matre Maria  
Fristrup, morgz laracro sacro tinctus in numerarum Chris
tianorum referebar. Prima literarum radimenta cæpi  
anno ætatis scato a Parente meo discere. Deinde vero  
privato Præceptori Dno Erhardo Patersen comissas,  
ejus cara et fedulitate us instructus sum præceptis, q??
ætati tinella sufficiunt. Anno ætatis ?7:mo societatez
scholasticam Christianostadii institutam ingrediebar,
integriz triennio sub auspicio Rectoris Mag: Georgii  
Schreil, Præceptoris fidelissimi, puerile ingenium
puerilubus studus, qvantum Parenti Præceptorigz
exactis, idoneus existimarer, qvi iam disciplines gravi,
oribus adhiberer, inde ad Regiam Academicam Gotto-
rum Carolinam dimissus sum, ibigz Dei in auriliam
vocato, omni nisu, studio, et ardore in ca studia inui-
bui, qvæ sum per te iucunda sunt ac nobilia, Vum
necessaria hoi, qvi cam inde a pueris partium Parentiz
voto, partim ultruneo ïnstituto sacram vita genus
?erpetico desiderio optarït. Siminus seliciter in
?cuniculo hoc ingeniorum versatus sum, hoc vel non soi?
cordiæ sed vel natura imbecillitati, vel alus remoris ?ri-
bui cupio. Lectionibus publicus qintum hiuit,
 
[Svensköp kyrkobok 1690-1739, s. 219.]
 
Det enda jag lyckas uttyda nåt sånär är att han heter Johannes Sommar, föddes 1675, föräldrarna var pastorn i Svensköp Daniel Sommar och Maria Fristrup. Han hade som privatlärare Erhard Paterson, gick därefter i Kristianstads skola med Georg Schreil som lärare och studerade senare vid Kungliga Karolinska Akademin, men hur lyder resten av texten?
 
Tacksam för alla förslag, med vänlig hälsning,
 
Markus.

185
Hej.
Skulle uppskatta hjälp med följande.
 
Gmr för Västmanlands regemente SE/KrA/0023/0/65 b (1736-1741), Bildid: A0028038_00339
 
När äger avresan till Finland rum, är det datumet som står uppe till höger?
Samt vad står/menas det på dom två sista raderna? Är 686 antalet soldater?
 
Mvh Cristoffer Stenberg

186
Hej !
 
Jag behöver hjälp att tyda vad det står på första och sista sidan i första hand (helst hela bou) i bouppteckning 1773 04 13 efter Lars Jonsson död 1773 03 11 i Långhult Mönsterås sn som finns i Stranda Härad FI:3 åren 1770- 1779 bild 27 sid 43 och sid 49 i AD.  
 
Texten är otydlig o svag (jag är kanske skumögd) så därför klarar jag det inte själv men detta är en anas bou så jag skulle vara tacksam för all hjälp jag kan få här.
 
Mvh
Christina

187
03) Brev m. m. - 1600-talet / Brev till Bergskollegium
« skrivet: 2013-10-18, 17:07 »

 
Detta är adressmening i en skrivelse (relation) till Bergskollegium från inspektören Anders Linnarsson Svenske. Vad betyder krumelurerna mellan Bergskollegio och skall.

188
Vadstena / Vadstena död 1882 - vilken är dödsorsaken?
« skrivet: 2006-07-07, 18:24 »

Kan någon tyda dödsorsaken? Är den skriven på latin? Jag har inte en aning om vad det kan tänkas stå.
GID 100005.80.2600
Vadstena döde 1882

189
Vad står det i texten, ur kyrkbok Kättilstad AI:19 (1878-1883) Bild 395 / sid 385

190
Drothem / Drothem C/5 sid 95 Mord
« skrivet: 2012-12-18, 09:15 »
Hej! Önskar hjälp med att tyda om mordet på Jonas Nilsson.
 
Drothems kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00062/C/5 (1821-1858) sid 95  
 
 
Mvh Anita

191
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, C:17
« skrivet: 2011-10-20, 18:52 »
Hej  
Denna bild är klippt ur Genline FF i V:ås domkyrkoförs. C:17 1895-1903, bild 154 av 238.  
Elsa Margareta föddes den 23 dec 1900 uä, men vad står det för moder? Någon som kan tyda det? Kan någon bekräfta om det står Edla Kristina eller Maria Victoria Johansson? Datumet 10/8 59 tyder på Edla Kristina, den som jag tror är modern, men SVAR anger Maria Victoria som moder. Men hon har ett helt annat födelsedatum. Kan någon tyda siffrorna bättre, S124 eller nån hänvisning tilll bostaden? 1164 är sida i församlingsboken 1901.
 

192
Hej! Min farfars farfars far Olof Ihrmarck var vågmästare, i Västerås på 1750-talet, och ställde till det för sig. Men vad skrev Rådman Wulff när fadern erkände faderskapet? I detalj tack!  
Se AD Västerås domkyrkoförsamling födda C:4 bild 87 sid 82, första barnet överst till vänster. Det gäller texten under Wid lillån och Christina Jäderholm betjänt på Olof Ihrmarcks gård samt till höger under Olof.
Tack på förhand, hälsar
Torsten Ihrmark

193
Hej!
 
Behöver hjälp att tyda dödsorsaken för Pontus Eriksson död 5 sep 1703. Tycker mig kunna tyda något om Fallit av hästen ??? en söndag ifrån Karbenning kapell så illa att han blivit död samma dag Någon som hjälpa mig. Kändes som en lite udda dödsorsak iallafall, vilket är kul.
//Pernilla
 
Västerfärnebo C:1 (1689-1714) Bild 159 / sid 154 (AID: v72787.b159.s154 Öppna, NAD:  SE/ULA/11712

194
Jag kan läsa början men ber om hjälp med slutet:
Then 19 may christnades Nils Körares barn på Skärwijk heet Gilius.
 
Sedan läser jag NILS och HUSTRU men får inte ihop det.
detta står på sidan 49 i ovannämnda bok (Svar: SE/ULA/11336/C/1 )
 

195
Romfartuna / Romfartuna F:3 (1747-1765) Bild 38 / sid 171
« skrivet: 2014-11-09, 23:53 »
Hej,  
 
Jag vore tacksam för hjälp med att uttyda följande i sin helhet.  
 
Tack på förhand
 
Richard
 

196
Järnboås / Järnboås dödsnotis 1779
« skrivet: 2011-07-11, 08:44 »
Hej.
Jan Persson dör 1779-01-02, årsnummer 1. Järnboås F:2, bild 21.
Men vad står det om hemort och eventuell titel?
Vänligen
Alexander

197
Järnboås / Järnboås dödslängd 1748
« skrivet: 2011-08-15, 09:26 »
Hej igen.
Anna Pehrsdotter heter en dam som dyker upp i Finnåhammar i AI:2, sidan 45, hon dör 1748.
Dödsnotisen i F:1, sidan 20/21 ger en hel del information om hennes öden i livet som jag tyvärr inte kan tolka tillräckligt noga.
Men det finns säkert någon som kan hjälpa till??
Hälsning
Alexander-181

198
Hubbo / Hubbo AI:10 (1833-1845) Bild 53 / sid 47
« skrivet: 2012-05-12, 14:48 »
Äntligen har jag hittat en förfader med lite kriminella förehavanden
 
Jag har dock svårt att tyda allt som står om honom i HFL, ser att han avskedats som greandjär och att han har stulit. Ser även att han verkar hamna i Malmö. Men som sagt behöver jag lite hjälp att tyda helheten.
 
 
 
Tack på förhand
 
Janne

199
Stenstorp / Stenstorp AI:4 s 35
« skrivet: 2011-05-06, 20:56 »
Jonas Ericsson dog 1782 med av vad? Han föll, kan jag utläsa men mer är det inte.  
 

 
/Annelie

200
Slöta / Hjälp
« skrivet: 2013-09-11, 12:54 »
Hej.
Kan någon tyda detta stycke?
Jag letar efter en Håkan i Karsgården.
Kan det vara det som står?
Det börjar ju Dom Judica Håkan i....

 
(Meddelandet ändrat av martinh 2013-09-11 13:07)
 
(Meddelandet ändrat av martinh 2013-09-11 13:07)

201
Skölvene / Skölvene C2 1740-1770 sid 396
« skrivet: 2011-04-02, 10:55 »
Anna Regina Kreidler död 11/6 1760.  
Texten är grötig men med mycket information så jag blir glad om någon vill hjälpa mig att tyda den i sin helhet.
Jag kan se att hon förmodligen föddes 1708 i Holmia? Eftesom prästen skriver Stockholm senare så måste väl Holmia vara någon annan ort? Att hennes far hette Jacob Kreidler och hennes mor Hedvig Pheiffer kan jag också se, att hon var gift med Andreas Bidberg i Stockholm. Där finns en hel del mer text som jag inte kan tyda.

202
Saleby / Saleby C:1 s 257 inflyttad
« skrivet: 2012-06-26, 19:36 »
Hej! Högst upp på sidan kan jag läs att Per Hansson Tysk flyttdae in i mars 1695 från Skallmeja. Men sedan kan jag bara tydda en del ord. Någon som kan klara det bättre än jag?
Tack på förhand
Gerd Johansson

203
Mariestad / Mariestad KI:1 sid 352
« skrivet: 2012-04-18, 13:54 »
Läshjälp skulle uppskattas!

204
Mariestad / Mariestad KI:1 sid 345
« skrivet: 2012-04-18, 12:16 »
Vill någon vänlig själ uttyda vad det står under punkten 2 och 3 på bifogad bild från kyrkorådsprotokollet i Mariestad.
Lars Bratt, som nu är bortto, och vice rådmannen Lars Bratt torde vara olika personer. Jag antar att p 2 och p 3 på något sätt är relaterade till varandra.
 

205
Lerdala / Lerdala AI:2 sid 55
« skrivet: 2012-05-16, 09:51 »
Kan någon tyda vad det står för annotationer om pottmakaren Magnus Bratt och hans familj?

206
03) Osorterat / Vem var Joachim Julius Danielsson?
« skrivet: 2007-02-21, 20:46 »
På en silversked står det graverat;
Faddergåva av B L-son och A. C. L-dotter
Till Joachim Julius Danielsson 1829.
Vem var Joachim Julius Danielsson, troligen född i Västergötland, undrar ägarinnan till silverskeden.
 
Tack för hjälpen!

207
03) Osorterat / Notis före namn i Hfl. Läshjälp
« skrivet: 2010-03-30, 10:45 »
Jag undrar vad det står för notis före namnet Johan Andersson i Hagleberg hfl 1787-1812, första person på sidan 108.
 
Måste bara säga att jag är väldigt imponerad av er som kan läsa dess svåra ord. Jag blir alldeles yr när jag tittar på dem.
 
Mvh Line

208
03) Osorterat / Dödsort Berg C:2 1695-1745 sid 549
« skrivet: 2011-04-07, 23:46 »
Har sökt länge efter ett dödsdatum till Anders Bengtsson som bodde vid Skogsbolet i Timmersdala utan resultat.
Det jag vet är att hans sista dotter Catharina föds i Skogsbolet 1737. 1745 gifter modern om sig med en Gustav Andersson.
Anders Bengtsson bör således ha dött ca 1737-1745.  
 
Jag har sökt efter honom under dessa år, liksom före och efter, men jag hittar bara två kandidater i dödboken. Mitt problem är att jag inte kan läsa dödsorten på dessa, den ser ut att vara densamma. Kan det stå Timmersdala? Det står Timmersdala på mannen ovan och jag tycker inte att det ser likadant ut. Hoppas på hjälp av er duktiga forskare!
 
(Den andra Anders Bengtsson finns på Berg C:2 1695-1745 sid 550)
 
 

 
Tack på förhand
Fredrik

209
Hej, vill någon vänlig läsa ut vad det står om min anfader Lars Bratt i Mariestad?

210
Vill någon läsa ut vad det står om Lars Bratt?

211
Backegården Per Björnsson  
 
Vad är noterat efter utfattig? Något om måg?

212
03) Osorterat / AD Glava C:3 1733-1752 sid 45.
« skrivet: 2011-03-13, 17:20 »
Hej !
 
Önskar hjälp med tydning av Karin Nilsdotters födelse, f. 1740-01-30.
Nr 5 näst längst ner.
Tackar på förhand.
 
Weine

213
03) Osorterat / AD Glava A1:21 sid 27.
« skrivet: 2011-05-24, 15:43 »
Hej!
Behöver hjälp med Albertina och Carl Allgot, det står något under rubriken Frejd
Vad kan det va?
 
Tackar på förhand.
Weine

214
Västerlövsta / Västerlövsta C:2 (1725-1771) sid 214
« skrivet: 2014-03-19, 13:51 »
Önskar hjälp med att tyda denna text:

 
Väldigt tacksam för hjälp

215
Tierp / Tierp AI:6a sid 390 + AI:6b sid 623 LÄSHJÄLP
« skrivet: 2011-06-02, 02:40 »
Hej jag undrar on någon vet vilken ort som Jan petter Dahlberg flyttat från i denna bild Tierp Husf AI:6b sid  623  
 

 
På denna bilden står det är ute i krigtj? och kan inte läsa vad det står under rubriken omständigheter Tierp AI:6a sid 390  
 

216
Söderfors / Söderfors F1:1 (1788 - 1860), bild 27 (AD)
« skrivet: 2012-08-16, 00:36 »
Johan Olofsson dog den 28 januari 1798. Jag har svårt för att läsa vad som står i dödsnotisen. Tacksam för hjälp
Mvh Ove

217
Ramsta / Ramsta AI:2 1787-1818 (GID: 2184.9.46500)
« skrivet: 2008-08-07, 20:45 »
Hej,
 
Skulle behöva hjälp att tyda några av orden i Ramsta AI:2 1787-1818 (GID: 2184.9.46500).
 
Vad står det under Omständighet på sonen Ludvig? Kan det möjligen börja med ordet afcommenderad?
 
Vart flyttar sonen Karl 1813?
 
När/vart flyttar sonen Fredrik?
 
Mvh
Anders

218
Huddunge / Huddunge C:2 sid 81
« skrivet: 2011-05-24, 23:21 »
Hej,
 
Margareta Persdotter föds den 25 nov 1742 i Huddunge.
I hennes dopnotis kan jag läsa att fadern heter Pehr Andersson och att hon döptes 28 nov.
Mer var kommer familjen ifrån?
 
Tacksam för hjälp.
 
Mvh
 
Leif Hedberg

219
Hej, 1808 får hovjuveleraren Erik Hallén och hans hustru Sofia en dotter. Som dopvittne står Eriks bror Carl Mathias. Enligt andra källor ska han ha bott i Malmö. Men vad är hans titel/yrke som anges här. Något med Över?
 
Alla ledtrådare mottages tacksamt!
GID 2707.6.42300
 
/Mattias
 

220
Älghult / Älghult C:2 (1717-1760) sid 432
« skrivet: 2011-05-05, 22:44 »
Jag behöver hjälp med Mannen Elias Carlsson i Marskog Norregd. Hur dog han? Jag tror jag kan läsa det mesta men där jag skrivit X nedan, går jag bet. Han dog 1759-05-25
 
Sjukd. frossa i 3 år, hål och öppning i bröstet däraf utflöt slemmig vätska, som stadnade 14 dagar för döden, men strax begynte näsblod flödaxxx som xxxx till dödsstunden. 60 år gammal. (Årsnummer) 22
 
Tacksam för alla förslag
 
Hälsningar
Gunilla

221
Madesjö / Madesjö CI:1 s 657 vigda vilken ort?
« skrivet: 2013-03-13, 14:40 »
Hej,
Vigda 1681 -04-17 i Madesjö CI:Is,657 Per Larsson Ellebe.... jaa vad står det sedan? ck eller gh?
.... medh ,ska det vara h ?, Karin Matthisdotter.
 
 
mvh Aina

222
Jät / Jät AI:13 (1866-1870) Bild 213 / sid 205
« skrivet: 2014-03-08, 10:18 »
Vad står det för anteckning om Christina Jät AI:13 (1866-1870) Bild 213 / sid 205
 
https://www.dropbox.com/s/eaysbv736cvb57f/Screenshot%202014-03-08%2010.14.12.png

223
Hjortsberga / Hjortsberga AI:17 1886-1895 Bild 281/ sid 265
« skrivet: 2010-10-13, 14:17 »
Hej
Vore tacksam om någon ville hjälpa mig med att tyda
vad som står i bifogad bild. Detta gäller egentligen
Kronoberg menjag hittade inget dit så jag tog Skåne
hoppas detta går bra ändå. Är mycket intresserad eftersom
det finns ganska många militärer och poliser i min släkt.
Tacksam för all hjälp jag kan få. Har funnit detta på  
AD:Hjortsberga AI:17 1886-1895 Bild 281/ sid 265.
Tack än en gång
Mvh
Anita

224
Eksjö / Eksjö CI:1 (1633-1672) Bild 143 / sid 281
« skrivet: 2012-12-31, 15:55 »
Hej!
 
HAr svårt att tyda texten i Eksjö CI:1 (1633-1672) Bild 143 / sid 281, jag söker en mattias född 1664 i eksjö. Modern heter Karin Persdotter och fadern heter ingel Joelsson eller liknande, på den sidan jag visar finns två mattias, är det någon av dessa som stämmer överens med mina uppgifter.
 
MVH Anna

225
03) Osorterat / Svalöfsdop 1713. Svårläst.
« skrivet: 2012-01-23, 19:55 »
Hej
På bif. bild kan jag läsa att Rasmus Jons och h.h. Kjerstena Gunnars?dotter
i Norra Svalluf fått sonen Sone. Att han är döpt 2/8 är oxå klart. Men sen tyckr jag det står
ngt om född i Billinge Även faddrarna har jag problem med.
AD Svalöv C:1 (1690-1751) Bild 48 / sid 43


 
Tackar för all hjälp
Stig

226
Hej!
I detta protokoll finns två ord som jag inte kan läsa.

Vad står det efter quall?
 
Allbo häradsrätt AIa:1 (1609-1626) Bild 720 / sid 41
 
AID: v393328.b720.s41
 
Hälsningar
Erik

227
Hej, Wilhelm föds 1734-08-25 men kan någon hjälpa mig att tyda hans födelsenotis?
 
Källa: SE/LLA/13528 Östra Sönnarslöv C:1 (1692-1773)  Bild 159 / sid 326
 
Mvh
Bosse

228
Östra Grevie / Östra Grevie, födda, 1755-1828
« skrivet: 2013-01-10, 18:52 »
Hej,
Är i akut behov av läshjälp! Ser att den 15 juni föder Karna Hansdotter ett barn, men vad står det mer?
 

229
Österslöv / Österslöv AI:4 (1766-1781) Bild 121 / sid 28
« skrivet: 2010-09-03, 23:47 »
Hej,  
behöver hjälp att tyda vilka som bor i Österslöf nr 33 på denna sida och även all övrig information ang de boende som går att få ut.
 
Källa: SE/LLA/13514 Österslöv AI:4 (1766-1781)  Bild 121 / sid 28
 
Mvh
Bosse

230
Örsjö / Örsjö C:1 Bild 154
« skrivet: 2010-12-29, 12:03 »
Hej  
Vore tacksam om jag kunde få hjälp med att
läsa bifogad text. Hittade detta i AD Örsjö C:1 Bild 154.
Tack på förhand
Önskar Er alla en god fortsättning och Gott nytt år.
Mvh
Anita

231
Hej!
Söker läs hjälp för inflyttningslängd för Ängelholms Garnisionsfösamling 1815-1832. Genline (Kristianstad) (1729.11.70200) Bild 380.
Det gäller Husar No:17 Sven Nilsson Kärn. Söker hans födelseort. Kan ej uttyda texten efter hans födelsedatum Bara att det förmodligen är någonstans i Västra Götaland. Tacksam för hjälp.

232
Åhus / Åhus CI:3, Bild 46 Andreas
« skrivet: 2015-06-25, 13:09 »
Hej! Jag kan inte läsa födelsenotisen i AD Åhus CI:3, Bild 46. Pojken som föddes 28 juli 1753 hette Andreas. Men vad hette hans föräldrar? Och står där faderns yrke? Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning Inger Falk

233
Hej  
 
Kan någon uttyda vad som hände med Slaktaren Hans Svensson.  Jag kan läsa Hängde sig men vad står det efter det?  
 
Tacksamt  
 
Inge  
 
 

234
Tacksam för hjälp  
 
Jag har stora svårigheter att uttyda vad som står skrivet och jag misstänker att namnen av de vigda är ett önsketänkande av mig.  Jag får det till följande:  
 
1777 December 14 vigdes ? ? ?  Anders Trulsson  ? ?  och jungfruliga Pigan Ingar Hansdotter 25 år.  
 
Inge  
 

235
Hej!
Undrar om jag få hjälp med dopvittnena till Erich Gabriel Magnusson Areskog.
Faddrar: Hr Commissarien Andreas Klen, Hr Inspector Olof Hobert, ????, Hr Reinhold v Helen, ??? Peter Östman, ??? Carl Gustaf Camp, Fru Caijsa Gretha Holmb??, Fru Ulrica Klein, Jungfrun Britha Catharina Zeberg
Tack på förhand
A-C Lindberg

236
Ystad / Ystadsgifte 1747
« skrivet: 2011-04-08, 11:03 »
Hej
Jag kan läsa att Andreas Alberchtsson Malmstedt vigdes vid Anna Christina Larsdotter Hedenskog den 29 juli
och att Andreas var mäster. Men sen skulle dat vara tacksamt att få hjälp med det övriga på
bifogade bild som finns på Ystad sancta Maria E:1 bild 155/sid.147

Tackar
Stig Johansson

237
Västra Kärrstorp / Västra Kärrstorp flyttattest 1798
« skrivet: 2009-11-24, 13:15 »
Hej har en flyttattest jag inte riktigt klarar; Gidnr 1416.19.46500 Malmöhus, Västra Kärrstorp: Inflyttning 1797-1798 0/0
 
Så här läser jag:
Drängen Jeppe Andersson 28 åhr gammal flyttar från (denna?) för-samling till Kirstorps (Socken?)  (har en?) enfaldig christendoms kunskap, Salighets Medlen oför-summeligen nyttjat samt ?? ?? och som han hågar sig även ingå Äktenskap med Pi-gan Sissela Rasmus dotter på Snapparps Gd, så varde(?) här-igenom intygat att han mig vetterl.(?) är ?? ?? ?? ?? trolofning
Slågerup d 13 majj (namnteckning, J.S. Palm?)
1798
Kan någon fylla i frågetecknen åt mig? Jeppe gifte sig med Sissela och blev min mormors farfars far.
Tacksam! / Monika W

238
Västra Karup / V Karup 1752
« skrivet: 2012-10-13, 21:55 »
Hej Kan jag få hjälp att tyda följande sida.    
V Karup 1752-02-04  Sid 48.    
   
Jag kan se att det står trumpetare Mejers barn af Glimminge Beata Carolina.    
Den andra raden är svår att tyda. Beata är min anmoder.  Tack!

239
Hej
Vore tacksam för hjälp med att tyda
bifogad text.
Finns i AD: Västra Karaby C:3 Bild 253/sid 505.
Tack på förhand
Mvh
Anita

240
Västra Ingelstad / Västra Ingelstad AI:5 (1839-1846) sid 143
« skrivet: 2014-01-21, 16:24 »
Hoppas på hjälp med att tyda en anteckning i husförhörslängden. Efter Lars Larsson står det..?
 
tilltalade, såväl man som hustru för snatteri och ___tjufnad ______ ______ __plikt 1840

241
Hej  
Har funnit en Johan Nilsson född 13/5 1866 i  
Östra Grevie, flyttat till Västra Ingelstad.  
Under husförhör AI:12(1885-1899)Bild 97/ sid 115  
står att han även heter Nilén vad som står under  
bifogat kan jag ej läsa.Tacksam för hjälp.  
Men nu till en annan undran om samma person  
I dödsboken 1901-2009 står han under efternamnet  
Nilsson Birgh. Vart har Nilén tagit vägen och hur  
har han fått namnet Birgh. En gåta tycker jag.  
Vore tacksam för all hjälp jag kan få.  
Mvh  
Anita  

242
Vånga / Vånga CI:3 (1718-1742) Bild 57 / sid 50
« skrivet: 2014-01-12, 22:42 »
Hej ni trevliga och duktiga skrifttydare - nu är jag här igen! Är det möjligen så att det står här att det är en flicka vid namn Anna som har döpts och att hennes föräldrar är Lars Lundahl och Stina Berg? I så fall är detta beviset på att min morfars farmors mormors morfar och min morfars mormors farmors morfar är samma person och det vore ju lite latjo! Om det står något annat av intresse som jag missat vore jag naturligtvis glad att få veta det.
 

243
Vomb / Vomb AI:2 (1813-1838)
« skrivet: 2012-08-17, 16:07 »
Hej!
 
Är det någon som kan se vad det står om Bengta Carlsdotter på s.144 (bild 133)i husförhörslängden för Vomb (Vomb AI:2) 1813-1838. Hon föder en oäkta dotter 1833 och fadern uppges vara Anders Nilsson i Dörröd nr. 7. Det står något om äktenskap med drängen Anders Nilsson på nr. 7 Dörröd, men jag kan inte riktigt få rätt på det. Jag trodde först de ingick äktenskap men de förekommer varken i Veberöds eller Vombs vigselbok och när Bengta flyttar 1837 är det bara hon och dottern.
 
Tack på förhand,  
Caroline
 
Tillägg: Oerhört tacksam om någon skulle vilja ta en titt på Bengta Carlsdotters mors födelsenotis också. Vomb CI:2 (1769-1817) s.16/bild 25. Modern hette Hanna Nilsdotter f.1776-01-29. Jag kan inte riktigt tyda faders efternamn (Månsson?) och moderns inte alls.
 
(Meddelandet ändrat av Stendahl 2012-08-17 16:27)

244
Vitaby / Vitaby CI:2 (1779-1820) sid 158
« skrivet: 2011-04-01, 16:26 »
Hej!
Undrar om någon kan hjälpa mig läsa vad Malena dog av.

245
Vitaby / Vitaby CI:1 (1714-1778) sid 197
« skrivet: 2011-03-28, 22:20 »
Hej!
Undrar om någon kan hjälpa mig se om detta är födelsenotisen för Elgena Nilsdotter? Vad heter pappan mer än Nils?

246
Villie / Villie CI:1 (1676-1704) Bild 11 / sid 83
« skrivet: 2011-04-14, 16:50 »
Hej
Skulle bli glad för hjälp att tyda allt på bifogade bild
Kan tyda till och med faddrarna, men sen gick jag bet, Och  
flickans namn står väl längst nedtill höger; Kirstena?
Underliga tecken dessutom där. AD Villie C:1 bild 11/sid.83

Tackar
Stig

247
Uppåkra / Uppåkra CI:1 (1712-1779) Bild 146 / sid 140
« skrivet: 2011-07-24, 12:13 »
Hej
På bif. bild kan jag inte tyda allt, men inte dödsorsaken
  AD Uppåkra C:1 (1712-1779) Bild 146 / sid 140
Tack för hjälp
Stig

248
Trolle-Ljungby / Trolle-Ljungby MTL 1786
« skrivet: 2013-11-02, 10:09 »
Hej!
Rubriken för detta ämne stämmer endast delvis. Men Anbytarforum inte tillåter att jag startar ett nytt ämne, så jag ställer min fråga här.
 
Jag behöver hjälp med att tyda vad som står efter namnet Måns Abrahamsson på denna rad i Westra Ljungby 9 i Mantalslängden för Trolle Ljungby 1786. Mantalslängden har ingen sidnumrering, men det är andra sidan i under Trolle Ljungby.

 
Hälsningar,
Kurt-Inge

249
Trelleborg / Trelleborgstext
« skrivet: 2010-03-07, 16:05 »
Hej
Skulle behöva hjälp med att tyda texten på bifogad bild.
Som gäller min mormors mormor & morfars gifte.
Giftet har jag hittat på AD Trelleborg EI:1 (1827-1849)
buld 40/sid 73.
Tacksam för hjälp
MVH
Anita

250
Tottarp / 29/8 1712 en smittosam sjukdom
« skrivet: 2014-09-24, 17:39 »
Vad var det som tog livet av ett 20-tal människor i Tottarp?
Kan någon tyda vad det står på sid 83 i  AD Tottarp CI:1 ovanstående datum (se rubrik)
Kennet

251
Torrlösa / Torrlösa CI:2 (1729-1800) Bild 5030 / sid 496
« skrivet: 2015-03-08, 18:34 »
I klockaren Andreas Normans innehållsrika (men lite svårlästa) dödsnotis 1783 finns ett par ord som jag inte lyckas tyda, så kanske någon hjälpsam själ vill hjälpa till?
 


