NULL Skriv ut sidan - SV: Schalin

Anbytarforum

Titel: SV: Schalin
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2017-07-30, 13:02

"Högwelborne Hr Grefwe, Fältmarschalk och Gouverneur nådige Herre
Den lycka som mig wederfaritz at få wara under Eders HögGrefwel. Excellences Commando och wed senaste FältTåg här i Skåne blifwa brukad wed Fältartolleriet til des Artolleriefålket ifrån Stockholm ankommo, fördrista mig med denne Supplique allerödmiukeligast gifwa tilkiänna:
At sedan iag uthi mina unga åhr under 9 åhrs Studier i Upsala slagit mig något til matherin och där af fåt håg at sökia tiänst under Artilleiret, har iag A:o 1676 kommit i Tiänst i det förra kriget emot Dannemark, och då låtit mig bruka först till Siös i det åhret i twänne Siöslag, i det förra för Volonteur och det senare för Constabel, och sedan de åhren til krigetz ända tiähnt mig up under LandzStaten til FältartollerieQwartermästare, jemwähl sedermera i detta kriget tiähnt till häst, 1½ åhr för RegimentzQwartermätare under Hr General Majorens Högwelborne Baron Georg Gullenstiernas Regiemente, och sedan nu på 8:de åhret tiäna där under för Rytmästare; fölliande i ödmiukhet iemte detta vidimerade Copior af de Beskied huru iag i min Underdånigste Tiänst har skickat mig i förra kriget, och för det öfriga med diupaste ödmiukhet förtrösta mig, det Eders HögGrefwel. Excellence drager et nådigt omdöme til det som mina kraffter kunna nu åstadkomma hwar med iag tilstå måste, at åhren hafwa nu mera förorsakat mig en tung kråp, så at de offta hinder och beswära min willia at wara så lät til häst som en annan. Fördenskul nedkastar iag mig och allerödmiukeligst beder, Eders Höggrefwel: Excellenve är mig Nådig och hielper mig til någon mig anständig CommendantzTiänst, efftersom min willia och plikt förbinda mig i alla mina Lifz dagar tiäna och iag då med bättre giörlighet både kan förrätta hwad mig då åligger, och där iempte få exercera hwad iag i förra åhren slagit mig til, hwar emot til min [för]stånd är.
Ystad d. 25 octob: A:o 1710
Underdån och allerödmiukaste Tiänare
Erich Schalin"
Eders HögGrefwel. Excellences"


Bland de vidimerade kopiorna:
"... Giöra witterligit, at såsom Pass hafwande och Constapel Manhafftig Erich Joensson Schalin här wid Ammiralitetet utj Cronans tiänst för ofwanbem:te Charge i Otta Månader tient hafwer; Och såsom hans Föräldrar om hans dimission här i Collegio ödmiukel: anhållit; Altså och emedan Wij hafwe honom däref i anseende, den samma icke förwägra kunnat, ...
/.../
Datum Stockholm d. 17 Aug: 1677.
Oppå det Kongl. Ammiralitets Collegij wägnar ..."


Källa: SVAR, Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/74 (1710), bildid: A0065988_01061 ff


Se även: ArkivDigital, Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 2980 / sid 591 (AID: v319671a.b2980.s591, NAD: SE/AD/00001)