ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Thomas Lindgren

Sidor: [1]
1
Tack så mycket för läshjälpen! Du är duktig på att läsa! Jag tar tillfället i akt i försöker lära mig av detta exempel.

Vet du vad som avses med "Twådeelarne"? Deras fader Josef Persson köpte 1664 halva Övergården av sin svärfader (Per Börjesson), så min uppfattning är att Nils Josefsson löser ut sin broder Per på detta halva mantal. Och ägde deras moder änkan Malin Persdotter en 1/3 mantal eller 1/3 av den gården (1/6)?

Återigen stort tack!
mvh Thomas

2
Hej,
jag skulle behöva läshjälp på nedanstående text; det är så många luckor att jag inte får något sammanhang i det.

"Twådelsarwet[?] i Öfregården Slagery Bäckaby Sochn upbiuder Nills Josephsson förste gången, som hans Broder Pehr Josephsson honom sålt hafwer; dock skall änkian hustru Malin Persdotter dennes (h)andel[?] intet[?] gravera, uthan skall hon i sin lijfstijd sittia odrifwenn på sin 1/3 som hon nu åbor, blifwer - hon här b- wid alfwarligen förmant, att afstå otijdigt M-, emoot sin -, så k-dt henne är att - answar wid nästa Ting, och derpå fölliande plicht."

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:62 (1687-1690) Bild 890
Länk: https://app.arkivdigital.se/volume/v190339?image=890

mvh Thomas

3
Det var jättemycket hjälp och du rättade en del feltolkningar som gjorde att sammanhanget klarnade - tack så mycket för besväret!
Det verkade som om både Per Persson och Nils Jönsson hade svårt att få gode män för deras sak i tinget, men till slut fick de ändå upprättelse. Fast det tog många år...
mvh Thomas

4
Tack så mycket för hjälpen. Det rätade ut en del frågetecken! Även om man lyckas läsa texten är det inte alltid man förstår helt vad som menas med de stundtals snåriga formuleringarna.

5
Hej,
detta är den sista och avslutande delen i det mål som Per Persson i Slageryd (Bäckaby (F)) och Nils Jönsson i Bäckaby kyrkby (Bäckaby (F)) rentvås från ryktet om att de för 15 år sedan stulet en ko.
Det är sista raderna jag skulle vilja ha hjälp med; svor de en ed eller inte? Som jag förstår det befriades de från ryktet med vite om 40 riksdaler silvermynt för den som fortsatte förtala dem (?).
mvh Thomas

"många åhr befinnes stådt på Per Persson och Nils Jönsson, som skulle dhe stuhlet en koo, hwarföre och Per Persson 1712 dhen 17 Martij warit pådömbd sig wid nästa Ting dereffter purgera*, lijkawähl som ingen grund eller skiähl till - rychte finnes, icke heller bewijsas herom dhet först uthkommit, emedan Soldatehustrun Kirstin på Slagerydz torp är död, effter heraw ord wittna å första Ting berättat, och Per sampt Nils nu med - å book ährbiuda sig Eden öfwer deras oskylldighet, hwilken Eed - 21(27?) domare-? Tingsrätten dem icke aftaget, så blifwa bemälte Personer för detta ogrundade rychte alleles befriade, och 40 Riksdaler smt wijte uthsatt, det ingen sådant wijdare dem obe- förkasta må."
* Purgera; rentvås från en beskyllning eller misstanke.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:557 (1718) Bild 250
https://app.arkivdigital.se/volume/v330191?image=250
 

6
Hej,
jag skulle behöva hjälp att tyda en del partier i detta rättegångsprotokoll där Nils Jönsson i Bäckaby instämmer Måns Nilsson i Eskilstorp (Hultsjö) för att denne beskyller honom att stulet en ko i Slageryd för 15 år sedan. Särskilt för de rödmarkerade styckena vore hjälp värdefull, då de är viktiga för sammanhanget.
Detta är en utdragen historia; både Per Persson och Nils Jönsson hade bott i Slageryd Östergård och när en ko stals uppstod ett rykte att de var tjuvarna.
Jag förstår heller inte resolutionen; häradsrätten hänvisar till 1712 års ting då denna sak togs upp, men då var det Per Persson som värjde sig. Han skulle till nästföljande ting skaffa gode män men återkom inte. Varför tas detta upp då det denna gång är Nils Jönsson det handlar om?

"Nils Jönsson i Bäckaby låtet instämma Måns Nilsson i Estorp, för Beskylling som skulle Nils Jönsson stuhlet koo.
Måns Nilsson i Eskelstorp förmähler, att han wähl widsy- i - beskyllede Nils Jönsson för en stuhlen koo, och påtaget sig dhet bewijsa, dock - han att dess
/sid 1950a /
- - warit, nu det warse sin  sagesman
.
Nils Jönsson uppwijsar åtskillige attester om sitt wähl förhållande, som ad acta lades.
Måns Nilsson åberopade sig till wittnen Nils Gudmundsson i Hättebo, Sara Simonsdotter i Slageryd, Lars Johansson Ibidem, Jon Månsson Ibidem och dito ryttaren Jon Månsson Slagman i Slagery sampt Börie Bengtsson i Gummenåhs, med hwilka Nils Jönsson intet hade att inwända, hwarföre the aflade Eden och swor för sig för- i wittneda -.
1/ Nils Gudmundsson i Hättebo  för 15 åhr sedan hörde han Solldatehustrun Kirstin på Slagerydz Solldatetorp, sedan en koo blifwit henne frånstuhlen, -det 2nne hade taget henne, den ene war lijten, dhen andra war stor, dhen ene hade lijtet skiägg, den andra stort, dhen ene
/sid 1950b /
war Boklärd? och den andre intet, men herren hon - - dermed wek, han intet, men en lijten tijd derefter stod rychtet i hennes --
, att Per och Nills i Östregård Slageryd stuhlet koon.
2/ Sara Simonsdotter wittnar, att solldatehustrun och dess dotter, då koen war bortkommen 15 åhr sedan, sagt att 2nne draget koen, en lijten och en stor, en - wekre - och en leda, kiöttet såldt i Slagerydh -, men nämbde ingen, dock stod rychtet öfwer att om Per Persson och Nils Jönsson i Slageryd.
3/ Lars Johansson i Slageryd, wittnar lijka om solldatehustrun berättelse, har och hördt ett rychte sedan stådt på Östregårdz karlar.
4/ Jon Månsson Ibidem wittnar att han intet wet härom, annat än han i lång tijd hört rychte stå på Nills Jönsson att hafwa taget en koo, mehre wet han intet.
5/ Ryttaren Jon Månsson Slagman
/sid 1960a /
wittnar att han hört rychte stå på Nills och Per i Slageryd för en stulen koo, men hwad sandt är wet han icke.
6/ Börie Bengtsson i Gummenåhs wittnar, dhet han hört rychte en tijd derefter stådt, att 2nne fulletaget? koon, en lijten och en stor, men herrom, wet han icke eller något mehre att wittna.
Resolutio:
Såsom eftter wittnens uthsagor uthij dhenna för- stölld Per Persson i Slageryd öfwer är berychtad, hwilken dhen 17 Martij 1712 är pådömbd sig derföre å nästa Ting derefter purgeta?, och  sådant ännu icke för- sindt? woro, så bör bemälte Per Persson wid nästa Ting dessa Personer till Corption? sig infinna, på dhet att lagl- skull i saken sin må; Börandes och dhe nu inkallade wittnen föregås för dheras resa och omkåstnad af dhen som
/ sid 1960b /
dhen inkallad hafwa."


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:530 (1717) Bild 1940

   

7
Hej,
jag skulle behöva hjälp att tyda den rödmarkerade inledande förteckningen av bouppteckningen som handlar om fast egendom.
mvh Thomas

"1/8 gamal SkatJord i berörda heman för 50 Rdr
1/8 i Samma gård nu nyss betalt som -- -- för 80
                                                         ___ 130"


Västra häradsrätt (F) GI:24 (1744) Bild 810 / sid 75

8
Ja, det kanske avser terminerna. Skatten delades in i sex terminer 1613-18 [https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+a6a8811a-a244-11d3-9e55-009027b0fce9].
Och för alla personer i längden står numren 1-6 uppräknade, så det borde då vara uppräkningen av den skatt varje person betalat för varje år.

Ja, det står kan nog stå "Een Suän tiena:".

mvh Thomas

9
Jag är ovan på att läsa Älvsborgs lösen och skulle vara tacksam om jag fick hjälp med tyda några krumelurer och hjälp att förstå vad som avses.
Jag har tittat i rannsakningslängden för 1620, Slageryd by, Bäckaby i Jönköpings län, se nedan min avskrift nedan som haltar.
mvh Thomas

Första kolumnen: Hion och fäladh(?)
Vad står det i rubrikerna för de följande kolumnerna?

Vad står det på de återkommande "??" som jag markerat?
På två ställen står det "dödh blefuen"; avses änkan Ragnell i det första fallet? I det andra fallet tror jag inte det avser Börje för han levde 1636.
Är siffrorna i kolumn skatten som skulle betalas, tex 3 (riksdaler)

Enkian Ragnell ibidem (Slageryd)
  1 ??    2 Rd (riksdaler) dödh blefuen
Byrge ibidem
  1 ?? h  _3
  2 ?? h  __3   _ dödh blefuen
Erich ibidem ähr en Enklingh
  1 ??      __ 6 ?
  2 ?? h  __ 3 d?
  3 ?? h  __ 3
  4 ?? h  __ 3
  5 ?? h  __ 3
  3 ?? h  __ 3  d?
Peer Biörsson ibidem
  1 ??: Ryttare warit på tågh
 En tunna tiera 2 ??: __ 6 ---
  3.4.5. ?? Ryttaren
  6. ?? h __ 3 d?


Källa: Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/32 (1620), bildid: A0066036_00138

10
Hej,
jag skulle behöva hjälp att tyda några ord i texten som är markerade i rött. Rättelse av ev andra läsfel uppskattas också!

"Samma dagh kom för Rätten Joseph Jonsson i Slagery, kiärandes till Abraham Bosson i samma Gårdh å Frälse hwilken icke allenast skall hafwa hans hustru Malin Pehrsdotter beskyllt först för trållpacka, Tärest?, uthan och en änggiersgård för honom nederrifwit, såsom och stött henne på deras Gård den 31 Maij, at hon sedan ingen hälsodagh hafft hafwa, uthan gådt som en krömpling och nu alldeles liggandes widh Sängen; det Abraham Bosson in för Rätten Edeligen? Nekade. Men såsom Joseph Jönsson inga witnen kunde producera eller åthminstone sig påberopa - Abraham sådant alldeles -, - Parterna till anständigh förlijkningh, det de in för rätten godwilleligen medh hwarandra ingingo, I så måtto, at hwarken de för sina Personer eller deras hustrur Skohla hwar andra medh ordh och gärningar öfwerfalla, uthan som Swågrar och Grannar wähl anstår, omgåtz, S- 10 Riksdaler i wijte till sin Sochne Kiörkia at -gifwa, hwilka som denna deras förlijkningh ry? hålla uthan afbryter dädan och uphäfwer, gifwo de på händer sammans och togo afträde."

