NULL Skriv ut sidan - SV: catharina lonetta hamilton

Anbytarforum

Titel: SV: catharina lonetta hamilton
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-03-27, 00:01
Jag försökte nu följa Catharina Lonettas levnad i Stockholm, och fick fram dessa uppgifter – men det finns kanske något att tillägga?:
 
Hovförsamlingen 1749 29/8 döps livdrabant Johan Christia[!] Vrelands dotter Sara Christina.
Hovförsamlingen 1751 20/8 vigs drabanten och kornetten Samuel Zigler och välborna fru Catharina Lonetta Hamilton.
Hovförsamlingen 1752 29/7 döps livdrabanten Samuel Ziglers dotter Christina Magdalena.
Hovförsamlingen 1753 23/9 döps livdrabant Ziglers dotter Hedvig Charlotta.
Hovförsamlingen 1753 8/11 dör livdrabant Ziglers dotter, 3 veckor gammal.
Hovförsamlingen 1755 8/4 döps livdrabant Ziglers son Joachim Samuel.
Hovförsamlingen 1756 25/11 döps livdrabant Ziglers son Samuel.
Hedvig Eleonora församling 1757 28/7 begravs kornetten Samuel Siglers son Samuel.
Hovförsamlingen 1759 11/6 dör livdrabant Samuel Zigler.
Hedvig Eleonora 1767 6/9 lystes första gången för inköparen vid Hans Kungliga Höghets Kronprinsens stat Olof Burman och Välborna Frun Catharina Lonette Hamilton. Vigdes den 6 oktober.
Hedvig Eleonora 1770 30/8 begravs Catharina Lonetta Hamilton, 44 år gammal.
 
Det största fyndet gjorde jag dock i kyrkoarkivet för Hedvig Eleonora församling, där jag upptäckte att Catharina Lonetta Hamilton gifte sig med Olof Burman 1767 6/10. Bland lysningshandlingarna finns flera intressanta dokument, där det bland annat framkommer att hon efter Samuel Zieglers död trolovade sig med korpralen Gabriel Frolander. Han var dock otrogen mot henne, så hon ställde honom inför rätta vid Stockholms norra förstads västra kämnärsrätt som 1767 7/8 utdömde att deras trolovningen skulle upphävas, vilket bekräftades av Stockholms domkapitels skiljobrev den 11/8 samma år.
 
Det kan därför vara intressant att besöka Stockholms stadsarkiv och undersöka Norra förstadens västra kämnärsrätt, där volymerna A2A:9 och 10 (som innehåller protokoll och domar i kriminalmål, huvudserien 1767) kanske innehåller ledtrådar till Catharina Lonetta Hamiltons levnad – vem förde till exempel hennes talan vid förhandlingarna i domstolen?
 
Hedvig Eleonora HVa:19 (lysningshandlingar 1767), bild 87–88.
”Bewiljas lysning uti Hedv. Eleonoræ församling för Inköparen wid Hans Congl. Höghets CronPrintsens Stat H:r Olof Burman och Wälborne Fru Catharina Lonetta Hamilton. Stockholm d. 5. Sept. 1767. J. B. Stenbeck.
 
NB.
1:o Lysningen belägges med ytterligare Ch[arta] sig[illata] à 16 [öre] Smt.
2:o Anskaffas Öfwerstemarschalksämbetets tilstånd för Brudgummen.
3:o Anskaffas ytterligare bewis om afwittringen efter afl. Drabanten Ziegler.
4:o Fr. cautionist ännu, samt skiljobrefwet för Bruden.
 
Wigdes d:n 6. Octob:r af KyrkjoHerden W. Magist. Joh. Stenbeck”.
 
[bild 88]
 
Wälborne Encke-Frun Cathar. Lonetta Ziegler, har under dess wistande här å orten nyttiat dess salighetsmedel uti Kongl. Slotts Församlingen, och som hon nu ärnar begifwa sig härifrån, lämnas Henne detta intygande enligit SlottsKyrko-Commun[ion]-böckernes innehåll. Stockholm d 3 Sept. 1767.
Joh: Christop: Stricker
Ord. K. Hofp. och Past. wid Lif-Drab.”
 
[bild 89]
 
Att tå Bo-Uppteckningen åhr 1759 den 14. September hölts efter afledne Kongl: Lifdrabanten Herr Samuel Ziegler, på then wid dödstiman befintelige ägendom, sedan then samma af thess efterlämnade Änka Wälborna Fru Catharina Lonetta Hamilthon blifwit under Eds förplichtelse uppgifwen, Summa Inventarii sig besteg till 695: D:r 24 [öre] Kopparmynt, betalande skuld till 1402: D:r 2 [öre] i samma mynt, och således ej något till delnings arfwingarne emellan; det warder härigenom på begäran till bewis meddelt.
Stockholm d:n 1 October 1767.
Joh: Cronswerd.
Auditeur wid K: Lifdrabant-Corpsen.
 
[bild 90]
 
Stockholms Consistorii Skiljo-Bref emellan Corporalen wid Kongl. Lifregementet til häst, Manhaftig, Gabriel Frolander, och Änkan Catharina Lonetta Ziegler, af hwilka den före med otrohet sig förbrutit, gifwit d: 11. Augusti 1767.
Consistorium har af Norra Förstads Wästra Kämnärs Rätts här i Stockholm utfärdade Utslag och dom under d: 7 Augusti 1767 inhämtat huruledes Corporalen Frolander med hordoms last emot Gud och hans heliga bud sig försyndat samt därigenom all ägtenskapsrätt til sin trolofwade Maka, Catharina Lonetta Ziegler, förwerkat.
Och som bemälte des trolofwade Maka, i anledning häraf hos Consistorium anhållit, at ifrån honom lagligen skild blifwa; Fördenskull göres härmed witterligit, at i dag, som är den 11 Augusti, har til följe af Kyrko-Lagens XVI Cap. 6. §. ägtenskaps förbindelsen emellan Corporalen Gabriel Frolander och Änkan Catharina Lonetta Ziegler blifwit wederbörligen uphäfwen, så at henne är lämnad frihet träda i annat gifte när och hwarest Gud råd förelägger.
År och dag, som skrifwit sår
På Consistorii wägnar
Jör: Schröder.
J U Eberhardt.”
 
Relationen med korpral Frolander förblev tydligen inte barnlös, för enligt Hovförsamlingens dopbok 1763 23/9 döptes ”Drabante änkans Catharina född Hamiltons oäkta barn [som] kallades Gabriel. Fadren sades wara Corporalen wid K: lifregementet till häst, Gabriel Grolander[!]”.
 
Ett halvår före ”skilsmässan” 1767 hade Gabriel Frolander tydligen gjort en kvinna med barn (kanske var det hon som han varit otrogen med?), nämligen jungfrun Catharina Jordman, som han gifte sig med i Knutby församling 1767 13/10. Hon flyttade genast till honom i Solvalla i Faringe församling, där paret i rask takt får nio barn: Carl Gabriel (född 1767 27/11), Per Gabriel (född 1769 3/1), Lars Gabriel (född 1770 24/7), Catharina (född 1772 16/4), Hedvig (född 1774 15/4), Maria (född 1775 20/10), Anna Lovisa (född 1777 1/5, död 5/6 samma år enligt födelseboken; fadern tituleras från och med nu kvartermästare), Johan Gabriel (född 1778 12/9, död 20/9 samma år enligt födelseboken) och Greta Stina (född 1781 3/6).