 
 
Torrlösa CI:2 (1729-1800) Bild 5030 / sid 496 (v112684a.b5030.s496)
»d: 17 dito afsomnade Kåckaren[!] Andreas Norman  
här af församl. des död timmades förmo-
deligen af Kallbrand som börjades i en  
finger, som blef????? stickor af det så  
kallad onda ????? Han begrofs d
 23 därpå följande och war då af en ålder  
wid pas 63 år; wid församl:na hadde  
han tient som Klåckare i 28 år och war  
född i Småland där han wid Wäxiö  
Gymnasium åtnjutit information  
samt ????? till Academien  
i Lund. War först befordrad till Klåcka-
re uti Borgeby och någre år derefter  
transporterad till desse Torlösa  
och Skräflinge församlingar. Des åmin-
nelse bör så mycket mer ihugkommas,  
som han både hadde kunskap ärfa-
renhet och lust uti att wägleda för-
saml:ns ungdom uti des Christendoms  
kunskap».
Mvh Markus

252
Tofta / Tofta CI:1 (1736-1780) GID 1386.46.65400
« skrivet: 2012-04-29, 18:39 »
Hej, är det någon som kan hjälpa mig att utläsa vad som står ang. Mårtens födelse och vem föräldrarna är.
 
//Ingrid

253
Tirup / Tirup C:1 (1703-1764) Bild 52 / sid 48
« skrivet: 2010-01-15, 21:31 »
på Tirup C:1 (1703-1764)Bild 52/sid48
står det 25 communicators Tarstad (och i marginalen)93
Men vad står det på raden under?
25 föddes i....  
är det Johannes i marginalen?

254
Sövde / Sövde CI:5 (1817-1860)
« skrivet: 2011-06-14, 00:24 »
Kan någon hjälpa mig att tyda datum för vigsel år 1820 mellan
Soldaten Johan Christensson Fas och Deijan Anna Nilsdotter båda från Asmåsa ( Malmöhus län )
 
Sövde kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13400/C/5 (1817-1860)
 
Ser att det är december månad men kan inte tyda datum.
 
Tack på förhand.
 
Med vänliga hälsningar
Waileth Svingfors
waileth.svingfors@gmail.com

255
Södra Åsum / Södra Åsum HFL 1870-1875 GID 1382.3.20600
« skrivet: 2011-01-20, 14:12 »
På rad 2 står snickaren Malte Hintze som är överstruken. Men vart flyttar han? Han finns också i Utflyttningslängden som nr 10 år 1874 i GID 1382.46.26600.

256
Södra Åkarp / Södra Åkarp AI:4 sid 51 i AD
« skrivet: 2013-12-04, 17:16 »
Hej!
 
Emellanåt har jag svårt att se vad det står skrivet. Dessa två anteckningar gäller Johan Dettloff född i Landskrona 1816. Jag misstänker att innehållet är ungefär det samma.
 
Södra Åkarp AI:4 sid 51

 
Södra Åkarp AI:5 sid 73

 
Vill någon göra ett försök skulle det glädja mig.
Tack på förhand
Angelica

257
Kan någon se varifrån Smeden Anders Sandberg (översta raden) kom till Södra Sandby 1827 ? Storkholser ser det ur som... Tack på förhand!
 
SSandby
 (138.3 k)

258
Södra Sandby / Södra Sandby C:1 s 129
« skrivet: 2011-05-23, 10:44 »
Kan någon hjälpa mig med vad som står i födelsebok Södra Sandby C:1 s 129 under födda 30.9.1759 Måns.

259
Södra Sandby / Södra Sandby AI:4 1836-1841 sid 44
« skrivet: 2012-11-11, 19:48 »
Hej!
 
Har ett problem att hitta min förfader Per Hansson under åren 1833-1838.
 
Hittar honom för sista gången 1833 i Västra Sallerup AI:6 1831-1835 bild 179 då han flyttar till något ställe (kan inte tyda vad det står) 1833. Finns ingen utflyttningslängd för Västra Sallerup 1833.
 
Försökte då istället att gå bakåt från då jag hittade honom igen 1838. Han finns då i Södra Sandby  AI:4 1836-1841 sid 44 N:o 15 Sandby. Han kom från Hoby vilket också bekräftas av inflyttningslängden för Södra Sandby, Hardeberga B:1 1820-1854 sid 117. Letar i utflyttningslängden för Hoby 1838 men hittar inte honom där! Vet därför inte var i Hoby han flyttade...
 
Tacksam för svar! Mvh Maria Andersson.

260
Södervidinge / Södervidinge Hfl
« skrivet: 2010-08-28, 14:19 »
Någon som kan hjälpa mig tolka sista meningen i denna text ?

261
Stora Råby / Stora Råby C:1 vigsel
« skrivet: 2012-03-08, 15:35 »
Var kommer Ola Persson ifrån?
Stora Råby C:1 (1689-1800) Bild 38 / sid 71 (AID: v105455.b38.s71, NAD: SE/LLA/13374)

262
Stora Råby / Stora Råby C:1, märkliga händelser
« skrivet: 2012-03-08, 15:56 »
Hej! Undrar vad Hindrik Nilsson gjorde.
 
Tacksam för hjälp.
 
Stora Råby C:1 (1689-1800) Bild 23 / sid 40 (AID: v105455.b23.s40, NAD: SE/LLA/13374)

263
Stora Köpinge / Stora Köpinge CI:4 (1779-1831) sid 205
« skrivet: 2014-01-19, 17:54 »
Hej jag skulle garna vilja ha hjalp med att tyda denna texten.
Anna fran Stora kopinge fodd 1830 22 dec.
 

264
Stora Harrie / Stora harrie - vigsel 1360.12.39800
« skrivet: 2009-06-14, 17:35 »
behöver hjälp att tyda denna kladdiga notis.. tacksam för hjälp

265
Starby / Starby CI:1 (1692-1785) sid 151
« skrivet: 2010-09-02, 21:45 »
Finns det någon som kan tyda vad det står om Truls Lavessons död i Starby den 26 augusti 1777? Riksarkivet/Svar, Födelse- och dopböcker 1692 - 1785, sid. 151.

266
Smedstorp / Smedstorp C:3 (1754-1776) sida 173
« skrivet: 2011-12-18, 22:15 »
I december 1773 tror jag att Boel Hansdotter född 1749-08-06 i Smedstorps församling dör. Jag tycker mig se att det skulle kunna vara nr 27 enligt AID:v101178.b184.s173.  
 
Gäller denna notis Boel? När och var dog hon? När begravdes hon?

267
Slimminge / Slimminge
« skrivet: 2009-08-12, 23:04 »
Slimminge Född,vigd,död 1736-1795.  Gid 1354.63.73900
 
Sid. 91 pos 2 höger sida, den 6/4 1766 föds Kierstena som oäkta barn.
Men vad står det mer ?
 
Tacksam för hjälp
Anita

268
Skurup / Skurup CI:6 (1762-1835) Bild 42 / sid 59
« skrivet: 2013-11-04, 15:50 »
Hej!
Hoppas på hjälp med att tyda frågetecknen i Kjerstinas födelsenotis.
Skurup CI:6 (1762-1835) Bild 42 / sid 59 (AID: v111777.b42.s59, NAD: SE/LLA/13349)

Läser Föddes qvinfolkets Elsa Hansdotters oäkta doter i Gamla Olstorp, som säger sig vara våldtagen på herr öfwersten ? ? ? på Svaneholm.
Hälsningar
Lennart

269
Skepparslöv / Skepparslöv AI:6 1837 sid 9 (AD bild 14)
« skrivet: 2011-04-16, 18:42 »
Hej!
Familjen Anders Olsson Brokström, hans hustru Ingar Andersdotter samt deras barn blev 1837 utkastade ur sitt hus i Öllsjö, som ägdes av Löjtn. Fredricks. Detta kan jag läsa. Så flyttade de till Wää 1837, men vad står där mer?? Jag bifogar en bild.
 
Tack på förhand - mvh Ingrid270
Skeglinge / Skeglinge CI:2 (1757-1860) sid 23
« skrivet: 2012-08-18, 16:01 »
Hej!
Kan någon hjälpa mig med att läsa namn och beteckning på fadern till Bereta som föds den 9/10 1762 i Skeglinge CI:2 (1757-1860) sid 23 (AD)? Gärna hela attesten.
-anders

271
Skabersjö / Skabersjö Jöns Andersson 1815
« skrivet: 2010-09-04, 18:02 »
Hej, jag ser att jag behöver hjälp med att tyda texten.
Jöns föns på  AD SE/LLA/13339 Skabersjö C:3 (1814-1851)  Bild 9 / sid 11
 
Mvh Roland
 

272
Skabersjö / Skabersjö C:1 s.159
« skrivet: 2009-05-25, 18:34 »
Skogsvaktaren Jöns Andersson i Varto drunknar den 22 dec 1756 och en Petter Schytt är inblandad.
Men vad sägs det mellan raderna?
 
Varto Skabersjö C:1 s.159
 

273
Sireköpinge / Sireköpinge 1782
« skrivet: 2011-03-21, 19:42 »
Hej
Skulle bli tacksam om någon kunde hjälpa mi att tyda bifogade bild.
finns på AD Halmstad C:1 (1656-89) bild 376/sid.733
Att det äa Nils som föds ser jag och tror att fadern heter Jönsson
i efternamn. Modern tyder jag till Anna Nilsdotter och de är från  
Norrlycke. Men restan klara jag icke.
Stig

274
Simrishamn / Simrishamn CI:2 (1761-1813) Bild 164
« skrivet: 2014-07-12, 15:18 »
Denna notis är lätt att läsa men gesällens yrke vållar mig huvudbry. Vad står där igentligen? Jag har inte fått något yrke att passa. Det slutar med -kare men vad startar det med?  
 
Tacksamt  
 
Inge  
 

275
Silvåkra / Silvåkra E:1
« skrivet: 2010-06-05, 14:03 »
Hej
Vore tacksam för lite hjälp med att tyda detta på Gid: 1333.12.58300
på vänster sida. Lite kan jag läsa men inte allt.
Tack på förhand
Mvh  
Anita

276
Röddinge / Röddinge CI:2 (1762-1841) Gid 1336.23.11000
« skrivet: 2004-03-11, 17:11 »
Kan någon se var Ola är född i Röddinge?
 
Födelselängd 1762-1841 för Röddinge, 22 oktober 1776. GID 13336.23.11000

 
MVH
 
Sam

277
Rinkaby / Rinkaby-CI-7-1864-1894-Bild-215-sid-172
« skrivet: 2014-11-25, 08:36 »
Kan någon uttyda hur Anders Mårtensson blev vådaskjuten? Jag tror att det är beskrivet i den första meningen som jag har svårt att helt läsa.  
 
Tacksamt  
 
Inge
 

278
Perstorp / Perstorp: Födde 1680-1767
« skrivet: 2009-07-28, 19:56 »
Jag behöver läshjälp med Anna Mallena (också kallad Anna Magdalena Wentzel) som föds 6/1 1720 i Perstorps Socken Kristianstad Län. GID: 1690.23.54800  
Vad heter hennes föräldrar och vad står det mer i födelsenotisen.

279
Ottarp / Ottarp: Gid 1327.15.18300
« skrivet: 2005-04-16, 18:38 »
1757 den 9 aug. föddes två barn i Ottarp. Finns det någon med namnet Hans? Tacksam för läshjälp
Mvh
Werner Otterman

280
Osby / Osby GID: 1453.27.102700 - Nils Nilsson Smed
« skrivet: 2012-01-17, 15:59 »
Hej!  
 
Vet att många av er forskar på Nils Nilsson Smed och jag skulle behöva er hjälp att tyda hans dödnotis, ffa stycket efter där det nämns att han varit änklig i 16 år.
 
Tacksam för all hjälp!
 
Sara
 

281
Osby / Osby CI:1 (1647-1690)
« skrivet: 2013-10-22, 18:20 »
1677 d. 14. Mart. Elne Jens Dotter i Holm Øe.  
föd i Svanshals Mat. Bente. Nupsit (giftet sig med)  
Tröls Svens i Holm Øe, jn Conjug (ægteskabet) 12. Aar.  
Liberi 4 (hvad betyder det?), qvoruj (qvorum ? hvad betyder det ?) 3 Supstity (hvad betyder det ?), æt. 28. Aar.
 
Jeg ønsker hjælp til mine huller.
Aase


282
Oderljunga / Oderljunga A:10 (1885-1894) Husförhörslängd
« skrivet: 2013-10-05, 13:19 »
Hej
 
Har lite svårt att tyda texten nedan. Texten ur hursförhörslängd Oderljunga A:10 1885-1894 bild 119 sida 109 AID: v100697.b119.s109 . Vad betyder skriften/bokstäverna(de som ser ut som d) som är längst ner ?
 
Tacksam för all hjälp.
 

283
Nävlinge / Nävlinge AI:11, pag 118
« skrivet: 2014-12-24, 21:44 »
Hej
 
jag har svårt att tyda vad som står på rad 12, Carl Svensson Wendels anteckning. Kan det vara latin? Lebedni ? naturalis diditus? Har läst i ett domstolsprotokoll att han ska ha gjort en annan mans fru med barn. Kan det vara en anteckning om det?

284
Norra Vram / Norra Vram AI:19 (1870-76) s.186
« skrivet: 2012-09-18, 20:02 »
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att tyda följande text från detta utklipp? Var flyttar personerna och vad är han dömd för?
 

 
Tack på förhand,  
Caroline

285
Mellan-Grevie / Mellan-Grevie CI:1 (1690-1805) sid 71
« skrivet: 2013-02-19, 12:34 »
1778-06-17, födelsenotis för Mattias, inklusive rubriken (mitt på högersidan).
 
(Indirekt via hans son Jöns Gren från Skånes knektregister om honom: SH-05-0034-1798, Mattias Wästergren, född 1778-06-17 i S Åkarp.)  
 
Tacksam för läshjälp!/Bengt

286
Malmö Sankt Petri / Malmö S:t Petri
« skrivet: 2003-12-30, 16:10 »
Bilden är ur Malmö S:t Petri hfl AI:233 sid 255, GID 1313.35.2200 .
Var är Emelie Matilda Sjölin och sonen Karl Gustaf Fredrik födda?

 
Och vad betyder förkortningen K. f. när det gäller in- och utflyttningsort?
 
Mvh//
Lotta

287
Malmö Sankt Petri / Malmö Sankt Petri CI:5 1821
« skrivet: 2009-10-14, 13:44 »
Hej!
Går det att få hjälp med Malmö Sankt Petri CI:5 Bild 171,
LARS JOHAN Adrian född 22 februari 1821  
GID: 1313.110.17100
Gäller rad 1-2: Hemmadöptes ????? No 213 ????någon sorts handelsman?? Herr
Gäller 3: e raden från slutet: Heter hon Skalff?
Gäller sista raden som slutar med Prost. Gullander: Hur börjar den?
 
Mvh/Stig

288
Malmö Karoli / Malmö-Caroli-AI-65-1874-1878 sid-378
« skrivet: 2012-07-20, 22:07 »
Hej
 
Har försökt spåra Åke Dalman mors födelsedata.
Och även vem som är hans fader
Hittar ej henne i födelseboken eller familjen i husförhören.
 
Nu försöker jag spåra sonen Åke bakåt, me har fastnat på Malmö-Caroli-AI-65-1874-1878 sid-378
Hittar ej honom i Lund  
 
Tips någon?
 
 

289
Om jag kunde få läshjälp är jag tacksam!    
   
C:1 Ver:a 1710-1750 Bild 790/ Sid 146.  AD    
Det jag kan läsa är Anders Dejenholholm  Jungfru Ewa Schiötzler? men?    
Vad står det raderna efter? Tack!

290
Löddeköpinge / Löddeköpinge-sireköpinge
« skrivet: 2012-08-13, 09:08 »
Hej, det står i LÖDDEKÖPINGES dödbok GID 1305.13.28600 (död 1724-1771 109/0 sid 69)
att Jeppa Nilsson död 1731 skulle vara född i Sireköpinge 1664,, eller,,
 
I SIREKÖPINGES bok över födda detta år 1664, GID 1343.10 69000-69400 födda 1646-1722 sid 150-158)
hittar jag INGEN Jeppa är jag helt fel ute,
S}om vanligt står en Dumleklubba på spel....
Kennet

291
Löddeköpinge / Löddeköpinge (1827-1857) Bild 115/ sid 185
« skrivet: 2012-04-21, 14:09 »
Hej
Har 2 par som har gift sig i Löddeköpinge.
Står i AD: Löddeköpinge (1827-1857) Bild 115/ sid 185
och Bild 121/ sid 191.
Namnen är Elsa Elsbjörnsdotter/Christen Ifvarsson och
Hanna Esbjörnsdotter/ Pehr Svensson.  
Vad jag undrar är hur hittar jag vilken dag dom gifte sig
i vigselboken står det endast när det lyste första gången.
Jag har letat men ej kunnat finna datumen ör själva vigseln.
Tacksam för hjälp
Mvh
Anita

292
Hej!
 
Någon som har lust att hjälpa mig tyda texten om Per Danielssons hustru Sissa?
 

 
d: 4 Martii afsomnade åboens Pehr Daniels hustru Sissa : född
i Saxtorp d. 1. Octobr : 1754. gift första fången med  
åboen Pehr Pålsson på No 10. år 1780. andra gången
1786, med Pehr Danielsson ifrån Stora Råb?. Blef siuk
wid detta års början, och blef död. Hwad hennes lefwerne
widgår, så [? ? ? ? ? ? ?]
hon blef betiänt med herrans hel Nattward, och [ ? ]
[? ? ? ? ] hennes ålder 40 år, och 5 månader.
 
Mvh/Markus.

293
Lyngby / Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 13 / sid 9
« skrivet: 2013-02-03, 10:21 »
Hej!
Så var det dags igen med läsproblem och den här tycker jag är ovanligt svårläst. Kan någon kompetent texttolkare hjälpa mig? Det gäller Kirstinas födelsenotis 16 sept 1770.
Lyngby CI:2 (1768-1805) Bild 13 / sid 9 (AID: v104852.b13.s9, NAD: SE/LLA/13257)

Hälsningar
Lennart

294
Lyby / Lyby MTL 1766
« skrivet: 2010-09-06, 21:27 »
Hej  
Behöver läshjälp av Mantalslängd A0005521_00877.
Lyby år 1766 under Nortou 2.
Det börjar Mårten .....
Tack på förhand.
mvh Curth

295
Hej, behöver lite läshjälp med följande födelsenotis, 1685-03-15 i Lund. Jag tycker mig se att det står ett namn, Rasmus Torn vilket fångar mitt intresse.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling CI:1 (1671-1700) Bild 80 / sid 69 (AID: v104751.b80.s69, NAD: SE/LLA/13254)

296
Hej!
Skulle någon vänlig själ kunna hjälpa mig att tolka den här födelsenotisen?

Tack på förhand, Hanna

297
Lunds stadsförsamling / Det var längesedan...
« skrivet: 2015-10-15, 15:23 »
...men jag tror mig ha hittat en Anna Maria, född 1672. Fadern skulle vara en Kruse..
Kan någon hjälpa mig att läsa vad det står efter Anna Maria, längst upp på sidan 7 C1:1
i Lunds födelsebok.
Är det någon i kretsen som har uppgifter om Krusesläkten i Lund så vore det intressant att höra av Er.
Tack Kennet

298
Lunds landsförsamling / Tvegifte i Östra Thorn 1828?
« skrivet: 2013-07-22, 20:42 »
Hej
Konfunderad över denna bild. Åke Persson och Kerstin Nilsdotter
har fått 7 barn, men helt plötsligt står det i Lunds domkyrkoförsamling CI:7 (1816-1830) Bild 274 / sid 538 (AID: v104757.b274.s538, NAD: SE/LLA/13254)
ett nytt husmansnamn, Nils Olsson och i husfh.bilden nedan ser det underligt ut

Lunds landsförsamling AI:5 (1825-1830) Bild 70 / sid 65 (AID: v104801.b70.s65, NAD: SE/LLA/13253)
i marginalen står en underlig anteckning som jag inte får koll på. Åke är ju inte dödmarkerad?
Någon som kan reda ut begreppen så tackar
Stig

299
Loshult / Loshult födelse 1687
« skrivet: 2011-12-03, 17:59 »
hej på bifogade hoppas jag att det står att Sven Niklasson  är
född. Att det är i Harhult kan jag se, men resten är läsbart,
utom enamn på första faddern Bent ?.
   
Loshult C:1 (1648-1690) Bild 84
Tackar för all hjälp gör
Stig

300
Lomma / Lomma FI:4 (1895-1922) Bild 143 / sid 141
« skrivet: 2014-04-02, 18:22 »
Kan någon tyda dödsorsaken?`

301
Lomma / Lomma CI:3 (1778-1830) GID: 1299.22.24300
« skrivet: 2008-10-03, 23:56 »
Hej!
 
Jag behöver hjälp med att tyda tre notiser i Lomma död- och begravningsbok 1801. Den första av dem handlar om en coopvardiekapten, och de två andra handlar om två danska soldater (engelsmän?) som stupade i slaget vid Köpenhamn, men jag kan i princip inte tyda ett enda ord i notiserna. Någon som vill hjälpa till?
 


 
 


 
 302
Lomma / Lomma CI:2 (1732-1796) sid 331
« skrivet: 2014-06-19, 21:53 »
Hej,
 
Jag skulle behöva hjälp med att tyda födelse/dopnotisen för Hanna Olsdotter, som föddes den 28/2 1773 i Lomma. Faderns namn tror jag mig kunna tyda till Ola Mårtensson?, men är osäker och det gäller även resterande del av notisen.
 
Tack på förhand,
Magnus

303
Lomma / Lomma AIIa:1 (1895-1902) sid 54
« skrivet: 2014-03-12, 19:40 »
På Alnarp nr 1 finns Väktare Jöns Nilsson. Han åker till Lunds lasarett står det i anteckningarna,
men vad står det före d.21/3-98.
Mvh Ingvar

304
Lilla Isie / Lilla-Isie-AI-8-1891-1901-Bild-245
« skrivet: 2012-09-16, 11:44 »
Hej
 
Kan någon urskilja den lilla texten på rad 2
B.. har Ola Nilsson fadern frå 267 .....
AID v111022.b245.s268 (AD Online Lilla-Isie-AI-8-1891-1901-Bild-245)
 

305
Kan någon hjälpa mig att läsa Christina Elisabeths födelseattest. Jag kan en del men i  mitten var det svårt.Den 6:3 föddes och den 9:e döptes H... Andreas Hageltorn ...och Anna Lovisa Claessons ... Christina Elisabeth ... ... ... ... Claesson ... ...  
 
Hälsar
Ulla Svensson

306
Landskrona stadsförsamling / Landskrona Kat 1699
« skrivet: 2011-01-29, 22:15 »
Hej!
 
Jag har ett förslag (eller en önskan) vad Olof Olofsson Snickares hustru heter, men vill inte påverka... Någon som har något förslag?
 

 
Källa: Landskrona stadsförsamling Kat:1 (1680-1710) Bild 7 / sid 355 (AID: v116067.b7.s355, NAD: SE/LLA/13241)

307
Hej
Vore tacksam om någon kunde förklara för mig
vad bifogad text betyder och vart jag finner personen
ifråga. Läser en del av texten men sen står där ett ord
som jag tyder som biträde men detta är nog fel.
Hittat detta i AD: Landskrona stadsf. AIIa:9 Bild 1290
samt i Utflyttning den 29/12 1897. Hon heter Anna Maria Persson
är född 18790630.
Tack på förhand
Mvh
Anita Johansson

308
Landskrona stadsförsamling / Landskrona GID:1292.112.100100
« skrivet: 2011-02-18, 11:25 »

 
Svårläst födelsenotis för Matilda Albertina Malvina: Kanske en kapten Olsson och hustru Anna Olivia? Andersson, stationerad vid ??? Susc. Fiskaren och kapten? Nils Anderssons änka Botilla Olsdotter, osv...  
 
Någon som har bättre ögon än jag?

309
Landskrona stadsförsamling / Landskrona Db CI:3 s. 153-154
« skrivet: 2012-02-09, 11:12 »
Hej! Jag undrar om någon kan hjälpa mig tyda bifogade bilder. Konstigt att Ahasverus Rafenius dyker upp på 3 olika datum.
MVH
Georg
 

310
Kävlinge / Kävlinge FI:2 (1895-1937) sid 34
« skrivet: 2011-05-22, 11:07 »
Hej
Tacksam om någon ville hjälpa mig att
tyda bifogad bild. Står i GID:1288.35.2500
Det är om en olyckshändelse som osakade hans död.
Han heter Ola Pålsson  
Tack på förhand
Mvh
Anita

311
Källs-Nöbbelöv / Källs-Nöbbelövs dödbok
« skrivet: 2011-07-13, 15:39 »
Hej
Bifogar text jag fann i GID: 1286.23.60
Källs-Nöbbelöv. Kan tyda Akur ?
bidragande dödsorsak sår i handen. Men vad
är det andra ordet. Jag läser det som maginflamation,  
men det kan väl knappast vara så eller ?
Tack på förhand
Mvh
Anita

312
Källs-Nöbbelöv / Källs Nöbbelöv C:1 Bild 15/ sid 9
« skrivet: 2011-01-10, 17:34 »
Hej
Vore tacksam för hjälp med att läsa vad där står i  
födelseboken för Nora Christina, speciellt vad hennes
fader och moder heter.
 Bifogar det som jag fann på
AD: Källs Nöbbelöv C:1  Bild 15/ sid 9.
Tyvärr gick det inte att bifoga bilden den var för stor.
Men jag hoppas det går bra ändå.
Tack på förhand för hjälpen
Mvh
Anita

313
Kågeröd / Kågeröd, dödbok 1729
« skrivet: 2013-06-17, 11:46 »
Hej, kan nån läsa vad det står  i SVARs dödsbok
1729 sid 15 efter Åke Svenssons hustru.
Högersidan, strax under mitten
Kennet

314
Kyrkheddinge / Kyrkheddinge CI:1 (1736-1795) Bild 69 / sid 65
« skrivet: 2012-07-06, 21:32 »
Den 16 september 1765 föds en pojke som den 22 september döps till Jöns enligt AID:v110833.b69.s65.
 
Vad heter föräldrarna? Vilken är födelseplatsen?

315
Kyrkheddinge / Kyrkheddinge CI:1 (1736-1795) Bild 48 / sid 44
« skrivet: 2011-07-22, 19:21 »
Hej
På bifogade bild har jag LITE svårt att tyda det mesta. Tror att det ä födelse
och dop av Anna Lassesdotter, men det är oxå allt.
Ber om hjälp gör Stig

AD Kyrkheddinge C:1 (1736-1795) Bild 48 / sid 44
Tackar

316
Kvistofta / Kvistofta CI:1 ver:a (1689-1795) Bild 620 / sid 56
« skrivet: 2014-06-22, 20:25 »
Jag uppskattar all hjälp jag kan få med bifogad text
 
Jag får det till att föräldrarna Hans ???? och modern Märta? Hansdotter får dotter Boel i Vallåkra som döps den 24 juni 1729. Faddrar är inte så intressant
 
Tackar på förhand

317
Kverrestad / Kverrestad db 1735
« skrivet: 2006-08-28, 17:34 »
I Kverrestads db runt 1735 är prästen oerhört noggrann med att redogöra för den avlidnes familjehistoria.
Jag har dock svårt att läsa vad modern ska heta.
Kanske något i stil med Sissela Tuvesdotter, men jag är väldig osäker.
Fadern tror jag ska vara Erland Månsson.

318
Kverrestad / Kverrestad
« skrivet: 2004-03-13, 15:12 »
Hjälp !
Hustrun Elna Hansdotter flyttade från Öfraby till Kverrestad, 1797, men vad står det i inflyttningssedeln GID 1872.10.64300
Tacksam för läshjälp !
Eira i Sösdala

319
Kristianstad / Kristianstads stadsförsamling CI:3
« skrivet: 2014-12-15, 23:38 »
Kristianstads stadsförsamling CI:3 sid 67
Längst ner på vänster sida: ...d. 20 Augusti lod Tobias Petterson Christna en son wedh Nampn Petter, sedan fortsätter texten på höger sida och den ger mig problem. Om det endast är namnen på faddrar, betyder de kanske inte så mycket, men en gammal, ej kontrollerad uppgift säger, att denne Petter är/blir klockare Petrus Pravidz i Dalby och då kanske namnen blir mera intressanta.
Tacksam för hjälp
Ingrid M. Wolke

320
Knästorp / Knästorp C:1 (år 1746)
« skrivet: 2011-07-13, 17:18 »
Den 20 april 1746 föds en pojke som den ?? april döps till Hans enligt AID:v110765.b48.s40.
 
Fader är Nils Qvarnström?
Moder är ???????????
 
Platsen/Orten är ???????

