NULL Skriv ut sidan - SV: Påvel Nilsson(1634-1689) i Flässeryd

Anbytarforum

Titel: SV: Påvel Nilsson(1634-1689) i Flässeryd
Skrivet av: Stefan Gelow skrivet 2019-08-06, 18:03
Jag har tittat lite på den här frågan nu och sammanfattningsvis tyder allting på att Påvel Nilsson i Flässeryd verkligen är son till Nils Jakobsson. Om det finns en enkel lösning på denna fråga så skulle jag dock inte säga att jag har hittat den så om någon hittar något enklare sätt att påvisa detta så skulle jag uppskatta det. Utgångspunkten om Nils Jakobssons familj är domboksmålet 1661-11-18 som nämns ovan som verkar lista syskonen i familjen, inkluderandes Jakob, Nils, Johan, Jöns, Påvel, Kerstin och Anna. Det verkar gå att visa (se nedan) att en av frågeställningens Påvel Nilssons i Flässeryd söner är kusin till Jöns Nilssons döttrar. Även om det skulle kunna vara på modersidan så tyder ingenting på det, utan det verkar kombinerat med vissa andra indikationer vara tillräckligt för att säga att Påvel Nilsson var son till Nils Jakobsson.
I mer detalj så är det som följer:
 
Först och främst går det att påvisa att Påvel Nilsson i Flässeryd troligen har åtminstone fyra barn, Nils, Jakob, Per och Per. Nils och Jakob var bägge ryttare och finns i Flässeryd vid olika tidpunkter även om Jakob var ryttare för Hinneryd, med sin hustru i (och från) Hult. Tex framgår i domboksnotis 1) och 2) 1689 tillsammans nedan att Nils och Jakob Påvelssöner verkar ansvariga för skulder i Påvels sterbhus samt att de är änkan Bothild Månsdotters styvbarn mot vilka hon har någon arvspretention efter Påvel i Flässeryd. Enda rimliga tolkningen är uppenbarligen att de är Påvel Nilssons söner i ett tidigare äktenskap och hon är Påvels änka. Vidare verkar samma mål diskuteras i 3) 1690, där Bothild företräds av Johan Ingevaldsson i Prästorp, Markayd och det avser ett arv efter Per Påvelssons i Kylhult fader, vilket han med henne kommer överens om för sig själv och alla sina syskon. Här verkar det omöjligt att det kan handla om någon annan familj än just Påvel Nilssons i Flässeryd varför alltså även Per Påvelsson är en son. Hans släktskap styrks även av att han är kautionist för böter som Jakob Påvelsson får för ett lönskaläger 1693 (Dombok Sunnerbo 1696-10 Par 103)  samt att hustru Elin i Kylhult, vilket är namnet på Pers hustru, är dopvittne för Nils Påvelssons dotter Gunnel född 1693-02-20 (Markaryd C:1 s77).


Den fjärde kända sonen är Per Påvelsson i Fägerhult. Här är det alltid en delikat fråga när en familj har barn med samma namn. Det är knappast vanligt, men det är definitivt existerande, och då speciellt om det är stor åldersskillnad och det är frågan om halv- snarare än helsyskon. I detta fall går det inte säga om han delar moder med Nils, Jakob och Per. Möjligen är hans moder Bothild Månsdotter, men i vilket fall så verkar det inte gå att reda ut. Att han alls är ett syskon verkar dock framgå i första hand från domboksnotiserna 4) och 5) från 1718, där arv efter den äldre Per Påvelsson diskuteras. Här kallas den äldre Per Påvelsson Gamaliel Jakobssons farbroder, och likaså kallas den yngre, som var Gamaliels förmyndare, också dennes farbroder. Notiserna innehåller en del fel (vilket inte är helt ovanligt i de renoverade domböckerna) där ”Per Jakobsson i Skrubberyd” tex, som nämns i dessa, nästan säkert avser Jakob Persson i Skrubberyd, vilken var Gamaliels moders andra man (se tex hfl Skrubberyd 1717-1723: Hinneryd (G) AI:1 (1717-1723) Bild 116 / sid 110 (AID: v18565.b116.s110)). Frågan om de två Per Påvelsson verkar dock enklast lösas som att det är som det står. Den äldre Per Påvelsson, i Kylhult, Traryd, begravdes i Traryd 1716-02-26 och sägs där vara 60 år gammal, medan den yngre Per Påvelsson i Fägerhult, Markaryd, verkar ha dött omkring 1717 vilket tex framgår i mantalslängder där han står under Fägerhult frälsegård 1717, men har ersatts med ”änkan Ingierd” 1718, vilket måste avse hans hustru Ingierd Gissledotter (som står i flera fb-notiser för barn till dessa och som han gifte sig med i Markaryd 1698). Detta stämmer väl med det som står i domboksnotiserna.
Ytterligare stöd för att dessa är åtminstone släkt, om än inte säkerställda som bröder, är domboksnotisen 6) från 1716 där Per Påvelssons i Kylhult änka Elin Jakobsdotter kärar till arvingarna Per Påvelsson i Fägerhult och Påvel Nilsson i Fägerhult. Uppenbarligen dog den äldre Per barnlös och Påvel Nilsson torde vara Nils Påvelssons son. Troligen var han i Flässeryd vid denna tidpunkt snarare än Fägerhult (vilket stöds av tex kyrkopenningar) men i vilket fall verkar det rimligt att det var Pers bröder och deras avkomma som också var hans arvingar.


