NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 7.9.2000

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 7.9.2000
Skrivet av: Bo Persson skrivet 1999-11-01, 23:07
Hindrik Schröder hade två söner, men om Georg Jacob Schröder har något samband med Hindrik, kan han med hänsyn till kronologien näppeligen vara annat än hans sonson - men någon släktskap är ju ingalunda bevisad.
 
Om Hindrik Schröder har jag skrivit av följande, som kastar visst ljus över hans familjeförhållanden:
 
Södra Vedbo härad, ST 1681 (21/6):
Corporalen vnder Cavalleriet Manhaftigh Henrich Schröder Jnsinuerade ett Testaments bref af den 20 hujus, och begärade der oppå Confirmation, hwarwthinnan han testamenterar sin hustru Maria Persdotter twådeleb uthj Skattegården Sandwijk som han hafwer kiöpt att behålla till sin lijfztijdh och sammaledes af lösörorne där hon honom öfwerlefwer och dee inga barn afla tillsamman, hwilket Testamente confirmeras så wijda lagh thet tillåter.
 
Södra Vedbo härad, HT 1681 (16/9):
Samma dagh instälte sigh för Rätten hustrurna Catharina och Maria Schröder och fordrade sitt mödernes Arf af fadren Corporalen manhaftigh Hendrich Schröder sin nu hafwer gått å andro gifto , hwilken högeligen beklagade, att medh hans huusgerådzsaker och Egendomb skall wara illa handlat sedan hans Sahl. hustru genom döden ähr afgången och barnen intet haft till dess Conservation ther om den åhuga som wederborde att han widh sin hemkompst från fiendelandh så ringa hafwer funnit i förrådh och behållit, at thet litet kunde förslå till hans och dee andre tweene ogifte barnens andelar efter lagh emoth thet om åfwanbete twenne döttrar till hemgift hwarthera hafwer bekommit, insinuerandes där oppå en specification beståendes föruthan gångekläder för 100 dr Koppt af allehanda huusgerådzsaker, som utgj en sådan mans bohagh kunna finnas, nämb-ligen Sängkläder läruft, Silfwer, koppar, Messingh, Theen, ett par wnga oxar koor 4 stycken samt annan små boskap och sedan ett stycke af allehanda smått bohagztygh, som alt tillsammans stiger till ett wackert quantum uthj penningar där det wärderades, som hwarthera sålunda hafwer wndfått, hwilken spcification för them blef oppläsin och sedan lades ad acta. Nu oansedt nogsampt förnimmes att bemälte Corporals Bohagh och Egendomb som widh hans hemkompst fans, förrådh medh thet han elliest hade kunnat förwärfwa medan ächtenskapet warade, intet wille förslå och tillräckia, att hwarthera af de twenne oförsörgde Syskonen till möderne så myckit kunde bekomma /: faderns twå luti oafkortade :/ som hwar af dee twenne j manswäld gifne döttrar till hemfölgd hafwer wndfått, lijkwäl förklarade han sigh af Sin faderlige Affection emoth sine barn, att wela förunna dee gifte döttrarne till deras Mödernes arf hwadh dee j hemgift hafwe bekommit, där med dee wäl medh skyldigh tacksäijelse wore benögde, och föruyhan ett par unga oxar twå koor, en föle för en koo, En bolster och een Engelsk wepa som den hälsosamme Sohnen alleredo hafwer fått, wela gifwa honom där till 20 dr Silft, som honom nu intet tillstädes warandes står fritt att emothtaga eller sin förmeente Rätt att åtala, och till dottren Kirstin som sigh medh lägersmåhl hafwer förseedt, och äfwen så mycket som Sohnen bekommit, det medh 5 dr Silft förbättra, Jämwäl och den fåånachtige Sohnen till sin dödh nödhtorfteligen försöria antingen hemma uthj sitt huuss eller uthj Hospitalet.
 
Samma dagh androgh j Rätta Corporalen manhaftigh Henrich Schröder huru såsom Nils Krigzmansson och Börge j Hult uthj Hessleby Sochn hwilke nu intet ähre tillstädes stälte sigh något sällsampt och hindrade den besichtningh som skulle skee emillan hans gårdh Sandwijk och berörde Hult om en Ägepark dee träta om; dy förordnades dijt att besichtiga samma Jordepark, Nämbdemännen Swen j Löfsiöhult, Hans j Löhnåhs, Per i Kaasåhs, Nils j Åsen, Börge i Börke och Jöns i Hökesiöhult.