NULL Skriv ut sidan - SV: Stake

Anbytarforum

Titel: SV: Stake
Skrivet av: Veläng skrivet 2019-07-02, 11:28
Ett försenat tack för all information.
Angående att det inte går att hitta Amund Stakes far undrar jag om följande, som jag hittat
i Anders Lignells "Beskrivning öfver grefskapet Dal" (1965), avfärdats angående Sven Niclisson och Britta?


"Maurits Olsson Stake. Stake-ätten kan följas till 1300-talet, enligt genealogiska tabellerna (N:o 110) i riddarhus-arkivet. Dess stamgods var Berg i Holms socken, Wättungen i Bäcke socken, men den hade flera andra
egendomar pa Dal i Westergötland och Wermland. Ätten gjorde sig frejdad genom flera i statens tjenst utmärkta medlemmar, bland hvilka främst må nämnas friherre Harald Stake, som blef riksråd 1657.

Sven Niclisson till Berg och Wättungen var väpnare 1416, gift med Britta, som förde ett horn under ett sjöblad i vapnet.

Dess son Amund, väpnare 1450—1455, anses vara densamme som kallade sig Anund Hatt, den yngre, lagman i Wermland och gift med Britta eller Margareta Strömfelt, dotter af höfvitsmannen på Westerås 1491, Håkan Svensson.

Bland Anunds flera barn var Olof Stake till Håborg och Råbäck, som
lefde 1530, gift med Hamfrid, dotter af Tord Olsson Pyting till Råbäck.

Olof Stakes son. Maurits skref sig till Råbäck, Wättungen och Berg. Var närvarande vid arfföreningen
i Westerås 1544. Fick 1548 den 6 Aug. kongl. fullmakt attt vara
befallningsman öfver Dal, ehuru han redan förut innehaft denna befattning."

Det största problemet med väpnare Sven Niclisson till Berg och Wättungen är att han endast verkar existera i sekundärkällor. Jag har inte kunnat belägga Sven Niclisson i någon primärkälla.

Ätten Stake hade under 1500 - och 1600-talet även ett ganska fantasilöst namngivningsmönster, vilket gör det mycket troligare att Amund Stake hade patronymikon Eriksson och inte Svensson.

I en väldigt stor utsträckning var manliga medlemmar av ätten Stake under denna tid namngiven efter en farfar, morfar, farfars bror, morfars bror, farbror eller farfars far. Få undantag finns.
 
Exempelvis hade Mauritz Olofsson Stake namngivit sina söner - Göran (namngiven efter morfar), Olof (namngiven efter farfar), Nils (namngiven efter morfars bror?) och Eggert (namngiven efter farfars bror).

Olof Amundsson Stake var allt att döma namngiven efter sin morfars bror (kyrkoherde Olof Svensson). Det vill säga Amund Stake hade namngivit sina söner - Erik (troligen namngiven efter farfar), Eggert (namngiven efter styvmorfar) och Olof (namngiven efter morfars bror).

Namnet Harald förekommer tidigt i släkten med Harald Warg, frände till Håkan Svensson. Det gör även namnen Anders och Olof i och med Anders och Olof Svensson.

Titta nu exempelvis på friherre Harald Stakes sida;

Olof Eriksson Stake (namngiven efter farbror), hade bland annat sonen Erik (namngiven efter farfar). Där Erik Olofsson Stake hade sönerna Olof (namngiven efter farfar) och friherre Harald (namngiven efter farbror).

Tillbaka till Mauritz Olofsson Stake, där sonen Olof Mauritzson Stake namngav sina söner Gustaf (namngiven efter morfar), Anders (namngiven efter farfars bror), och Johan.

och på överstelöjtnant Per Eriksson Stakes sida;

Med Anders Olofsson (Stake) där sonen Jacob Andersson (Stake) hade sönerna Anders (namngiven efter farfar), Erik (namngiven efter [farfars bror?] Möjligen även farfars farbror), Klement (namngiven efter morfar) och Könik (namngiven efter morfars bror). 

Överstelöjtnant Per Eriksson Stake var dock namngiven efter sin farmors framstående kusin, ärkebiskop Petrus Kenicius.

Olof Amundsson Stake (död före 1526), hade möjligen utöver Mauritz Olofsson Stake, fogde på Dal, och Anders Olofsson (Stake), som sålde sina gods och förlorade frälset 14 mars 1565, även ytterligare en son [Erik Stake] (namngiven efter sin farbror  - d.v.s. Erik Amundsson Stake och sannolikt även sin farfars far (Erik Stake 1468). Troligen död ung).