NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 07 april, 2008

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 07 april, 2008
Skrivet av: Sven-Erik Johansson skrivet 2008-04-05, 19:05
Hejsan Olle
 
Visa har tydligen svårt att fatta
Jag har inte gett tillstånd att tex nedanstående får läggas ut på webben.
Detta finns utlagt av Jen Lindström
 
Levnadsbeskrivning Dödsorsak: Ålderdom, stenpassion.  
Begravd 14 juni 1761 i Nordmaling (AC).  
DÖDSRUNA Nämndemannen Anders Larsson från Sunnansjö.Varit gift 2 gånger.1:a gången med Sara Hansdotter uti 45 år och hade med henne 5 söner och 2 döttrar.2:a gången med Maria Ersdotter i 13 år utan lifskraft.Begravd i stillhet och all redlighet. Dödde av ålderdom och stenpassion,samt begravd efter hållen likpredikan den 14 juni.Levde 79 år och 6 veckor.  
 
ANTECKNING: Anders Larsson kom från Godmersta,där dottern Märeta är född 1705,bodde i Sunnansjö 1707 och i DB omtalades att han 1706 fått tillstånd att uppta hustru Karins ödehemman i Sunnansjö på 7 seland,som år 1697 blev öde när ägaren Per Olofsson för fattigdom måste lämna hemmanet.  
 
AGN1702,27/8,§9: Befallningsman Välbetrodde Olof Westman angav Jon Mårtensson i Banafiäl, Erich Kielsson i Hörnsiö, Anders Larsson i Gommersta och Olof Johansson i Skiede, att de vist olydna vid EXECUTION för att de förmaningen oaktat vist en stor lomhet, vilka sig väl ursäkta ville. Men emedan icke allena Befallningsman själv utan och hans betjänte med flera betygade, att förberörde Personer intet gjorde sin skyldighet med hoorkåhnans avstraffande, ty dömdes de vardera saker till 3 marker SilfMt i anledning av det 33 Cap Tingmb.  
 
AGN1707,18/3,§39: Anders Larsson i Sunnansjö i Nordmalings socken som år 1706 fått tillstånd att uppta hustru Karins ( Katarinas ) hemman i Sunnansjö, 7 sel. Per Olofsson tidigare ägaren begagnat några års frihet - 5 år.  
 
AGN1711,2/12,§11: Anders Larsson i Sunnansiö och hans svåger Olof Joensson i Gommersta som varit oeniga om förmåner till börden och besittningen på 5 seland Hus och Jord i Gommersta, giver tillkänna sig vara förlikta i så motto att Olof Joensson antagit att betala 15 daler Kmt. till svågern Anders Larsson för dess börds och besittningsrätt till dessa 5 seland Hus och Jord i Gommersta. Varemot dömes han där sig och de sina all vidare rätt och talan på börden till sitt fasta möderne i Gommersta som han händer oss till, svågern Olof Joensson, hans hustru, barn och rätta arvingar att oklandrat njuta och behålla. Förlikningen för den skull dömmes fast och stadig.  
 
AGN1720,4/3,§25:§25: Uppbörsskrivaren Jonas Lenberg anklagade Anders Eriksson i Afwa ( Ava ), Olof Håkansson i Aspeå, Anders Larsson i Sunnansjö, Daniel Eriksson i Brattsbacka, ?? Matzon Brewik, Olof Andersson i . , Hustru Brita Nilsdotter och Pär Håkansson i Afwa, ( Per Håkansson i Ava ) Elias Persson i Håknäs amt Pär och Johan Johanssöner i Sörälgsjö, för det de den 2 och 3 Nov. samt den 3 dec. försummat Uppbörds stämningen, begärandes att de därför må anses med plikt och Expenser betala. Svarandena berättar sig ingen kunskap haft om berörda stämningar, som de ingalunda av treska och vilja, utan av blott ovetenhet försummat. Länsmannen Hans Finberg intygar att han den 1 Nov. efter middagen fick veta att Lenberg ville dagen nästl. därpå följande stämma, vilket han igenom Budkavle så skyndsamt ske kunde omkring Socknen, som är vitt belägen, kungjorde. Men en del av allmogen blev därom intet underrättade om, eller när terminen till den 3 Dec. blivit publicerad, samt nu intet besked. Förutan detta framgav Lars Nilsson från Hornön en Sedel av den 27 nästl. (däruti) Krono Bef.mannen Välbetr. Olof Westman befaller Länsmannen Petter Lund av stämningslistan sluta honom, Lars Mikelsson och . Pärsson i Hornön, samt Marcus An.. och Johan Johansson i Sörälgsjö. I anseende till anförda omständigheter prövar Rätten skäligt att befria de åtalade ifrån vidare tilltal i detta mål.  
 
