NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 1.2.2002
Skrivet av: Göran Johansson skrivet 2002-01-15, 00:01
Jon Skräddare i Ramnåsa (Västanåkra?) senare Gummatorp har intresserat mig en del. Fadern hette Måns Persson enligt domboksanteckningen nedan. En av sönerna Per Jonsson bör vara identisk med den rådmannen i Växjö senare länsmannen i Gummatorp.  
 
Personalier för sonen Per Jonsson som jag sammanställt på basis av Växjös domböcker:
- Avlade borgared 1637-03-14
- Intecknar silver som ”finns i Gummetorp” 1640-04-20
- Hade en ”krämarebod” 1640-05-22
- Köpte 1640-06-17 ett ”bool” intill ”guldsmeds boden näst nordan ut med backen”
- Övertog det ”stohlsrum” i kyrkan som tillhört ovan nämnda gård  
- Blev rådman 1641-05-14
- Blev 1646-12-09 utsedd till stadens ”herredagsman” vid kommande riksdag i Stockholm
- Avgick som rådman 1648-05-03
- Begär 1649-02-22 tillägg för utlägg under riksdagsbesöket i Stockholm
- Kallas 1652-10-09 länsman i samband med ett bråk med Växjöborgaren Carl Persson hemma hos förre borgmästaren Erland Nilssons hustru Susanna Thomaedotter.
 
En dotterson till Jon Månsson var Måns Nilsson Hane. Denne hade en märklig karriär i Växjö likaledes baserad på stoff hämtat ur Växjös domböcker:
 
- På Axel Sparres begäran rekommenderade Kommerskollegium 1669-05-24 att ”Borgmästare och Råd” i Växjö skulle tillåta Måns Hahne att bli edsvuren borgare (staten tycks ha blandat sig i stadens einterna angelägenheter)
- Avlade sin borgared inför rådstugan 1669-07-19. Hans löftesman var Bengt Jonsson.
- Utsågs till rådman 1673-03-08 på förslag av landshövdingen(!) samt borgmästare och råd
- ”Uppbuder” 1673-03-17 en tomt med byggnad köpt av välaktad Per Håkansson i Jönköping. Samma dag ”uppbuder” han en åkerlycka med hage som han köpt av välaktad Johan Mickelsson
- Förordnas till kämnär 1673-03-17
- Åtalas 1674-09-26 i närvaro av landshövdingen Jacob Fleming för att självsvåldigt under ett besök i Stockholm utan landshövdingen vetskap ha ändrat datum för ett kommande lagmanstingsmöte. Måns tituleras då rådman och lagmansfogde. Hahne avsände egenmäktigt brev från Stockholm dels till befallningmannen Moberg dels till befallningsmannen Israel Svebell med hemställan om att ny tid för lagmansmötet skulle utlysas från ”predikstolarna”. Måns Hahne lyckas med konststycket att i de två breven skriva olika datum för det framflyttade lagmanstinget!  Han tillrättavisas för intrång i landshövdingens ämbete och ådöms böter.
- Låter i rådstugan utbjuda sin gård till salu 1675-05-10 och säger samtidigt upp sitt burskap i akt och mening att vilja flytta. Han sade sig äga en gård i Kalmar och en annan i Helsingör. Rådet vill inte ta ställning utan att först höra landshövdingen!
- 1675-12-01 begär Måns Hahne en extra rådstuga varvid framgår att han sagt upp sitt borgarskap i hastigt mod och av obetänksamhet. Han utlovade sig hädanefter att vara ”en trogen och retrådigh rådman och medborgare där sådant elliest kan blifwa honom tillåtit”.  Rådet tog Hanes synpunkter uti betänkande.
- Skänker 1776-01-17 hela 10 Dr silvermynt till ”rådhstughans reparation och förbättringh”. (Kan man kalla det för muta?)
- 1676-03-17 beskylls han i landshövdingens närvaro för att ha bedrivit olaga handel. Anmälan hade inlämnats till Kommerskollegium. Måns anför att borgmästare och råd faktiskt förvägrat honom att uppsäga sitt burskap (vilket tycks stämma av protokollen att döma). Tillkallade vittnen hade en annan uppfattning. Ingen dom fälls och målet avslutas med följande: ”Åther wardt han (dvs Måns Hahne) tillfrågatt om några wahr som her wille eller kundhe medh skiäll efter Sueriges lagh personalier wräckia huar på han suarar, iagh kan ingen wräckia, t? dhe ähre mine godhe wänner allesammans, mehn dett protesterar iagh att iagh må få niuta ehn owäldh rätt”.
- Måns Hahne utnämns 1676 till gästgivare i Växjö av bormästare och råd.
- Han kallas 1677- 07-18 åter rådman och deltar i rådstugemötena. Säljer kramgods.
- Avgår som rådman 1684-04-05
- Säljer sin gård i Växjö 1684-10-04 till räntmästaren Christopher Biörn för 1200 Dr silvermynt.
- Beviljades 1685-10-10 attest och bevis om sitt förhållande all den tid han bott i Vexiö. Borgmästare och råd svarar: ”Så kan oss ock her så inom som utom retten idag det ringaste att förvägra och emotsäga” (han tycks inte varit så särkilt populär).
 