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:29 (1675-1680) Bild 3330 / sid 117

11
Tack så mydket för hjälpen! Med hjälp av din tydning tror jag det skall stå "för" på ett ställe, samt att han kom från Solkaryd Nedergård.
Den tidens myntenheten var väl Daler silvermynt, så "?" borde vara krumeluren för "Daler".

mvh Thomas

1/4ding i Crono skate hemmanet Slagery wästreg. som under äktenskapet i börd å enkians sida af des syskon inlöst för 180 ? smt til wilken in in lösen ? Anders Svensson nu fåt för sin r sålda arwe iord utij Crono skate Rusthålet Solkary nederg. 200 ? smt war på ännu rästen 133 ? smt 10 2/3 welken efter nuwarande tiders pris anses til 800
 

12
Bäckaby / SV: Bäckaby dödsnotis 1802 nr 8 Maria Jakobsdotter
« skrivet: 2021-03-20, 19:24 »
Tack så mycket för den fina hjälpen!

13
Hej,
Jag skulle behöva hjälp att läsa delen om den fasta egendomen i bouppteckningen efter Anders Svensson i Slageryd Västergård. Jag får inget sammanhang då det är för stor luckor i min uttydning.

"Fast ägendom 1/4ding i Crono skate hemmanet Slagery Wästregård [----] i börd å Enkians sida i des syskon in [-] för 180 daler[?] silfwermynt til [-] in in äger [-] Anders Svensson [--] krono [--] 200 daler[?] silfwermynt [--] syster 133 daler[?] silfwermynt 10 2/3 [-] efter nuwarande tiders pris anses til _800"

Västra häradsrätt (F) FI:5 (1773-1775) Bild 65 / sid 91

mvh Thomas


14
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1802 nr 8 Maria Jakobsdotter
« skrivet: 2021-03-19, 20:52 »
Hej,
jag skulle behöva hjälp med att tyda några svårlästa partier som är rödmarkerade nedan.

"Novembris den (tomt) och den (tomt) begrofs gifta hustrun Maria Jacobsdotter från Slageryd Wästregård, född och döpt enligt pagina 59 No 12 denna bok Supra. Hemma i Förälldrars hus anständigt upfostrad, samt tjent (tomt) tills hon 1sta gången den 29 Aprilis 1781 ingick ägtenskap med henne föregången Magnus Petersson (enl No 5 pagina 213 denna bok), med hwilken hon haft 3nne barn, som efterlefwa. 2dra gången wigdes med då och nu Enkomannen Olof Jonasson den 10 Martii 1796, (enligt No 3 pagina 222 denna bok). Med denne sedermera Mannen har hon haft 1 dotter, som efterlefwer. Haft någorlunda hällsa, tills de 2 a 3 sista åren då hon merendels, åtminstone ömsom warit sängliggande och hwad [-] af gickt, Led eller Torrwärk komma kan, som efter många plågor i snart[?] yttersta fattigdom, då man henne på arbets [-] ofta flera weckor och månader öfwergaf, så hon, för en liten hemmans dels wård samt egna nödtorften med sina fattiga barn fick bero af grannars [-]samhet. Dog et supra 47 1/3 år gammal."

Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 209 / sid 401

mvh Thomas
 

15
Tack så mycket för den snabba hjälpen!

16
Hej,
jag skulle behöva hjälp att tyda första delen av denna bouppteckning som handlar om fastigheten, markerat i rött.

"Fast ägendom
En åting uti Kronoskatte hemmanet Slageryd Öfwergård, 1/3ding deraf är den afledne hustruns mödernes arfwejord och 2/3dingar är af des syskon [-] Bäck[-] Torpet [-], hwilket efter [-] tiders anständigheter wärderas til _400"


Kerstin kom från Bäckaby Lillgård; men det kan jag inte få texten till..?

Kerstin var en av tre systrar så om jag förstår det rätt så har hon och hennes man brukat gården och (ännu) inte löst ut syskonen?
Är värdet 400 riksdaler på hela fastigheten eller på hennes tredjedel?

Källa: Västra häradsrätt (F) FI:5 (1773-1775) Bild 751 / sid 1127

mvh Thomas

17
Ja, det verkar stå så. Men kollar man vad murmästare var för yrke så verkar det vara tämligen avancerat för att vara en bonde.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Murm%C3%A4stare
Eller finns det en alternativ innebörd till vad det innebar?

18
Bäckaby / Jon Svensson i Slageryd Övergård
« skrivet: 2021-02-14, 14:20 »
Hej,
jag behöver hjälp att tyda vad som står efter "1719 John Svensson" i husförhörslängden nedan.
Det ser ut att sluta på "mästare"?

Källa: Fröderyd (F) AI:3 (1754-1760) Bild 86 / sid 149

mvh Thomas

20
Hej,
jag skulle behöva hjälp läshjälp för Nr 122 Bengt Slagman nedan.
Jag ser att på andra ställen att där kan stå "Presens" (närvarande), var inte Bengt det?

Kolumn 1-2: "122 Slageryd Sventienare Bengt Slagman, wid [--]."
Kolumn 7: "Swart sto utan tecken 5 åhr gammal, til [-] den 23 Julij 1760 remonterad. [-] munstring wid fri [-]."
Kolumn 10: "Karl och häst wid fri [-]"
Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente (F, G, H) 856 (1761) Bild 880

Sedan undrar jag om denna mönstring (14 nov 1761) skedde i Pommern; jag har försökt hitta något om det i rullan men såvitt jag kan se står det ingenstans. Däremot står det på några ställen hempermitterad till Sverige, tex:
Nr 85 (Majorens kompani) "Jacob Bergström, hempermitterad till Swerge på förbättring" (Bild 810).

mvh Thomas

21
Hej,
är det någon som hjälpa mig att läsa det rödmarkerade stycket i texten nedan?
mvh Thomas

"dhen 14 Martii död och dhen 22 ejusdem begrofs mannen Carl Månsson ifrån Skärbäck Bolsgård, född i Slageryd Swensgård år 1700. Fadren Måns, modren hustru Lisbeth. Döpt. Ifrån föräldrarnas hus han gifte 1sta gången med Annika Persdotter i Slageryd Svensgård*, 14 års äktenskap, som födde honom 5 barn, hwaraf 1 dotter allena lefwer ogift. 2dra gången gift med Pigan, nu Enkan, Maria Jönsdotter, tjänande i Fröderyd Prästgård, i 28 år, och haft med henne jämwäl 5 barn, 2 Söner och 1 dotter lefwa. Ägt god hälsa i förra åren. Detta året sjuklig, mäst af Tvinsot. Fick herrens heliga nattward på Sotesängen af M.K. dhen 13 Martii. Sökte försoning med gud och förlikning med sin maka /: ty derom icke altid så jämt emellan dem, Prästeskapet [-] några [-] tilförena, genom guds nåd, dessa makar förenat :/  Eljes han lofwad om sig, at han warit en stilla man, [-] gud, hans ord och hus, och warit fridsam lagd sina grannar, som äfwen under sjukdom, besökt honom. I 21 år war hans Boställe med sednare qwinnan i Bolsgård. Lefwat wid 67 år."
* Står Ekekull ovanför Slageryd.

Ramkvilla (F) C:3 (1757-1803) Bild 161 / sid 329

22
Tack så mycket för hjälpen!
Det var intressant det där med att han varit med och burit lik.
mvh Thomas

23
Hej,
jag skulle behöva hjälp att tyda några ord i texten som är markerade i rött. Rättelse av ev andra läsfel uppskattas också!

Västra Härad dombok, ordinarie vintertinget i Komstad 1763-03-10

"No 144 Commissarien och ke Länsmannen Reenbom framställer drängen Mattis Swensson i Hökhult om sina brott[?] för det han Söndagen den 22 Trinitatii under gudstjänsten i Fröderyds kyrka haft upkastning, sedan han warit i sällskap med [-] icke[?] ifrån Hökhult by, och derwid blifwit plägad. Matthis tilstår at han supit 2 supar Brennevijn, och litet dricka men eij warit deraf rusig, utan säger at det swindel honom åkommit, som[?] det förvålladt. Åkäraren har sig inkallat några witnen at dem, som satt närmast med Matthis i stolarne, nämligen derom inhämtat gl kyrkoherdens [-], nl. andra som warit med i sorghuset[?]; hwarföre de måste inkallas inom Tingets tjenst[?] om det sig göra låter, eller och nästa Ting och 3dje Tingsdagen; då Mattis [-] sig äfwen inställa."

mvh Thomas

24
Tack för svaret.
Nu när jag läser det igen får jag det till:
Skållade sig til dödz af ett Wällinge faat.

25
Hej,
är det någon som kan tyda slutet av denna dödsnotis, markerat med rött.
mvh Thomas

"dhen 26 April flickan Anna Maja Månsdotter från Nässja, död dhen 16 April. Skållade sig til dödz af ett Wällinge [-]. 2 åhr gammal."
Källa: Skepperstad (F) C:2 (1758-1831) Bild 144 / sid 277

26
Ja, så står det ju! Tack för hjälpen!
mvh Thomas

27
Ramkvilla / Ramkvilla dödbok 1765-05-24 Annika Arvidsdotter
« skrivet: 2020-11-30, 20:39 »
Hej,
är det någon som hjälpa mig att läsa det rödmarkerade stycket i texten nedan?
mvh Thomas

"den 24 Maji död och den 27 ejusdem begrofs hustru Annica Arvidsdotter ifrån Tossegärdes Inhyseshjon, Fadren Arvid Olufsson, modren hustru Carin Nildsdotter, född in loco 1707. Döpt. Gift 25 år gammal med drängen, sedan soldaten numera afskedad, Måns Sjögren. Lefwat tilsammans 33 år, stundom wäl, stundom illa klagat på hwarandra, hwarföre Pastor warit [--] dem, på en tid, ifrån herrens heliga nattward; den de sednare fingo tillstånd at begå, då de bekände och afbådo sina synder. Som de ock begga hemma (för hennes sjukdom af Frossa, hwarpå dog, med tilstötande Brännsjuka) anammade denna heliga måltiden af Comminister Kebbons hand, efter förutgången pröfning, den 21 Maji sidstlidne. Afsomnade förnöjd. Lefwat wid 58 år."

