NULL Skriv ut sidan - SV: Arboga rådhusrätt och magistrat F2:18 (1765-1773) Bild 40 / sid 37, hö uppslaget

Anbytarforum

Titel: SV: Arboga rådhusrätt och magistrat F2:18 (1765-1773) Bild 40 / sid 37, hö uppslaget
Skrivet av: Lennart Almkvist skrivet 2017-09-16, 17:25
Hej!

Här som jag läser innehållet av bou-ingressen:

Anno 1766 den 6. Maij sammanträdde under-
tecknade Rådstufwu Rättens Deputerade, att
hos afledne Tullskrifwaren Lars Söderbäcks
Enka hustru Ingrid Lund upteckna och wärdera
Ägendommen effter bemälte des man, hwar-
wid sig infunno närwarande, dottren Anna
Marja Söderbäck gifft med Snickaren Mester
Lars Grönwall, och Sonen visiteuren Johan Söder-
bäck, men Sonen Lars Söderbäck frånwarande,
och wistas nu i Wadstena, är Borgare och fiskare
derstädes, stiufdottren afl[edn]e Stadswachtmästaren
Rundqvists Enka hustru Maria Simonsdotter ...
infant sig efwelwäl och androg om des fädernes
arfs utbekommande till 68 dr 8 öre Kopp[myn]t, som Stiuf-
fadren Lars Söderbeck i lifstijden omhänder
hafft och ännu war innestående; Och upwistes af
Enkan ett Testamentum reciprocum som under
d. 30 Junii 1758 blifwit uprättat emellan des
afledne man Tullskrifwaren Lars Söderbäck och
bemälte Enka, hwilket Testamente af de närwa-
rande arfwingar bestriddes nu mera icke
kunde äga någon wärkan, hälst som fadren
blifwit död uti medio Maij månad Åhr 1765, och ofwan
förmälte Testamente ännu icke befants wara så
omgått med, som Lagen om Testamentens förwa-
rande och tillkiännagifwande stadgar; Och upgaf
Enkan hustru Ingri Lund i följe häraf, följande ägendom,
Nem[lige]n

Lennart