ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Göran Bengtsson

Sidor: [1]
1
Kartor / SV: Beteckningar på gamla kartor
« skrivet: 2020-11-22, 09:05 »
Vad betyder då ST på en häradsekonomisk karta?

2
Hej Carina!
Det är bara roligt att kunna hjälpa till. Hoppas du kommer vidare med din Unger. Hittar jag mer så återkommer jag.
/göran

3
Ja, hej igen!
Jag ramlade på lite mer om Unger som du kanske gillar. Marken norr om Björkholmen, vid 57.3239, 12.35062, kallades tidigare för Sjöaslätt.

Ur Wiske Härads Tings Rätts dombok 1716 till 1728.

   Anno 1717 d 22 Januari blef af mig undertecknad Häradshöfding tillika med Härads wahnliga Nämd hållit laga Winter Ting med Menige Allmogen af Wiske Härad, närvarande Cronans Ländsman wälacktad Anders Hansson.
      Nämdemän
Nils Bengtsson i Sälstorp, Hans Ambiörnsson i Telnebacken, Torkel Andersson i Hiörne, Nils Jönsson i Syllinge, Nils Nilsson i Hiörne, Ingemar Olsson i Ambiörntorp, Anders Nilsson i Bua, Börje Hansson i Diseflat, Torkel Hansson i Holagården, Lars Hansson i Paradis, Anders Olsson i Synwära och Erick Nilsson vid Broen.   
Sedan Häradshöfdingen tillika med Nämden i rättan tid bewistat Gudstiänsten ock Allmogen war församlad i Tinghuset, utlystes Ting ock Tingfred med förmaning till allmogen ock de rättsökande att med beskedlighet framföra sine saker, tagandes sig och till wahra för oliud och Tingfridsbrott.
Ur domboken:
§ 26.  Framstälte sig för Rätten gifte Qwinfolket Börta Ambiörnsdotter i Siöaslätt, angifwandes hurusom hon i förl. Winter låtit sig under ächtenskapslöfte lägra af lifDra-gonen under Hr Baron Capitain Ungers Companie Petter Lundgren benämd ock derpå barn framfödt wid nästl. Mår.mässetid, hwilket lägersmåhl skall wara skedt genom ett ryckte om hennes mans Ryttaren Pär Eks död i Dannemark under sitt fångenskap, hwarom Corporalen genom uppwist attest af d 11 Augusti 1716 (Dimberg wid namn:) berättar sig sedt ett bref från Dannemark af Ryttaren Christen Flinck skrifwit, det hennes bem:te man genom en olyckelig händelse skall wara omkommen dersammastädes.
Berättar ock Qwinfolket sig hafwa giort ansökning hos Kyrkioherden i Wedige Hr. Anders Lidberg, som det hos Rätten tillstår genom sitt(Börtas) skrifwelse, neml. att få byggia ächtenskap med samme lifDragon, men han(Lidberg) i brist af fulla bewis om Mannens dödel. omkommande sådant ei kunnat tillåta. Hafwandes hennes man ei heller på 3:ne åhrs tid skrifwit henne till, eller hört något om honom, antingen han wore i lifwe, eller ei, förr än nu af någre Ryttare, som kommit öfwer från Dannemarck, såsom R: Oluf Holm, hwilken närwarande förklarar, att han kom hem 1 månad för Juhl näst:wekne ock då talade han med Qwinfolkets man wid afresan, hwilken uppehåller sig på ”Säland ock Norra Jälåsa” i tienst hos en Präst, der han warit efter egen berättelse i 3:ne åhrs tid, ock stod sig då alt wäl. Ryttaren Pär Bonde som äfwen hemkommit från Dannemark giör den berättelse att han talte der wid samma man i förleden Wåhras ock mådde alt wäl.
      Resolutio:
   Ting Rätten kan sig öfwer detta måhl intet med laga slut utlåta, innan be:te lifDragon Petter Lundgren framställes för Rätten ock jämte bem:te Qwinfolck confron-terad warder, hwilken Lundgren af Cronobetienten inskaffas till nästa Ting, som berättes skola uppehålla sig i sina Qwarter i Åhse härad vid Gunnarpa bro ock uti Crono-befallningsman Browalls Befallning uti Södra Halland.