Källa: Ramkvilla (F) C:3 (1757-1803) Bild 156 / sid 319

28
Hej,
är det någon som kan hjälpa mig att tyda födelseorten markerat i rött nedan?

"den 3 Augusti död och den 7 ejusdem begrofs Enkan Marith Olufsdotter ifrån Marbäckshult, född 1699 i Laneshult(?), fadren Oluf Bengtsson, modren Lisbeth. Döpt. Läste wäl, lefwat ärbart, tjänt troget. Gift med afledne Per Olufsson, och aflat 1 barn, Per Gislessons förra hustru. /: Nota Bene. Haft för en oäkta son, [-] praedicant, afledne Johan Jonsson, som flyttade ifrån Swinaryd Mellangård till Hagreda Brogård, Sjösås Pastorat, och der dödde :/ Frisk tämmeligen, dödssot, Bröstqwaf några åhr. Gick herrens heliga nattward offenteligen den 8 post Trinitatis sidstlidne. Lefwat wid 75 år."

Ramkvilla (F) C:3 (1757-1803) Bild 193 / sid 393
https://app.arkivdigital.se/volume/v35905?image=193

mvh Thomas

29
Hej,
finns det någon som kan hjälpa mig att tyda de rödmarkerade avsnitten i texten nedan?

"den 28 September begrofz hustru Karin Pehrsdotter från Marbeckzhult, född Ao 1682 af fadren Pehr Ericksson, modren Britta Nilsdotter i Marbeckzhult. War 21 åhr gammal då hon trädde i Ectenskap med Enklingen Pehr Olsson från Höreda. Lefde med honom i 32 åhr, aflade med honom 7 barn, 4 Söner och 3 döttrar af hwilka 1 Sohn och 1 dotter lefa, de andra döde. Lefat stilla, gudfruchtigt och wäl, war hängzlesiuk i 13 åhr af wärk i [-] och [-] omsider i Benen, den hon plågades mäd i 3 åhr. Begick hemma i huset[?] herrens heliga nattward den 30 Augustii. Blef död den 13 September. Lefde berömmeligen och wähl i 53 åhr."

Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 136 / sid 265
https://app.arkivdigital.se/volume/v35904?image=136
mvh Thomas

30
Hej,
finns det någon som tyda det de svårlästa delarna markerat i rött nedan?

"Herr Comminister Petrus Norling blef förgäten, att uppföras ibland them som i åhr dödt, som blef död den 4 Julii 1749 och med likpredikan begrafwen den 25 ejusdem. Fadren är Frälsefogden Johan Norlin i Norskog, och modren hustru Anna Persdotter; född i Norskog den 4 Januarii 1716; instält till Scholan åhr 1727, for till Academien i Lund den 30 Januarii 1738. Ordinerad till Präst i Scara den 6 Junii 1743, [-] Wexiö [-] fick fullmacht på [-] i Ramquilla den 25 Januarii 1744, [-] et åhr opasslig; såsom synt af [-] och hålsiukan. Lades till sängz wid pingsttiden. Lefwat i 33 åhr 6 månader. Text Jer 17.14. Gifte sig den 17 Maji 1745 med Enkian hustru Christina Histerfeldt på Rulla. Lefwat i ächtenskap 4 åhr, 8 weckor och 2 dagar, utan barn."

Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 158 / sid 308
https://app.arkivdigital.se/volume/v35904?image=158

mvh Thomas

31
Jag tror att det helt enkelt står "kyrkian".
Om man jämför detta ord med "Kyrkiotorp" nedan så ser man likheten.

mvh Thomas

32
Ja, så står det ju. Och 26 aug var mycket riktigt en söndag.

mvh Thomas

33
Hej,
finns det någon som tyda det partiet markerat i rött nedan?

"dhen 2 September begrofz hustru Margareta Ivarsdotter i Höresåhs Söregård, född åhr 1678 af ärliga föräldrar. Fadren Ivar Månsson och modren Kirstin Ekasdotter uti Skiärbäck Lillagård. På sitt 14e åhr kom hon bort att tiena, och war först i tienst hos Pehr Jönsson i Söragård Skiärbäck, uti 6 åhr, sedermehra i 6 åhr hos Brönjel Månsson i Höresåhs Söregård, trädde med bemälte Brönjel, sedan han wardt Enkioman, uti ächtenskap, och med honom lefde uti ächta Kiärlek i 10 åhr. Aflade då 2nne barn, som ännu lefer, och beskedeliga män, äro Måns i Stora Moshult Kyrkiowärden, samt Swen i Torp och Fröderydh Sochn. Efter 1 1/4 åhrs förlopp uti sitt Enckiostånd, trädde i ächtenskap med då warande dräng i Dragsnäs, nu efterlämnade make Jöns Pehrsson i Höresåhs. Med honom har hon lefwat uti 24 åhr, och aflat med honom 2nne döttrar, ena gift i Siösåhs Sochn, den andra ogift hemma. Warit tämmeligen frisk i dess merliga åhr; men sedermehra hade swårighet af det hon wardt något halt. Warit altid gudfruchtig och hederlig hustru. Dhen 26 augustii när hon skulle resa hem ifrån Koselian[?] och war allena, träffades hon? der åskan? att hon fastnade i en? grind, in emot Hörisåhs, hwari från hon måste hem hämtas, och dödde därpå dhen 26 augustii. Har lefwat i 61 åhr."


Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 144 / sid 281

mvh Thomas

34
Tack båda för hjälpen. Latdrög har jag hört talas om, men kopplade inte att drög var en slags släde!
mvh Thomas

35
Hej,
finns det någon som tyda det knepiga partiet markerat i rött nedan?

"dhen 18 Martii Pehr Nilsson i Söraskog, född uti Tolgs by Anno 1684 af Ehrliga föräldrar, Fadren Nils Persson, modren Sigrid Ebbesdotter, döpt. Då han war 17 åhr blef Klåckare wid Tolg och war derwid i 11 åhr, tiente 1 åhr hoos Ryttmästare Silfwersparre på Boo och Näshult Sochn; 1 åhr hoos Ränte Mästare Wikman i Wexio och 1 åhr [hoos] Sahlige Herr Lectoren Magister David Krok, begaf sig sedan i Echtenskap med Pigan Anna Månsdotter från Skiärbäck Nedregård, som skedde 1716, med hwilken han lefde i 23 åhr, aflade med henne 2 Söner 1 dotter. Lefde Christeligen och Wäl. War i många åhr Siuk af lungesot, blef deraf dock oförmodleligen[?] då han skulle hämta med sina qa- b- - och blef liggande på drö-en, som skedde dhen 13 Martii sedan han lefwat i 55 åhr."

Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 143 / sid 279

mvh Thomas

36
Tack så mycket för den gedigna och snabba hjälpen !
mvh Thomas

37
Hej,
finns det någon som kan räta ut frågetecknen kring tydningen av dödsnotisen för Ingeborg Johansdotter nedan?

"Eodem Die*. Pigan Ingeborg Johans dotter född 1714 i Biädesiö, Pater Johan Nilsson, Mater Ingeborg Andersdotter. War 5 åhr blef fadren dödh då han tiente i Ignaboda**, fick hon det så kallade [- på -] i Coret som war förmodligen[?] hennes död, war gudfruchtig, blef dödh dhen 10 Junii, war 22 åhr och 2 månader gammal."
* 20 juni
** Troligen avses Ingaboda, Fröderyd (F)

Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 137 / sid 267
mvh Thomas

38
Ramkvilla / SV: Ramkvilla dödbok 1725-05-21
« skrivet: 2020-10-16, 12:32 »
Tack så mycket för hjälpen! / Thomas

39
Ramkvilla / Ramkvilla dödbok 1725-05-21
« skrivet: 2020-10-15, 21:40 »
Hej,
finns det någon som kan räta ut frågetecknen kring tydningen av dödsnotisen för Elin Nilsdotter?

"30 Maij. Elin Nilsdotter född af Ehrliga och gudfruchtiga föräldrer i Lilla Torp. Uthi sin barndoms är hon blefwen dumbe [?] och dhen ena hand och arm borttages. hafwer och ymkeligen hafft fallan [?] i sooth. hwilka plågor hafwer hon ledet till döda-dagh. effter föräldrers dödh är hon inskrefwen till Swijnarydz fattigzrothen och är upmatat [?] af sin Syster Maria Nilsdotter. dödh dhen 21 Maij. dhes ålder 35 åhr. begrafwen i Lilla Torpz Lägerstadh."
Ramkvilla (F) C:2 (1708-1753) Bild 125 / sid 243
mvh Thomas

40
Hej,
jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig att tyda de rödmarkerade delarna (inte kunna läsa ut eller osäker tydning) i den intressanta dödsnotisen nedan.

"Den 29 April död och den 2 Majo begrofs Enklingen Jonas Persson ifrån Slageryd Öfvergård, född i Swensgård 1750 September 20. Fadren Per Jonsson, modren afledne hustru Annica Persdotter. Döpt. Uppfödd i Föräldrarnas hus ärligen och stilla. Hade swårare at läsa i bok, än dess andra Syskon. Lefwat utan mig weterligen eller bevislighet klander. Gift 1774. Enkling barnlös /: vide Supra N 5 :/. Vådelig händelse ordsakat hans död. Frisk och sund gick ifrån sitt hus den 29 April wid klockan 10 förmiddag, tillika med Rote=interessenterna, at up[-], at betäcka wäggarna til soldattorpets Lada. Inemot Torpet skulle de klifwa öfwer en gärdesgård; hans gårdsboar kommo wäl oskadda öfwer, med Tälg= och skäryxa hwardera på armen. Men då Jonas skulle gå öfwer gärdesgården, eller Köttlelegapet så kalladt, stupade han på ena foten, och Tälgyxan högg in under högra armen så djupt, at senor med ådror blifwa afhuggna, och bl[-] för [-] på stället. Flera wittnen war der til. Til [--] för de lefwande, och äktats befredande[?] om, den döde, blef besigtning hållen öfwer denna händelse af förre Riksdagsmannen, nämdeman Nils Norlin. Gud behagade kalla han hädan, efter 7 timmars tid, då han wardt hemburen och dödde på sin säng, under bön och åkallan til Lif[-] herren Lekamen. Gud bevare oss på wåra wägar! Han lefde öfwer 28½ år."

Källa: Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 180 / sid 343
https://app.arkivdigital.se/volume/v33349?image=180

mvh Thomas

41
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1775 nr 8
« skrivet: 2020-03-12, 23:23 »
Hej,
är det någon som kan hjälp mig att tyda luckorna i denna dödsnotis för gruvdrängen Sven Malmgren?

