NULL Skriv ut sidan - SV: Hjälp att tyda gammalt dokument

Anbytarforum

Titel: SV: Hjälp att tyda gammalt dokument
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2021-06-28, 11:48
Hej Eva!
 
Vilket intressant dokument! Det är tydligen Färs häradsrätts (via tillförordnande häradsdomarens, hovrättsauskultanten Gustaf Knoch) bekräftelse på sitt utslag den 2 maj 1815 över åboen Nils Anderssons köp år 1813 av utsockne frälsehemmanet Heingetorp nr. 2 från Ola Persson. Jag tyder hela texten såhär (slutet tycks som synes inte ha kommit med?):
 
”Kongl: Maij:ts
Till Sverige och Norrige
samt
Hertig till Schleswig, Hollstein &&&
Min
Allernådigste Konungs och Herres
Tropligtigste Undersåte
HofRätts Auscultant
och
Tillförordnad Domare
öfver
Frosta och Färs Härader
af
Malmöhus Län uti Hertigdömet Skåne
Jag
GUSTAF KNOCH
Gör veterligt: att då jag År Ett Tusende Åt-
ta Hundrade och på det Femtonde
den Andra dagen i Maij Månad för-
rättade Lagtima SommarTinget med
Färs Härad å Tingsstaden Sjöbo
 
lät hos mig och sittande Rätt Åboen Ni[ls]
Andersson från Andrarum anhålla om
Laga Fästa och Sköte å Ett Sextonde dels
Mantal af Utsokne Frälse Hemmanet
N:o Två Heingetorp, som Ola Pehrsson
till honom försållt enligt Salubref den
8. Februarii 1813 emot erlaggde Köpeskil-
lingen Ett Tusende Tre Hundrade Åtta-
tio Åtta :/ 1,388 :/ Riksdaler Fyratiotvå skil-
lingar åtta runstycken Banco.
Och emedan af Lagfarts Protocoller-
ne det befinnes att Nils Andersson å berör-
de Hemmansdel erhållit Trenne Laga Upp-
bud; Det Första den 4 Maij 1814, hvil-
ket ock, enligt vid Rättens handlingar
förvaradt bevis, behörigen blifvit kun-
gjordt; Det andra den 8. November sist-
nämde år, och det Tredje den 4 sistlid-
ne Februarii, hvarefter nu å Tinget o-
klandradt laga stånd tillkommit; Allt-
så och i förmågo af 1sta och 4de Capitlen
Jorda Balken, samt Kongl. Förordnin-
gen om Lagfart och Börd af JordaLan-
det den 13. Junii 1800, pröfvar Härads
Rätten rättvist döma Åboen Nils An-
derssons egande rätt till 1/16dels Mantal
af Utsokne Frälse Hemmanet N:o 2 He-
ingetorp för fast och giltig, samt i föll-
je deraf honom detsamma tillegna, att”