NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-28, 17:05
Hej igen Niklas.  
 
Diskussionen öppnades av mig för att söka kartlägga Jöns Månssons anor och inte i första hand hans ättlingaskara. Den viktigaste frågan för mig var att få fram mer information om Jon Månssons far Måns Persson. Vem var han? Spåren leder till Dädesjö där skräddaren Jöns Månsson tidigt tycks ha varit rotad som bonde och nämndeman.
 
Mer sekundärt var att diskutera huruvida rådmannen Per Jonsson i Växjö verkligen var son till Jon Månsson. Jag kände mig själv inte övertygad.
 
Om vi kan klara av den sistnämnda frågan så föreslår jag att diskussionen bibehålls i Dädesjö tills vidare.  
 
Då vill jag återgå till det mål från 1641 som hörde till på Gummatorp och som Per Jönsson her i staden lät värdera. Om jag inte missförstått slutklämmen så var Per Jönsson förhindrad att försälja ägodelarna innan målsägaren först tillbiudits dem (det låter som en säkerhet för ett lån av något slag). Varför skulle han förvara silver i Gummatorp om han nu redan var ägare till det? Mina filmer har återsänts till SVAR så jag kan dessvärre inte kolla min egen avskrift.  
 
Länsman Per Jonsson i Gummatorp (tidigare Växjö?)tycks ha varit väl känd i Växjö av bråket 1651 med Carl Persson om brodern Nils oxar att döma. Den goda Carl Persson, en f.d. borgmästaren, sade sig länge ha varit avundssjuk på länsmannen. Vardan detta? Det ser onekligen ut som om de träffats tämligen ofta. Min tanke var att det framför allt var i Växjö rådstuga som dessa möten ägde rum. En borgmästare som känner avund gentemot en man från landet går inte så bra ihop -se vidare nedanstående lustiga episod.
 
Växjö rådhusrätt 1652-10-09
”Sammadagh kom för Rätta Ländsmannen Pehr Joensson i Gummatorp och klagade at wel:t Carl Persson igår mötte honom i sahl. Erland Nilssons port, sägandes hah hade gammal afwundh til honom och bad honom fåå sig hans kiepp, då wille han det inthet, då slog han åth honom med henderna at hatten gick af och drog i håret, der med gaf han sig undan uthi förstufuwann och (reckte töfwau) efter sinn hatt som blef liggiandes igen i porten, och det berättar Per Joenson, at wel:d Carl Persson tog uthi underfougdens Måns Anderssons suerd, som stod på gården och williat taga det ifrån honom, när han det inthet bekom, hinte han honom uthi förstufwuan och fick honom der i håredt, och afdrogh der något, sedan gaf han sig in uthi Erlands Nilssons bakarestufwa och (?) lade på krokenn, sedan gick wel:d Carl Persson igenom den andre stufueren, igenom förstufueren och uthi stufuann der Per Joenssonn war, och der tog åtter honom i håret och uthi skiägget, då tog Pehr Joansson honom igen i hans håår, wel:d Carl Persson her till swarar, at han skulle gåå till h. Susanna som hade lofwadt byta med honom till 3 Rdr, och gifwa honom till en frälse bonde sölf:r mynt för RiM: som han wisste inthet af Pehr Joensson, då togh honom hans kiepp, och nähr han inthet fick honom, slogh han hatten af honom, och fick honom i håret och drog och när han käpte Per Joansson, då gick Peder in uthi förförstufwuan, då blef han ståendes på gården och de talade med under fougdenn och sedann nähr han skulle gåå in till h: Susanna stodh Pehr Joansson för honom uthi förstufuan, då sade han till honom, står du här will tu inthet gå af wägen och togh honom åtter i håret och drogh, men Pehr Joensson fick i döragrepet och kom in uthi stufuan och han folgde effter och tog honom åter i håredt när han inkom, och då togh Per Joensson honom igenn i hans håår, sedan kom folck och skilde dem ådt, och stellte Carl Perssonn uthi denn andra stufuan, Carl Persson berättar denna ifrigheet war förorsakat af en obligation Pehr Joenssons broder Nicolaous enn studiosus hade uthgifwuit för ett par oxar han bekommit hade af honom uthi Kiöpinge 1648 och hann inthet derföre kan blifwa sin betalning mächtig 20 Rdr och hade Per Joansson warit så benägen till at hielpa honom til sinn betalning af föräldrarna och söskonen som han hade stådt emot, hade han warit betalt.
 
Pehr Joansson her till swarar, att A:o 1651 denn 13 octob. uthi Cronoberg (Borgrätt), hafwer han Praesenteradt Räckningen at han intet hafwer inne medh sigh af hans arf.
 
Niklas, jag kan ha varit i god tro, det kan erkännas, men på synnerligen goda grunder. Per Jonsson i Tegnaby + hustru Ingrid känner jag till, men det är inte belagt att de varit bosatta på Arnagården. Det ska bli spännande att ta del av din genomgång av mantalslängderna.  
 
Jag har också en fråga. Vet du vad en stämpelman i en stad sysslade med under den tid som vi diskuterar?
 
Vänliga hälsningar
Göran