NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-01-27, 16:15
Här är en avskrift av målet 1618 (inte 1616!):
 
Konga dombok (GHA) 1618 28/9, f 58v-59v:
Sammadag kom för retta, hederlig och Wellerd man, / Her Jöns i Hofmantorp, och framlade i retta H / K. Mtt alla? wåre Nådigaste Konungz och Herres, / Konung gustaff Adolph Vnderskrifne och förseg- 7 lade Breff, Daterat i Wexiö denn 12. Decemb. / 1616. dee? Jnnehåldh förmäler att K. K. M. af gunst / och Nåder, hafuer Vndt och skäncht, för: de Her Jöns / Magnj i Hofmantorp, et Cronoheman, Nemligen / Gunnatorp i Himmesiö Sochn, i Widerlag för een / Skattegårdh i Wimmerby, som hörde hans hustru / hustru [sic! dubbelskrivet] Märites fader till, och bleff lagder in Vnder / staden Wimmerby, och lijder Hans Konung M.tz / breff i boekstaffuen, som effterföllier: Wij Gu- / staff Adolph medh Gudz Nåde, Sweriges Giötes / och Wändes Vehlkorade Konung och arffurste Stor- / furste till findlandh, Hertig till Estlandh och / We?mannaland etc. Giöre Wetterligit att bref- / uisare och Prestman, her Johannes Magnj hafuer Vnder / Vnderdåneligen gifuit o? tilkienna, att den tidh / Wimmerby blef giordh till enn stadh, lades hans / Suärfaders, som på thenn tidenn ther Kiörke- / herde War, heman i Wimmerby be(m)dh liggande? / i Wimmerby Sochen,  Vnder stadzägorna, och tilsages honom af Wår S. Kier her fader /: högloflig ho? / gudh i Åminnel?e :/ et Annat hemman i Stadenn / igen, Ödmiukeligen för den skull, begärande? att / han något Annat heman, till Widerlag bekomma / måtte, så hafue Wij hans ödmiuka begäran, Nådi- / gast Anfördt och tillåthet som Wij och nu her medh / tillåta, att han för för:de heman må behålla till / Wederlag, et Croneheman Gunnatorp benemdh, / liggiandes Vthj hemmesiö Sochen, i Konunga häradt / medh alla dhes tillägor, Vthj Wåte och Torro, att nöttia / bruka, besittia och behålla för sig, sin hustru, och / begges theras Arffuingar, för deras eget Skatta- / heman, dock mz sådana förordh, att hans hustru / och begges theras Arffuingar, skola Wara förplichta- / de att giöra o? och Cronan ther aff Skat och skuldh. / Han skall och icke fördrifua bonden af Hem- / manet som nu ther opå sitter än å retta / fardag; Förbiude fördenskull her mz alla, / som Wår för Wåra skull giöra och Låtha, at til foga honom / och begges theras arfuinger, ther emot hinder eller / förfång i någon måtte, der huar och enn Weet sig / effter att retta. Datum Wexiö denn 12 Decem- / bris 1616 etc.  Nu framträdde Welbe:te her / Jöns, för retten, och bekiende att han aff frij Wil- / lia och Welbetäncht modh, Så?om och mz sine hustrus / och hennes fränders, goda Jaa och samtöckie, goduilli- / gen sålt och Vplåthet ehrlig daneman, Jonn Skred- / dare i Ramnåsa, för:de Skattaheman Gunnatorp / i Himesiö Sochnn, och derföre Vpburit godt gängze / mynt, Trehundrade daler och Tiugo; och hustrun / för ätlöfuet, enn sölfstop om __12 lodh. Jthem hafuer / Jonn Skräddare gifuet sin egen Söskione, Nem- / ligen Swen Mån?on, Nil? Mån?on, Jonn Mån?on i / Thueta, på thet the Willie Vnna honom Jnlösa går- / den, alla tilhopa Peninger___20 daler : Huilka Peninger och sölfuer, alla de?a för:de bekiende / sig till fulla Nöijo Vpburit och bekommet hafua. / Derföre tingskiötte och afhende her Jöns Magnj, allan / Gunnetorpa gårdh, ifrån sig, sin hustru, och rette / arfuinger, födda och ofödda, och fulkomeligen til- / egnande in Vnder Jonn Skreddare, hans hustru / Märit och begges theras Arffuinger, till Eur- / deligit ägendom etc.
 
Jag skulle tippa på att Jon Skräddare eller hans hustru Märta Månsdotter hade arv till brukningsrätten på Gummatorp och att det är därför de uppräknade syskonen får 20 daler ihop. Denna summan är betydligt mindre än de 320 daler kh Jöns Magni får i betalning.  Dessutom nämns en ätteleva (vängåva) som var ett silverstop på 20 lod till kyrkoherdehustrun.  
I Uppvidinge dombok 1616 30/4 nämns att Jon Skräddare i Ramnåsa var son till Måns Persson, en gammal man. Du nämner att han bodde i Västanåkra - vart kommer denna uppgift ifrån?
 
vad gäller Per Jonsson i Gummatorp så skulle denna vara identisk med borgaren P.J. i Växjö (data redovisade ovan; g. 1)m. Maria Didriksdotter död 1647/48- en dotter av Didrik guldsmed i Växjö, 2) m. Ingrid nämnd i mtl 1650 i Gummatorp, 3)m. Britta Brynielsdtr) - vart framgår detta?  Om detta stämmer, kan Per Jonsson i Växjö ha gift sig till Gummatorp i ett andra gifte? Vart är det som kopplar honom till Gummatorp och Jon Skräddare tidigare än 1650 ?