Till Måns Hanes positiva bedrifter hör att han kring år 1666 som ägare till skattegården Lövås i Hovmantorps socken, på egna och allmogens vägnar, skickligt hävdade sig mot adelsfamiljen Skytte i en ägotvist. Han tycks också haft en god supporter i riksrådet, landshövdingen m.m. Axel Carlsson Sparre.
 
Jag hoppas att detta kan inspirera till en öppen och givande diskussion om Jon Skräddares släkt. Min viktigaste fråga är att få fram mer information om Jon Månssons far Måns Persson. Vem var han?
 
En annan viktig fråga är att få bekräftad att rådmannen Per Jonsson i Växjö verkligen var son till Jon Månsson.
 
En tredje fråga avser den gård som Måns Persson sade sig äga i Kalmar år. Hur hade han blivit ägare till den samma. Dito gäller för övrigt gården i Helsingör! Var de gamla panter som tagits i anspråk, arvegods eller köpegods?
 
I övrigt finns att säga om Jon Månsson skräddare att han var nämndeman i Uppvidinge härad år 1614. Att han ägde ytterligare ett antal skattehemman, bl. a. ett i Brantåsa by. Jon skräddare var kring 1624 inblandad i en roande tvist med bondekaptenen Måns Erengislesson i Ramnåsa om vem som skulle stå närmast syllan i Dädesjö gamla kyrka! Samma personer tvistade samma år också om tjuvmjölkning. Jon (som sades bo i Gummatorp) beskyllde Måns för att ha låtit sin pigan stjäla mjöl från skräddarens kor.  
 
 
Uppvidinge h:d 1616 30/4 i Lenhovda
Kom för rätta Nils i Holkaryd och tiltalade Jon Skreddare i Ramnåsa, om en hest sadell och tygh som Jon togh effter en heter Måns Skrap, hwilken blef död i Rotneby; Och mistuiflar Nils i Hollkaryd, att Måns Skrap inthe war Jon Skreddare sk?lldigh och skiuter sig till witnes hoos Nils i Biörnamo. Tå framkom Nils i Biörnamo, och sedan han hade giordt sin Ed på Laghboken, witnade han, att han folgde Nils i Holkeryd till Jon Skreddares fader, Måns Person en gammal man och frågade om han wiste om Måns Skrap war hans som Jon geld sk?ldigh. Tå swarade Måns Person och betettade uthi Pestilentia t?den om en herligh sooldag kom Måns Skrap till dhem opå en maad der the gingo och slogo och togh Jon Skreddare afsides medh sigh och hade honom lenge borta, när Jon kom igen, war Måns Person wreder att Jon hade lenge warit borthe, och talade honom hårdt till; Då swarade Jon sin fader och sade, hållen migh till gode, Jagh hafwer för delgsmåll skul giordt klart medh Måns Skrap, så att inthe är han mig sk?ldigh och inthe jagh honom, och hafwer fådt af honom denne skeden, hwilken han togh op af Böxefickan, och lätt dhem see. Och strax der effter drogh Måns Skraph till Rodneby, och der blef på samma rhesa dödh; Strax Måns Skrap war döder gick Jon Skreddare till Biörnamo, och togh hesten, sadell och tygh: Och bekienner Jon Skreddare och sä?er att han longt tilförende hade kiöpt samma hest af Måns Skrap, när the förra gången folgdes ått ifrån Rotneby och hade hesten uthi gräs gångh uthi Biörnamo och lofuade i lego för hesten en konung Göstafs mark. Item talade Nils i Holkary Jon Skreddare till om 5 allnar swart kläde, och sade att Måns Skrap hade sadtt dett till guömmes hoos honom, Her till swarar Jon Skreddare att han bytte kläde medh måns Skrap och gaf hon:m 5 alner Engelsk, för de klädett, Och effter de på båda s?dor ingen kiöpwitne eller vitne till inlagdt gods kunna framföra, och parterna woro st?fwa, och wille ingen förl?kningh ingå Derföre blef tillätett effter Nilsses begäran i Holkery att Jon uttfeste en 12 Manna Edh att han redeligen hade betaldtt hesten sadell och t?gh klädett; Item att Måns Skrap her föruthan war Jon Skreddare ret gäld sk?lligh Penn. 4 dal. Denna Edh skall gångas å nästa Laghtingh her effter