NULL Skriv ut sidan - SV: Slatte

Anbytarforum

Titel: SV: Slatte
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2020-05-22, 16:10

"1695 d: 15 Martij
3. Wattrang föredrog framledne Öfwerstens Eric Slattes samptl: Barns och Arfwingars Supplique, angående Promotorial til Götha HofRätt om liquidation och richtighet med Ryttmästarens Gustaf Drakes Barn och Arfwingar, hwilcke emot Lag och illiquid skuld, skole hafwa bracht under sig deras fädernes arfwegods.
Resol: At ett promotorial eller bref till Götha HofRätt här om afgår, at så frampt saken är af den beskaffenhet at hon hörer under liquidation, de den samma utan uppehåld Parterne föreläggia at skee."


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1695:1 (1695) Bild 1270 / sid 245 (AID: v655111.b1270.s245, NAD: SE/RA/1311)