NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2012
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 1999-05-28, 15:01
Söker kontakt med dem som forskar på Släkten Bozaeus:
 
Tabell 1
OLOF* BOSE. Född ca 147. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762, 1740-tal]. Bonde?.
 
Barn
 PER* OLOFSSON-BOSE-BUSE-BYSE. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bonde. (Se tabell 2).
 
Tabell 2 (generation 1)
(från tabell 1)
PER* OLOFSSON-BOSE-BUSE-BYSE. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bonde.
 Ur Glysisvallur s. 762: Tab. XXI om BUSE eller BOSE -Slächten. At BUSE, BOSE, BYSE p. hos wåra Yfwerboer warit bekant namn, för folck och fartyg, kungar och Jättar, p. thet witna många Antiqvarier; se Verel: Lex: S. S. p: 47. Edda Sk: k: Herings Bysar, kalla fartygen i Holland som brukas vid Sillfisket. p. At Jättar kallas Busar, af Busa eller Rusa på; thet skrifwa Adam: Brem: H(istoria) E(cclesiastica) Cap: 79. p. m: 139. Ol: Rudb: Atl: Tom: II. p: 47. Tom: III. Cap: X. p: 297; och månge flere. Än i dag nämnes Buse, Bose, Byse för Spöke, at rädda barn med; p. Hamnbusar kallas the som förmenas råda öfwer Hamnar i Skären; Tompte-busar öfwer tomter. Tompte-gubbar Hembusar; p. Et sådant tillnamn fick Stamfadern til thenna Famil:
 
 PÄR OLOFSSON BUSE eller BOSE; för sin Jätta-längd skull, så kallad; thet hans barn och efterkommande, här i landet, än idag utwisa; Icke länge sedan dog SVEN BOSE, eller BOS-SVEN, then iag af, mätte öfwer 3 1/2 alnars längd; fast han war både knä-och Rygg-kroker; Thenne förstnämde BUS-eller BOS-PELLE OLOFSSON war Bonde i Dahlen af Forssa Sochn; gården heter än i dag, Bosgården.
 
 Han ägde med sina hustru KARIN MICHAELS DOTTER mång Barn som utvidgade Slächtet, hwilke i följande Classer införas:. (Glysisvallur Tab 21 s.762).
Gift i Forssa?, X med  KARIN* MIKAELSDOTTER. [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Född ca 150. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Död i Bosgården, Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.762]. Bondhustru. - Far:  MIKAEL*. Född ca 147. i Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X. Död Bosgården?, Dalen?, Forssa?, X. Bonde?.
 
Barn
 MIKAEL* PERSSON-BOSE-BUSE. Född ca 153. i Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Död i Dalen?, Forssa? eller Hudiksvall?, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Bonde eller borgare i Hudiksvall. (Se tabell 3).
 
Tabell 3 (generation 2)
(från tabell 2)
MIKAEL* PERSSON-BOSE-BUSE. Född ca 153. i Dalen, Forssa, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Död i Dalen?, Forssa? eller Hudiksvall?, X [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Bonde eller borgare i Hudiksvall.
 Ur Glysisvallur s.763: MICHAEL PÄRSSON BUSE el. BOSE, hade til hustru CHERSTIN NILSDOTTER, och med henna Söner och döttrar, näml.
Gift i Forssa? eller Hudiksvall?, X med  KERSTIN* NILSDOTTER. [Glysisvallur Tab 21 s.763]. Född ca 154. i Forssa? eller Hudiksvall?, X. - Far: NILS*. Född ca 151. i Forssa?, X?. Död Forssa?, X?.
 
Barn
 OLOF* MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Bosgården?, utanför Hudiksvall?, X. Död i Hudiksvall, X. Borgare och handelsman i Hudiksvall, borgmästare (enl Herdaminnet). (Se tabell 4).
 PER*  MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Forssa?, X? [Gen Lundborgiana 1918 s.61]. Död Forssa?, X? [Gen Lundborgiana 1918 s.61]. Bonde i Forssa eller borgare i Hudiksvall. (Se tabell 24).
 
Tabell 4 (generation 3)
(från tabell 3)
OLOF* MIKAELSSON-BOSE. Född ca 156. i Bosgården?, utanför Hudiksvall?, X. Död i Hudiksvall, X. Borgare och handelsman i Hudiksvall, borgmästare (enl Herdaminnet).
 Efteramnet BOSE taget efter Bosgården utanför Hudiksvall (Gunnar Sundberg 1992).
 
 Den yngre nu levande släkten BOZAEUS kommer från Bogärde i Harbo församling i Uppland (Västmanlands län).
 
 Hade 3 söner och 2 döttrar med sin hustru KARIN OLOFSDOTTER.
 
