NULL Skriv ut sidan - Kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga

Anbytarforum

Titel: Kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2000-04-28, 00:05
Finns det några säkra belägg på vem kyrkoherde Brodde Svenonis (död 1656) i Rogberga första hustru Kerstin Nilsdotter (död 165(1))var dotter till?
Per Stille har i SoH 1992:3-4, s 194, gjort en identifiering utifrån Tveta dombok 1665 där herr Anders Hornaeus i Rogberga skrivit under ett kontrakt bland arvingar till skogvaktaren Mickel i Tenhult. Det står dock inget uttryckligen där att han var arvinge. Herr Anders var gift med Sara Broddesdtr, en dtr t Brodde Svenonis ohh Kerstin Nilsdtr. Stille identifierar Kerstin som dotter till skogvaktarens måg Nils Eskilsson. Kan inte kyrkoherde herr Anders Hornaeus ha skrivit under som verifierande kyrkoherde istället tillika med herr Johan i Barkaryd?  
Min ifrågasättning av identifieringen beror på följande notiser ur domböckerna (tillika med att herr Brodde Svensson ohh Kerstin Nilsdtr tillsammans med Jöran Nilsson Gyllenfalk ohh Ingierd Stråle skänkte en kalk till Barkeryd kyrka 1650):
 
Sunnerbo härads dombok (GHA) 1635 10/1, f 2r (målet ingår i en större rannsakan om frälsegods i ofrälse händer):
 
”Jtem haffuer och Capiteinen Manhafftigh Jöran Nilßon, Medh sitt bro-
derbarn och Söschonne, Kirstin Nilßdotter, huilcken haffuer een Prestman
till ächta, Anna Nilßdötter som äger Factoren Jöran Sölffwester, arff efterne
Frelßes godz. Nemligen Siöabro helt heman, Klöckzhult helt heman, Grimß
bögd helt heman, doch fordom förmedlat. huilcka godz dhe efter dereß
Moder Märita Pederßdotter till ÿalt, arfft haffua, huilcken fick een
ofrelßes man Nilß Booßon be:d til ächta, medh huilcken hon för:te barn
aflat haffuer. Och huadh så är att föte hustru Märiteß barn
icke kunna förswara Frelßet; Tå tillbiuda sigh S. Peder Arffuidßons
Arffuinger, som rette Frelßesmen äre, ätterlegga barnen Peninger derföre,
och aff samma godz hålla Frelßet Rusttienst efter det bleff
aff for:be Märit Upundt på första byte aff sin söskonne i sin
Liffztidh, doch med dhen beskiedh om henneß barn kunna bliffua
Frelß, Skulle dhe samme godz behålla. Bruckaß för Ladegårdz
godz Vnder Siöabro, och haffua brede Vydh andra ouißa Pertzeler
tagit kiörkotienden etc”
 
(gårdarna Sjöabro, Klöxhult och Grimsbygd ligger i Pjätteryd sn, Sunnerbo härad. I samma socken ligger Kåse-ättens säteri Öjhult. Jöran Nilsson adlades Gyllenfalk och hans mor var frälsekvinnan Märta Persdotter [Kåse] - se SAÄ, Elgenstierna)
 
 
Konga dombok (GHA) 1636 12/7, f 72: (sic! vissa mål i originaldomboken saknas i den renoverade, och även tvärtom, så därför bör man kolla bägge!):
 
”Sammadagh tingskiötteß effterne Frelßegårdar. Nemligen Åreda
itt hemman, Räntar 2 lispund. Linneschruff Räntar 1 1/2 lispund. Vgnanäß
itt hemman, räntar 1 lispund medh Andre sedwanlige Vtlagor i större
och mindre perseler, jfrån S. Jöran Sölffuesterßons hustru Anna Nilß-
dötter. och Nilß Jesperßonß hustru Elißabeth Nilßdötter, och Alle deraß
Arffuinger, huilcka gårdar dhe effter deraß Modher, welbördigh Fru Mä-
ritt Kåße lagligen arfft hadhe. Och tilegnadeß in Vnder welbördigh
Man Per Stråle till Kråksiö, och hanß hußfru welbdig Fru Be-
ata Ohrhane, som rätta byrdh äger, för 450 Dr Sölffuermynt;
Och är Kiöpebreffuet daterat den 12 May. 1635. Vnder Jöran
Sölffwesterßons eget Signete  etc”
 
Sunnerbo dombok (GHA) 1652 19/11, f 63r:
” Sammadagh Jnlades j retten, ett Fast och krafftigt kiöpebreff,
uthgifuet aff fordom Majoren Edelle och welb: Jöran Nielsohn
Gyllenfalck till Långåeßa, och iempte hans angeborna handh
och Signëte, jempte flere welb: godhe herrars som Måns
som ther till witnes öfuer hafua warett, som är welb: Nielß
Jespersohn till Granåes, och welb: Jöran Sÿlfuersterßohn
til Granbëk, och wällärdhe herr Brodz Suenonis, dat:
Jönekiöpingh den 24 Martij 1635: och förmähles uthj förbe:te
kiöpebreff, thett welbe:te Jöran Nielßon Gyllenfalck, af frÿ willia
och welberåddt modht hafua opundt och Såldt then Edle
och welb: man Sahl. hoes Gudh Niels Siöbladh then älldre,
någre sjne Arffeldhe och kiöpte Frelßehemman, och ther
På tillförenne icke något lagafångh giffuet, för een
Anßeenligh stor Summa peninger som sielffua kiöpebrefuet
förmähler, aff huilka hemman nu effter handen welb:te welb:
Sahl. Nielß Siöbladh arffaldne äre, Nembl- Siöabro och Grimß-
bögd till Sahl. Siöbladz Söhnasohn den Edle och welb: hërr
Majoren Carll Siöbladh till hërstadh, och hans welb: kiëra huußfru
Maria Stiërna för be:ta Barnen medh theras wißa och ouiße
sedhwanlige uthlagor, huilket them nu här mz, med Lagafångh
blifuer Confirmerat.”
 
Av ovanstående uppgifter vill jag dra slutsatsen att kyrkoherde Brodde Svenonis i Rogberga i sitt första gifte möjligen var i äktenskap med Kerstin Nilsdotter som var dotter av fogden Nils Bosson och dennes frälsefödda hustru Märta Persdotter [Kåse]. Det skulle således vara två syskon som skänkte kalken 1650 till Barkeryd kyrka.
Det är dock inga klargörande bevis, ej heller de som Stille framfört i SoH. Ber därför släktforskare som har dessa i släkten sätta frågetecken för härstamningen bakåt för Kerstin Nilsdtr tills ytterligare bevis framkommit.