AGN1721,2/12,§9: Samma dag ranskades likmätigt General Lötnantens och Landshövdingens Högvälborne Baron Hr. Magnus Palmqvists Ordres av den 26 Aug. sistl. om de vid fiendens infall nästl. Vår av berörda hemman tagen Skada i detta Tingslag, varefter frihets åren föreslogs som följer: (Här följer först förteckning över Arnäs och Grundsunda socknar, ej avskrivna.) Nordmalings Socken: Mo By; Seland,Fr-år. 1. Bef.man O. Westman,härberge,Bastuga 8 ¾,4. Anders Eriksson 5 ¼,3. Isak Jacobsson, Härberge, Badstuga 8,3 Sunnansjö; Erik Johansson, Härberge, Fårhus och Badstuga. 10,3. Nils Eriksson, Badstuga 7,3. Anders Larsson, Badstuga 7,3. Levar; Mikael Algotsson 10 ¼,3. Erik Bryngelsson 11 ¼,3. Jonas Larsson 10,3. Prästgården, Pastor Olof Archtadius 15,4. Caplansgården,Komm.Elias Hellenius 3,3. Klockaren, Mårten Archtadius -- -,2. Sockenskomakaren Olof Persson -,2.  
 
AGN1723,22/2,§9: Olof Olofsson och Erich Erichson i Orrböle, Pär Matzon och Johan Andersson i Nyåker, Mårten Johansson, Erich Erichsson och Mårten Jonsson i Angnäs,Matz Matzon och Daniel Eriksson i Brattsbacka, klaga genom deras fullmäktige Båtsmannen Johan Jerpe,att de denna vinter med möda kommit till Kyrkan, av orsak Anders Larsson och Nils Eriksson i Sunnansjö efter ur och snöfall intet vågat över deras ägor, samt anhålla att de för sådant med plikt beläggas må. Anders Larsson och Nils Ericksson svarar sig fört timmer till deras av Ryssarna uppbrända Gårdars byggnad, att hästarna voro alldeles maktlösa och kunna intet gå genom djup snö, vilket Nämndemannen Isak Jacobsson från Mo med flera intygade sant vara. Ty finner Rätten skäligt denna gången befria Anders Larsson och Nils Eriksson från Kärandernas tilltal i detta mål. Men varnas att hädanefter Väga när det behöves, så kärt dem är att undvika Plikt.  
 
AGN1723,22/2,§9: Olof Olofsson och Erich Erichson ( Erik Eriksson)i Orrböle, Pär Matzon ( Per Mattsson ) och Johan Andersson i Nyåker, Mårten Johansson, Erich Erichsson och Mårten Jonsson i Angnäs, ( Erik Eriksson i Agnäs ) Matz Matzon ( Mats Mattsson ) och Daniel Eriksson i Brattsbacka, klaga genom deras fullmäktige Båtsmannen Johan Jerpe, ( Johan Hjärpe ) att de denna vinter med möda kommit till Kyrkan, av orsak Anders Larsson och Nils Eriksson i Sunnansjö efter ur och snöfall intet vågat över deras ägor, samt anhålla att de för sådant med plikt beläggas må. Anders Larsson och Nils Ericksson svarar sig fört timmer till deras av Ryssarna uppbrända Gårdars byggnad, att hästarna voro alldeles maktlösa och kunna intet gå genom djup snö, vilket Nämndemannen Isak Jacobsson från Mo med flera intygade sant vara. Ty finner Rätten skäligt denna gången befria Anders Larsson och Nils Eriksson från Kärandernas tilltal i detta mål. Men varnas att hädanefter Väga när det behöves, så kärt dem är att undvika Plikt.  
 