321
Höör / Höör GID 1272.21.88500
« skrivet: 2005-03-13, 18:17 »
Hej!
Jag undrar om någon kan läsa var Jöns Nilsson är född, jag tror själv att det ska vara Örkelljunga men det är en stor gissning
Sedan undrar jag om någon vet var Linneryd ligger som Jöns hustru Elna Isaksdotter är född i
mvh  Staffan

322
Hörby / Hörby födelsebok
« skrivet: 2013-07-08, 23:26 »
Hej!
 
Födelsebok CI:4 Ver:a 1773-1831 bild 1200/sid 179.
Undrar om någon kan hjälpa mig att tyda namnet på barnet som föddes 1797-02-18 (längst ner på sidan) Fader Lars J Jansson.
 
Tack!

323
Hörby / Hörby CI:4 (1773-1831) sid 323
« skrivet: 2015-03-05, 08:15 »
Hej!
Som nybörjare är den äldre texten svår även om det går bättre för varje gång jag ser den. Är det någon som kan läsa andra posten på sidan 323 (Hörby CI:4) som jag hoppas kan gälla födelsen av Johan Olsson Liljenfors 23/9 1820 i Hörby som jag har uppgifter om? Jag är tacksam för hjälp att tyda texten för jag tvivlar på att det är rätt. Det tycks stå Jöns som namn, jag läste någonstans att det är ett sidonamn till Johannes, kan det stämma? Datum är för mig oläsligt.
 
Vänligen,
Rikard

324
Höja / Höja C:1 sid 11 1697-09-11 AD
« skrivet: 2011-12-14, 12:10 »
Begravningsnotisen för Sasser kan jag inte tyda till fullo.Tacksam för hjälp.
Ulf Sjögren

325
Härslöv / Härslöv AI:1 (1787-1789) Bild 20 / sid 14
« skrivet: 2011-02-05, 15:01 »
Hej
På bifogade bild kan jag knappas tyda någnting. Kan dock se att en dotter -Boel- är
född den 18 jan 1758 och att pappan är Sven Larson. jag söker en Boel Svensdr som enl
hsfh (AD Härslöv AI:1 bild 20/sid.14) skall vara född 1757. Detta är den enda Boel jag hittat.
 I samma hsfh finns Olof Tufvesson född i Rya lite varierande årtal. Har sökt i Rya föd. från 1755-70 UTAN att finna honom.
Tacksam för hjälp med detta
Stig

326
Håstad / Håstad födelse 1724
« skrivet: 2015-02-23, 15:13 »
Hej
På bif. kan jag tyda en del, men tar tacksamt emot hela sidan översatt

//Stig

327
Hyllie / Hyllie/Limhamn dödb. 1934
« skrivet: 2011-05-21, 15:02 »

Hej !!
 
Finns det någon som kan tyda ???
 
Svar: Hyllie/Limhamn dödb. 1934 28/4
HIAA/2824 nr. 54 s. 733
Nils Persson f. 1881 22/2  
Vad står det imarginalerna ??  
dödsorsak, dödsort och särsk. anteckningar.
Det jag ser är Paris, Frankrike bl.a.
 
Tacksam
MVH
Ulla

328
Hyby / Hyby. Juliana Lindman flyttet men hvor
« skrivet: 2012-08-25, 17:39 »
Hei er der noen som kan hjelpe meg med dette?
Jeg ser i Husforhörslängden for Hyby AI:8 (1833-1850) Bild 118 / sid 111 (Källa: Arkiv Digital AD AB)  
at Juliana født 1766 5/9 er flyttet men jeg kan ikke lese hvor hun flytter, 2 linjer under Juliana står der en Pehr Larsson født 1807 8/11  
han flytter også, men hvor finner jeg ham siden? (Pehr Larsson kan være nevö til Juliana)

329
Hyby / Hyby CI:2 (1727-1759) Bild 77 / sid 74
« skrivet: 2013-08-01, 16:21 »
Tacksam för ny läshjälp! Och vad heter dottern?

Anders Sörensson och Anna Clausdotters dotter ...
d 22 October döpt Dominica 23 p Trinit.
Testes:
Bengt Jöns... bar barnet
Hans Sörensson i Hollmeja
....
/Med vänlig hälsning Ivar

330
Hyby / Hyby CI:2 (1727-1759) Bild 36 / sid 33
« skrivet: 2013-07-29, 14:41 »
Jag försöker kartlägga familjen Hans Sörensson f 1708 och Bengta Clausdotter f 1705. De vigdes 1733.  
Första barnet föds 1734:

Andra barnet föds 1736 Bild 45/sid 42:

331
Hyby / Hyby C:3 1759-1792
« skrivet: 2010-10-30, 19:40 »
Påhl Jönsson föddes 1761-04-02 i Hyby. Jag är nog ganska säker på att jag har hittat honom i Hyby C:3 bild 19 sid 25.Datumet stämmer. Faders heter Jöns någonting. Sonens namn skulle med god vilja kunna tydas till Påhl. Om detta stämmer är jag mycket intresserad av att få veta vad som står mellan Jöns och Påhl.
 
Mvh
 
Leif Hedberg

332
Hemmesdynge / Hemmesdynge CI:2 bild 21 sid 18 vä AD
« skrivet: 2011-10-29, 14:51 »
Födelsenotis 1735-11-28 klarar jag tyvärr inte de fyra första
raderna och ber om hjälp.Ulf Sjögren

333
Sista raden, längst ner till höger.
 

334
På bifogade bild kan jag inte läsa mycket. Så om någon vill hjälpa mig
är jag tacksam. Helsingb.stads.C:3 bild 273/sid.259

Stig Johansson

335
Dödsorsak? Gällande Fru Blenda Natalia Olsson längst ned på sidan.
Tacksam för hjälp vad det står och vad det betyder.
Hon är född i Rödeby, Bräkne-Hoby (K).
Kari

336
Hammenhög / Hammenhög MTL 1809 sid 966
« skrivet: 2013-01-26, 13:53 »
Hej alla
I mantalslängderna i SVAR över Hammenhög har jag 2 frågor.
Kan någon tolka vad det står i längden för
år 1810 s,478 Jöns Olsson, näst sista namn i marginalen samt
år 1809 s,966 samme Jöns, finns mellan nr 34 och 35, i marginalen här också
tpfh
Kennet

337
Hammarlöv / Hammarlöv-C-4-1857-1860-Bild-5-sid-3
« skrivet: 2011-11-02, 15:49 »
Hej  
 
Har hittat en intressant födde text som jag inte får helt rätt på.
Någon som kan urskilja mina missar  
 
År 1857 den 6 augusti föddes och den 8 döptes kringvandrande -------
Elna Christina ----dotter från
Malmö? flickebarn: Maria Gustava
Faddrar Arbetskarlen Ola Andersson
hustru Elena Olsdotter, piga Hanna Hansdotter och drängen august  
Pehrsson. Moderns ålder obekant. Har  
framfödde barnet å No2 Ö.-----
och anmälde kingvandrande  -----sonen
Jonas Nilsson från Dalköpinge ---- ----
barnets fader. Förekommande barnets föräl
drar rymde nattetid från ------ i
Ö.W medtagande barnet, men icke
dels -------. ------ jemte -------
om förhållandet ------- den 25
augusti i -------- till
Länsmannen i detta distrukt, -----
----- J.F Hallberg i ------
 


338
Hammarlunda / Hammarlunda AI:6 (1850-1855)
« skrivet: 2011-10-27, 21:00 »
Hej!
 
Jag behöver hjälp att tyda vad det står under anmärkningar. HFL sid 465
 

 
Tack på förhand!
Angelica
 
(Meddelandet ändrat av Angi59 2011-10-27 21:03)

339
Halmstad / Halmstad CI:2 (1690-1783) Bild 650 / sid 123
« skrivet: 2013-03-31, 18:29 »
På bif. kan jag läsa en del, men icke det som står efter: Suscptr. Tyre? Per Anders
i Halmstad, testes Hans Pers....

Tack för hjälp
Stig

340
Hallaröd / Hallaröd CI:2 (1717-1777) Bild 146 / sid 295
« skrivet: 2014-03-08, 22:27 »
Tacksam om någon kan tolka texten i dödsnotisen. Verkar vara mycket text.  Kanske en dödsruna?/Christer
 341
Hallaröd / Hallaröd AI:1 (1813-1818) sid 13
« skrivet: 2012-02-11, 21:39 »
Hallaröd AI:1 (1813-1818) sid 13
Längst ner på sidan nämns Åke Ljungberg f. 1756, därefter kommer hans familj.
Vad står det på raden strax ovanför Åke Ljungberg?
Tacksam för läshjälp
Med vänlig hälsning
Ingrid M. Wolke

342
Görslöv / Görslöv födde 1738
« skrivet: 2013-09-03, 18:47 »
På denna bild (otrolig vackert skrivet) kan jag läsa altt utom det som står efter faddern Nils Jöransson.
Att prästen hette Nils Krutmejer kan jag också se. Ngn som vill hjälpa

Görslöv CI:1 (1688-1809) Bild 39 / sid 34 (AID: v109632.b39.s34, NAD: SE/LLA/13135)
Tackar
Stig

343
Gödelöv / Gödelöv CI:1 (1697-1767, död år 1750
« skrivet: 2012-06-09, 14:26 »
Det ska finnas en Hans Larsson som dör 1750. När jag tittar i dödboken på AID:v104394.b78.s74 tycker jag mig kunna se att Nr 10 som dog den 5 augusti är bonden Hans Larsson 60 år. Ingen av de andra får jag till Hans Larsson.    
 
Läser jag rätt? Är platsen Ettarp?

344
Gödelöv / Gödelöf, Jacob Wickmans fortsatta flytt.
« skrivet: 2009-03-08, 11:23 »
I AD-Online Gödelöv AI:9 s.49 (Genline GID 1238.37.94100)finns anteckning för Jacob Wickman och hans hustru Kerstin Persdotter. Kan någon tyda texten under anmärkningar?? Jag försöker hitta vart Jacob och hustrun dör.
PS. Jag har hittat Jacobs födelseort och föräldrar. OBS. Jag har även hittat vart Kerstin Persdotter dör, Björnekulla 1854-03-29.DS
 
Mvh Siv
 
(Meddelandet ändrat av jenna den 08 mars, 2009)

345
Gärdslöv / Gärdslöv CI:1 (1749-1783), år 1763
« skrivet: 2012-07-17, 15:07 »
Den 19 december 1763 föds någon enligt AID:v109580.b54.s24. Jag kan faktiskt inte läsa något alls.
 
Jag har en ana som heter Nils Andersson som ska vara född 1763-12-19 i Gärdslövs församling. Nu undrar jag om det kan stämma?
 
Om det stämmer är jag mycket intresserad av vad föräldrarna heter och vilken är födelseplatsen.

346
Gårdstånga / Gårdstånga CI:8 (1895-1937) Sid 42
« skrivet: 2013-04-13, 16:34 »
Hej!
 
Önskar läshjälp:
Ingeborg Linnéa Vilhelminna Gustafsson f. 13 maj 1905 och dör 20 maj 1905, det står något under Döpta
 
Tackar på förhand
 
Weine Weinesjö

347
Gullarp / Svårläst när Anna Måns föddes
« skrivet: 2015-05-12, 13:21 »
Hej på bif. kan jag bara se att Anna föddes den 7/9 och att fadern hette Måns Jönsson?
Sen är det svårt. Så jag tackar om det är någon som kan.//Stig
   
Gullarp C:3 (1753-1814) Bild 275 / sid 522 (AID: v106446.b275.s522, NAD: SE/LLA/13121)

348
Hej!
 
Hoppas någon kan hjälpa mig att tyda eller hitta Else Jönsdotters föräldrar på någon av dessa sidor. Själv hittar jag varken det ena eller det andra. Gäller GID 1232.4.31300 - 1232.4.31600 Gullarp Malmöhus län född 1753 - 1814)
 
Enligt husförhöret i Kullahuset Gullarp är hon född 1796.04.14 i Gullarp (Husförhör i Gullarp, Kullahus 1834 - 1838 GID 1232.30.99300)
 
Försöker hitta min kusins släkt, så det känns så retfullt när jag åkte på dessa svårtydda sidor.
 
Vänligen Catharina

349
Gullarp / Gullarp C:3 (1753-1814) Bild 277
« skrivet: 2013-10-27, 16:59 »
Kan någon hjälpa mig att läsa?

350
Gullarp / Gullarp C:2 (1706-1752) Bild 150
« skrivet: 2009-07-06, 13:23 »
Vad heter tvillingarnas föräldrar?

351
Grönby / Grönby CI:2 (1759-1854)
« skrivet: 2012-02-21, 13:16 »
Den 11 augusti 1788 föddes i Grönby en son som den 17 augusti döptes till Hans enligt AID:v109500.b59.s105 (sist på sidan).
 
Heter fadern Per Mårtensson?  
Vad står det före namnet Per?
Vad heter modern?

352
Grevie / Grevie Dödbok 1871
« skrivet: 2010-09-21, 17:06 »
Grevie Dödbok 1871 Gid. 100011.35.6500. Önskar hjälp med texten av dödsorsaken till Husaren Jonas Johnsson som dog den 22 juni 1871.
Tackar på förhand.
Werner Otterman

353
Glumslöv / Glumslöv CI:1 (1690-1795) Bild 1090 / sid 105
« skrivet: 2014-05-18, 14:04 »
Hej
 
Skull behöva lite läs hjälp med att tyda i födelseboken Glumslöv C1:1 ver:a bild 1090/ sid 105 (född)
Sonen döps till Nils Född 1776-11-19, kan inte tyda ve att fadern är Pär Pärsson och modern Anna Nilsdotter
 
Vore tacksam för hjälp
Mvh
Christel

354
Glemminge / Glemminge hfl 1850-1856 sid 26
« skrivet: 2012-10-02, 22:03 »
Hej!
 
Jag skulle behöva lite hjälp med att läsa vad det står i texten nedan.
 
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Anna Karlsson

355
Gladsax / Gladsax 1648.9.56500
« skrivet: 2006-09-09, 14:18 »
Hillebrandt kan jag läsa, men vad heter han i förnamn? Arndahl?
 

356
Genarp / Genarp CI:3 (1751-1791) bild 164/ sid 162
« skrivet: 2015-03-30, 19:10 »
Hej!
 
Jag skulle behöva hjälp med att tyda födelsenotisen för Karna Jönsdotter, döpt den 12/5 1771 i Genarp.
Tack på förhand.
Vänliga hälsningar,
Magnus

357
Färlöv / Färlöf inflyttningsattest 1647.42.19400, 1774-1784
« skrivet: 2012-05-11, 16:35 »
Har en andra inflyttningsattest där jag inte klarar av att läsa en del väsentliga ord
 

 
Enkan Beretra Åkesdotter, född i Knislinge den
1720, och döpt 3. söndagen i Advent, som  ....... tu år
varit i Knislinge, kom från gruhdts Socken och
flöttar nu til Färlöf. Hon läser med ...... och
glasögon, försvarligen i bok, utan at .... i Allra
a....fasen nästan aldeles want, och förstår någorlunda
wäl det nu....nasta til nu far .....ståndom, det
hun.....  f....nat fanfera (?) nyttjats til egna förstånd..
förbättring. Hon förf....das  ...  dag  ....: men
far i ..... lagädt den helgon....... fadern
fås....aden fästa ......  . Hon är til fot las.....
..........., och ....... äktenskps förk....älskelse
Hjärsås 28 octi  1744
              HP Lorich
 
Mvh Hans-Göran

358
Fågeltofta / Fågeltofta C:1 (1709-1778) bild 296
« skrivet: 2009-05-28, 15:53 »
Hej
Skulle behöva hjälp med att tyda den här dödsnotisen. från 1727 i Fågeltofta GID 1225.18.23300
mvh Lena

359
Fågeltofta / Fågeltofta C:1 sid 205
« skrivet: 2011-03-24, 19:58 »
Hej!
Undrar om någon kan hjälpa mig vad det står i denna fördelsenotis. Ska vara Christina Lundberg.

360
Fränninge / Fränninge AI:1 (1813-1818) Bild-21 sid-20
« skrivet: 2010-10-07, 14:56 »
Hej
Om någon kan hjälpa mig att tyda var Ola på bif.bild flytar blir jag tacksam
 Fränninge AI:1 (1813-1818)Bild-21 sid-20
Jag tror att han flyttar ut 1817, men det finns ingen utfl.längd det året
i Fränninge. Tackar
Stig Johansson

361
Fosie / Fosie Kyrkobok C:1 Anno 1730, pag. 156
« skrivet: 2011-07-24, 11:18 »
Jag skulle behöva en second opinion på min tolkning av texten i den latinska inledningen på datumet i begravningsnotisen enligt nedan:
 
Ao 1730    pag. 156
4te Dee Supplicationi(e)s begrofs änkan Helena Stephan Kleins  lades östan sidanom kyrkian
 
Notisen innan ovanstående post avser 22 juli 1730 och notisen därefter avser 23 augusti (Dca 13 Trinit). I en latinsk-svensk ordbok får jag ingen träff på ovanstående datumbeteckning. Har jag läst av korrekt samt vad innebär i sådana fall den latinska inledningen rent datummässigt ?
 
Vänliga hälsningar
 
Göran Håkansson

362
Fjälkinge / Fjälkinge dödbok 1810
« skrivet: 2009-12-12, 19:51 »
Någon som vill hjälpa mig att fylla i luckorna?
 

 
Inhyses enkan Stina Lind boende under no 48
...... född i Carlshamn af ....karlen An
dres Stake ................, gift i 40 år med
..... Niclas Lind och haft med honom 9 barn
af hvilka ... lefva. Änka i 5 års tid. Siuk
sängliggande it års tid af gikt, dog den 8de
och begrofs den 13 mai.
 
Mvh Stefan

363
Fjelie / Fjelie döda 1759 GID: 1214.17.94200
« skrivet: 2006-02-05, 14:31 »
Hej!
 
Jag har stora problem att tyda vad det står om rusthållaren Pär Åkesson (dödsfall nr 9, högra sidan). Att det har skett någon form av olycka har jag lyckats förstå, men finns det någon som bättre kan tyda sammanhanget i notisen?
 
Mvh/Markus

364
Everlöv / Everlöv dödbok 1889
« skrivet: 2012-02-20, 17:59 »
Hej!
 
Är det någon som skulle vilja tyda vad skomakare Carl Larsson dog av? Everlöv 1889, bild 2. GID 100012.100.28500
 

 
Stort tack på förhand.

365
Dalby / Dalby vb. 1680
« skrivet: 2006-08-19, 20:09 »
Hej!
 
Jag har lite problem ang. ett namn eller en benämning.
 
År 1680 gifter sig Nils Christensson i Dalby med Per (?)s dotter.
 


 
 
Vilket är Pers efternamn?
 
Mvh/Markus.

366
Dalby / Dalby CI:1 (1667-1751) Bild 23 / sid 34
« skrivet: 2014-02-02, 22:46 »
Hej! Vore mycket tacksam för hjälp med att tyda denna födelsenotis:  

367
Dalby / AI:5 sida 203
« skrivet: 2014-10-08, 09:08 »
Som 11:e person räknat uppifrån står pigan Kerstina Persdotter född 1834-08-09 på Espet (ska vara Nevishög) enligt AID:v104334.b162.s203. Hon flyttar 1851 eller 1852 till nr 1 och en förkortning på en församling tror jag men i så fall vilken?

368
Bösarp / Bösarp vigselbok 1751
« skrivet: 2011-08-17, 16:31 »
Hej på bif. skulle jag bli glad att få hjälp med vad som står
mellan 23 marts och drängen Anders Klemedsson.

Tackar för hjälp
Stig

369
Börringe (Gustav) / Börringe CI:1 (1689-1778) bild 117
« skrivet: 2011-12-13, 18:59 »
Hej  försöker läsa vad dödsorsaken är när Ivar Nilsson dör den 16 april 1768. Ki.ld  ... ...?
Och när begravs han? Den 12 maj?

370
Brösarp / Brösarp B:2 (1862-1892)
« skrivet: 2011-05-30, 18:41 »
Pigan Johanna Lundsten flyttar 1874-10-24 som Nr 36 enligt AID:v98075.b42.s75. Men vart flyttar hon?
 
Hon bor i Södra Björstorp i Brösarp på sida 140 rad 20 i AI:13 (1871-1875) enligt AID:v98066.b144.s140.

371
Brösarp / Brösarp AI:11 (1861-1865) Bild 33 / sid 31
« skrivet: 2010-05-30, 21:33 »
Hej, Anna Larsdotter och Anders Andersson bor i Åkaröd nr 2 och gifter sig 1865-06-02. Men vad som står det om dem? Anders är på rad nr 20 och Anna med barn är på rad 26 och nedanför.
 
Källa: SE/LLA/13049 Brösarp AI:11 (1861-1865)  Bild 33 / sid 31
 
Mvh
Bo Lindquist

372
Brågarp / Brågarp C:1 (1735-1772) Bild 19
« skrivet: 2016-01-28, 19:22 »
Hej,
 
Precis när jag tycker mig börja kunna läsa dessa gamla underbara texter behöver jag klart bege mig till en ny församling och en ny handstil. Någon som kan läsa denna skånska skrift?
 

 
Detta handlar om Olof Anders Plantin född 1745, som under sitt leverne var häradshövding på Åland. Gift med Renata Theodora född Cavander. Har sett tidigare inlägg där man frågat efter dessa personer.  
 
Med hopp
//Marianne

373
Brågarp / Brågarp AI:1 (1825-1830) sid 76
« skrivet: 2015-07-30, 19:21 »
Hej. Jag behöver läshjälp. Soldaten/Torparen Måns Nilsson Vildt f1792 har följande anteckning angiven.Jag tror det börjar med: Afsk sold pensionär af... sen tappar jag. Rderna nedan, kan ha med hans söner att göra, eller så tillhör även de fadern?

374
Brunnby / Brunnby AI:14 (1881-1892) Bild 297 / sid 367
« skrivet: 2011-12-17, 15:35 »
Hej,
 
Undrar om någon kan hjälpa mig tolka forkortningen som står i husöfhöret om min mormors farfar Lars Peter Nilsson. Han var sjöman och båtskeppare.
 

Brunnby AI:12 (1873-1881) Bild 274 / sid 258 (AID: v109879.b274.s258 Öppna, NAD:  SE/LLA/13045
Brunnby AI:14 (1881-1892) Bild 297 / sid 367 (AID: v109881.b297.s367 Öppna, NAD:  SE/LLA/13045
 
Tycker mig se att det står Sjöb men vad betyder det?
 
mvh
Maritn

375
Bollerup / Bollerup hfl, 1826-1836, GID: 1631.17.102600
« skrivet: 2007-02-08, 18:27 »
Vart flyttar gossen Nils Nilsson?
 
 
 
Mvh/Markus.

376
Bollerup / Bollerup hfl 1813-18, GID: 1631.14.63400
« skrivet: 2007-02-08, 17:41 »
Vart är Anders Nilsson född någonstans/vart kommer sonen ifrån?
 

 
Mvh/Markus.

377
Bjällerup / Bjällerup MTL 1672
« skrivet: 2013-08-24, 11:57 »
Vad står det i marginalen efter Bengt Larsson på sid 265
mantalslängder SVAR Bjällerup år 1672.
Jag kan inte tyda nånting,
tack för all hjälp
Kennet

378
Bjällerup / Bjällerup CI:1 (1689-1797) Bild 68 / sid 111
« skrivet: 2013-04-03, 16:41 »
hej på bif. kan jag tyda en del, men icke vad namnet är på den som captin.... bar till...
och är hans namn Johan. Faddrarna voro....  Nils Andersson, Per Nilsson  
och pigan Kjerstin Hansdotter  > Bjällerup CI:1 (1689-1797) Bild 68 / sid 111 (AID: v108473.b68.s111, NAD: SE/LLA/13026)
 
Jo så klart att det var ryttaren Anders Fyrboms son  
Tack för hjälp
Stig

379
Billinge / Billinge födelsebok 1722-1785
« skrivet: 2005-10-07, 19:02 »
1181.30.4900,  Malmöhus,  Billinge,  NONE, Födde,Vigsel,Död, 1722-1785, 0-0,  Sida 49 av 192    
 
Jag har så svårt att läsa vad som står under nr. 17 på ovanstående sida på genline. Jag vet att det är David och att han är född den 14 september 1768 fadern Jöns, men resten??? Tacksam för läshjälp.
Hälsningar Inger

380
Billeberga / Billeberga c:3 sid 37 - dopnotis
« skrivet: 2009-06-17, 20:19 »
skulle vilja ha hjälp att tyda denna notis, kan läsa en del men är endå osäker.

381
Benestad / Benestad AI:7 sida 108
« skrivet: 2012-01-24, 18:59 »
Drängen Sven Bengtsson född 1845-01-01 i Bollerup bor på Nedraby Nr 1 rad 14 enligt AID:v97845.b58.s108. Han flyttar 1862-10-24 men går det att tolka vart han flyttar mer än Småland?
 
Han finns i Utflyttningslängden som Nr 29 enligt AID:v97854.b8.s9.

382
Barsebäck / Barsebäck Kat:1 (1687-1729) Bild 6 / sid 9
« skrivet: 2011-03-04, 11:27 »
Hej!
Önskar hjälp med detta ord. Kan det stå parter? Vad kan det i så fall betyda?
Mvh Inga-Lill
 

383
Barsebäck / Barsebäck CI:2 (1700-1806) sid 679
« skrivet: 2013-02-28, 11:01 »
Hej!
Kan någon hjälpa mig med födelseplatsen för Ola.
 

 
Mvh / Torgny

384
Bara / Bara födde 1771
« skrivet: 2010-12-13, 17:11 »
Hej jag behöver läshjälp i Bara C:1 sid 128, längst ner höger sida. Jag läser:
 
d 2 April föddes och för dess svaghets skull döptes hemma(?) Timbaren(?) Ifvar Perssons och dess hustru Karna Persdotters  Son Per i hästehagenn(?) mölla
Susceptrix Maetta Anders, Hyby. Testes:
 
Vad står där sedan?
Ifvar är i en tidigare födelsenotis timberman och möllare.

385
Asmundtorp / Asmundtorp AI:8 (1818-1823)
« skrivet: 2010-04-10, 19:00 »
Jag har hittat en anfader; Soldat Sven Perhsson i Asmundtorp, i Hfl 1818-1823 GID: 1175.16.57900. Han är född i Norra Möinge, Asmundtorp med födelseår till ungefär år 1776. I Asmundtorp födda 1736-1784 finns följande alternativ:
1775-02-19, GID 1175.30.46800
1776-05-30 GID 1175.30.47100
1776-09-09, GID 1175.30.47200
1777-06-11, GID 1175.30.47400
Tyvärr kan jag inte läsa ut/tolka föräldra namnen.  
Rimligtvis bör hans far ha haft namnet Per eller motsvarande.
Finns det någon som kan hjälpa mig?
 
Tacksam
Allan

386
Andrarum / Andrarum KIVa:1 (1836-1877) Bild 23
« skrivet: 2010-05-30, 21:30 »
Hej,  
behöver hjälp att tyda vad som står om Anna Larsdotter (f.1832-10-25) i skolboken från Andrarum.
 
Källa: SE/LLA/13005 Andrarum KIVa:1 (1836-1877)  Bild 23
 
Mvh
Bo Lindquist

387
Anderslöv / Anderslöv hfl AI:3 1827-1836
« skrivet: 2012-02-21, 14:09 »
Kan nån hjälpa mej med info på rad 1. Vad kan det stå under Flyttad?
Anderslöv AI:3 (1827-1836) Bild 166 / sid 161 (AID: v108153.b166.s161, NAD: SE/LLA/13004)
 
Tackar på förhand
Åke

388
Allerum / Allerum födelsebok 1713
« skrivet: 2011-03-28, 14:46 »
Hej
Har jagat Olof Andersson Drakenbergs födelse i Allerum 1713 (enl annan källa)
och tror jag funnit honom här, men väldigt svårläst, så är det någon som känner
till Olof eller kan hjälpa mig att tyda denna bild som finns AD Allerum C:1 bild 48/sid.38

Tack Stig Johansson

389
03) Äldre osorterade inlägg / Läshjälp
« skrivet: 2010-07-06, 16:21 »
Vore tacksam om jag kunde få lite hjälp med att tyda
detta en del går bra men inte allt.
Mvh
Anita

390
03) Äldre osorterade inlägg / Kittel
« skrivet: 2010-03-07, 16:14 »
Har lite problem att läsa hela texten på bifogade urklipp.
Att han har i skolmästare Jönssons och Per Tufvesson? närvaro uppgifvit ???????????? Anna Hansdotter från Herslöf vistats i Danmark från d.24 oct 1857 till 4/5 1858 äfven Anna Hansdotter ????????
Någon som kan hjälpa så tackar
Stig Johansson

391
Hej, Tacksam för hjälp att tyda    
N Skånska Kavalleriet. Arkiv m löpande volymnumrerering 1754. Sid 17.      
Trumpetare Carl Gustaf Meijer. Texten? Det skulle vara intressant att veta om min ana. Jag letar, att någonstans kunna hitta Var o när Meijer var född.   Tack

392
Övrigt / Lunds domkyrkas arkiv A:2, sid. 41 (1729)
« skrivet: 2013-08-01, 16:02 »
Hej!
 