Därnäst sägs det också i domboksnotisen 5 att den äldre Per köpte Kylhult i Traryd av sina syskonbarn {alltså kusiner}, döttrarna till Jöns Nilsson i Kylhult. Detta kan endast avse gästgivaren i Kylhult som talas om ganska mycket i domböcker under denna period. Att denna Jöns Nilsson är samma Jöns Nilsson som är en broder till Nils Nilsson i Markaryd och benämns tullare i Halmstad i domboksmålet 1661-11-18 framgår bland annat av den domboksnotis 7) där Jöns sägs vara farbroder till Erland Markman, vilken där sägs vara son till Nils i Markaryd. Då Markman är det återkommande släktnamnet för ättlingarna till Nils Nilsson nämnd i domboksmålet 1661-11-18, måste detta alltså rimligen innebära att Jöns är dennes (Nils Nilsson den äldre) broder. Att Per Påvelsson är syskonbarn till Jöns döttrar innebär då att Pers fader Påvel Nilsson är broder till Jöns Nilsson och därför också en av syskonen i familjen. Uttryckssättet i sig, att han är syskonbarn just till Jöns Nilssons döttrar verkar klargöra att detta är just på farssidan, men det finns i vilket fall ingen rimlig anledning att tro att Per och Jöns döttrar skulle var syskonbarn på morssidan även om det finns ytterst begränsad information där.


Angående den alternativa hypotesen om Påvels ursprung finns egentligen ingenting specifikt som tyder på att Påvel skulle vara son till den Nils som finns i Flässeryd före honom och det bör noteras att Påvel i mtl [från 1677 till 1680] verkar ta över den gårdsdel som Jakob i Flässeryd står på snarare än Nils och det verkar tveksamt kronologiskt om Nils är tillräckligt gammal för att vara Påvels fader. Vidare finns flera domboksnotiser som säkerställer Nils Jakobssons släkts kopplingar till Flässeryd och nära kopplingar mellan Påvels barn och Kylhult. Slutligen finns en domboksnotis 1688 (se 8 ) där det noteras att Påvel Nilsson vid något tillfälle troligen varit förmyndare för Nils Nilsson i Markaryds son {Jakob eller Jöns, här är inte domboksnotisen klar} eftersom den senare kallas Påvels ”pupill” och noteras att den senare nu nått sina myndiga år. Även om jag inte är bekant med den specifika lagtexten som användes under denna tid var förmyndare alltid (eller såvida det var alls möjligt) så nära släktingar som möjligt till den avlidne och var oftast, i den mån det fanns, myndiga syskon, farbröder/morbröder eller makar till fastrar/mostrar, till barnen som behövde förmyndare. I detta fall är detta alltså helt i enlighet med att Påvel Nilsson var broder till den då avlidne Nils Nilsson [den äldre]. Även om det inte går att hitta något om Påvels första hustru (eller hans tidigare hustrur) är det värt att notera att det första kända dotterbarnet både för Nils Påvelsson och Per Påvelsson i Fägerhult döptes till Gunnel. Att inte mindre än två söner hette Per skulle troligen också antyda att hon var en Persdotter, så det går knappast att utesluta att hon var syster till Nils Persson. Men det får tills vidare betraktas som spekulationer som inte går att bekräfta.


