NULL Skriv ut sidan - Böös / Beus

Anbytarforum

Titel: Böös / Beus
Skrivet av: Bertil Johansson skrivet 2014-02-16, 19:29
Hej Elisabeth Lindberg och Cristoffer Stenberg !
 
Jag blev lika förbryllad som Ni att det bara stod namn för Daniel Behm
och Brita Böös och inget mera.När det gäller Brita har jag ingen förklaring
på detta i Skinnskatteberg.
Daniel Behm flyttade från Skinnskatteberg till Gävle där han var född.
Han lämnade kvar hustrun Brita Böös och dottern Brita Behm f.1693 i Skinnskatteberg.
Daniel dog den 15 aug.1697 i Heliga Trefaldighets fs.i Gävle.
Fadern hette:Jonas Behm - Kapten - dog i Norge.
Modern hette: Dordin Elis hon dog den 14 feb.1697 i Heliga Trefaldighets fs.i Gävle.
Det finns en bouppteckning för Dordin Elis 1698 i Gävle ,några sidor före
bouppt.för Dordin finns redogjort hur fadern Jonas Behm och brodern  
Jonas Behm lånar pengar av Daniel Behm.
Inledningen av bouppteckning för Dordin Elisdotter år 1698.
...............................................................
Pro Memoriel                                                                                                            sid. 461
 
Avfskrift efter Sahlig Handelsmannen Jon Jonsson Behms änka dygdesamma  
 
Fru Dordj Elis. som genom döden afgick 13 Febr. ,1697 efter sig lembnath 4 Barn
 
2 Söner och 2 döttrar visher man ingen Kändskap ? Sonen Lorentz och dottern Anika
 
om de är i Lifett eller döda , den andre sonen Daniell är fullner genom döden afgången
 
men Lämbnatt efter sig en dotter som nu är hoos sin moder i Västerbergslagen och  
 
Skinnskatteberg. ? den andra dottern Margareta är genom döden afgången och hafver  
 
efter sig Lämbnath 8 faderlösa och moderlösa barn som af deras Sal. Föräldrars upprättade  
 
Invent. har efter finnas anförder och befanns Egendom som föllier.
.......................................
 
Arkiv Digital , Gävle stad Rådhusrätt och magistrat FIIa:1 (1655-1699 sid.461.
 
Uppgiften hittad av Bertil Johansson den 14 februari 2014.
...................................................................
 
Jonas Behms skuldförbindelse till sonen Daniel Behm.
 
                                                                                                                                      Sid.457
 
Tillstår Jag Undertecknat hafver bekommit af min Sohn Daniel Behm fyrahundrade dahl.
 
Koppar Myntt , på Behms Wreten belägen uthi Gefle Stads , för hvilka Penningar som han
 
Förbr.ta wreth behöfver att då efter mäcktamännen  vardom och goda mäns Wärdering kan  
 
till Werderas , der icke föbr.ta Summa , Skall min Sohn Daniel Behm att används till något  
 
uthi det första för Samma Sina ofria ”bota” utlagda Penningar 400 Dr. Kopp Myntt har jag  
 
med min Egen Hands . Datum Skins Katteberg d. 8 February Ao. 1682.
 
Dordi Lorentz Dotter Wittnar signs her Under.
 
                                   Jonas Behm
 
All den stund högtvährda  Fr. modr. begäran ofria Enda Wreth i Sin lifstid , Sig dermed att  
 
för Söria i ? föra. Jesus säg wegra dem, uthan Hemställer den högsta orde : K: Modern att  
 
tänka och behålla uthan Interesse och efter tvihl. Datum Skinns.Katteberg  
 
d. 8 February Ao. 1682.
                                                                                                                           Daniel Behm
 
Nuh Hafer  K: Mod.r bekommit En Asignation till Stockholm på 300 Dr. Km Ao. 1682 som
 
K: Moders Kraf  uthvisar. Datum SkinsKatteberg  d. 6 February Ao. 1684.
 
                                                                                                      D. Behm  Witt undersigns
                                                                                                                       Jonas Behm
......................................
 
Arkiv Digital , Gävle stad Rådhusrätt och magistrat FIIa:1 (1655-1699) sid.457
 
Uppgiften hittad av Bertil Johansson den 14 februari 2014.
...............................................................
 
2 st.skuldförbindelser underskrivna av Jonas Behm
när han lånat pengar av brodern Daniel Behm.
 
                                                                                                                                       Sid.460
 
Erkänner ijag mig Hafwa bekommit af Broder Daniel Behm Tuh Hundrade Dr.Kopparmynt
Warder om fodras , skall iag betalla dl. ?  d.16 Aug : 1680
 
200 Dr. Koppar                                                                                   Jonas Behm
 
 
Tillstor iag hafwer bekommit af min Broder Daniel Behm Tuh Hundrade daller Kopparmynt
Hwilka Jag lofvar att betahla Kommande winter Ao 1685 Datum Skinnskatteberg  
d.6 februari Ao 1684.
 
 
200                                                                                                      Jonas Behm
 
......................................
 
Arkiv Digital , Gävle stad Rådhusrätt och magistrat FIIa:1 ( 1655-1699) sid.460.
 
Uppgiften hittad av Bertil Johansson den 14 februari 2014.
............................................................
 
Mvh
Bertil Johansson