AGN1726,28/11,§33: Bef.mannen Välbem. Olof Westman berättar det isarna i början av sistlidne April månad blivit så svaga, att de resande ej kunde över dem komma utan livsfara, och att han fördenskull nödgats den 9 av samma månad, stämma följande bönder att uppbtyta Sommarvägen, nämligen: Anders Eriksson och Åsmund ( Asmund ) Svensson i Ledusjö, Sven Olofsson, Per Jonsson, Erik Johansson och Lars Håkansson i Djupsjö, Jon ( Jonas ) Olofsson, Mårten Andersson och Mårten Nilsson i Baggård, Erik Johansson, Nils Eriksson och Anders Larsson i Sunnansjö, Olof Olofsson och Erik Eriksson i Orrböle, Matts Mattsson och Daniel Eriksson i Brattsbacka, Johan Andersson och Per Mattsson i Nyåker, Erik Mattsson, Mårten Johansson och Mårten Jonsson i Agnäs, Olof Johansson, Erik Karlsson, Per (Mattsson) och Mikael Jacobsson i Hörnsjö, Johan Jonsson, Olof Tobiasson och Tobias Olofsson i Gräsmyr, Erik Andersson, Jonas Jonsson, Olof Jonsson, Anders Pålsson, Hans Johansson och Per Andersson i Hummelholm, Jonas Larsson, Erik Svensson och Johan Pålsson i Torrböle, Per Persson i Örsbäck, Anders Eriksson och Anders Persson i Hallen, Olof Olofsson d.ä., Nils Tobiasson, Östen Olofsson och Olof Olofsson d.y. i Brattfors, Olof Davidsson i Mullsjö, Johan Persson, Mats Eriksson och Olof Danielsson i Norrbyn, Erik Olofsson i Sörbyn, Jacob Tomasson, Olof Andersson, Olof Jacobsson och Östen Ivarsson i Öre, Olof Eriksson, Per Eliasson, Jonas Olofsson och Anders Jonsson i Järnäs, Jöns Sjulsson, Johan Nilsson, Nils Olofsson och Johan Persson i Bredvik. Dock böta de allesammans efter sitt hemmans skyldighet i berörda mål. Ty anhåller Bef.mannen att de för slik treska och olydno de bötefällas må. Berörda personer uppropades att sig häröver förklara. Men ingen av dem var tillstädes, icke heller låtit anmäla något hinder, oavsett de, efter Nämndemännen Isak Jacobssons i Mo och Johan Larssons i Bredvik samt Länsmannens Hans Finbergs intygan, blivit i god tid för detta Ting stämda. Alltså Resolverades att alla ovanbenämnde personer skola för stämningens försittande i så angeläget mål, plikta var sina 3 mk.Smt. efter 3:e. Capitlet Byggninga Balken och 33 Capitlet Tingsmåla Balken. Dessutom sakfälles de till 1 dr. Smt. böter vardera för det de varit borta vid uppropet. Dock bör Bef.mannen så långt före nästa Ting låta dem om denna Resolution lageligen ansäga, att de må hava tid honom därtill att stämma, om de vilja, och förmena sig kunna laga förfall visa, eller skäl hava att återvinna huvudsaken, likmätigt Kungl. Förordningen av den ... Juli 1695 § 2.  
 
AGN1734,27/11,§7: Sd. Anders Larsson i Sunnanjö har till detta Ting instämma låtit sin granne Erik Jonsson där sammastädes angående något hö som den senare skall denna sommar utslagit på en liten trakt inom deras änges- jords lagård belägen som den förra nysslidna år vid all rätt uppröjt, påståendes därför ersättning, vilket den svarande bestrider med påstående att samma trakt enskilt skall brukas och ej (under) Anders Larssons hemman tillkomma, där ej borde åverka, så skall svaranden varit alldeles berättigad till nyttjande av det här på angivna höet. RESOLUTIO: Som dessa Parter äro Crono hemmans åboer må ingen å Kungl. Majts. och Cronans vägnar här vid såsom fullmäktiga varit förordnade. Alltså kan Härads Rätten dessförinnan med denna saken sig ej befatta, enligt förordningen av den 30 Juni 1686.  
 
AGN1735,4/3,§2: Sd. I Nämndemannens Pär Ersons i Ledusiö ( Per Erikssons i Ledusjö ) ställe, som tagit avsked antogs Anders Larsson i Sunnansjö som efter avlagd Ed, tog sitt säte i Rätten.  
 
