NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2000-03-04, 13:58
Brita Katarinas antavla
 
BRITA KATARINA PERSDOTTER-BOZAEA-BORIN. Född  
onsdag 4/12 1707 i Prästgården, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Död blind 70 år gammal lördag  
23/5 1778 i Optand, Brunflo [Herdaminnet: s.42].  
Kaptenshustru på Andersön. Född vid föräldrarnas  
resa till begr onsdag 4/12 1707 i Revsund, Z.
 Född vid föräldrarnas resa till pastorskan  
Alstadii begrafning i Revsund. Änka fredag 18/7  
1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Flyttade efter  
fredag 18/7 1766 till Optand, Brunflo, Z  
[Herdaminnet: s.42]. Blind, men sköttes av 2  
ogifta döttrar där [Hm: s.42]. (Far I:1, Mor I:2)
Gift tisdag 4/4 1727 i Andersön, Sunne, Z med
ANDERS BORIN. [Herdaminnet: s.42]. Född ca 170. i  
Andersön? eller Ede?, Z [Herdaminnet: s.42]. Död  
fredag 18/7 1766 i Ede?, Z [Herdaminnet: s.42].  
Kapten vid Jämtlands dragoner.
 
 
I
I:1. f
PER (PETRUS) KRISTIANSSON-BOZAEUS. Född ca 1670 i  
Härnösand eller Nordingrå, Y [Herdaminnet II:s.322  
+ s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i  
Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42].  
Begravd onsdag 29/6 1715 där [Herdaminnet II:  
s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland.
 Tog hand om JOHANNES ADAM BOZAEUS f.1702, som  
studerade vid Frösö skola 1712-16. (Gunnar  
Sundberg 1992).
 Student fr Westrobottnius lördag 25/8 1688 i  
Uppsala, C [Uppsala univ matr I:319].  
Promoverering till fil. mag. 1697 där  
[Herdaminnet: s.42]. Huspred hos änka  
M.G.Gyllenstjerna 1702 i Marielund, Funbo, C [Hm  
s.42]. Matheseos lector onsdag 4/1 1705 i  
Gymnasiet, Härnösand, Y [Herdaminnet: s.42].  
Utnämnd till kyrkoherde ../5 1705 i Sunne,  
Jämtland, Z [Herdaminne: s.42]. Tillträdde som  
kyrkoherde tisdag 1/5 1706 där [Herdamin: s.42].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
 
 Sedan constituerades följande pro termino S.  
Johannis. ..... I facultate philosophica. In prima  
classe. Mag:r Johannes Bellman, Mag:r Fabian  
Törner O-Gothus, Dn. Johannes Venelius philos.  
Cand. O-Gothus, PETRUS BOZÆUS Angerman.,  
Laurentius Tolstadius Upland. Thesse gå ut ...  
(Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll Band 22  
sidan 83-84).
 
 Ur Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll Band  
22, sidan 144, 7/3 1698: IX. Mag:ri PETRI BOZÆI  
suppliqve upplästes, at bekomma sit stipendium 30  
dr k:mt, som för honom brast A:o1693 för  
juhlterminen. Res:o. Han niuter then för thetta  
fäldte general resolution i thetta mål til godo.
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25,  
I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Sunne Nr 18:  
MAG. PETRUS BOZÆUS (1706-15), f. 1670 i  
H(ärnö)sand, son af lektorn sedremera kyrkoherden  
i Nordingrå CHRISTIAN BOZÆUS. Stud. i Upsala  
samtidigt med brodern CHRISTIAN 25 aug. 1688,  
promov(erad) fil. mag. 1697. Huspredikant hos  
riksrådet grefve CARL BONDES änka MARIA GUSTAVA  
GYLLENSTJERNA på Marielund i Funbo 1702. Han hade  
fått Kgl. Maj:ts remiss till lektoratet i teologi  
vid Härnösands gymnasium, men konsistoriet  
föreslog i hans ställe därtill OLOF PLANTIN, för  
den bräcklighet, som en tid bemälte BOZÆUS warit  
till sin hörsel beswärad med, till stort men och  
hinder för detta ämbetes utöfning. (Hdpr. 26/11  
1701) Detta hindrade ej konsistoriet att några år  
senare 4 jan. 1705, föreslå PETRUS BOZÆUS till  
matheos lektor i anseende till hans berömliga  
studier, nyktra och alfvarliga lefverne samt  
fogliga sinne. Då Sunne pastorat genom UNÆI  
transport blef ledigt, utnämndes BOZÆUS i maj s.å.  
till kyrkoherde härstädes med tillträde 1 maj  
1706. En hedersman. Afled 4 juni 1715 och begrofs  
29 i samma månad.
 
