NULL Skriv ut sidan - Stensböleätten

Anbytarforum

Titel: Stensböleätten
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2010-11-10, 00:37
Stensbölesläkten
 
Stensbölesläkten på 1400-talet tillhör en av de många svensk/finska medeltidssläkter, som är mycket komplexa att reda ut. Flera försök har gjorts, men många frågetecken, liksom dåligt underbyggda, eller i vissa fall felaktiga slutsatser, återstår att reda ut.
 
”Nuläget”, och därmed utgångspunkten för min analys är följande:
 
.   Björn Salvesson  och Kristin Pedersdotter  upplåter år 1424 allt sitt gods i Sagu till domkyrkan    mot gods i Borgå, bl.a. Stensböle. [1]
.   ...Stensböle 1446 innehades av en Anders Jönsson, gift med en syster till Peder Hornhus, antingen Kristina eller Katarina... [2]
.   Hustru Kirsten i Stensböle  i Borgå socken skiftar 1480 arv med sina barn. [3]
.   Arvid Andersson  och hans samarvingar förrättar 1489 skifte av jordagods i Borgå och Pernå, bl.a. Stensböle.[4]
.   Citat: ”Man vore benägen att identifiera Anders Jönsson med den Anders, vars änka Kristina  år 1480 skiftar arvet efter sin man på Stensböle. Man har emellertid på grund av uppgifter om innehavarna av Haiko ansett, att hon var gift med en Anders Olofsson”.[5]
 
Som framgår är identifieringen av de berördas släkttillhörighet bristfällig eller obefintlig.  Jag har bara hittat en ansats till en släktutredning, vilken inkluderar Stensbölesläkten, gjord av Tapio Vähäkangas 1997. [6] Jag kommer i det följande visa att Väkäkangas slutsatser sannolikt utgår från misstag gjorda av Anthoni.
 
De väsentligaste frågeställningarna är:
 
.   Talar vi om en, två eller tre med namnet Kristina, som husfruar till Stensböle?!
.   Rör det sig om en, eller två, Anders som innehavare Stensböle?
 
Då det är minst lika svårt att enkelt beskriva resultatet, som att genomföra en komplicerad utredning med många pusselbitar, så får man spalta upp det i sina delar utan hänsyn till kronologi.  
 
Hypotesernas styrka kan tyvärr inte bedömas förrän man lagt alla bitarna på plats!
 
1.   Anders Jönsson gift med en syster till Peder Hornhus
 
Slutsatsen att Anders Jönsson skulle vara gift med en 'Kristina'Hornhus bygger på en urkund, som av Anthoni tolkas på följande sätt: Peder Hornhus, förmodligen son till Hannus Hornhus, har jämte tre svågrar gått i godo för brodern Henriks överenskommelse med Henriks svärmor och hustru. Bland svågrarna befann sig Anders Jönsson som 1446 nämns Anders Jönsson till Stensböle. Kommen från Egentliga Finland var han halvbror till Gregers Andersson (Garp) och möjligen son till Jöns Andersson i Kimito.[7]
Anthonis slutsats blev att Anders Jönsson till Stenböle måste vara gift med en syster till Henrik Hornhus.
 
Då urkunden endast består av en regest, så kan jag bara förutsätta att det i brödtexten talades om  'mågar' , vilket användes för alla ingifta manliga släktingar på den tiden!  Även om det kan tyckas ligga nära till hands, att Anders skulle vara en svåger till Henrik, så är det absolut ingen självklarhet! Alternativa tolkningar är möjliga. I det här fallet tror jag faktiskt att Anthoni kan ha dragit fel slutsats.  På ett annat ställe i hans bok [7], kan man nämligen läsa,  att när Kristina Pedersdotter och Björn Salvesson bytte till sig Stensböle, så var Björn sjuk,  varför  Kristina fick bemyndiga mågen Peder Hornhus  att sköta godsen till kyrkan!  
 
En alternativ tolkning, är alltså den, att Katarina Pederssons make, Björn Salvesson, avled i sviterna av sin sjukdom 1424, och att Kristina därefter gifte om sig med den Anders Jönsson vi hittar i Stensböle 1446. (Med de gods hon hade i sin besittning, torde det inte ha varit alltför svårt att hitta en ny make). Om jag tolkat språkbruket rätt, så blev Anders också i.o.m. giftet, måg till Peder Hornhus.
 
Min hypotes blir alltså att Anders Jönsson 1448 var gift med änkan Kristina Pedersdotter, och ingen annan.  
 