 OLOF MICHAELSSON som blef Borgare och Handelsman i Hudicksvall. hans hustru war BorgM: OLOF ANDERSSONS dotter KARIN; ägande tilsaman 3: Söner, och 2 Döttrar, näml.
Gift ca 158. Hudiksvall, X med  KARIN* OLOFSDOTTER. [Glysisvallur s.763 + Herdaminnet II:s.321]. Född ca 156. i Hudiksvall?, Hälsingland, X [Glysisvallur s.763]. Död i Hudiksvall, Hälsingland, X [Glysisvallur s.763]. Borgmästardotter, borgar-och handelsmannahustru i Hudiksvall. - Far:  OLOF*  ANDERSSON. Född ca 153. i Hudiksvall?, Hälsingland?, X?. Död Hudiksvall?, Hälsingland?, X?. Borgmästare i Hudiksvall.
 
Barn
  NILS*,  NICOLAUS  OLOFSSON- BOZAEUS. Född (1591 enl Hm) 1590 i Hudiksvall, X [Glysisvallur s.763+Bygdén D.2, s.321f]. Död ca 84 år gl söndag 27/12 1674 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet+Glysisv.]. Begravd lördag 2/1 1675 Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Faderns efterträdare. (Se tabell 5).
 
Tabell 5 (generation 4)
(från tabell 4)
 NILS*,  NICOLAUS  OLOFSSON- BOZAEUS. Född (1591 enl Hm) 1590 i Hudiksvall, X [Glysisvallur s.763+Bygdén D.2, s.321f]. Död ca 84 år gl söndag 27/12 1674 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet+Glysisv.]. Begravd lördag 2/1 1675 Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Faderns efterträdare. Elev 1607 i Gävle skola, Gävle, X [Herdaminnet II:s.321]. Student 1608 i Uppsala, C [Glysisvallur s.763]. Elev 1610 i Gymnasiet, Västerås, U [Herdaminnet II:s.321]. Inskrevs i Joh. Rudbeckii privata collegium 1612 i Uppsala?, C [Hm. s.402]. En av kollegiets notarier 1612 i Uppsala?, C? el Västerås?, U? [Hm]. Försvarade en disputation De ecclesia och ejus ministris 1612 [Herdam. s.402]. Student 1614 i Universitetet, Uppsala, C [Herdaminnet II:s.321]. Prästvigd på kallelse av ärkebisk P.KENICIUS 1720 i Uppsala, C [Hm II:s322]. Flyttade 1620 Uppsala, C [Herdaminnet II:s.321]. Flyttade 1620 till Rostock, Wittenberg och Jena i Tyskland [Herdaminnet]. Utgav en akademisk avhandling 1620 i Rostock i Tyskland [Hm II:s.322]. Magister 1623 i Tyskland [Glysisvallur s.763]. Flyttade 1623 till Sverige [Herdaminnet II:s.321]. ConRektor Scholae 1625 i Gävle, X [Glysisvallur s.763]. Kyrkoherde torsdag 1/5 1634 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.321]. Pastor (1634 Hm) 1642 Nordingrå, Ångermanland, Y [Glysisvallur s.763]. Kontraktsprost 1642 i Ångermanlands södra kontrakt, Y [Hm II:s.321]. Eftertr. kontraktsprosten Jonas Linnerius 1642 i Härnösand, Y [Hm II:s.322].
 Hade 6 söner och 7 döttrar med sin hustru CHRISTINA FORSELIA av vilka bara 2 söner och 2 döttrar överlevde fadern.
 