Källor (från renoverade häradsrättens domböcker; transkriberade men med moderniserad stavning):
1)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 4000 / sid 265 (AID: v206205.b4000.s265). Dombok Sunnerbo 1689-10 Par 121
Uti saken emellan Johan Ingevaldsson i Prästorp å den ena sidan kärande samt Nils och Jakob Påvelssöner i Flässeryd å andra sidan svarande, angående 11 Dr 25 öre Smt käranden föregiver sal.(?) Påvel i Flässeryd till honom skyldig vara skulle. Blev resolverad och avsagt, att efter såsom Johan Ingevaldsson icke allenast med Jönses i Århult och Lars Nilssons i Brånhults vittnesskrift av 1689-09-17, beviste sig rättmäteligen av Påvels sterbhus i Flässeryd 11 Dr 25 öre Smt hava att fordra, utan och det med ed å bok själv inför Rätten betygande sant vara. Dy imponeras, Nils och Jakob Påvelssöner samma penningar med forderligaste[?] att betala, var och icke de undergå exekution.
 
2)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 4000 / sid 265 (AID: v206205.b4000.s265). Dombok Sunnerbo 1689-10 Par 122
Därnäst efter kom för rätten änkan Bothild Månsdotter i Flässeryd ["Botil"; uppenbarligen Påvels senare hustru], delandes med sina styvbarn Jakob och Nils Påvelssöner om arv efter sal. Påvel i Flässeryd, men såsom svaranderna föregiver sig inga skäl eller vittnen hava vid handen, vad begära dilation till nästa ting, vilket rätten dem så ej desto mindre neka kunde som det är nu allena 1 gång denna sak är vorden instämd.


3)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 4540 / sid 75 (AID: v206205.b4540.s75) Dombok Sunnerbo 1690-02 Par 147
 
Samma dag kommo för rätten Johan Ingevaldsson i Prästorp och Per Påvelsson i Kylhult ["Pehr Påhlsson"] incaminerandes en förlikningsskrift, angående den pretention Bothild Månsdotter ["Botill"] kan hava av sina styvbarn lydandes ord ifrån ord som följer: Jag Per Påvelsson tillstår mig efter välb:a Herr Häradshövdingens och den lovl. rättens begäran hava å samtl. mina syskons vägnar förlikts, med fullmäktigen å vår styvmoders Bothild Månsdotters sida Johan Ingevaldsson i Prästorp, om den pretention, som hon oss lagl. har citerat för, henne att svara emot det hon med sig hade uti min sal. faders bo, så hava vi å båda sidor således förlikts, att vi barn giva till vår styvmoder fjorton Dr. Smt med vilka pgr hon är kontant, begära vi fördenskull att denna förlikning av den högt:de tingsrätten måtte konfirmeras, vilket länder sanningen tillstyrka. Datum Ljungby 1690-02-28.; [Underskrivet] Fullmäktigen Johan Ingevaldsson i Prästorp; Per Påvelsson i Kylhult; Ovanstående förlikningsinstrument, blev efter parternas begäran härmed uti alla sina klausuler konfirmerat och till exekution remitterat.


4)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAABA:558 (1718) Bild 190 / sid 29 (AID: v324001.b190.s29) Dombok Sunnerbo 1718-01 Par 35:
Till sistl. hösteting 1717-10-04 månde väl Per Jakobsson i Skrubberyd[?] tilltala Jon Olofsson i Kylhult angående 1/3 skattejord, vilken Jon Olofsson köpt efter brev 1716-02-04 av avlidna Per Påvelsson för 141 Dr Smt, men han på sin omyndiga styvsons Gamaliel Jakobssons vägnar, som härtill skall hävda bördsrätt, därpå talte; men som bem:te gosse en förmyndare, näml. dess farbroder Per Påvelsson i Fägerhult finnes tillförordnad, och han icke därpå talte, så blev Jon Olofsson ex capite non competentius actionis, från kärandens talan befriad. Varföre till nu påstående Ting[?], Kerstin Gamalielsdotter, på dess sons vägnar, i samma mål stämt Jon Olofsson, emedan den honom till förordnade förmyndare är med döden avgången och Gamaliel, dessutan nu snart fyller sin 16 år, ytterligare påståendes att som Per Påvelsson vilken sålt denna 1/4ding skattejord Kylhult, var Gamaliel Jakobssons farbroder och ägde denna 1/3, som dels arve, dels bördköpt jord, och hustru Gamaliel därtill är nästa bördsman, så påstås att samma 1/3ding få lösa, insinuerades, däröver till skriftl. som lachiberades[?] ad acta. Svaranden insinuerade även till skriftl. av innehåll, att bem:te gosse Gamaliel är 18 år gammal och således nu haver[?] ingen rätt att tala på ett köp, vilken han förmenar skulle vara beståndet[?]. Påståendes ytterligare, att jorden icke är arvejord utan avlinge, uti vilken Per Påvelssons händer[?], vilket han med skriftl. skäl och dokumenter, vill bevisa om honom allenast måtte dilation lämnas till nästa ting, helst emedan han sig förmäler visa[?] heller stämningen i Rätten tro[?] undfått så att han haft rådrum sig med förbem:te skäl att förse. Resolution: Såsom svaranden Jon Olofsson i Kylhult till bibehållande av den 1/3 skattejord i Kylhult han av avlidne Per Påvelsson köpt, och dess broderson Gamaliel Jakobsson söker börda, andrager Rätt icke allenast bem:te Gosse Gamaliel är 18 år gammal, och således de fatalia till börd honom utur höndran[?] lupit, som lagen förelägger, den som sedan han blivit myndig, son arvejord börda vill: vilket att han med faddern, som varit över dopet tillstädes, påstår sig kunna bevisa, utan och att bem:te 1/3 skattejord Kylhult aldrig uti avlidna Per Påvelsson höndras[?] varit annat än avlingejord, den han fått dispnera efter eget godfinnande, men käranden påstår den dels varit ärv, dels bördköpt, för vilka tvenne momentis, som häradsrätten in meritis bok hava grundfästa;  och vilken käranden eller svaranden, med bevis uti de mål äro försedda, så kan häradsrätten sig för denna gången över huvudsaken intet utlåta, utan därest parterna sig åsämjas, haver Gamaliel Jakobsson som sina efter lag myndiga år ämnat, att vid nästa ting efter förgången stämning Jon Olofsson tilltala, då parterna med förnämnda skäl och bevis histera[?] bära.
 
