NULL Skriv ut sidan - Karin Andersdotter´s anor

Anbytarforum

Titel: Karin Andersdotter´s anor
Skrivet av: Roger Åhlén skrivet 2021-10-23, 19:51
2 sön i fastan. Anders Jacobsons äncka, hust Caren Andersdot ifrå Tyskbo. Hon är född åhr 1698. Fadren war Bergsm Anders Olsson, modren hust Malena Jöransdr i Tomosbo. Straxt efter den naturl:e födelsen är hon befodrad til den andel:e ? j(i) barndomen blit wäl lärd och underwist i sine Christendoms stycken och inhämtet en nödig kunskap om Gud och salighetz wägen, niutit i sina föräldrars hus i Tomosbo en god och wacker upfudhtelse och blit anförd til alle hennes kiön anständige dygder. På sit 20 åhr trädde hon i ächtenskap med Bergsm Anders Jacobsson i Tyskbo. Detta deras ächtenskap har Gud wälsignat med 6 barn, 3 söner och 3 döttrar, af hwilcka en doter allene är för sin moder död, de andre lefwa ännu, så länge Gud behager. 9 år har hon lefwat i änckiostånd och darunder haft skiötsel och god omwårdnad af sin beskedl son i Tyskbo. Hon äfwen på sit sätt efter all förmågo sökt husel ?. J all sin tid har hon warit flitig och arbetsam: men derunder aldre mest arbetat der på, at hon skulle i efwighet salig warda. Til den ändan har hon wjnlagt sig om dygd fromhet o gudh fruchtan. Burit en upr kiärlek både för Gud och sin nesta. Haft sin förnämsta siälorotröst och wederqweckelse af Gudz h ord. Och fast hon länge warit beswärad af andtäppa och ålderdomskrämpor, låg äfwen sistl:ne julaf siuk, och let sig hemma med den h nattwarden bespisas. Så försummade hon ändå intet straxt efter sen hon blef nåorlunda frisk, och upkomma i Herr:s hus där hon siste ? höll sin Gudstienst sistl:ne kyindermessodag. Då hon straxt efter sin hemkomst lades til sängs, andetäppan tilltog då med swåre håll och styng, så att hon intet längre uthärdade än til det 9de dygnet efter kyindermässodag ? d 11 Febr då hon efter en god och ? beredelse, och en wäl förd wandel stilla och sal:en insomnade: sedan hon i werda lefwat 68 (åhr). By (W) C:4 (1758-1773) Bild 263 / sid 515 (AID: v129716.b263.s515, NAD: SE/ULA/10148)