NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-20, 16:11
Hej Annika!
Jon Gudmundsson i Lessebo var med största sannolikhet en styvfar till såväl Nils Gumaelius som Per Joensson i Gummatorp. Om du läser hela Växjömålet 1652-01-22 så vill jag påstså att man utifrån detta kan dra den slutsatsen att Per och Nils tidigare hade haft arv efter någon - troligen Jons Månsson skräddare i Gummatorp. Det finns en by/gård Brantåsa belägen ca 4 km sv Dädesjö kyrkby.
 
Konga 1618. Detta år säljer hr Jöns Magni Gummatorp till Jon Skräddare i Ramnåsa och dennes hustru Märit.
 
Konga 1629-08-28 köpte Jon Månsson i Gummatorp och h, Märit Månsdotter Tegnaby Arnagård för 240 dr. Per Jonsson i Gummatorp säljer 1650 denna sin fädernegård till Erland Nilsson i Växjö och dennes hustru Sussana Thomasdotter (Wedderborg?).
 
Upvvidinge H:d 1632-02-10  
Kom för retta Joen i Gummatorp ifrån Konunga Heredt, klagandes att i förgågne åhr, den tÿd Lagtinget stodh i Ramnåsa, thå skall Måns Erengislason låtit sitt sälskaap molka hans koor, och giorde aff miälken ölost (lär vara en delikatess) till sina gester. Och nembde sina Witne nemligen Nils Thorson och Bengt Thorson och Peder Skÿttes hustru Bengta, och pigan Karin som molkade, hwilken nu tienar i Dädesiöö Prestegårdh, hwilkett, nu inthett wara tillstädes uthan bleffuo stämbde till itt annat ting: Joen seger hon molkade i tree quellar. Hertill suarade Måns Erengisleson, att dett hende den tÿdh Ståthållaaren welb. Erich Jöransson hölt ting i Ramnåsa, thå fodrade Kocken (låter rysligt fint) miölk till afftonmåltid, och boskapen stodh i skoghen och Måns fant icke sin egen boskap, och förden skuld wiste legopigan till Joen att skaffa sig miölk, och pigan kom igen och hade it stoop miölk och hon sger hon fick miölken, antingen medh deras weetskaap eller inte. Upsattes till widare ransakningh. (Troligen rann mjölkaffären ut i sanden. Jag har inte lyckats finna någon fortsättning.)  
 
Tinget fortsatta med följande:  
Samma Dagh kommo för retta Måns Erengislasson i Ramnåsa och Joen i Gummatorp, huilka våro trätandes om it stoolstånd i Kiörka Dädesiöö på Quinnesidan, orsakaen att båda wille äga rummet näst syllan och ingen stiga in öffuer den andre, huilken fåfänga Högferdh hade förorsakat Buller och förargelse i Kiörkan. Derföre bleff samma tuistige Ehrende tagit till förhör, coh de äldste i socknen till witnes kallade, och är allt nu ransakat och deras besta skiell på bådha sÿdor förhörde, Hade Måns Erengisleson i Ramnåsa rätt till det rummet, derföre bleff här aff retten affdömbdt, att the skulle blffua vidh dhen domb, der wördige Herrar i Capitelet giort hade och Måns Erengisleson behålla ståndet näst sÿllen, som honom aff Pastore och kiörkans 6 män war tilldeelt. ? parthen som inte wille låta sigh nöÿa, måtte förwenta det straff som Kiörkioordningen om sådanne förmähler.  
 
Uppvidinge 1616-04-30. Innehåller en uppgift om att Per Knutsson i Ramnåsa med sin hustru sålt ett skattetorp Brantåsa till Jons Skräddare i Västanåkra med h. Märit och Håkan i Betingetorp (gästgivargården?) och dennes hustru Kerstin. Västanåkra tycksa ha varit en gård i Ramnåsa.