I Lunds domkyrkoråds protokoll 1729 kan man läsa om den hammare som domkyrkans ringare använde för att slå på vissa klockor med:
 


 
 
Men vad står det egentligen? Jag lyckas tyda följande, men som synes är det en hel del frågetecken:
Resolut:
Timmermannen Per Nilsson
anbefales at st[???]
laga bem:te hammare. Och samma
ledes lägga bräder öf:r r[???]
ne deruthi [???]garna
gå emellan bagge Tornen.
Mvh, Markus

393
Övrigt / Lunds domkyrkas arkiv A:1, sid. 164 (1707)
« skrivet: 2013-08-04, 17:31 »
Hej!
 
I Lunds domkyrkoråds protokoll kan man 1707 26/7 läsa följande notis om min förfader, klockaredrängen Nils Persson. Jag lyckades dock inte tyda allt, och blir frustrerad över de partier jag inte lyckas tyda. Någon som lyckas bättre?
 


 
 
6. Framwistes af klåckaredrängen Niels
en upsattz på något arbete som han giort med
allehanda [...] gruus och spiirans nedskruf-
fande af tornet, som [...] mycket [...]
[...] Upsittjande och nytt mur-
wärks tillsittjande och murningh [...]
som af uhrmakaren[?] och andra betygades, jämpte
annat beswär à part, och befans skäligt....
 
Mvh, Markus

394
Utsnitt ur en Citation = Kallelse till hösttinget 1702 för en rymling. Texten är transkriberad till: ... det Berammade Extraordinarie Tinget i Röinge, som nu öfverståndet är, ety ?? warder uthij laga tijdh förkunnat, förmedelstdet, den ey uthij behörigh tijdh... Det är således ett litet ord mitt på den mellersta raden som hittills inte gått att tyda. Finns det någon skarpögd forskare som klarar detta lilla ord?

395
Hej!
 
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att läsa detta stycke ur en bouppteckning?
 

 
Tack på förhand
Angelica

396
Torna häradsrätt / Torna häradsrätt FIIa:40 (1804) sid 50
« skrivet: 2014-02-17, 19:48 »
Hejsan! Jag skulle behöva hjälp med bouppteckningen för Albrecht Persson 1804.
Jag kan urskilja vissa delar men skulle gärna vilja veta allt som står i beskrivningen,
om det finns någon som orkar hjälpa mig!
(Torna häradsrätt FIIa:40 sid 50)

397
Någon som kan hjälpa mig att tyda texten?
 
Landskrona rådhusrätt och magistrat, Bouppteckningar och arvskiften huvudserie, SE/SVAR/LLA-132120021/FIIA/FIIA: 25 (1830-1836), bildid: A0000601_00127
 

398
Jag anar intressant och spännande information i boupteckningen för Bengt Bengtsson som dog 25 maj 1798 i Skartofta. Behöer dock hjälp med att tyda ingressen och avslutningen (se nästa inlägg) i boupteckningen, Färs härad, FIIa:20, sidan 99 (AID: v157652.b461.s99, NAD: SE/LLA/10016):
 

399
Någon som vill hjälpa mig att tyda texten i en bouppteckning från Lyby.
Den finns på SVAR med bildid A0000 175-00446 och fram till 00450.
Det är början och slutet jag är osäker på.  
Bifogar skärmklipp.
 

 

400
Hej!
 
Vid bouppteckningen 1842 5/12 i Bara häradsrätt efter husmannen Per Nilsson från Stora Mölleberga är bl.a. hans son Jöns Persson nämnd som arvinge. Men var bor Jöns nånstans? Jag har försökt alla möjliga kombinationer, Håslöf, Nörlöf, Burlöf, men inget verkar stämma.
 
Hoppas att någon bättre läskunnig kan hjälpa mig,
 
mvh/Markus.
 

401
Örebro / Örebro Nikolai A1_20A Husförhör 1836-1840 sid 83
« skrivet: 2011-04-27, 10:26 »
Hej
Kan någon hjälpa mig att läsa vilken stad som Pieper har flyttat från se de två bilderna. Den ena bilden är från Örebro Nikolai A1_20A Husförhör 1836-1840 sid 83 och den andra är från Örebro Nikolai B_1 Inflyttning 1831-1851 bild 99.  Jag tror att staden eventuellt kan ligga i Tyskland eftersom han är född i Stralsund.
Tack för hjälpen!
Med vänliga hälsningar
Anna

402
Knista / Knista C:2 sid 94, 9 feb 1770
« skrivet: 2011-07-04, 15:19 »
Hej
 
vad dog Håkan Anderssons hustru Elin av?

 
Tack på förhand
 
Janne

403
Knista / Knista C:2 sid 34 3 juli 1760 Nils Svensson
« skrivet: 2011-07-05, 13:04 »
Hej,
 
kan någon hjälpa mig med texten?

 
Tack på förhand
 
Janne

404
Bjuråker / Bjuråker, hurförhör 1779-1793, s.170
« skrivet: 2011-12-18, 16:56 »
Hejsan,
 
min ana Per Skjänk (född 1762) hittar jag i Bjuråkers Husförhör, 1779-1793 (s.170)
Där står det att han flyttade till Spångmyra och efter det står det under rubriken omständighet Finland, vad innebär detta?
Flyttade han till Finland? Varför?
Krig? (han var soldat)
 
mvh Johanna

405
Västerhejde / Västerhejde, husförhör, 1837-1846
« skrivet: 2011-01-28, 13:34 »
Hej. Jag behöver läshjälp . Jag kan inte tyda allt. Västerhejde Husförhör 1837-1846 sid 69. Det blir 80 på datorn. Det gäller Britta Stina Källman 1816 och Carl Magnus Carlsson1823. Jag kan inte läsa ut vad det står på Omständigheter  MVH Ingegerd
 
Detta inlägg flyttades den 13 mars 2011 från Landskap, Gotland, Socknar, Ala.
Magnus Hjärtström, moderator för Landskap, Gotland

406
Martebo / Martebo - Lars Georg Camitz f. 1751-01-22
« skrivet: 2011-04-27, 09:20 »
Martebo, C:2, Övrigt, 1736-1818, sid 28:
Vänster sida, nr 2: d 22 Januarii ...............
Tacksam för läshjälp av födelsenotisen
Mari-Ann Nyman

407
Kräklingbo / Kräklingbo födelsenotis, CI:1 s. 146
« skrivet: 2012-02-25, 22:16 »
Hej skulle uppskatta läshjälp på födelsenotisen för Per som föds 9 juli.
 

408
Högsäter / Högsäter FB 1815
« skrivet: 2011-05-16, 22:01 »
Den 18 november 1815 föddes i Västra Edstena en son som samma dag döptes till Johannes enligt GID738.26.37500 eller AID:v10274.b31.
 
Vad heter föräldrarna? Mitt läsförsök är att fadern är drängen Lars Halvardsson Björk (förymd soldat) och modern är pigan Elin Arvidsdotter.

409
03) Osorterat / 22 juni natts vad?
« skrivet: 2010-12-28, 18:21 »
Jag har funnit Karin Johansdotters dödsnotis och har lyckats avläsa följande:
 
Dhen 22 jwnii natts …… blef hwstrun Karin Johansdotter i Humblegården jem med(?) mördad i sitt eget huus af såld: Jon i Blomma.
 
Vad står det efter natts? itter? Och står det jem med?
 410
Järna / Järna LIa:4 sid 6 höger ytterkant 12 nov 1699
« skrivet: 2014-05-05, 13:39 »
Hej,
 
ännu en fråga:

Sold. Jon Pollak ? och pigan Karin Svensdotter ifrån ????
?????? första gången.
 
Tack på förhand
 
Janne

411
Järna / Järna F:1 sid 43 den 12 januari 1755
« skrivet: 2014-05-05, 13:33 »
Hej alla forskare!  
Jag fortsätter i Järna och finner änkan Karin Svensdotters dödsruna:

 
Nata 1671 p.p Renata ?????, gift 2 ggr, först med Jon Halvardsson Pollak, lefva med honom ??? 1/2 år , då han blef bortcommenderad ?????????????? med honom en dotter ???????????? Gift 2:a...............
 
Kan någon räta ut frågetecknena?
 
Mvh
 
Janne

412
Folkärna / Folkärna
« skrivet: 2012-08-14, 00:00 »
Finns det någon som kan tyda dessa namn?
 
Mvh
 
Rickard
 

413
Torhamn / Torhamn CI:1 (1701-1721) sid 111
« skrivet: 2014-02-16, 15:31 »
Jag kan läsa Anders Johnssons änka Botil på Hästholmen. Det måste vara någon olycka. Jag är tacksam för varenda ord som går att tyda.
 
Hälsningar
Anna-Carin

414
Ronneby / Ronneby hfl 1837-49, GID 1773.149.64700
« skrivet: 2006-11-14, 17:06 »
Hej!
 
Kan någon se vart Maria Gustafva Aronsson, f 1823 29/4 i Karlshamn, flyttar 1840? Jag får det till Betro, men det finns ingen ort med detta namn i trakterna kring Ronneby, så det är kanske en förkortning.
 

415
Kyrkhult / Kyrkhult AI:2 s. 1089
« skrivet: 2011-05-17, 13:45 »

Hej !!
 
finns det någon som kan tyda ???
 
AD-online Kyrkhult AI:2 s. 1089
Bengta Olsdr. f. 1858 vad står det under anteckn. ??
Visst står det att hon flyttar till Fjelkinge 1874 ??
MEN jag kan Inte hitta henne inflyttad i Fjelkinge 1874 ???
 
Tacksam  
MVH
U
lla

416
Karlshamn / Karlshamn EI:2 (1794-1829) sid 399
« skrivet: 2015-01-05, 10:14 »
Hej,
 
Förra torparhustrun Bothil Samsonsdotter gifter om sig med en ?? mästare Håkan Henricsson (nr 303) och jag har svårt att tyda hela texten. Kan man på något sätt lista ut var i Karlshamn paret bodde?
 
Bothild Samsonsdotter flyttar från Ronneby till Karlshamn 1819, men tyvärr så finns det ingen inflyttningslängd för Karlshamn.

417
Bräkne-Hoby / Bräkne-Hoby C:5 sid 448 nr 9 Åke Olsson
« skrivet: 2011-05-04, 09:28 »
Hej,
jag har problem med att tolka varifrån Åke kommer samt vilka som var vittnen. Kan någon hjälpa mig med (helst hela) texten?

Mvh
 
Janne

418
Porträttfynd (enskilda bilder) / #94322 - mannens namn?
« skrivet: 2009-06-13, 21:21 »
Kan någon se vad mannen heter?
 
man

419
Hej!
 
Vem ska hon föreställa? Är hon en skådespelerska?
 
rollfigur

420
Hej!
 
Jag letar efter ett foto på ett oljeporträtt föreställande generalguvernören och greven Carl Gustaf Hård (1674-1744). Enligt Statens Porträttarkivs katalog 1939 fanns det (åtminstone) då endast ett känt porträtt på honom, på Drottningholms slott.  
 
Varken SPA, Arm?ns Porträttsamling eller den litteratur som jag har letat i har annat än svartvita bilder på detta porträtt, och vid kontakt med Drottningholm har tyvärr ingen haft möjlighet att fotografera av porträttet i färg eller känt till om det redan finns avfotograferat i färg.
 
Finns det någon släktforskare som har stött på litteratur där Hårds porträtt finns avbildat i färg, eller liknande?
 
Tack på förhand, med vänlig hälsning,
 
Markus Gunshaga

421
Bildgåtan - Uniformer och medaljer / Wendes Artilleriregemente
« skrivet: 2007-09-09, 18:07 »
Hej!
 
Jag har kommit över ett fotografi, som jag undrar lite över. I en ram hos en släkting fanns ett foto på min farmors morfars mor Mätta Andersdotter (1859-1903) - att fotot föreställer henne är bekräftat. I en identisk ram finns ett annat fotografi på en man, som sägs vara Mättas make, Jöns Mårtensson Lind (1854-1924). Han var artillerist vid Wendes Artilleriregemente 1873 17/8 - 1880 17/8.  
 
Min fråga är således - är uniformen som mannen på fotot bär den samma som bars av Wendes artillerister i Kristianstad på 1870-talet, och skulle mannen på foto kunna vara Jöns Mårtensson Lind? Om man antar att fotot verkligen föreställer Jöns, och att fotot togs mellan 1873-1880, skulle mannen på fotot kunna vara i åldern 19-26 år?
 

422
Axel Edvin Lindh, f. 1888-01-10, professor i fysik
 
Jag undrar vart man kan hitta fler uppgifter om professor Axel Lindh, som bl. a. var medarbetare till nobelpristagaren i fysik 1924, Manne Siegbahn.
 
Axel är eventuellt en kusin till min farmors morfar Alfred Lindh f. 1884-06-07 i Södra Mellby.
 
Alla uppgifter är av intresse.
 
MvH, Markus Gunshaga

423
Politik / Offentlig verksamhet / Kinberg Batra, Anna (f. 1970)
« skrivet: 2016-01-14, 23:47 »
En första version av Anna Kinberg Batras antavla (om inget annat anges har uppgifterna hämtats från kyrkoböckerna, Elgenstiernas ättartavlor eller Wikipedia):
 
1 proband
Anna Maria Kinberg Batra, född 1970 14/4 i Skärholmen, Stockholms stad, civilekonom, partiledare för Moderaterna sedan januari 2015.
 
****************************** I ******************************
 
2 far  
Johan Stefan Kinberg, född 1943 1/9 i Oscar, Stockholms stad,  merkantil ingenjör, råvaruanalytiker, död 2009 10/9 i Katarina, Stockholms stad.
 
Gift 1969 14/6 i Jäders kyrka, Eskilstuna med efterföljande ana.
 
3 mor
[lever]
 
***************************** II *****************************
 
4 farfar
Albert Hilding Kinberg, född 1917 8/3 i Oscars församling, Stockholms stad, direktör, ägare av Kinberg och co Kemikalbolaget, död 1991 23/10 i Oscar, Stockholms stad (avl. i Bromma).
 
Gift (skild 1947 29/9) med efterföljande ana.
 
5 farmor
Märtha Ingeborg Svensson, född 1912 26/3 i Essunga, Skaraborgs län, död 1986 7/3 i Gryt, Södermanlands län.
 
6 morfar
Lars Folke Lundgren, född 1906 24/9 i Rytterne, Västmanlands län, ingenjör, död 1983 23/8 i Torshälla, Södermanlands län.
 
Gift 1937 12/12 med efterföljande ana.
 
7 mormor
Gerd Aino Kristina Eriksson, född 1913 12/12 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, död 2006 7/12 i Torshälla, Södermanlands län.
 
****************************** III ******************************
 
8 farfars far
Gottfrid Hilding Kinberg, född 1874 20/7 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, civilingenjör, uppfinnare, köpman, direktör; i Svenska Dagbladet kan man läsa 1940 29/3: Han var född i Stockholm, blev student 1892 och examinerades från Tekniska högskolan 1896. Efter flera års anställning hos dr Gustaf de Laval grundade han tillsammans med O. B. Hammar firman Hammar & C:o i Hamburg och var där ombud för flera svenska industrier samt förmedlade även en omfattande export från Sverige av järn, stål, cellulosa och papper. År 1917 grundades firman Kinberg & C:o i Stockholm, vilket företag under åren drivit exportaffärer samt representerat flera tyska fabriker. Han var en av stiftarna av Svenska klubben i Hamburg och blev också dess förste vice ordförande. Han hade även gjort sig bemärkt som uppfinnare; död 1940 27/3 i Hedvig Eleonora, Stockholms stad.
 
Gift 1900 11/12 i Hamburg i Tyskland (skilsmässa genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935 21/1 som vann laga kraft 1935 11/2) med efterföljande ana.
 
9 farfars mor
Alice Margot Rodatz, född 1880 27/5 i Hamburg i Tyskland, död 1971 2/4 i Oscar, Stockholm.
 
10 farmors far
Johan August Svensson, född 1868 24/4 i Stora Skattåsen i Essunga, Skaraborgs län, godsägare, död 1925 3/12 i Essunga, Skaraborgs län.
 
Gift 1898 24/4 med efterföljande ana.
 
11 farmors mor
Gerda Ericsson, född 1877 8/4 i Karsbyn i Edsleskog, Älvsborgs län, död 1924 1/5 i Essunga, Skaraborgs län.
 
12 morfars far
Ernst Emil Lundgren, född 1871 17/12 i Lundby i Rytterne, Västmanlands län, handlande i Lundby, död 1933 9/3 i Lundby i Rytterne, Västmanlands län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
13 morfars mor
Agnes Sofia Pettersson, född 1870 17/6 i Tibble i Rytterne, Västmanlands län.
 
14 mormors far
Erik Emanuel Eriksson, född 1881 1/10 i Bovalla i Skultuna, Västmanlands län, handlande, död 1961 12/4 i Enköping, Uppsala län.
 
Gift 1907 30/3 med efterföljande ana.
 
15 mormors mor
Anna Amalia Nilsson, född 1878 10/9 i Hult i Kvillinge, Östergötlands län, död 1982 21/2 i Enköping, Uppsala län; i Dagens Nyheter 1982 26/2 kan man läsa Enköpings äldsta invånare, änkefru Anna Eriksson, har avlidit i en ålder av 103 år. Hon föddes i Hults bruk i Östergötland och växte upp i Badelunda i Västmanlands län, där fadern verkade som klockare. Som gift kom hon 1913 till Enköping. Hon arbetade som vävlärare och drev tillsammans med maken en manufakturaffär. I många år var hon aktiv i lottakåren, husmodersföreningen och Vårfrukyrka syförening. Sedan 1965 bodde hon på Ljunggården i Enköping.
 
 
****************************** IV ******************************
 
16 farfars farfar
Johan Gustaf Hjalmar Kinberg, född 1820 13/5 i Grönby, Malmöhus län, föreståndare för veterinärinstitutet i Stockholm, professor, medicine doktor, filosofie jubeldoktor, samt kirurgie magister, R.N.O., död 1908.
 
Gift 1859 28/12 på Vängsjöberg med efterföljande ana.
 
17 farfars farmor
Mariana Carolina Aurora Hammarskjöld, född 1843 12/7 i Sigtuna, Stockholms län, död 1917 19/1 i Oscar, Stockholms stad.
 
20 farmors farfar
Sven Persson, född 1840 i Essunga, Skaraborgs län, hemmansägare.
 
Gift med efterföljande ana.
 
21 farmors farmor
Maja Stina Svensdotter, född 1840 i Essunga, Skaraborgs län.
 
22 farmors morfar
Erik Johan Constantin Eriksson, född 1836 8/2 i Sollum nordgården, Hjärtum, Göteborgs och Bohus län.
 
Gift 1872 20/8 med efterföljande ana.
 
23 farmors mormor
Edla Gunhilda Hjort, född 1845 25/4 i Stommen i Vara, Skaraborgs län.
 
24 morfars farfar
Lars Olof Lundgren, född 1833 5/9 i Kungs-Barkarö, Västmanlands län, soldat, död 1911 23/4 i Rytterne, Västmanlands län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
25 morfars farmor
Inga Christina Andersdotter, född 1830 i Västerhaninge, Stockholms län.
 
26 morfars morfar
Anders Gustaf Pettersson, född 1837 10/1 i Lundby, brukare, död 1870 27/10 i Rytterne.
 
Gift 1859 6/11 med efterföljande ana.
 
27 morfars mormor
Hedvig Christina Persdotter, född 1836 22/7 i Västerås-Barkarö, Västmanlands län.
 
28 mormors farfar
Erik Johan Eriksson, född 1851 1/2 i Söderbärke, Kopparbergs län, statdräng, död 1929 10/5 i Bruket i Skultuna, Västmanlands län.
 
Gift 1876 i Söderbärke med efterföljande ana.
 
29 mormors farmor
Hedvig Carolina Löfblad, född 1850 14/7 i Söderbärke, Kopparbergs län, död 1929 6/10 i Bruket i Skultuna, Västmanlands län.
 
30 mormors morfar
Karl Fredrik Nilsson, född 1851 8/2 i Skeda, skollärare, död 1928 18/1 i Enköping, Uppsala län.
 
Gift 1877 i Hogstad eller Kvillinge med efterföljande ana.
 
31 mormors mormor
Hilda Kristina Nilsdotter, född 1852 30/7 i Hogstad, Östergötlands län, död 1938 12/6 i Enköping, Uppsala län.
 
****************************** V ******************************
 
32 farfars farfars far
Johan Henrik Kinberg, född 1782 1/11 i Järpås, Skaraborgs län, fil. mag., kyrkoherde i Grönby & Anderslövs pastorat, prost ö. e. f., kontraktsprost i Vemmenhögs kontrakt, en vacker man att se på men en goddagspilt och täml. loj såsom pastor (Lunds stifts herdaminne), död 1853 7/1 i Grönby, Malmöhus län.
 
Gift 1813 8/10 i biskopsgården i Lunds stadsförsamling med efterföljande ana.
 
33 farfars farfars mor
Margareta Lovisa Schlyter, född 1793 30/5 i Karlskrona amiralitesförsamling, Blekinge län, död 1880 21/9 i Källstorp, Malmöhus län.
 
34 farfars farmors far
Per Arvid Hilarion Hammarskjöld, född 1816 30/1 i Stockholm, sergeant vid Upplands regemente, föreståndare för Uppsala läns hushållningssällskaps lantbruksbyrå i Uppsala, död 1882 24/3 i Uppsala.
 
Gift 1837 1/9 (skilsmässa 1852 28/7) med efterföljande ana.
 
35 farfars farmors mor
Ulrika Forsberg, född 1808 11/10 i Uppland, död 1880 25/6 i Stockholm.
 
44 farmors morfars far
Gustaf Olof Fredrik Eriksson, född 1807 23/4 i prästgården i Hjärtum, Skaraborgs län, löjtnant vid Västgöta regemente.
 
Gift 1835 12/12 i Hjärtum, Skaraborgs län med efterföljande ana.
 
45 farmors morfars mor
Petronella Jacobina Ek, född 1818 1/1 i Flundrevalla i Fors, Älvsborgs län.
 
46 farmors mormors far
Carl Johan Nicolaus Hjort, född 1816 24/11 i Skogsbol i Long, Skaraborgs län, kronolänsman, befallningsman, död 1876 i Essunga, Skaraborgs län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
47 farmors mormors mor
Carolina Fredrika Friberg, född 1822 2/3 i Synnerby, Skaraborgs län, död 1877 i Essunga, Skaraborgs län.
 
****************************** VI ******************************
 
64 farfars farfars farfar
Johan Gustaf Kinberg, född 1736 i Älvkarleby, Uppsala län, kyrkoherde och prost i Järpås, Skaraborgs län, död 1802 i Järpås, Skaraborgs län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
65 farfars farfars farmor
Juliana Leiditz, döpt 1759 1/9 i Göteborgs Kristine.
 
66 farfars farfars morfar
Carl Johan Schlyter, född 1747 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, fält- och amiralitetskamrerare, död 1805 i Tving, Blekinge län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
67 farfars farfars mormor
Lovisa (Louise) Maria Hjelm, född 1754 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, död 1850 i Lunds stadsförsamling, Malmöhus län.
 
68 farfars farmors farfar
Lars (Lorenzo) Hammarskjöld, född 1785 5/4 på Tuna, Kalmar län, filosofie magister, kunglig bibliotekarie, den i litteraturhistorien så bekante Lorenzo Hammarsköld, död 1827 15/10 i Stockholm.
 
Gift 1809 6/4 på Kungsör med efterföljande ana.
 
69 farfars mormors farmor
Johanna Charlotta Gyllenpalm, född 1782 27/7, död 1848 2/1 i Stockholm.
 
88 farmors morfars farfar
Erik Eriksson, född 1753 10/8 i Göteborg, kyrkoherde och prost i Hjärtum, död 1831 11/7 i prästgården i Hjärtum, Skaraborgs län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
89 farmors morfars farmor
Britta Catharina Rodén, född 1773 13/12 i Gällstad, död 1844 13/2 i Sollum nordgården, Hjärtum, Skaraborgs län.
 
90 farmors morfars morfar
Per Johan Ek, född 1779 17/10, förare.
 
Gift med efterföljande ana.
 
91 farmors morfars mormor
Catharina Charlotta Öhman, född 1786 8/5.
 
92 farmors mormors farfar
Fredrik Engelberth Hjort, född 1781 29/11 i Gökhem, Skaraborgs län, fanjunkare, fältväbel.
 
Gift med efterföljande ana.
 
93 farmors mormors farmor
Johanna Lovisa Olsman.
 
****************************** VII ******************************
 
128 farfars farfars farfars far
Sven Kinberg, bodde 1736 i Älvkarleby, Uppsala län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
129 farfars farfars farfars mor
Christina Wino.
 
130 farfars farfars farmors far
Johan Henrik Leiditz, född ca 1720, bryggare i Göteborg, död 1782 5/3 i Göteborgs Kristine.
 
Gift 1744 2/11 i Göteborgs tyska församling med efterföljande ana.
 
131 farfars farfars farmors mor
Anna Dorothea Gercken, född ca 1718, död 1795 31/1 i Göteborgs Kristine.
 
136 farfars farmors farfars far
Carl Gustaf Hammarskiöld, född 1729 10/9 på bostället Åkerberg i Sunne, Jämtlands län, kapten, kammarherre, R.S.O., död 1799 5/9 på Tuna.
 
Gift 1766 25/3 i Oppeby socken, Östergötlands län, med efterföljande ana.
 
137 farfars farmors farfars mor
Catharina Mariana Breitholtz, född 1748 22/9 i Karlskrona, död 1812 13/8 på Väderum i Tuna socken.
 
138 farfars farmors farmors far
Johan Ulrik Gyllenpalm, född 1731 24/9 på Stora Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län, lagman, död 1801 6/9 på Kungsör.
 
Gift 1777 26/10 i Stockholm med efterföljande ana.
 
139 farfars farmors farmors mor
Juliana Elisabeth Leijonsköld, friherrinna, född 1750 14/8, död 1826 3/2.
 
184 farmors mormors farfars far
Zacharias Hjort, född 1742 i Floby (Gökhem), rustmästare, död 1819 13/1 i Remmen sörgård, Gökhem, Skaraborgs län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
Catharina Elisabeth Carlsten, född 1742 i Vinköl, död omkring 1819 i Remmen sörgård, Gökhem, Skaraborgs län.
 
****************************** VIII ******************************
 
260 farfars farfars farmors farfar
Henrik Peter Leiditz, borgare och bryggare i Göteborg, levde 1745.
 
Gift med efterföljande ana.
 
261 farfars farfars farmors farmor
Anna Catharina Rooth, död 1745 26/11.
 
262 farfars farfars farmors morfar
Johan Gercken, vinhandlare och handelsman i Göteborg, död före 1744.
 
Gift med efterföljande ana.
 
263 farfars farfars farmors mormor
Margareta Rosenbusch, född 1685 25/12 i Göteborg, död 1760 i Göteborg.
 
272 farfars farmors farfars farfar
Carl Hammarskiöld, född 1694 18/7 på bostället Åkeräng i Sunne socken, Jämtlands län, major, R.S.O., död 1774 4/5 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län.
 
Gift 1728 med efterföljande ana.
 
273 farfars farmors farfars farmor
Catharina Planting-Bergloo, född 1703 9/11, död 1734 ?/1.
 
274 farfars farmors farfars morfar
Claes Didrik Breitholtz, döpt 1712 22/7 i Faringe socken, tockholms län, kommendörkapten, R.S.O., död 1783 30/5 på Adlerskog i Västra Eneby socken, Östergötlands län.
 
Gift 1747 1/10 på Ängaholm i Aringsås, Kronobergs län, socken med efterföljande ana.
 
275 farfars farmors farfars mormor
Eleonora Koskull, friherrinna, född 1729 18/10 på Ängaholm i Aringsås socken, Kronobergs län, död 1781 12/7 på Misterhult.
 
276 farfars farmors farmors farfar
Carl Johan Gyllenpalm, född 1686, major, död 1769 20/3 på Stora Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län.
 
Gift 1727 14/3 i Stockholm med efterföljande ana.
 
277 farfars farmors farmors farmor
Ulrika Catharina Berg, född 1696 30/9, död 1775 9/1 på Stora Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län.
 
278 farfars farmors farmors morfar
Sven Ture Leijonsköld, friherre, född 1728 24/10 på Vallhov i Jumkils socken, Uppsala län, korpral vid livregementet till häst, död 1754 18/6 på Bösslinge i Börje socken, Uppsala län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
279 farfars farmors farmors mormor
Hedvig Johanna Hernodh, född 1730 29/5 i Uppsala, död 1756 19/8 i Stockholm.
 
