NULL Skriv ut sidan - SV: Någon som känner till soldaten Samuel Jansson, tidigt 1700-tal?

Anbytarforum

Titel: SV: Någon som känner till soldaten Samuel Jansson, tidigt 1700-tal?
Skrivet av: Lennart Eriksson skrivet 2021-05-13, 19:11
Ett tidigare utlovat domboksprotokoll.

Jösse HR 1761 ht 39. (Brottmål)  AIa:23.  AID: v107704.b430
Sedan detta Härads Tingsrätt genom utslag af den 14 November 1759, vid förehafvande af ett anmält Bråttmål, emellan vederbörande Kronoåklagaren, tilltalade qvinnfolket Ingrid Jonasdotter i Slobyn, för andra resan begångit lägersmål efter föregifvande med soldaten Samuel Johansson Högberg och för hvilket Brått Laga Bot varit påstådd, förklarat det berörde Högberg såsom vistande vid Kongl. Svenska armén i Pomern, öfver detta honom tillagde Brått höras.

Så instälte sig nu Krono Länsmannen Daniel Boman och i närvaro af den anklagade Ingrid Jonasdotter, genom utdrag af Krigsrättens vid Kongl. Nerike och Wermelands Regementen uti staden Gulzow hållne Protocoll af den 19 mars 1760 bevistes, det soldaten Samuel Högberg som till följe af ofvannämnde Tingsrätts utslag, öfver detta Brott blifvit hörd, påstådt detta Ingrids angifvande vara ogrundad, och att han med detta qvinnfolk icke plägat något kiöttsligt umgänge, anhållandes att änkan hustru Maria Mattsdotter i Räxed, som varit hos Ingrid uti barnsnöden, måtte till upplysning härutinnan blifva hörd.

Maria Mattsdotter förekom således och vid efterfrågan ojäfvad aflade Ed, samt derpå intygade, att hon varit hos Ingrid under Barnsnöden, som var ganska svår, och hördt henne uppå tillfrågan, under födselvåndan berätta att hon af ingen annan än soldaten Högberg, med dess då framfödda oäkta piltebarn blifvit rådd.

Ingrid Jonasdotter förmantes bekjänna, om hon af någon annan än Högberg blifvit med detta barn rådd, men hon nekade högeligen, påståendes det hon icke har någon annan Barnafader att namngifva.

Häradets Nämnd intygade det hos Ingrid ingen tillgång finnes till de böter hvarmed hon för detta Brått kan blifva belagdt.

Utslag.
Ehuru väl Ingrid Jonasdotter, så väl inom som utom Rätten enständigt angifvit soldaten Högberg, för fader till hennes framfödde oäkta foster. Likaväl och som den omständighet icke kan för halft skjäl emot Högberg anses, och då Högberg icke till egen bekjännelse, härutinnan kunnat förmås, pröfvar Häradsrätten i förmågo af 17 Cap. 33 § Rättegångsbalken, samt 31:e domarsregeln skäligt, derifrån befria Högberg att hafva häfdat och rådt Ingrid Jonasdotter med dess framfödda oäkta piltebarn.

Men hon som andra gången med sådan förbrytelse blifvit beträdd, sakfälles till följe af 53 Cap. 1 § Missgärningsbalken, att derföre böta Tio daler, samt till Gunnarskog kyrka, hvarest hon äfven enligt Kongl. förordningen af 18 November 1741, bör undergå enskilt skrift och aflösning, erlägga 2 daler samma mynt, men i brist af Botmedel kommer Ingrid att för detta Brått afstraffas med fjorton dagars fängelse vid närmaste Kronohäkte.

Jag fortsätter med att visa den här bilden som jag en gång har sparat ner och nästan hade glömt bort ...
GMR - Närke och Värmlands regemente - Jösse härads kompani (6:e kompaniet)
Samuel hade varit soldat för rote nr 147, Högen i Värmskog.
Så det är alltså härifrån som hans soldatnamn Högberg kommer.
Men nu var han som synes rymd sen 3 februari 1763.
Samma år i september? dejtade Samuel pigan Valborg Jonsdotter i Gunnarskog, hon blev gravid, han rymde till Norge.
Så först rymde han från det militära och sen från Valborg och Länsman.
 
Till sist, Olof Samuelssons hustru Ingrid Nilsdotter var född 28 mars 1756 i Södra Grimstad i Boda socken i Värmland.
Det är dopnotis nr 11 det året. Och Ingiärd står det om man ska vara noga.

Mvh/Lennart