 G(ift) m. CHRISTINA AROSELL, dotter till prosten  
L. AROSELIUS i Sala och BRITA KÖNMAN, omg. m.  
efterträdaren.
 
 Barn: BRITA CAJSA, f. 4/12 1707 i Brunflo  
prästgård, då föräldrarna voro på resa till  
Refsund för att bevista pastorskan ALSTADII  
begrafning; g. 4/4 1727 på Andersön m. kaptenen  
vid Jämtl. dragoner ANDERS BORIN i Ede, änka 18/7  
1766, flyttade till Optand i Brunflo, där hon  
blind sköttes af 2 ogifta döttrar, † 23/5 1778;  
MARIA CHRISTINA, f. 17/12 1708, g. 15/3 1737 m.  
kyrkoherden i Sveg PETRUS RISSLER; JUSTINA  
ELISABETH f. 5/9 1710, g. m. rektorn vid Frösö  
skola; sist kyrkoherden här i Sunne PETRUS STAFF,  
n. 22; CHRISTIAN, f. 31/7 1712, stud.1727, † som  
auskultant i Svea hofrätt 2/11 1735; LARS, f.19/1  
1714, begr. 8/9 1717.
 
 Tr(yck): Grafverser öfver stud. MARTIN SOHLBERG  
Angerm. † 12/9 1689 och teol. stud. JOHAN NORDING,  
† i Upsala 18/3 1690. -Initium observationum de  
antiquis populi Romani commeciis, præs. P.  
LAGERLÖF. Ups. 1694. -De rebus inoxiæ utilitatis,  
præs. H. FORELIUS, ib. 1697. -Latinskt  
lyckönskningskväde i grefvinnan M. G.  
Gyllenstjernas svenska öfversättning af Flavii  
Josephi Judiske historia 1713. (Barn 0:1, Far  
II:1, Mor II:2)
Gift i Sala?, U eller Sunne?, Z med KRISTINA
AROSELL-BOZAEUS. [Herdaminnet: s.42]. Se I:2.
Barn
 BRITA KATARINA PERSDOTTER-BOZAEA-BORIN. Se 0:1.
 MARIA KRISTINA PERSDOTTER-BOZAEA-RISSLER. Född  
torsdag 17/12 1708 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död ca 67 år gl, 1775 i Sveg, Z [Herdaminnet:  
s.42+Annika Lindqvist 060/558339].  
Kyrkoherdedotter och -hustru.
 JUSTINA ELISABET PERSDOTTER-BOZAEA-STAAFF. Född  
måndag 5/9 1710 i Sunne, Z [Herdaminnet: s.42].  
Död där [Herdaminnet: s.42]. Kyrkoherdedotter,  
rektorska vid Frösö skola, kyrkoherdinna i Sunne.
 KRISTIAN, KRISTIERN PERSSON-BOZAEUS. Född torsdag  
31/7 1712 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet:  
s.42]. Död 23 år gammal söndag 2/11 1735 i  
Stockholm, B [Herdaminnet: s.42]. Begravd 1735 i  
Sunne?, Z el Stockholm?, B [Herdaminnet: s.42].  
Student i Uppsala 1727, auskultant i Svea hovrätt  
vid sin död.
 LARS PERSSON-BOZAEUS. Född tisdag 19/1 1714 i  
Sunne, Z [Herdaminnet: s.42]. Död ../9 1717 där.  
Begravd 3 1/2 år gammal söndag 8/9 1717 där  
[Herdaminnet: s.42].
 
I:2. m
KRISTINA AROSELL-BOZAEUS. Född ca 167. i Sala?, U  
[Herdaminnet: s.42]. Död i Sunne, Z [Herdaminnet:  
s.42]. Prostdotter i Sala och kyrkoherdinna i  
Sunne. (Barn 0:1, Far II:3, Mor II:4)
 
 
II
II:3. mf
LARS AROSELIUS. Född i Sala?, U. Död där  
[Herdaminnet: s.42]. Prost i Sala. (Barn I:2)
Gift ca 166. där med BRITA KÖNMAN-AROSELIUS.  
[Herdaminnet: s.42]. Se II:4.
Barn
 KRISTINA AROSELL-BOZAEUS. Se I:2.
 
II:4. mm
BRITA KÖNMAN-AROSELIUS. Född ca 164. Död i Sala?,  
U [Herdaminnet: s.42]. Prostinna i Sala. (Barn  
I:2)
.....................................