Ärendet fortsatte vid laga sommartinget i Backa med menige allmogen i Wiske Härad den 14 Maj 1717:
§ 6.  Lät Rätten sig förekomma Lägersmåhlssaken som i nästwekne Ting förehades emällan Ryttarehustrun Börta Ambiörns Dotter i Siöaslätt, ock efterfrågas, huruwida Rättens interlocutorie resolution är fullgjord, hwarpå swares att hwad attestanterne angår, så äre de intet denna gång tillstädes att beediga sin utgifne attest om Ryttaren Pär Eks död i Dannemark, ehuru Rätten sist förklarade dem böra wara tillstädes. Men Lundgren framställer sig, ock tillstår sitt giorde Lägersmåhl under ächtenskapslöfte med bem:te hustru Börta i Siöaslätt, som intet annat hört, än des man wara död under fångenskapet i Dannemark, ock intit annat tänkt än att sådant löfte fullgiöra; Beklagar det han genom de i sistl. Winter Ting giorde edel. utsager af 2ne Ryttare, som hemkommit från Dannemark, förnimmer hennes man ännu skall wara i lifwet efter de således å begge sidor äro bedragne att inlåta sig i ächtenskapshandel med hwarandra. Uppwisandes en attest från des Capitain Hr Baron von Ungern Sternberg, att han är en ledig person, ock altid förhållit sig wäl ock stilla.  Börta Ambiörnsdotter anhåller att uppskof widare till nästa Ting må ske i saken, på det attestanterne må framkomma att edel. bestyrkia sin attest, ock deraf må synas att hon af lösaktighet ei intåtit sig med bem:te Lundgren i ächtenskapshandel, hwarigenom deras straff förmenes kunna blifwa lindrad, eftersom de ei kunna få äckta hwarandra, emädan hennes Man är hörd wara i lifwe, ifrån hwilken hon på 4 åhr ei hört widare än wittnen å sistl. Ting berättade.
      Resolutio
   Ting Rätten i anledning af Kongl. Maj;ts förnyade Rättegångs-förordning Ao 1695 11 § finner skiäligt bewillia Parterne uppskof i Saken till nästa Ting, då attes-tanterne ändtel. må lagl. framskaffas ock förhöras, hafwandes de sielfwa derwid sig att infinna, på det att ändteligit utslag i saken må kunna fölija.

Nästa gång ärendet kom upp i häradsrätten var vid ordinarie hösttinget den 17 Oktober 1717:
§ 5  Framkom för rätten Ryttare-hustrun Börta Ambiörnsdotter i Siöaslätt ock lifDragonen Petter Lundgren, begiärandes laga utslag uti den lägersmåhlssak som å sistl. Sommar Ting uppsattes till des Corporalen Johan Dimberg, Bengt i Stättaryd och Ryttaren Hindrich Mölman ...........  framkomme att blifwa förhörde, angående deras utgifne attest af d 11 Aug. 1716, hwilka nu äro tillstädes, ock sedan af Protocollet, hwad förr i saken warit tillgiort, för dem blifwit uppläsit, af Rätten tilfrågas om de kunna samma sin attest med Eed bestyrkia. Hwarpå de utläto sig med godt Samwette det kunna giöra, ock således efter aflagd Eed serskilt berättade, att de i detta måhl intet widare wetta, än att förledit åhr 1715 ungefär 14 dagar för Juhl uppwistes dem ett bref med Ryttaren Christen Flincks understående namn, som uti fångenskap i Dannemark wistas, hwarest han ibland annat mera tillskrifwer sin hustru, att Ryttaren Per Ek som äfwen uppehölt sig i fångenskapet, war genom en olyckelig händelse omkommen.   
L:n.   Hustru Börta, om hon sedt samma bref, eller det begiert af Ryttaren Flincks hustru att bekomma?   
Resp:n     Hon har det ofta begiärt att få, men fådt till swar, att det är förkommit, hwilket ock attestanterne, som bo på samma ort, uppå uti frågan wetta att besanna, som ock welat hafwa det fram nu i Rätten att uppwisas. Berättar ock widare hustrun Börta, att  nästinstundande 4de dag Juhl blifwer det 5 åhr sedan hon fick sist bref från sin man.
L:n af Nämbden, om de hört förlidit åhr ryckte om samma mans död i Dannemark?
Nämbden, att ryckte har gått derom, det kunde de icke neka, gifwandes elerst bem:te hustru godt loford om des wälförhållande under des mans frånwaro. Ock som ei mere i dette måhlet stod att bekommas utlät sig Rätten med följande slut:
      Resoslutio
   Såsom af Ryttarens Oluf Holms ock Pär Bondes edel. giorde utsagor är betygat, att hustrun Börta ”Anders”dotters man Ryttaren Pär Ek i Dannemark lefwat den tid hon med lifDragonen Petter Lundgren sig i ächtenskapshandel inlåtit, samt med honom haft lägersmåhl ock Barn sammanaflat: Altså finner TingsRätten skiäligt. det de i anledning af 1653 åhrs straffordning 1 §, samt höglofl. Kongl. Giötha Hofrätt Cirkulariebref till underdommare af d 10 Octob. 1710 plickta såsom för Enkelt Hoor, han 40 Rd och hon 80 Rd smt, samt begge stå 3 Söndagar på plichtepallen, jämvähl sedan skriftas ock aflösas. Doch huruwida någon lindring må wederfaras ock de kunna komma att anses med lönskaläges böter, som genom ett falskt ryckte ock ankommit bref från Dannemark om Ryttaren Eks död i fångenskapet, äro brachte å bem:te sätt sig att förstå, det warder den höglofl. Kongl. Giötha Hofrätt nåderättwiste skierskådande ock ompröf-wande i underdån: ödkjukhet underställt.

