NULL Skriv ut sidan - SV: Brev till Kunglig Maj:t

Anbytarforum

Titel: SV: Brev till Kunglig Maj:t
Skrivet av: jaxner skrivet 2018-05-06, 00:43
Gjorde ett försök att skriva av texten. Tyvärr ges inga ledtrådar till Hendrik Richenbergs ursprung.

Stormächtigste allernådigste Drottning

I alldra underdånigste tillförsicht af den kring hela
wärden högst Beprissligste nåd som Eders Kongl: May
allernådigst städze behagar hungna dess trogne undersåtare
med, fördristar iag i diupaste underdånigheet för Eders Kongl:
Maytz: Höga Thron, denne underdåhnigste Böneskrifft ned-
läggia, och föredraga, huru som iag 1714 månde mig utj

---

Echtenskap Begifwa, med Framledne Majorens under Dahl
Regemente wählborne H:r Isask(?) Svinhufwudz dotter, Greta
Svinhufwud, till hwilket ächtenskap iag ährholt, utj underdåhnighet
hoos Eders Kongl: Maytz allernådigste Bijfall och tillåtelse
om mitt förehafwande utj Högst Sahl: hans Kongl: Maytz Frånwaro
Daterat d 10 Februarj 1714, som här jempte fölljer, då iag up-
wijste Släckt och förwanters Samtycke dertill, som äfwen
fölljer; Altfördenskull i diupaste underdåhnigheet bön-
faller, det täcktes Eders Kongl: Mayt: med dess allernådigste
Confirmation wijdare Stadfästa, hälst som iag med min hustru
giänom Arf Bekommit ett litet Frällse hemman som iag
nu bebor, Skohlandes altidh mitt högsta ändamåhl, så här
Effter som härtils wara, huru iag må giöra mig skickel. och
wärdig till Eders Kongl: Maytz: och Kiere Fädernes Landetz
tienst. Särdeles som mine ungdoms åhr ähro mäst tillbrukte
utj landtmätare konsten, hwilken förrättning iag Effter högst
Sahl: i åminnelsse hans (Kongl) Maytz gifne Fullmakt Daterat
Lund d 5 october 1716, under dess hafwer iag och en tidh
Informerat mig utj Fortification; Jag afwachtar utj
alldra diupaste underdåhnigheet en nådig Bönhörelsse
och till min dödzstund Framhärdigt förbl:de

Stormäcktigste Allernådigste Drottning
Eders Kongl Maytz

Allerunderdånigste Tienare
och undersåte
Hind: Richenberg

---

Stormächtigste Allernådigste Konung

I alldra underdåhnigste tillförsicht af den kring hela
wärden högst beprissligste nåd som Eders Kongl: Maytz all-
lernådigst Städze behagar hungna dess trogne under Såta-
re med, fördristar iag i diupaste underdåhnigheet, för Eders
Kongl: Maytz Höga Thron denna underdåhnigste böneskrifft
nedläggia, och föredraga, hurusom iag A:o 1714 månde
mig utj Echtenskap Begifwa med framledne majorens
under Dahl Regemente wählborne H:r Isak Svinhufwudz

---

Dotter Margareta Svinhufwud, och ährholt utj underdåhnigheet
hoos hennes Kongl: Maytz sampt Kongl: Maytz Rådh tillåtelsse om
mitt förehafwande, som fölliande Copia wijssar, som äfwen och af släckt
och förwanters Skrifftel: Samtycke dertill, fördenskull i diupaste
underdåhnigheet Bönfaller det tächtes Eders Kongl Maytz
mig allernådigst wijdare Autorieera, hälst som iag med
min hustru giänom arf bekommit ett litet frällsse hemman,
Skohlandes alltid mitt högsta och förnämsta ändemåhl så
här Effter som härtils wara, huru iag må giöra mig skickel:
och wärdig till Eders Kongl: Maytz och kiera fädernes landetz
tienst, Särdeles som mine undoms åhr äro mäst tillbrackte
utj Landtmätare Konsten, hwilken förrättning iag effter
högst Sahl: Hans Kongl: Maytz gifne fullmacht Daterat Lund
d 5 october 1716, och under dess hafwer iag äfwen in-
formerat mig utj Fortification; Jag afwachtar utj
alldra diupaste underdåhnigheet en nådig Bönhörelsse
och till min dödzstund framhärdigt förblifwande

Eders Kongl: Maytz

Alldra underdånigste Tienare
och under Såtare
Hend: Richenberg

---

Copia

Stormächtigste Allernådigste Konung

Hennes Kongl: Högheet och Kongl Maytz Råd Samtyckte
fuller till gifftermåhlet, men Hwad Privelegium
angår måste Suplicanten der om hoos hans Konngl:
Maytz sielf i underdåhnigheet giöra ansöckning

Stockholm d 10 Feb: 1714

ad mandatum
A: Lejonstet

I Alldra underdånigste tillförsicht af den Kring
hela wärlden Högstbeprissligste nåd som Eders
Kongl Maytz allernådigste Städze behagar Hung-
na dess trogne undersåtare med, för dristar iag
i diupaste underdåhnigheet för Eders Kongl: Maytz
höga trohn denne underdånigste böneskrifft ned-
läggia och föredraga, Huru som en Echtenskapzhandel

---

Emellan mig och wählborne Jungfru Greta Svinhufwud
Framledne Majorens under Dahl Regemente wählborne
H:r Isak Svinhufwudz dotter, med dess anförwanters
Samtycke i Herrens nambn är sluten, och fördenskull
i diupaste underdånigheet bönfaller det tächtes Eders
Kongl: Maytz med dess allernådigste Bijfall och till-
låtelsse ofwannämbde mitt förehafwande allernå-
digst autorieera: Skohlandes alltidh mitt högsta
och förnämbsta ändamåhl så här Effter som härtils
wara, Huru iag må kunna giöra mig Skikelig
och wärdig till Eders Kongl: Maytz och fäderneslandetz
tienst, Särdeles som mina ungdoms åhr, mäst äro
tillbrackte utj Landtmätare Konsten, och sedan af högwählb:e
H:r General Majoren Kiöhler är blefwen antagen och
försäkrat om qwartermästare Beställningen under dess
Tremänningz Cavallerie Regemente, Jag afwachtar
i diupaste underdånigheet en nådig Bönhörelsse
framhärdigt förblif:de

Eders Kongl Maytz

Allerunderdånigste Tienare
och undersåtare
Hend: Richnenberg

---

Copia

Såssom wår Kiärällskel: Syster och Cusin Greta
Svinhufwud Begiärer af oss undertechnade
ett wittnesbörd om dess Echtenskapzhandel emellan
henne och H:r Hendrich Richenberg, så kan wij ey
annat än med Sanning bekräffta att bemelt: Echten-
skapz Förbund är med wårt goda willia Ja och
Samtycke slutat, och att wij ey det Ringaste der å
hafft el:r hädan effter har att tahla, ty lembne
wij här med wår Syster och Cusin Greta Svinhuf-
wud denna Attest, och det med wåra egna
nambns underskrifft Bekräftar.

Ekeby d 27 Januarj A:o 1714

Agneta Duwalt, Chatarina Svinhufwud
Carl Philp Anderson, Anders Forbes,
Willhelm Philp Anderson

Såsom wittne
Matius Isander