 Ur Glysisvallur s.763: NILS OLOFS SON BOSE, född 1590 (Hm. 1591). Ups. Stud: 1608. Magist: i Tyskland 1623, wid hemkomsten til Swerige ConR. Sch: i Gefle, 1625; Pastor i Nordingråd af Ångermanl. 1642 (1634); gift 1626, med Past: i Forssa och Hög Sochnar af Helsungl. CHRISTIERNS ANDERSSONS FORSSELII dotter CHRISTINA FORSELLIA, född 1610; se min Glysisv: II: Flock: I: D: Cap: VI; ägande tilsaman för än han dog 1674, och hon 1667; 6 Söner; 7: döttr(ar) näml.
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25, I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Nordingrå Nr 12: Mag. NICOLAUS OL. BOZAEUS (1634-72), f.1591, son af borgmästaren OLOF MICHELSSON BOSE i Hudiksvall och KARIN OLOFSDOTTER. Kom till Gefle skola 1607, till gymnasiet i Västerås 1610 och blef student i Upsala 1614 (Enl. likpredikan öfver honom tr. 1675, men i studentmatrikeln är han ej detta år uppförd). Prästvigdes på kallelse af ärkebiskop PETRUS KENICIUS 1620, hvarefter han s.(amma) å.(r) afreste till utlandet för att idka studier och vistades hufvudsakligen i Rostock, Wittenberg och Jena. I Rostock utgaf han redan 1620 en akademisk afhandling. Huruvida han då promoverats till fil. mag. vid universitetet, är ej kändt, enligt en annan uppgift skulle detta skett först 1623, men i likpredikan, som hölls öfver honom, nämnes intet därom. Sistnämnda år återkom han till fäderneslandet och blef år 1625 förordnad till konrektor i Gefle skola efter företrädaren samt efter 9 års verksamhet på denna plats af ärkebiskop KENICIUS och Upsala domkapitel år 1634 insatt till k(yrko)h(er)de i Nordingrå med tillträde 1 maj s. å. Då ärkebiskop L. PAULINUS 1642 höll visitation i Norrland, fästes han(s) uppmärksamhet på BOZAEI framstående egenskaper, hvarför han utnämnde honom till kontraktsprost i Ångermanlands södra kontrakt efter den aflidne J0NAS LINNERUS i H(ärnö)sand. På grund af tilltagande sjuklighet erhöll B. 1672 tillstånd af superintendenten P. STEUCHIUS och konsit. i Hsand att öfverlämna pastoratet till sonen CHRISTIAN, som redan 1668 fått öfverta befattn. som kontraktsprost. Efter en stilla beredelse och sedan han från predikstolen låtit uppläsa sitt sista faräl till sina församlingsbor, afled han 27 de. 1674 samt begrofs 2 jan följand år, hvarvid superintendenten själf höll likpredikan öfver den gamle vördade själasörjaren. Allt från hans tid lära Nordingråborna hafva antagit ett mera hyfsadt uppträdande, hvartill prosten genom fordran på god ordning och kyrkodisciplin mycket bidragit. Genom hans åtgöranden uppfördes 3 kapell af trä vid de aflägsna fiskarhamnarne Norrälfsviken, Grönhamn och Barsta, där gudstjänst emellanåt under sommaren förrättades. (Han erhöll guvernörens tillstånd 16/3 1665 att till uppförande af fiskarkapellet i Barsta få taga den landslega, som byamännen i Fälsvik uppburo af främmande fiskare vid ett därliggande kronans skär, Fågelskäret (Ådb. 28/8 1665).) Nordingrå kyrka prydde han på egen bekostnad med högkor och ett epitafium.
 
 Gift 27/2 1625 m. CHRISTINA FORSELIA, f. 21/1 1610, dotter af khden i Forssa CHRISTIAN ANDREÆ och MALIN ERIKSDOTTER; hade undet ett 42-årigt äktensskap med henne 13 barn, 6 söner och 7 döttrar, af hvilka endast 2 söner och 2 döttrar öfverlefde fadern. Prostinnan afled före sin man 4/11 1667 och begrofs i Nordingrå kyrka 11/1 1668.
 
 Af barnen: CHRISTIAN, f. 1626, faderns efterträdare; MALIN, f. 1628, g. m. komm. i Hsand, sedan khden i Undersåker PETR. N. BERGHEM; ? i Refsund 1699; PETRUS, stud. i Upsala 2/10 1652, ? i Paris på 1660-talet; CATHARINA, f. 23/3 1634 i Gefle, g. m. lektorn, sederm. khden i Tuna OLOF LIDMAN; ? 12/12 1668; BRITA, f. 16/1 1638, g. m. lektor J. WIBONIUS i H(ärnö)sand; ? 10/1 1662; OLOF, f. 1640, eloquentiæ lektor i H(ärnö)sand, omkom jemte sin hustru på svag is 1671; ERIK, f. 1644, khde och prost i Selånger, ? 17/5 1699; ELISABETH, f. 1648, g. m. khden och prosten H. BOHLIN i Själevad; ? 1720.
 Tr(yck): Disp. physica octo acroaseos Aristotelicæ libros deliberans, præs. JOACH JUAGIUS, resp. NICOLAUS OLAI GEVALIENSIS. Rostochiæ 1620.
 
 Prosten NICOLAUS BOZÆUS inskrefs och deltog i Joh. Rudbeckii privata collegium redan 1612, försvarade s.å. en disp. De ecclesia et ejus ministris (Lidén, Cat.disp.) samt var en af kollegiets notarier.
 
 Bland prosten N. BOZÆI barn tillägges: CHRISTINA, g. m. lektorn, sedan prosten A. Arctman i Skön.
Gift i 42 år från söndag 27/2 1625 i Forssa?, X med   KRISTINA*  KRISTIANSDOTTER- FORSELIA- BOZAEUS. [Herdaminnet II:s.321]. Född söndag 21/1 1610 i Forssa?, Hög?, Hälsingland, X [Glys s.763+Bygdén 2:s.321]. Död 57 år gammal måndag 4/11 1667 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdam.+Glysisvall.]. Begravd lördag 11/1 1668 i Kyrkan, Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet]. Pastorska i Nordingrå. - Far:  KRISTIAN*,  KRISTIERN  ANDERSSON- FORSELIUS. Född ca 159. i Forssa?, X. Död i Forssa el Hög, Hälsingland, X [Glysirvallur? s.763]. Pastor i Forssa och Hög. Mor:  MALIN*  ERIKSDOTTER. Född ca 159. i Forssa?, X. Död i Forssa, X [Herdaminnet]. Kyrkoherdinna.
 