****************************** IX ******************************
 
526 farfars farfars farmors mormors far
Johann Herman Rosenbusch, född 1647, troligen från Hamburg, handelsman i Göteborg, begravd 1714 29/1 i Göteborg Kristine.
 
Gift 1680 1/6 i Göteborgs Kristine med efterföljande ana.
 
527 farfars farfars farmors mormors mor
Anna Valck, född ca 1656 i Göteborg, död 1725 i Göteborg.
 
544 farfars farmors farfars farfars far
Carl Gustaf Hammarskiöld, född 1662 8/5 på Fårebo i Misterhults socken, Kalmar län, överste, död 1729 17/5 i Tuna.
 
Gift 1687 28/7 i Frösö kungsgård i Frösö socken, Jämtlands län, med efterföljande ana.
 
545 farfars farmors farfars farfars mor
Hedvig Ulfsparre af Broxvik, friherrinna, född 1667, död 1754 19/2 på Tuna i Tuna socken, Kalmar län.
 
546 farfars farmors farfars farmors far
Mikael Johansson Planting, adl. Planting-Bergloo, född på 1650-talet i Stockholm, generalmajor, död 1729 26/12.
 
Gift 1684 med efterföljande ana.
 
547 farfars farmors farfars farmors mor
Armika Skeckta, född 1665, död 1723 9/5.
 
548 farfars farmors farfars morfars far
Magnus Anders Breitoltz, född på Magreteholm i Sandhems socken, Skaraborgs län, överstelöjtnant, död 1721 21/1.
 
Gift 1711 18/7 i Knutby, Stockholms län med efterföljande ana.
 
549 farfars farmors farfars morfars mor
Catharina Christina Adlerhielm, född 1675 21/9, död 1734 ?/5.
 
550 farfars farmors farfars mormors far
Anders Koskull, friherre, född 1677 25/7 på Bocksjöholm i Undenäs socken, Skaraborgs län, landshövding i Kronobergs län, generallöjtnants titel, död 1746 19/12 på Kronoberg vid Växjö.
 
Gift med efterföljande ana.
 
551 farfars farmors farfars mormors mor
Anna Catharina Strömberg, grevinna, född 1697 18/2, död 1731 7/2 på Kronoberg.
 
552 farfars farmors farmors farfars far
Hans Gyllenpalm, född 1663 i Malmö, löjtnant, död 1723 28/7 på Kåseholm i Tryde socken, Kristianstads län.
 
Gift med efterföljande ana.
 
553 farfars farmors farmors farfars mor
Barbro Sofia Akeleije, född 1667 25/8, död 1732 12/9.
 
254 farfars farmors farmors farmors far
Magnus Berg, överinspektor vid packhuset i Riga.
 
Gift med efterföljande ana.
 
255 farfars farmors farmors farmors mor
Ursila Catharina Banck.
 
556 farfars farmors farmors morfars far
Mårten Gabriel Leijonsköld, friherre, född 1682 på Vallhov i Jumkils socken, Uppsala län, ryttmästare, död 1736 4/5 på Vallhov.
 
Gift 1716 under fångenskapen i Vologda med efterföljande ana.
 
557 farfars farmors farmors morfars farmor
Juliana Helena von D?cker, född 1696, död 1742 14/1 på Vallhov.
 
558 farfars farmors farmors morfars morfar
Johan Hernodius, kyrkoherde i Giresta pastorat av Uppsala ärkestift.
 
Gift med efterföljande ana.
 
559 farfars farmors farmors morfars mormor
Elisabet Noræus.
 
736 farmors mormors farfars farfars far
Nils Hjort, född 1673, kornett i Gökhem 1711-1720, död i april 1733 i Leksberg, Gökhem.
 
Gift 1704 med efterföljande ana.
 
737 farmors mormors farfars farfars mor
Ingrid Bryngelsdotter Sandberg, född ca 1686, död 1746.
 
****************************** X ******************************
 
1054 farfars farfars farmors mormors morfar
Sibrant Valck, född 1632, handelsman i Göteborg, död 1681 i Göteborg.
 
Gift med efterföljande ana.
 
1055 farfars farfars farmors mormors mormor
Maria Daelders, född ca 1627 i Amsterdam, död 1706 i Göteborg.
 
1088 farfars farmors farfars farfars farfar
Arvid Hammarskiöld, född 1626 20/7, major, död 1678 och begravd i Döderhults kyrka.
 
Gift före 1653 med efterföljande ana.
 
1089 farfars farmors farfars farfars farmor
Anna Dorothea Patkull, död 1664 17/1 på Fårebo i Misterhults socken.
 
1090 farfars farmors farfars farfars morfar
Åke Ulfsparre af Broxvik, friherre, landshövding i Kronobergs län, död 1701 9/7 i Växjö.
 
Gift 1661 31/3 i Stockholm med efterföljande ana.
 
1091 farfars farmors farfars farfars mormor
Christina Stake, friherrinna, född 1640, död 1677 och begr. 1678 8/9 i Österplana kyrka, Skaraborgs län.
 
1096 farfars farmors farfars morfars farfar
Claes Breitholtz, född 1620 1/12 i Reval, överstelöjtnant, död 1706 24/6 och begaven i Sandhems kyrka, Skaraborgs län.
 
Gift 1650 21/8 i Jakobs församling, Stockholm, med efterföljande ana.
 
1097 farfars farmors farfars morfars farmor
Margareta Ödell, begravd 1680 28/3 i Sandhems socken, Skaraborgs län.
 
1098 farfars farmors farfars morfars morfar
Johan Hartman, adl. Adlerhielm, född 1624 17/1, assessor, död 1679 10/9 i Stockholm.
 
Gift 1668 19/1 med efterföljande ana.
 
1099 farfars farmors farfars morfars mormor
Brigitta Clerck, död 1701 7/9 och begraven i Grödinge kyrka, Stockholms län.
 
1100 farfars farmors farfars mormors farfar
Erik Koskull, född 1645 31/5, kapten, död 1705.
 
Gift med efterföljande ana.
 
1101 farfars farmors farfars mormors farmor
Anna Maria Gyllensvärd, född 1642 29/10, begraven 1697 7/3. (hennes farmors mor var Virginia Eriksdotter (1559-1633), konung Erik XIV:s naturliga dotter med Agda Persdotter.
 
1102 farfars farmors farfars mormors morfar
Nils Brattman, adl. Strömberg, greve, född 1646 25/3 i Jönköping, generallöjtnant, kungl. råd och generalguvernör i Estland, guvernör i Livland och Kurland, president i kammarkollegium och statskontoret, död 1723 25/4 på Claestorp i Östra Vingåkers socken, Södermanland.
 
Gift 1690 med efterföljande ana.
 
1103 farfars farmors farfars mormors mormor
Anna Catharina Fleming af Lieblitz, friherrinna, född 1658 26/2 i Nyköping, död 1718.
 
1104 farfars farmors farmors farfars farfar
Johan Palm, adl. Gyllenpalm, född i Sala, generalauditör i krigskollegium, justitiepresident i Malmö, död 1687 12/7 i Jönköping.
 
Gift med efterföljande ana.
 
1105 farfars farmors farmors farfars farmor
Helena Ottosdotter von Bösen.
 
1106 farfars farmors farmors farfars morfar
Enevald Fredrik Akeleije, av gammal dansk adel, dansk skeppshövidsman och landsdomare i Halland.
 
Gift med efterföljande ana.
 
1107 farfars farmors farmors farfars mormor
Margareta Eriksdotter Steensen.
 
1112 farfars farmors farmors morfars farfar
Axel Leijonsköld, friherre, född 1640 9/10, ryttmästare, hovmarskalk hos drottning Hedvig Eleonora, död 1712 10/6 i Stockholm.
 
Gift 1669 10/10 i Stockholm med efterföljande ana.
 
1113 farfars farmors farmors morfars farmor
Sigrid Oxenstierna af Eka och Lindö, friherrinna, född 1649 på Lindö i Björkö socken, Skaraborgs län, död 1721.
 
1114 farfars farmors farmors morfars morfar
Hans Henrik von D?cker, överstelöjtnant.
 
Gift med efterföljande ana.
 
1115 farfars farmors farmors morfars mormor
Christina von Menschewer.
 
****************************** XI ******************************
 
2176 farfars farmors farfars farfars farfars far
Peder Mikaelsson, adl. Hammarskiöld, född omkr. 1560, överste, ståthållare på Borgholms slott, död 1646 12/4 och begr. i Tuna kyrka.
 
Gift omkr. 1613 med efterföljande ana.
 
2177 farfars farmors farfars farfars farfars mor
Christina Stierna, född 1590, död 1653 25/7 och begr. i Tuna kyrka.
 
2178 farfars farmors farfars farfars farmors far
Göran Patkull, född på 1570-talet, överstelöjtnant, död 1676 4/8 på Askeryd i likanämnda socken.
 
Gift med efterföljande ana.
 
2179 farfars farmors farfars farfars farmors mor
N. N. Verklaes.
 
2180 farfars farmors farfars farfars morfars far
Åke Ulfsparre av Broxvik, friherre, född 1597 13/4 på Broxvik i Gränna socken, landshövding i Gotlands län, riksråd och amiralitetsråd, död 1657 27/7 på Jonsberg i likanämnda socken.
 
Gift 163(1) med efterföljande ana.
 
2181 farfars farmors farfars farfars morfars mor
Margareta Kyle, död före 1658 20/9. nr 5.
 
2182 farfars farmors farfars farfars mormors far
Harald Stake, friherre, född 1598 20/6 på sin fädernegård Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län, riksråd, guvernör i Bohuslän, generallöjtnant, död 1677 28/9 på Hönsäter.
 
Gift 1639 4/2 med efterföljande ana.
 
2183 farfars farmors farfars farfars mormors mor
Magdalena Sparre af Rossvik, född 1612 3/11, död 1656 1/2 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län.
 
2202 farfars farmors farfars mormors farmors far
Johan Gyllensvärd, född 1617 13/5, ryttmästare vid Smålands ryttare, död 1688 2/2.
 
Gift med efterföljande ana.
 
2203 farfars farmors farfars mormors farmors mor
Märta Stierna.
 
2206 farfars farmors farfars mormors mormors far
Göran Fleming af Liebelitz, friherre, född 1628 29/10, överkammarherre, riksråd, rikskammarråd, död 1667 17/9 och begraven i Jakobs kyrka, Stockholm samt förd till familjegraven i Värmdö kyrka.
 
Gift 1656 26/4 i Nikolai församling i Stockholm med efterföljande ana.
 
2207 farfars farmors farfars mormors mormors mor
Sigrid Gyllenstierna af Lundholm, friherrinna, född 1639 31/3 på Vittvik i Tryserums socken, Kalmar län, död 1700 15/5 i Stockholm.
 
2224 farfars farmors farmors morfars farfars far
Mårten Augustinusson, adl. och friherre Leijonsköld, född 1600 21/9 i Jönköping, kammarråd, vice direktör i kommerskollegium, död 1656 27/10 i Stockholm.
 
Gift 1631 24/7 i Nikolai församling i Stockholm med efterföljande ana.
 
2225 farfars farmors farmors morfars farfars mor
Brita Larsdotter Sneckenfeldt, död i december 1690.
 
2226 farfars farmors farmors morfars farmors far
Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, friherre, född 1616 26/4, landshövding i Skaraborgs län, död 1662 2/8 och begraven i Norrköping.
 
Gift 1643 9/7 i Nikolai församling i Stockholm med efterföljande ana.
 
2227 farfars farmors farmors morfars farmors mor
Margareta Bielke af Åkerö, född 1622 29/4 på Ervalla, död 1655 23/6.
 
****************************** XII ******************************
 
4404 farfars farmors farfars mormors farmors farfar
Per Joensson, adl. Gyllensvärd, från Sunnerbo härad i Småland, överstelöjtnant, död 1664 19/3 och begraven i Hössna kyrka.
 
Gift med efterföljander ana.
 
4405 farfars farmors farfars mormors farmors farmor
Elisabet Hand, född 1598, död 1651 10/4 och begraven i Hössna kyrka.
 
****************************** XIII ******************************
 
8810 farfars farmors farfars mormors farmors farmors far
Håkan Knutsson Hand, ståthållare på Kronobergs slott, sedermera häradshövding i Södra Vedbo härad, död 1633 på Vret i Odensjö socken, Kalmar län.
 
Gift 1585 eller 1586 med efterföljande ana.
 
8811 farfars farmors farfars mormors farmors farmors mor
Virginia Eriksdotter, född 1559 1/1 på Kalmar slott, död 1633.
 
****************************** XIIV ******************************
 
17622 farfars farmors farfars mormors farmors farmors morfar
Erik XIV, född 1533 13/12 på Tre Kronor, kung av Sverige 1560-1568, död 1577 26/2 på Örbyhus slott.
 
Relation utom äktenskapet med efterföljande ana.
 
17623 farfars farmors farfars mormors farmors farmors mormor
Agda Persdotter.

424
Konst / Zoll, Kilian
« skrivet: 2009-04-26, 00:50 »
Hej!
 
Jag har undersökt anorna till konstnären Kilian Zoll (1818-1860), och här är det blygsamma resultatet. Han var döpt efter sin farfar, som i sin tur var döpt efter sin farmors svåger, den kände Lundaprofessorn, naturforskaren, läkaren och historikern Kilian Stobaeus (1690-1742), som hade avlidit tre månader tidigare.
 
 
 
 
1 proband
Kilian Christopher Zoll. Född 1818 20/9 på Hyllie Nr 25, Hyllie. Död 1860 9/11 på Stjärnarps sätesgård i Halland (Höja församling), begraven i Laholm.
 
 
GENERATION I
 
 
2 far
Nils Fredrik Zoll. Fanjunkare. Född 1789 11/8 i Helsingborg.
 
Gift 1817 i Skanör med
 
3 mor
Catharina Christina Knutsson. Född 1799 17/11 i Skanör.
 
 
GENERATION II
 
 
4 farfar
Kilian Michael Zoll. Organist. Född 1742 17/4 i Helsingborg. Död 1809 12/6 i Helsingborg.
 
Gift 1777 3/9 i Helsingborg med
 
5 farmor
Maria Christina Möller. Född ca 1748. Död 1806 3/5 i Helsingborg.
 
6 morfar
Christopher Knutsson. Skeppare.
 
Gift 1798 i Skanör med
 
7 mormor
Charlotta Lotta Sundborg.
 
 
GENERATION III
 
 
8 farfars far
Johan Lorentz Zoll. Organist, stadsmusikant. Född 1689 7/9 i Helsingborg. Död 1778 (begravd 21/6) i Helsingborg.
 
Gift med
 
9 farfars mor
Mätta Backe. Född ca 1704. Död 1770 (begravd 9/3) i Helsingborg.
 
 
GENERATION IV
 
 
16 farfars farfar
Michael Zoll. Stadsmusikant, instrumentist. Död 1714 (begravd 7/3) i Helsingborg.
 
Gift 1689 13/2 i Helsingborg med
 
17 farfars farmor
Anna Rosina Schubert. Född ca 1666 i Helsingör, Danmark.
 
 
GENERATION V
 
 
34 farfars farmors far
Arnold Schubert. Hattmakare. Född i Polen. Levde ännu i september 1695 i Helsingör.
 
Gift före 1668 med
 
35 farfars farmors mor
Anna Rosina Schultzen. Född i Wintzig (troligen Winzig i Schlesien). Levde ännu i september 1695 i Helsingör.
 
 
GENERATION VI
 
 
68 farfars farmors farfar
Hans Schubert.
 
Gift med
 
69 farfars farmors farmor
Anna. Från Plattenburg.
 
70 farfars farmors morfar
Peter Schultz.
 
Gift med
 
71 farfars farmors mormor
Maria. Från Magdeburg.

425
Öhreus / Öhreus
« skrivet: 2010-10-29, 11:56 »
Hej har Öhreus i min släkt.Finns det några fler som stött på namnet i sin forskning.Mina levde i runt Simrishamn.
 
Mvh Lena

426
Zimmer / Simmer / Cimmer / Zimmer / Simmer / Cimmer
« skrivet: 2010-08-26, 21:39 »
Är det någon som kan hjälpa mig med anhöriga till Johan (Peter) Zimmer? Född 1752-04-08 (alt.1753) Död 1815-11-17.
g.m. Hanna Tufvesdotter 1755-1817
 
Har han eventuellt anknytning till Nils Sörensson Zimmer 1726-1795??
 
ArkivDigital:
SE/LLA/13219 Kverrestad AI:1 (1779-1796)  Bild 11 / sid 17
SE/LLA/13325 Rörum C:1 (1777-1815)  Bild 90 / sid 84
SE/LLA/13356 Smedstorp C:4 (1777-1795)  Bild 95 / sid 201

427
Wäström / Wæström / Wäström / Wæström
« skrivet: 2009-06-01, 12:47 »
Maria Rosenqvist har en ställt en fråga om kakelugnsmakaren Christian Wäström i Landskrona .

428
Wremp / Wrimp / Wremp / Wrimp
« skrivet: 2015-12-18, 00:59 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 45, 1801 13/5, sid. 360:
»At afledne Fortifications Timmer Mästaren Wrimps Enka Charlotta Elisabeth Wankif uti deß ålders 69:de år i Toarps Prästegård aflidit den 2 dennas, warder härigenom anhörige och wänner tilkännagifwit, samt i synnerhet den dödas efterlämnade enda barn och dotter Andrietta Sophia Wrimp, at Modrens, efter föregången anständig begrafning lämnade ganska ringa qwarlåtenskap, befinnes här i Toarp under säkert förwar; och anmodas Andrietta Wrimp, at i händelse hon wistas i Skåne eller den som känner hennes wistande, sådant med görligaste första och sist inom en månad tilkännagifwa, med addreße på Ystad, Bollerup och Toarp.
Nils Wankif.
Kyrkoherde.»

429
Wittlow / Wittlof / Wittlow / Wittlof
« skrivet: 2012-09-17, 14:24 »
Hej!
 
I Paul Gabriel Ahnfelts Studentminnen nämns att klockaren i Gullarp och Näs, Magnus Gunnerus (1734-1806) umgicks med kyrkoherden i Bosarp, Carl Peter Wittlow (1767-1806). Magnus Gunnerus' företrädare som klockare i Gullarp hette Peter Wittlof (ca 1721-1766), och döpte bland annat en son till Erik Mattias. Kyrkoherden Carl Peter Wittlows far var skräddaren i Kristianstad, Mattias Wittlof.
 
Kan man tänka sig att klockaren Peter Wittlof och skräddaren Magnus Wittlof var bröder? Det skulle i så fall innebära att klockaren Magnus Gunnerus umgicks med sin hustrus första makes brorson, kyrkoherden i Bosarp. Någon som har hittat fler Wittlof eller Wittlow?
 
Mvh, Markus

430
Witt / Witt
« skrivet: 2004-11-16, 15:09 »
Undtrar om någon känner till familjen Witt. Har hört att den stammar från Wittenberg någon gång på 1600-talet.
De jag känner till är min far Ingemar Fredrik Witt. 19161116 möjligen 26 Avliden 660908
Min Farbror Stig Witt död genom drunkning 62-63
Min Faster Ingeborg död i Estland 1943 - 44.
Känner till min Farfar Oscar Witt fartygskonstruktör till bl.a isbrytaren Ymer och torpedbåt 1 och 2 avliden i början av 30 -talet

431
Wiréus / Wiréus
« skrivet: 2015-07-31, 13:19 »
Ett intressant tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad 1780 29/11, sid. 387-388, om hur trädgårdsmästaren Stephan Wiréus på Maltesholm lyckades odla fram Sveriges första fruktbärande bananplanta (Pisang):
»Christianstad d. 8. Octobr. På Sätesgården Maltesholm icke långt härifrån belägen, har den rara wäxten Pisang, von Linnés Musa Paradisiaca eller Förbudna Trädet, d. 24. Dec. förl. år wisat sin första Blomstängel, och d. 1. sidstl. Jan. öpnat sin första blomma, som dag ifrå dag wisade alt flere och flere, hwilka d. 3. och följande dagarna uti sidstl. Sept. Månad hunnit att gifwa mogen frukt; d. 18 i sidstnämde Månad fants denna Pisang hafwa 54. st. Frukter, de mäste trekantige, af 6 a 7 tums längd och 4 tum i peripherie, til färgen ljusgula och til smaken sötaktiga med en fin syra. Wäxten är allenast 4 år gammal, men genom Trägårdsmästarens på berörde Sätesgård, Stephan Wiréus, goda skötsel och oförtrutna bemödande, samt wäl inrättadt Glashus, har den redan hunnit till 1 fot och 7 tums tjocklek ned wid roten samt 8 fots längd, och äro somlige Blad af det anscende, at de utgöra 9 fot i längden: och kan som något synnerligit anmärkas, att denna Pisang är den första i Riket, som kommit till mognad.»

432
Willand / Willandt / Willand / Willandt
« skrivet: 2015-05-14, 15:29 »
I Solberga i Lofta socken bodde vid mitten av 1700-talet två systrar, Juliana Willand (född runt februari 1721, död 1779 20/8 i Fårö, Lofta, gift 1738 22/6 i Västra Ed med bokhållaren Carl Wallenkamp, född 1714 20/5 i Lofta, död där 1784 8/6) och Catharina Willand (född ca 1723, död 1782 27/6 i Lofta, gift 1745 8/4 i Lofta med bonden Niklas Bengtsson, född 1718 22/10 i Hägg, Lofta, död 1772 29/4 i Hägg, Lofta). De kallas emellanåt även Willam och Wilhelmsdotter, men i regel Willand, Wiland eller Weland. Juliana är boende på Forsby säteri i Västra Ed vid vigseln, och när hennes barn döps i Lofta 1739 är »Jungfru Catharina Willam» från Forsby fadder.
 
På Forsby bodde vid denna tid frälsebefallningsmannen Anders Beijleritz (född omkring 1688, död 1761 5/11 i Solberga, Lofta), och i ingressen till hans bouppteckning 1761 16/11 (Tjusts häradsrätts arkiv, vol. FIIIa:116, sid. 33). nämns att hans barn och mågar, däribland Carl Wallenkamp, var närvarande. Carl undertecknar i slutet av bouppteckningen tillsammans med Niklas Bengtsson - alltså Catharina Willands make, vilket bör innebära att Juliana och Catharina var systrar. Catharina kallas dessutom »dottren Cathrina Johansdr. Willand i Solberga» i vigselnotisen i Lofta 1745, så hon måste varit dotter i huset. Juliana och Catharina kan dock bara vara styvdöttrar till Anders Beijleritz, eftersom han gifte sig först 1736 18/3 i Västra Ed med Anna Maria Falk (född omkring 1686, död 1756 12/11 i Solberga, Lofta, bouppteckning 1757 4/1 (Tjusts häradsrätts arkiv, vol. FIIIa:114, sid. 26). Vid vigseln kallas hon fänriksänka på Forsby, men någon avliden make kan jag inte återfinna i Västra Ed.  
 
I Nyby i Nastola socken i Finland avlider emellertid (begr. 1730 6/1) en fänrik (!) Ernest Willand, 40 år gammal, som får en son Ernest 1712 7/3 i samma by. Nio år senare dyker en fänrik Ernest Willand upp i Borrestad i Östra Sönnarslövs socken i Skåne, då han 1721 24/12 döper sin dotter Catharina (!). Det lät dock märkligt att den finske Ernest W. 1712 skulle dyka upp i Skåne 1721 för att sedan avlida i Finland 1730, men när jag studerade Lewenhaupts Karl XII:s officerare : Biografska anteckningar (Stockholm, 1921), sid. 761, ser det mer troligt ut:
»Willandt, Ernst Johan, f. 1690 i Finland; sergeant vid Savolax och Nyslotts inf.-reg.; sergeant vid Viborgs läns inf.reg. 1711 5/4; fältväbel därst. s. å. 12/12; fältväbel vid Upplands tremän. inf.-reg. 1717 16/12; fänrik därst. 1718 13/9; avsked 1719 30/9; expektant vid Savolax reg. 1723.»
Kan man tänka sig att Juliana och Catharina Willand är döttrar till Anna Maria Falk i hennes första gifte med denne Ernest Johan Willand, att det är Catharinas födelsenotis som återfinns i Östra Sönnarslöv 1721, och att Anna Maria har flyttat tillbaka till Sverige efter makens död 1730? Jag hittar ingen vigsel mellan dem i Finland, så kanske hon återvände till släktingar i Sverige, om de nu har gift sig här?
 
Pusselbitarna passar ju väldigt bra, men jag skulle vilja hitta hans hustrus namn någonstans. Tyvärr nämns hon varken i födelsenotisen 1712 eller 1721, och jag kan inte hitta hennes som fadder i Östra Sönnarslöv runt 1721.
 
Mvh Markus

433
Werdier / Werdier
« skrivet: 2014-01-29, 09:25 »
År 1706 den 19 m.fl.datum - inventering uti framledne hovmusikanten Pierre Werdies sterbhus, vilken den 20 september 1706 avlidit.
 
Arvingar: änkan hustru Märta du Wall och 8 barn:
 
Maria Werdier, som haft till man Sr Daniel Baillet, avlidit före fadern och efterlämnat sönerna Daniel och Petter Baillet uppå egna och dheras omyndiga syskons wägnar
 
Johanna Werdier, gift med Brukspatronen Sr Mårten De Malsi
 
Märta Werdier, vars man är handelsmannen Clas Mattsson
 
Eva Werdier, som har till man hovdansmästaren Sr Jean Drouveroj
 
Petter Werdier, som för 20 år sedan bortrest är
 
Paul Werdier
 
Elisabet Werdier, gift med Sr Isaac De Malsi
 
Jungfru Susanna Werdier.
 
 
 
 
Nedre Borgrätten F6:1 (1688-1709) Bild 4740 / sid 942 (AID: v433428.b4740.s942, NAD: SE/SSA/3699)
 
mvh Katarina

434
Weiss / Weitz / Weiss / Weitz
« skrivet: 2009-06-21, 16:45 »
Är det någon som vet var Hans Georg Weiss och Anna Svensdotter gifte sig?

435
Wegren / Wegren
« skrivet: 2016-02-04, 19:36 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 48, 1807 23/12, sid. 381:
»För skomakaren Wegrén, om han ännu är lefwande, som år 1803 reste ifrån Frenninge, efterlämnade sin hustru Sigrid uti utfattigt tillstånd, och som sedan år 1805 icke lämnat underrättelse om sitt wistande, tillkänna gifwes att bemälta deß hustru, sedan hon af allmosor haft lifs uppehälle, afgick härstädes med döden, den 20 sistl. November. Deß lilla qwarlåtenskap har man genom auction låtit försälja. Sedan begrafnings omkostnad och bewisliga skulder blifwit betalta, är öfwerskottet 26 skill. 3 runst. Banco intagit uti socknens fattig-cassa. Frenninge den 17 December 1807.
J. G. Lieberath.
Prost och Kyrkoherde.»

436
Törngren / Törngren
« skrivet: 2002-11-21, 09:57 »
Söker Lars Danielsson Törngrens anor (f.1716 7/6 Eggenbynäs, Vårdnäs, Östgötland). Ryttare för rusthållet Norra Fjälla, Vårdnäs. Enligt uppgift son av Daniel Simonsson, d 1724, 57 år gammal, o h h Elin Larsdotter, d 1751, över 80 år gammal.
Tacksam för all info.
Hälsn/Lena Edenström

437
Twist / Twist
« skrivet: 2016-01-26, 20:08 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 17, 1806 15/8, sid. 130:
»Christianstad den 4 Augusti.
Pingesdagen den 24 sistl. Maj, blefwo uppå anmodan af Länets Höfdinge Högwälborne Herr Baron von Nolcken, de hedersbelöningar af silfwer, hwarmed Kongl. Patriotiska Sällskapet ihogkommit Trägårdsmästaren Matthias Pamp och Deijan Lisa Twist, för mångårig trogen och flitig tjenst på Öfwerste-bostället Tomarp, uti Qwidinge Kyrka, af ordinarie Kongl. Hof Predikanten och Härads-Prosten J. G. Krook dem öfwerlämnade; wid hwilket tillfälle, den talrikt församlade menigheten, genom ett lämpeligt Tal, uppmuntrades till wördnad för Gud, lydnad emot Höga Öfwerheten, samt nyckterhet, trohet och flit wid fullgörandet af medborgerlige pligter.»