"Den 27 October dödde, och den 5 November begrofs grufvudrängen wid Fredricsbergs koppargrufva, Sven Malmgren, ifrån Slageryd Swensgård, född 1754, fadren Per Svensson, modren hustru Eva Svensdotter, i [-] Soldattorp under Broby Backegård och Skattegård. Lärdt wäl läsa i och utom bok christendomsstycken; fast är icke för [-] kommande händer kommit at anamma herrens heliga nattward. Tjänt hos [-] Kylberg i 1 år, samt 9 år wid grufwan, ägdt loford af upsynings[-], och [-] arbeten. Skarfwen och hjertstyng, hans dödssot. Fullgjorde sit [-] til klockan 6 om morgon, då han måst af mage[-] krypa ihop som en [-]; hade deraf stor [-] i 5 timmar. [---] ondt af, [-] han på sängen i Bergastugan [-] Slageryd af[-], [----] icke bordt i [--] dagar! Hela has lifstid warit 21 år."

Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 173 / sid 329

mvh Thomas

42
Bäckaby / SV: Bäckaby dödsnotis 1769 nr 5
« skrivet: 2020-02-25, 22:18 »
Tack så mycket för hjälpen!
mvh Thomas

43
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1769 nr 5
« skrivet: 2020-02-24, 23:01 »
Hej,
behöver hjälp med att tyda ett par meningar i den intressanta texten nedan som handlar om en "vandringspiga" från Skåne som sade sig vara ett hittebarn.

"Den 3 Augusti dödde och den 6 ejusdem begrofs gamla wandringsPigan Annica ifrån Rösås Norregård, som sagt sig wara et hittebarn ifrån Skåne, födt af okända Föräldrar, men genom döpelsen kommit til guds Församlings gemenskap. Kunnat något läsa utom bok. Uppehållit sig mycket i Korsberga Sokn och Byestad Säteri, och eljes gådt omkring, och med tiggande sökt sit bröd. Kom til Torpet Eklund, under Halsnäs, den 27 Julii, och fördes derifrån öfwer Sjön, til den 30 ejusdem, hwarest hon på enträgen begäran, af Pastor, [---] ifrån Ramquilla, den 31 Julii, undfick, efter kort och alwarligit Skriftermål, herrens heliga nattward, såsom ganska swag och eländig af Bröstqvaf. Kom ändteligen til Bäckaby och Rösås Norregård, och der dödde. Probsten Unge i Korsberga intygade, genom bref, såsom swar på Pastors til honom aflämnadt [fråga], at han kändt henne såsom karg, strykande och [--] nog älskande. Hon begrofs i mycken tysthet. De, som kändt henne, förmena, at hon war öfwer 50 år."

Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 156 / sid 295

mvh Thomas

44
Bäckaby / SV: Bäckaby dödsnotis 1765 nr 3
« skrivet: 2020-02-24, 19:19 »
Tack för förslagen! Är dock lite avvaktande till dem, men vi får se.
mvh Thomas

45
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1765 nr 3
« skrivet: 2020-02-22, 11:06 »
Hej,
är det någon som kan hjälpa mig att tyda de tre markerade ställena som jag inte lyckats tyda? Det är dödsnotisen för Håkan Persson i Stora Gudmundsås 1765-04-14.

"Den 14 April död och den 21 ejusdem begrofs gamle mannen, Håkan Persson ifrån Stora Gudmundsås, född i Dädesjö Sochn och Näsby den 21 December 1689. Fadren Per, modren hustru Chirstin. Döpt. Wid 30 år gammal gift 1sta gången med då Pigan, nu afledne Chirstin Svensdotter på 5te året, och haft, i detta äktenskap, 2 barn, 1 Son, 1 dotter, hwilken sednare lefwer, gift med Jöns Nilsson i Lökaryd, Solberga Sochn. Icke långt derefter gift 2dra gången med Pigan, nu Enkan Maria Johansdotter i Stora Gudmundsås, som födt honom 4 barn, 2 Söner, 2 döttrar, hwaraf 1 Son och 1 dotter ännu lefwer, wäl försedde, Johan i Röshult Solberga Sochn, och Catharina i Stora Gudmundsås, gift med Per Nilsson, förut med Matthis Håkansson, som döder är. Berättas kunnat läsa wäl i bok. Lefwernet bekant i församlingen. Gjort offentlig afbön för Comminister Wickell, första Soknestämman Pastor höll i Bäckaby 1762, för otidiga utlåtelser emot honom, under ämbetsförättning i Stora Gudmundsås, wid dess dotters besökande med herrens heliga nattward. Dock detta blef försa[-], genom guds nåd. För et år tilbaka föll han ned af en sti[-], der i gården, och slog högra benet af sig, som, under guds försyn, at genom Regements Fältskärens, Köllners, försigtiga åtgärd, blef läkt; at han kunde gå både hema i sin [-], och til guds hus. War sidsta gången i kyrkan annan dag Påsk, at til guds bön på sängen den 14 April, på dödsdagen. 3dje dagen sjuk af nysningar först, och sedan af Bröstqvaf, som blef dess dödssot. Suckade til gud, och bad om salig ändalykt. Lefwat wid pass nästan 75 år 4 månader. LikText: Ser 41:7."

Länk till Arkiv Digital: https://app.arkivdigital.se/volume/v33349?image=145
mvh Thomas

46
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1763 nr 3
« skrivet: 2020-02-16, 23:25 »
Hej,
Jag skulle vilja ha hjälp att fylla i luckorna i dödsnotisen nedan som jag inte lyckats tyda.

"Den 20 Februarii dödde och den 27 begrofs af Pastor hustru Sara Olofsdotter ifrån Bäckaby Storegård, född år 1713. Fadren Olof Persson, modren hustru Margreta Persdotter, boende på Säby Sätesgård. Döpt. Hema hos föräldrarna uppfödd i gudsfruktan och dess stånd anständiga slögder til sit 17de ålders år, då hon trädde i äktenskap 1sta gången med drängen Per Simonsson ifrån Bäckaby Storegård, och, under 19 års sammanlefnad med honom, födde honom 4 barn, och efter hans död, det 5te, 3 Söner, 2 döttrar, hwaraf äldste Sonen dödde 1½ år efter fadren, hwilket dödsfall förorsakade dess sorg efter en kär man så mycket mer, som de andra barnen woro då nog små och fordrade storlig skötsel af en manlös Enka. [-] kom den olyckeliga händelsen, under dess Enkostånd, at eldswåda i hast förtärde både man= och Ladugårdshusen, då hö och säd redan war inbärgad. Men gud, som [-] och trösten gifwer, förlänte henne nåd, at bära dryga bördo, som något lättades, då guds [-] försyn strax 3 års [-] åter förenade henne med en trogen make, dess nu efterlefwande man, då warande drängen Jöns Persson, som war i hennes tjenst. I detta gifte hade hon 2ne barn, af hwilka Sonen lefwer. Dess siukdom, som bestod mäst i hufwud= och bröstwärk, har warat i 12 weckors tid, då hon warit sängliggande, och icke kunnat sjelf, utan andras tilhjielp, wändas eller komma ur sängen. Man och barn skött henne wäl. Anammande herrens heliga nattward för Jul [-]; tänkte mer och mer på sin annalkande förlossning, som skedde, under troget själ[-] anbefallande. I guds hand, sedan hon här lefwat wid pass 50 år. LikText Tobia 3:21, 22, 23."

Källa: Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 142 / sid 267

mvh Thomas

47
Bäckaby / SV: Bäckaby dödsnotis 1762 nr 14
« skrivet: 2020-02-14, 23:19 »
Tack så mycket för den snabba hjälpen / Thomas

48
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1762 nr 14
« skrivet: 2020-02-14, 19:16 »
Hej,
Jag skulle vilja ha hjälp att fylla i luckorna i dödsnotisen nedan som jag inte lyckats tyda.
"Den 24 October begrofs af Pastor Matthis Månsson ifrån Torstatorp, född år 1704 den 24 Augusti, Fadren Måns Matthisson, modren Ingjerd Börjesdotter ibidem. Döpt. Upfödd hemma. Gift 3nne resor. 1sta gången år 1729 med Pigan Maria Germundsdotter, och med henne haft 2nne döttrar, under 23 års sammanlefnad; 2dra gången 1755 med Enka Elin ifrån Gummenås i 5 år, utan barn; 3dje gången med Enka Christin Swensdotter i Slageryd i 2 år, äfwen utan lifsfrukt. Altid warit hema i Torstatorp. Han berättas warit nog begifwen på dryckenskap. Åtminstone har han warit något plågad, då han skulle resa ifrån sin systers begrafning; som bodde i Söreskog Ramquilla sochn, den 11 October [-] däraf hände den olycka, at han emellan Kyrkotorp och Halsnäs, föll af hästen, så at wänstra foten blef fasthängande wid Stigbygelen, och hästen stod bredwid. I sådan ställning fans han död af Per Månsson i Gudmundsås, som [---]. Pastor anmälte saken wid Tingsrätten sjelf närwarande, at då hålla Tings Predikan. Utslaget blef detta den 19 October, at han, som af en blott Olyckshändelse, aflidit, och eljes fördt et stilla lefwerne, skulle til följa af 13 Paragrafen 3§ [-] ändteligen begrafwas. Gud wara oss nådelig! Hans lifstid räknas något öfwer 58 år."

Källa: Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 141 / sid 265

mvh Thomas

49
Bäckaby / Bäskaby dödnotis 1772-02-04
« skrivet: 2020-01-22, 22:36 »
Hej,
hittade en mycket intressant dödsnotis för änkan Karin Gudmundsdotter i Rösås Södergård, som i fyllan föll in i den öppna spisen och illa brände sig! Jag skulle vilja ha hjälp att fylla i luckorna som jag inte lyckats tyda.

