NULL Skriv ut sidan - SV: catharina lonetta hamilton

Anbytarforum

Titel: SV: catharina lonetta hamilton
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-03-26, 13:09
Hej Bibbi!
 
Stort tack för dessa källuppgifter, det ser mycket intressant! Ja, i vigselboken sägs det ju utan tvekan att ”d. 20. Aug. Copul. Kongl. Håfpredik. H: Doctor Luhkman Kongl. Drabanten och Coretten[!] Samuel Zigler och Walborna Fru Cattarina Lonetta Hamilton”. Även de fyra attesterna är intressanta, och jag lyckades till slut tyda dem i sin helhet:
 
”Thet Christeliga äckta förbund som slutadt och författadt är, mellan Kongl. LifDrabanten Edel och Manhaftig Herr Samuel Ziegler, och Wälborne Fru Catharina Lonetta Hamilton, warder härmed I: I: I: gången af kundt med trogen tilönskan af then Högstas milda Nåd och wälsignelse.”
 
”Som Kongl. LifDrabanten Edel och Manhaftig Herr Samuel Ziegler sig anmält wilja träda uti äktenskap med afledne LifDrabanten von Vrelandts änckia, wälborna Fru Catharina Lonetta Hammilton, och nu för tiden ej någon af Kongl: LifCorpsens predikanter är i staden; Altså lemnas bem:te Herr Kongl. LifDrabant Ziegler på des begiäran frihet at anlita någon annan prästman, som honom härwid betiener. Stockholm d. 2 Augusti 1751. M: Stiernroos”.
 
”Som afskiedade Drabanten wid Hans Kongl. Maijsts LifCorps H. Johan Christopher Freilandts änka Fru Catharina Lonetta Hammelton medelst laga uptekning och wärdering wijst behörig redo för then ägendom, hwilcken wid mannens död theras Bo tilhörig war, Så hindrar afwittringen henne eij träda uti annat gifte. Stockholms Stads Justitiæ Collegium then 30 Julii 1751.
På Collegii wägnar
Joh: P: Ekerman”.
 
”För Kongl. Lif-Drabanten Ädel och manhaftig Herr Samuel Ziegler och Wälborne Fru Catharina Lonetta Hamilton, afledne Lif-Drabanten von Vrelants Änkia, tillåtes lysning uti Kongl. Hof-Församlingen.
Stockholm d: 3. Augusti 1751.
G: S: Lütkemann”.
 
Av dessa attester, skrivna av fyra olika personer, kallas Catharina Lonetta alltså ”välborna” i tre av dem. Jag vill gärna vrida och vända på dem så källkritiskt som möjligt, och tänkte att hon kanske bara kallas välborna för att hennes tidigare make eventuellt var av en (ointroducerad) adelsätt, eller att han kanske själv titulerades välborne i egenskap av livdrabant, en (som jag förstått) ganska hög militär titel vid denna tid – men som du ser tituleras ju von Vrelant inte välborna i attesterna från Stiernroos och Lütkemann, vilket ju däremot Catharina Lonetta faktiskt gör i just dessa båda attester.
 
I min egen forskning har jag själv alltid bara sett ”riktiga” adliga personer tituleras välborne utom en enda gång, nämligen då en överstelöjtnant vid fortifikationen 1796 (som varken hade adlats eller var av utländsk adel) kallas ”välborne”, och antagligen titulerades han väl så på grund av sin höga militära rank. Det är därför väldigt intressant att Catharina Lonetta Hamilton kallas välborna, och dessutom uppenbarligen inte i förhållande till någon av sina makar utan ”på egen hand”.
 
Det stämmer, det kan finnas någon bouppteckning på Slottsarkivet, i det arkiv som kallas Nedre Borgrätten och där hovets bouppteckningar 1723–1825 förvaras i serien FIIb med ett tillhörande register 1700–1790 i serien FIIc. Vad jag kan se är dessa båda volymer inte tillgängliga hos SVAR / Digitala forskarsalen, men de verkar ha fotograferats av Arkiv Digital? (där jag just nu inte har något abonnemang).