438
Tursenius / Tursenius
« skrivet: 2012-02-12, 23:29 »
Hej!
 
I ett intressant mål vid Lunds domkapitel 1772 får man en ledtråd till ett släktskap, som jag dock inte blir klok på.
Lunds domkapitel 1772 29/4
Uti skrifwelse af den 1 hujus andrager Ven: Consistorium i Wexiö hurusom hos wälbemelte Consistorium, Collega Åbergs Enka Maria Catharina Tursenia förmäldt thet hon i anseende till slägtskapen med framledne domProsten härstädes Herr Bonde Homerus och thess Fru Anna Steuk förmenar sig wara såsom i nära skylldskap förbunden, berättigad till deltagande i det af dem för Präste Enkor uti deras lifstid uprättade Testamente, hwilcket den 22 aug: 1727 blifwit præsenteradt uti Consistorio Academico i Lund, anhållandes tillika det wille för wälbemelte Consistorium anmoda detta Consistorium, at ey allenast låta samma Consistorium weta Testamentets innehåll, och hwem det innehaft sedan slutet af år 1738, då Salig Fru domProstinnan gift med en Wulfwenstierna afled, om den är antingen af Humeri eller Steuks slägt, utan ock öfwersända en afskrift, så wäl af sielfwa Testamentet som äfwen alla det samma tillhörande Documenter; och som merwälbemelte Consistorium mycket ömmar denna fattiga Enkas tryckande nöd och fattigdom; Ty har berörde Consistorium icke kunnat undgå bemelte Enkas åstundan Consistorio föremäla, på det hon till åtniutande af någon hielp och understöd i sitt elände måtte blifwa förhulpen.
(Källa: Consistorii ecclesiastici protokoll 1772 29/4, §. 4; Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:50, s. 241f).
 
Det jag har lyckats få fram i form av andrahandsuppgifter på internet är att Maria Tursenia ska ha varit gift med kantorn och domkyrkoklockaren i Växjö, Isak Åberg (1718-1767), och enligt uppgift ska hennes föräldrar vara makens företrädare, klockaren och organisten Zacharias Tursenius (ca. 1692-1738) och Margareta Platina. Fru Anna Steuch (1684-1737) var först gift med nämnde professor och domprost Bonde Humerus (1659-1727), och sedan omgift med riddarhusdirektören m. m., Jonas Wulfvenstierna (1681-1762) (enligt Elgenstierna) Någon gemensam nämnare lyckas jag inte hitta vid en första anblick, så det anförda släktskapet kanske låg ännu längre bak?
 
Mvh, Markus

439
Tulldahl / Tulldahl
« skrivet: 2006-10-26, 18:43 »
Hej!
 
I Blentarp finns en kvartermästare Eskil Tulldahl (Thuldal, Toldal), som tillsammans med hustrun Johanna Nilsdotter Schiöt får tre barn där, Mätta (f 1722 1/11), Carl Johan (dpt 1725 19/12) och Sven Tule (f 1729 9/3).
 
Pigan Brita Tulldahl, f ca 1707, gifter sig 1734 10/3 i Mörarp med trädgårdsmästaren på Rosenlund Rasmus Friberg. De får två barn på Rosenlund, Johan Jacob (dpt 1734 15/4), Fredrik (dpt 1736 5/9) innan Brita dör 1739 27/5.
 
Finns det någon som känner till Eskils och Britas ursprung? Finns det något släktskap med kronolänsmannen i bl.a. Torna härad Frans Tulldahl (f ca 1713, d 1783 i Lund)?

440
Tullberg / Tullberg
« skrivet: 2011-01-31, 11:43 »
Hej!
 
Stamfadern för släkten Tullberg (från Småland), fältväbeln vid Kronobergs regemente Tyge/Tyko Gustav Gudmundsson Tullberg, var från 1793 fram till sin död 1827 bosatt på Högahult Norregård, Nöbbele (G). I husförhörslängderna för Nöbbele anges han vara född 18/12 1762 i Skåne. Enligt Svenska Släktkalendern var han 1785-1793 skriven i Blädinge socken utan anteckning om varifrån han dit inflyttat.
 
18/12 1762 föddes hemmansbrukaren Gudmund Jeppssons och Sissa Tygesdotters son Tyge i Brödåkra, Torrlösa (M). Med tanke på att datumet stämmer och den ovanliga namnkombinationen är det mycket frestande att antaga att denne Tyge Gudmundsson är identisk med Tyko Tullberg.
 
Gudmund Jeppsson, d. 26/6 1788 i Brödåkra, Torrlösa, och Sissa Tygesdotter, d. 27/10 1781 i Brödåkra, vigdes 11/3 1759 i Bosarp.
Jag har antecknat följande barn till dem:
Kerstina, f. 11/12 1759 i Brödåkra, Torrlösa, d. 9/4 1803 i Brödåkra. Gift med Hans Johansson i Brödåkra.
Tyge, f. 18/12 1762 i Brödåkra, Torrlösa
Bengt, f. 29/8 1764 i Brödåkra, Torrlösa, d. 18/8 1769 i Brödåkra.
 
Vid en snabb genomgång av Torrlösa död- och begravningsbok kan jag inte finna Tyge död som späd eller ung.
 
Gudmund Jeppsson vigd II 26/10 1782 i Torrlösa med
änkan Karna Jeppsdotter i Äpplatofta, Torrlösa.
 
Enligt Onsjö häradsrätts bouppteckningsregister tycks det inte finnas några bouppteckningar efter Gudmund Jeppsson eller Sissa Tygesdotter.
 
Intressant i sammanhanget att notera är att Gudmund Jeppsons och Sissa Tygesdotters äldsta dotter Kerstina, f. 1759, bars till dopet av inspektor Tullbergs dotter, jungfru Fredrika Tullberg i Röka, Ask. Denne inspektor hette Arvid Tullberg och var gift med Anna Stina Krook - se vidare här på Anbytarforum under Skåne - Efterlysningar - Elsa Brita Möller född 1777-08-02 Trolleholm.
 
Om släkten Tullberg - se bl.a. Svenska Släktkalendern 1917, 1930 och 1980; Wilstadius, Smolandi Upsaliensis, del VII (1990) och Nordisk familjebok: http://runeberg.org/nfcj/0163.html
 
Det är mycket som tyder på att Tyko Tullberg var född som Tyge Gudmundsson i Torrlösa, men säkra bevis saknas. Kanske någon har uppgifter som kan belägga eller avfärda hypotesen?

441
Tronell / Tronell
« skrivet: 2015-11-30, 16:34 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 21, 1795 25/3, sid. 180ff:  
»Wid
Studeranden Af Götheborgska Samhället
Herr Anders Tronells
Graf
Den 25 Mars 1795
____
2 Tim. 2: 5.
Här Hwilar
En Ung Wandrings-man,
Mera Ärfaren
Än Mången Gammal Christen
Han Nedlade Lefnads-stafwen
I Sin Bästa Ålder
Bekant Med Lifwets Herre
Fruktade Han Icke För Döden
Såsom De Där Intet Hopp Hafwa
 
Saken War Förut Afgjord
Emellan Jesum Och Honom a)
Synden Förlåten
Hjertat Lefde I Guds Sons Tro
Lifwet Lyste I Hela Hans Wandel
Tiltog i Klarhet
Ju Närmare Han Nalkades Målet
Fattig I Andanom b)
Full Af Lefwande Förtröstan
På Sin Frälsare c)
Lifligt Intryck Af Hans Kärlek d)
Brinnande Begär
Efter Hans Omedelbara Åskådande e)
Bad Han Utan Återwändo f)
Segrade Öfwer Frestelsen g)
Låfwade För Segren h)
 
Trones Frimodighet Öfwergaf Honom Icke
I Den Wigtiga Stunden
Då Skrymtaren Blåttas
Fritänkaren Bäfwar
Försmädaren Tystnar
Han Kämpade En God Kamp
Behöll Segren
Wann Kronan i)
 
Den Detta Sjelf Hört och Sett
Wittnar Det Smicker-löst
Guds Nåd Til Pris
Ty Wid En Syndares Graf
Bör Ingen Annan Berömmelse höras.
 
Obetänksamme Yngling
Som Wandrar Ewigheten Til Mötes
Med Lekande Steg
Se Dig Wäl Före
Skynda Dig
Undsätt Din Själ
Annars Blir Saken Urbota
Skadan Ewig.

a) Han gladde sig sanerligen, under sista sjukdommen, öfwer det Förenings-band, som långt förut war knutet emellan Jesum och honom; beklagande därjämte dem, som wåga skjuta up sin omwändelse, til deß sjukdom, och fasa för en annalkande ewighet betaga själen styrka, att med den redighet, som wederbör, tänka på en så wigtig sak.
b) Han undbad sig enträget få höra det minsta, som syftade på hans beröm, under den fulla öfwertygelse: alt är nåd. Hwad har du det du icke undfått hafwer? 1 Cor. 4: 7.
c) Några dagar före hans aflidande, då han blefwit bespisad med Herrans Heliga Nattward, yttrade han sig mycket frimodigt: Nu har jag fått ny besegling på min Frälsares Nåd, nu har Han högtideligen förenat sig med mig, nu kan Han ej öfwergifwa mig.
d) Hans tal, hwilket gärna war bemängd med et hälsosamt salt för de kringstående, witnade om det, som hjertat war fullt af. Då en närwarande wän, några timmar före deß lefnadsslut, tårkade hans af swett öfwerhöljda ansigte med et kläde, säger han: jag får mer heder, än min Frälsare. Denna tjensten skedde icke honom.
e) Då det liknade sig til någon förbättring med honom, blef han liksom litet nedslagen, och befarade, at hans saliga hemfärd skulle ännu längre upskjutas.
f) Han låg i nästan oafbruten suckan och bön, öfwer hwad hans utmattade kropp tycktes kunna tillåta, i synnerhet om kraft, at med tålamod och christelig ståndagtighet uthärda den förelagda kampen. Han wann ock; ity han gret och bad. Os. 12: 4.
g) Undertiden föll hans stora owärdighet honom eftertryckeligen i hågen, med detta smärtande tiltal: Huru will du wänta nåd och salighet, som är så eländig och utblåttad på alt godt? Men swaret blef til hans hjerteliga tröst: Hwilken will åklaga dem, som Gud har utkårat? Gud är den, som rättfärdigar. Hwilken är den, som will fördömma? Christus är den, som lidit hafwer döden; ja, Han är ock den, som upwäkt är, den ock sitter på Guds högra hand och manar godt för oß. Rom. 8: 33, 34.
h) Aftonen näst före den sista talte en wän med honom om Jesu rörande Bön, som innefattas i Joh: 17 capitel; hwarpå han, efter aflagd innerlig bön för sig sjelf, och förbön för andra återlöste, instämde uti sin Frälsares Låf, med en himmelsk munterhet.
i) Några timmar före hans bortgång, då dödsfärgen redan utbrett sig öfwer ögon och ansigte, läste han, med mycken redighet, och egna tillägg, som utmärkte närmare tillämpning på honom sjelf, hela Psalmen, under N:o 264 i wår Kyrko-Psalmbok: Som dig Gud räckes gör med mig i döden och i lifwet etc. Straxt härefter tilfrågades han: om han stod fast i tron på Guds Son, och kunde i grund därpå gå salig ur tiden? Hwarpå han tydeligt och frimodigt swarade: ja, jag Ligger här för Hans räkning. Detta ungefärligen uprepade han åter igen en timma därefter, och härmed tystnade hans tunga i tiden, som redan börjat den nya  sången inför Lambets Thron, och millioner Frälste Härskarar.»

442
Trana / Trana
« skrivet: 2004-11-11, 17:30 »
Rektor August Leopold Trana Gift med Ullrika Charlotta Leffler född 1823 fick barnen  
Ebba Elisabet Maria född  1851
Alma Virginia född  1857
 
Är det någon som vet hur det blev för dessa döttrar blev de gifta och fick de några barn .
Födelse och dödsdatum för August Leopold är av intresse
Uppgifterna kommer från skivan Sveriges befolkning 1890

443
Tottorphius / Tottorphius
« skrivet: 2014-08-16, 13:59 »
Känner någon till klockaren Hans Tottorphius' vidare öden? Han var klockareson från Tottarp, sedan unga år själv klockare i diverse skånska församlingar, och transporterades slutligen till Kropp-Mörarps pastorat. Där var han klockare ännu 1714, då det lite kryptiskt sägs i Lunds domkapitels protokoll att han ”kan söka sig till Småland, när det behagar honom”. Därefter tappar jag spåret, och denna formulering kanske antyder att han sade upp sig från klockartjänsten i Kropp-Mörarp, även om det inte sägs rakt ut.
 
Utifrån domkapitlets protokoll får jag intrycket att han kanske inte alltid tog sin klockartjänst så allvarligt, vilket möjligen berodde på att han ansåg sig ämnad för något ”högre”? I Lund gav han nämligen år 1714 ut 100 tancke-skriffter, hwaruti korteligen handlas om andeligt och werldsligit, himmelsk- och jordiske betänckningar, colligerat uti swänska rijm af =H=errans =J=nnerliga =T=ienare (även en ordlek på hans fulla namn, Hans Jönsson Tottorphius); det var nog inte särskilt vanligt att klockare på den tiden ägnade sig åt författarskap.
 
Känner någon till vad som hände med Tottorphius efter 1714? Hamnade han i Småland, som domkapitlets protokoll antyder, eller drog han vidare? Han var gift och hade flera barn, men frågan är ju om dessa - eller Hans själv, för den delen - behöll namnet Tottorphius.
 
Mvh, Markus

444
Tornqvist / Tornqvist
« skrivet: 2011-02-17, 15:56 »
Hej!
 
Överste Joachim Staël von Holstein på Torsebro bruk i Färlövs socken nämner 18 november 1817 en Tornqvist i sin dagbok, som kanske är möjlig att identifiera:
 
Dans Directeuren Tornqvist, som kom hit i går afton, reste i dag på fm. En gammal beskedlig man, 67 år. Han har på Hjelmshult lärt mina barn dansa. På den tiden lärde han så många familjers barn dansa, som i Skåne fants, och till allas nöje. Nu har vår Herre gjort honom lam i vänstra sidan, så att han fått gripa till tiggarestaven och far omkring till sina gamla elever i dansen, begärande något till sitt livsuppehälle. Hur underligt går det icke till här i världen.
 
(Källa: Staël von Holstein, Joachim, Herrgårdsliv i Skåne för hundra år sedan : Joachim Staël von Holsteins dagböcker, Malmö, 1933, s 152).
 
Han verkar inte ha varit gift, och jag kan inte finna hans dödsnotis i DDSS. Finns det någon som har stött på denne dansdirektör i Skåne under slutet av 1790-talet, början på 1800-talet?

445
Timmerman / Timmerman
« skrivet: 2006-06-17, 10:13 »
Söker upplysningar om Gundela Timmerman eller någon annan Timmerman som kan tänkas ha ett samband. Hon var född 1636-11-29 i Stockholm (Carlqvist) och dog 1705 i Lund (dödbok). Hon var gift med 1) en ryttmästare Berckman och 2) kyrkoherden i Hyby Gustaf Wising. I första äktenskapet fick hon bl a dottern Gundela som gifte sig med kyrkoherden i Frillestad Johannes Orstadii.
 
Är det någon som har några Timmerman som kan ha något samband?
 
Mvh

446
Thomson / Thomson
« skrivet: 2002-08-06, 20:45 »
Söker efter eventuella kopplingar mellan den gamla Malmö-släkten Thomson, och riksdagsledamoten och universitetskanslern Arthur Nataniel Thomson (1891-1977), född i Mönsterås och son till predikanten Ola Niklasson Thomson o.h.h. Anna Sigrid Åkesson.
Tacksam för alla svar.

447
Textorius / Textorius
« skrivet: 2016-01-26, 20:07 »
Angående handelsmannen i Kristianstad, Valentin Textorius och hans hustru Catharina D. Wittes gravställe 1805, se under .

448
Sundbeck / Sundbäck / Sundbeck / Sundbäck
« skrivet: 2002-06-27, 20:10 »
Hej!
 
Eftersom många inlägg under rubrikerna Norrbotten: Nederkalix och Norrbotten: Hietaniemi handlat om släkten Sundbäck väljer jag nu att skapa en särskild rubrik om denna släkt här under Släkter: Övriga släkter S.
 
Här följer några noteringar om denna släkt. Källorna är i huvudsak kyrkoarkivalier, men även olika noteringar i t.ex. familjens postillor etc. Sammanställningen är inte fullständig. Jag har t.ex. inte fört in ättlingar till Lars Sundbäcks döttrar Anna Margareta (1831-1915), g. 1:a ggn m. Johan Abraham Widgren (1812-1887) o. 2:a ggn m. Karl Peter Lindvall (1833-1900) och Maria Elisabeth (1838-1912), g.m. Lars Petter Englund i databasen ännu
 
 
  Familj 1
  Lars Johansson Sundbäck, född 1800-11-22 i Börjelsbyn, Nederkalix,
  död 1866-01-26 i Svartudden, Lappträsk, Karl Gustav. Bonde, snickare
  i Näsbyn, Nederkalix.
 
  Gift 1822-12-27 i Nederkalix med  
  Sophia Elisabeth Berg (Lindvall), född 1798-12-23 i Näsbyn, Nederkalix,
  död 1879-12-01 i Svartudden, Lappträsk, Karl Gustav. Bosatt i Näsbyn,
  Nederkalix.
 
  Barn:
  Johan Larsson Sundbäck, född 1823-06-06, se familj 2.
  Brita Cajsa Larsdotter Sundbäck, född 1825-03-26, se familj 11.
  Lars Larsson Sundbäck, född 1828-01-12, se familj 12.
  Petter Larsson Sundbäck, född 1830-04-07 i Nederkalix, död 1855
    i Madras, Indien. Sjöman i Näsbyn, Nederkalix.
  Anna Margareta Larsdotter Sundbäck, född 1831-05-05 i Nederkalix,
    död 1915-02-16 i Manistee, MI, USA, Manistee Lutheran. Bosatt
    i Karlsborg; Manistee, Nederkalix; Manistee Lutheran.
  Anders Larsson Sundbäck, född 1832-08-17, se familj 16.
  Regina Larsdotter Sundbäck, född 1835-11-01, se familj 22.
  Maria Elisabeth Larsdotter Sundbäck, född 1838-11-06 i Nederkalix,
    död 1912-03-31 i Svartudden, Lappträsk, Karl Gustav. Bosatt
    i Svartudden, Lappträsk, Karl Gustav.
 
 
  Familj 2
  Johan Larsson Sundbäck (från familj 1), född 1823-06-06 i Börjelsbyn,
  Nederkalix, död 1908-03-10 i Manistee, MI, USA, Scandinavian Lutheran.
  Farmer i Manistee, Manistee Lutheran.
 
  Gift 1844 i Nederkalix med  
  Margareta Adamsdotter, född 1818-03-13 i Myrbergsträsk, Nederkalix,
  död 1866 i Manistee, MI, USA.
 
  Gift 1867-03-05 i Manistee, MI, USA med  
  Maria (Mary) Hansen, född 1842-07-10 i Frankby, Danmark, död 1916
  i Manistee, MI, USA.
 
  Barn i första giftet:
  Johan Jacob (John J) Sundbeck, född 1843-03-14, se familj 3.
  Nils Petter (Nelson) Sundbeck/Sinback, född 1849-01-24, se familj 4.
  Maria Charlotta (Mary) Sundbeck, född 1850-09-11, se familj 5.
  Anders Gustaf (Andrew August) Sundbeck, född 1852-08-21, se familj 6.
  Brita Margareta Sundbäck, född 1853-11-02 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1860-08-21 i Lappträsk, Karl Gustav. Bosatt i Lappträsk,
    Karl Gustav.
  Lars Olof (Willie) Sundbeck, född 1855-02-06 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1877-05-07 i Manistee, MI, USA. läroverksstuderande
    i Manistee, MI, USA.
  Johanna (Hannah) Sundbeck, född 1856-05-02, se familj 7.
  Oscar Sundbäck, född 1858-06-12 i Lappträsk, Karl Gustav, död 1865-10-17
    i under sjöresan t Amerika. dödsorsak: febris gastrica.
  Carl Sundbäck, född 1860-06-25 i Lappträsk, Karl Gustav, död 1865-10-17
    i under sjöresan t Amerika. dödsorsak: febris gastrica.
  Gossebarn, född 1863-07-10 i Kukasjärvi, Hietaniemi, död 1863-07-10
    i Kukasjärvi, Hietaniemi.
  Barn, född 1866 i Manistee, MI, USA, död 1866 i Manistee, MI, USA.
 
  Barn i andra giftet:
  Carl (Charles) Sundbeck, född 1868-04-04 i Manistee, MI, USA,
    död 1938-06-25 i Traverse City, MI, USA.
  Anna C Sundbeck, född 1869, se familj 8.
  Sophia E (Sophie) Sundbeck, född 1871-08-16, se familj 9.
  Josephine Sundbeck, född 1876, se familj 10.
  Melvin Sundbeck, född 1887 i Manistee, MI, USA. ridande polis (?).
 
 
  Familj 3
  Johan Jacob (John J) Sundbeck (från familj 2), född 1843-03-14
  i Myrbergsträsk, Nederkalix, död 1913-01-26 i Manistee, MI, USA. Bosatt
  i Manistee, MI, USA.
 
  Gift 1868-12-23 i Manistee med  
  Eleonora Kristina (Ellen) Hansen, född 1850-03-06 i Danmark,
  död 1924-01-06 i Manistee, MI, USA. Bosatt i Manistee, MI, USA.
 
  Barn:
  Carl Johan (Charles J) Sundbeck, född 1870-02-14 i Manistee, MI, USA.
  Margaret Johanna (Maggie) Sundbeck, född 1872-04-01 i Manistee, MI, USA,
    död 1906-05-22 i Manistee, MI, USA. Bosatt i Manistee, MI, USA.
  Frederic Wilhelm (Fred) Sundbeck, född 1877-01-17 i Manistee, MI, USA,
    död 1951-12-23 i Manistee, MI, USA. Bosatt i Manistee, MI, USA.
  Mamie Marie Sundbeck, född 1879-01-25 i Manistee, MI, USA,
    död 1949-02-12 i Bar Lake, MI, USA. Bosatt i Bar Lake, MI, USA.
  Arthur Sundbeck, född 1883-05 i Manistee, MI, USA, död 1883-06
    i Manistee, MI, USA. Bosatt i Manistee, MI, USA.
  Lydia Sundbeck, född 1884-05-06 i Manistee, MI, USA.
  Alma Olena (Joy) Sundbeck, född 1886-10-26 i Manistee, MI, USA, död  
    i FL, USA.
  Florence May Sundbeck, född 1890-05-30 i Manistee, MI, USA,
    död 1938-04-11 i Manistee, MI, USA.
  Edward J (Eddie) Sundbeck, född 1892-12-17 i Manistee, MI, USA,
    död 1893-03-03 i Manistee, MI, USA. Bosatt i Manistee, MI, USA.
  Selma Sundbeck, född 1897-09-17 i Manistee, MI, USA, död 1900 efter
    i Manistee, MI, USA. Bosatt i Manistee, MI, USA.
 
 
  Familj 4
  Nils Petter (Nelson) Sundbeck/Sinback (från familj 2), född 1849-01-24
  i Lappträsk, Karl Gustav, död 1936-11-28 i Mauvilla, AL, USA. Bosatt
  i Mauvilla, AL, USA.
 
  Gift 1881-05-01 med  
  Mary Eugenia Cater, född 1859-07-27, död 1925-09-21 i Mauvilla, AL, USA.
 
  Barn:
  Nelson Peter Sinback, född 1884-11-23, död 1974-04
    i Mobile, Mobile, AL, USA. Bosatt i Mauvilla, AL, USA.
  Frank Cater Sinback, född 1886-09.
  Matthew Davis Sinback, född 1888-11, död 1977-10.
  Christopher Columbus Sinback, född 1890-09-30, död 1979-12
    i Kenbridge, Lunenburg, VA, USA.
  Mary Louise Sinback, född 1892-07.
  Annie May Sinback, född 1895-08-31, död 1945-04-19.
  Mable Estelle Sinback, född 1897-12-19 i Mauvilla, AL, USA,
    död 1964-01-18 i Toulmineville, AL, USA. Bosatt i Toulmineville, AL, USA.
  John Lewis Sinback, född 1899-07-27, död 1985-02-24
    i Hampton, Henry, GA, USA.
  Ben Davis Sinback, född 1901-05-07, död 1938-03-24.
  Jessie Elizabeth Sinback, född 1902-12-19.
 
 
  Familj 5
  Maria Charlotta (Mary) Sundbeck (från familj 2), född 1850-09-11
  i Lappträsk, Karl Gustav, död 1928-05-30 i Brown, MI, USA. Bosatt
  i Brown, MI, USA.
 
  Gift 1866-05-12 i Manistee, MI, USA med  
  Olof (Ole) Johnson (Jansson), född 1845 c i trol i Värmland,
  död 1913-01-07 i Brown, MI, USA. Bosatt i Brown, MI, USA.
  trol t Canada 1856.
 
  Barn:
  Christine Johnson.
  Alma Johnson.
  Johnny O Johnson.
  Nettie Johnson.
  Fred Johnson.
  Mary Johnson, född 1874-07-16 i Brown, MI, USA.
  Emma Margaret Johnson, född 1876-08-28 i Brown town, MI, USA.
  Albert Johnson, född 1890-08-07 i Manistee, MI, USA, död 1972-12-18.
 
 
  Familj 6
  Anders Gustaf (Andrew August) Sundbeck (från familj 2), född 1852-08-21
  i Lappträsk, Karl Gustav.
 
  Gift 1878-07 med  
  Clara H Haigh.
 
  Barn:
  Wynne Leach.
  Nimmie Sundbeck, född 1880-06-22.
  Florence Harriet Leach, född 1884-01-21 i Saint Paul, MN, USA,
    död 1973-12-23 i Minneapolis, MN, USA. förf Grandma DePoe's Memories.
 
 
  Familj 7
  Johanna (Hannah) Sundbeck (från familj 2), född 1856-05-02 i Lappträsk,
  Karl Gustav.
 
  Gift 1876-02-01 i Manistee, MI, USA med  
  William O Hurd.
 
 
 
  Familj 8
  Anna C Sundbeck (från familj 2), född 1869 i Manistee, MI, USA.
 
  Gift med  
  Charlie Wells.
 
 
 
  Familj 9
  Sophia E (Sophie) Sundbeck (från familj 2), född 1871-08-16
  i Manistee, MI, USA, död 1943-01-20 i Lansing, MI, USA. Bosatt
  i Lansing, MI, USA.
 
  Gift 1891-01-17 i Manistee, MI, USA med  
  Harry William Dorrell, född 1867-02-28 i Milwaukee, WI, USA,
  död 1907-03-09 i Lansing, MI, USA. Bosatt i Lansing, MI, USA.
 
  Barn:
  James H Dorrell, född 1891-07-21 i Lansing, MI, USA, död 1937-03-15.
  Harriet Dorrell, född 1892-10-10 i Lansing, MI, USA.
  Evelyn Beattrice Dorrell, född 1894-11-07 i Lansing, MI, USA,
    död 1895-05 i Lansing, MI, USA.
  Edgert John Dorrell, född 1896-02-23 i Lansing, MI, USA.
  Inez Dorrell, född 1901-05-30 i Lansing, MI, USA.
 
 
  Familj 10
  Josephine Sundbeck (från familj 2), född 1876 i Manistee, MI, USA.
 
  Gift 1898-05-10 i Manistee med  
  Charles H Mackey, född 1870 c.
 
 
 
  Familj 11
  Brita Cajsa Larsdotter Sundbäck (från familj 1), född 1825-03-26
  i Nederkalix, död 1902-01-21 i Lappträsk, Karl Gustav. Bosatt i Lappträsk,
  Karl Gustav.
 
  Gift 1851-11-02 i Nederkalix med  
  Johan Henric Ekman, född 1827-10-01 i Näsbyn, Nederkalix, död 1894-06-11
  i Lappträsk, Karl Gustav. Bonde i Lappträsk, Karl Gustav.
 
 
 
  Familj 12
  Lars Larsson Sundbäck (från familj 1), född 1828-01-12 i Nederkalix,
  död 1909-07-25 i Näsbyn, Nederkalix. Tullvaktmästare i Näsbyn, Nederkalix.
  dubbelbröllop.
 
  Gift 1859-06-24 i Nederkalix med  
  Maria Christina Granström, född 1829-05-01 i Näsberg, Jokkmokk,
  död 1895-02-11 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  dubbelbröllop.
 
  Barn:
  Lars Anton Sundbäck, född 1860-04-14, se familj 13.
  Sofia Karolina Sundbäck, född 1861-03-30, se familj 14.
  Johan Arvid Sundbäck, född 1863-01-21 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1863-03-04 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Leo Arvid Sundbäck, född 1864-06-13 i Näsbyn, Nederkalix, död 1885-04-08
    i Port Natal, Sydafrika. Sjöman i Näsbyn, Nederkalix.
  Laura Maria Sundbäck, född 1865-08-23 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1893-12-21 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Gustaf Edward Sundbäck, född 1868-05-29 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1878-03-14 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Johan Robert Sundbäck, född 1869-08-20 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1897-07-25 i Näsbyn, Nederkalix. Artist (målare) i Näsbyn,
    Nederkalix. tvilling.
  Axel Werner Sundbäck, född 1869-08-20 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1869-11-20 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
    tvilling.
  Axel Joel Sundbäck, född 1871-08-01 i Näsbyn, Nederkalix, död 1876-04-07
    i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Clara Ulrica Sundbäck, född 1873-02-03, se familj 15.
 
