NULL Skriv ut sidan - SV: Skumpe

Anbytarforum

Titel: SV: Skumpe
Skrivet av: nils_hard skrivet 2018-11-19, 19:16
Här har jag försökt tolka ett dokument på Krigsarkivet. Inom klammer [ ]  har jag gjort egna kommentarer.

1668: KrA: Krigskollegii arkiv inkomna handlingar, E n, suppliker, supplement, 1668 (kartong Rosenlew-S….). Skrivelse från Jöns Skumpe 1668 18/8 till  greven och riksmarsken.
”….fogar jag ödmjukligen att förnimma hurulunda min fader före mig haver tjänt och ridit för ett kronohemman här i Skaraborgs län i Västergötland, Skompegården benämnt, i Skånings härad, Jung socken beläget.
För vilken gård jag efter min fader begynte att muntera uti sal kung Gustavi tid och tjänte för ryttare när Riga togs in [1627-29] och continuerade uti Prussen och Trutskeland (?) med Hans sal Kungl Majt för korpral under ryttmästaren Lars Hierta [var ryttmästare 1633-42]. Sedan uti skånska kriget för cornett under kvartermästaren Johan Persson Ulfsparre [var regementskvartermästare 1636-42].
Och sedan jag av ålderdom icke så mäktade mera rida, haver mina söner tvänne tjänt och uti Polen slagna blevo [Olof och Måns ”sotedöda” 25 rsep 24 sept 1656 under marschen mot Filippovo. Slaget vid Filippovo stod den 12/10 och blev en seger för Sverige och Brandenburg över Polen. De svenska förlusterna var enl Wikipedia ”mycket små”, men flera dukade under på väg dit…]
Sedan fyra karlar och tjänare [någon av dessa kan vara hans tjänare och måg Arvid Pedersson, som levde 1666, men var d 1669]  fallit, vilka alla, den ena efter den andra, äro slagna blevne, som den första i Tyskland, den 2 i Skåne, 3 i Bohus och den fjärde vid Wäcklanna (??) bro, allt för ovan benämnda hemman och som jag dessutom till dess byggnad och reparation mycket påkostat haver, befruktar jag nu å mine ålderdoms dagar lätteligen kunna där ifrån skötas och …. Varför jag förorsakat är uti djupaste ödmjukhet hos Eder Excellens och högvälb att söka och bönfalla att Eders Excell och välbornheter höggunstligen behagade mig förhjälpa och med sitt brev bevärdiga att samma hemman Skumpegården med tomt som av urminnes legat haver och än lyder, kunde i min k hustru och barns livstid efterlåtit bliva, omolesterat bruka och besitta så länge jag till Kungl Maj:ts tjänst  ….. en giltig och försvarlig mundering och rustning förmår att hålla och prestera, varuppå i största ödmjukhet avvaktas och förmodas ett nådgunstigt svar och resolution städse pliktskyldigen förblivandes allerödmjukaste tjänare
Underskrivet: Jöns Kumpe i Jungh.
Antecknat av mottagaren: Denne Jöns Skumpe med rustning för Jung uti Jungs socken finns samma godgjord väl i 1666 års rulla under ryttmästare Gustaf Hårds kompani, Västgöta kavalleri.
Den 29 augusti 1660 [ ska väl vara 1668] beviljas continuation. [Detta innebar väl att han fick bo kvar på bostället, men ca 5 år senare var han död].