NULL Skriv ut sidan - Stake

Anbytarforum

Titel: Stake
Skrivet av: Leif Tennare skrivet 2014-01-09, 22:44
[color=0000ff]EN SÄRLIG UTHUGGEN STEEN[/color]
 
Detta är rubriken på Harald Widéens artikel i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift [V:1 (1940) s. 54], vilken behandlar den av honom, i Skara Stifts- och landsbiblioteks ”gömmor”,  funna originalteckning från 1600-talet, föreställande ”den posseska gravstenen” i Mariestads kyrka. Gravstenen, en porträttgravsten, föreställer Nils Axelsson Posse (d.y.), hans hustru Anna Nilsdotter Stake och åtta av deras barn.
 

(https://forum.rotter.se/discus/messages/576/403863.jpg)
 
 
Det ’särliga’ med denna sten, är att den uppenbarligen inte är färdigställd – och eventuellt t.o.m. omarbetad i vissa avseenden.  Den senare slutsatsen baseras på det faktum, att det bara finns plats för fjorton anor för respektive part. Det förefaller som om extra text har lagt till nedtill på stenen…
 
Att den inte är färdigställd framgår av att endast tio av fjorton anvapen är huggna på svärdsidan, och åtta av fjorton på spinnsidan  (Tecknaren har angett ”ohugna”).
 
De första åtta sköldarna på ’Posse-sidan’ representerar Nils Axelsson anor på fädernet, helt i enlighet med  den ordning de förekommer i, på en antavla, d.v.s.  1) Nils Jönsson Posse,  2) Gertud Mattsdotter (Römer),  3) Axel Mattson (yngre Vinstorpasäkten),  4) Birgitta Eriksdotter (lilliesparrevapen),  5) Nils Mattsson Kagge,  6) Anna Pedersdotter Örnflycht,  7) Lindorm Brunsson (Forstena släkten),  8) Carin Siggesdotter Sparre.
 
Vapet nr 9, ett oxhuvud,  representerar med största  sannol ikhet  också plats 9 i antavlan,  Olof Pedersson  (”Hård af Segerstad”), trots att han  förde ett lilliesparrevapen. Återkommer till detta nedan.
 
Vapen nr 10 däremot, motsvarar plats 13 i Nils Axelssons antavla, nämligen Knut Pedersson Ribbing. Återkommer även till detta.
 
Därmed är jag inne på det som egentligen hör hemma under denna rubrik – Anna Stakes anor… Om dessa säger Widéen följande: ”Spinnsidans anvapen äro ej lika lätta att identifiera enligt gängse genealogisk litteratur, då de i flera fall gälla visserligen betydande men av forskningen mindre väl kända medeltidsätter ”.  Hans försök till tolkning förbigår jag här – med all respekt – då han insiktsfullt  sammanfattar det hela med : ”Att ingå på en närmare prövning av dessa genealogiska spörsmål faller likväl utom ramen för denna studie”.  
 
Nåväl, sköld nr 1 är helt korrekt Amund (Eriksson) Stakes vapen. Däremot saknas Birgitta Håkansdotters vapen på plats 2, där finns istället ’en mussla’, Tore Olofsson Bytings vapen(?), vilket enligt antavlan skulle haft plats 3 på skölden. På plats 3 finns istället Amund Erikssons mors (av mig postulerade) vapen, ’ett horn med ett utväxande blad’. Samma vapen som förekommer på Lindorm och Erik Stakes begravningsvapen.  Vapnet på plats 4 stämmer väl med antavlan, representerande Malin Ottesdotter (fågel).  Detta gäller också plats 5, som är Lindorm Brunssons (Forsstena) vapen. På plats 6, där man enligt antavlan skulle finna Lindorms hustrus vapen, en sparre,  finns istället en sköld med en båt -  det vapen som torde tillhöra Tore Olofssons mor, enl. min analys av Lindorm Stakes begravningsten.  Karin Siggesdotters vapen, en sparre, återfinns i stället på plats 7.  På plats 8 är ordningen återställd, då man där finner en ’tillbakaseende ulv’,  Ebba Arendsdotters vapen…
 
Hur skall man då tolka detta?
 
Den rimligaste förklaringen är att den halvfärdiga stenen ’slutfördes’ av  någon med mycket bristfällig kunskap om släkten Stake, men med mycket god kunskap om  Nils Posses fäderne. Det torde sannolikt  inte röra sig om sonen Mauritz Posse. Troligare är att det var någon av Mauritz kusiner , Göran eller Harald Johansson Posse, som gjorde detta.  Varför denna slutsats?! Jo, vilket jag skulle återkomma till, så representerade de enda sköldarna på Posses möderne, släkterna Hård af Segerstad och Ribbing.  Det kan knappast vara en tillfllighet att dessa vapen fanns med, då Göran var gift med Brita Pedersdotter (Hård af Segerstad), som sannolikt förde ett oxhuvud i vapnet,  och hans bror  Harald var gift med Maria Eriksdotter (Ribbing)…
 
Då alla åtta vapnen på spinnsidan återfinns på Lindorm Stakes gravsten, är det rimligt att antaga att någon tagit del av denna, men misslyckats att tolka den, då den inte följde ’antavleformatet’.
 
Som skrivet var: ”En särlig uthuggen  steen”!
 
Sköldarna över Nils Posses och Anna Stakes huvuden är de förväntade, d.v.s. Posses och Hård af Segerstads vapen, resp. Stakes och Oxenstiernas vapen.  
 
(Meddelandet ändrat av ten 2014-01-09 22:57)