 
  Familj 13
  Lars Anton Sundbäck (från familj 12), född 1860-04-14 i Näsbyn,
  Nederkalix, död 1919-04-30 i Näsbyn, Nederkalix. Åkare i Näsbyn,
  Nederkalix.
 
  Gift 1887-03-27 med  
  Mariana Pipping, född 1863-10-12 i Vojakkala, Nedertorneå,
  död 1949-07-20 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
 
  Barn:
  Hildur Maria Sundbäck, född 1888-11-17 i Näsbyn, Nederkalix, död 1957 c
    i Chicago, IL, USA. Bosatt i Chicago, IL, USA.
  Signe Helena Sundbäck, född 1891-12-25 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1978-05-15 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Ellen Mariana Sundbäck, född 1894-02-11 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1897-06-29 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Lars Assar Sundbäck, född 1896-07-16 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1897-08-24 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Ellen Sofia Sundbäck, född 1899-01-14 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1985-01-02 i Uppsala, Uppsala domkyrko ?. Telegrafexpeditör
    i Umeå, Gamla Uppsala, Umeå, Gamla Uppsala.
  Lars Gunnar Sundbäck, född 1902-06-23 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1902-09-19 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
  Mirjam Kristina Sundbäck, född 1904-02-12 i Näsbyn, Nederkalix,
    död 1918-10-25 i Näsbyn, Nederkalix. Studerande vid realskola i Näsbyn,
    Nederkalix.
 
 
  Familj 14
  Sofia Karolina Sundbäck (från familj 12), född 1861-03-30 i Näsbyn,
  Nederkalix, död 1928-11-07 i Cadillac, MI, USA. Bosatt i Cadillac, MI, USA.
 
  Gift 1886-10-17 i Manistee med  
  Alfred Hillman, född 1856 c, död 1928 före i Cadillac, MI, USA.
  Affärsinnehavare i Cadillac, MI, USA.
 
 
 
  Familj 15
  Clara Ulrica Sundbäck (från familj 12), född 1873-02-03 i Näsbyn,
  Nederkalix, död 1937-03-25 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn,
  Nederkalix.
 
  Gift 1899-03-28 i Nederkalix med  
  Oscar Herman Svanberg, född 1872-11-21 i Vånafjärden, Nederkalix,
  död 1936-10-12 i Näsbyn, Nederkalix. Bosatt i Näsbyn, Nederkalix.
 
 
 
  Familj 16
  Anders Larsson Sundbäck (från familj 1), född 1832-08-17 i Börjelsbyn,
  Nederkalix, död 1886-01-10 i Korpikå, Nederkalix. Bonde, uppsyningsman
  i Korpikå, Nederkalix. Hemmansägare, Bygdegården.
 
  Gift 1855-06-15 i Nederkalix med  
  Anna Cajsa Johansdotter, född 1834-08-16 i Storsien, Nederkalix,
  död 1857-10-17 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
 
  Gift 1859-06-24 i Nederkalix med  
  Christina Margareta Larsdotter Arm, född 1835-01-12 i Korpikå,
  Nederkalix, död 1921-01-15 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå,
  Nederkalix. dubbelbröllop.
 
  Barn i första giftet:
  Johan Anton Sundbäck, född 1856-04-18, se familj 17.
  Maria Sundbäck, född 1857-10-10, se familj 18.
 
  Barn i andra giftet:
  Lisa Kajsa Sundbäck, född 1861-01-01 i Korpikå, Nederkalix,
    död 1861-01-14 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Anna Kajsa Sundbäck, född 1862-10-28, se familj 19.
  Brita Sundbäck, född 1864-09-24, se familj 20.
  Hilda Sofia Sundbäck, född 1867-06-17 i Korpikå, Nederkalix,
    död 1867-07-08 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Karolina Sundbäck, född 1868-10-07, se familj 21.
  Hilda Sundbäck, född 1871-05-19 i Korpikå, Nederkalix, död 1871-05-28
    i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Regina Sundbäck, född 1873-02-07 i Korpikå, Nederkalix, död 1873-02-09
    i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
 
 
  Familj 17
  Johan Anton Sundbäck (från familj 16), född 1856-04-18 i Korpikå,
  Nederkalix, död 1893-05-07 i Korpikå, Nederkalix. Bonde i Korpikå,
  Nederkalix. Hemmansägare, Bygdegården.
 
  Gift 1878-07-14 med  
  Maria Sandberg, född 1859-03-14 i Korpikå, Nederkalix, död 1892-05-13
  i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
 
  Barn:
  Anders Sundbäck, född 1879-11-28 i Korpikå, Nederkalix, död 1954-09-22
    i Korpikå, Nederkalix. Bonde i Korpikå, Nederkalix.
    Hemansägare, Oppi-Anders.
  Hulda Margareta Sundbäck, född 1881-05-07 i Korpikå, Nederkalix,
    död 1884-01-15 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Hilda Maria Sundbäck, född 1882-10-21 i Korpikå, Nederkalix,
    död 1921-05-01 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Johan Albert Sundbäck, född 1885-07-07 i Korpikå, Nederkalix,
    död 1967-09-18 i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Oscar Sundbäck (Sundback), född 1887-02-09 i Korpikå, Nederkalix,
    död 1939-01-14 i Vancouver, B.C., Canada. Bosatt i Vancouver.
  Axel Sundbäck, född 1889-04-20 i Korpikå, Nederkalix, död 1964-03-05
    i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
  Emil Sundbäck, född 1892-03-16 i Korpikå, Nederkalix, död 1892-06-17
    i Korpikå, Nederkalix. Bosatt i Korpikå, Nederkalix.
 
 
  Familj 18
  Maria Sundbäck (från familj 16), född 1857-10-10 i Korpikå, Nederkalix,
  död 1932-09-22 i Storsien, Nederkalix. Bosatt i Storsien, Nederkalix.
 
  Gift 1877-12-24 i Nederkalix med  
  Nils Oscar Nilsson, född 1852-12-07 i Storsien, Nederkalix,
  död 1931-01-25 i Storsien, Nederkalix. Bosatt i Storsien, Nederkalix.
 
  Barn:
  Anna Augusta Nilsson, född 1878-05-02 i Sockenträsk, Nederkalix,
    död 1903-04-04 i Storträsk, Nederkalix. Bosatt i Storträsk, Nederkalix.
  Maria Kristina Nilsson, född 1879-07-21 i Sockenträsk, Nederkalix, död  
    i Vånafjärden, Nederkalix. Bosatt i Vånafjärden, Nederkalix.
  Johan Arvid Nilsson, född 1880-08-30 i Sockenträsk, Nederkalix.
    t Norra Amerika 1909-07-29.
  Hilda Nilsson, född 1882-01-25 i Storsien, Nederkalix, död 1897-06-02
    i Storsien, Nederkalix. Bosatt i Storsien, Nederkalix.
  Klara Nilsson, född 1886-12-09 i Storsien, Nederkalix. Bosatt i Storsien,
    Nederkalix.
  Hulda Nilsson, född 1895-11-22 i Storsien, Nederkalix.
    t Överluleå 1924-04-02.
 
 
  Familj 19
  Anna Kajsa Sundbäck (från familj 16), född 1862-10-28 i Korpikå,
  Nederkalix, död 1890-09-09 i Granån, Nederkalix. Bosatt i Granån,
  Nederkalix.
 
  Gift 1883-10-24 i Nederkalix med  
  Petter Oscar Sandberg, född 1858-12-01 i Granån, Nederkalix,
  död 1927-09-19 i Granån, Nederkalix. Bosatt i Granån, Nederkalix.
 
  Barn:
  Maria Ottilia Sandberg, född 1884-08-22 i Granån, Nederkalix,
    död 1920-05-05 i Granån, Nederkalix. Bosatt i Granån, Nederkalix.
  John Emil Sandberg, född 1886-09-03 i Granån, Nederkalix. Bosatt
    i Nederkalix.
  Nanny Karolina Sandberg, född 1888-11-19 i Granån, Nederkalix, död  
    i Nederkalix. Bosatt i Nederkalix.
 
 
  Familj 20
  Brita Sundbäck (från familj 16), född 1864-09-24 i Korpikå, Nederkalix,
  död 1898-12-19 i Hömyrfors, Nederkalix. Bosatt i Hömyrfors, Nederkalix.
 
  Gift 1882-07-02 i Nederkalix med  
  Erik Albert Johansson, född 1854-03-13 i Nederkalix, död 1917-06-05
  i Hömyrfors, Nederkalix. Bosatt i Hömyrfors, Nederkalix.
 
  Barn:
  Sven Albert Johansson. Bosatt i Mansheden, Nederkalix.
  Hulda Ottilia Johansson.
  Frida Karolina Johansson.
  Brita Elida Johansson.
  Edvard Hugo Johansson.
  Leo Gottfrid Johansson.
  Signe Amalia Johansson.
  Ingeborg Amalia Johansson.
 
 
  Familj 21
  Karolina Sundbäck (från familj 16), född 1868-10-07 i Korpikå,
  Nederkalix, död 1894-12-31 i Storträsk, Nederkalix. Bosatt i Storträsk,
  Nederkalix.
 
  Gift 1888-03-28 i Nederkalix med  
  Per Gunnari, född 1864-11-02 i Talma, Jukkasjärvi, död 1896-09-18
  i Storträsk, Nederkalix. Renvårdare i Storträsk, Nederkalix.
 
  Barn:
  Hilda Karolina Gunnari, född 1889-02-25 i Storträsk, Nederkalix,
    död 1889-03-26 i Storträsk, Nederkalix. Bosatt i Storträsk, Nederkalix.
  Hilda Karolina Gunnari, född 1890-03-25 i Storträsk, Nederkalix,
    död 1890-04-02 i Storträsk, Nederkalix. Bosatt i Storträsk, Nederkalix.
  John Emil Gunnari, född 1890-03-25 i Storträsk, Nederkalix,
    död 1890-03-25 i Storträsk, Nederkalix. Bosatt i Storträsk, Nederkalix.
  Emil Gunnari, född 1891-05-20 i Storträsk, Nederkalix.
    fosters NF Nilsson, NO Åström.
  Viljam Gunnari, född 1893-12-22 i Storträsk, Nederkalix.
    fosterson hos morbr A Sundbäck.
 
 
  Familj 22
  Regina Larsdotter Sundbäck (från familj 1), född 1835-11-01 i Nederkalix,
  död 1920-12-04 i Pajala, Pajala. Kaf?innehavare
  i Lappträsk, Turtola, Pajala, Karl Gustav; Svanstein; Pajala.
 
  Gift 1856-08-10 med  
  Johan Isacsson Lehto, född 1835-07-18, död 1899-02-11 i Turtola,
  Övertorneå. Bosatt i Lappträsk; Turtola, Karl Gustav; Övertorneå.
 
  Gift 1902-07-20 med  
  Gustaf Johansson Hammarström, född 1833-03-13 i Pajala, Pajala,
  död 1904-09-04 i Pajala, Pajala. Skräddare i Pajala, Pajala.
 
  Barn i första giftet:
  Johanna Johansdotter Lehto, född 1856-12-19 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1900-05-15 i Svansteins bruk, Svanstein. Bosatt i Svansteins bruk,
    Svanstein.
  Johan Petter Johansson Lehto, född 1858-12-16 i Lappträsk, Karl Gustav.
  August Johansson Lehto, född 1861-03-01 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1862 i Lappträsk, Karl Gustav. Bosatt i Lappträsk, Karl Gustav.
  Lars Arvid Johansson Lehto, född 1862-06-04 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1946-05-29 i Pello, Övertorneå. Torpare i Pello, Övertorneå.
  Karl August Johansson Lehto, född 1865-04-09, se familj 23.
  Henrika Johansdotter Lehto, född 1868-06-24 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1940-02-21 i Pello, Övertorneå. Bosatt i Pello, Övertorneå.
  Maria Johansdotter Lehto, född 1872-07-22 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1953-09-25 i Svanstein, Övertorneå. Bosatt i Svanstein, Övertorneå.
  Albert Johansson Lehto, född 1874-09-18 i Lappträsk, Karl Gustav,
    död 1961-06-15 i Jukkasjärvi. Bonde, gruvarbetare i Jukkasjärvi.
  Axel Robert Johansson Lehto, född 1877-10-05 i Turtola, Övertorneå,
    död 1952-10-05 i Svanstein, Övertorneå. Arbetare i Svanstein,
    Övertorneå.
  Anna Severina Johansson Lehto, född 1877-10-05 i Turtola, Övertorneå,
    död 1912-10-03 i Svanstein, Övertorneå. Bosatt i Svanstein, Övertorneå.
  Frans Anton Johansson Lehto, född 1881-04-15 i Pello, Övertorneå, död  
    i Jukkasjärvi. Bosatt i Jukkasjärvi. Brasilien-fararen.
 
 
  Familj 23
  Karl August Johansson Lehto (från familj 22), född 1865-04-09
  i Lappträsk, Karl Gustav, död 1950-05-21 i Svanstein, Övertorneå. Bosatt
  i Svanstein, Övertorneå.
 
  Gift 1890-02-03 med  
  Johanna Maria Nilsson, född 1868-02-24 i Nederkalix, död 1931-04-20
  i Svanstein, Övertorneå. Bosatt i Svanstein, Övertorneå.
 
  Barn:
  Signe Maria Lehto, född 1890-06-02 i Svanstein, Övertorneå.
  Ernst August Lehto, född 1892-10-03 i Svanstein, Övertorneå,
    död 1892-10-03 i Svanstein, Övertorneå. Bosatt i Svanstein, Övertorneå.
  Edla Regina Lehto, född 1894-09-05 i Svanstein, Övertorneå,
    död 1946-03-25 i Kolari, Finland. Bosatt i Kolari, Finland.
  Karl Axel Lehto, född 1899-10-14 i Svanstein, Övertorneå.
  Berta Sofia Lehto, född 1902-09-01 i Svanstein, Övertorneå,
    död 1903-03-01 i Svanstein, Övertorneå. Bosatt i Svanstein, Övertorneå.
  Sven Emil Lehto, född 1905-09-14 i Svanstein, Övertorneå.

449
Suell / Suell
« skrivet: 2004-05-12, 15:42 »
Är det någon som vet om och hur i så fall Margareta Suell d.1734 i Ystad och gift med Jochum Krumlinde är släkt med tobakssläkten Suell?
 
Hälsningar, Karin

450
Ström / Ström
« skrivet: 2013-02-15, 11:25 »
Hej!
 
Jag söker information om Anna Margareta Ström gift med Laurentius Björnram i halland 1785 28 dec.  
Jag söker även efter Elisabeth Ström gift med Jacob Björnram bott i gbg domkyrkoförsamling samt gbg garnison.

451
Stobaeus / Stobaeus
« skrivet: 2004-02-26, 18:13 »
Stobaeus Kilian
 
Finns det någon som har information om denne man som verkade i Skåne, hustru, barn eller annat?
 
//Mvh

452
Steuchius / Steuchia / Steuchius / Steuchia
« skrivet: 2009-07-03, 21:01 »
Jag undrar om denna infon stämmer:
Johan Ihre föddes 1707 i Lund som son till teologen Thomas Ihre och dennes första hustru Brita Steuchia (död 1710);  
Då är min fråga om någon vet hur många ggr Brita Steuchia var gift?
 
Mvh
Jeanette

453
Stakell / Stakell
« skrivet: 2004-09-12, 19:48 »
Jag har i min ägo en liten (16x10x2 cm) handskriven/handritad bok: Kårt Reglament till Artollerie Fyhrwärckerie Bussarnas Examen som består aff följande frågor och swar. Ägare/skapare av denna har varit Arvidus Stakell 1712. Finns det någon som känner till en Arvid Stakell omkring år 1712?

454
Sonnberg / Sonnberg
« skrivet: 2015-10-21, 21:31 »
Snickaren Nils Sonnberg i Malmö 1786 omnämns under .

455
Sommar / Sommar
« skrivet: 2012-12-26, 10:27 »
Sitter just och tittar på min släkt Bruzelius i Husförhörsboken för Landskrona Landskrona stadsförsamling AI:4 (1797-1803) Bild 12 / sid 11 (AID: v108815.b12.s11, NAD: SE/LLA/13241) och undrar var Åke Sommar kommer ifrån. Ser inte heller vad det står före namnet.  
Mvh
Maini

456
Sjöstedt / Sjöstedt
« skrivet: 2007-02-08, 10:23 »
Hej!
Min Farfar Carl August Sjöstedt föddes i Forshälla 1870-03-16. Då han var oäkta och fader okänd så undrar jag hur han fick namnet Sjöstedt.
Hans mor hette Maria Johannesdotter Tysk. Jag vet att han tog värvning i Karlskrona admiralitetsförsamling enl. uppgifter från Sveriges befolkning 1890. Jag kan inte hitta några uppgifter om honom mellan födelse och 1890.
 
Mvh
Dan Sjöstedt

457
Schött / Schött
« skrivet: 2000-03-05, 21:49 »
Jag söker anfäder till Carl Jacob Schött som föddes i Norrköping 11/1 1775. Det sägs hans far var sjökapten Hans Hansn Skytte och hans mor är Ulrica Durei?

458
Söker efter Dorothea Elisabeth Schwarts föräldrar
Själv är hon gift och bosatt i Karlskrona 1806.
Hon är född 1772.antingen mars eler maj den 28:e.
Är det någon som forskar på denna släkt förmodligen är de från Karlskrona.
Mvh/Birgitta G

459
Schubert / Schubert
« skrivet: 2007-06-15, 21:12 »
Hej!
 
Jag stötte på bouppteckningen efter fru archiaterskan Florentina Stobaeus, f. Schubert (död i Lund 1745), gift i livstiden med läkaren och professorn Kilian Stobaeus. Bouppteckningen är daterad 1745 2/10.
 
Änkefru Stobaeus' arvingar var:
1) (systern Anna Rosina Zoll, f. Schubergh), avliden. Bodde i Helsingör, då hon gifte sig 1689 i Helsingborg med stadsmusikanten Michael Zoll.
--- a) systersonen Johan Lorentz Zoll (1698-1778), organist i Helsingborg.
--- b) systerdottern Florentina Zoll (1695- ), g. 1722 i Helsingborg med målaren herr Henrik Christian Rosendahl, bosatt i Helsingör.
--- c) systerdottern Anna Rosina Zoll (1693- ), g. m. skräddaren Abraham Palm, bosatt i Helsingborg.
2) enda levande systern Anna Catharina Schubert, företrädd av sin måg, bokhållaren Carl Fredrik Bång i Lund.
 
Mvh/Markus.

460
Jag söker uppgifter om nedan nämnda:
Skougård, Söfren (Sören) Pedersen.
   Landsfogde och Direktör i Helsingör, Danmark.
Gift med
   Krutmeijer, Kirstine Johansdotter.
 
    Far: Krutmeijer, Johan.
    Död 1654 i Malmö (M).
    Han omnämnes som borgare i Malmö 1617, blev året därpå
    hospitalsmästare.
    Johan och Bente fick fyra barn som dog unga.
    Orsaken till dessa barns död menade man var att en kvinna,
    Lisbet Dummens, kastat en hund in ad Johan Krutmeijers
    gadedörr, S:t Hans aften.
 Lisbet anklagades för att  
 löba her udj byen med adtschellinge spögherij  
 och blev dömd till eld och bål.
 
    Mor: Corneliidotter, Bente.
    Död 1667 i Malmö (M).
 
Barn Skougård, Anna Maria Sörensdotter.
   Född omkring 1672 i Lund.
   Gift 1693-11-24 med Heublein, Johannes.
   Provinsialadvokat.
   Född omkring 1670 i Lund.
------------------------------------------------------------------
Finns det någon som vet var jag kan finna uppgifter om dessa personer?
Var var Söfren direktör och landsfogde?
Hälsningar
Sven Kruuse

461
Schnell / Schnell
« skrivet: 2000-08-25, 18:37 »
Jag vill gärna ha kontakt med personer som har kunskap om släkten Schnell. Jag själv har landat på den Anders Gabriel Schnell (1811-1888) som enl. Sv. släktkalendern var byggmästare i Skara.
Jag känner till några ättlingar men inget om hans och hustruns ursprung.
Mvh/ÅkeLm

462
Hej!
 
Under 1720-, -30 och -40 talet levde en kvinna i Häggenäs i Fulltofta (Skåne) vid namn Anna Catharina Schielkopp (stavningen på efternamnet skiftar). Hon var gift med kvartermästaren Jonas Asp, och fick minst åtta barn mellan åren 1726 och 1742.
 
Vid flera av barnens dop närvarar trädgårdsmästaren på Fulltofta, Johannes Wagner, som dopvittne - denne gifter sig 1733 i Fulltofta med Lovisa Schiel/Scheil från Malmö. Kan detta vara en syster till Anna Catharina Schielkopp trots skillnaden i namnet? Känner någon till eller har stött på släktnamnet tidigare?

463
Scharffenberg / Scharffenberg
« skrivet: 2010-08-20, 00:20 »
Ur Malmöhus läns landskansli, EIVa:1, Pass-Book 1721-1745:
 
1728 28/9
Sadel makaren ifrån Lundh mäster Scharffenberg med des Son Nils Scharffenberg till Kiöp[enhamn]..

464
Sandberg / Sandberg
« skrivet: 2013-04-09, 23:41 »
Hej Robert
Han finns i Barkeryd församl. närmare bestämt i Äsperyd mellan 1879-1881
Barkeryd AI:23 (1879-1884) Bild 113 / sid 103 (AID: v18933.b113.s103, NAD: SE/VALA/00025)
Han är garverilärling och har kommit från Säby och flyttar vidare till Vadstena
I folkräkningen 1880 har man läst fel på födelseorten
 
Lasse

465
Rönnow / Rönnow
« skrivet: 2003-03-16, 14:09 »
Hej
 
Jag ställer en fråga för en norsk forskares räkning.
Han har kommit fram till att det finns två släkter Rönnow som kommer från Ronneby. Däremot verkar hans ana ha kommit från någonstans i Skåne. Cirka 1710 flyttade denne till Kristiansand i sydnorge och startade ett tegelbruk där. Min norske vän vill veta så mycket som möjligt om släkten Rönnow från Skåne, varifrån släkten kom, om flyttningen till Norge är känd o.s.v.
Tacksam för all hjälp.
 
Hälsningar
Kjell Swebilius

466
Rönberg / Rönberg
« skrivet: 2004-03-13, 17:58 »
Lieutnanten König Pedersson Rönberg
 
Finns det någon som vet något om Lieutnanten König Pedersson Rönberg? Jag skulle bli jätteglad om jag fick napp. Jag är av Rönnbergs släkt och forskar på den släkten. Hoppas på fynd!
Det finns en bok som heter Bellviks historia från 1724, den kom ut 2001 och finns hos mig, Elsa Mårtenzon 0942- 240 21 eller e.martenzon@spray.se  
Hälsningar Elsa Mårtenzon, bokens förf
Kolla även på www.doroteabyar.nu  klicka Bellvik, där får du veta mera om boken

467
Rosenbeck / Rosenbeck
« skrivet: 2008-06-29, 19:27 »
Söker information om soldaten Anders Rosenbeck och hans familj.
Anders Rosenbeck gifte sig 1795-08-23 i Anderslöv med Kirsti Andersdotter från Anderslöv
och fick 1798-10-20 dottern Ellna i Anderslöv. Var tog familjen vägen? Fick Ellna syskon?
 
Tack på förhand!

468
Roos / Ros / Roos / Ros
« skrivet: 2012-07-11, 22:12 »
Hej!
 
Jag letar info om min gammelmormor, hennes syskon och föräldrar. Fadern hette Johan August Svensson Roos f. 16/4-1877 i Kuggeboda, Listerby, Blekinge. Han var stenhuggare och jag undrar för vem arbetade han och var? Kan man hitta det någonstans?
Modern hette Sofia Vilhelmina Svensson f. 21 maj 1879 Hermansmåla nr 61, Tving, Blekinge. Någon som vet något om henne?
Barnen:
Ellen Elisabet, f. 3 maj 1902 i Kuggeboda nr 44
Axel Adrian, f. 20 jul 1904 Kuggeboda nr 44
Carl Oskar, f. 20 jul 1904 Kuggeboda nr 44
Eleonora Henrietta, f.18 nov 1906 Kuggeboda nr 44
Edvin Verner, f. 9 aug 1908 Stenaby nr 41
Gösta Reinhold, f. 25 apr 1910 Stenaby nr 41
Kajsa Lisa Elin Kristina, f. 20 mar 1916 Stenaby nr 41
Svante Sigurd, f. 10 jan 1920 Stenaby
Alla hette Svensson Roos. Någon som vet mer om mina släktingar? Har hittat mycket i Stenhuggarregistret och i Båtsmansregistret!  
 
Hoppas någon vet mer och vill dela med sig av informationen.

469
Romell / Romell
« skrivet: 2015-11-30, 16:25 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 10, 1793 13/2, sid. 78f (enligt Kalmar stadsförsamling EI:1, sid. 407, avled 1792 20/11 »Secretairen Pehr Romells Son Mathias Paul 5 10/12 år. Slag»)
»Elegie öfwer en liten Guson, Mathias Paul R**,
på deß begrafningsdag i Calmar den 24 Nov.
1792 *]
En Flickas hy Din fägring höjde
Med Manlig blick i ögats ljus,
Din upsyn ädelt lynne röjde,
Din Oskuld prydde Själens hus.
Att lära, wettig, willig trogen,
Du war på sjette året mogen,
Och Tungan sannings stämpel bar.
Ej döds-minuten minnet bräcker,
I bön sig lilla Hjerat sträcker
Til Den, som hjertats Uphof war.
Så Matthias lilla Lotten njuter,
Min Paul höjden redan har,
Deß rena Själ en Himmel sluter,
Oß Hoppet endast lämnas qwar.
Men ömsta Bröst! som klämda qwiden
Af en så skyndsam hädanfärd,
Si pröfwe-tiden wäl förliden,
Matths lefwer i en bättre werld.
P. W.
 
*] Anledningen til dödsfallet är högst öm och warnande. Barnet, under lek, springer i et Brygghus och stöter emot en käril med sjudhett watn, så at hela ena sidan brännes. Såsom Hus-Cur i hast, nyttjas kalt watn. Men förskräckelsen och swedan ordsakade Feber i högsta grad. Den stillas dock efter et halft dygn, då den späde Patienten griper til at bedja och läsa ur minnet alt hwad han lärdt af Christendoms-kunskapen. Efter 24 timmar blir han kry, tar emot mat och säger sig wilja resa bort. Bredewid Sängen hängde en Aln. Han begär den flera gånger, och på tilfrågan hwartil? swarar: Jag will mäta huru långt jag har igen af min resa. Då han såg de kringståendes tårar, bad han dem icke gråta, tog god natt och började åter at läsa, alt sjelfkraft, slutande med 13:de versen af N:o 405: När min sista stund månd wara, etc. hwarefter det klena lifwet slocknade, 27:de timman efter olyckshändelsen. - Önskeligt wore, at et eller flera säkra Läkemedel mot Bränn-sår blefwe i Allmänna Tidningarne kundgorda. Önskeligare at man i allmänhet hade strängare upsigt, at barn aldrig finge nalkas sådane rum, där Brygg-Bränn och dylika göromål hafwes för händer.»

470
Risbeck / Risbeck
« skrivet: 2002-06-05, 23:21 »
Risbeck bl.a. i Skåne, Värmland, Västergötland.
 
Jag har sedan många år försökt kartlägga alla personer med namnet Risbeck och är intresserad att komma i kontakt med Dig som har träffat på någon i denna släkt. Släkten har sannolikt inflyttat i mitten av 1600-talet från Tyskland.
För närvarande (juni 2002) har jag 406 personer
i min databas exkusive en amerikansk gren. Hör av Dig !

471
Rafenius / Rafenius
« skrivet: 2011-12-16, 21:41 »
Hej!
 
Jag undrar om någon forskare känner till personer med namnet Rafenius i Skåne? Jag söker främst ursprunget till en Sofia Amalia Rafenia (Raffenia). Hon är jungfru i Lund då hon gifter sig där 1770 14/11 med klockaren i Höör, Lars Kollbeck. Kyrkoböcker saknas för Höör före 1795, men utifrån mantalslängderna kan man konstatera att Sofia Amalia har avlidit redan före hösten 1775. Ingen bouppteckning finns bevarad efter henne.
 