Barn
 KRISTIAN*, KRISTIERN NILSSON-BOZAEUS. Född söndag 15/10 1626 i Gävle, X [Glysisvallur s.763 + Bygdén D.2, s.321-322]. Död 60 år gammal 1686 i Nordingrå, Ångermanland, Y [G Sundberg+Hm s.321-322]. Präst. (Se tabell 6).
 MALIN* NILSDOTTER-BOZAEA-BERGHEM. Född 1628 i Gävle, X [Herdaminnet]. Död ca 71 år gammal 1699 i Revsund, Z [Herdaminnet].
 Gift i Härnösand? eller Nordingrå?, Y med  PER*, PETRUS N. BERGHEM. [Herdaminnet]. Född i Härnösand?, Y [Herdaminnet]. Död i Undersåker, Z [Herdaminnet]. Komminister i Härnösand, sedan kyrkoherde i Underåker.
  PER*,  PETRUS  NILSSON- BOZAEUS. Född ca 1631 i Gävle, X [Herdaminnet: II: s.322]. Död i 30-års åldern, ca 166. i Paris, Frankrike [Gunnar Sundberg]. Student 2/10 1652 i Uppsala. Student fr Angermanland lördag 2/10 1652 i Uppsala, C [Uppsala univ matrikel I:132].
  KATARINA*  NILSDOTTER- BOZAEA- LIDMAN. Född söndag 23/3 1634 i Gävle, X [Herdaminnet II:s.322]. Död 34 år gammal lördag 12/12 1668 i Tuna?, X? [Herdaminnet II:s.322]. (Se tabell 14).
  BRITA*  NILSDOTTER- BOZAEA- WIBONIUS. Född tisdag 16/1 1638 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död ca 24 år gl fredag 10/1 1662 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322].
 Gift 1657 i Nordingrå? eller Härnösand?, Y med   J.*  WIBONIUS. [Herdaminnet]. Född i Härnösand?, Ångermanland?, Y [Herdaminnet]. Död i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet]. Lektor.
  KRISTINA*  NILSDOTTER- BOZAEA- ARCTMAN. Född ca 164. i Gävle?, X el Nordingrå?, Y [Herdam: rättelser+tillägg s402]. Död i Skön?, Y [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402].
 Gift med   A.*  ARCTMAN. [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402]. Död i Skön, Y [Herdaminnet rättelser o tillägg s.402]. Lektor, sedan prost i Skön.
  OLOF*,  OLAUS  NILSSON- BOZAEUS. Född 1640 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död jämte sin hustru på svag is, 31 år gl 1671 i Härnösand, Y [Hm: II: s.322]. Eloquentiæ lektor i Härnösand. (Se tabell 18).
  ERIK*,  ERICUS  NILSSON- BOZAEUS. Född 1644 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död ca 55 år gammal onsdag 17/5 1699 i Selånger, Medelpad, Y [Herdaminnet: s.238]. Begravd tisdag 4/7 1699 Selånger, Medelpad, Y [Härnösands stifts herdaminne s.238]. Präst, kyrkoherde och prost i Selånger. (Se tabell 20).
  ELISABET*  NILSDOTTER- BOZAEA- BOHLIN. Född 1648 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet: II: s.322]. Död 72 år gammal 1720 i Själevad? [Herdaminnet: II: s.322].
 Gift i Nordingrå eller Själevad med   H.*  BOHLIN. [Herdaminnet]. Född i Själevad? [Herdaminnet]. Död Själevad? [Herdaminnet]. Kyrkoherde och prost.
 
Tabell 6 (generation 5)
(från tabell 5)
 KRISTIAN*,  KRISTIERN  NILSSON- BOZAEUS. Född söndag 15/10 1626 i Gävle, X [Glysisvallur s.763 + Bygdén D.2, s.321-322]. Död 60 år gammal 1686 i Nordingrå, Ångermanland, Y [G Sundberg+Hm s.321-322]. Präst. Student från Angermanland 1647 i Uppsala, C [Uppsala univ. matrikel I:116]. Lector på Gymnasiet i Härnösand, Ångermanland, Y [Glysirvallur? s.763]. Efterträdde fadern som kontraktsprost 1668 i Nordingrå, Y [Herdaminnet]. Efterträdde fadern som prost 1672 Nordingrå, Y [Glysisvallur s.763].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
 
 Ur Glysisvallur s.763: CHRISTIERN NILSSON BOSE, el. BOSEUS, som tog sig fram med Studier at sedan han warit Lect: Gymnas: i Hernösand, succederade han sin fader til Nordingaråd Pastorat, 1672; gift med JUSTINA ERICS DOTTER MALMSTRÖM (Hm. Sahlström) och (hade) med henna, för än han dog 1686, dottren CHRISTINA BOSEA (+flera andra barn)
 
