NULL Skriv ut sidan - Nävlinge

Anbytarforum

Titel: Nävlinge
Skrivet av: Carina Månsson skrivet 2016-03-11, 14:43
Ja, jag tror att jag såg fel efternamn också på Svenborg vid något tillfälle. Visst är det rörigt här, Elna Mattisdr är också min ana så jag minns att jag hade 3 Sven Månsar och rörde runt i.
 
Bergquist gör verkligen inte något för att underlätta saken, jag tror att han har fel på de flesta gårdarna i Nävlinge sn (tyvärr inte bara där). Jag har jämfört med lantmäteriets tidiga mätningar, mageskifte på Oretorp, domböcker och katekiser och hur han har fått ihop sina gårdar är för mig en stor gåta. De andra källorna överensstämmer med varandra. Använder bara honom för att få eventuella ledtrådar.
 
Använder själv Arkiv Digital som jag tycker är suveränt och har inte koll på Svar. De tidiga mantalen saknas ju tyvärr, de har jag bara för min hemsocken Vankiva. Jordeböcker finns där dock ganska mycket och det är även där jag fuskar och läser domböckerna i de renskrivna varianterna på Göta hovrätt. De ska ju vara kopior men ibland stämmer inte numren, men det funkar om man tänker + eller - 1. Lägger nr 176 från Göta hovrätt här till dig:
 
VGD 1720 Winterting 20 Februarii     No 176  
S.d. trädde för Rätten Swen Månsson i Näflinge, kärandes till Swen Mattis därsammastädes och Jöns Mattißon i Ynglingarum och Truls Olßon i Bodarp angående 150 dlr 9 öre 12 . smt, hwilka tillfallet sal Swen Månßons arfwingar och omyndige barn i Näflinge och hann påstår, de måge wara honom behjälpelige under wärjo och förmynderskap emottaga, emädan hann allena intet skall mägta därmäd.  
Men emädan Swaranderne Swen och Jöns, såsom bröder till Enkan däremot protesterade, emädan käranden är faderbroderen, och således närmare till dätta beswäret: utom hwilket dem skall åligga intet lång till emottaga penningar för deras faders halfbrors barn uti Gädenry, äfter deras styffader som har dät samma omhänder nu afsagt sig hemmanet.
   Resolutio
Häradsrätten finner skiäligt, att låta mäd denna saken anstå, till deß Swaranderne Swen och Jöns Mattissöner wid nästa Ting bewist hwad äller huru mycket barnepenningar de för deras faders halfbroders omyndige barn emottaget: wiljandes när dät skedt är, sig ändteligen i saken utlåta. Imedlertid wårdar käranden dätta arfwegodset allena.    [hände inget vid nästa ting/cm]
 
Du ser att Bodarp kommer in här också....
 
Mvh Carina