NULL Skriv ut sidan - SV: Slatte

Anbytarforum

Titel: SV: Slatte
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2019-04-13, 12:26

"AflöningzLista oppå Öfwerstens Edel och wälbördig Georg Selous anförtrodde Regemente, Wästgiöte Cavallerie, hwar effter dess Officerare och Gemene Ryttare sine innewarande 1684 åhrs löhner, så i Fordehl som hestehemmans Rentor hafva at åthniuta och undfår Nembl:n
1. [kompaniet]
/.../
Corporaler
Anders Olofsson avancerat effter Kongl. fullmacht d 15 Martij 1684 till Cornet under det 8_de Compagn:t och sedermera transport till Cornet under detta Comp, doch här sin löhn i åhr, i stellet werfd in Martio 684 Erich Slatte, som niuter löhn if:n den tijden af besparningarne."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00053 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065745_00053)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/38 (1684)


Avlöning 1687 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00039 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065748_00039)
Avlöning 1689 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00029 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065750_00029)
"Corporal Erich Slatte, bekommit Afskieed på General Munstringen den 19 Augustj 1689, Istället Hans Silfwerswerdh hijtTransporterat från Ryttmest: Frölichz eller det 5: Compagnie"


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Slatte_nr_97 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Slatte_nr_97)


EÄ tab. 13
"2. Erik Slatte. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Avsked 1689-09-30. Återkom 1698 till fäderneslandet, sedan han vistats omkring 10 år i främmande länder. Levde 1699-01-20. Död ogift och slöt ätten."