 Ur Härnösands stifts herdaminne, Upsala 1923-25, I-II + III-IV, av L. Bygdén, s. 321: Nordingrå Nr 13: MAG. CHRISTIAN BOZÆUS (1673-86), f. 15 okt. 1626 i Gefle, företrädarens son; inskrefs såsom stud. i Upsala 28 okt. 1647, där han efter aflagda gradualprof promov(erades) till fil. mag. 27 sept 1655 oc kvarstannade inpå följande år, då han blef log. et phys. lektor vid H(ärnö)sands gymn(asium); 2:e teol. lektor 1667, beklädde rektoratet åren 1660 och 1667. Redan 30 mars 1665 hemställer superintendenten P. STEUCHIUS hos K. Maj:t på faderns, prosten N. BOZÆI upprepade bön, att sonen måtte efter hans död succedera honom vid pastoratet i Nordingrå; pastoratet var visserligen icke regalt, men för trygghets skull mot konsistoriets växlande beslut anhöll superintendenten, att K. Maj:t ville här ingripa och konfirmera sonen till efterträdare. Synes ha tillträtt 1673. Superintendenten hade redan 4 maj 1668 förordnat honom till prost i Södra Ångermanland. Afled 1686. Hans änka begärde lifstids-frihet på ett hemman Walmsta i Nordingrå 20 jan. 1690 under åberopande, att hennes man i lifstiden varit 20 år lektor och på alla tre kyrkornas i pastoratet reparation användt en sådan flit, att de i verkligheten lära bevaras. Trolldomsprocesserna inföllo under hans tid.
 G(ift) i Upsala 1/1 1657 m. JUSTINA ERIKSDOTTER SAHLSTRÖM ( så kallar hon sig i ett egenhändigt bref 1690) dotter till rådman ERIK LARSSON i Upsala och BRITA FREDRIKSDOTTER.
 Barn: ERIK, f. 5/8 1663 i H(ärnö)sand, ? såsom stud. i Upsala 27/10 1683 samt begr. i hemorten i jan. 1684; NILS, stud. 1686, regem. auditör vid lifgardet till häst, ? 1708; PETRUS, f. 1670, khde i Sunne, ? 1715; CHRISTIAN, stud. 25/8 1688, auditör vid artilleriet, ? i Lifland 1701; CHRISTINA, g. m. efterträdaren; BRITA, g. 8/6 1677 m. khden i Skellefteå NICHOLAUS BUSCHERUS; JUSTINA, g. 19/6 1692 i Nordingrå m. kden OLOF ORSTADIUS i Hälsingborg; SARA, g. m. khden PER OMNBERG i Rödön.
 Tr(yck): Disp. naturam naturatam tenui penicillo adumbrans, præs. O. Unonius Ups. 1651. -De concursu causæ primæ cum actionibus causarum secundarum, id. præs., ib. 1654.2.
 
Gift torsdag 1/1 1657 i Uppsala, C med   JUSTINA*  ERIKSDOTTER- MALMSTRÖM- SAHLSTRÖM. [Herdaminnet II:s.322]. Född ca 163. i Uppsala?, C. Pastorska i Nordingrå. - Far:  ERIK*  LARSSON. Född ca 160. i Uppsala?, C. Död Uppsala?, C. Rådman i Uppsala. Mor:  BRITA*  FREDRIKSDOTTER. Född ca 160. i Uppsala?, C [Herdaminnet II:s.322]. Död Uppsala?, C [Herdaminnet II:s.322]. Rådmanshustru.
 
Barn
  BRITA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- BUSCHERUS. Född ca 165. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Prästfru.
 Gift fredag 8/6 1677 i Nordingrå?, Y el Skellefteå?, AC med   NILS*,  NICOLAUS  BUSCHERUS. [Herdam II:s.322]. Död i Skellefteå?, AC [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde.
  JOHAN- ADAM*?  (eller  NILS?  KRISTIANSSON?  15:4)  BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Ångermanland?, Uppsala?, Sthlm?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257). (Se tabell 7).
  KRISTINA*  KRISTIANSSDOTTER- BOZAEA- STRÖM. Född ca 166. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död 1688 i Nordingrå, Y [Glysisvallur s.958]. Pastorska i Nordingrå. (Se tabell 12).
  NILS*,  NICOLAUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 166. i Härnösand, Ångermanland, Y [G. Sundberg+Bygdén D.2, s.321-322]. Död ca 41-42 år gammal 1708 i Nygården?, Torsvi?, C [G Sundberg+Hm s321-322]. Auditör vid Livregementet till häst i Uppsala. Student från Angermanland 1686 i Uppsala, C [Uppsala univ. matrikel I:301]. Auditör vid Livregementet till häst från 1691 Uppsala, C [G. Sundberg]. Ett mål om trumpetaren Manqver onsdag 18/1 1699 [Upps Univ Konsistorieprot 22 s.238]. Tvist om gräns onsdag 10/5 1699 i Tjusta och Snottsta [Upps Univ Kons.prot 22].
 Är detta den person som gotlandsgenealogerna haft i åtanke när de nämner JOHAN ADAM (ADOLF) BOZAEUS?
 
