NULL Skriv ut sidan - Brömssen, von

Anbytarforum

Titel: Brömssen, von
Skrivet av: Patrick von Brömsen skrivet 2008-03-10, 20:55
Hej  
 
Försöker hitta de äldre leden till Bröms från Jönköping som skall ha bott där i flera generationer.  
I en av Jönköpings tänkebok för Jönköpings smedämbete 1643-1657 Egil Lönnberg 1940, så återfinns just en Jöran kopparslagare, omtalad 1646. Han tillhör där ”hantverkare i Jönköping tillhörande andra skråämbeten” sid 115. Det är väl en stor möjlighet att det är den rätta Jöran som då även nämns i domboken reg 1655 nedan. Jag hittar endast denna Jöran som kopparslagare i Jönköping.
Är det någon som har Mästerboken 1643-1702 ? finns det någon information om min Bröms?
I Jönköping har vi hovrättsstad (1634), slott och vapentillverkning. Kan något utav detta hjälpa att finna mer information?
Ur ”Jönköping en stadsgeografisk undersökning” av Gösta Weiler 1936, så bestod ”nya” Jönköping av ca 1100-1200 invånare år 1610, för att öka till ca 1500-1600 år 1635 sid 41. Uppgifterna är ungefärliga.
” Till det ”nya” Jönköpings uppbyggande bidrog kronan i ej obetydlig mån genom att låta uppföra byggnader för smeder och andra hantverkare. Så tillkom Smedjegatan för smeder (bönder) från Västergötland och småland, vilka fingo befallning att slå sig ned i Jönköping, dit vapenfabrikationen nu koncentrerades (Jönköpings faktori)”. Ur föregående bok.
Sedan har vi vapnet som den Bröms som blir adlad tar ( ligger som en fråga under Heraldik här på anbytarforum). Jag får hänvisa dit.
Är denna Per Ericsson som meddelat riddarhuset fortfarande verksam? Har han funnit mer information? Är det någon som vet mer om detta?
Nedanstående är hämtat från riddarhusets genealogiska tabeller meddelat av Per Ericsson.
Ätt: von BRÖMSSEN, A. Nr. 932
E.I sid. 654
Ätten sägs härstamma från Livland och som dess förste namngivne representant upptages
Johan Bröms (Tab. 1). Som framgår nedan är den emellertid med mycket stor sannolikhet av
svenskt ursprung, härstammande från Jönköping. I Jönköpings tänkebok nämns personer med
namnet Bröms från 1512. Enligt ett odaterat koncept i Jönköpings domboks registratur 1655
har Johan Jöransson Bröms från en icke angiven ort tillskrivit sin fader och begärt ett
bördsbrev av magistraten. I detta säges att fadern är kopparslagarmästaren Jöran Jönsson, vars
förfäder länge bott i staden och modern Ingiel Knutsdotter. Johan säges bl.a. ha övat sig i
bokliga konster. Ett annat koncept i Jönköpings domboks registratur 1659, dat. 1659-08-10
och underskrivet av borgmästare och råd har följande inledning: Borgmästare och råd i
Jönköping gör härmed veterligt, emedan Kungl. Maj:ts vår konungstrotjänare och
regementssekreterare över militiestaten i Dorpat, äreborne och välbenämnde Johannes Bröms,
nu efter Staden Dorpats oförmodade övergång till moskoviterna haver jämte flera tagit sin
marsch åt Reval och 1657 sig hit till sina föräldrar uti Jönköping begivit, varest han med de
sina intill dato uppehållit haver, och såsom numera den goda förhoppningen haver, atten evig
fred mellan kronan Sverige och bemälta moskoviter skall avhandlas och träffas kunna, alltså
haver han sig resolverat sin resa åt bemälta ort igen att försätta, för den skull av oss till sin
resa bättre säkerhet om attest om sitt levernes förhållande här i staden anmodat och begärt; nu
såsom ingen å denna ort annat haver sport och förnummit, utan att han och bemälte de hans
här hos oss sig ärligen, redligen och väl, både i umgänge och leverne ställt och förhållit haver
(eftersom ock denna hans hustrus syster emellertid här med ett hederligt giftermål försedd är)
så att man icke obilligt har orsak giva dem däröver ett gott beröm ...
Källor: S. o H., nr 1, 1985, sid. 275–276.
Meddelare: Per Ericsson
..........
Ätt: von BRÖMSSEN, A. Nr. 932
E.I sid. 654
De indicier på ättens härstamning från Jönköping, vilka meddelades av undertecknad i SoH
1985:1, synes förstärkas av en uppgift i db 1668-05-18. Då upplästes en supplik från sal. Jöran
kopparslagares son Jön Jöransson Bröms, 'nu varandes rådman i Dorpat i Livland': skrivelsen
var föranledd av att Jöns moder, 'en ålderstigen, svag och kranklig kvinna', råkat i ekonomiskt
trångmål och sonen ville skydda besittningsrätten av fädernegården i Jönköping. Johan (Jöns)
Bröms 'kommunala' karriär, som ledde till en borgmästarpost i Dorpat, synes alltså ha inletts
på 1660-talet. Kopparslagareålderman Jöran Jönsson Bröms (bgr 1663), g. m. c 1617 (då han
enl. db 1617-11-05 döms för kronbrott) Ingiel Knutsdotter (bgr 1674-05-20). Släkten fortlevde
i Jönköping.
Källor: S o H, nr 1, 1989, sid. 41.
Meddelare: Per Ericsson
 
Vet någon något mer????
 
Vänligen Patrick