NULL Skriv ut sidan - SV: Plagman

Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-04-21, 22:34

"Anno 1681 den 12 Januarij /.../
Dernäst instälte sig M:r Burchard Plagman och nu som tillförne anhölt, det han måtte blifwa skilt ifrån henne sin hustru Margreta Allman, der på uplästes hans inlaga. Resol. Herr Måns Olijn måste Citeras hjt till den 17 Januari nästkommande.
Sedan inkallades hustru Margreta Allman och förhölts detta sitt otillbörliga förhållande och frågades om hon sådant hade bekiänt för sin man, om Herr Måns, sade aldeles neij der till, bekiänte at hon, Herr Måns och hans Syster lågo tilsammans, men effter hon intet will bekiänna, må saken remitteras till wärdzligh Rätt. Resol. effter saken är nu angifwen och så wijda kommen, så remitteras den till sitt behöriga forum.
Sedan sade han Burchard, at hon hafwer wara reest till Wallstorp för Herr Månses skull."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00025 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00025)"Anno 1681 den 16 Martij /.../
Sedan inkom M:r Burkard Plagman och begiärade blifwa skildh ifrån sin Hustru Margreta Allman, effter hon hoor bedrifwet i hans frånwaru, tillfrågandes om hon intet will komma tillstädes, swarade han neij; hwarföre som hoon till sådan beskylningh är lagligen tillbunden, för den skull hafwer man i anledningh af Gudz ordh och Kyrkioordningen, annat eij kunnat än dem ifrån hwar andre declarera, och till annat giftermåhl när honom täckes, och Gudz Råd och Ämbne förelägger.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00056 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00056)"Anno 1681 den 30 Martij /.../
Eodem inkallades Herr Magnus Olijn och förehöltz hurusom han hafwer belägrat, Mr Burchardz hustru, Margreta Allman, och begiärade at blifwa befrijat och ändtledigat ifrån den beskyllningen, efter Burchardt intet klagar der öfwer. Resol. Skall upskiutas till den 28 April nästkommande, då alla komma tillhopa, i medler tijdh måste han afstå med Predikanden."

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00060 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00060)


Se även:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00063 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00063)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00075 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00075)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00080)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00083 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00083)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00084 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00084)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00088 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00088)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00094 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074181_00094)

Källa: Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv, Protokoll, SE/VALA/00506/A I a/11 (1681-1684)