Några år senare finner man en hushållerska Petronella Rafenia (Raffenia) på närbelägna Näs (Trollenäs). Hon gifter sig där 1778 21/6 med bagaren Olof Lundberg i Lund. Kan hon vara en syster?
 
I Stralsund fanns på 1740- och 1750-talet en fortifikationskassör Rafenius, vars hustru Cecilia Engelander (född ca. 1719, begr. 1784 22/10 i Malmö S:t Petri) var dotter till tullnären Nils Jacobsson och Catharina Foegdt i Malmö (enl. gemensam bouppt. efter dem båda 1752, Malmö rådh. och mag. arkiv, vol. F2A:60, s. 1249). Cecilia anges i bouppteckningen vara Casseurens i Stralsund herr Rafenii fru. Kanske avled denne Rafenius i Stralsund, för Cecilia återvänder med sina barn till Malmö. Utifrån faddersuppgifter etc. kan man konstatera att denna syskonskara bör ha sett ut såhär:
 
1. Helena Sofia Rafenia, född ca. 1737, död ogift och begr. 1787 9/9 i Malmö S:t Petri.
2. Brita C. Rafenia, född ca. 1743, död ogift och begr. 1806 13/2 i Malmö S:t Petri.
3. Nils Rafenius, född ca. 1746, Charta Sigillata-ombudsman i Malmö, död 1783 26/11 i Malmö S:t Petri.
4. Ulrika Jacobina Rafenius, född ca. 1747 i Tyskland, död 1820 16/1 i Malmö S:t Petri, gift där 1777 31/8 med kammarskrivaren, sedermera rådmannen Severin Röding.
 
Kanske är fortifikationskassören Rafenius bror till tullförvaltaren Hans Munthes änka Johanna Christina Rafenia, f. ca. 1697, död 1765 29/3 i Malmö S:t Petri. Hon blev mor till den bekante Malmöprosten Sven Munthe (1718-1790).
 
Jag är även väldigt nyfiken på om Kristianstad-klockaren Sören Frisdorph/Fristrups (ca. 1649-1710) hustru Elisabeth kan vara en Rafenia. Hon anges vid något tillfälle i en födelsebok heta Rafven, och en andrahandsuppgift jag har är att hennes far ska ha hetat Henrik. Elisabeth levde ännu 1716 men var död före 1725 29/10, troligen dog hon 1718 då det är en lucka i Kristianstads begravningsbok.
 
Med vänlig hälsning, Markus

472
Qväderlöf / Qväderlöf
« skrivet: 2014-02-28, 14:30 »
Magdalena Qväderlöf, född 1780, var gift med vaktmästare Olof Åhlin och bodde i Gbgs Garnisonsförsamling.
Hon fick bevis 1824 til Stockholm.
 
Magdalena var född Sundqvist och var styvdotter till Carl Andreas Qväderlöf.
Se inlägg från onsdagen 26 februari 2014 ovan.

473
Prawitz / Prawitz
« skrivet: 2006-07-23, 10:13 »
Hej!
Jag undrar om någon har information om Prawitz-släkten. Är det en släkt eller flera? Var kommer namnet ifrån?  
Tack på förhand.

474
Pramberg / Pramberg
« skrivet: 2004-04-12, 19:15 »
Finns det nagon som har informationer om slakten Pramberg i Ostra Sonnerslov och Bosjo Kloster i Skane. Ar tacksam for all information som jag kan fa.      
                                     MVH
                                  Anders

475
Polchow / Polchou / Polchow / Polchou
« skrivet: 2015-07-17, 10:48 »
Olof Polchow blir på nytt inskriven som student vid Lunds universitet 1770 6/7 (Edlund, Barbro, Lunds universitets matrikel 1732-1830, sid. 109), och Lunds Weckoblad 1778 10/6, sid. 178, berättar mer om honom:
»Man har glömt at införa Hof-Rätts Commissarien Olof Polchous död, som timade straxt efter Juhl-Helgen uti Rolsberga By, och blef på Herr Probsten och Kyrkoherden Barfoths uti Gudmuntorp hedrande försorg begrafwen. Han har uti många år warit wistande wid denna Academien, hwarest han äfwen för flera år tilbaka med utmärkt heder undergådt Examen Juridicum, reste så til Kongl. Hof-Rätten i Jönköping och blef sedan Stads Secreterare uti Örebro o. Hofrätts Commissarie, men kom åter til Lund mißnögd med alla omständigheter; war en makalös Antecknare nästan på alla Professorernes Collegier, men hände honom som flere, at när man wil lära alt, som nog kan wara berömligt, så confunderar man det mästa. Hans sista tid war upfyld med mycken skröplighet, som likwäl så mycket som ske kunde, lättades af Kongl. Academiens Ledamöter: under frucktan at blifwa inköpt af wälmenande Menniskior uti Hospitalet, wandrade Han här ifrån kort för Juhl-Helgen, men stadnade uti Rolsberga by, o. slöt der både sit elände o. andras bekymmer».

476
Platfuss / Platfuss
« skrivet: 2015-07-17, 10:45 »
Tillfällighetsfynd ur Lunds Weckoblad 1775 23/3:
»Den 20. dennas afsomnade Fru Catharina Platfus här i Staden [hwarest hon warit at begrafwa sin Dotter afl. Fru Probstinnan Nolleroth] hon war Enka efter Tull-Förwaltaren i Malmö Herr Petter Lindeman, en Broder af Capitainerne Zacharias och Jonas Linnerkrants under den redan förut utgångne Numren 1573. i Swenska Adels Matriclen».

477
Planck / Planck
« skrivet: 2005-05-15, 23:08 »
Söker efter fältjägare Pehr Larsson Planck f 1784 och hans famlij.
Han var gift med Anna Olofsdotter Törnbom f 1784 i Segerstad. De hade barnen Olof f 1/4 1813 i Grums/S/ och Stina Cajsa f 11/10 1815 i Grums.
Enl Grums HF AI:9 1818-23 Skruvstad p 168 lär familjen ha flyttat och det står noterat att man vet ej vart de äro.
Känner någon möjligen till något om dessa personer och deras fortsatta leverne?
Mvh
Björn

478
Jag söker uppgifter om en Lars Pijlträä, som lär ha varit borgmästare i Örebro på 1690-talet. Han avlider i Örebro i början av 1702 eller i slutet på 1701. Jag har också en uppgift om att han var gift med en Margareta Ullman och att paret hade minst två barn, flickor. Vet någon mera om släkten?

479
Pihlman / Pihlman
« skrivet: 2005-12-16, 12:13 »
Jag söker upplysningar om Henrik Pihlman.  
Han var far till Elisabeth Henriksdotter Pihlman 1650- 1735.
 
Elisabeth var gift med Fridrich (Fredrik) Keij 1630-1687-09-11.
 
Mvh Annette

480
Paradis / Paradis
« skrivet: 2014-01-23, 12:17 »
Hej!
 
Jag råkade hitta denna lite oväntade notis i Genealogiska Föreningens klipparkiv (saxat ur Svenska Dagbladet den 20 mars 1958), och blev nyfiken på om porträttet på Maria Juliana Paradis (1682-1754) kanske dök upp till slut?
 

 
Mvh, Markus

481
Pamp / Pamp
« skrivet: 2006-10-26, 12:08 »
Hej!
Söker uppgifter om Johan Pamp (1735-1817. Han dog i Risinge (E) och var gift med Beata Rosenthal.  De fick dottern Aurora Beata Pamp (1783-1845).  Någon som vet mer om denna Johan och hans anor?

482
Palm / Palm
« skrivet: 2010-05-03, 13:09 »
Såg nu att jag precis glömt att skriva till mailadressen
så här kommer den:
emiliaoella@hotmail.com
 
Mvh. Ann-Marie Palm

483
Oppgren / Oppgren
« skrivet: 2016-01-26, 19:37 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad) N:o 40, 1805 6/2, sid. 318f:
»Blistorp wid Christianstad den 28 Jan. 1805.
Wid denna lilla Landgård har med högwederbörlig tillåtelse ägarne, Handelsmannen i Christianstad Herr Valentin Textorius och deß Fru Catharina D. Witte sistledne sommar låtit för sig uppbygga och inrätta ett wackert grafställe, som man förmodar snart lärer blifwa behörigen inwigt; men önskar sent måtte komma att nyttjas. Då arbetet war fulländat, funno sig Herr Handelsmannen och deß Fru dermed så nöjde, att de, utom den betingade betalningen till Byggmästaren, begåfwade samteliga arbetsfolket med hederliga drickspenningar, och i synnerhet öfwerlämnade såsom en äreskänk till undertecknad Mäster-Gesäll en förgyld silfwerbägare om 32 lods wigt, med följande påskrift:
Till Mur-Gesällen Nils Opgren, hwilken under Åldermannen Nils Billings direktion, med synnerlig, flit, drift och skicklighet, uppmurat wårt wid Frälsehemmanet Blistorp, med Konungens nådiga tillstånd, år 1804 inrättade Grafställe, gifwes denna Bägare af Valentin Textorius, Catharina D. Witte.
Om jag någon tid twekat att göra denna gåfwa allmänt kunnig, af fruktan att synas dermed wilja leda någon uppmärksamhet på min egen förtjenst; så har likwäl ledsamheten segrat, som ej kunnat tillfridsställas af hwad jag för Gifwarne innom mig sjelf känner, eller med enfaldiga ord kunnat yttra. Må min personliga ringhet och öfriga belägenhet, som alltid nödgat mig att endast sträfwa för en tarfwelig bärgning, frikalla mig från mißtankan af annan ärelystnad, än den, att wilja synas hwad jag är, tacksam, och att wilja uppmuntra medarbetare till trohet mot alla, och tillgifwenhet för dem, som hederligen belöna.
Nils Opgren

484
Nöbbelin / Nöbbelin
« skrivet: 2008-10-21, 09:25 »
Carolina Nöbbelin, Jungfru (som i flyttningslängden kallas Pigan), flyttade med sina två små barn, Fredrik Alexander 3 ½ år och Carolina Charlotta 1 år, från Borgholm till Stockholm den 23 september 1837.
I vilken församling hamnade hon?
 
(Meddelandet ändrat av Janj den 21 oktober, 2008)

485
Nyrén / Nyrén
« skrivet: 2009-06-13, 19:07 »
Hej!
Margareta Helena (Greta Lena) Blyberg var gift med Peter Embring.
Hon ska vara}} mormor till Carl Nyrén som var kontraktsprost och kyrkoherde
i Linköpings stift.Vem var hans mor och far? Någon som vet?
Mvh Britt-Inger

486
Nedström / Nedström
« skrivet: 2011-07-10, 00:17 »
Hej!
 
Jag har hittat en familj Nedström i Skåne, som någon kanske har fler upplysningar om: åren 1766-70 är en Haqvinus Nedström boende i ett gatehus under klockaregården Högseröd Nr 8 i Högseröds socken tillsammans med hustru och barn. Om Haqvinus vet jag inget mer, men hustruns namn bör vara Catharina Maria (född 1733 20/5 i Högseröd, död 1809 24/6 hos sonen Göran i Hardeberga). Paret hade åtminstone två barn:
 
1) Göran Nedström, född 1765 10/4 i Högseröd, stenhuggare, klockare  i Hardeberga och Södra Sandby, död 1826 1/6 i Hardeberga.
2) Sven Johan Nedström, född 1769 i Högseröd, stenhuggare, klockare i Kyrkheddinge och Esarp, död 1809 23/10 i Kyrkheddinge.
 
Vilket var Haqvinus yrke, och vart kom släkten ifrån? Kan han ha fungerat som klockare, med tanke på att han bor under klockaregården i Högseröd och de båda sönerna blir klockare efter korta karriärer som stenhuggare?
 
Mvh, Markus

487
Jag håller med om att det är knepigt att söka i Rotemansarkivet på Stockholms stadsarkivs hemsida. Förra gången gick det lättare som jag minns det. Här lite hjälp, hoppas det är begripligt.
 
www.ssa.stockholm.se
klicka på Register och databaser
Klicka på  Rotemansarkivet (vänsterspalten)
Klicka på Alla registrerade rotar (högerspalten)
 
Man får då upp ett sökformulär som fungerar rätt dåligt eftersom jag inte fick träff på namnet. Men när jag sökte på efternamn och födelseår fick jag i alla fall fatt på Emil Teodor bland en massa andra Möller.
 
Efternamn: Möller
Födelsedatum: 1866
 
Då fick jag upp det här på honom:
 
# Efternamn Förnamn Titel källa Födelsedatum Födelseort Inflyttningsdatum Utflyttningsdatum Häfte Sid- och radnr.  
 
32 Möller Emil Teodor  Arbkl. 18660425 Vexiö 19051009 19091018 12448 020 -25-  
43 Möller Emil Theodor Bleckslagare 18660425 Sverige 18940000 18960407 14926 004 -01-  
44 Möller Emil Teodor Bleckslagare 18660425 Wexiö 18971007 18990729 14926 007 -19-  
46 Möller Emil Theodor Bleckslagare 18660425 Sverige 18930914 18949999 15127 019 -11-  
47 Möller Emil Teodor Bleckslag 18660425 Vexiö 19130000 19179999 15130 006 -01-  
48 Möller Ernst Teodor Bleckslagar 18660425 Vexiö 19101015 19139999 15143 007 -21-  
69 Möller Emil Theodor 18660425 Wexiö 18880607 18911027 43663 014 -01-  
 
Det kommer upp fel person när söker på länken med nummer 32 till exempel. Då fyllde jag i stället siffrorna i slutet av posten i följande fält:
Häfte: 12448
Sid- och radnr: 020 -25-
 
Då fick jag upp följande formulär. Samma procedur kan man fortsätta göra med de andra posterna.
 
PostID 124480200250  
Efternamn Möller  
Förnamn Emil Teodor  
Familjeställning Sammanboende med barn  
Titel källa Arbkl.  
Hushållsföreståndare Ja  
Civilstånd Gift  
Genus Man  
Födelsedatum 18660425  
-ort Vexiö  
-län Kronobergs län  
Inflyttningsdatum 19051009  
Inflyttad från Inflyttad från annan rote  
-ort 25  
-län Stockholms stad  
Utflyttningsdatum 19091018  
Utflyttning till Utflyttad till annan rote  
-ort 19  
län Stockholms stad  
Rote 12  
id 404300030100  
Ordningsnummer i hushållet 8  
HF's hushållnyckel 124480200250  
Häfte 12448  
Sid- och radnr. 020 -25-  
 
Om man söker så här i stället får man upp hela sidan och kan sedan själv leta rätt på hela familjen:
Häfte 12448
Sid- och radnr: 020
 
Omständligt minst sagt, men med lite tålamod går det.

488
Möllerström / Möllerström
« skrivet: 2003-02-08, 23:42 »
Jag söker en Jens (Jöns) Möllerström, f 1733-05-30 i Skåne. Blev styckjunkare och kom senare till Gotland där han var bosatt resten av sitt liv. Känner någon till hans födelseort och skånska släkt?

489
Munk / Munck / Munk / Munck
« skrivet: 2010-12-10, 21:22 »
Catharina Munckvar född 1613 och gifte sig med Petrus IHRESTADIUS - kyrkoherde i Romfartuna - och dog mars 29, 1677 i Västerfärnebo.Hon var farmor till Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm. Hon kan möjligen vara dotter till kyrkoherden i Fröshult Andreas MUNCK o h h Anna Olofsdotter.
Har någon redan forskat på denna familj?

490
Morsing / Morsing
« skrivet: 2015-11-30, 16:21 »
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad):
Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 14, 1794 12/2, sid. 111f. »Ystad den 30 Jan. Den 7 innewarande tildrog sig på Snågeholms Sätesgård den olyckliga händelsen at Studenten Herr Martin Morsing under åkande på Skretskor kom under isen, och oagtat alla möjeliga medel til deß räddning därwid förlorade lifwet uti sit 20 ålders år. En äldre Broder Handels betjänten Herr H. M. Morsing war åskådare af denna olyckshändelse, utan at kunna hjelpa en älskad broder, som, ehuru med en genast tilkallad och berömmeligen känd Läkares Herr Doctor Linderholms biträde icke kunde til Lifwet återkallas. Han begrofs uti Ystad St. Mariæ Kyrka den 19, och äro til tröst för Deß sörjande Fader Rådmannen och ägaren af Snågeholms Sätesgård, som äfwen wid olyckshändelsen därstädes war boendes, efterföljande Wersar wid grafwen utdelte.
 
Wid en grift är hjerats lott
At med enfald offer skänka
Adlerbeth.
 
Jag åt Dit qwalda bröst en lättning gifwa wille;
Men ack! min egen sorg och gränsen af mit Snille
Mig tystnaden befalt.
Knapt efter Mormors död et år sin bergning hunnit,
Förrän en ny förlust mit rörda hjerta funnit.
Och häpnad öfwer alt.
 
Af hoppets ljusa dag Du blott fick strimman skåda
Hos den, som bar Dit namn, Du fick som Far förråda
Dit ädla hjertas skick.
Den wård, Du wärdigt drog, Hans framtids wäl beredde,
Men då den börjat gry, för oß sig molnet bredde
Uti et ögonblick.
 
Jag gillar denna sorg, Dit ömma hjerta sårar,
Och at det tar sin rätt at ymnogt gjuta tårar
Uppå Hans tysta mull.
I deßas fria fart wi äfwen wåre blanda,
Men gläds at möta än en gång Hans sälla Anda
Förklarad, ärofull.
 
Martin Friis.»

491
Monett / Monett
« skrivet: 2009-02-02, 23:43 »
Anders
Nix. Har letat, men ännu inte hittat var Lars Peter Scharsto och hustrun Magdalena Löfblad tog vägen efter 1813. Dock noterat en annan stavningsvariant (Litteratur-andrahandsuppgift) på hans namn: Scherster.
Catharina Löfblad flyttade från Kverrestad till Ystad 1811.
// Ingvar

492
Miliander / Milliander / Miliander / Milliander
« skrivet: 2002-12-22, 13:40 »
Jag har tidigare skrivit några inlägg under andra diskussioner gällande Miliander, men jag tänkte att det kan vara bra att ha en egen för just det släktnamnet. Jag har en hel del registrerade själv, och själv härstammar jag från Peter Miliander, som föddes i Kävlinge 1846-06-12 och som senare flyttade till Klampenborg, Njurunda utanför Sundsvall. Han var smed vid bruket där, och dog den 24:e september 1899 genom självmord.  
 
Så vitt jag vet, så finns det bara en släkt med namnet Miliander. De olika stavningar som jag stött på är Miliander, Milliander, Meliander, Melliander och Mileander. De härstammar från södra Skåne.

493
Mellen, von / Mellen, von
« skrivet: 2007-01-13, 12:15 »
Ättlingar till komministern Carl Henrik von Mellen kan möjligen vara intresserade av en bok som ägts av honom - se här. Kanske bör påpekas att jag själv inte har något eget intresse i affären, men hade varit glad om någon tipsat mig om en liknande släktklenod.
 
Möjligen är von Mellen inte adel. Han återfinns i  Od?n, Östgötars minne, sid 148.
Vänligen,
Olle Elm

494
Martini / Martini
« skrivet: 2012-04-27, 10:48 »
Jag undrar om någon vet något om ursprunget för de personer med namnet Martini som bodde i Malmö under tidigt 1700-tal. Jag undrar också om någon hittat säkert bevis för att den handelsman Ernst* Henrik Martini som bodde i Lund och dog 1762 (bouppteckning 1762 2/9) kom ifrån Malmö? Jag har inte funnit Ernst Martini i dödboken för Lund eller Norra Nöbbelöv, och har därför inget närmare förslag på födelseår.
 
Ernst Martini gifte sig 1749 20/10 i N.Nöbbelöv (utanför Lund) med jungfru Maja Laroche (de la Rose), dotter till handelsmannen Lorentz Laroche. De fick i Lund barnen
* Zacharias Lorentz 1750 17/8, handelsman i Landskrona och tog namnet Martins(s)on. Hans släktgren fortlever idag med detta namn.
* Märta Maria 1751 23/7, död 1801 15/5 i Hyllie, blev mor 1774 24/2 på Hovdala (Brönnestad) till Amidée Wallencour, sedan gift med kvartermästaren Jöns Dahlberg. Se vidare under Laroche.
* Elsa Cecilia 1756 25/10
* Anna Margareta 1759 18/8, död 1799 18/6 i Röstånga, gift 1778 12/5 i Lund med gravören Cort Peter Winberg.
 
I Malmö bodde i början av 1700-talet handelsmännen Lorentz Martini eller Zacharias Martini. Jag har inte lyckats utröna om eller hur dessa är släkt.  
 
Av Lorentz Martinis bouppteckning 1750 framgår att han endast efterlämnar änkan Maria Riber och sonen Peter Martini (också handelsman i Malmö). Zacharias Martini dör 1730 begr 23/1 i Malmö S:t Petri. Ingen åldersuppgift finns för honom och tyvärr saknas bouppteckning efter både honom själv och hustrun Mätta (Märta) Tinkel (död 1727 20/2; dotter till Per Rasmusson Tinkel och Cecilia Hansdotter Borup).
 
Unge handelsmannen Zacharias Martini och jungfru Mätta Tinkel gifter sig 1717 24/5 i S:t Petri och i församlingens kyrkbok nämns dessa barn:
* dödfött barn begr. 1718 15/10
* Margareta Cecilia 1719 10/10, gift 1741 8/9 i Lund med inspektorn, sedermera vice borgmästaren och rådmannen i Skara Gunno Rydberg (1707-1775). Rydbergs hustrus härstamning har inte observerats vare sig av Sjöström i Västgöta nation i Lund, eller av ett flertal släktforskare med insända uppgifter till Disbyt.
* Peter Johan 1721 17/1, död 1724 begr 31/3 i S:t Petri.
 
Trots att ingen Ernst Henrik är funnen i födelseboken, misstänker jag starkt att han är son till Zacharias och Mätta. Indicier för det är att Ernst döper barn till både Zacharias och Märta, att Margareta Cecilia döper en son till Ernst 1752 i Skara, och att Margareta Cecilia bor i Lund när hon gifter 1741. Det är ju där Ernst finns 1749 och fram till sin död.
 
Alla ytterligare upplysningar mottages tacksamt! Varifrån kommer denna släkt Martini? Namnet förekommer bl a i Tyskland och Italien.

495
Mallin / Mallin
« skrivet: 2011-12-08, 18:30 »
Har en ana Stina Mallin gm corporalen ( Na Skånska Cavalleriregementet, Landskrona komp.) Pehr Knutsson d. 10.4.1701, 59 år gammal i Södervidinge. Hon f. beräknat 1658 d 11.7.1692 (34 år gammal), i Södervidinge. De har åtminstone 3 barn, där ryttmästare (Elias) Mallin, hans hustru, Gustaf Mallin, Abraham Mallin och Regina Mallin (gm Otto Hansson i Billeberga) antingen burit barnet eller varit faddrar. Någon som vet hur Stina passar in i familjen Mallin? MVH Ninnie Gadd i Visby

496
Löfdahl / Löfdahl
« skrivet: 2014-10-20, 13:48 »
I Lunds domkapitels protokoll 1768 18/5, §. 16 (Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:45 (1768), s. 381f) finns följande intressanta notis:
»Qwinspersonen Anna Helena Linnerberg öfwersänder Herrestad Härads Lofl. TingsRätts utslag af d: 31 Martii nästl:e som dömt till skillnad dess trolofwade fästeman skaffaren Mårten Löfdahl och henne imellan, förmedelst det han sig med enfalt hoor förbrutit, med anhållan at Consistorium i anledning häraf wille meddela henne behörigt skiljobref, utan at sig med berörde Löfdahl personligen inställa.
 
Resol.
Som alla Ektenskaps skillnader ordenteligen böra uti Consistorio för sig gå enligt Kyrkjolagens 16 Cap: 1 §; Ty har Anna Helena Linnerberg, at stämma förenämde sin wederpart till Consistorium då de skola hafwa at undfå hwad Lag förmår.»
Kan denne skaffare Mårten Löfdahl vara identisk med sedermera inspektorn på Krageholm, som bland annat omnämns  och här?

497
Lundberg / Lundberg
« skrivet: 2011-11-22, 20:47 »
Forts:
 
Axel Ludvig Lundberg blev gasverksarbetare och eldare/maskinist och flyttade även han till Stockholm. Du finner honom (8 poster 1879-1917) med fru och barn i rotemansarkivet på www.ssa.stockholm.se.
 
Johanna Christina Lundberg dog ogift 6/3 1902 i gård nr 68.
 
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling, SE/ULA/11128/A I a/18 b (1871-1875) fol 747
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling, SE/ULA/11128/A I a/19 b (1876-1880) fol 747
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling, SE/ULA/11128/A I a/20 b (1881-1885) fol 687
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling, SE/ULA/11128/A I a/21 b (1886-1890) fol 708
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Husförhörslängder för Nyköpings Västra församling, SE/ULA/11128/A I a/22 c (1891-1895) fol 769
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Församlingsböcker för Nyköpings Västra församling -1952. Bunden serie, SE/ULA/11128/A II a/3 (1896-1900) fol 968
Nyköpings S:t Nicolai (före 1953 Nyköpings Västra) kyrkoarkiv, Församlingsböcker för Nyköpings Västra församling -1952. Bunden serie, SE/ULA/11128/A II a/6 (1901-1905) fol 1117

498
Lomander / Lomander
« skrivet: 2010-04-27, 20:18 »
Titel:  Inrikes tidningar  
Datum:  1804-04-10  
Sida 2:
 
Döde i Stockholm. Bisittaren wid Kopparslagare-Embetet Hans Lomander, död den 20 Mars, i dess 58 år.
 
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------
 
Nummer 12345 i DISBYT
Claes Lomander
Ändringsdatum: 2003-10-13
 
Familjeöversikt för Sven Lomander
 
Far: Ola Lomander F Svensson  
f 1688 Lomma, Malmöhus län  
d 1731 Lomma, Malmöhus län  
     
Sven Lomander
f 1719 Lomma, Malmöhus län
d 1792 Lomma, Malmöhus län
 
Gift med Ingri Hansdotter Hollender  
f 1721 Lomma, Malmöhus län d 1788 Lomma, Malmöhus län
 
Ola (Olof) Lomander  
f 1741 Lomma, Malmöhus län v 1773 Göteborg, Göteborgs & Bohus län d 1778 Göteborg, Göteborgs & Bohus län  
 
Marna Lomander
f 1744 Lomma, Malmöhus län d 1744 Lomma, Malmöhus län  
 
Hans Lomander  
f 1746 Lomma, Malmöhus län d 1804 Stockholm, Stockholms län  
 
Agneta (Aida) Lomander  
f 1748 Lomma, Malmöhus län d 1821 Göteborg, Göteborgs & Bohus län  
 
Lars Lomander
f 1750 Lomma, Malmöhus län d 1751 Lomma, Malmöhus län  
 
Lars Lomander
f 1752 Lomma, Malmöhus län d 1756 Lomma, Malmöhus län  
 
Nils Lomander
f 1753 Lomma, Malmöhus län d 1754 Lomma, Malmöhus län  
 
Jöns Lomander  
f 1755 Lomma, Malmöhus län d 1826 Lerum, Älvsborgs län  
 
Nils Lomander  
f 1757 Lomma, Malmöhus län d 1834 Lomma, Malmöhus län  
 
Otto Lars Lomander  
f 1760 Lomma, Malmöhus län d 1817 Örkelljunga, Kristianstads län  
 
Benedikta Lomander  
f omkring 1761 Lomma, Malmöhus län.
 
------------------------------------------
 
Bisittarens uti Kopparslagare-Embetet i Stockholm Hans Lomanders Enka, Maria Kortman, död den 31 Maj, i dess 63 års ålder.
 
Hwilket enligt den afidnes eget förordnande endast härigenom de anhörige och wänner tillkännagifwes. All sorgebetygelse undanbedes.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-04-27 20:40)

499
Ling / Ling
« skrivet: 2002-03-13, 18:09 »
Min farmor hette Clara Maria Ling (f 1853-12-16 i  
Ledberg (E)) och jag söker ättlingar till hennes syskon, Johanna (f 1840-06-24), Johan Carl (f 1844-02-26), Gustaf Axel (f 1846-03-23), Per Albin (f 1848-), Lars Fredrik (f 1849-11-04) samt Claes Leonard (f 1851-09-28).
Tacksam för alla ledtrådar och uppgifter.
Olof

500
Liljendahl / Liljendahl
« skrivet: 1999-07-14, 22:26 »
Hej!
 
Jag har en Anna Greta Liljendahl född 3 9 1746, född i Västerås,boende i Viksjö Ångermanland. dog i stor uselhet och Fattigdom af Åldersdoms Bräckl den 27 3 1823. Enligt Peder Danielsson är hon ej hittad i Västerås stads födelseböcker. Nu undrar jag om någon stött på släktnamnet någon annanstans så att vi kan söka i rätt Västerås.
 
Kerstin

Sidor: [1] 2