NULL Skriv ut sidan - SV: Lilliestjelke

Anbytarforum

Titel: SV: Lilliestjelke
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-08-26, 23:10

"Specification Uppå samptl: Officerarne aff Öfwersten Hr Gustaf Hårdz Regemente och Skaraborgz Lähns Infanterie som sigh för Innewarande Åhr 1686 till tienst effective befunnitz, Nembl:n
/.../
3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwebell Johan Lilljestielcke"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00185 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065747_00185)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/40 (1686)


Skaraborgs regemente år 1690:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Feltwäbeln Johan Lilliestielcke efter Hans Kongl: May:ts Nådigste fulmacht af den 10 Feb: sidstl: avanc: till Fendrich under detta Compag: dock behåller her sin löhn i åhr, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00187 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065751_00187)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/44 (1690)


Skaraborgs regemente år 1695:
"3:die Compagniet [Majorens kompani]
Fendrich Swen Lagerberg Angerat effter Kongl: May:tz fullmacht af d: 31 Maij 1695, från Sergiant af detta Compagniet i stellet effter Johan Lilliestielke som blef dödh d: 26 Ejusdem. Och Hans Kongl: May:t Allernådigst d: 5 Junij samma åhr Bewilliat des Enkia Nådåhr effter Reglementet."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00161 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065755_00161)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/48 (1695)


Skaraborgs regemente år 1683:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke, ifrån Kongl: May:ttz Lijf Guardie efter Bengdt Börgesson som nu wed General Munstringen blef Siergiant"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00131 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065744_00131)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/37 (1683)


Skaraborgs regemente år 1685:
1 [kompaniet, Livkompaniet]
Förare Johan Lilliestielke avancerat in Febr: Innewahrade åhr straxt effter Generalmunstringen till Feltwäbell under Majorens Compagnie dock här sin wanlige löhn i åhr /.../

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00334 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065746_00334)

Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar, SE/KrA/0009/A/G IV b/39 (1685)


EÄ:
"1. Johan Lilliestielke. Fänrik. Levde 1695-09-27, men var död barnlös 1696-04-04. Gift 1694-11-08 på Ettak i Darestorps socken, Skaraborgs län med Margareta Hamn."

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120)