NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälo Fagerhult C:1 sid 283

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälo Fagerhult C:1 sid 283
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2019-09-27, 18:36
I hast och med reservationer, inte minst vad gäller latinet:

Den 14 Aprilis, blef jagh Israel Israelis Starbeckius
förmedelst then Högste Siälaherdens Guddommeliga försyn, församblingens
kallelse, jemwäl det Kongliga Maijestätz kraftiga approbation emot
then uproriske anden, hwilken i somblige stormade och upreste tumult;
introducerat Pastor till Fagerhult och Kroxmåla församblingh af Reveren-
dissimo, Nobilissimogve(?) D.M. Henningo Schytte, Episcoßo
Calmariensi, sedan såsom Pl: Reverendus et Claris: Socer meus.
M. Nicolaus Brodderi Bruun, kom här ifrån genom en lagligh kallelse
till Madesiö Pastorat i Södermöre Grefweskap. Then Högste Siälaherden
Christus Jesus som således behagar alt framgient successive inskaffa arbetare
i sin andeliga wingårdh, ware af mig ringa och owerdigh arbetare ödmiukelige tillbedie
och fast innerlige anropat, åkallat om sin H. Andes kraftige Hielp och bijståndh [—]
arbetande till des egenteliga föresatte måhl, som är, att denne wijngården ansat och
tilpyntat i andanom måtte bära wijngårdsherren sin frucht, som han förwäntar
goda och wälsmakande wijndrufwor och sedan städze tillwäxa och förstärkias
till thet fullkomliga, ewiga och oförwanskeliga goda i Himmelen.