"Den 4 Februarii dödde, och den 9 ejusdem begrofs gamla Enkan Chirstin Gudmundsdotter ifrån Rösås Södregård, född in loco, efter angifwande, wid pass år 1696, Fadren Gudmund, modren hustru Lisbeth Andersdotter. Döpt. Kunde läsa i bok uti yngre åren. Gift ifrån föräldrarnas hus (det hon fick ärfwa och bebo) år 1721, med afledne Sven Håkansson Granbom /: vide pagina 293 :/ och lefde i äktenskap 37 år, samt hade 5 barn, hwaraf 2 Söner 2 döttrar lefwa. Enka på 13de året. [-] sig knapt warit sängliggande af sjukdom förr, än annan dag Jul sidstlidne, då hon, af wådelig händelse, eller gröfre vårdslöshet, föll i spisen, och blef förbränd til högra örat, nacken och högra armen, under det folcket war i Kyrkan, och hon allena hemma [war], twifvelsutan, öfwerlastad af starka drycker, dem hon gärna älskade, och lär så mycket [-] tagit til lifs deraf, hälst et [-], samma dag, bars til grafwen ifrån samma gård och stuga. Et exempel, som bör lysa lika sinnade till Warning. Hon hade wäl strax derpå welat anamma herrens heliga nattward, men mimsterius[?] in loco fann det orådeligt, tils hon bättre fick besinna sig. [--] lång [-] är stor, [-] lät henne, i denna [-], ligga öfwer en månad, at betänka sit sjul[-] stånd. Under hwilken tid hon säges hafwa ångrat och afbedit sina förra synder, samt derpå blifwit bespisad med alt[?] Sacrament Lekamlig [---] at betänka, försummelse [-] icke; men en gammal kropp, inwärtes förbränd, kunde icke länge uthärda de utwärtes plågorna. Upmanades at sucka och bedja, och ägande et sundt förnuft bruk dödde. Lefwat wid 76 år."

Bäckaby (F) C:3 (1739-1804) Bild 161 / sid 305

mvh Thomas

50
Hej,
Karl och Britta är mina anfäder. Jag får det till:
"Eodem die. Carls hustru i Bosnatorp Britta Håkonsdotter. Född af Ehrliga föräldrar i Söraskogh, warit hoos dhem 23 åhr, gift medh Carl Andersson i 17 åhr, aflat 9 barn 3 döda. Siuk 8 dagar, aetas 40 åhr, begrafwen wedh Coredören."

mvh Thomas

51
Hej,
Jag får det till:
"5 Januarij. Anders Carlsson i Bosnatorp, född dhär Sammastädes af Ehrliga föräldrar, warit hos [-] dhem 25 åhr, gift medh Märit Erichsdotter i 55 åhr, Siuk i 8 dagar. Dödh 3de dag Juhl. Dhes ålder 80 åhr, begrafwen mitt för Lilla dören."

Anders är min ana och var född omkring 1621 i Bosnatorp.
Han finns i min databas som finns på nätet: https://minaanor.com/databasen/

mvh Thomas

52
Bäckaby / SV: Bäckaby - varifrån?
« skrivet: 2020-01-07, 22:15 »
Jonas är född i Årset, Fröderyd (F), son till Per Månsson Malmberg och Kristin Månsdotter.
Ser ut som om Jonas vistades i Kalmar 1757.

Per och Kristin är mina anfäder och du hittar mer om dem här: https://minaanor.com/databasen/

mvh Thomas

53
Bäckaby / SV: Bäckaby - Olof Nilsson dör 1752
« skrivet: 2020-01-07, 22:08 »
Ett svar många år för sent...

"Den 9 Augusti begrofs Olof Nilsson i Säby, född åhr 1671 i Halsnäs och Ramqwilla sochn af ärliga föräldrar, Nils Håkansson och modren Kirstin. Föräldrarna lefde, sedan han war Kommen i ächtenskap, och war hemma hos föräldrarna, till thes han kom til Calmare lähn, och Tolg sochn, och war sochneskräddare till betiening i 3 åhr. Thärpå kom han, och blef sochenskräddare i Fröderyd sochn uti 6 åhr, och sedermehra antog bruk i Säby, tå [--] Ståhlhammar war thäräst ägare; och efter honom, the andra af samma [..]. War klåckare i Bäckaby i långlig tid. Tå han kom till Säby, ingick han strax therpå ächtenskap med pigan nu qwarlämnade kära maka, hustru Margareta Pehrsdotter, med henne lefwat i ett Kiärt ächtenskap uti 48 åhr, och med henne aflat 6 barn, en Son död, och 3 Söner samt 2 döttrar lefwa. Alla beskedeliga folk i församlingen. Alla dagar warit frisk. Sidsta åhren warit med ålderdoms svaghet behäftadt. I 14 dagar legat till sängz. Blef alt mehr och mehr swagare. För 1 månad sedan begick herrens heliga nattward i kyrkian. Hade sundt förnuft in till slutet. Dödde den 1 Augustii stilla och sachtmodigt klåckan 3 efter middagen, tå han lefwat 81 åhr. Warit en stilla, gudfruchtig och saktmodig man."

mvhh Thomas

54
Bäckaby / SV: Bäckaby C:3 sid 277, död 1766
« skrivet: 2020-01-07, 22:03 »
En intressant text som ger en inblick i hans sista dagar i livet:

"Den 18 Junii död och den 24 begrofs före detta nämdemannen Per Persson Apelgren ifrån Knutstorp, född in loco 1722 i början på året, Fadren Per Hemmingsson, modren hustru Brita Nilsdotter. Döpt. Lärde hema något läsa i bok och des stånd anständiga hushållsstycken, tils han, under guds försyn, trädde första gången i gifte 1756 med Pigan afledne hustru Sara Månsdotter ifrån Solkaryd, Skeperstad sochn, med hwilken han, under 10 års sammanlefnad, aflat 2ne barn, döttrar, begge för detta afsomnade. Andra gången 1760 ingick han ägtenskap med Pigan, nu Enkan, Helena Håkansdotter, tjänande då i Knutstorp. Dess sammanboning wardt i 6 år, och wälsignadt med et lefwande barn, Stina, som än icke känner sin saknad ef fadrens död. Bodt all sin tid på detta Rusthållets fjärding. Warit Nämdeman wid 19 år, i Wästra härads Tingsrätt. Då och då sjuklig i 2 år. St Sublimato non alienus. Särdeles swaghet kände de sidsta dagarna af Sommartinget i Komstad, utaf Hjertstyng, som förordsakade upkastning af blod. Hwarför han den 17 Junis kände på wegen til Solkaryd och sin förra Swärföräldrars hus, hwarest han blef besökt med herrens heliga nattward af Comminister Cedergren i Skepperstad, tillika med des närwarande hustru enligt Skriftelig attest den 20 Junii, och afsomnade klockan 8 efter middag den 18, något öfwer 44 år gammal. Liktext Predikan [-] 9:12."

Han finns med i min databas: https://minaanor.com/databasen/
mvh Thomas

55
Bäckaby / SV: Bäckaby i Småland dödbok 1799
« skrivet: 2020-01-07, 20:32 »
Ett sent svar, men ändå:

"Den 30 April dog och den 13 Maji begrofs gifte mannen och Torparen under Slageryd  Wästragårds torp, Södra kalladt, Peter Danielsson, född 1732 och döpt Dominica 1 post Trinitatis wid Holmeshult qwarn af Daniel Trottesson och Annicka Månsdotter. Med föräldrar flyttat och bodt på åtskilliga ställen i Cronobergs Lähn till den 26 October 1755 [då] han första gången vigdes vid Kirstin Svensdotter från Slagryds Wästregård af hwilken hade 7 barn, 1 son och 6 döttrar, hwaribland 2 af senare [-] äro döde, de öfriga efterlefwer. Hon dog den 11 Martii 1785 hwarefter han den 6 Junii 1782 ingick nytt [äktenskap] med efterlefwande Änkan Lena Jonsdotter för Tostatorp, utan barn. Haft skälig hälsa tils för öfwer 20 år sedan han utråkat för bråck, hwaraf mer och mindre ansatt tills den 22 april då han af holl och bröstsjuka ansattes och dog ut supra*. Communicerat** i kyrkan annandag Påsk."
* ut supra: enligt ovan
** begick nattvarden

mvh Thomas

56
Bäckaby / SV: Bäckaby dödsnotis 1729
« skrivet: 2019-10-21, 18:03 »
Jag håller med om tolkningen Ästorp, dvs Estorp (denna stavning i Hultsjö AI:1 1717-30) eller Eskilstorp i Hultsjö socken.
Tack för läshjälpen! / Thomas

57
Bäckaby / SV: Bäckaby dödsnotis 1729
« skrivet: 2019-10-19, 20:12 »
Det finns emellertid inget Åsarp i Hult socken, vad jag kan hitta. Om maken kom från Älgaryd i Hjärtlanda socken ligger det nära till hands att tro att det skulle kunna vara Hult(sjö) eller Hyll(etofta), men inte heller där kan jag hitta en ort som börjar på Å eller Ä och som påminner om Åsarp eller liknande. Sedan tycker jag att den sista bokstaven skulle kunna vara en förkortning av 'gård'.
Men tack för hjälpen!

58
Bäckaby / Bäckaby dödsnotis 1729
« skrivet: 2019-10-18, 22:59 »
Sara Jönsdotter dör 1729 i Slageryd Östergård. Är det någon som kan läsa hennes födelseort (i Hult? socken). Samt var hennes make Lars Nilsson dog? Älljabäck?; kan det vara Älgabäck i Hjärtlanda (F)?
Bäckaby (F) C:2 (1715-1739) Bild 82 / sid 135

mvh Thomas

59
Fröderyd / SV: Fröderyd - Olof Perssons dödsnotis
« skrivet: 2019-09-29, 20:41 »
"Dominica Laetáre begrofs från Hökhult Söregård gamble mannen Olof Pehrsson, född af ährliga föräldrar åhr 1644 i Assaregård. På sit 35 ålders åhr trädde i ächtenskap med Kirstin Matesdoter, och med henne lefwat i 50 åhr, aflat 1 son, som är död och 6 dötrar hwilka än lefwa. Fördt et gudfruchtigt och stilla lefwerne, dödde af häftan den 2 Martii, begrafven mit mot wapenhuset. Aetas 85 åhr."
mvh Thomas

60
Fröderyd / SV: Fröderyd - Elisabet Israelsdotters d 1719
« skrivet: 2019-09-29, 20:21 »
"Dominica 4 [post] Trinitatis. Enkian Elisabet Israelsdotter i Frösiö, född af gudfruchtiga föräldrar i Söra Vedbo och Ingatorp Sochn och Holmen, hoos sina föräldrar i 32 åhr, gifft medh Lars Håkonsson i 32 åhr, Barn 6 stycken. Enkia 1 åhr och 3 månader. Siuk i 3 weckor. Dödh den 9 Junii. Aetas 65 åhr och 3 Månader. Begrafuen öst för till kyrkiodören."
/Thomas