AGN1743,28/3,§16: S.d. Handelsmannen i Hernösand, Anders Hellström och Daniel Lodin genom Hr. Nils Hamberg, anförde efter stämning emot Sunnansjö-grannarna Anders Larsson, Erik Jonsson, Erik Johansson och Johan Mårtensson, huruledes de..skola allorderat med dem om en post bräders framförande, och för de samma lämnat dem 251 dr. kmt. i mening att bräderna skulle Hellström och Lodin tillhanda hållas. Men icke desto mindre och som svaranderna sistlidna sommare skola försålt Bräderna till en skeppare vid namn Lind ifrån Stockholm, så påstås att de måtte ersätta efter 10 dr. kmt. avance på tolften såsom skadestånd, samt efter räkning 66 dr. kmt. i expenser, havandes de även instämt skepparen Lind, enligt Söderhamns Stads (betjänte) Anders (Serla) och Jonas (Riets) attest av den 20 Febr. detta år att i saken höras under .. emot dem förövat landsköp. Men han har sig ej inställt. Anders Larsson och Erik Jonsson å egna och deras hemmavarande grannars vägnar, beklagade att de lämnat deras kontrakt hos Olof Isaksson i Moo ( Mo ). Att det således ej skall kunna uppvisas vid detta tillfälle, men som enligt samma kontrakt Lodin skall åtagit sig att ärligen räkna till sig de bräder som de framföra kunde och han sådant efterfå, så påstår de att han skall brutit kontraktet, såvida därigenom att bräderna kommit att stå 2 a 3 år de skola förvandlade blivit till utskott mera än ordinärt. De förmoda allså därför att det ej dem skall kunna till last räknas att de till att undvika större skada sålt nästlidne år de i tvist varande bräderna till Handlanden Borgerus i Umeå, i mening att nästkommande år betala de anammade penningarna 251 dr. kmt. med goda friska Bräder, och således förmoda att från Käromålet befrias. På tillfrågan erkändes att 60 tolfter goda .. enkla Bräder till Burgerus blivit försålda. RESOLUTIO: Såsom Tings rätten finner nödigt att vara underrättad om det i protokollet omrörda kontraktets innehåll, alltså utställes saken till nästa Ting, då det uppvisas bör, och åligger parterna att till den ändan utan vidare stämnings avvaktande sig infinna, så framt de ej förlikas  
 
AGN1743,9/12,§30: S.d. Ehuruväl Rätten igenom Resolution av den 28 Mars innevarande år, pålagt Anders Larsson, Erich Jonsson, ( Erik Jonsson ) Erich Johansson ( Erik Johansson ) och Johan Mårtensson i Sunnansjö, att vid detta Ting utan vidare stämnings avvaktande sig infinna, och tillika uppte det av dem utlovade kontrakt som de med Handelsmännen Daniel Lodin och Anders Hellström ingått, om några till bemälda Handelsmän lovade bräder, som de till andra sedan skola försålt, så infunno sig dock bemälda svarandena intet, utan utlät sig den förstnämnde, såsom Nämndeman vedervarande, och han ej något häröver intet i de svarandes frånvaro sig nu yttra kan, varföre Fullmäktigen Nils Hamberg påstår att svarandena må föreläggas vite att sig inför Ting infinna och det åberopade kontraktet uppte, förbehållandes sig och att nästa Ting söka svaranderna för nu förorsakad vittnes omkostnad, 18 dr. kmt. RESOLUTIO: Anders Larsson, Erich Jonsson, Erich Johansson och Johan Mårtensson i Sunnansjö, pålägges att vid 10 dr. kmt. vite nästa Ting till ytterligare svaromål för bemälda Sak sig mot Herrar Handelsmännen Daniel Lodin och Anders Hellström eller deras fullmäktige sig infinna, och till äventyr det nu bemälde handelsmän åberopade kontraktet uppte.  
 
