NULL Skriv ut sidan - SV: Stake

Anbytarforum

Titel: SV: Stake
Skrivet av: Tony Fischier skrivet 2019-07-01, 22:07
Ett försenat tack för all information.
Angående att det inte går att hitta Amund Stakes far undrar jag om följande, som jag hittat
i Anders Lignells "Beskrivning öfver grefskapet Dal" (1965), avfärdats angående Sven Niclisson och Britta?


"Maurits Olsson Stake. Stake-ätten kan följas till 1300-talet, enligt genealogiska tabellerna (N:o 110) i riddarhus-arkivet. Dess stamgods var Berg i Holms socken, Wättungen i Bäcke socken, men den hade flera andra
egendomar pa Dal i Westergötland och Wermland. Ätten gjorde sig frejdad genom flera i statens tjenst utmärkta medlemmar, bland hvilka främst må nämnas friherre Harald Stake, som blef riksråd 1657.

Sven Niclisson till Berg och Wättungen var väpnare 1416, gift med Britta, som förde ett horn under ett sjöblad i vapnet.

Dess son Amund, väpnare 1450—1455, anses vara densamme som kallade sig Anund Hatt, den yngre, lagman i Wermland och gift med Britta eller Margareta Strömfelt, dotter af höfvitsmannen på Westerås 1491, Håkan Svensson.

Bland Anunds flera barn var Olof Stake till Håborg och Råbäck, som
lefde 1530, gift med Hamfrid, dotter af Tord Olsson Pyting till Råbäck.

Olof Stakes son. Maurits skref sig till Råbäck, Wättungen och Berg. Var närvarande vid arfföreningen
i Westerås 1544. Fick 1548 den 6 Aug. kongl. fullmakt attt vara
befallningsman öfver Dal, ehuru han redan förut innehaft denna befattning."