61
Fröderyd / SV: Fröderyd - massor med information!
« skrivet: 2019-09-29, 19:30 »
"Den 10 Martii begrofs Håkan Börjesson uti Hökhult Assaregård, född 1670 af ärliga föräldrar uti Frösiö Klåckaregård; fadren het Börje och modren Marith. Fadren dödde, tå han war ½ åhr gammal; sedan fick styffar i 6 åhr, tå han afled. Thärefter war modren till betiening wid gårdsbruket först i Frösiö, sedan i Ljunganäs och Trishult, och thärpå kom till Assaregården Hökhult, och thärefter uti 9 åhr, innan han gifte sig uti Söregård med pigan, nu Enkian hustru Karin Olofsdotter. 29 åhr gammal war han, tå han gifte sig, åhr 1699. Och när han blef gift, bodde han först i Gummenås, uti 3 år, och sedan i Notteryd 3 åhr, och äntligen flötta till Hökhult Assaregården, ther han sedermera all sin tid bodt. Uti ächtenskap hafwa han lefwat 55 åhr in emot, och aflat tillhopa 11 barn, af hwilka 2 söner och 4 döttrar döda äro, 3 söner och 2nne döttrar lefwa. Alla wähl försedde. Modren dödde, tå han bodde i Notteryd. Warit altid frisk; utom på 2nne åhr, tå han wart plågad med swår magesiuka. 8 dagar förr än han dödde blef hårdare ansatt. Dagen förr än han dödde, blef besökt med herrens heliga nattward. Dödde klåckan 12 om natten den 3 sidstlidne Martii. 84 åhr gammal. Warit en gudfruchtig, trogen, och beskedlig man."
Hans maka är släkt med mig och hennes förfäder har jag några generationer tillbaka.
Om du letar mer i Frö db, se: https://minaanor.com/froderyd-dodbok-1754-1800/


62
Fröderyd / SV: Fröderyd - en utmaning!
« skrivet: 2019-09-29, 19:24 »
Ett ganska sent svar, men ändå:
"Den 9 September begrofs unge mannen Måns Nilsson i Fröset Wästregård, född 1715 Pauli Omwändelsedag i Hielmåkra; fadren war i lifstiden Nils Nilsson och modren, som ännu lefwer, Kirstin Jönsdotter. Har warit mäst hemma, utan thet han har   låtit tiena, som ei är att [-] på. Miste sin fader den 13 September 1737, just för 13 åhr sedan; thärpå förestådt bruket. Gifte sig 1745 den 27 Maji, annandag Pingst, med pigan Malin Hansdotter ifrån Fröset Norregård; med henne aflat tillhopa 1 barn, dotter, som blef född 1747 den 24 december, och nu 2 åhr och 9 månader gammal. Warit eljest frisk; men siuknade den 24 augusti 1750 och blef hårdt ansatt af magref. Thet höll alt ständigt uti den 30 augusti. Blef besökt med herrens heliga nattward. Den 31 om morgonen dödde, om fredagen. Lefwat i 35 åhr och 7 månader och 6 dagar. Warit en gudfruchtig, beskedelig och förnuftig man."
Jag har lite mer om hans familj, om det är av intresse./Thomas

63
"Den 1 Junii död och den 6 ejusdem begrofs hustru Stina Nilsdotter ifrån Torp, född, efter angifvande, i Broby, Landaskede Sockn, år 1724, Fadren Ryttaren för Jältaryd[?], Nils Lindbom, modren hustru Gretha Andersdotter. Döpt. Wäl säga hon Kunnat läsa i bok Salighetens Läsestycken. Hennes lefnad derefter har inga gjordt åtal på, [-]. Gift wid 20 år gammal med drängen nu Enklingen Nils Jonsson i Torp, då hennes föräldrar hade hemwist i Gärdesqwarn. Aflat, under 29 års ägtenskap, 10 barn, 2 söner, 6 döttrar, två söner döde och 4 döttrar, de andra lefver. Äldsta dottren gift i Hörjesås Norregård med Swen Swensson. Haft et [-] sig af god hälsa och god lefnad i hushållningen, det hon icke försummat, utan flitigt wårdat. Blef sjuk den 22 Maji af Hufvud= och Bröst=wärk. Gick till herrens heliga nattward icke länge sedan offenteligen i guds hus. Märkte dess skilsmässa ifrån werlden [-] nalkas, och befalde sig gudi. Lefwat wid 49 år."
Se även fler avskrifter ur Frö db: https://minaanor.com/froderyd-dodbok-1754-1800/

64
Fröderyd / SV: Fröderyd Döda C:3, s.463, GID: 1082.19.107200
« skrivet: 2019-09-29, 18:18 »
"Den 6 Maji dödde och den 16 dito begrofs rusthållaren Nils Jonsson ifrån Torp. Han war föd 1723 af äkta säng uti förutnämnda gård. Kunde wäl läsa i och utan bok. Gift med Stina Nilsdotter ifrån Gerdesqwarn uti 28 åhr. Aflat 10 barn, 5 söner och 5 döttrar: af hwilka 2 söner ännu lefwa, tillika 2  döttrar. Fördt en stilla och såwida wittnas ännu oförargelig wandel. Haft swag hälsa. Wardt nog plågad af wärk som gjorde honom haltande och till slutet. Hans wandringstid war 61 år. Dödssot Hufvudsiukan."
Se även fler avskrifter i Frö db: https://minaanor.com/froderyd-dodbok-1754-1800/

65
Fröderyd / SV: Fröderyd - dödsnotis 1750
« skrivet: 2019-09-29, 18:01 »
"Den 9 September begrofs unge mannen Måns Nilsson i Fröset Wästregård, född 1715 Pauli Omwändelsedag i Hielmåkra; fadren war i lifstiden Nils Nilsson och modren, som ännu lefwer, Kirstin Jönsdotter. Har warit mäst hemma, utan thet han har   låtit tiena, som ei är att [-] på. Miste sin fader den 13 September 1737, just för 13 åhr sedan; thärpå förestådt bruket. Gifte sig 1745 den 27 Maji, annandag Pingst, med pigan Malin Hansdotter ifrån Fröset Norregård; med henne aflat tillhopa 1 barn, dotter, som blef född 1747 den 24 december, och nu 2 åhr och 9 månader gammal. Warit eljest frisk; men siuknade den 24 augusti 1750 och blef hårdt ansatt af magref. Thet höll alt ständigt uti den 30 augusti. Blef besökt med herrens heliga nattward. Den 31 om morgonen dödde, om fredagen. Lefwat i 35 åhr och 7 månader och 6 dagar. Warit en gudfruchtig, beskedelig och förnuftig man."
För mer avskrifter ur Frö db: https://minaanor.com/froderyd-dodbok-1754-1800/


66
Fröderyd / Fröderyd dödbok 1803
« skrivet: 2019-08-28, 22:58 »
Dödsnotisen för Stina Eriksdotter innehåller intressant text men är svårläst - är det någon som kan tyda detta?
Fröderyd (F) C:3 (1754-1801) Bild 272 / sid 537
https://app.arkivdigital.se/volume/v33816?image=272

Det jag har lyckats tyda är fragment:
"April den 27 dog och den 1 Maji begrofs gifta hustrun Stina Ericsdotter från Esprilla Norregård. Född och döpt enligt No 4 pagina 3 supra denna bok. Wigd enligt No 3 pag 251. Haft med denne efterlefvande 10 barn, 5 söner och 5 döttrar af hwilka 9 --- efterlefwa, hwari- fodt 1 barnbarn allena. Utom det betungande af en så stor skaras åtliggande; kanske ändå lite undertill ofödrifna? fordringar och behof haft den sorg, at mannen som i ungdom och medelålder - en -- och uttalighet, som inför henne - på sin bästa tydning hetat glättighet och frispråk, - som obehöriga - och tilltog - de 2 sidsta åren, och nu snarlika -- sig menlighet sig, som -- ting grubblande; men bef- å sig sjelf at - skolat afgå i wåldsamheter. Sådant - förmoda - än utwärtes - kunnat yppas. Wid den 20 nedlagd, af bröst-qwaf och qwal, närde et varierande hopp om wederfå -- bortgång. Kallade tidigt ofwan skrifne morgon den dotter - till sig, som efter bästa försök och --- henne allena den åstundade, och genom mannens förnämsta, - umbärande herrens helliga nattward, - den kl 6 m m samma dag -- dödsplågan så - och - , at dess ankomst åtminstone syntes -. Dess ålder 49 år och 2 månader och dödssot heter i Tabell mortel Feber."
mvh Thomas

67
Tack för svaret; det löste de flesta knutarna!
mvh Thomas

68
Hej,
jag skulle vilja ha hjälp med att läsa nedanstående utdrag ur ett köpebrev från 1908.
Jag har fått ut:

Tusen /4000/ Kronor och med förbehåll om
undantag efter ---.
---
och med tillträdesrätt den 14 nästkommande
Mars. Köparna får på egen bekostnad
skaffa sig lagfart och ---.
Säljarna
- Slageryd Westregård den 25 Januari
1908.


mvh Thomas

69
Fröderyd / SV: Fröderyd AI:2 notis om död 1742 i Kallsjö
« skrivet: 2018-03-15, 21:28 »
Jag håller med.
Frågan är vad den andra orten är; den borde ligga längs med vägen strax innan Möcklamo (gästgiveri). Om han hittades död inom N Sandsjö antar jag att detta borde hamna under Västra härads tingsrätt.

70
Fröderyd / Fröderyd AI:2 notis om död 1742 i Kallsjö
« skrivet: 2018-03-14, 22:22 »
Hej,
I Fröderyd hfl AI:2 finns noterat om Sven i Kallsjö, gm Lisbet Eriksdotter:
"Gift 1742 den 23 Maji med drängen Swen i Rödie och Sandsiö sochn, hwilken den 21 September 1742 blef ihielslagen på wägen ifrån Ekesiö mellan [-] och [-]."
Behöver hjälp att tyda orterna som anges.

Källa: Arkiv Digital Fröderyd AI:2 (1739-1753) Bild 560 / sid 91
mvh Thomas

71
03) Latinska uttryck / SV: Cum qvo och red up in patris?
« skrivet: 2018-03-11, 20:11 »
Tack skall ni ha för hjälpen!
/Thomas

72
03) Latinska uttryck / SV: Cum qvo och red up in patris?
« skrivet: 2018-03-09, 20:08 »
Tack för svaret! Ja nu ser jag att det står "redux".
Vad det gäller "cum qva" hittar jag det inte i något av online översättningsprogramnen; vet inte hur bra de är egentligen. Närmaste jag kommer är "cum quibus" (med vilken).

