NULL Skriv ut sidan - Hyby

Anbytarforum

Titel: Hyby
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2015-12-18, 00:48
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 37, 1801 25/3, sid. 295:  
»I går efter Gudstjensten, ankom til mig et bref, dat. Boråsa Krogen den 17:de dennas, underskrifwit af Kniberg (förnamnet är för mig oläsligt) hwarutinnan begäres, det jag ingen befattning skulle taga med Elias Olssons från Haslemölla och Pigan Ingrids på Klågerup lysning och wigsel, innan Elias woro skilgd från Knibergs Dotter, med hwilken han skal wara trolofwad. Då jag icke känner hwarken Boråsa Krogen eller Kniberg, (kanske äro bägge diktade namn), och deßutom i Lagens stadgande i G. B. 7 C. 3 § icke blifwit i agttagit, kan jag på detta bref intet afseende göra, utan lysningen fortfar och wigsel tilkommer, om icke jäf tidigt och i laga ordning göres. Detta införes til Knibergs underrättelse, om en sådan Person werkeligen finnes, på det Han och deß Dotter i sin enfaldighet ej skola tro sig, genom någon min olaga åtgärd, blifwa lidande.
Hyby den 23 Martii 1801.
Fr. Swanander.»