NULL Skriv ut sidan - SV: Gyllengranat

Anbytarforum

Titel: SV: Gyllengranat
Skrivet av: kvm skrivet 2019-01-12, 13:25

"Datum Stockholm 31 Martius 1669
Öppet breef för Maioren Gustaf Hansson Gyllengranat på ett Tree fierdedeels hemman i Östergöthland.
Wij Carl p. Giöre witterligit at Oss haf:r wår Troo Tienare och Maior under Artolleri Oss Elskel. Edel och Wälb. Gustaf Hansson Gyllengranat i underdånigheet företee låtit it H:s May:ts wår högt:de Fru Moders Drotning Christine breef af den 30 Martij 1654 hwarutinnan bland annat honom expectance wijs förundt et Trefierdedels hemman i Östergötland Håf Sochn och by hwilket Leutenanten Swen Persson på lijfztijdh rätt innehaft hafwer och nu hans hustru efter honom på samma wilkor besitter, utj lijcka underdånigheet anhåller om wår nådige confirmation der å, såleedes at han anten wid expirerandet af be:de Lijftijdz frijheet, eller om han dess förinnan medh wederböranden sig der om föreena kunde, tå straxt det skeedt, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038883_00296 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038883_00296) ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/388 (1669)