73
03) Latinska uttryck / Cum qvo och red up in patris?
« skrivet: 2018-03-09, 10:50 »
Hej,
det är två ställen i dödboken nedan som jag inte är säker på tydningen;
"Dominica Septuagesima begrofs Daniel Esping, född 1651 fader Cornet Pehr Jonsson i Wästerqwarn, moder Anna, fölgt sin Fader i gamla Tyska Kriget, blef fången under Brandeburg där tienat, samt Lüneborg Biskopen af Münster och Dannemark, sen fadren blef skuten, red up in patris,  gifte sig med gamle Leutnant Swen Götessons dotter i Skeppersta Lisbet, cum qva 7 barn 6 döner och 1 doter af hwilka 2 Söner 1 doter lefva, dödde den 10 Februarii hos sin Son Soldaten Johan i Slottet, begrafwen på Frösiö Wästregårds griffteplats. Aetas 77 åhr."
"red up in patris"; är det rätt utläst och borde i så fall betyda red hem till fäderneslandet (?)
"cum qva"; hittar ingen översättnig på detta men sett det några gånger
Tacksam för hjälp

74
Tack igen! Bra tips.

75
Tack för snabbt svar! Vet du om ordet har en annan innebörd i detta sammanhang (suckade till gud)?
mvh Thomas

76
Fröderyd / Fröderyd dödbok C:3 1777-11-25 Sara Nilsdotter
« skrivet: 2018-03-04, 21:57 »
Jag har stött på ett ord i flera dödsnotiser som jag inte lyckats klura ut vad det är.
Vad är det  saknade ordet i bilden nedan?
"... sidst den 9 November en Söndag. Hwarefter hon märktes blifwa mer och mer swag, [-] til gud om en salig ändalyckt. Lefwadt öfwer 77½ år"

Källa: Fröderyd C:3 (1754-1801) Bild 209 / sid 411 (Nr 12)
mvh Thomas

77
Bäckaby / SV: Bäckaby - Slageryd Övergård
« skrivet: 2017-12-08, 23:03 »
Hej,
texten är inte helt lätt att tyda, men här är ett försök:
"den 29 apr död och d 2 Maji begrofs Enkl Jonas Persson ifr Slageryd Öfregd, f i Swensgd 1750 Sept 20, F Per Jonsson, M afl h Annica Persdr. Döpt. Upfödd i föräldrarnas hus ärligen och stilla. Hade swårt? wid at läsa i bok, än dess andra syskon. Lefwat utan mig veteligit eller bevisliget klander. Gift 1774. Enkl barnlös /: vid supra n 5 :/ Vådelig händelse ordsakade hans död. Frisk och sund gick ifr sitt hus d 29 Apr wid kl 10 f.m., tillika Rote interesenterna, et- up-, at betäcka wäggarna til soldattorpets -. - Torpet skulle de klifwa öfwer en gärdesgård; hans gårdsbr- komma wäl - öfwer, med Tälg- och P-yxa hwardera på annan. Men då Jonas skulle gå öfwer gärdesgården, eller Köttlelegapet så kalladt, stupar han på ena foten, med Tälgyxan högg in under högra armen så djupt, at senor med ådror blifwa afhuggna, och blef för - på stället. Flera - war der til. Til -- för et lefwande, och äktats befredande? om, den döde, blef besigtning hållen öfwer denna händelse af - nämbdeman Nils Norlin. Gud behagade kalla han hädan, efter 7 timmars tid, då han wardt hemb- - på sin säng, -bör och åkallas till ---. Gud bevare oss så - wägar! Han lefde öf. 28½ år."

Jag har ett antal generationer tillbaka på Jonas. Hans hustru var Maria Bengtsdotter från Slageryd Övergård och som avled ett par månader tidigare av förstoppning - se dödsnotis nr 5 föregående sida.

Har du mer släkt i Bäckaby kan du söka i register för fb/vb/db 1688-1760 på min hemsida.
/Thomas

78
Bäckaby / SV: Bäckaby - dödsnotis 1752
« skrivet: 2017-11-11, 11:47 »
Jag har fått ut följande om det kan vara till någon hjälp:

”d. 9 Aug[usti] begrofs Olof Nilsson i Säby, född åhr 1671 i Halsnäs och Ramqwilla sochn af ärliga föräldrar, Nils Håkansson och modren Kirstin. Föräldrarna lefde, sedan han war kommen i ächtenskap, och war hemma hos föräldrarna, till thes han kom til Calmare lähn --- och sochenskräddare? till betiening? i 3 åhr. Thärpå kom han, och blef sochenskräddare(?) i Fröderyd sochn uti 6 åhr, och sedan antog? - bruk i Säby, tå - som Ståhlhammar war tjänst- ägare; och efter -, --- . Då han kom till Säby, ingick han strax therpå ächtenskap med pigan nu qwarlämnade k[ära] maka, h[ustru] Margareta Pehrsdotter, med henne lefwat i ett kiärt ächtenskap uti 48 åhr, och med henne aflat 6 barn, en son död, och(?) 3 söner samt 2 döttrar lefwa. Alla beskedeliga folk i -. Alla dagar warit frisk. Sidsta åhren warit med ålderdomssvaghet behäftad. I 14 dagar legat till sängs. Blef alt mehr och mehr swag. För 1 månad sedan begick h.h. nattward i kyrkian. Hade – förnuft in till slutet. Dödde d. 1 Aug[usti] stilla och saktmodigt klåckan 3 efter middagen, tå han lefwat 81 åhr. Warit en stilla, gudfruchtig och saktmodig man.”


mvh Thomas

79
Ramkvilla / SV: Ramkvilla Dödsbok C:3 text
« skrivet: 2017-11-10, 21:22 »
"Aug. d22 dog och d 6 Sept begrofs Gifta hustrun Maria Persdotter från Bosnatorp, född och döpt enl No 25 p151 Eldre Ramquilla boken. - sidsta i och Stora boken och warit i föräldrarnas hus, tils dess hon enl. pag 247 denne bok d 23 Maji 1768 wigdes med då drängen nu efterlefwande Enkl. Jonas Andersson. Bodde då 1 år efter wigningen i Kyrkotorp och sedan flyttade til Bosnatorp, dess de alt hitintils bodt. Uti barn- och ungdomsåren nästan altid frisk, tils dess hon ifrån d. 23 dennas? warit sängliggande och haft Swullnad sjukan (överstruket). På slutet kunde hon med stor hwerkan sin och als intet t-. Har födt 10 barn, 5 gossar och 5 flickor, hwaraf allenast en flicka äro i spädare åren död, och de öfriga efterlefwa. Den äldsta sonen gift, och boende i Barkaryd. Hon har således lämnat efter sig 9 yngre och 1 - -. Afled et supra kl 5 a.m. i en ålder af nära 50 år."
mvh Thomas

80
Fröderyd / Dödbok 1763-05-15 Mattis Svensson i Hökhult
« skrivet: 2017-11-10, 17:25 »
Någon som kan hjälpa mig att läsa de ställen jag inte lyckats tyda i dödsnotisen för Mattis Svensson?
Källa: Arkiv Digital [Fröderyd C:3 (1754-1801) Bild 156 / sid 305]

"d. 15 Maji död och d. 23 ejusdem begrofs af P[astor] drängen och gårdsbrukaren ifrån Höghult Södregård, Matthis Svensson, f. d. 15 Febr. 1736, F: Sven Jonsson och M. h. Ingrid Olofsdotter. Döpt. Kunde läsa wäl i bok och utan i. Luth[ers] Cateches. War gärna begifven på fylleri uti dryckenskap; fick warning derför af Presterskapet, och lofvat bättring. D. 31 October 1762, - -, samt har föröfwat upkastning i Fröderyds kyrka, under gudstjänsten, hvarför han blef tingstämd til ord[inarie] winter tinget i Komstad d. 10 Marti, och af Pastor förmanat at bekänna sanningen; såsom - undersökning kendt(?). Socknestugan derom, uppå Commissarie och kronolänsmans Måns Stenboms skriftl. begäran hos Pastor d. (tomt) Marti 1762. Saken blef upskuten til nästa ting, men hwilken? tid Matthis fick en swår hetsig siukdom d. 1 Maji sistl[idne]; besöktes af pastor 2dre st B-, då han - -, Bäckaby, och trol. förmantes at genom upriktig syndabekännelse; haft han icke kunde -, - - hädankallad; Matthis - efter människo- - til gud -, - - - kalla pastor til sig at få h.h.n. - til gud, under(?) de närvarandes föräldrarne af guds böner, och afsomnade som sagt är, 14 dagar efter siukdomens -, wid pass 27 år, 3 mån. gammal.
N[ota] Bene. Innan Matthis Swenss begrofs, skref Pastor til Länsmannen och lät veta han död, i fall Länsmannen hade något at påminna, som lagl. kunde hindra des ärliga begrafning. Men LÄnsmannen hördes ej af."


mvh Thomas

81
Fröderyd / Dombok 1763-03-11
« skrivet: 2017-11-10, 16:56 »
Jag har inte lyckats tyda hela målet för Mattis Svensson:
Källa: Västra häradsrätt volym AI:102 år 1763.
"Västra Härad dombok, ordinarie vintertinget i Komstad 1763-03-10, No 144
Commissarien och ke Länsmannen Reenbom framställer dr: Mattis Swensson i Hökhult om sin - för det han Söndagen den 22 Trinitatii under gudstjensten i Fröderyds kyrka haft upkastning, sedan han warit i sällskap med - lik ifrån Hökhults by, och derwid blifwit plägad. Matthis tilstår at han supit 2 supar Brennevijn, och litet dricka - - warit deraf rusig, utan säger at en - - - kommit, som(?) det förvållat. Åkäraren har sig inkallat några witnen at dem, som satt närmast med Matthis i stolarne, nl[nämligen] derom inhämtat gl kyrkoherdens -, nl. andra som warit med i sorg(?) -; - - de måste inkallas inom Tingets tjenst(?) om det sig göra låter, eller at nästa Ting och 3dje Tingsdagen; då Mattis ber sig äfwen inställa."

Tacksam för läshjälp!
mvh Thomas

82
Bäckaby / SV: Bäckaby - dödsnotis 1752 med mycket info
« skrivet: 2017-11-08, 21:29 »
Hej,
jag har lyckats läsa ut följande:
”d. 9 Aug[usti] begrofs Olof Nilsson i Säby, född åhr 1671 i Halsnäs och Ramqwilla sochn af ärliga föräldrar, Nils Håkansson och modren Kirstin. Föräldrarna lefde, sedan han war kommen i ächtenskap, och war hemma hos föräldrarna, till thes han kom til Calmare lähn --- och sochenskräddare(?) till - i 3 åhr. Thärpå kom han, och blef sochenskräddare(?) i Fröderyd sochn uti 6 åhr, och sedan antog? - bruk i Säby, tå - som Ståhlhammar war tjänst- ägare; och efter -, --- . Då han kom till Säby, ingick han strax therpå ächtenskap med pigan nu qwarlämnade k[ära] maka, h[ustru] Margareta Pehrsdotter, med henne lefwat i ett kiärt ächtenskap uti 48 åhr, och med henne aflat 6 barn, en son död, och(?) 3 söner samt 2 döttrar lefwa. Alla beskedeliga folk i -. Alla dagar warit frisk. Sidsta åhren warit med ålderdomssvaghet behäftad. I 14 dagar legat till sängs. Blef alt mehr och mehr swag. För 1 månad sedan begick h.h. nattward i kyrkian. Hade – förnuft in till slutet. Dödde d. 1 Aug[usti] stilla och saktmodigt klåckan 3 efter middagen, tå han lefwat 81 åhr. Warit en stilla, gudfruchtig och saktmodig(?) man.”

