NULL Skriv ut sidan - SV: Plagman

Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-05-19, 00:02

Adressatregister till Riksregistraturet:

"Öpne breff 1646 Maius 13

M. Abraham Plageman Barberaren, på 2 hemman lifztijdz frijheet

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039268_00007 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039268_00007)

Källa: Register till riksregistraturet, Adressatregister till Riksregistraturet, SE/RA/1112.3/1/46 (1646-1649)

***

Riksregistraturet, Datum Stockholm Majus 13, 1646:

"Öpet bref för Regementz Barberaren M:r Abraham Plageman, på twänne hemman, att niuta fritt i sin och sin hustrus lifztijdh.
Wij Christina .p. Giöre witterligit, att Wij af gunst och nådhe på Brefwijsares och Regementz Barberares M:r Abraham Plögemans underdånige ansökande och begäran, i anseende där af, att han nu en rumb tijdh och alt ifrån åhr 1626. hafwer sigh i Wår och Chronones tiänst så i Lijflandh, Pryssen, och Tysklandh, som nu sidst i Danmark för en Regementz Barberare bruka låtit, hafwe Undt och bewilliat efter som Wij här medh och i detta Wårt öpne brefz kraft, Unne, bewillie och efterlåthe honom, efterskrefne twenne hemman i Östergöthlandh, Hanekindz Häradh och S. Lars Sochn belägne, Nembl: den gården han sielf åboor i Blästa by och Månses gårdh ibidem, som han här till på sin tiänst innehaft hafwer, däm här efter qwitt och frij för alle däraf gående wisse och owisse uthlagor /:Extraordinarie Kyrkiotijonde, Krigzhielpen, Bygningz och Saltpettershielpen Undantagne:/ Uthj sin Lifztijdh, och hans Hustru, där hon honom öfwerlefwer, så länge hon Enkia och ensöriande sitter; Att niuta, bruka och beholla. Här Wårt Rickz Cammer Rådh .p.
Christina"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038728_00066 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038728_00066) ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/233 (1646)

Mvh
Magnus Lindskog (Kvm)