5)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAABA:558 (1718) Bild 580 / sid 107 (AID: v324001.b580.s107) Dombok Sunnerbo 1718-05 Par 75:
Uti den vid höstetinget 1717-10-03 incaminerade och sedermera 1718-01-29 vid vintertinget fullföljda sak, emellan unga drängen Gamaliel Jakobsson och Per Jakobsson i Skrubberyd, av vilka den förre påstår under bördsrätt, den senare att få lösa 1/3 skattejord i Skrubberyd, vilken han sig av Gamaliels avlidna farbroder Per Påvelsson för 148 Dr Smt tillhandlat, varann{?} acta och de däröver hållna protokollen förmå. Till följd av häradsrättens resolution under 29 Januari föreställde Per Jakobsson tvenne ärliga hustrur, Ingeborg Svensdotter och Karin Jönsdotter bägge i Hult [Hinneryd], vilka relative berättade, att Gamaliel Jakobsson är 31 December 18 år gammal, vilken som käranden medgav, så sant ej heller häradsrätten nödigt dem edl. att avhöra. Vad angå den andra moment[?], vilket svaranden vid sistl. vinterting förmente sig vid detta ting kunna bevisa, näml. att Per Påvelsson ["Per Pålsson"] varit ägare av 1/3 skattejorden Skrubberyd, varan tvistas, som avlinge, så kunde[?] han nu därtill inga skäl att visa, utan förmälte allenast, att Per Påvelsson densamma köpt, i sin livstid av dess syskonbarn reserverandes sig för övrigt skadeslöshållande för den på Skrubberyd, av honom gjorda omkostnad, med melioration och förbättring. Häradsrätten företog sig denna sak till äntel.st[?] avslutande och stannade i följande slut.