Olof är min anfader.
Om du har mer släkt i Bäckaby kan du leta i register och avskrifter för db/vb/db:
https://lindgrenthomas.wordpress.com/register-och-avskrifter/

mvh Thomas

83
Bäckaby / SV: Bäckaby - vigselnotis 1749
« skrivet: 2017-11-08, 21:12 »
Hej, det står "thärstädes", dvs Bäckaby Storgård.

Sara är min anmoder och jag har ett par generationer tillbaka om henne.
Om du har släkt i Bäckaby kan du kolla i avskrifter & register fb/vb/db:
https://lindgrenthomas.wordpress.com/register-och-avskrifter/

mvh Thomas
Epost: harshult1711@gmail.com84
Fröderyd / SV: Fröderyd AI:2 (1739-1753) Bild 67 / sid 113
« skrivet: 2017-11-07, 22:45 »
Hej,
Jag är inte helt säker på vad det står, men detta är Lisbet Månsdotter, död 1757-09-27 på Slageryd Västergårds soldattorp. [Fröderyd AI:3 (1754-1760) Bild 85 / sid 147]
Ur Bäckabys dödbok:
"d 2 octob begrofs Enkian h Lisbeth Månsdotter på Slageryds Wästregårds soldattorp, född 1681 i Fröderyd, fadren Måns Larsson och modren Gertrud Israelsdotter; gift med Ryttaren Swen Boberg, aflat 7 barn, frisk mästadehlen, siukl 1½ åhr sidstl, dödde d 27 Sept af rödsiukan."
[Bäckaby C:3 (1739-1804) Bild 137 / sid 257]

Om du vill söka mer bland avskrifter i Bäckaby db/fb/vb:
https://lindgrenthomas.wordpress.com/register-och-avskrifter/

mvh Thomas

85
Hej,
Den första vigselnotisen för Fröderyd för år 1712 är mer utförligare än vad som vanligt men svårtydd. Vad står det egentligen?

"Sold. Börje -sson T- i Liunganäs fången wedh Hällsingborg slag, sedan af Hr? samt -- till soldat och dessa -- Nils i Hultatorp och Inger? O. i Liung. gingo i Caution det han -- nu på -- lofwat läsa dät - i Catekis.fa-.
Pigan Gunnel Börjesdotter i Liunganäs."

Källa: Arkiv Digital [Fröderyd C:2 (1710-1753) Bild 164 / sid 301]

86
Hultsjö / SV: Begravd 1801-07-31 Jonas Svensson
« skrivet: 2017-11-01, 21:10 »
Tack så mycket för det snabba och kunniga svaret!  :)

87
Hultsjö / Begravd 1801-07-31 Jonas Svensson
« skrivet: 2017-10-31, 21:55 »
Hej,
kan någon läsa två ord (inom ?*? nedan) som jag inte lyckats tyda för Jonas Svenssons dödsruna 1801-07-31:
"Julii d: 31 begrofs drängen Jonas Svensson ifrån Häggatorp Norregl. Denna dräng blef ärligen, men i tysthet begrafwen, efter res(olution) ?Domhefwednas? pröfnad och ?hörodwuk? Hans dödssätt war detta: at han d: 16 Julii sidstl(idne) blifwit funnen död liggande i en wid Häggatorp warande Gjöl, deräst han, som, efter föregifwande, warit af swårmodighet och mjeltsjuka beswärad sig sielf döden tilskyndat. Hans ålder war 35 år, och hans dödsdag war d: 15 eller 16 Jli sidstl(idne)."
Arkiv Digital [Hultsjö CI:3 (1793-1851) Bild 247 / sid 471]

88
Hej,
Tack så mycket för den snabba hjälpen!
mvh Thomas

89
Hej,
jag skulle behöva hjälp att tyda 8:e raden om var sonen Petter Jaensson bor?
"År 1825 den 20 juni instälte sig underteknade uti Torstatorp efter begära af undantagsmannen Johan Jönsson derstedes att för Rätta laga Bouptekning efter des aflidna hustru Sara Jonsdotter som mäd döden afled den 11 denna månad som efter sig lemnat 2nne barn en son och en dotter. Sonen Petter Jansson socken? Brodre i Myresjö församling och dottren Stina Jansdotter her stedes gift mäd Jonas Månsson för således myndig. Enkiomannen förmanades att med den påföld i 9 kapitel första Ärfda Balken att Redeligen upgifwa all qvarlåtenskap efter den aflidna sådan den wid dödstimman befanns. Bouptekningen företorgs i den orning som fölier."
Västra häradsrätt FI:28 (1825-1826) Bild 301 / sid 595

90
Sjösås / SV: Sjösås dödbok 1711 nr 24 Elin Månsdotter
« skrivet: 2016-05-10, 19:03 »
Hej,
ja så står det, faktiskt. Tack!
Dock har jag inte hittat något som liknar Norra Vedbo i Pelarne socken, varken i hfl AI:1 (1821-28) eller i mantalslängd 1644, 1650. Kanske helt enkelt är fel uppgift, gumman var 82 år när hon dog.
mvh Thomas

91
Sjösås / Sjösås dödbok 1711 nr 4 Elin Nilsdotter
« skrivet: 2016-05-09, 20:53 »
Hej,
det är några ord och stycken som jag undrar om någon kan hjälpa mig med?
Tacksam för all hjälp!

4 afsomnade hustru Elin Nilsdotter i Arketorpet, är född i Kamåhs(?) åhr 1651, Fadren Ehrlige och redelige Nils Börsson modren Maria Månsdotter, sedan hon blef frånfallen af föräldrarne, i dhess späda barndom hafwa hon warit up- af sin K. morbroder Erich i Hester(?) hwarst hon warit i 20 åhr, sedan warit hoos sin K. broder Jon Nilsson i Bedkary(?) till dhess hon begaf sig i egtenskap första gången medh Göran Pehrsson i Kilhult(?) medh hwilken hon lefwat allenast 1 dygn, då han 4 åhrs tidh hafwa - den - - de kalken, gaf hon sig i egtenskap andra gången medh sahl. Pehr Månsson i Arketorpet medh hwilken hon lefwat 10 åhr, dhess ålder är 60 åhr, begrofs i Sjösås kyrkiogård Dnica Reminiscere.

Med vänlig hälsning
Thomas

Sjösås kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00328/C I/1 (1705-1743), bildid: C0025619_00074

92
Sjösås / Sjösås dödbok 1711 nr 32 hustru Karin i Lövås
« skrivet: 2016-05-09, 20:38 »
Hej,
det är några ord i nedanstående dödsnotis som jag inte lyckas tyda.
Tacksam för hjälp!

"32 d: 23 Augustij afled hustru Karin i Löfåhs är född i Sandra Skattegd: åhr 1669, fadren Swen modren Maria, hafwa warit, sedan hon blef fader och moderlös, mäst upptienstat(?) hoos sitt kyrko-(?) Pehr Carlsson i Lilla Heda i 12 åhr, tient hos Carl i Karrydh i 6 åhr, omsider gaf sig i echtenskap medh Pehr i Löfåhs, medh hwilken hon lefwat 10 åhr, aflat 2 barn som ännu lefwa. Begraf. i  Nya Kyrkiogården d 24 Augusti."

Med vänlig hälsning
Thomas

93
Sjösås / Sjösås dödbok 1711 nr 24 Elin Månsdotter
« skrivet: 2016-05-09, 20:29 »
Hej,
kan någon se vilken födelseort som anges för Elin Månsdotter?

"28 Elin Månsdotter är född i Norrered(?)
boo(?) i Pillarne sochn, och född af egta"

Det närmaste jag kan hitta i Pelarne hfl (AI:1) är Norrlida.

Källa: Sjösås kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00328/C I/1 (1705-1743), bildid: C0025619_00075

94
Sjösås / Sjösås dödbok 1711 nr 12 Jöns Olufsson
« skrivet: 2016-05-09, 20:06 »
Hej,
är det någon som kan läsa vad det står i slutet av andra raden i denna dödsnotis?
Pesten gick denna sommar så det är nog något med det som åsyftas.
Texten är liten men testa att zooma på skärmen; det blir inte bättre kvalité av SVARs bild.

Med vänlig hälsning
Thomas

"d 3 Julij afledh unge drängen Jöns Olufsson i Harshult
hwilken för misstanken skull blef begrafwen i b-
dess ålder är 17 åhr."

95
Fröderyd / Fröderyd AI:1 (1720-1736) Bild 25 / sid 17
« skrivet: 2016-02-10, 18:58 »
Tack!

96
Fröderyd / Fröderyd AI:1 (1720-1736) Bild 25 / sid 17
« skrivet: 2016-02-09, 21:18 »
Bra tips! Nu tycker jag mig kunna läsa Heilmsery (Hjälmseryd)?
Hjälmseryd ligger ju ganska nära Fröderyd.
Tycker nog man läsa Kåraqwarn.
I Hjälmseryd finns Hetseryd Kåragård kvarn [Hjälmseryd AI:2 (1753-1780) Bild 6]
I den finns inte familjen (+18år senare). AI:1 är 1717-23, alltför tidigt.  
Har även sökt i mantalslängd men lyckas inte hitta Hetseryd [Häradsskrivaren i Västra härads fögderi FIa:1 (1740-1752) Bild 110].

97
Fröderyd / Fröderyd AI:1 (1720-1736) Bild 25 / sid 17
« skrivet: 2016-02-08, 20:23 »
Hej, undrar om någon kan hjälpa mig att läsa vart familjen Sven Svensson i Fröset Backegård flyttade 1727?
Jag har fått följande:
tog attest d. 17 Mart. 1727 at få gå til H.råhs i Hintersry för der förestå Kärnqwarn (?)
Jag är osäker på byn, försämlingen och namnet på kvarnen?  
Kan det vara en gammal stavning för Hinnersryd?
Tacksam för hjälp!

Sidor: [1]