 Uppsala Universitets Konsistorieprotokoll 10/5 1699 s.277: III. H:r häradzhöfdingens Velts citation uplästes, at Academien wille swara h:r auditeuren BOZÆUS til gränsskildnaden emällan fru CATHARINA (FULTS, f.) Drakenschölds rustningzhemman i Tiusta, och Academiens hemman i Snottsta til d. 8 Junii nästk:de uti Sämminghundra härad. Res:o. Räntemästaren bewakar detta, så wäl som det förra.
 Auditör vid Livreg. till häst vid sin död 1708 i Uppsala, C [Sundberg]. Bouppteckning tisdag 13/4 1709 på Drottninggatan, Stockholm, B [Gunnar Sundberg].
 Bouppteckningen efter NILS KRISTIANSSON hölls den 13 april 1709 (hos 'salig auditörens enkia uti hennes logemente vid Drottninggatan'), och där var det endast tal om två koffertar med dokument. Måhända hölls en annan bouppteckning hemma i Torsvi socken. Han hade lång tjänstgöring, från 1691 till 1708. Han var gift med en adelsdam, GERTRU SOFIA VON BRÖMSSEN (se Elgenstierna). Han färdades vida omkring och hade två koffertar med korrespondens för änkan att ta hand om vid bouppteckningen. Han hade eget boställe, bestående av två hemman, vid Mälarens strand. Ja, auditören i Uppsala var i den allmänna opinionen just EVA MARIAS FAR. Det kan ha varit bekant på Gotland.
 
 Om inte kyrkböckerna för Torsvi hade varit så beklagligt ofullständiga, så skulle vi säkert ha haft en ganska livfull bild av hur auditörsdottern engagererade sig i det sociala livet, följde med sin pappa på resor och i sinom tid blev bekant med en ganska ärevördig prästman från det avlägsna Fole.
 
 Vem vet! Kanske var hennes syssling, JOHAN ADAM, som 14-årig praktiserande skeppsgosse med på den skuta som förde EVA MARIA över till hennes nya hemprovins. JOHAN ADAM skulle ju ägna sig åt sjömansyrket. (Gunnar Sundberg 1992).
 Gift i Stockholm?, B med   GERTRUD  SOFIA  VON  BRÖMSEN. [Elgenstierna]. Född ca 166. i Stockholm?, B [Elgenstierna]. Död i Stockholm?, B? [Elgenstierna]. Adelsdam. Auditörshustru och änka på Drottninggatan.
  ERIK*,  ERICUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född onsdag 5/8 1663 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död 20 år gammal lördag 27/10 1683 i Uppsala, C [Herdaminnet II:s.322]. Begravd ../1 1684 i Nordingrå, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Student från Angermanland 1682 i Uppsala, C [Uppsala univ matrikel I:279].
  KRISTIAN*  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 167. i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322]. Död ogift ca 30 år gammal 1701 i Livland [Herdaminnet: s.42]. Auditör vid artilleriet. Student fr Westrobottnius lördag 25/8 1688 i Uppsala, C [Uppsala univ matr I:319]. Levde ogift 1700 [Generalmönsterrullan].
 Far till JOHAN ADAM f. 1702 i Stockholm?
  JUSTINA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- ORSTADIUS. Född ca 167. i Nordingrå? el Härnösand?, Ångermanland, Y [Hm II:s.322]. Död i Helsingborg?, M [Herdaminnet II:s.322]. Prästfru.
 Gift söndag 19/6 1692 i Nordingrå?, Y med   OLOF*  ORSTADIUS. [Herdaminnet II:s.322]. Död i Helsingborg?, M [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde i Helsingborg.
  SARA*  KRISTIANSDOTTER- BOZAEA- OMNBERG. Född ca 167. i Nordingrå?, el Härnösand?, Ångermanland, Y [Herdam II:s322]. Prästfru.
 Gift i Nordingrå?, Y med   PER*  OMNBERG. [Herdaminnet II:s.322]. Död i Rödön?, Z [Herdaminnet II:s.322]. Kyrkoherde i Rödön.
  PER*,  PETRUS  KRISTIANSSON- BOZAEUS. Född ca 1670 i Härnösand, Ångermanland, Y [Herdaminnet II:s.322 + s.42]. Död ca 45 år gammal lördag 4/6 1715 i Sunne, Jämtland, Z [Herdaminne II:s.322+s.42]. Begravd onsdag 29/6 1715 Sunne, Jämtland, Z [Herdaminnet II: s.42]. Präst, kyrkoherde i Sunne i Jämtland. (Se tabell 13).
 
