NULL Skriv ut sidan - SV: Födelse registrerade i närliggande socknar?

Anbytarforum

Titel: SV: Födelse registrerade i närliggande socknar?
Skrivet av: Lennart Eriksson skrivet 2021-07-19, 16:45
Skriver för en väns räkning om Jon Månssons son Måns skall vara född i Nybacka, Alster socken 1727.


Inga barn till Jon Månsson i Nybacka verkar vara upptagna i Alsters födelsebok, även om andra barn födda i Nybacka finns med. Hon har dessutom hittat Jon Månsson som vittne/fadder vid andra barndop i Alster socken.


När sonen Måns Jonsson gifter sig 1750 är han 23 och hustrun 45.  Det var så udda att hon gått igenom hela första födelseboken för 1688-1722 också [/size]utan att hitta Måns födelsenotis.


Har någon stött på samma problem? Kan en del födelsenotiser finnas registrerade i en närliggande socken kanske? Tacksam för alla tips!

Det är nog inte riktigt sant att Måns Jonsson f 1727 är son till Jonas Månsson i Nybacka död 1765-06-13.
Till stöd för detta påstående kommer här en avskrift från dombok vid Väse häradsrätt den 4 december 1765.

Väse HR AIa:23.  ArkivDigital  AID: v108136.b1490
1765 ht 20. Följande testamente inlämnades till Häradsrätten.
Till följe af mitt förra testamente, gifver och testamenterar jag åter endast till min styfmåg Måns Jonsson i Nybacka, alla mina befinteliga lösören och qvarlåtenskap af hvad namn det vara må, emot det han mig skött och försörgt hafver ifrån år 1752, samt utlofvar vilja draga försorg för mig till dödedagar och efter sina vilkor mig efter döden anständeligen till grafven föra.
Det jag Måns Jonsson försäkrar och efter yttersta förmåga utlofvar fullgiöra, hvilket till mera visso med våra namn i vittnens närvaro bekräftas af Nybacka den 9 juni 1765.
Jonas Månsson. Måns Jonsson i Nybacka.
Till vittnen Erik Svensson. Olof Hansson i Nybacka.
Och vardt detta testamente på begäran i domboken intagit. Och som det tillkännagafs att Jonas Månsson voro med döden afgången, hvarföre afsades. I stöd af 18 Cap. ärvdabalken åligger det Måns Jonsson, att af detta testamente lämna den dödas närmaste arfvingar behörig del, hvilka inom natt och år därefter äga det samma klandra om de finna sig därtill fog hafva.

Och ännu ett protokoll, något avkortat.
Väse häradsrätt AIa:23.  ArkivDigital  AID: v108136.b1330
1765 ht 3. Anders Bengtsson, Bengt Persson (står Larsson) och Lars Ersson i Nybacka kärade till deras styfsvärfader Måns Jonsson i Nybacka, påståendes 1) att han måtte rätte- och edeligen fästa den bouppteckning han låtit upprätta efter deras afledne svärmoder Katarina Ersdotter. 2) uppvisa det testamente som svaranden och hans hustru bekommit af framledne Jonas Månsson och att samtelige Katarina Ersdotters arfvingar måtte det åtniuta.

Parterne förekommo å ömse sidor och svaranden styrkte bouppteckningens riktighet med liflig Ed, samt inlämnade testamentet som han och hans hustru fådt af Jonas Månsson och Karin Jonsdotter, tillkännagifvandes att Jonas (står Jan) Månsson efter sin hustrus död ändrat förenämnde testamente hvad honom beträffar och tillagt svaranden enskilt allt hvad löst efter honom lämnades, hvilket ytterligare testamente nu i rätten till bevakande ingifvit.
Utslag.
Genom det att Måns Jonsson med liflig Ed fästat riktigheten af den bouppteckning han upprättadt efter dess afledne hustru Catharina Ersdotter och kärandernas första påstående fullgiordt, och som afledne Jonas Månsson gifvit svaranden ytterligare testamente på sina lösören, så kan Häradsrätten sig icke yttra öfver kärandernes andra påstående, att all qvarlåtenskapen efter honom måtte komma samtelige arfvingarne till, innan det senare testamentets laglighet pröfvat varder.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Men vem var då denna Måns i Nybacka?
En stark kandidat är den Måns som föddes uä. 1727-06-17 i Bäckelid, Alster. C:2 sid 33.
Moderns namn Maria Eriksdotter.
Barnafaderns namn står inte i dopboken, men väl i Väse härads dombok och lustigt nog heter han Jonas Månsson!
Lägersmål-protokoll Väse häradsrätt den 15 november 1727.  AIa:6.  AID: v66336.b519
Af länsman Wenerström stältes för rätta löskonan Maria Eriksdotter i Bäckelid, som fådt oäckta barn 14 dagar före nästl. Persmässa, och beskylte drängen Jonas Månsson i Ulvsjö, Ölme härad för barnafaderen, det han med henne skall aflat i Allström, när han varit dit till qvarn, emellan Brittmässa och Helgemässa åhr 1726, men Jonas nekade till gärningen, tillstående att han låg någon natt i Allströms gård den tiden och när han vaknade, fann en ligga i sängen brevid honom, vedergick och Maria det hon gick dit obuden eftersom hon då icke var vid sitt fulla förstånd, men påstår fast, det Jonas då rådt henne med barn och hon vet af ingen annan.

Ty som någon omständighet ej heller gifver anledning att konan den tiden som med barnefödseln instämmer, skall plägat olofligt umgänge med någon annan, så pålades Jonas Månsson med sin Ed ifrån detta lägersmålet sig att befria, hvarpå honom lemnades andrum till nästa Ting sig väl att betänka. Men Maria Eriksdotter som nu andra gången med lönskaläge sig försedt, dömdes till 10 dlr Smt böter, och att stå 2 söndagar kyrkoplikt, orkade icke böterna utan pliktade med risslitande.

Nästa ting för drängen Jonas Månsson blev den 24 september 1728.  AID: v66336.b570
Jonas erkände då sitt brott och dömdes till böter 10 dlr Smt och en söndag kyrkoplikt.

Väse AIa:7. 1729 vt 32 den 19 mars, Maria Eriksdotter i Bäckelid, angående barnföda. AID: v108120.b15
Väse AIa:7. 1732 ht 4. Maria Eriksdotter i Bäckelid ännu en gång.  AID: v108120.b269

Mvh/Lennart