NULL Skriv ut sidan - SV: Svinhufvud af Qvalstad

Anbytarforum

Titel: SV: Svinhufvud af Qvalstad
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2018-03-30, 17:29
Anno 1719 d. 27 Apr: höltz Consistorium extr: /.../
5. Sahl. Lieutenanten Henrik Candos Änka Mad: Catharina Strand inlefwererade en skrift, hwaruti hon till kämma gifwer, huruledes en Man
Carl Gustaf Swinhufwud kallad, hwilcken sig utgifwit för Capitain, skal för kort tijd sedan kommit at gästa hos henne, och under thes Ordentel:n förlofwat sig med hennes dotter Jungf: Anna Maria Cando, samt begärt ther uppå lysning uti Finska församlingen här i Stockholm, och i medler tijd practicerat af henne en Summa penningar, hafwande hon Catharina Strand sedermehra förståt, att thenne Carl Gustaf Swijnhufwud som sig nu undanhåller, och är en karl af tämmelig längd, brunett i ansichtet, swartbrune Ögon, swartbrundt stackot håhr, och har Jerusalems märke på wänstra armen, skal wara tillförne gift, begärande nu att Consistorium wille foga then anstalt att han för ett sådant bedrägerij måtte lagl:n ansed blifwa.
Consistorium lät henne förstå, att uti thetta måhl, har att söka Hans Excell:ce Rijkz Rådet och Öfwerståthållarens nådgunstigte handräckning, att ofta nämde Swijnhufwud på tienligit sätt må igenfås.”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065116_00025 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065116_00025)


Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/71 (1719)

https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting9.htm (https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting9.htm) (Anna Maria Cando)
https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting25.htm (https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting25.htm) (Catharina Strand)

 

EÄ, Utan känt samband: (denna?)
Carl Gustaf Christoffersson Svinhufvud. Kapten vid Västgöta regemente. Gift 1718-11-20 Hammarby med Anna Margareta von Richter.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svinhufvud_af_Qvalstad_nr_145)