NULL Skriv ut sidan - Lycke

Anbytarforum

Titel: Lycke
Skrivet av: Kenneth Bengtsson skrivet 2015-05-27, 22:47
Inlands Södre häradsrätt FII:3 (1757-1770) Bild 237 / sid 461
 
Åhr 1763 d.21 ocktober blef upteckning och wärdering förrätta af underthecknade mäner Niclaß Bengtson i bremnäß och Nils Anderßon i lefstadh hoß Erick raßmußon och hanß hustru Anna Jönßdoter J glöskiär och torsby ßocken. belägett hwar efter förenämde förälldrar upgaf ßin lößa ägendom emällan Sina under äcktenskappett. Samanaflade barns med förbehåll ..... (texten i marginalen delvis dold) nemligen Sånnerna ßimon och Jöns Ericksöner och enda afledne doteren börta Ericksdotters efter lefnade barns i tiufkils Sånnen ßimon Anderson och doteren Järtru Andersdoter hwar wed inställtte Sig barnens fader Anders Månßon i tiuftils att ßina omyndiga barnß rätt. beuacka och ßedan barnen till licka med förälldrarna hafuer in gått för ening med ßin måg och ßwåger Anders Månßon i tiuftill at wåra ßöster. barns. ßimon Anderßon och doteren Järtru Andersdoter skallt hafua like. broders dels med bröderne i glöskier i then lößa ägendomen i förenemde boo hwilcken förening är ingången i glöskiär enär barnas fader Anders Månßon upläte och förßållde ßina barnß lila arf i fastig hetten i glöskiär dateratt den 13 feberuarij 1762 och ßedan 9 Chapitl: ärfda Bl: blefuet på mint upgaf förälldrarna ägendomen och befants ßom fiölier.
 
fast ägendom
 
består af tredie parten af et hellt rust:hålls i glöskiär wästergård och 7 (penning ?) bol cronoiord hwilcket heman förälldrarne till licka med barnen hafuer up låttit och för Sållt ßine andelar i fastighetten i glöskiär till ällsta ßånnen och brodern Simon Erickßon i glöskiär hwilcket gårde kiöp nu Liger under Lagfartt. och ßå Ledeß kan icke ßama fastighett till någet wärde uptagas eller utföras.