2.   Vem var Kristina Pedersdotter?
 
Anthoni nämner som trolig fader till Kristina Pedersdotter en Peder Skrädder, som fick jord reducerad i Sagu samtidigt med Björn Salvesson, utan någon motivering.  
Ett bättre scenario är att Kristina var dotter till Peder (Hermansson) Svärd, och bror till Henrik (Pedersson) Svärd.  Det finns fler indicier som pekar på detta, men det viktigaste hittar man i arvsskiftet efter den Kristina som dör 1486 (under förutsättning att det då fortfarande rör sig om Kristina Pedersdotter, vilket jag inte visat ännu).
Vid arvskiftet efter sin man 1980 behöll Kristina ”Stensböle och flera sina gods, som henne själv tillhörde”. Bland dessa gods som dyker upp vid skiftet efter henne 1486, hittar man Hinzaby  i Sibbo, Borgå. Henrik Svärd avstod 1425 gods i Reso (Norrfinland)  mot gods i Kimito och Tavastland i ett skifte med sin farbror, riddaren Nils Kurke, som flyttade till Sverige. Vidare avstod Henrik gods i Pargas, mot gods i Hinzaby i Sibbo, men bytet av dessa gods återgick omedelbart. [8]. Helt klart tillhörde dock godset Hinzaby släkten Svärd/Kurck, vilket 1486 ärvdes av en sonson till Kristina Pedersdotter.[9]
 
Min slutsats blir att Kristina Pedersdotter med stor sannolikhet är dotter till Peder Hermansson Svärd.
 
3.   Är Kirsten som skiftar arv 1480, densamma som Kristina Pedersdotter i Stensböle?
 
En god ansats för att försöka besvara frågan, är att gå tillbaka till arvskiftet efter Kristina Pedersdotter 1486. Det finns sex arvingar till Kristina, men en närmare granskning pekar på att det rör sig om två särkullar, med tre barn i varje. Stensböle ärvs till hälften (broderdel) av Arvid Andersson, och till en fjärdedel (systerdel) var av mågarna Ljungi respektive Olof Olofsson. En byte göres direkt mellan dessa tre, då Arvid Arvidsson begär att få hela Stensböle, mot att  Ljungi och Olof Olofsson får dela på Nynäs, Arvids fäderne. Nynäs i Nuosis (norrfinland), var Klas Lydekessons, Henrik Svärds svärfars, sätesgård, vilket pekar på Kirsten som skiftar arv 1480 är densamma som den Kristina Pedersdotter som fanns på Stensbölesböle 1446, syster till Henrik Svärd.
 
Indicierna tycks ganska starka för att det är densamma Kristina vi träffar på i Stensböle 1424, 1448 och1480!
 
4.   Rör skiftet efter Kirstens make 1480 Anders Jönsson?
 
Om man accepterar tolkningen om särkullsbarn vid arvsskiftet efter Kristina (och förutsätter att det rör sig om minst två kullar), så kan man dra slutsatsen att tre barn tillhörde Björn Salvesson, och tre Anders Jönsson, eller att äktenskapet med Björn Salvesson var barnlöst, då han sannolikt dog kort tid efter giftemålet med Kristina. Detta skulle implicera att Kristina var gift en tredje gång! Om vi går tillbaka till ”nuläget” ovan, så finns det uppgifter om att Kristina i Stensböle var gift med Anders Olofsson till Haiko! Anthoni har tidigare försökt anföra att Anders Jönsson och Anders Olofsson skulle vara samma person, vilket starkt dementerats av T. Vähäkangas.
 
Hur lösa upp den här knuten? Tillbaka till arvsskiftet 1480. Där hittar man att hennes (Kristinas) måg, skall ”bli vid Haiko”, d.v.s. det Haiko som ägts av Anders Olofsson till 1480!
 
En rimlig slutsats blir att skiftet efter Kristinas make 1480, rör hennes sannolikt 3:dje make, Anders Olofsson till Haiko.
 
 
[1] FMU 1743.
[2] Genos 39 (1968).
[3] FMU 3842.
[4] FMU 4262. (FMU 2318 behandlar samma arvsskifte, men är feldaterad till 1439).
[5] HTF 1951, Tvenne Borgåbrev av år 1446 av E. Anthoni.
[6] Genos 1997:11 s. 17; (http://www.genealogia.fi/genos/68/68_76.htm)
[7] FMU 1714; E. Anthoni Finlands Medeltida Frälse och 1500-talsadel, s. 117.
[8] E. Anthoni Finlands Medeltida Frälse och 1500-talsadel, s. 165.
[9 ] (Anthoni är tveksam om godset ärvs av ' Hans Brodersson' eller 'hans brodersson', vilket anges vid skiftet 1486 efter Kristina. Om man jfr med skiftet efter Kristinas make 1480, framgår det klart, då han där benämns 'mitt sonebarn '- 'hans brodersson' relaterar i det senare fallet till Arvid Arvidsson, Kristinas son.)
 
Följande hypotetiska släktträd kan på någorlunda goda grunder skissas, med undantag av fördelningen av barnen på de olika kullarna vilket är mycket osäkert!  
 
 
(https://forum.rotter.se/discus/messages/576/310514.jpg)
}
 
Synpunkter mottas med tacksamhet och intresse!
 
PS Rubriken borde ändras till Stensbölesläkten, då det inte handlar om en ätt..
 
(Meddelandet ändrat av Ten 2010-11-10 00:41)