NULL Skriv ut sidan - SV: Jörgen Krabbes rättegångsprotokoll

Anbytarforum

Titel: SV: Jörgen Krabbes rättegångsprotokoll
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2019-01-29, 08:29
Hej Anna-Carin!
 
Ett sånt intressant forskningsämne! Och förhoppningsvis kan jag hjälpa dig med din fråga. Sedan några år tillbaka skriver jag nämligen på en biografi över guvernören Göran Sperling (1630–1691), mannen som dömde Jörgen Krabbe till döden, och under arbetets gång upptäckte jag en tryckt skrift som nog är av intresse för dig. Skriften har denna (allt annat än kortfattade…) titel:
 
”En sandfærdig repliqve imod den falske deduction, som underfundeligen er sammenspunden til at bemandtle den mordiske oc tragœdiske action som Gen. Leutenant oc Vice-Gouverneur i Mallmøe / Baron Jørgen Sperling / Sammesteds lod anrette offver Den Høy-ædle oc Velb: Herre Baron Sl. Jørgen Krabbe den 16. Januarij Anno 1678. Hvor udi findis indført alle oc mod den Sal. Baron anstifftede processis acter oc documenter, fra begyndelsen til enden; tillige med hans svar oc erklæring paa alle de hannem tillagde beskyldninger. Saa vel som ocsaa den falske deduction, som hans forfølgere der paa i trycken haffver ladet udgaa. Altsammen ordentelig forfattet ord fra ord efter originalerne…”.
 
Skriften är på omkring 200 sidor, och som rubriken antyder har man verkligen skrivit av och infört allt som rör målet – stort som smått. Jag har ännu inte haft möjlighet att gå igenom hela skriften, men vid en snabb genomläsning ser jag återkommande Hack Sörensens namn, bland annat på sidorna 74-77 där man kan läsa om ”Hvad de Breffve angaar / som den Sal. Baron tilsckreff Hack Søffrensøn om Camerererens Nicolaus Jonsøns u-retfærdige Gods” och ”de andra tvende Skriffvelser […] hvilcke hand begierer at vide Hack Søfrensøns betenckende om Fultoffte Gaard”. Om du vill kan jag maila dig de bilder jag tagit på skriften, så att du själv kan undersöka om den innehåller något av intresse?
 
Med vänlig hälsning