AGN1744,12/3,§26: S.d. I instämd sak, som även tillförne på flera Ting här vid Tings Rätten blivit rannsakat, mellan Handelsman Hr. Daniel Lodin i Härnösand och Anders Larsson, Erik Johansson, Jon Mårtensson, ( Jonas Mårtensson ) samt änkan hustru Brita Eriksdotter i Sunnansjö, blevo av kärandens Hr. Lodins fullmäktige Hr. Peter Bohm en skriftlig förening inlämnad, av innehåll, att han emot utfästa 90 dr. kmt. till Hr. Lodin och 30 dr. d:o. mynt till Fullmäktigen i arvodeslön för stämnings och domlösen svedan betala, avstår all vidare talan emot bemälde Byamän, angående det de därtill 1740 års med dem ingångna kontrakt, varmedelst de förbundet sig all (efter) av Bräder och fatalier till Hr. Lodin avlåta. Vilket kontrakt de samteliga hädanefter sig förbinda att oryggeligen nu och framgent efterleva. Åtagande sig härjämte att en för alla och alla för en vara ansvariga för betalningen för de 341 dr. kmt., anförde 90 dr. inberäknade, som den av Hr. Lodin i anseende till (avsedda) kontrakt, blivit på handen givna, och vilka de erkänna sig till honom vara skyldiga, lämnande honom frihet att härför uti deras åboende hemman njuta all Laglig säkerhet. Och emedan Anders Larsson i Sunnansjö å egna och de andras vägnar denna förening vidgick. Ty fann Tings Rätten skäligt att till Hr. Handelsman Lodins säkerhet densamma stadfästa. Åliggande Sunnansjös byalagare att i följe av deras överenskommelse, draga försorg om sin skulds betalande, för vilken Lodin likväl emellertid, efter medgivande, njuta inteckning i deras hemman.  
 
AGN1746,5/3,§33: S:d. Begärde och undfingo Nämndemännen Anders Larsson i Sunnansjö och Olof Sjulsson i Lögdeå avsked från sin Nämndemans syssla, som de väl och ärligen i några års tid förrättat. Dock att de sina Saker än såsom Rättens andel å mån biträda intill nästa Ting, då andra i deras ställe kunna därvid förordnas.  
 
AGN1750,29/11,§5: S.d. Berättade sig Anders Larsson i Sunnansjö av okunnighet därom, att hans och Sonens hemman tillsammans 10 ½ sel. i Sunnansjö varit under Rök med 1741 till och med 1747 varit föranlåten för samma hemman att bidraga i Båtsmans utredande och anskaffande till 4:e. Rotan i Nordmalings Socken. I anseende vartill och som Anders Larsson likafullt måst betala Uddaröksmedel för anförda åren, sig efter Länsman Välbetr. Anders Nygrens kvitto den 3 Okt. förlidne, bestigande till 53 dr. 22 öre 18 pgr. Smt. Så påstod han nu efter stämning att av ovan förmälda Rotelagare njuta sin ersättning och skadestånd åter. För vilka sistnämnda Olof Olofsson i Djupsjö å egna och sina Rotelagares vägnar Svarande. Kunnandes på till honom skedd föreställning icke undfalla, att förnöja Anders Larsson och hans son Erik Andersson därsammastädes utgivna Uddaröksmedel för de nämnda åren, och således betala ovan förmälda 53 dr. 22 öre 18 pgr. Smt. Vilket ock Tings Rätten på andragna omständigheter fann skäligt, att Rotelagarna i 4:e. Båtsmans Rotan pålägga, jämte 2 dr. Smt. Rättegångs kostnad.  
 
AGN1752,9/3,§21: S:D: Inlämnades ett utav Anders Larsson i Sunnansjö och dess hustru Maria Ersdotter den 1 i denna månad uti vittnens Anders Mårtenssons i Baggård och klockarens Jon Arctaedii närvaro skrifteligen författat testamente, innehållande, det bemälte äkta personer under varandra testamenterat all sin ägendom, vilken efter bägge deras dödeliga frånfälle, Anders Larssons barn av förra giftet komma att tillträda. Och som inprotokollering av berörde testamente begärdes, så vart detsamma vederbörande till säkerhet uti domboken intagit, samt bevis därom genom påskrift därå meddelt, jämte underrättelse, det innehavaren av meranämde testamente åligger, att låta detsamma inom 6 månader efter vardera Testatorens död, uppvisa inför domaren im orten till dess förordnande, huru därmed vidare lagligen förfaras bör.  
 
En trevlig dag önskar
Sven-Erik