4
Ja jordkällaren/stenkällaren hör garanterat till torpet. Enl orienteringskartan skall det finnas ytterligare en ruin i närheten (troligen då huslämningen), men kunde inte se något när jag var där i somras. Men jag ska ta en tur dit igen till våren och se om jag kan hitta något. Det finns en byggnad på Laga skifteskartan M80-38-5, där med nr 965 Hagen, som rimligtvis torde vara Sköfdings.
Katalogen "V-K" är en av många pärmar med nedtecknade uppgifter om torp i Veddige som jag har tillgång. Tyvärr finns det i dessa inga uppgifter var torpen har legat någonstans, så det är ett hästarbete att leta upp dem, speciellt eftersom jag är en generation för sent ute nu. Har du vägarna förbi Veddige någon gång kan jag guida dig dit.
Kan tillägga att det finns en mängd av resandefolk här i torpen, varav Rask är mest förekommande. En skröna berättar att det var von Döbeln (som ägde Björkholmen) som tog med sig soldater hem igen efter finsk-ryska kriget. En av dessa lär ha svarat på frågan om var han kom ifrån, när han upptäcktes grävandes i en gammal övergiven åker: "jag användes som förladdning i en kanon, och så landade jag här".
Själv har jag också resande i blodet på Rosenbergssläktet i Träslöf, Varberg.
/göran

5
Hej! Jag håller på med torpinventering i Veddige och "ramlade över" torpet "Sköfdings Lycka". Vid lite personsökningar på detta fann jag följande: V-K 1 ”Veddige slut”.
Under denna rubrik finns diverse personuppgifter utan sammanhang. Ogifta Emma Lovisa Svensdotter (Unges) och kringstrykande Anders Petter Schöfding, båda icke konfirmerade och ingenstädes skrivna, oä s Carl Adolph f 9/9 1884.
En okänd barnaföderskas oäkta son Henri Axel Georg f 17/10 1885, bortflyttad till Uddevalla 22/10 1886.

I ett tidigare svar här ovan står det "Björkholm". Förklaringen till det är att Sköfdings lycka ligger på säteriet Björkholmens ägor.
Torpet hittar du vid koordinaten 57.26975, 12.26248
Vid platsen finns en jordkällare där jag hittade ett tvättfat och en potta, se bilder.
Med vänlig hälsning Göran Bengtsson, Varberg

6
Var hittar jag domen? / SV: Var hittar jag domen?
« skrivet: 2018-06-13, 22:55 »
Åhh, tusen tack Eva! Så underbart att få sån här hjälp när man är novis på att leta i digitala arkiv. Då hamnar han i häktet för en annan förseelse än det jag (på goda grunder) trodde. Tack!
Om du vill ha ett tidigare rättsprotokoll (som jag har i orginal) för denne man kan jag maila dig det. svara då till goran(at)apelvik.se

Förresten, är det möjligt att han sitter fängslad även 1918 tro?

7
Var hittar jag domen? / SV: Var hittar jag domen?
« skrivet: 2018-06-12, 21:59 »
Ja, det bör rimligtvis vara samme Bengt. Trodde dock att han efter rejäla trångmål med rättvisan 1913-14 hamnade i finkan redan då, men tydligen har han väl lyckats att slinga sig ur dessa. Varmt tack Eva!

8
Var hittar jag domen? / SV: Var hittar jag domen?
« skrivet: 2018-06-12, 20:50 »
Krogsered ligger i Himle härad, Halland

9
Var hittar jag domen? / SV: Var hittar jag domen?
« skrivet: 2018-06-12, 20:10 »
Hej! Hur söker jag i SVAR? Vill finna uppgifter om en Bengt Johan Bengtsson  från Krogsered som satt på varbergs fästning runt åren 1913-15. Vad hans straff bestod i mm
Göran

Sidor: [1]