NULL Skriv ut sidan - SV: Svinhufvud af Qvalstad

Anbytarforum

Titel: SV: Svinhufvud af Qvalstad
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-07-28, 11:17

"Anno 1701 den 6 Februarii
/.../
7: Hr Justitiae Borgmästaren Thomas Lohrman förekom med Capiteinen Wälb. H: Mauritz Duvalt, och Fru Agneta Duvalt berättandes Hr Borgmäst:n att såsom han warit tillijka med H. Rådman Petter Ingmundss:n förordnad till Förmyndare för bem.t Fru, och hon nu wore råkad uti Ächtenskap medh Lieut;n Wälb: Leon:d Svinhufvud, som henne icke som en rätt skaffens man ägnar, handterar, hwilket igenom tillbudne och i K:o Ord: föreskrefne medell eij har kunnat afhielpas: Så är han föranlåten att med henne komma in för Cons:o, och begära Con:e handräckning om nödig Correction, berättandes hurur bem:te Svinhufvud slagit sig på Fyllerij, hwarigenom han Fruns lilla huusgeråd och Egendomb alldeles förslösat etc., Sedan inkom och bem:te Lieutnant, då honom thetta förehölltz, hwaruppå swarades att han beklagade det hans kiäraste skall willia wäga dhe ord och Comportementer som han torde kunna hafft när han någon gång warit drucken, Utlåtandes sig att gärna willia under sitt lefwerne hädan effter taga sig wahra för Brännewijns supande och komma medh sin Fru till Förlijkning.
Hwar uppå efter någon orda wäxling Parterne emellan sampt alfwarsam till dem giord förmaning och i acht tagande af hwad som på bägge sijdor kunde synas tiena ett godt Ächtenskapz förtroende att uprätta, dhe till Förlijkning i anledning af Processens 18 punct remitterades och äntel:n således sins emellan blefwo förenade att the det här till förelupne Owäsandet skulla förgäta och hädan effter hwar andra med tillbörligheet wänskap bemöta, dock som intet wore i förrådh hoos Hr Lieut:n utan alt förslösat skulle Fruns med dess Barn blifwa hoos sin Farbroder Hr Capt. Duvalt intill dess theras sinnen kunde åter bewekas till rätt sammanlefnadh, hwarom the och af Cons:o blefwo förmante, som med thenne theras förlijkning så wijda war till fridz hwad ther med kunde uträttas som them kunde stå till att pröfwas."


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074656_00072


Källa: Uppsala domkapitel, Domkapitlets protokoll, huvudserie, SE/ULA/11630/1/A 1/16 (1700-1705)


EÄ, tab. 24