Tabell 7 (generation 6)
(från tabell 6)
 JOHAN- ADAM*?  (eller  NILS?  KRISTIANSSON?  15:4)  BOZAEUS. Född 1650-1680, ca 166. i Ångermanland?, Uppsala?, Sthlm?, Utrikes?. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus (Nyberg 1938 s.257). Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus [Herdaminnet; Lemke 1868 s.92]. Auditören i Upsala Johan Adolf Bozaeus [Kinberg 1896, s.274]. Auditören i Uppsala J.A. Bozaeus [Nyberg 1938 s.257]. EVA MARIA BOZAEUS, dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF (??? Felaktig tolkning av initialer!?) BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN ALSKOVIUS (sid. 23). (A.Kinberg 1896 s.274).
 Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257).
Gift ca (1685-1700) ca 169. i Stockholm?, B el Uppsala?, C med   OKÄND. Född ca 166. i Stockholm?, B el Uppsala?, C. Auditörshustru?.
 
Barn
  EVA- MARIA*  JOHANSDOTTER?- BOZAEUS. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, C? eller Stockholm?, AB?. Död Bräcklig och 81 år gammal? söndag 12/10 1777 i Ryftes?, Fole?, I [Dödboken]. Begravd ../10 1777 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka. (Se tabell 8).
 
Tabell 8 (generation 7)
(från tabell 7)
 EVA- MARIA*  JOHANSDOTTER?- BOZAEUS. Född (1680-1700) ca 169. i Uppsala?, C? eller Stockholm?, AB?. Död Bräcklig och 81 år gammal? söndag 12/10 1777 i Ryftes?, Fole?, I [Dödboken]. Begravd ../10 1777 i Kyrkan, Fole, I [Dödboken]. Auditörsdotter i Uppsala?, kyrkoherdehustru, änka. Änka torsdag 29/1 1730 i Fole, I. Fadern Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus [Herdaminnet; Lemke 1868 s.92]. Fadern var Auditören (i Upsala)? Joh.Ad. Bozaeus Herdaminnet; Lemke 1868 s.92 Var har Lemke hämtat denna uppgift ifrån???
 dotter af auditören i Upsala JOHAN ADOLF(??? Felaktig tolkning!? av förkortningen JOH. AD. i Herdaminnet; Lemke 1868 s.92) BOZAEUS, sedan omgift med den efterträdande pastorn i församlingen JOHAN ALSKOVIUS (sid. 23). (A.Kinberg 1896 s.274).
 Dotter till auditören i Uppsala J.A. BOZAEUS. Hon var omgift med pastor JOHAN ALSCHOVIUS, Fole. (Nyberg 1938 s.257)
 Den överdådigt sirade vinjett, som år 1716 inleder en ny vigselbok i Fole socken, och där prästens eget bröllop förkunnas, hemlighåller tyvärr namnet på brudens far. (Gunnar Sandberg).
 
 Ur Series Pastorum: 1680 7. GÖRAN HANSSON BRYGGER, son af Slotts Bryggaren HANS DREVITZ, bördig från Tyskland. Pastor här i 34 år. D.(öd) Dec. 1714. Barn: JOHAN, Färgare i Wisby. MÄRTHA, G.(ift) med efterträdaren Herlitz. SVEN, kallade sig FOHLIN, Past. i Martebo. MARIA, G.(ift) med Svarfvaren And. Helsing.
 
 Ur Series Pastorum: 1715 8. HANS ELIASON HERLITZ, född Prestson i Weskinde 1670. Ord. till Adj.(unkt) här i 21 år. Gift 1. med Företrädarens dotter MÄRTHA. 2. 1716 med EVA MARG. (Fel! ska vara MARIA!) BOZEA, som sedan blev gift med Efterträdaren. Död i Jan. 1730. Af hans 12 barn blef sonen ELIAS Pastor i Sjonhem, GÖRAN Past(or) i Wall, JOHAN Pastor här, DAVID Pastor på Fårö, CARL NICLAS Caplan i Anga, CHRISTIAN och GUSTAF sjömän, dd: Ogifte. MARIA G.(ift) 1. med Köpm.(an) JOHAN SCHLAU, 2. med Skepp(are) AX.(EL) PELTZER, CLARA AURORA G.(ift) med Domk. Syslom. PEHR BAHR.
 
