NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 16 oktober, 2013
Skrivet av: Jörgen Blästa skrivet 2012-01-15, 12:52
I en två år gammal diskussion angående Jon Siggesson så anges att hans första hustru hette Christin Klint, vilket inte stämmer med nedanstående domboksnotis från Tveta härads vinterting 28-30 Januari 1696:
 
§35 Dhen emillan Samuel och Lars Anderssöner i Aplakulla och Jon Siggesson i Glömminge instämbde tienstige saak, angående ???do för Kiäranderneß Systerbarnß arf efter frambledne Anderß i Aplakulla, är dem emillan således efter Nämbdemannenß Swen Siggessonß bewittnande förlijkt, som den af Munsterskrifwaren W:te Petter Hammerijn upsatte, och nu wid rätten upwijste förlijkning i bookstafwen innehåller, lydandes som föllier. Såsom min förra Sahl. hustrus Bröder, Samuel och Lars Anderssöner i Aplakulla mig undertechnad låtit stämma till Rougbärga Tingh, uppå deraß Systerbarn wägnar, som äre mine barn nembl. Swen och Jon Jonßöner sampt Åhra Jonßdotter angående dhet arf som dem tillfallit är efter deras Morfader Sahl. Anderß Arnesson i Aplakulla, som wahr forst i fasta skattejorden efter Kiöpebrefwets innehålldh Contant 30 P:r S:mt, deßuthan uthi Löößöhren som är Contant penningar 6 P:r 10? öre S:mt, Een lijten Kopparkiättill om 8 ??, en Oxe för 9 P:r S:mt, En Koo för 5 P:r S:mt, En gammall Bagge, En hallfslijten Rya, Ett wackert Tapet, En hallfslijten Duuk, Hamptågewäf 3½ al:r, Ittem war och någre små Huußgerådssaaker, som efter förbem:te barnß Morfader med sämia syskonen emillan wärderades i penningar och barnenß lott inlöstes af deraß Morbröder med 1 P:r 4 öre S:mt, såsom och något foder hwar af barnens andehl blef 1 P:r 16 öre S:mt; Och som iag deße föregående Contante penningar och pertsedlar till mig tagit, som förmodel:n är närmaste Förmyndare för mina egna barn, hwaruppå ofwanbem:te Samuel och Lars Anderssöner i Applakulla af mig begiära Qvitt:s efter som barnen nu uthlåta sig willia hålla mig som är deraß Fader, good för bem:te penningar och pertsedlar, dem iag Barnen tillställa och förnöija skall, så snart iag sees dem kunna med förståndh, bruka dhem sigh till nytta, och skohla dhe hädanefter inthet wijdare kräfia sina Morbröder, dhet som här ofwantill upnämbdt är, och som iag i så måtto med deße mine Swågrar Samuel och Lars förent och förnögt med dätta som iag dem nu alldeles qvitterar, hwar med ingen wijdare laaga process här om behöfwaß hwilket iag med egen hand här underskrifwer, som skiedde i Aplakulla d. 27 Janaurij 1696.
Jon Siggesson.
Hwilken som emooth laag inthet sträffwande här med bekräftadh warder.
 
Källa Arkiv Digital: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:68 (1694-1697) Bild 2380