NULL Skriv ut sidan - Lilliestjelke

Anbytarforum

Titel: Lilliestjelke
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2015-11-16, 21:24
Protocoll öfwer de Consistoriale saker, som förefallit och blifwit angifne under warande wårt Fångenskap och sedan wij kommo till Moscau:
/.../
 
Hr Borgerus som Copulerade Leut:n Lilliestielke och I Mejer.
[1710] d. 26 Junii. Sedan Leutnanten wid Dahlregementet Hr Eric Lilliestielke låtit lysa sig och Amtmans Mejers dotter ifrån Ingermanland, sände M:r Nordberg strax munteligit bod till Ministerium i Tyska Slabodden, och lät weta, att Hr Lilliestielke war förlofwad hemma i Swerje med en Rådmans dotter i Örebroo; hwilket Biskopen i Strengnäs Högwyrdige Hr Bilberg i sin skrifwelse till Kongl. Hof=Fält Consistorium berättat redan år 1708, då Swenska Armeen stod wid Mohilou, af orsak, att bem:te Hr Lilliestielke låtit förmärcka sig, att han wore sinnad öfwergifwa samma sin käresta, till hwilken han sig likwäl med de aldra starkaste löfften och förplicktelser förbundit. I förstonne reflecterade Pastor Primarius wid g:l kyrkan i Slabodden Licent:n Wagetius intet widare på M:r Nordbergs förbod, än han swarade: sig intet kunna göra dertill, om dett icke blefwe skriffteligen ingifwit. Altså drögdes några dagar innan sådant kunde skee, och derföre fullfölgdes lysningen alla 3 gångerne. Men ändteligen innan sielfwa wigslen geck för sig, sände M:r Nordberg sin skriffteliga protest emot berörda olaga gifftermål; Hwilket Licentiaten Wagetius strax pröfwade billigt, och afsade fördenskull icke allenast sig sielf, att willia Copulera Hr Lilliestielke med I Mejer, utan lät ock de andra Prästerne i Slabodden få kundskap deraf, så att alle likaledes undandrogo sig att fullgöra Hr Lilliestielkes begäran. I samma dagar notificerade ock M:r Nordberg samteliga de Swenska Hr Pastorerne, att ett sådant giftermål war före, och att ingen skulle befatta sig dermed: dock dett oaktadt, lät Hr Borgerus öfwertala sig, att d. 21 Julii samman wiga dem.
 
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica  Vol:162 (1710-1814) Bild 150 ff (AID: v817430a.b150, NAD: SE/RA/752)
 
***
 
EÄ, TAB. 10.
Erik Lilliestjelke (son av Bengt, Tab. 6), till Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Född 1682. Kom i tjänst 1695. Furir vid Skaraborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regementet 1700-04-30. Löjtnant 1703-10-31. Avskedad 1704-04-25 för brott mot duellplakatet. Löjtnant vid dalregementet 1708-12-02. Kaptens karaktär 1722-05-31. Avsked med dubbel pension 1722-06-05. Död 1737-03-05 på Oltorp. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk i guvern. Volodga, varest han under fångenskapen blev blind, men sedan han i april 1722 hemkommit, fick han sin syn åter. Skatteköpte familjeegendomen Oltorp, vilken såsom gammal donation reducerats från fadern 1690 med 1683 års ränta (Hs.), men innehafts av denne under besittningsrätt till hans död. Vid arvskiftet efter fadern 1706-06-22 fingo han och bröderna Lennart och Gustaf Didrik en lott Laggarp i Åsbo socken, Östergötlands län, vilken egendom sedan övertogs av Lennart ensam. (M.) Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1723-11-24 på Hårdeholm i Suntaks socken, Skaraborgs län med sin svågers brorsdotter Margareta Charlotta Hökeflycht, född 1700, död 1784-06-04 på Sjögerdala i Välinge socken, Skaraborgs län, dotter av amiralitetskaptenen Jonas Hökeflycht, nr 208, och Charlotta Susanna Hård af Segerstad, nr 17.
Barn:
1. En dotter, levde 1723.
2. Christina Charlotta, döpt 1724-10-05 på Oltorp. Gift 1764-01-01 på Jungfrugården i Kymbo socken, Skaraborgs län med lantbrukaren Gustaf Hellberg, född 1743. Han ägde Norka kvarn i Vättaks (Valstads) socken, Skaraborgs län.
2. Bengt Johan, född 1727. Fänrik. Död 1782. Se Tab. 11.
2. Jonas Filip, döpt 1728-07-23 på Oltorp. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1752.
2. Catharina Elisabet, döpt 1731-07-23 på Oltorp. Gift 1755-09-28 på St. Klämmestorp i Järstorps socken, Jönköpings län med sin kusin, löjtnanten och livdrabanten Bengt Johan Swartz, döpt 1716-11-07 i Dimbo socken (Öä.), död 1787-12-22 på Hovmejarne i Sandhems socken, Skaraborgs län.
2. Carl, född 1734. Underlöjtnant. Död 1771. Se Tab. 12.
2. Erik, döpt 1737-03-10 på Oltorp, död på Oltorp 1737-04-07.