 Ur Series Pastorum: 1731 9. JOHAN MATTSSON ALSKOVIUS f.(ödd) Prestson i Alskog f.(ödd) 1697. ord. 1723 till Wall, i 8 år. G.(ift) 1. med företrädarens Enka Eva Marg. (Fel! Ska vara MARIA!) BOZEA. D.(öd) i Dec. 1737. Barn: MATTHIAS, sjöman; MAGDALENA, gift med Bruksegaren JONAS LUND i Hellvi.
Gift 1° 1716 Fole, I med   HANS*  ELIASSON- HERLITZ. [Nyberg 1938 s.257]. Född torsdag 28/7 1670 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 59 år gammal torsdag 29/1 1730 i Prästgården, Fole, I [Dödboken]. Student i Gotlands nation i Uppsala 1689, präst 1694, kyrkoherde i Fole 1716. - Far:  ELIAS*  DAVIDSSON- HERLITZ- HERLICIUS. Född ca 1630 i Visby, I [Nyberg 1938]. Död ca 51 år gl onsdag 23/3 1681 i Prästgården, Väskinde, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Pastor i Väskinde 1667. Mor:  MAREN*  JÖRGENSDOTTER- LYNGBY- HERLITZ. Född ca 163. i Väskinde?, I [Nyberg 1938]. Död onsdag 2/3 1692 i Prästgården, Väskinde, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdehustru i Väskinde, änka.
Gift 2° ca (1730-) 1731 i Fole, I med   JOHAN*  MATTIASSON- ALSCHOVIUS. [Nyberg 1938 s.257]. Född torsdag 21/7 1698 i Prästgården, Alskog, I [Herdaminnet?]. Död 39 år gammal onsdag 21/12 1737 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938]. Student 1720. Prestvigd 1727. Kyrkoherde i Fole 1730. - Far:  MATTIAS*  TEODORSSON- ALSCHOVIUS. Född 1644 i Prästgården, Alskog, I [August Kinberg 1896 s.22]. Död ca 81 år gammal 1725 Prästgården, Alskog, I [A Kinberg 1896 s.22]. Kyrkoherdeson, kyrkoherde och kyrkoherdefader i Alskog. Mor:  APOLLONIA*  OXENWALDT- ALSCHOVIUS. Född i Prästgården, Sanda, I [August Kinberg 1896 s.22]. Död i Prästgården, Alskog, I [August Kinberg 1896 s.22]. Prästdotter i Sanda.
 
Barn i giftermål nr 1
  KLARA  AURORA  HANSSON- HERLITZ. Född 1718 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 47 år gammal torsdag 19/12 1765 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Kyrkoherdedotter. Domkyrkosysslingsman-och pastorshustru.
 Gift söndag 23/11 1740 i Fole, I med   PER*  JOHANSSON- BAHR. [Släkten Herlitz, ViLa]. Född 1705 [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död 63 år gammal söndag 25/9 1768 i Kisslings, Fole, I [Släkten Herlitz, ViLa]. Domkyrkosyssloman. Pastor på Fårö. - Far:  PER*. Född ca 168. [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa].
  CARL  NICLAS  HANSSON- HERLITZ. Född 1720 i Prästgården, Fole, I [Nyberg 1938 s.269]. Död 61 år gammal (1761 Sv sl kal 1982 s186) 1781 i Anga?, I [Nyberg 1938 s.269]. Student i Uppsala 1738, prästvigd 1751, komminister i Anga 1757.
  DAVID*  HANSSON- HERLITZ. Född (13/9 i Herdaminnet) onsdag 18/9 1723 i Prästgården, Fole, I [Herdaminnet]. Död fredag 17/10 1783 i Prästgården på Fårö, I [Herdaminnet]. Begravd i sakristian tisdag 13/1 1784 i Fårö kyrka på Fårö, I [Dödboken]. Kyrkoherdeson i Fole, student i Uppsala 1744, pastorsadjunkt i Vall. Prästvigd 1751. Domkyrkoadjunkt i Visby 1760. Pastor 1769 i Fårö församling och kyrkoherde där.
  GUSTAF*  HANSSON- HERLITZ. Född söndag 8/8 1725 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Sjöman. .
  EVA- MARIA*  HANSDOTTER- HERLITZ. Född fredag 16/6 1727 i Prästgården, Fole, I [Kinberg: Släkten Herlitz, ViLa]. Död ung? i Fole?, I [Nyberg 1938].
Barn i giftermål nr 2
  MATTIAS*  JOHANSSON- ALSCHOVIUS. Född ca 173. i Fole, I [August Kinberg s.23]. Sjöman.
  MAGDALENA*  JOHANSDOTTER- ALSCHOVIUS- LUND. Född ca 173. i Prästgården, Fole, I [August Kinberg 1896 s.23].
 Ur Fole dödbok: 2/10 1734 afsomnade Jungfru MAGDALENA ALSCHOVIA i kopporna.
 Gift ca 175. med   JONAS*  LUND. [August Kinberg 1896 s.23]. Född 1729 i Hellvi?, I [August Kinberg s.23]. Död ca 53 år gammal 1782 Hellvi?, I [August Kinberg s.23]. Bruksägare i Hellvi.