NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Niclas Rosenbalck skrivet 2002-01-25, 01:28
Cronobergs friherrskaps dombok 1651 (GHA) laga ting d. 13 okt; f 1r:
Samma daag kom Wt: Carell Pär?on wti wexsiöö för rätten / och fodrar aff Pädher Jon?on J gummetårp 20 RD  förebäär / att hans broodher Nicolaus Gum?lius ähr bleffwen honom dhem skyll- / dig. wti Kiöpingz marknadh 1648 för oxar dher wppå han? handh- / skrefft ähr wtgijffwen aff dhen 2 Ag: Lydandes att han eller han? / Faadher eller broodher will be:te 20 RD betaala till W:t Carell / Pär?onn brijtmä?a effter.
Till detta swarar Pädher Joen?on att han sin broodher icke någodt / skylldig ähr, eij heller någodt aff han? medell eller arff Jnnehafwer. / Och berättar at han effterskreffne Poster betaalt haffwer för / sin broodher Nicolas seedhan han affreeste till wbsala för / 7 åhr seedan etc
1) Betaalt till Dom: And: Krook    9 RD in Specie
2) Försändt honom medh wt Erlandh Nill?onn / ett paar oxar för  14 RD
3) Till wt Erlandh Nill?onn 120 D Enkelt koppar
4) Till Han? Ander?on    3 RD
5) Till hr Håkon? Son J wnnerydh   10 RD
6) wpsändt till honom een oxe om   7 1/2 RD
7) Aff wt Erlandh Nill?on taagit som Pär / Joen?on betaalt haffwer 27 1/2 RD
8) D. Ellanderum    31 1/2 RD
 
Detta haffwer Pädher wtlagt och berättar att han? Möderne icke sig / sträcker så widt och wtloffwar at weela medh skrifftelijg skiääl / på en annan tijdh bewij?a när han Lagelijgen citerad blijffwer.
 
Wt. Carell Pär?on berättar at Pädher Joen?on medh sijna syskon / haffwer Låtit affwittera dhera? Fäderne, Emädhan Fadheren ähn / nu Leffwer och Pädher Joen?on skulle haffwa taagit Nicolas part / wti fädernes Joorden. Till detta neekar Pädher Joen?onn at dhe icke / wti fädernes Jordh eller Löö?öhre någodt ähro tillwettradhe, mycket / mindre tagidt någodt på han? brooders wägnar wtti Fäderne dett nå- / gre aff Syskionen haffwa sig tilltaagit Skattegårdarna, att bruuka, / ähr det skedt, at gårdarna icke skålle komma till Skattwraak. doch / omsijdher effter gooda wänners Jnnrådande, wthlåffwar Pedher Jonson / at weela öffwertala sijn Faadher och medhsyskon at dhe bewillia at be- / taala wt Carell Pär?on och nästkommande söndag effter allehelgon- / daag som ähr dhen  [datumet står ej!] November skola dhe mööta J wexiö och sig dher om / föreena. doch J fall dhe icke accordera kunne, skall wt Carell / Pär?on eller dhenne Nicolaj handskrefftz Jnnehaffware, haffwa / tillträädh för någon annor wti det fäderne? arffwet Nicol: tillfalla / kan.
Sammadaag Jnnladhe Pädher Gummundsonn J wexsiöö och een / handskrefft gijffwen aff be.te Nicol: Gumm?lio medh begiäran / eller förmoodan att hans Faader och broodher will på be.te skrefft / betaala till Pädher Gummundhson 19 1/4 RD in Specie till denna / skulldfordran neekar Pädher Joen?on at hwarken han eller fadheren/
några medell haffwa at betala som Nocolao tillkommer, doch blijfwer / dhenna skulldfordran stående? till de? att någodt arff faller, som / Nicolaus blijffwer arffallen till.
 
 
Av ovanstående torde framgå att Per Jonsson [inte Joensson - stavningen ”Joen” är enbart en dialektal variant av namnet Jon - jfr namnet Carl - Carell ovan!] i Gummatorp (Hemmesjö sn, Konga h:d) hade en mor som var avliden före 1651 och en fader som ännu var i livet 1651. Det framgår icke om det var en styvfar eller biologisk far.  Per Jonsson med syskon hade delat upp sitt ”fäderne”, dvs man hade skiftat föräldraboet, som bestod av mer än en skattegård. Detta skifte tyder på en speciell anledning som fadern måste ha gett sitt medgivande till.
 
Ovan nämns att  i ”Konga härads dombok 1652 22/10 presenterar Carl Persson i Växjö en obligation daterad Kiöping 2 augusti 1648 utgiven av Joen Gudmundssons son i Lessebo (Hovmantorp socken) studiosus Nils Gumaelius. Där nämns även dennes broder Per Joensson i Gummatorp” . Enligt denna notis skulle då Per Jonssons far heta Jon Gudmundsson och vara bosatt i Hovmantorp sn, och härav har Göran mfl dragit slutsatsen, i kombination med godshistoriska uppgifter, att Jon Månsson (Jon skräddare) i Gummatorp avlidit och hans hustru, Märit Månsdotter, gift om sig.  Annika har visat utifrån mantalslängden 1640 att Jon och hustrun Märit Månsdotter då bodde i Gummatorp.   Möjligen är Gudmundsson felskrivet i Konga dombok, vilket förekommer titt som tätt.  
Det märkliga är att Göran även nämner att Jon ”Gummesson” och h.h. Märta Månsdotter 1638 i dec. köpte Hanagården i Furuby kyrkby.  Kanske är det felskrivning även här och åsyftan på Jon i Gummatorp ohh Märta Månsdotter istället för Gummesson.   Likaså nämner Göran ett mål  i juni 1652 då samme ”Joen Gummesson” och hans förra barn köper ett halvt mtl Lessebo (Hovmantorp sn).  Har ni dessa mål i avskrifter så redovisa dem här - likaså ifall de är hämtade ur originaldomboken (VaLA)  eller ur renovationen i Göta hovrätt (GHA).  Tolkningen av ”hans förra barn” kan kanske istället tyda på att Jon Månsson gift om sig på ålderns höst, och att detta även var orsaken till att hans barn redan skiftade hans egendomar (som till hälften var deras mödernejord) för att slippa framtida invecklade konflikter med sin styvmor.
 
Inläggen om Jon Månsson i Gummatorp borde flyttas till en egen rubrik eftersom Dädesjö enbart kommer in som ett spår varifrån Jon kom.