 
Uti den incaminerade tvistiga sak emellan unga drängen Gamaliel Jakobsson, å ena sidan kärande, och Jon Olofsson i Kylhult å andra svaranden, angående 1/3 skattejord i Kylhult, vilken Per Jakobsson av Gamaliel Jakobssons avlidna farbroder Per Påvelsson sig för 144 Dr Smt tillhandlat, men käranden påstår såsom börd återlösa, är detta Sunnerbo häradstings Rättsl. utslag och dom avlagd i Ljungby 1718-05-29: Det påstår väl Jon Olofsson att unga drängen Gamaliel Jakobsson icke skall vara befogad, att klandra som[?] bördsrätt det köp, han med kärandens numera avlidna farbroder i livstiden ingångit ["köp" struket] om 1/3ing skattejord i Kylhult, emedan samma 1/3ding skall varit uti Per Påvelssons händer, som avlinde, dock likaväl och oaktat inga skrifter eller bevis å någondera sidan kunna företas[?], som visa under vad tistull[?] Per Påvelsson samma 1/3 ägt; Så betygar dock nämnden med[?] kärandens påstående att Per Påvelsson i livstiden sig denna 1/3 tillhandlat av sina syskonbarn, näml. avl. Jöns Nilssons barn, som voro tvenne pigor, i anseende vartill ofta[?] bem:te 1/3 uti Per Påvelssons händer icke annorledes är bördköpt med; Och till följe därav prövar häradsrätten Gamaliel Jakobsson, såsom rätta bördeman till sin farbroders bördsköpta gårde, gjorda klander för lagl.st och enligast med det 9 Kap: Jordab. Ll helst och emedan klandret är lagl. med penningars presterande skett och som svaranden påstår sig hava gjort, ansenliga meliorationen på hemmanet med byggnad och kultur, så finna och häradsrätten enligast med Kongl. förordningen angående Testam: Par[?] 3 det bör käranden efter föregången syn, hålla svaranden därföre skadelös, såvisda han någon ansenligen meliorerat för de åren, han hemmanet åbott, om[?] 1681 års husesynsordning honom tillbjuder. Innan domen publicerades inkommo parterna igen och förmälte sig i vänlighet vara förenta, i så måtto att Jon Olofsson, bliver vid sitt köp och skattejorden av 1/3 Kylhult, att orubbad för Gamaliel Jakobssons klander frias[?] och på jorden nu erhålla sköte, alldenstund den numera för andras klander är lagstånden, däremot Jon Olofsson, giver Gamaliel Jakobsson för det han avstått sitt klander till Kylhult i förening fyrtio Dr Smt hälften i silverpenningar och hälften i myntatecken[?], varmed därå bägge sidor äro väl tillfreds och efter deras begäran bliva denna frivilliga förlikning med dom konfirmerat 30 Maj[Mars?] Storbönedagen

6)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:500 (1716) Bild 1620 / sid 29 (AID: v323939.b1620.s29) Dombok Sunnerbo 1716-05 Par 59 Änkan hustru Elin Jakobsdotter i Kylhult citerat Torsten Jonsson i Sånna, Per Påvelsson i Fägerhult och Påvel Nilsson i Fägerhult, för det den första gjort sig till bytesman efter avl. Skjutsrättaren Per Påvelsson och de senare som arvingar det emottagit. bestående uti 6 Dr contant, dess mans kläder och en koppargryta, tvärtemot ett upprättat testamente av 1711-12-13 näml. avl. Per Påvelsson och dess hustru som nu är kärande, vilket tillägger den längst levande av dem all kvarlåtenskapen i löst och fast, detta testamente finns intecknat 1712-01-30, då änkans man ännu levat. Svarandena förklarade sig detta hava av enfaldighet gjort, fördenskull bliva de pålagda att all egendomen återbära, och om de skulle hava något att tala på testamentet, kunna de det sedan lagl. göra, men nu uti expenser till käranden betala, varsin 1 Dr Smt tillsammans 3 Dr Smt.


7)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 1590 / sid 65 (AID: v206205.b1590.s65) Dombok Sunnerbo 1688-03 Par 143 {Kort sammanfattning}
 
Emellan Erland Markman å ena sidan kärande och dess farbroder gästgivaren Väl:te Jöns Nilsson i Traryd å andra sidan svarande… Den senare tydligen förmyndare för den förra. Erlands fader salig Nils i Markaryd.


8 )
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:38 (1687-1690) Bild 2060 / sid 157 (AID: v206205.b2060.s157). Dombok Sunnerbo 1688-11 Par 74: Uppå inspektorns välbet:de Nils Nilssons klagan i Markaryd såsom fullmäktig på sin broder Jakob Nilssons vägnar efter skriftl. fullmakt av 11 November förledne, resolverades, att såsom Påvel Nilsson i Flässeryd [som "Paul"] själv tillstod inför rätten att vara skyldig sin pupill ben:de Jöns Nilsson {torde vara "Jakob" som ovan och nedan} en hop arv efter det instrument som däröver upprättat och med vederbörlig underskrift ratificerat är, enär allenast de 63 Dr Smt som Påvel intet bekommit, utan är innestående, dels hos inspektorn Nils Nilsson och dels hos några andra hans medarvingar, bliva först däråt av Decourteramde. Alltså prövar rätten skäligt, att Påvel bör detta arv i så måtto fullgöra, och därför rannsakning prestera sist till 20 December nästkommande, eller I vidrigt[?] full anrätta exekution, efter samma Jakob Nilsson numera till sina laga år kommen är, skolandes ock Påvel Nilsson för de däruti begripna penningars bortavarande, efter rätten moderation betala dessförutan 10 Dr Smt uti intresse som han ock utlovade.

/Stefan Gelow