NULL Skriv ut sidan - SV: Plagman

Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-05-18, 22:43

Kammarkollegiet, Likvidationsakter (Likvidationer) Medicinalstaten serie B

Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00294 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00294) ff


Borcholdt Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00336 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067753_00336) ff

***

"...nembl: A.o 1677, då iag war fången hoos dhe Danske på Örligzflottan, är hon af een orichtig man försåld för een Tertial til Cämneren Hr Hans Raphoen, som dhen sedermehra til sin måg Handelsmannen S:r Matthias Schiffer hafwer transporterat, och iag med min broder Burchardt Plagman, som nu är Regementzfeldtscherer i Skåne, hafwa tiänt för samma restantie...
/.../
Abraham Plagman
Barberare wijd Örligzflottan"
(A0067753_00319)

***

"...huruledes min Sal: Man och fordom Regementz Bardberaren under Östgiötha Cavallerie, Abraham Plagman ijfrån Åhr 1655, och till 1665, på sin löhn resterar 458 D:r 6 öre S:M:t. /.../
Så emedhan Jagh högt bedröfwade Änkia, efter min Sal: Mans dödh /.../
/.../
Maria Plagmans, een högt bedröfwad engkia"
(A0067753_00322)

***

"...at dhettas innehafware Burchardt Plagman, haar alt sedan 656 /:at hans Sal: Fahder M:r Abraham Plagman ifrån Pryssen hijt hem förlofwades:/ tiänt under bemelte regemente [Östgöta regemente till häst] för en fäldtscherer in till dhetta dato: Men Abraham Plagman, haar A:o 1657 begifwit sig under förbem:te Regemente, och sammaledes för Fäldtschär tiänt in till 1660 och Squadronen wardt reducerat och Understucken. Attestetum Stockholm den 14 Martij 1667..../
(A0067753_00325)

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Medicinalstaten serie B, SE/RA/522/16/36/4***

Se även: Abraham Plagman

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067053_00204 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067053_00204) ff

Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Flottan t.o.m. 1680 serie B, SE/RA/522/16/12/16